O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000"

Transkript

1 O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000

2 Innhold Forord side 3 Om å velge det etiske perspektiv. side 4 ETISK REGNSKAP - hvorfor gjør vi det - hvordan - og hva så videre? side 5 Hva sier DE PÅRØRENDE? side 7 Hva sier 1. LINJETJENESTEN? side 8 Hva sier de ANSATTE? side 9 SAMMENLIGNING MELLOM NOEN VIKTIGE SPØRSMÅL PÅ TVERS AV DE TRE INTERESSENTGRUPPENE. side 10 Sammenfatning side 10 Perspektiver videre side 11 Etisk Regnskap Vedlegg side 12 Spørreskjema: Pårørende side 13 Spørreskjema: 1.linjetjenesten side 15 Spørreskjema: Ansatte Olaviken side 17 2

3 Etisk Regnskap 2000 Forord Du sitter nå med NKS Olaviken Behandlingssenter sitt første Etiske regnskap i hånden. Det er kort fortalt et redskap for å måle om vi gjør de rette tingene for våre brukere. Samtidig har vi også brukt andre instrumenter som kunnskapsregnskap og intervjuer med ansatte internt, representanter fra sentrale deler av institusjonens omgivelser, kunder /brukere, politisk-administrativt nivå, styre og rådgivende organ, nasjonalt fagmiljø og samarbeidspartnere. Dette er utgitt i rapporten: Suksessfaktorer for en organisasjon på demensfeltet. Et prosjekt innenfor BI`s lederutdanningsprogram, høsten 2001, ved psykologene Tone Bergan, Leif Brenne og John Furuli. Vi hørte første gang om Etisk regnskap på et lederseminar i Mandal. Arbeidsmiljøutvalget hadde i mange år initiert arbeidsmiljøundersøkelser. Disse fikk etter hvert mindre og mindre svarprosent og vi var på utkikk etter en annen måte å måle arbeidsmiljøet på. Samtidig snakket vi i ledergruppen om å foreta en undersøkelse om primærhelsetjenesten og andre brukere av våre tjenester var fornøyd med oss. For å få vite mer om Etisk regnskap besøkte vi sommeren 1999 Christiegården i Bergen. De hadde benyttet en ekstern konsulent, Lise Nørgaard, som vi inviterte til oss høsten 99. Hun orienterte ledelsen og arbeidsmiljøutvalget om sine erfaringer med denne metoden. Arbeidsmiljøutvalget vedtok å starte opp Etisk regnskap i forhold til kartlegging av arbeidsmiljøet og den faglige ledelsen mente at dette var en måte å gjøre brukerundersøkelser på. På bakgrunn av møter som hadde vært med interessentene, (se rapporten) kom styringsgruppen og ledelsen ved NKS Olaviken Behandlingssenter kom frem til, at følgende verdier skal være utgangspunkt for vårt arbeid i årene som kommer: RESPEKT, SAMARBEID, ENGASJEMENT OG HELHETSTENKNING. Ut fra disse grunnleggende verdiene skal vi jevnlig måles på utsagn som hver av interessentgruppene mener er viktige. Vi vil takke HSH for støtte til dette prosjektet. De har støttet tiltaket med kr ,-. Videre vil jeg takke alle involverte i prosessen. Spesielt takk til Lise Nørgaard og prosjektgruppen som består av prosesskonsulent Eva Marie Buberg, Guri Titlestad, Bodil Steffensen, Ingrid Hyldmo og Randi Sandtorv. Denne rapporten er bare begynnelsen på flere slike rapporter. Vi tror dette er en prosess vi skal arbeide med i mange år fremover, hvor vi vil være i dialog med pårørende og samarbeidspartnere om hvordan vi lever opp til verdiene og hvordan vi løser felles problemer til beste for de vi som institusjon er til for. Planen er at dette også skal resultere i serviceerklæringer for den enkelte avdeling ved NKS Olaviken Behandlingssenter. Det er et viktig arbeid for vårt fremtidige tilbud som herved er i gang. Lykke til!! Geir Viksund direktør 3

