O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000"

Transkript

1 O M Å V E L G E D E T E T I S K E P E R S P E K T I V Etisk Regnskap 2000

2 Innhold Forord side 3 Om å velge det etiske perspektiv. side 4 ETISK REGNSKAP - hvorfor gjør vi det - hvordan - og hva så videre? side 5 Hva sier DE PÅRØRENDE? side 7 Hva sier 1. LINJETJENESTEN? side 8 Hva sier de ANSATTE? side 9 SAMMENLIGNING MELLOM NOEN VIKTIGE SPØRSMÅL PÅ TVERS AV DE TRE INTERESSENTGRUPPENE. side 10 Sammenfatning side 10 Perspektiver videre side 11 Etisk Regnskap Vedlegg side 12 Spørreskjema: Pårørende side 13 Spørreskjema: 1.linjetjenesten side 15 Spørreskjema: Ansatte Olaviken side 17 2

3 Etisk Regnskap 2000 Forord Du sitter nå med NKS Olaviken Behandlingssenter sitt første Etiske regnskap i hånden. Det er kort fortalt et redskap for å måle om vi gjør de rette tingene for våre brukere. Samtidig har vi også brukt andre instrumenter som kunnskapsregnskap og intervjuer med ansatte internt, representanter fra sentrale deler av institusjonens omgivelser, kunder /brukere, politisk-administrativt nivå, styre og rådgivende organ, nasjonalt fagmiljø og samarbeidspartnere. Dette er utgitt i rapporten: Suksessfaktorer for en organisasjon på demensfeltet. Et prosjekt innenfor BI`s lederutdanningsprogram, høsten 2001, ved psykologene Tone Bergan, Leif Brenne og John Furuli. Vi hørte første gang om Etisk regnskap på et lederseminar i Mandal. Arbeidsmiljøutvalget hadde i mange år initiert arbeidsmiljøundersøkelser. Disse fikk etter hvert mindre og mindre svarprosent og vi var på utkikk etter en annen måte å måle arbeidsmiljøet på. Samtidig snakket vi i ledergruppen om å foreta en undersøkelse om primærhelsetjenesten og andre brukere av våre tjenester var fornøyd med oss. For å få vite mer om Etisk regnskap besøkte vi sommeren 1999 Christiegården i Bergen. De hadde benyttet en ekstern konsulent, Lise Nørgaard, som vi inviterte til oss høsten 99. Hun orienterte ledelsen og arbeidsmiljøutvalget om sine erfaringer med denne metoden. Arbeidsmiljøutvalget vedtok å starte opp Etisk regnskap i forhold til kartlegging av arbeidsmiljøet og den faglige ledelsen mente at dette var en måte å gjøre brukerundersøkelser på. På bakgrunn av møter som hadde vært med interessentene, (se rapporten) kom styringsgruppen og ledelsen ved NKS Olaviken Behandlingssenter kom frem til, at følgende verdier skal være utgangspunkt for vårt arbeid i årene som kommer: RESPEKT, SAMARBEID, ENGASJEMENT OG HELHETSTENKNING. Ut fra disse grunnleggende verdiene skal vi jevnlig måles på utsagn som hver av interessentgruppene mener er viktige. Vi vil takke HSH for støtte til dette prosjektet. De har støttet tiltaket med kr ,-. Videre vil jeg takke alle involverte i prosessen. Spesielt takk til Lise Nørgaard og prosjektgruppen som består av prosesskonsulent Eva Marie Buberg, Guri Titlestad, Bodil Steffensen, Ingrid Hyldmo og Randi Sandtorv. Denne rapporten er bare begynnelsen på flere slike rapporter. Vi tror dette er en prosess vi skal arbeide med i mange år fremover, hvor vi vil være i dialog med pårørende og samarbeidspartnere om hvordan vi lever opp til verdiene og hvordan vi løser felles problemer til beste for de vi som institusjon er til for. Planen er at dette også skal resultere i serviceerklæringer for den enkelte avdeling ved NKS Olaviken Behandlingssenter. Det er et viktig arbeid for vårt fremtidige tilbud som herved er i gang. Lykke til!! Geir Viksund direktør 3

4 Om å velge det etiske perspektiv. Dette er beretningen om i hvilken grad NKS Olaviken Behandlingssenter lever opp til de verdibaserte forventninger som pårørende, samarbeidspartnere og ansatte har uttrykt at de har til oss. I en mer og mer kompleks, omskiftelig og uforutsigbar hverdag og framtid, blir det stadig viktigere å bygge opp noe som kan ligge fast og knytte oss sammen over tid, og være forpliktende holdepunkter og veivisere i det foranderlige. Det er her spørsmål om etikk, verdier og verdibasert ledelse kommer inn. Verdigrunnlaget skal uttrykke en verdimessig standard som skal være Olavikens "fyrtårn" og retningsgivende for den enkeltes og tjenestens handlinger, holdninger, planer og beslutninger. Mange beslutninger i en virksomhet angår ikke bare ledelsen og eierne. De påvirker mange andre interessenter, som f.eks medarbeidere, brukere, pårørende og samarbeidspartnere. Hver for seg har interessentene flere forskjellige og ofte motstridende forventninger til virksomheten. Skal etikken inn i bildet, må interessentene inviteres med i en dialog om de planer og beslutninger virksomheten treffer og som angår og påvirker dem. Etikk dreier seg om fellesskap og fellesskapsdannelse. Det handler om det gode - om å strebe etter å gjøre det gode. Etiske krav og verdier kan komme til å stå opp mot hverandre i et hvert fellesskap. Da har vi ikke annet å gjøre enn å snakke om det, sette dialogen i sentrum, - finne ut av hvordan vi på beste måte kommer videre og også kan leve med vår evt. uenighet. Når Olaviken velger å arbeide med en utviklingsprosess hvor Etisk Regnskap er ett viktig virkemiddel, velger vi også å stille oss selv og våre nærmeste interessenter noen vesentlige og vanskelige spørsmål: Hvilke verdier og standarder skal Olaviken stå for og leve opp til? I hvilken grad praktiserer Olaviken verdiene? Og - kanskje viktigst av alt: Hva mener medarbeidere, pårørende og samarbeidspartnere at Olaviken i større grad må gjøre, vise, være for å leve opp til de verdier Olaviken sier de vil stå for. SVAR på disse spørsmål kan vi få ved å trekke interessentene inn i en måling og i en dialogprosess om forbedringer - slik metoden med Etisk Regnskap viser. Slik NKS Olaviken Behandlingssenter gjør med denne rapporten 4

