1. Hvilke type krav angår sikkerhet og pålitelighet?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Hvilke type krav angår sikkerhet og pålitelighet?"

Transkript

1 1. Hvilke type krav angår sikkerhet og pålitelighet? a) Funksjonelle b) Ikke-funksjonelle Svar: b), IS side 88, lærebok s.96

2 2. Verdien av etnografi er at den hjelper til å oppdage som reflekterer hvordan folk faktisk jobber a) implisitte systemkrav b) formelle prosesser c) Kodestandarder d) etikk Svar: a), IS side 108, lærebok s. 116

3 3. Hvilke av følgende er IKKE et funksjonelt krav? a) Etter vellykket innlogging, høres en lyd b) Autentisering av brukeren (id og passord) kreves før bruk av systemet c) Systemet må utvikles i løpet av seks måneder d) Ingen data skal forsvinne ved strømbrudd Svar: c)

4 4. I systemutvikling inneholder en kravspesifikasjon en: a) liste av nøkkelpersonell som utgjør ledelsen b) fullstendig beskrivelse av tilstanden til systemet c) beskrivelse av hva systemet skal gjøre d) beskrivelse av programvare som vil implementere systemet Svar: c), IS side 85, lærebok s. 93 (4.1.1)

5 5. Brukerkrav beskrives i følgende språk: a) Kun engelsk b) Latin c) Naturlig språk d) Så teknisk som mulig Svar: c, IS side 83, punkt 1, lærebok s. 91

6 6. Hvilke av følgende er IKKE et prinsipielt trinn i en endringshåndteringsprosess? a) Problemanalyse b) Endringsanalyse c) Implementering av endringer d) Spesifikasjon av problem Svar: d, IS side 113, figur, lærebok s. 121 (spesifikasjon av problem er input til endringshåndteringsprosesen)

7 7. Scrum er et eksempel på: a) Prosess b) Prosessmodell c) Utviklingsprosess Svar: b), Se slides fra forelesning om systemutviklingsprosessen

8 8. Hvilken av disse er ikke en prosessaktivitet? a) Analyse b) Design c) Testing d) Pålitelighet Svar: d), Pålitelighet er et mål på ikke-funksjonelt krav

9 9. Hvilket utsagn er riktig? a. I fossefallsmodellen kan man ikke endre kode etter at systemet er satt i drift b. Fossefallsmodellen representerer plandrevne prosesser c. I fossefallsmodellen vektlegges iterasjoner Svar: b), IS side 30, lærebok s. 28

10 10. Omfattende testing vil alltid føre til et feilfritt system a) Sant b) Galt Svar: b), IS side 206

11 11. Use Cases (bruksmønstre) kan sørge for verdifull input til design av black-box testing a) Sant b) Galt Svar: a), IS side 215

12 12. Testing av metoder definert i objektorienterte klasser blir vanskeliggjort av: a) Innkapsling ( encapsulation ) b) Nedarving ( inheritance ) Svar: b), IS side 212

13 13. En bedrift skal sette i gang et større systemutviklingsprosjekt. Hvor vil du kunne lese om hvorfor prosjektet skal realiseres? a) Kravspesifikasjonen b) Plandokumentet med milepæler og budsjetter c) Forretningsplanen Svar: c), se forelesning om prosjektledelse

14 14. I de fleste systemutviklingsprosjekter blir utviklingen organisert i team. Hvilket av følgende utsagn er feil? a) Like personlighetstyper og kjønn fungerer oftest best b) Jo større gruppen er, dess større utfordring med kommunikasjon c) Kommunikasjon går bedre i uformelle team enn i hierarkisk strukturerte team d) Det er vanlig med selvstyrte utviklingsteam i smidig metodikk Svar: a), IS side 607, lærebok s. 266 samt forelesning om prosjektledelse og teamarbeid

15 15. Hva vil du IKKE finne i en prosjektplan i et plandrevet utviklingsprosjekt? a. Prosjektorganisering b. Risikoanalyse c. Tidsplan for prosjektet d. Systemkrav Svar: d, IS side , lærebok s. 282