4 Om å velge det etiske perspektiv. Dette er beretningen om i hvilken grad NKS Olaviken Behandlingssenter lever opp til de verdibaserte forventninger som pårørende, samarbeidspartnere og ansatte har uttrykt at de har til oss. I en mer og mer kompleks, omskiftelig og uforutsigbar hverdag og framtid, blir det stadig viktigere å bygge opp noe som kan ligge fast og knytte oss sammen over tid, og være forpliktende holdepunkter og veivisere i det foranderlige. Det er her spørsmål om etikk, verdier og verdibasert ledelse kommer inn. Verdigrunnlaget skal uttrykke en verdimessig standard som skal være Olavikens "fyrtårn" og retningsgivende for den enkeltes og tjenestens handlinger, holdninger, planer og beslutninger. Mange beslutninger i en virksomhet angår ikke bare ledelsen og eierne. De påvirker mange andre interessenter, som f.eks medarbeidere, brukere, pårørende og samarbeidspartnere. Hver for seg har interessentene flere forskjellige og ofte motstridende forventninger til virksomheten. Skal etikken inn i bildet, må interessentene inviteres med i en dialog om de planer og beslutninger virksomheten treffer og som angår og påvirker dem. Etikk dreier seg om fellesskap og fellesskapsdannelse. Det handler om det gode - om å strebe etter å gjøre det gode. Etiske krav og verdier kan komme til å stå opp mot hverandre i et hvert fellesskap. Da har vi ikke annet å gjøre enn å snakke om det, sette dialogen i sentrum, - finne ut av hvordan vi på beste måte kommer videre og også kan leve med vår evt. uenighet. Når Olaviken velger å arbeide med en utviklingsprosess hvor Etisk Regnskap er ett viktig virkemiddel, velger vi også å stille oss selv og våre nærmeste interessenter noen vesentlige og vanskelige spørsmål: Hvilke verdier og standarder skal Olaviken stå for og leve opp til? I hvilken grad praktiserer Olaviken verdiene? Og - kanskje viktigst av alt: Hva mener medarbeidere, pårørende og samarbeidspartnere at Olaviken i større grad må gjøre, vise, være for å leve opp til de verdier Olaviken sier de vil stå for. SVAR på disse spørsmål kan vi få ved å trekke interessentene inn i en måling og i en dialogprosess om forbedringer - slik metoden med Etisk Regnskap viser. Slik NKS Olaviken Behandlingssenter gjør med denne rapporten 4

5 Etisk Regnskap 2000 ETISK REGNSKAP - hvorfor gjør vi det - hvordan - og hva så videre? HVORFOR? NKS Olaviken Behandlingssenter oppfatter Det Etiske Regnskap som et nyttig supplement til årsrapport og til det økonomiske regnskapet. Med dette vil vi synliggjøre et ærligere og mer helhetlig bilde av NKS Olaviken Behandlingssenter. Det Etiske Regnskapet skal være Olavikens redskap for å måle om vi er i balanse med interessentenes behov og forventninger. Arbeidet med Det Etiske Regnskapet gir oss både mulighet til å lære om oss selv og til å forbedre og utvikle oss, i tråd med de verdibaserte forventninger og tilbakemeldinger interessentene har til oss. HVEM ER MED? Olavikens første Etiske Regnskap bygger på tilbakemelding fra tre interessentgrupper: Pårørende: De 41 pårørende fordeler seg på poliklinikk, behandlings- og utredningsavdelingen, med over halvparten knyttet til utredningsavdelingen. Deres pårørende-tilknytning er i hovedsak som ektefelle eller sønn/datter. 1.linjen: De 70 personene fra 1. linjetjenesten kommer noenlunde likt fordelt fra Bergen kommune, institusjoner, eller pleie og omsorg. 4 kommer fra andre kommuner. De aller fleste har sin kontakt med Olaviken det siste året. Ansatte: De 86 ansatte som har svart fordeler seg på postene 1A, 1B, 2A, 2B og natt, undervisning og poliklinikk, samt utredningsavdelingen og serviceavdelingen. HVORDAN? Det Etiske Regnskap er ett ledd i en lærings-og utviklingsprosess som består av flere trinn eller nivåer: 1:Verdier og utsagn Representanter for de tre interessentgruppene møttes hver for seg for å komme fram til hvilke verdier de syns det var viktig Olaviken møter de med. Under hver verdi konkretiseres 3-7 utsagn om hvordan de forventer disse verdiene skal vise seg i praksis. 5

6 2: Gjennomføring av spørreundersøkelse. Utsagnene formuleres som påstander som et stort utvalg av interessenter ( her totalt 197 personer) kan svare "enig/uenig" på. Svarene ble hentet inn via spørreskjema, men kan også gjøres via telefon-intervju. Alle svar er anonyme og behandles i en database som bl.a gjør det mulig å ta ut hver avdeling for seg i egne interne Etiske Regnskaper. 3: Det Etiske Regnskap offentliggjøres. Det Etiske Regnskapet er - slik det foreligger her - rapporten om og dokumentasjonen på i hvilken grad de verdiene interessentene ble enige om at Olaviken må møte de med, er ivaretatt i hverdagen. På lik fot med det økonomiske regnskapet, er det Etiske Regnskapet offentlig tilgjengelig. Det sendes ut til alle interessentene (og andre involverte). 4: Dialogmøter om forbedring. Representanter for hver av de tre interessent-gruppene inviteres til å diskutere det Etiske Regnskapet og komme med forslag til hva Olaviken kan gjøre der verdiene ikke oppleves godt nok ivaretatt. 5: Et Etisk Budsjett De forbedringsforslag som interessentene og ledelsen blir enige om innarbeides i Olavikens handlingsplaner eller i et eget Etisk Budsjett....OG VEIEN VIDERE Dialogen innad i organisasjonen må holdes levende og varm om hvordan verdiene praktiseres i hverdagen og synliggjør seg i planer, beslutninger. handlinger og adferd. Det er ikke minst et lederansvar - på alle nivå - å få til dette i hverdagen. Det må settes fokus på og snakkes om hvordan de avtalte forbedringer blir implementert og får en virkning etter hensikten, slik det er avtalt med de ulike interessentgruppenes ønsker og forventninger. Men dette vil det Etiske Regnskapet for neste år gi et fingerpek om... 6