5 Etisk Regnskap 2000 ETISK REGNSKAP - hvorfor gjør vi det - hvordan - og hva så videre? HVORFOR? NKS Olaviken Behandlingssenter oppfatter Det Etiske Regnskap som et nyttig supplement til årsrapport og til det økonomiske regnskapet. Med dette vil vi synliggjøre et ærligere og mer helhetlig bilde av NKS Olaviken Behandlingssenter. Det Etiske Regnskapet skal være Olavikens redskap for å måle om vi er i balanse med interessentenes behov og forventninger. Arbeidet med Det Etiske Regnskapet gir oss både mulighet til å lære om oss selv og til å forbedre og utvikle oss, i tråd med de verdibaserte forventninger og tilbakemeldinger interessentene har til oss. HVEM ER MED? Olavikens første Etiske Regnskap bygger på tilbakemelding fra tre interessentgrupper: Pårørende: De 41 pårørende fordeler seg på poliklinikk, behandlings- og utredningsavdelingen, med over halvparten knyttet til utredningsavdelingen. Deres pårørende-tilknytning er i hovedsak som ektefelle eller sønn/datter. 1.linjen: De 70 personene fra 1. linjetjenesten kommer noenlunde likt fordelt fra Bergen kommune, institusjoner, eller pleie og omsorg. 4 kommer fra andre kommuner. De aller fleste har sin kontakt med Olaviken det siste året. Ansatte: De 86 ansatte som har svart fordeler seg på postene 1A, 1B, 2A, 2B og natt, undervisning og poliklinikk, samt utredningsavdelingen og serviceavdelingen. HVORDAN? Det Etiske Regnskap er ett ledd i en lærings-og utviklingsprosess som består av flere trinn eller nivåer: 1:Verdier og utsagn Representanter for de tre interessentgruppene møttes hver for seg for å komme fram til hvilke verdier de syns det var viktig Olaviken møter de med. Under hver verdi konkretiseres 3-7 utsagn om hvordan de forventer disse verdiene skal vise seg i praksis. 5

6 2: Gjennomføring av spørreundersøkelse. Utsagnene formuleres som påstander som et stort utvalg av interessenter ( her totalt 197 personer) kan svare "enig/uenig" på. Svarene ble hentet inn via spørreskjema, men kan også gjøres via telefon-intervju. Alle svar er anonyme og behandles i en database som bl.a gjør det mulig å ta ut hver avdeling for seg i egne interne Etiske Regnskaper. 3: Det Etiske Regnskap offentliggjøres. Det Etiske Regnskapet er - slik det foreligger her - rapporten om og dokumentasjonen på i hvilken grad de verdiene interessentene ble enige om at Olaviken må møte de med, er ivaretatt i hverdagen. På lik fot med det økonomiske regnskapet, er det Etiske Regnskapet offentlig tilgjengelig. Det sendes ut til alle interessentene (og andre involverte). 4: Dialogmøter om forbedring. Representanter for hver av de tre interessent-gruppene inviteres til å diskutere det Etiske Regnskapet og komme med forslag til hva Olaviken kan gjøre der verdiene ikke oppleves godt nok ivaretatt. 5: Et Etisk Budsjett De forbedringsforslag som interessentene og ledelsen blir enige om innarbeides i Olavikens handlingsplaner eller i et eget Etisk Budsjett....OG VEIEN VIDERE Dialogen innad i organisasjonen må holdes levende og varm om hvordan verdiene praktiseres i hverdagen og synliggjør seg i planer, beslutninger. handlinger og adferd. Det er ikke minst et lederansvar - på alle nivå - å få til dette i hverdagen. Det må settes fokus på og snakkes om hvordan de avtalte forbedringer blir implementert og får en virkning etter hensikten, slik det er avtalt med de ulike interessentgruppenes ønsker og forventninger. Men dette vil det Etiske Regnskapet for neste år gi et fingerpek om... 6

7 Etisk Regnskap 2000 Hva sier DE PÅRØRENDE? De pårørende representerer ektefelle, sønn eller datter, søster, bror, eller "andre". Dette er verdiene de pårørende syntes det er viktig å bli møtt med når de er i kontakt med Olaviken (Hvordan verdiene skal vise seg i praksis finner du bakerst i presentasjonen av hele regnskapet): Åpenhet og trygghet Tilgjengelighet Samarbeid Verdiene åpenhet og trygghet synliggjør seg sterkt ved at nesten alle de spurte opplever at pasientenes integritet blir ivaretatt, og at de har det godt på Olaviken. Svært mange uttrykker også at de selv blir godt ivaretatt, lyttet til med sine erfaringer og at personalet gjør mye for å lære de pårørende å kjenne. Hovedparten av de spurte synes de får den nødvendige informasjon på godt og vondt om sin pårørende, men er mer uenige om at de får oversikt over planlagte aktiviteter i god tid. Invitasjon til de pårørende til å være med på aktiviteter synes liten, og mange sier oppslagstavlene på avdelingene gir for liten informasjon. De pårørende opplever de får liten informasjon i forbindelse med forandring i opplegg og behandling, dessuten er det en del som ikke syns oppfølgingsrutinene etter utskriving er gode. Men her er det bare halvparten av de spurte som har svart. Utsagn å glede seg over : 1) 95%, 5% "Du opplever at Olaviken ivaretar pasientenes integritet som person." 92%, 8% "Du opplever at din pårørende har det godt på Olaviken." 92%, 8% "Du opplever deg ivaretatt når du kommer til Olaviken." 95%, 5% "Du opplever at personalet gjør mye for å lære din pårørende å kjenne." 1 "Glede seg over": Hovedparten her er meget enig. I prosentutregningen er svarkategoriene "meget enig" og "delvis enig" slått sammen. 2 "Forbedre oss på": Her er det stor spredning. De fleste er delvis enig, men og flere delvis u-enig og meget u-enig enn under punkt 1). I prosentutregningen er "meget enig" og "delvis enig" slått sammen. Utsagn å forbedre oss på: 2) ub. ub. ub. ub. 36%, (39% ubesvart), 25% 28%, (59% ubesvart), 13% 39%, (48% ubesvart), 13% 65%, 35% 44%, (46 ubesvart), 10% "Du mottar oversikt over planlagte aktiviteter din pårørende kan være med på i god tid på forhånd." "Olaviken har gode oppfølgingsrutiner etter utskriving." "Du blir invitert til å være med på aktiviteter som angår din pårørende." "Olaviken gir deg god informasjon om forandringer i opplegg og behandling for din pårørende." "Du blir orientert om hvor du kan hente relevant informasjon/kurs i forhold til din aktuelle situasjon som pårørende." 7