16 16. Hvilken av følgende faktorer reduserer sjansen for overestimering av kostnader i et IT prosjekt? a. Høy usikkerhet b. Lite relevant erfaring c. Prosjektet er mindre enn tidligere prosjekter d. Lang varighet på prosjektet Svar: c), IS kapitel 23

17 Eksamen INF1050 Oppgave 2 a - Tilstandsdiagram Rengjøring Velger styrke rengjort Start Venter do/ Vis "Velg drikk" Velger drikk kaffe fylt på Melk fylt på Trykket fyll på melk trykket fyll på kaffe Velg styrke og utfør do/ Vis "Velg styrke" og "Utfør" Trykker utfør Lag drikk Fylle på kaffe do/ Fyller på kaffe entry/ Lokk åpnes exit/ Lokk lukkes Fylle på melk do/ Fyller på melk do/ Lag drikk exit/ Oppdater kaffemaskin (tilgjengelighet og rengjøring)... Slutt

18 Eksamen INF1050 Oppgave 2 a - Tilstandsdiagram Rengjøring Velger styrke rengjort Start Venter do/ Vis "Velg drikk" Velger drikk kaffe fylt på Melk fylt på Trykket fyll på melk trykket fyll på kaffe Velg styrke og utfør do/ Vis "Velg styrke" og "Utfør" Trykker utfør Lag drikk Fylle på kaffe do/ Fyller på kaffe entry/ Lokk åpnes exit/ Lokk lukkes Fylle på melk do/ Fyller på melk do/ Lag drikk exit/ Oppdater kaffemaskin (tilgjengelighet og rengjøring)... Slutt

19 Eksamen INF1050 Oppgave 2 a

20 Eksamen INF1050 Oppgave 2 a aktivitetsdiagram kun hovedflyt

21 Eksamen INF1050 Oppgave 2 b Tilstandsdiagrammer brukes for å modellere systemets tilstand i forhold til hendelser (eksterne eller interne). Systemet går fra en tilstand til en annen. Aktivitetsdiagrammer brukes for å modellere dataflyten eller prosessen i systemet.

22 Eksamen INF1050 Oppgave 2 c Usecase-beskrivelse Navn: Velg drikke Aktør: Bruker av kaffemaskin Prebetingelser: Rengjør knappen lyser ikke Postbetingelser: Valgt drikke utleveres Hovedflyt: H1: Bruker velger drikk H2: Hvis en drikk med kaffe er valgt, får brukeren et tilleggsvalg (kan endre styrke) H3: Bruker trykker utfør knapp H4: Systemet beregner riktig blanding H5: Systemet lager og leverer drikke H6: Systemet oppdaterer status for maskinen

23 Eksamen INF1050 Oppgave 2 c Usecase-beskrivelse Alternative flyt: A1: Mangler melk A1.1: Mangler melk knapp aktiveres A1.2:Kun valg av drikke uten melk kan velges A1.3: Systemet fortsetter fra H1 A2: Mangler kaffe. Tilsvarende som A1 (bytt ut melk med kaffe) A3: Rengjør maskinen A3.1: Rengjør-maskin knapp aktiveres A3.2: Systemet opplyser om at ingen drikk kan velges før maskin er rengjort A.3.3: Systemet fortsetter fra H1

24 Eksamen INF1050 Oppgave 2 d Klassediagram

25 Eksamen INF1050 Oppgave 2 d Klassediagram

26 Eksamen INF1050 Oppgave 2 d Klassediagram

27 Eksamen INF1050 Oppgave 2 d Klassediagram

28 Eksamen INF1050 Oppgave 2 d Klassediagram

29 Eksamen INF1050 Oppgave 2 e Sekvensdiagram Velg drikke Ka : Kaffeautomat : Kaffemaskinbruker 1: velgdrikke(id) 2: lagdrikkeobjekt(id) : drikke 3: velgstyrke(styrke) 4: velgutfør() 5: leverdrikke(drikke, styrke) 6: oppdaterstatus()