7 Etisk Regnskap 2000 Hva sier DE PÅRØRENDE? De pårørende representerer ektefelle, sønn eller datter, søster, bror, eller "andre". Dette er verdiene de pårørende syntes det er viktig å bli møtt med når de er i kontakt med Olaviken (Hvordan verdiene skal vise seg i praksis finner du bakerst i presentasjonen av hele regnskapet): Åpenhet og trygghet Tilgjengelighet Samarbeid Verdiene åpenhet og trygghet synliggjør seg sterkt ved at nesten alle de spurte opplever at pasientenes integritet blir ivaretatt, og at de har det godt på Olaviken. Svært mange uttrykker også at de selv blir godt ivaretatt, lyttet til med sine erfaringer og at personalet gjør mye for å lære de pårørende å kjenne. Hovedparten av de spurte synes de får den nødvendige informasjon på godt og vondt om sin pårørende, men er mer uenige om at de får oversikt over planlagte aktiviteter i god tid. Invitasjon til de pårørende til å være med på aktiviteter synes liten, og mange sier oppslagstavlene på avdelingene gir for liten informasjon. De pårørende opplever de får liten informasjon i forbindelse med forandring i opplegg og behandling, dessuten er det en del som ikke syns oppfølgingsrutinene etter utskriving er gode. Men her er det bare halvparten av de spurte som har svart. Utsagn å glede seg over : 1) 95%, 5% "Du opplever at Olaviken ivaretar pasientenes integritet som person." 92%, 8% "Du opplever at din pårørende har det godt på Olaviken." 92%, 8% "Du opplever deg ivaretatt når du kommer til Olaviken." 95%, 5% "Du opplever at personalet gjør mye for å lære din pårørende å kjenne." 1 "Glede seg over": Hovedparten her er meget enig. I prosentutregningen er svarkategoriene "meget enig" og "delvis enig" slått sammen. 2 "Forbedre oss på": Her er det stor spredning. De fleste er delvis enig, men og flere delvis u-enig og meget u-enig enn under punkt 1). I prosentutregningen er "meget enig" og "delvis enig" slått sammen. Utsagn å forbedre oss på: 2) ub. ub. ub. ub. 36%, (39% ubesvart), 25% 28%, (59% ubesvart), 13% 39%, (48% ubesvart), 13% 65%, 35% 44%, (46 ubesvart), 10% "Du mottar oversikt over planlagte aktiviteter din pårørende kan være med på i god tid på forhånd." "Olaviken har gode oppfølgingsrutiner etter utskriving." "Du blir invitert til å være med på aktiviteter som angår din pårørende." "Olaviken gir deg god informasjon om forandringer i opplegg og behandling for din pårørende." "Du blir orientert om hvor du kan hente relevant informasjon/kurs i forhold til din aktuelle situasjon som pårørende." 7

8 Hva sier 1. LINJETJENESTEN? Hovedparten av samarbeidspartnerne fra 1.linjetjenesten er ansatt i Bergen kommune eller i ulike institusjoner. 4 er ansatt i andre kommuner. De aller fleste har hatt kontakt med Olaviken i løpet av det siste året. Dette er verdiene 1. linjetjenesten er opptatt av at Olaviken møter de med i samarbeidet: Tilgjengelighet Tillit og forståelse Fantasi og kreativitet Olaviken synes å være svært tilgjengelig mht å gi konstruktiv hjelp og være i god dialog med 1.linjetjenesten. Halvparten synes å være delvis enig i at de får råd og veiledning i utredningsprosessen og det ser ut som det kan bedres noe på informasjon om Olavikens tjenester og tiltak. Det er ikke alle som synes det er like lett å få tak i "rette person" på Olaviken. Når det gjelder tillit og forståelse, opplever 1. linjen stor grad av respekt for deres arbeidsområde og at de blir tatt på alvor når de henvender seg til Olaviken. Det kan synes som det er endel uoverensstemmelse mellom de tiltak Olaviken foreslår - og mulighetene til å gjennomføre de for 1. linjen. 1. linjen uttrykker ønske om fantasi og kreativitet i arbeidet med de demente, og det går frem av svarene at Olaviken kan bli bedre på åpenheten for forslag og ideer fra 1. linjen. Det er stor spredning i opplevelsen av å få inspirasjon til nytenking på demens-området, og bare halvparten er enige i at Olaviken er tilstrekkelig offensiv i å få politisk aksept for utvikling på demensområdet. Utsagn å glede seg over: 1) 100% "Det er god dialog mellom ditt tjenestested og Olaviken." Utsagn å forbedre oss på: 2) 92%, 8% "Olaviken gir konstruktiv hjelp når du trenger det." 94%, 6% "Olaviken viser respekt for ditt arbeidsområde." 91%, 9% "Du opplever at Olaviken ivaretar pasientenes integritet som person." 8 70%, 30% "Olaviken har gode oppfølgingsrutiner etter utskriving." 67%, 33% "Olaviken er åpen for dine forslag og ideer ang. arbeidet med demente pasienter." 53%, 47% "Olaviken er tilsterkkelig offensiv for å få politisk aksept for utvikling på demensområdet." 1 "Glede seg over": Hovedparten her er meget enig. I prosentutregningen er svarkategoriene "meget enig" og "delvis enig" slått sammen. 2 "Forbedre oss på": Her er det stor spredning. De fleste er delvis enig, men og flere delvis u-enig og meget u- enig enn under punkt 1). I prosentutregningen er "meget enig" og "delvis enig" slått sammen.