8 Hva sier 1. LINJETJENESTEN? Hovedparten av samarbeidspartnerne fra 1.linjetjenesten er ansatt i Bergen kommune eller i ulike institusjoner. 4 er ansatt i andre kommuner. De aller fleste har hatt kontakt med Olaviken i løpet av det siste året. Dette er verdiene 1. linjetjenesten er opptatt av at Olaviken møter de med i samarbeidet: Tilgjengelighet Tillit og forståelse Fantasi og kreativitet Olaviken synes å være svært tilgjengelig mht å gi konstruktiv hjelp og være i god dialog med 1.linjetjenesten. Halvparten synes å være delvis enig i at de får råd og veiledning i utredningsprosessen og det ser ut som det kan bedres noe på informasjon om Olavikens tjenester og tiltak. Det er ikke alle som synes det er like lett å få tak i "rette person" på Olaviken. Når det gjelder tillit og forståelse, opplever 1. linjen stor grad av respekt for deres arbeidsområde og at de blir tatt på alvor når de henvender seg til Olaviken. Det kan synes som det er endel uoverensstemmelse mellom de tiltak Olaviken foreslår - og mulighetene til å gjennomføre de for 1. linjen. 1. linjen uttrykker ønske om fantasi og kreativitet i arbeidet med de demente, og det går frem av svarene at Olaviken kan bli bedre på åpenheten for forslag og ideer fra 1. linjen. Det er stor spredning i opplevelsen av å få inspirasjon til nytenking på demens-området, og bare halvparten er enige i at Olaviken er tilstrekkelig offensiv i å få politisk aksept for utvikling på demensområdet. Utsagn å glede seg over: 1) 100% "Det er god dialog mellom ditt tjenestested og Olaviken." Utsagn å forbedre oss på: 2) 92%, 8% "Olaviken gir konstruktiv hjelp når du trenger det." 94%, 6% "Olaviken viser respekt for ditt arbeidsområde." 91%, 9% "Du opplever at Olaviken ivaretar pasientenes integritet som person." 8 70%, 30% "Olaviken har gode oppfølgingsrutiner etter utskriving." 67%, 33% "Olaviken er åpen for dine forslag og ideer ang. arbeidet med demente pasienter." 53%, 47% "Olaviken er tilsterkkelig offensiv for å få politisk aksept for utvikling på demensområdet." 1 "Glede seg over": Hovedparten her er meget enig. I prosentutregningen er svarkategoriene "meget enig" og "delvis enig" slått sammen. 2 "Forbedre oss på": Her er det stor spredning. De fleste er delvis enig, men og flere delvis u-enig og meget u- enig enn under punkt 1). I prosentutregningen er "meget enig" og "delvis enig" slått sammen.

9 Etisk Regnskap 2000 Hva sier de ANSATTE? De 86 ansatte som har svart på spørsmålene fordeler seg på følgende avdelinger: Utredningsavd. (17), Undervisning og poliklinikk (8), Post 1A (7), Post 1B (7), Natt (10), Post 2A (10), Post 2B (12), Serviceavdelingene (15). Dette er verdiene de ansatte opplever som viktigst at Olaviken viser og praktiserer: Respekt Samarbeid Engasjement Under verdien respekt er det stor enighet blant de ansatte at Olaviken ivaretar pasientenes integritet som person. Når det gjelder forholdene internt blant de ansatte, er det større spredning ifht hvordan de opplever verdien respekt. Dette vises ut fra de praktiseringer de har valgt å ha fokus på. Det som tydeliggjør seg er at det på mange av utsagnene er langt flere som er delvis enig enn meget enig, samt at det er flere som er delvis u-enig og meget u-enig. F.eks når det gjelder å ta opp uoverensstemmelser med den det gjelder er det 50 personer (av 86) som bare er "delvis enig" i at det skjer, mens 17 er "delvis uenig" eller "meget uenig" i at det skjer. Det samme gjelder mht å snakke med hverandre - og ikke om hverandre. Det er positivt at nesten alle opplever de har innflytelse på egen arbeidssituasjon,og at de kan si fra når de ikke har det bra. Det de synes mest enige om er at det er klare mål for arbeidet, opplevelse av at alle arbeider mot felles mål og at alle har en felles grunnholdning til arbeidet med pasientene. Det er stor spredning i enighet om nødvendig kontakt både med pårørende og 1.linjetjenesten. Når det gjelder innfrielsen av verdien engasjement er det mye å glede seg over: Det er stort rom for humor og glede, det er bra fleksibilitet i arbeidssituasjonen og svært mange opplever de får ros når de har gjort en god jobb. Ikke desto mindre er det langt over halvparten som bare er delvis enig i at det gis konstruktive tilbakemeldinger til hverandre, Utsagn å forbedre oss på: 2) 97%, 3% 94%, 6% 90%, 10% 85%, 15% 85%, 15% "Du har medinnflytelse på din egen arbeidssituasjon" "Du kan si fra hvis du ikke har det bra." "Det er klare mål for arbeidet dere skal gjøre." "Får den oppfølging du har behov for fra din nærmeste leder." "Olaviken ivaretar pasientenes integritet som person." Utsagn å forbedre oss på: 2) 75%, 25% "Uoverensstemmelser blir tatt opp med den det gjelder." 87%, 13% "På Olaviken snakker vi med hverandre og ikke om hverandre." 85%, 15% "Nyansatte blir godt ivaretatt i oppstartingsfasen." 1 "Glede seg over": Hovedparten her er meget enig. I prosentutregningen er svarkategoriene "meget enig" og "delvis enig" slått sammen. 2 "Forbedre oss på": Her er det stor spredning. De fleste er delvis enig, men og flere delvis u-enig og meget u-enig enn under punkt 1). I prosentutregningen er svarkategoriene "meget enig" og "delvis enig" slått sammen. 9