30 Eksamen INF1050 Oppgave 2 e Pseudo-kode (ikke spørsmål i oppgaven) Class Kaffeautomat { Drikke drikke; lagdrikkeobjekt(int id) :Drikke drikke { switch (id) { case 0: drikke = new Espresso(); break; case 1: drikke = new Cappuchino(); break; etc. } return drikke; } velgdrikke (id) { drikke = lagdrikkeobject(id); } velgstyrke(styrke) { drikke.setsterk(styrke) } velgutfør() { leverdrikke (drikke, styrke); } } Merk: Syntaks er her ikke «riktig», selv om det er «java-lignenede»

31 Eksamen INF1050 Oppgave 3 Empiriske metoder Det enkleste vil nok være å lage en spørreundersøkelse. Lag et skjema med relevante spørsmål som først testes ut på noen (3-4) pilotpersoner før det sendes ut til alle ansatte For å få mer dybdeinnsikt i hva folk mener og hvorfor, kunne man kjøre en intervju -undersøkelse. Det krever imidlertid mye mer ressurser (et intervju kan sjelden være mindre enn 1/2 time; typisk vil det ta en time). Derfor er det mest realistisk å velge ca. 20 personer som har ulike roller, og de må velges både blant de som har deltatt i ett av de to Scrum-teamene og de som ikke har drevet med Scrum. Synspunkter vil da kunne utdypes, men man kan ikke vite sikkert hvor representative synspunktene er. Hadde man hatt virkelig bra med ressurser og litt tid på seg, kunne man også kjørt et komparativ (sammenlignende) case-studie der man valgte ut ett prosjekt hos hver av de to Scrum-teamene og så lot to team som jobber tradisjonelt utføre de samme to prosjektene som Scrum teamene, slik at man har to prosjekter som begge kjøres av ett Scrum-team og ett tradisjonelt team. Utfordringen vil være å få prosjektene like nok med hensyn til kundeinvolvering, men det er mulig, jfr. Studien over "Database for empiriske studier" der fire firmaer lagde samme system (presentert på flere forelesninger).

32 Eksamen INF1050 Oppgave 4a Scrum Scrum Jobber i team med en flat struktur, teamleder kalles Scrum-master, og er mer fasilitator enn tradisjonell prosjektleder (fordeler ikke oppgaver etc). Utviklingen foregår gjennom iterasjoner, kalt sprinter, av varighet 2-4 uker. Før en ny sprint starter gjennomføres sprintplanlegging der oppgavene som skal være med (kalles sprint backlog ) velges ut fra en større produkt backlog. En backlog er som regel en samling av user stories, og en produkteier (PO) har ansvaret for prioritering av oppgavene ( user stories) i en backlog. PO representerer kunden og er som regel med på sprint planleggingen og prioriterer oppgaver fra product backlog. Det er vanlig under sprintplanlegging at hele teamet er med på estimering av oppgavene ved bruk av såkalt planning poker. Noen foretrekker relativ estimering (en oppgave blir estimert til 8 points, en annen til 13 etc.). Andre foretrekker absolutt estimering (som regel i timer). Viktig i Scrum er daglige stand-up -møter der alle i teamet kort forteller om hva som er gjort siden siste møte (dagen før), problemer man eventuelt har og hva som skal gjøres fram til neste møte. Standup møtet skal være kort (det er derfor det er vanlig å stå, 15 min. er vanlig). Lange faglige diskusjoner tas i andre møter uten at alle trenger delta.