9 Etisk Regnskap 2000 Hva sier de ANSATTE? De 86 ansatte som har svart på spørsmålene fordeler seg på følgende avdelinger: Utredningsavd. (17), Undervisning og poliklinikk (8), Post 1A (7), Post 1B (7), Natt (10), Post 2A (10), Post 2B (12), Serviceavdelingene (15). Dette er verdiene de ansatte opplever som viktigst at Olaviken viser og praktiserer: Respekt Samarbeid Engasjement Under verdien respekt er det stor enighet blant de ansatte at Olaviken ivaretar pasientenes integritet som person. Når det gjelder forholdene internt blant de ansatte, er det større spredning ifht hvordan de opplever verdien respekt. Dette vises ut fra de praktiseringer de har valgt å ha fokus på. Det som tydeliggjør seg er at det på mange av utsagnene er langt flere som er delvis enig enn meget enig, samt at det er flere som er delvis u-enig og meget u-enig. F.eks når det gjelder å ta opp uoverensstemmelser med den det gjelder er det 50 personer (av 86) som bare er "delvis enig" i at det skjer, mens 17 er "delvis uenig" eller "meget uenig" i at det skjer. Det samme gjelder mht å snakke med hverandre - og ikke om hverandre. Det er positivt at nesten alle opplever de har innflytelse på egen arbeidssituasjon,og at de kan si fra når de ikke har det bra. Det de synes mest enige om er at det er klare mål for arbeidet, opplevelse av at alle arbeider mot felles mål og at alle har en felles grunnholdning til arbeidet med pasientene. Det er stor spredning i enighet om nødvendig kontakt både med pårørende og 1.linjetjenesten. Når det gjelder innfrielsen av verdien engasjement er det mye å glede seg over: Det er stort rom for humor og glede, det er bra fleksibilitet i arbeidssituasjonen og svært mange opplever de får ros når de har gjort en god jobb. Ikke desto mindre er det langt over halvparten som bare er delvis enig i at det gis konstruktive tilbakemeldinger til hverandre, Utsagn å forbedre oss på: 2) 97%, 3% 94%, 6% 90%, 10% 85%, 15% 85%, 15% "Du har medinnflytelse på din egen arbeidssituasjon" "Du kan si fra hvis du ikke har det bra." "Det er klare mål for arbeidet dere skal gjøre." "Får den oppfølging du har behov for fra din nærmeste leder." "Olaviken ivaretar pasientenes integritet som person." Utsagn å forbedre oss på: 2) 75%, 25% "Uoverensstemmelser blir tatt opp med den det gjelder." 87%, 13% "På Olaviken snakker vi med hverandre og ikke om hverandre." 85%, 15% "Nyansatte blir godt ivaretatt i oppstartingsfasen." 1 "Glede seg over": Hovedparten her er meget enig. I prosentutregningen er svarkategoriene "meget enig" og "delvis enig" slått sammen. 2 "Forbedre oss på": Her er det stor spredning. De fleste er delvis enig, men og flere delvis u-enig og meget u-enig enn under punkt 1). I prosentutregningen er svarkategoriene "meget enig" og "delvis enig" slått sammen. 9