10 SAMMENLIGNING MELLOM NOEN VIKTIGE SPØRSMÅL PÅ TVERS AV DE TRE INTERESSENTGRUPPENE. 1 :"Du opplever at Olaviken ivaretar pasientenes integritet som person." En grunnholdning hos både pårørende, 1. linjetjenesten og de ansatte på Olaviken er at Olaviken skal vise respekt og skape trygghet og tillit ved å ivareta pasientenes integritet som person. Dette spørsmålet ble derfor stilt til alle i de tre interessentgruppene. Av de 41 pårørende svarer 36 personer "meget enig", 3 personer er delvis enig, 1 person er delvis uenig og en har ikke svart. Av de 70 fra 1. linjetjenesten svarer 56 personer "meget enig", 8 er delvis enig, og 6 personer har ikke svart. Av de 86 ansatte på Olaviken svarer 49 personer "meget enig", 24 personer er delvis enig, 2 er delvis uenig, 1 er meget uenig og 10 personer har ikke svart på spørsmålet. 2: "Olaviken er tilstrekkelig offensiv for å få politisk aksept for utvikling på demensområdet." Olaviken er en institusjon som har arbeidet mye med kompetansehevingsstrategier, og som har vist både nytenking og endringsvilje. Offensivitet i forhold til politikerne for å få til fortsatt utvikling på demensområdet er ikke desto mindre nødvendig framover. Både pårørende, 1. linjetjenesten og de ansatte var opptatt av dette. Av de 41 pårørende er 14 personer meget enig, 8 er delvis enig, 2 er delvis uenig, 1 meget uenig og 6 har ikke svart. har ikke svart. Av de 70 fra 1. linjetjenesten er 12 meget enig, 25 delvis enig, 6 er delvis uenig, 2 er meget uenig og 24 Av de 86 ansatte på Olaviken er 41 personer meget enig, 21 er delvis enig, 1 person er delvis uenig og 23 personer har ikke svart. Sammenfatning. Hva er DET ETISKE REGNSKAPS begrensninger og muligheter? Det kan ikke sikre enighet, men får uenighet opp på bordet sitt forhold til organisasjonen. Det er ikke objektivt, - resultatene må bli fortolket - og re-fortolket Det beviser ikke noe, men frambringer et rikt og informativt bilde av hvordan interessentene oppfatter Gir organisasjonen mulighet til å utvikle et slags varslingssystem via dialogen med interessentene. "Lærer å lære" - Øker sin villighet til å lære og la seg påvirke. Får "ambassadører" utenfor bedriften, noe som øker tillit og troverdighet og kan få samfunnsmessig ringvirkning. 10

11 Etisk Regnskap 2000 Perspektiver videre. I prosjektoppgaven "Offensiv endring. En kunnskapsorganisasjon i samspill med sitt virksomhetssystem" som ser på NKS Olaviken Behandlingssenter's suksess som kunnskapsorganisasjon, trekkes perspektivene framover opp slik: "Olaviken vil imidlertid som kunnskapsbedrift i årene fremover måtte leve i konstant spenning mellom ulike typer krav; fra kunder om å levere høy faglig kvalitet på tjenester, fra politikere om å innfri politiske mål, fra administrasjonen om å være kostnadseffektiv og fra profesjoner om at faglige normer skal innfris. (... ) Det er selvsagt også en utfordring for en institusjon å forvalte de menneskelige ressursene slik at det bidrar til virksomhetens totale verdiskapning. M.a.o. å sikre at en har en bevisst strategi mht omforming av den humane kapital til strukturkapital slik at virksomheten beholder sine åpenbare konkurransemessige fortrinn også i tiden framover." (1) For NKS Olaviken Behandlingssenter vil dette Etiske Regnskap være utgangspunkt for dialog om forbedringer for de dementes liv på Olaviken, og forbedringer i det faglige innholdet og relasjonene internt og eksternt. Representanter for de tre interessentgruppene vil bli invitert til dialogmøter hvor hver gruppe kommer med forslag til konkrete forbedringer der de mener verdiene ikke er godt nok ivaretatt. Ledelsen ved Olaviken skal så, etter anbefaling fra prosjektgruppen, begrunne hvilke av forbedringsforslagene som vil bli satt i verk - og hvilke som eventuelt må utsettes eller ikke kan realiseres. Ledelsen må også ta stilling til når det skal gjøres en ny spørreundersøkelse og et nytt Etisk Regnskap. For som direktør Geir Viksund sier i sitt forord, er denne rapporten "bare en begynnelse til en prosess NKS Olaviken Behandlingssenter vil arbeide med i mange år framover." Det er en prosess som setter dialogen om "det gode liv" for de demente ved Olaviken i sentrum. Og derved også for de pårørende, samarbeidspartnere og ansatte. Det er et grunnleggende etisk perspektiv å ha, - og å ville leve opp til. 1 Tone Bergan, Leif Brenne, John Furuli: Prosjektoppgave i Managementprogrammet: Kunnskapsledelse for psykologer og samfunnsvitere. Institutt for kompetanseledelse, Handelshøyskolen BI. 11

12 Vedlegg - Utdrag av brev sendt ut i forbindelse med spørreskjemaene: Etisk Regnskap 2000 Olaviken Behandlingssenter 5306 Erdal Hvorfor - og hva er - et Etisk Regnskap? Det Etiske Regnskapet har som formål å skape en større overensstemmelse mellom Olaviken Behandlingssenters ytelser og væremåte og interessentenes ( pårørende, 1.linjetjenesten og medarbeiderne) verdibaserte forventninger. Regnskapet kan derfor sees på som en måling av i hvilken grad interessentene opplever at Olaviken lever opp til deres forventninger. Verdiene og deres konkrete utsagn som er basert på disse benyttes i spørreskjemaet. Disse utsagnene er kommet fram gjennom flere verdimøter i løpet av Her diskuterte representanter for pårørende, 1.linjetjenesten, samt alle ansatte seg fram til hva det er ønskelig og viktig at Olaviken Behandlingssenter skal gjøre for å leve opp til de valgte verdiene. Svarene fra denne spørreundersøkelsen, som vi ber deg være med på, sammenfattes i en rapport som utgjør Det Etiske Regnskap. Her vil det bli belyst i hvilken grad Olaviken Behandlingssenter lever opp til de forventede verdiene. Regnskapet vil så bli analysert av representanter for pårørende, 1.linjetjenesten og medarbeiderne som kommer med forslag til forbedringstiltak der verdiene ikke er godt nok ivaretatt. Denne prosessen vil gå utover våren I 2002 vil vi gjøre et nytt Etisk Regnskap for å se om vi har forbedret og utviklet oss i tråd med brukernes og medarbeidernes ønsker. Vi håper og tror at det å komme i dialog med dere på denne måten vil være en spennende og konstruktiv måte å videreutvikle Olaviken Behandlingssenter på. På de neste sidene finner du utsagn formulert som påstander vi vil at du skal ta stilling til. Vi ber deg svare på i hvilken grad du er enig eller uenig i påstandene, slik du opplever Olaviken Behandlingssenter i dag! Alle svar vil bli behandlet anonymt. På forhånd takk for innsatsen! Om noe er uklart, ta kontakt med en av oss Geir Viksund administrasjonssjef Eva Marie Buberg prosesskonsulent Olaviken Behandlingssenter Askvegen Erdal 12