33 Eksamen INF1050 Oppgave 4a Scrum Scrum Jobber i team med en flat struktur Teamleder kalles Scrum-master Mer fasilitator/tilrettelegger enn tradisjonell prosjektleder (fordeler ikke oppgaver etc). Utviklingen foregår gjennom iterasjoner, kalt sprinter, av varighet 2-4 uker. Før en ny sprint starter gjennomføres sprintplanlegging der oppgavene som skal være med (kalles sprint backlog ) velges ut fra en større produkt backlog. En backlog er som regel en samling av user stories, og en produkteier (PO) har ansvaret for prioritering av oppgavene ( user stories) i en backlog. PO representerer kunden og er som regel med på sprint planleggingen og prioriterer oppgaver fra product backlog. Det er vanlig under sprintplanlegging at hele teamet er med på estimering av oppgavene ved bruk av såkalt planning poker. Noen foretrekker relativ estimering (en oppgave blir estimert til 8 points, en annen til 13 etc.). Andre foretrekker absolutt estimering (som regel i timer). Viktig i Scrum er daglige stand-up -møter der alle i teamet kort forteller om hva som er gjort siden siste møte (dagen før), problemer man eventuelt har og hva som skal gjøres fram til neste møte. Standup møtet skal være kort (det er derfor det er vanlig å stå, 15 min. er vanlig). Lange faglige diskusjoner tas i andre møter uten at alle trenger delta.

34 Eksamen INF1050 Oppgave 4a Kanban Kanban Baserer seg på Lean metodikk, bl.a. kjent fra Toyota og Just-intime prinsippet: Ikke start å lage noe før det er etterspurt. Kanban opererer ikke med tidsbokser som Scrum, man jobber til aktivitetene er ferdig. Kanban er flytbasert, dvs. oppgaver jobbes med inntil de er ferdige. I motsetning til i Scrum der man jobber innenfor faste tidsbokser. I Kanban settes det ofte et tak på antall oppgaver som kan utføres parallelt. Kanban brukes ofte der det er uungåelige avbrudd for å utføre support-, drift- og ad hocvedlikeholdsoppgaver. Også i Kanban er det vanlig å ha daglige Stand-up møter.

35 Eksamen INF1050 Oppgave 4a Kanban Kanban Baserer seg på Lean metodikk, bl.a. kjent fra Toyota og Just-in-time prinsippet: Ikke start å lage noe før det er etterspurt. Kanban opererer ikke med tidsbokser som Scrum, man jobber til aktivitetene er ferdig. Kanban er flytbasert, dvs. oppgaver jobbes med inntil de er ferdige. I motsetning til i Scrum der man jobber innenfor faste tidsbokser. I Kanban settes det ofte et tak på antall oppgaver som kan utføres parallelt. Kanban brukes ofte der det er uungåelige avbrudd for å utføre support-, drift- og ad hocvedlikeholdsoppgaver. Også i Kanban er det vanlig å ha daglige Stand-up møter.

36 Eksamen INF1050 Oppgave 4 b Scrum vs Kanban I Scrum har man sprintplanleggingsmøter der man estimerer oppgaver og legger dem i en sprint backlog Dette kan være en fordel da det blir lagt ned ekstra innsats for å bli ferdig med en Sprint, og gjennom timeboxing har man oversikt over når ting skal være ferdige. Estimering av innsats er ikke så vanlig i Kanban, noe som kan være en ulempe ift. å beregne kostnadene i prosjektet. På den annen side er det i Kanban få aktiviteter som går samtidig ( just-in-time - prinsippet). Dette gjør at aktivitetene er mindre avhengige av hverandre. I tilfeller der det er vanskelig å estimere innsatsen eller det er mange avbrudd pga feilretting, support- eller vedlikeholdsoppgaver, kan Kanban være gunstig.

37 Eksamen INF1050 Oppgave 4 b Scrum vs Kanban I Scrum har man sprintplanleggingsmøter der man estimerer oppgaver og legger dem i en sprint backlog. Dette kan være en fordel da det blir lagt ned ekstra innsats for å bli ferdig med en Sprint, og gjennom timeboxing har man oversikt over når ting skal være ferdige. Estimering av innsats er ikke så vanlig i Kanban, noe som kan være en ulempe ift. å beregne kostnadene i prosjektet. På den annen side er det i Kanban få aktiviteter som går samtidig ( just-in-time - prinsippet). Dette gjør at aktivitetene er mindre avhengige av hverandre. I tilfeller der det er vanskelig å estimere innsatsen eller det er mange avbrudd pga feilretting, support- eller vedlikeholdsoppgaver, kan Kanban være gunstig.