10 SAMMENLIGNING MELLOM NOEN VIKTIGE SPØRSMÅL PÅ TVERS AV DE TRE INTERESSENTGRUPPENE. 1 :"Du opplever at Olaviken ivaretar pasientenes integritet som person." En grunnholdning hos både pårørende, 1. linjetjenesten og de ansatte på Olaviken er at Olaviken skal vise respekt og skape trygghet og tillit ved å ivareta pasientenes integritet som person. Dette spørsmålet ble derfor stilt til alle i de tre interessentgruppene. Av de 41 pårørende svarer 36 personer "meget enig", 3 personer er delvis enig, 1 person er delvis uenig og en har ikke svart. Av de 70 fra 1. linjetjenesten svarer 56 personer "meget enig", 8 er delvis enig, og 6 personer har ikke svart. Av de 86 ansatte på Olaviken svarer 49 personer "meget enig", 24 personer er delvis enig, 2 er delvis uenig, 1 er meget uenig og 10 personer har ikke svart på spørsmålet. 2: "Olaviken er tilstrekkelig offensiv for å få politisk aksept for utvikling på demensområdet." Olaviken er en institusjon som har arbeidet mye med kompetansehevingsstrategier, og som har vist både nytenking og endringsvilje. Offensivitet i forhold til politikerne for å få til fortsatt utvikling på demensområdet er ikke desto mindre nødvendig framover. Både pårørende, 1. linjetjenesten og de ansatte var opptatt av dette. Av de 41 pårørende er 14 personer meget enig, 8 er delvis enig, 2 er delvis uenig, 1 meget uenig og 6 har ikke svart. har ikke svart. Av de 70 fra 1. linjetjenesten er 12 meget enig, 25 delvis enig, 6 er delvis uenig, 2 er meget uenig og 24 Av de 86 ansatte på Olaviken er 41 personer meget enig, 21 er delvis enig, 1 person er delvis uenig og 23 personer har ikke svart. Sammenfatning. Hva er DET ETISKE REGNSKAPS begrensninger og muligheter? Det kan ikke sikre enighet, men får uenighet opp på bordet sitt forhold til organisasjonen. Det er ikke objektivt, - resultatene må bli fortolket - og re-fortolket Det beviser ikke noe, men frambringer et rikt og informativt bilde av hvordan interessentene oppfatter Gir organisasjonen mulighet til å utvikle et slags varslingssystem via dialogen med interessentene. "Lærer å lære" - Øker sin villighet til å lære og la seg påvirke. Får "ambassadører" utenfor bedriften, noe som øker tillit og troverdighet og kan få samfunnsmessig ringvirkning. 10

11 Etisk Regnskap 2000 Perspektiver videre. I prosjektoppgaven "Offensiv endring. En kunnskapsorganisasjon i samspill med sitt virksomhetssystem" som ser på NKS Olaviken Behandlingssenter's suksess som kunnskapsorganisasjon, trekkes perspektivene framover opp slik: "Olaviken vil imidlertid som kunnskapsbedrift i årene fremover måtte leve i konstant spenning mellom ulike typer krav; fra kunder om å levere høy faglig kvalitet på tjenester, fra politikere om å innfri politiske mål, fra administrasjonen om å være kostnadseffektiv og fra profesjoner om at faglige normer skal innfris. (... ) Det er selvsagt også en utfordring for en institusjon å forvalte de menneskelige ressursene slik at det bidrar til virksomhetens totale verdiskapning. M.a.o. å sikre at en har en bevisst strategi mht omforming av den humane kapital til strukturkapital slik at virksomheten beholder sine åpenbare konkurransemessige fortrinn også i tiden framover." (1) For NKS Olaviken Behandlingssenter vil dette Etiske Regnskap være utgangspunkt for dialog om forbedringer for de dementes liv på Olaviken, og forbedringer i det faglige innholdet og relasjonene internt og eksternt. Representanter for de tre interessentgruppene vil bli invitert til dialogmøter hvor hver gruppe kommer med forslag til konkrete forbedringer der de mener verdiene ikke er godt nok ivaretatt. Ledelsen ved Olaviken skal så, etter anbefaling fra prosjektgruppen, begrunne hvilke av forbedringsforslagene som vil bli satt i verk - og hvilke som eventuelt må utsettes eller ikke kan realiseres. Ledelsen må også ta stilling til når det skal gjøres en ny spørreundersøkelse og et nytt Etisk Regnskap. For som direktør Geir Viksund sier i sitt forord, er denne rapporten "bare en begynnelse til en prosess NKS Olaviken Behandlingssenter vil arbeide med i mange år framover." Det er en prosess som setter dialogen om "det gode liv" for de demente ved Olaviken i sentrum. Og derved også for de pårørende, samarbeidspartnere og ansatte. Det er et grunnleggende etisk perspektiv å ha, - og å ville leve opp til. 1 Tone Bergan, Leif Brenne, John Furuli: Prosjektoppgave i Managementprogrammet: Kunnskapsledelse for psykologer og samfunnsvitere. Institutt for kompetanseledelse, Handelshøyskolen BI. 11