13 Etisk Regnskap 2000 Etisk Regnskap 2000 Spørreskjema: Pårørende Hvilken avdeling har/er din pårørende (vært) på? Poliklinisk kontakt 2 Innlagt utredningsavd. 27 Innlagt behandlingsavd. 12 Din pårørende-tilknytning er som Ektefelle 19 Sønn/datter 16 Søster/bror 2 Annet 4 Spørreskjema pårørende: Antall svar 41 På de følgende utsagn ønsker vi kun et kryss til hvert utsagn. For dere som ikke har hatt deres pårørende innlagt ved Olaviken Behandlingssenter, vil mange av spørsmålene være uaktuelle. Da kan dere krysse av på "Vet ikke/ikke aktuelt ". (Summen av antall svar vil variere da ikke alle spørsmål er blitt besvart.) Verdien «Åpenhet og trygghet» vises ved at; 1. Du opplever å få nødvendig informasjon om både godt og vondt vedrørende din pårørende. Meget enig 30 Delvis enig 8 2. Du blir invitert til jevnlige samtaler angående din pårørende. Meget enig 22 Delvis enig 11 Delvis uenig 2 3. Avdelingen har informasjonstavle som gir tiltrekkelig informasjon. Meget enig 12 Delvis enig 11 Delvis uenig 2 Meget uenig 3 4. Du opplever at du får konkret informasjon om daglige hendelser vedrørende din pårørende. Meget enig 20 Delvis enig 10 Delvis uenig 6 Meget uenig 2 5. Du opplever at Olaviken ivaretar pasientenes integritet som person. Meget enig 36 Delvis enig 3 ) 6. Du opplever at din pårørende har det godt på Olaviken. Meget enig 35 Delvis enig 3 ) 13

14 Verdien «Tilgjengelighet» vises ved at; 1. Du mottar oversikt over planlagte aktiviteter din pårørende kan være med på i god tid på forhånd. Meget enig 10 Delvis enig 5 Delvis uenig 4 Meget uenig 6 Vet ikke/ikke aktuelt 1 2. Du opplever deg ivaretatt når du kommer til Olaviken Meget enig 34 Delvis enig 4 3. Du blir invitert til å være med på aktiviteter som angår din pårørende. Meget enig 7 Delvis enig 9 Delvis uenig 4 Meget uenig 2 4. Olaviken viser interesse for dine erfaringer som pårørende. Meget enig 25 Delvis enig 8 Delvis uenig 6 5. Olaviken ga god hjelp i forbindelse med første møte (poliklinikk/vurderingsbesøk) Meget enig 27 Delvis enig Du kan få svar på spørsmål vedrørende din pårørende innen rimelig tid. Meget enig 27 Delvis enig 11 Delvis uenig 0 Verdien «Samarbeid» vises ved at; Du opplever at Olaviken tar deg med på råd. Meget enig 20 Delvis enig 13 Delvis uenig 4 2. Du opplever at Olaviken vektlegger den informasjonen du gir. Meget enig 23 Delvis enig 11 Delvis uenig 3 3. Du opplever at personalet gjør mye for å lære din pårørende å kjenne. Meget enig 31 Delvis enig 8 4. Olaviken inviterer til møter som er viktig for deg som pårørende. Meget enig 27 Delvis enig 9 5. Olaviken har gode oppfølgingsrutiner etter utskriving. Meget enig 9 Delvis enig 6 Meget uenig 3 6. Olaviken gir deg god informasjon om forandringer i opplegg og behandling for din pårørende. Meget enig 17 Delvis enig 10 Delvis uenig 4 7. Du blir orientert om hvor du kan hente relevant informasjon/kurs i forhold til din aktuell situasjon som pårørende. Meget enig 7 Delvis enig 11 Delvis uenig 3 8. Olaviken er tilstrekkelig offensiv for å få politisk aksept for utvikling på demensområdet. Meget enig 14 Delvis enig 8 Delvis uenig 2

15 Etisk Regnskap 2000 Etisk Regnskap 2000 Spørreskjema: 1.linjetjenesten Hvor arbeider du? Bergen kommune: 22 Andre kommuner 4 Institusjon 22 Pleie og omsorg 12 Begge deler 10 Sist kontakt med Olaviken Behandlingssenter? Siste året 58 Over et år siden 7 OBS- kun et kryss til hvert utsagn!! Spørreskjema 1.linjetjenesten: Antall svar 70 (Summen av antall svar vil variere da ikke alle spørsmål er blitt besvart.) Verdien «Tilgjengelighet» vises ved at: 1. Olaviken gir konstruktiv hjelp når du trenger det Meget enig 39 Delvis enig 26 Delvis uenig 2 2. Det er god dialog mellom ditt tjenestested og Olaviken Meget enig 52 Delvis enig 17 Delvis uenig 0 3. Olaviken gir råd og veiledning underveis i en utredningsprosess Meget enig 37 Delvis enig 35 Delvis uenig 2 4. Det er lett å komme fram på telefonen til Olaviken. Meget enig 42 Delvis enig 18 Delvis uenig 2 5. Det er lett å få kontakt med den personen du har bruk for på Olaviken. Meget enig 21 Delvis enig 39 Delvis uenig 4 6. Du er godt informert om Olavikens tjenester og tiltak. Meget enig 34 Delvis enig 32 Delvis uenig 3 15

16 Verdien «Tillit og forståelse» vises ved at: 1.Tiltak Olaviken foreslår er mulig å gjennomføre på din arbeidsplass. Meget enig 14 Delvis enig 39 Delvis uenig 8 2. Du opplever at Olaviken viser respekt for ditt arbeidsområde. Meget enig 48 Delvis enig Når du henvender deg til Olaviken opplever du å bli tatt på alvor. Meget enig 52 Delvis enig Olaviken har gode oppfølgingsrutiner etter utskriving. Meget enig 26 Delvis enig 23 Delvis uenig 6 5. Du opplever at Olaviken ivaretar pasientenes integritet som person. Meget enig 56 Delvis enig 8 Delvis uenig 0 Verdien «Fantasi og kreativitet» vises ved at: 1. Olaviken gir deg inspirasjon til nytenking i ditt arbeid med demente pasienter. Meget enig 33 Delvis enig 25 Delvis uenig 5 Meget uenig 2 3. Olaviken er tilstrekkelig offensive for å få politisk aksept for utvikling på demensområdet Meget enig 12 Delvis enig 25 Delvis uenig 6 Meget uenig 2 5. Olaviken har undervisningstilbud tilpasset din situasjon Meget enig 30 Delvis enig 23 Delvis uenig 3 2. Olaviken er med og tilrettelegger for en god hverdag for demente pasienter i hjem eller institusjon Meget enig 34 Delvis enig 27 Delvis uenig 6 4. Olaviken er åpen for dine forslag og ideer angående arbeidet med demente pasienter. Meget enig 22 Delvis enig 25 16