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: INF1050 Eksamensdag: 2. juni 2014 Tid for eksamen: 09:00-13:00 Oppgavesettet er på 4 sider Vedlegg: Ingen Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13

Scrum. en beskrivelse V 2012.12.13 Scrum en beskrivelse Scrum prinsipper Verdier fra Agile Manifesto Scrum er det mest kjente av de smidige (Agile) rammeverkene. Scrum er også kilden til mye av tankegodset bak verdiene og prinsippene i

Detaljer

Modellering av krav. INF1050: Systemutvikling 11. februar 2015. Universitetslektor Yngve Lindsjørn

Modellering av krav. INF1050: Systemutvikling 11. februar 2015. Universitetslektor Yngve Lindsjørn INF1050: Systemutvikling 11. februar 2015 Modellering av krav Universitetslektor Yngve Lindsjørn INF1050 ->Systemutvikling-> Modellering av krav / Yngve Lindsjørn 1 Temaer i dagens forelesning Modellering

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A )

S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O O G A K E R S H U S P R O S J E K T R A P P O RT S Y S T E M U T V I K L I N G ( L O 1 3 8 A ) H Ø S T 2011 GRUPPE 24:

Detaljer

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen

1. Om prosesser. Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Om prosesser Tore Berg Hansen Lærestoffet er utviklet for faget IFUD1019 Objektorientert systemutvikling 1. Om prosesser Resymé: Denne leksjonen

Detaljer

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo

HOVEDPROSJEKT. Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo PROSJEKT NR. 31 TILGJENGELIGHET Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo Telefon: 22 45 32 00 Telefaks: 22 45 32 05 HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Lykke til! Eksamen i fag SIF8018 Systemutvikling. 20 mai, 2003 kl 0900-1400. Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk

Lykke til! Eksamen i fag SIF8018 Systemutvikling. 20 mai, 2003 kl 0900-1400. Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for fysikk, informatikk og matematikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap Sensurfrist: XX Eksamen i fag SIF8018 Systemutvikling

Detaljer

JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN

JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN JOAKIM RISHAUG SONDRE SPARBY BOGE MARTIN HAGEN LARS- ERIK KASIN 1 av 192 HOVEDPROSJEKT - GRUPPE 33 FORORD Denne rapporten er en presentasjon av arbeidet med hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus,

Detaljer

Forprosjektrapport for Omnomnom

Forprosjektrapport for Omnomnom HØGSKOLEN I GJØVIK Forprosjektrapport for Omnomnom Hovedoppgave våren 2012 090912 Tina Haaskjold Behrens, 090509 Lena Bjørnstu, 090906 Malin Solbakken 27/01/2012 Hvordan lage et grafisk grensesnitt for

Detaljer

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester

Sertifisert Tester. Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Sertifisert Tester Foundation Level Extension Pensum Agile Tester Norsk versjon 2015.N1 Basert på Engelsk versjon 2014 Norwegian Testing Board Copyright Dette dokument kan kopieres helt eller delvis, eller

Detaljer

PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM

PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM PRODUKTEIERS ROLLE I SCRUM Av Tonje Kathrin Ekrheim Masteroppgave i Informasjonsvitenskap Institutt for media-informasjonsvitenskap Universitetet i Bergen Juni 2012 FORORD En stor takk går først og fremst

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

OREGO. Bacheloroppgave. Orego Obligatorisk registrering av oppmøte. Morten og Tor Kristian

OREGO. Bacheloroppgave. Orego Obligatorisk registrering av oppmøte. Morten og Tor Kristian OREGO Bacheloroppgave Orego Obligatorisk registrering av oppmøte Morten og Tor Kristian 2010 HIG.NO A030 Innhold 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Prosjektmål... 3 1.3 Rammer... 4 2. Omfang...