12 Vedlegg - Utdrag av brev sendt ut i forbindelse med spørreskjemaene: Etisk Regnskap 2000 Olaviken Behandlingssenter 5306 Erdal Hvorfor - og hva er - et Etisk Regnskap? Det Etiske Regnskapet har som formål å skape en større overensstemmelse mellom Olaviken Behandlingssenters ytelser og væremåte og interessentenes ( pårørende, 1.linjetjenesten og medarbeiderne) verdibaserte forventninger. Regnskapet kan derfor sees på som en måling av i hvilken grad interessentene opplever at Olaviken lever opp til deres forventninger. Verdiene og deres konkrete utsagn som er basert på disse benyttes i spørreskjemaet. Disse utsagnene er kommet fram gjennom flere verdimøter i løpet av Her diskuterte representanter for pårørende, 1.linjetjenesten, samt alle ansatte seg fram til hva det er ønskelig og viktig at Olaviken Behandlingssenter skal gjøre for å leve opp til de valgte verdiene. Svarene fra denne spørreundersøkelsen, som vi ber deg være med på, sammenfattes i en rapport som utgjør Det Etiske Regnskap. Her vil det bli belyst i hvilken grad Olaviken Behandlingssenter lever opp til de forventede verdiene. Regnskapet vil så bli analysert av representanter for pårørende, 1.linjetjenesten og medarbeiderne som kommer med forslag til forbedringstiltak der verdiene ikke er godt nok ivaretatt. Denne prosessen vil gå utover våren I 2002 vil vi gjøre et nytt Etisk Regnskap for å se om vi har forbedret og utviklet oss i tråd med brukernes og medarbeidernes ønsker. Vi håper og tror at det å komme i dialog med dere på denne måten vil være en spennende og konstruktiv måte å videreutvikle Olaviken Behandlingssenter på. På de neste sidene finner du utsagn formulert som påstander vi vil at du skal ta stilling til. Vi ber deg svare på i hvilken grad du er enig eller uenig i påstandene, slik du opplever Olaviken Behandlingssenter i dag! Alle svar vil bli behandlet anonymt. På forhånd takk for innsatsen! Om noe er uklart, ta kontakt med en av oss Geir Viksund administrasjonssjef Eva Marie Buberg prosesskonsulent Olaviken Behandlingssenter Askvegen Erdal 12

13 Etisk Regnskap 2000 Etisk Regnskap 2000 Spørreskjema: Pårørende Hvilken avdeling har/er din pårørende (vært) på? Poliklinisk kontakt 2 Innlagt utredningsavd. 27 Innlagt behandlingsavd. 12 Din pårørende-tilknytning er som Ektefelle 19 Sønn/datter 16 Søster/bror 2 Annet 4 Spørreskjema pårørende: Antall svar 41 På de følgende utsagn ønsker vi kun et kryss til hvert utsagn. For dere som ikke har hatt deres pårørende innlagt ved Olaviken Behandlingssenter, vil mange av spørsmålene være uaktuelle. Da kan dere krysse av på "Vet ikke/ikke aktuelt ". (Summen av antall svar vil variere da ikke alle spørsmål er blitt besvart.) Verdien «Åpenhet og trygghet» vises ved at; 1. Du opplever å få nødvendig informasjon om både godt og vondt vedrørende din pårørende. Meget enig 30 Delvis enig 8 2. Du blir invitert til jevnlige samtaler angående din pårørende. Meget enig 22 Delvis enig 11 Delvis uenig 2 3. Avdelingen har informasjonstavle som gir tiltrekkelig informasjon. Meget enig 12 Delvis enig 11 Delvis uenig 2 Meget uenig 3 4. Du opplever at du får konkret informasjon om daglige hendelser vedrørende din pårørende. Meget enig 20 Delvis enig 10 Delvis uenig 6 Meget uenig 2 5. Du opplever at Olaviken ivaretar pasientenes integritet som person. Meget enig 36 Delvis enig 3 ) 6. Du opplever at din pårørende har det godt på Olaviken. Meget enig 35 Delvis enig 3 ) 13

14 Verdien «Tilgjengelighet» vises ved at; 1. Du mottar oversikt over planlagte aktiviteter din pårørende kan være med på i god tid på forhånd. Meget enig 10 Delvis enig 5 Delvis uenig 4 Meget uenig 6 Vet ikke/ikke aktuelt 1 2. Du opplever deg ivaretatt når du kommer til Olaviken Meget enig 34 Delvis enig 4 3. Du blir invitert til å være med på aktiviteter som angår din pårørende. Meget enig 7 Delvis enig 9 Delvis uenig 4 Meget uenig 2 4. Olaviken viser interesse for dine erfaringer som pårørende. Meget enig 25 Delvis enig 8 Delvis uenig 6 5. Olaviken ga god hjelp i forbindelse med første møte (poliklinikk/vurderingsbesøk) Meget enig 27 Delvis enig Du kan få svar på spørsmål vedrørende din pårørende innen rimelig tid. Meget enig 27 Delvis enig 11 Delvis uenig 0 Verdien «Samarbeid» vises ved at; Du opplever at Olaviken tar deg med på råd. Meget enig 20 Delvis enig 13 Delvis uenig 4 2. Du opplever at Olaviken vektlegger den informasjonen du gir. Meget enig 23 Delvis enig 11 Delvis uenig 3 3. Du opplever at personalet gjør mye for å lære din pårørende å kjenne. Meget enig 31 Delvis enig 8 4. Olaviken inviterer til møter som er viktig for deg som pårørende. Meget enig 27 Delvis enig 9 5. Olaviken har gode oppfølgingsrutiner etter utskriving. Meget enig 9 Delvis enig 6 Meget uenig 3 6. Olaviken gir deg god informasjon om forandringer i opplegg og behandling for din pårørende. Meget enig 17 Delvis enig 10 Delvis uenig 4 7. Du blir orientert om hvor du kan hente relevant informasjon/kurs i forhold til din aktuell situasjon som pårørende. Meget enig 7 Delvis enig 11 Delvis uenig 3 8. Olaviken er tilstrekkelig offensiv for å få politisk aksept for utvikling på demensområdet. Meget enig 14 Delvis enig 8 Delvis uenig 2