17 Etisk Regnskap 2000 Etisk Regnskap 2000 Spørreskjema: Ansatte Olaviken Hvilken avdeling arbeider du på? Utredningsavd. 17 Undervisn. og poliklikk 8 Post 1A 7 Post 1B 7 Natt 10 Post 2A 10 Post 2B 12 Serviceavdelingene 15 OBS- kun et kryss til hvert utsagn!! Spørreskjema ansatte: Antall svar 86 (Summen av antall svar vil variere da ikke alle spørsmål er blitt besvart.) Verdien «RESPEKT» viser seg ved at; 1. På Olaviken snakker vi med hverandre, ikke om hverandre Meget enig 12 Delvis enig Du kan si fra når du er uenig Meget enig 40 Delvis enig 36 Delvis uenig 5 Meget uenig 3 3. Uoverensstemmelser blir tatt opp med den det gjelder Meget enig 15 Delvis enig 50 5 Meget uenig 2 4. På Olaviken er det rom for ulikheter Meget enig 25 Delvis enig Du opplever du blir sett og hørt Meget enig 37 Delvis enig 39 Delvis uenig 9 6. Du har medinnflytelse på din egen arbeidssituasjon Meget enig 46 Delvis enig 33 Delvis uenig 6 17

18 7. Du får den oppfølging du har behov for fra din nærmeste leder Meget enig 45 Delvis enig 28 Delvis uenig 7 Meget uenig 5 8. Du kan si fra hvis du ikke har det bra Meget enig 53 Delvis enig 28 Delvis uenig 3 9. Nyansatte blir godt ivaretatt i oppstartingsfasen Meget enig 35 Delvis enig 38 Delvis uenig 7 Meget uenig Olaviken ivaretar pasientenes integritet som person Meget enig 49 Delvis enig 24 Delvis uenig 2 Verdien «SAMARBEID» viser seg ved at; Det er klare mål for arbeidet dere skal gjøre Meget enig 50 Delvis enig 28 Delvis uenig 3 Meget uenig 3 2. Du opplever alle arbeider mot felles mål Meget enig 46 Delvis enig 36 Meget uenig 2 3. Beslutninger som blir tatt følges opp på en lol måte Meget enig 27 Delvis enig 52 Delvis uenig 3 4. Du får tilstrekkelig informasjon som gir godt grunnlag for å gjøre jobben din Meget enig 38 Delvis enig 41 Delvis uenig 4 5. Det er godt tverrfaglig samarbeid på Olaviken Meget enig 34 Delvis enig 40 Delvis uenig 5 6. Dere har en klar ansvarsfordeling på Olaviken Meget enig 40 Delvis enig 36 Delvis uenig 7 7. Du opplever at alle har en felles grunnholdning til arbeidet med pasientene Meget enig 53 Delvis enig 20 Delvis uenig 4 8. Det er godt samarbeid internt om den enkelte pasient Meget enig 41 Delvis enig 24 Delvis uenig 2 9. Du opplever du har den nødvendige kontakt med pårørende Meget enig 27 Delvis enig 18 Delvis uenig 8 Meget uenig Du har tilstrekkelig kontakt med 1.linjetjenesten Meget enig 2( ) Delvis enig 24 Delvis uenig 5 Meget uenig 3

19 Etisk Regnskap 2000 Verdien «Engasjement» viser seg ved at; 1. På Olaviken er det rom for humor og glede Meget enig 67 Delvis enig 19 Delvis uenig 0 2. Du opplever du får ros når du har gjort en god jobb Meget enig 42 Delvis enig 32 Delvis uenig 6 Meget uenig 4 3. Dere gir konstruktive tilbakemeldinger til hverandre Meget enig 25 Delvis enig 52 Delvis uenig 8 4. På Olaviken er det åpenhet for å komme med nye innspill Meget enig 33 Delvis enig 36 Delvis uenig 5 Meget uenig 2 5. Du får nødvendig opplæring for å gjøre en god jobb Meget enig 50 Delvis enig 28 Delvis uenig 4 6. Det er tilfredsstillende fleksibilitet i arbeidssituasjonen din Meget enig 42 Delvis enig 36 Delvis uenig 5 7. Olaviken legger til rette for at du får brukt dine ressurser Meget enig 36 Delvis enig 36 Delvis uenig 8 8. Olaviken er tilstrekkelig offensiv for å få politisk aksept for utvikling på demensområdet Meget enig 41 Delvis enig 21 19

20 Alderspsykiatrisk spesialinstitusjon. Kompetansesenter innen demens. Utrednings- og behandlingsavdeling Alderspsykiatrisk poliklinikk Hukommelsesklinikk Undervisningsavdeling NKS Olaviken Behandlingssenter er eiet av Bergen sanitetsforening NKS Olaviken Behandlingssenter Askvegen Erdal Telefon: Faks: E-post: Internett:

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

VERDIER OG ETIKK I CRAMO

VERDIER OG ETIKK I CRAMO VERDIER OG ETIKK I CRAMO Kjære kollega og samarbeidspartnere, I Cramo er det gjennomført et omfattende arbeid for å utarbeide og implementere visjon, strategi og de verdier som skal prege konsernet. Disse

Detaljer

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak

Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Lederskap og medarbeiderskap To sider av samme sak Forventninger til medarbeiderne Sjelden formulert krav og forventninger j g g Hva er den enkeltes ansvarsområde Den psykologiske k kontrakt kt En psykologisk

Detaljer

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1

VERDI-DOKUMENT. Malm 2013 1 VERDI-DOKUMENT Malm 2013 1 Visjon Jekta AS har som visjon for sin virksomhet: Gi folk muligheter I dette legger vi at alle hos oss skal bidra, slik at hver enkelt som kommer til oss skal få muligheter

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 76/14 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 11/2859 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 15.12.2014 SAK 76 /14 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2014 Innstilling

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring

STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring STYRINGSOMRÅDE 1 Helhetlig opplæring UTVIKLINGSMÅL 2012-2015 Forpliktende og regelmessig samarbeid om den enkelte elevs faglige og personlige utvikling gjennom hele opplæringsløpet bygd på systematisk

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn

Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Meldal kommune Arbeidsgiverpolitikk 2016-2019 Sammen skaper vi trivsel og aktive lokalsamfunn Vedtatt i kommunestyret 17.03.2016 - sak 015/16 Om arbeidsgiverpolitikken En del av plansystemet Meldal kommunes

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

Øvre Eiker, 07. april 2011

Øvre Eiker, 07. april 2011 Øvre Eiker, 07. april 2011 1 Ledelsesutfordringer, ledelse og ledererfaringer - noen ord om egen erfaringsbase Ledelsesprinsipper Hvordan mener jeg man lykkes som leder Er helse og omsorg spesielt eller?