Detaljer

Meglerhuset Bjerke AS

Meglerhuset Bjerke AS 2014 Hovedprosjekt 2014 Gruppe 20 Meglerhuset Bjerke AS [Torbjørn Gjøn Snorre Duun Strømsborg Matias Pettersen] 1 2 FORORD Dette dokumentet beskriver hovedprosjektet «Meglerhuset Bjerke» og omfatter all

Detaljer

DOMAINING AS GRUPPENR.24

DOMAINING AS GRUPPENR.24 A V D E L I N G F O R I N G E N I Ø R U T D A N N I N G H Ø G S K O L E N I O S L O PROSJEKTPLAN SYSTEMUTVIKLING (LO138A) HØST 2011 DOMAINING AS GRUPPENR.24 Forfattere: s171633, Truc Tran, s171171, My

Detaljer

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009 2 1 Forord Denne rapporten redegjør for hvordan vi har jobbet, hvilken metodikk vi har fulgt, hvilke verktøy vi har brukt og hvilke nye teknologier vi måtte sette oss inn i. Videre vil vi drøfte effekten

Detaljer

1. Objektorientert systemutvikling

1. Objektorientert systemutvikling Tore Berg Hansen 26.10.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi se på hvordan man kan arbeide

Detaljer

Vakt og lønnssystem - Rema 1000

Vakt og lønnssystem - Rema 1000 Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus Prosjektrapport Systemutvikling (LO138A) Høst 2011 Vakt og lønnssystem - Rema 1000 Gruppe 8 Forfattere: Andreas Baaserud, s169982 Ravi Agnihotri,

Detaljer

Smidig utvikling med PS2000. Veileder

Smidig utvikling med PS2000. Veileder Smidig utvikling med PS2000 Veileder med fokus på hjelp til begge parter for å gjennomføre utviklingsprosjekter basert på PS2000 og smidig systemutviklingsmetodikk DEN NORSKE DATAFORENING Ver. : 1.31 Dato

Detaljer

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus

Forprosjektrapport. Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Presentasjon Gruppenummer: 21 Forprosjektrapport Hovedprosjekt 2015 Institutt for informasjonsteknologi, Høgskolen i Oslo og Akershus Gruppemedlemmer: Guro Asbjørnsen, Ester Jansson, Marius Skalstad og

Detaljer

1. Introduksjon til systemutvikling

1. Introduksjon til systemutvikling Greta Hjertø 7.2.2004 Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er utviklet for faget LO314D Prosjektrettet systemarbeid 1. Resymé: I denne leksjonen skal vi ta for oss systemutviklingsprosjektet

Detaljer

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd.

Prosjektplan PROSJEKT. Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER. Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED. Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Prosjektplan PROSJEKT Signal Communication Unit OPPDRAGSGIVER Kongsberg Maritime AS UTFØRT VED Høgskolen i Buskerud og Vestfold, avd. Kongsberg MEDLEMMER Marius Johanssen, Stefan Dasic, Eivind Nielsen,

Detaljer

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi

Arena Kundereskontro. Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Arena Kundereskontro Høgskolen i Oslo og Akershus Institutt for Informasjonsteknologi Av: Roger Ommedal, Andreas Åkesson, Ashkan Vahidishams og Simen Trippestad PROSJEKT NR. 2015-25 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

WEB APPLICATION DEVELOPMENT REST API & EMBERJS

WEB APPLICATION DEVELOPMENT REST API & EMBERJS WEB APPLICATION DEVELOPMENT REST API & EMBERJS pure hub Prosjektgruppe: Rådgiver: Produkteier: Kunde: Raheel Akhtar Quan Vu Loc Cao Do Kirsten Ribu Tommy Kristoffersen Syscom AS HiOA - Fakultet for teknologi,

Detaljer