15 Etisk Regnskap 2000 Etisk Regnskap 2000 Spørreskjema: 1.linjetjenesten Hvor arbeider du? Bergen kommune: 22 Andre kommuner 4 Institusjon 22 Pleie og omsorg 12 Begge deler 10 Sist kontakt med Olaviken Behandlingssenter? Siste året 58 Over et år siden 7 OBS- kun et kryss til hvert utsagn!! Spørreskjema 1.linjetjenesten: Antall svar 70 (Summen av antall svar vil variere da ikke alle spørsmål er blitt besvart.) Verdien «Tilgjengelighet» vises ved at: 1. Olaviken gir konstruktiv hjelp når du trenger det Meget enig 39 Delvis enig 26 Delvis uenig 2 2. Det er god dialog mellom ditt tjenestested og Olaviken Meget enig 52 Delvis enig 17 Delvis uenig 0 3. Olaviken gir råd og veiledning underveis i en utredningsprosess Meget enig 37 Delvis enig 35 Delvis uenig 2 4. Det er lett å komme fram på telefonen til Olaviken. Meget enig 42 Delvis enig 18 Delvis uenig 2 5. Det er lett å få kontakt med den personen du har bruk for på Olaviken. Meget enig 21 Delvis enig 39 Delvis uenig 4 6. Du er godt informert om Olavikens tjenester og tiltak. Meget enig 34 Delvis enig 32 Delvis uenig 3 15

16 Verdien «Tillit og forståelse» vises ved at: 1.Tiltak Olaviken foreslår er mulig å gjennomføre på din arbeidsplass. Meget enig 14 Delvis enig 39 Delvis uenig 8 2. Du opplever at Olaviken viser respekt for ditt arbeidsområde. Meget enig 48 Delvis enig Når du henvender deg til Olaviken opplever du å bli tatt på alvor. Meget enig 52 Delvis enig Olaviken har gode oppfølgingsrutiner etter utskriving. Meget enig 26 Delvis enig 23 Delvis uenig 6 5. Du opplever at Olaviken ivaretar pasientenes integritet som person. Meget enig 56 Delvis enig 8 Delvis uenig 0 Verdien «Fantasi og kreativitet» vises ved at: 1. Olaviken gir deg inspirasjon til nytenking i ditt arbeid med demente pasienter. Meget enig 33 Delvis enig 25 Delvis uenig 5 Meget uenig 2 3. Olaviken er tilstrekkelig offensive for å få politisk aksept for utvikling på demensområdet Meget enig 12 Delvis enig 25 Delvis uenig 6 Meget uenig 2 5. Olaviken har undervisningstilbud tilpasset din situasjon Meget enig 30 Delvis enig 23 Delvis uenig 3 2. Olaviken er med og tilrettelegger for en god hverdag for demente pasienter i hjem eller institusjon Meget enig 34 Delvis enig 27 Delvis uenig 6 4. Olaviken er åpen for dine forslag og ideer angående arbeidet med demente pasienter. Meget enig 22 Delvis enig 25 16

17 Etisk Regnskap 2000 Etisk Regnskap 2000 Spørreskjema: Ansatte Olaviken Hvilken avdeling arbeider du på? Utredningsavd. 17 Undervisn. og poliklikk 8 Post 1A 7 Post 1B 7 Natt 10 Post 2A 10 Post 2B 12 Serviceavdelingene 15 OBS- kun et kryss til hvert utsagn!! Spørreskjema ansatte: Antall svar 86 (Summen av antall svar vil variere da ikke alle spørsmål er blitt besvart.) Verdien «RESPEKT» viser seg ved at; 1. På Olaviken snakker vi med hverandre, ikke om hverandre Meget enig 12 Delvis enig Du kan si fra når du er uenig Meget enig 40 Delvis enig 36 Delvis uenig 5 Meget uenig 3 3. Uoverensstemmelser blir tatt opp med den det gjelder Meget enig 15 Delvis enig 50 5 Meget uenig 2 4. På Olaviken er det rom for ulikheter Meget enig 25 Delvis enig Du opplever du blir sett og hørt Meget enig 37 Delvis enig 39 Delvis uenig 9 6. Du har medinnflytelse på din egen arbeidssituasjon Meget enig 46 Delvis enig 33 Delvis uenig 6 17