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

MULTICONSULTS VERDIER

MULTICONSULTS VERDIER MULTICONSULTS VERDIER Kjære medarbeider Verden rundt oss forandrer seg stadig. En dynamisk verden vil også påvirke oss i MULTICONSULT, og vi kan ikke isolere oss fra det som skjer i omverdenen. Vi blir

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Barnehagerapport Antall besvarelser: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 56% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 71% Barnehagerapport Antall besvarelser: 20 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 1% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 2.

Detaljer

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN

1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN 1: SAMSPILLET MELLOM MENNESKER OG ORGANISASJONSKULTUREN Bang. Modell: Storaas er med på å forme er med på å forme ORGANISASJONENS KULTUR SAMSPILLET MELLOM MENNESKER HVILKEN SAMHANDLING OG KULTUR ØNSKER

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 189 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Barnehagerapport Antall besvarelser: 3 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 6% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 29 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 55% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 42 Svarprosent: 69% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Totalrapport Antall besvarelser: 8 398 Svarprosent: 55% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 46 Svarprosent: 46% BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai

Detaljer

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte

Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte Retningslinjene er et supplement til lover, forskrifter og reglement som gjelder for kommunens virksomhet. Vedtatt av kommunestyret i sak 9/13-28.02. 2013

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 8 BRUKERUNDERSØKELSEN 05 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 48% Barnehagerapport Antall besvarelser: 36 BRUKERUNDERSØKELSEN 15 Svarprosent: 48% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 15 OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Lederhåndbok for spørreundersøkelser

Lederhåndbok for spørreundersøkelser Lederhåndbok for spørreundersøkelser Hva kreves av kommunen? Gjennomføring av spørreundersøkelser vil i seg selv skape forventninger, både i forhold til resultater og oppfølging. Det vil bli iverksatt

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 59% Barnehagerapport Antall besvarelser: 48 BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Svarprosent: 59% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 5 OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 55% Barnehagerapport Antall besvarelser: 32 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: % Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Bydel/Eierrapport Antall besvarelser: 3 Svarprosent: 5 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Barnehagerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 68% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 67% Barnehagerapport Antall besvarelser: 48 BRUKERUNDERSØKELSEN 215 Svarprosent: 67% Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Organisasjonspolitikk. Kultur for ledelse og medarbeiderskap

Organisasjonspolitikk. Kultur for ledelse og medarbeiderskap Organisasjonspolitikk Kultur for ledelse og medarbeiderskap 2 Organisasjonspolitikk for Oppland fylkeskommune "Raushet er å dele på oppmerksomheten og trekke andre frem i lyset, slik at deres meninger

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 50%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 50% Barnehagerapport Antall besvarelser: 7 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 5 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

Medarbeider- og ledervurdering

Medarbeider- og ledervurdering Medarbeider- og ledervurdering Den røde tråden Dette heftet oppsummerer og synliggjør den røde tråden i arbeidet medarbeidere og ledere er tilsatt for å gjøre i organisasjonen. Heftet er en videreutvikling

Detaljer

Veksthus for ledere. Magne Orten, Mette Holand, Anne Mari Mordal. Arbeidsmiljøkonferansen 21. og 22.mars 2012. Foto: Einar Engdal

Veksthus for ledere. Magne Orten, Mette Holand, Anne Mari Mordal. Arbeidsmiljøkonferansen 21. og 22.mars 2012. Foto: Einar Engdal Veksthus for ledere Magne Orten, Mette Holand, Anne Mari Mordal Arbeidsmiljøkonferansen 21. og 22.mars 2012 Foto: Einar Engdal Veksthus for ledere 2-årig lederutviklingsprogram for Molde kommune Høst 2007

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2656-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling: 1. Hovedutvalg

Detaljer

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan

Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Etisk refleksjon Hvorfor og Hvordan Demensomsorgens ABC 03. og 04. September 2015 Solveig A. Aamlii 03.09.15 VÅR HVERDAG Pasienter og pårørende som vet hva de har krav på. Arbeidsgiver, lover, regler,

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Sperle Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 09/5772 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret 02.12. 2009 INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Administrasjonsutvalget. Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30. Tilstede på møtet: Møtested: Store møterom kjeller Møtedato: 12.09.2012 Tid: 14.30 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Tilstede på møtet: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012

Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune. Oktober 2012 Resultater omdømmeundersøkelse Sørum Kommune Oktober 2012 Agenda Formål og bakgrunn for undersøkelsen Oppsummering av viktigste funn Hovedtemaer i rapporten Hva er viktigst for de ulike interessegruppene?

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 23 Svarprosent: 53% BRUKERUNDERSØKELSEN 205 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 0 Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27.

Detaljer

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO

«Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO «Fyr» Fellesfag, Yrkesretting og relevans Endring og utvikling til beste for elever og lærere på yrkesfaglig utdanningsprogram i VGO Ledelse, kultur og organisasjonsutvikling. Hva? Hvorfor? Hvordan? Øyvind

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Kommunikasjon?...Ja, det er jo det det dreier seg om!

Kommunikasjon?...Ja, det er jo det det dreier seg om! Kommunikasjon?...Ja, det er jo det det dreier seg om! Marte Meo metoden som miljøterapeutisk verktøy i Alderspsykiatrien og demensomsorgen 6.Nordiske Marte Meo Kongress Lillehammer 28.-30.5.08 Marianne

Detaljer

LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014

LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014 LOKALDEMOKRATIUNDERSØKELSEN 2014 - forholdet mellom kommunen og innbyggerne - omdømme og tillit Aina Simonsen, KS Frogn kommune, 25. august 2014 Svar der forskjellen mellom innbyggerne og de folkevalgte

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester

Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Brukerundersøkelse hjemmebaserte tjenester Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en egen brukerundersøkelse for

Detaljer

Begrepet Ledelse og Lederrollen

Begrepet Ledelse og Lederrollen Begrepet Ledelse og Lederrollen Hva vil jeg oppnå med min ledelse? Løse oppdraget og ta vare på mine menn Hvilke egenskaper bør en leder ha? Hvilke utfordringer kan en leder forvente? Viktige egenskaper

Detaljer

«Samarbeid om etisk kompetanseheving»

«Samarbeid om etisk kompetanseheving» ETIKKPROSJEKTET «Samarbeid om etisk kompetanseheving» «Høy etisk standard på arbeidsplassen er stimulerende for arbeidsmiljøet, gir mening til arbeidet, stimulerer motivasjonen og øker evnen til mestring.

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Overordnet mål og verdigrunnlag for Gausdal kommune: Overordnet mål: Verdigrunnlag: Lojalitet Respekt og omsorg Trivsel og medvirkning Vi yter riktige tjenester med høy kvalitet,

Detaljer

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013

Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 Trivsel i hverdagen HMS-PLAN 2010-2013 1. Innledning HMS-plan er et redskap for å systematisere og prioritere innsatsene innenfor HMS-arbeidet. Planen baserer seg på de vedtatte styrende målene for HMS-arbeidet

Detaljer

Sandnes-modellen. Kommunikasjons og omdømmebygging

Sandnes-modellen. Kommunikasjons og omdømmebygging Sandnes-modellen Kommunikasjons og omdømmebygging Jan Inge Abrahamsen Seksjonsleder strategi og økonomi 3. Juni 2008 Kommunikasjonsmodell Verdier Ideen Hvorfor vi er til Hvem vi er Visjonen Visuelt Komm.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Barnehagerapport Antall besvarelser: 78 Svarprosent: 68% BRUKERUNDERSØKELSEN 5 Foto: Anne-Christin Boge, Bergen kommune Brukerundersøkelsen 5 OM UNDERSØKELSEN Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/4250-1 Arkiv: 420 &32 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: MEDARBEIDERUNDERSØKELSE - BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

ARBEIDSGIVERSTRATEGI Østre Toten Kommune 2013-2016

ARBEIDSGIVERSTRATEGI Østre Toten Kommune 2013-2016 ARBEIDSGIVERSTRATEGI Østre Toten Kommune 2013-2016 Drøftet i Kontaktforum 20.09.2012 Behandlet i Administrasjonsutvalget 20.09.2012 Vedtatt av kommunestyret 11.10.2012 Bakgrunn: Administrasjonsutvalget,

Detaljer

views personlig overblikk over preferanser

views personlig overblikk over preferanser views personlig overblikk over preferanser Kandidat: Ola Nordmann 20.05.2005 Rapport generert: 21.07.2006 cut-e norge as pb. 7159 st.olavsplass 0130 OSLO Tlf: 22 36 10 35 E-post: info.norge@cut-e.com www.cut-e.no

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..»

«Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» Verdidokument Vi vokser med jobben «Leva-Fro skal tilrettelegge for arbeid til personer som ikke uten videre kan nyttiggjøre ordinært arbeidstilbud..» I Leva-Fro AS har vi tro på at ethvert menneske har

Detaljer

Politikk Selfors barnehage.

Politikk Selfors barnehage. Politikk Selfors barnehage. Generell politikk. Selfors barnehage skal bidra til å gi ungene en god barndom. Gjennom lek og samvær med andre unger, skal de ha det artig, trives og utvikle seg. Selfors barnehage

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

FASE 1 BEHOVET: JOBBANALYSE

FASE 1 BEHOVET: JOBBANALYSE FASE 1 BEHOVET: JOBBANALYSE Stilling Avdeling Dato Beskrivelse av stillingen Mål Mål/formål med stillingen? (i dag og om 1-2 år) Resultatkrav Krav til resultater? (kvalitativt/kvantitativt) Oppgaver e

Detaljer

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver

Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser. Tromsø, 18.3.2013 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Kvalitetsforbedring gjennom brukerundersøkelser Tromsø, 8.3.203 Jens-Einar Johansen, seniorrådgiver Hvorfor skal kommunen gjennomføre brukerundersøkelser? For å få svar på hva brukerne synes om tjenesten.

Detaljer

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET Ved hvert spørsmål skal du sette kryss i det svaralternativet som stemmer best med din oppfatning av spørsmålet. Du har mulighet til å besvare spørsmål

Detaljer

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten

Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten RENNESØY KOMMUNE Brukerundersøkelse helsestasjonstjenesten Om undersøkelsen Ett av kommunens virkemidler for brukermedvirkning er brukerundersøkelser. Det er første gang det er gjennomføre en brukerundersøkelse

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 59%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 59% Barnehagerapport Antall besvarelser: BRUKERUNDERSØKELSEN 016 Svarprosent: 5% Foto: Anne-Christin Boge, kommune OM RAPPORTEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 14. mars 016, og er gjennomført

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen

Institusjonstjenesten består av beboere på sykehjem og i korttids/ rehabiliteringsavdelingen Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av pårørendes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy kommune. Det gis en kort oppsummering av undersøkelsesopplegg,

Detaljer

Bruker- og pårørende undersøkelse

Bruker- og pårørende undersøkelse Bruker- og pårørende undersøkelse Hjemmebaserte tjenester 8 Utarbeidet av Fagenhet for strategisk planlegging og utvikling Kontaktperson: torbjorn.hanseth@lillehammer.kommune.no/6 5 549 Om undersøkelsen

Detaljer

Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF

Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF Instruks for administrerende direktør i Helse Stavanger HF Vedlegg 2 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammene for administrerende direktør sitt arbeid og omhandler ansvar, oppgaver,

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO»

SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» SLUTTRAPPORT FRA BJUGN KOMMUNE «VELFERDSTEKNO» Teamet fra Bjugn har bestått av 4 kollegaer fra hjemmesykepleien. Vi er Eli Larsen(hjelpepleier), Lill Eirin Rosø Melum (omsorgsarbeider), Kine Gudmundsen(helsefagarbeider)

Detaljer

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune

Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011. Sarpsborg kommune Brukerundersøkelse - skolefritidsordningen 2011 Sarpsborg Innhold 1.0 Om undersøkelsene... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Forarbeider, metode og utvalg... 3 1.3 Målgruppe... 3 1.4 Datainnsamling og gjennomføring....

Detaljer

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA

AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDER- UNDERSØKELSER I STATLIG SEKTOR SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 OM DEG OG DITT ARBEID De første spørsmålene handler om deg og ditt arbeid.

Detaljer

Øke personalets bevissthet og kunnskap rundt samspill og tilknytning.

Øke personalets bevissthet og kunnskap rundt samspill og tilknytning. PEDAGOGISK RELASJONSKOMPETANSE I GYLDENPRIS BARNEHAGE 2012 Bakgrunn Gyldenpris har alltid hatt et stort fokus på omsorg og nære relasjoner i barnehagen. Personalet har vært bevisst sin rolle i forhold

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan

Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Fra brudd til sammenheng Individuell Plan Erfaring fra brukerorganisasjonen Kirsten H Paasche, Mental Helse Norge 1 Innhold Litt om Mental Helse Brukermedvirkning avgjørende Individuell Plan hva er viktig

Detaljer

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k)

12-kommunesamarbeidet i Vestfold (12k) Svar på individuell oppgave 8. mars 2007 Individuell oppgave DETTE ER VI GODE PÅ Alle på konferansen har egne erfaring med temaet Brukerens hjem din arbeidsplass. Skriv ned stikkord om noe du syns dere

Detaljer

HIHM MU 2012 STILLING

HIHM MU 2012 STILLING HIHM MU 2012. stilling Antall svar: 230 Svarprosent: 77 HIHM MU 2012 STILLING RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består av flere

Detaljer