18 7. Du får den oppfølging du har behov for fra din nærmeste leder Meget enig 45 Delvis enig 28 Delvis uenig 7 Meget uenig 5 8. Du kan si fra hvis du ikke har det bra Meget enig 53 Delvis enig 28 Delvis uenig 3 9. Nyansatte blir godt ivaretatt i oppstartingsfasen Meget enig 35 Delvis enig 38 Delvis uenig 7 Meget uenig Olaviken ivaretar pasientenes integritet som person Meget enig 49 Delvis enig 24 Delvis uenig 2 Verdien «SAMARBEID» viser seg ved at; Det er klare mål for arbeidet dere skal gjøre Meget enig 50 Delvis enig 28 Delvis uenig 3 Meget uenig 3 2. Du opplever alle arbeider mot felles mål Meget enig 46 Delvis enig 36 Meget uenig 2 3. Beslutninger som blir tatt følges opp på en lol måte Meget enig 27 Delvis enig 52 Delvis uenig 3 4. Du får tilstrekkelig informasjon som gir godt grunnlag for å gjøre jobben din Meget enig 38 Delvis enig 41 Delvis uenig 4 5. Det er godt tverrfaglig samarbeid på Olaviken Meget enig 34 Delvis enig 40 Delvis uenig 5 6. Dere har en klar ansvarsfordeling på Olaviken Meget enig 40 Delvis enig 36 Delvis uenig 7 7. Du opplever at alle har en felles grunnholdning til arbeidet med pasientene Meget enig 53 Delvis enig 20 Delvis uenig 4 8. Det er godt samarbeid internt om den enkelte pasient Meget enig 41 Delvis enig 24 Delvis uenig 2 9. Du opplever du har den nødvendige kontakt med pårørende Meget enig 27 Delvis enig 18 Delvis uenig 8 Meget uenig Du har tilstrekkelig kontakt med 1.linjetjenesten Meget enig 2( ) Delvis enig 24 Delvis uenig 5 Meget uenig 3

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall

VerdiRegnskap. - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall VerdiRegnskap - om å kna verdier inn i kulturen. Av Ellen Kjos-Kendall 1 Innholdsfortegnelse VERDIREGNSKAP 1 FORORD 3 INTRODUKSJON 5 Bakgrunn 5 VerdiRegnskap 7 Verdibasert ledelse 8 Verdier eller regler?

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Omdømmearbeid i Frogn kommune

Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømmearbeid i Frogn kommune Omdømme - omgivelsenes oppfatning av en organisasjon over tid En virksomhet kan ha en identitet, den kan muligvis konstruere et image, men omdømme er noe en gjør seg fortjent

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Etikk i organisasjonen Rapport 2012-2 2012-484/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk i organisasjonen

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

DEN OFFENTLIGE OPPLAND

DEN OFFENTLIGE OPPLAND DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN I OPPLAND Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 10-2013 2013-792/GSL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlig

Detaljer

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte

SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET. - Informasjonshefte SAMHANDLING OG KONFLIKTHÅNDTERING I HJELPEAPPARATET - Informasjonshefte Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Forord Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD,

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye

BRUKERUNDERSØKELSE. Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet. Leila Torgersen. Gry Anette Sælid. Jan Bye BRUKERUNDERSØKELSE Divisjon for psykisk helse Folkehelseinstituttet Leila Torgersen Gry Anette Sælid Jan Bye Ellinor F. Major (prosjektleder) 2011 SAMMENDRAG Notatet oppsummerer resultatene fra en brukerundersøkelse

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER

Trepartssamarbeid. Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren VEILEDER Trepartssamarbeid omtanke solidaritet samhold VEILEDER Et konstruktivt samarbeid mellom folkevalgte, administrasjon og tillitsvalgte for fornyelse i kommunesektoren Forord Med røtter tilbake til den første

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra

Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra En deskriptiv undersøkelse av tilsyn med kommunale til eldre Vi får satt fokus, blir bevisstgjort og må skjerpe faget vårt ekstra RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2013 MAI 2013 241 570 Rapport fra Helsetilsynet

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Nå vet vi bedre hva vi gjør

Nå vet vi bedre hva vi gjør Nå vet vi bedre hva vi gjør Evaluering av hjelpetiltak i barnevernet med tiltaksplaner som praktisk forankring kommunesektorens organisasjon The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Detaljer

PPT for Ytre Nordmøre

PPT for Ytre Nordmøre Rett diagnose, men feil «medisin»? Endringsarbeid rettet mot økningen av spesialundervisning 2011-2013 Margreth Karlsvik PPT for Ytre Nordmøre 14 12 10 8 6 4 2 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Arbeid med etikk. Melhus kommune

Arbeid med etikk. Melhus kommune Arbeid med etikk Melhus kommune Januar 2008 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg i perioden oktober 2007 - januar 2008. Undersøkelsen er utført

Detaljer