Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Formanskapssalen Dato: Tidspunkt: 09:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Formanskapssalen Dato: 27.10.2010 Tidspunkt: 09:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20."

Transkript

1 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formanskapssalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Forvaltningsloven 8, 3. ledd: Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre han ugild (inhabil). Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. Saksliste Sak nr. Sakstittel 076/10 Delegasjonssaker 077/10 Grane alders og sykehjem - defekte vaskemaskiner. Innkjøp av nye. 078/10 Regional klimaplan, Klimautfordringer i Nordland 079/10 Pumper til kloakkanlegget i Ner-Svenningdal, finansiering. 080/10 Budsjettreguleringer /10 Lønnsfastsettelse - medarbeidersamtale med rådmann 082/10 Skjønnsmidler /10 Budsjett Økonomiplan Orientering fra Norgesvinduet Svenningdal A/S kl Trofors, den Bjørn Ivar Lamo Ordfører Lars Erik Kapskarmo Rådmann

2 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 10/414 10/3922 Tove Brennhaug Saksnummer Utvalg Møtedato 076/10 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Delegasjonssaker Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 S Delegasjonssaker DFS. 029/10: Søknad om tilskudd til etablering i Grane kommune Vedtak: 1. Sten Roger Eivindsen gis et tilskudd på kr ,- til kjøp av Einerveien 8 i Grane kommune. 2. Mottaker av etableringstilskudd må være registrert i folkeregistret som bosatt i Grane kommune. OBS!! Søker har pr ikke meldt flytting til Grane kommune. Utbetaling av tilskudd skjer først etter at søker har levert kopi av flyttemelding evt. bekreftelse fra Folkeregisteret på flytting. 3. Mottaker av etableringstilskudd som flytter fra kommunen innen 2 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsmessig del av tilskuddet. Vedtaket er i samsvar med gjeldende regler for tildeling av tilskudd i Grane kommune.

3 Rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning.

4 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 08/362 10/3839 Tone Larsen Saksnummer Utvalg Møtedato 077/10 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret. Grane alders og sykehjem - defekte vaskemaskiner. Innkjøp av nye. Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 2 I KLP skadeforsikring Vann skade Skadested: Grane alders og sykehjem 1 U Klp forsikring Skademedling 4 I Klp skadeforsikring as Vannskade Skadested: Grane alders og sykehjem 5 U Teknisk- og næringssjef Tone Larsen 6 U Helgeland Byggekontroll A/S v/taksting. Arnor Breimo Reparasjon og innkjøp etter vannskade på Grane alders- og sykehjem. Vannskade ved Grane sykehjem - Oversikt over skadde forbruksartikler og inventar. 7 I KLP skadeforsikring Vann skade Skadested: Grane alders og sykehjem 8 I KLP skadeforsikring AS Vann skade skadested: Grane alders og sykehjem Bakgrunn Begge vaskemaskinene på vaskeriet på sjukeheimen lekker vann, og har gjort det siste måneden i påvente av avklaring av økonomisk mulighet til reparasjon eller nykjøp. Saken tas derfor opp i formannskapet med ønske om tilleggsmidler. Maskinene er i daglig bruk, flere ganger pr dag.

5 Den ene tar 20 kg tøy, den andre 14 kg. I begge er hovedlager for trommel gått og tetninga rundt dette. Den ene er fra 1992, den andre fra I dag lekker det mye vann ut på gulvet. Gulv har flis og belegg. Gulvet svabes av personalet før de går inn i rommet. Vurdering: Allerede i budsjettarbeidet høsten 2007 ble det vurdert at disse maskinene måtte skiftes pga alder og slitasje. Men siden vaskeritjenesten da var under vurdering, ble det ikke foretatt nyinnkjøp. Maskinene har løpende vedlikehold etter slitasje. Det er prøvd å få jevnlig service, uten å lykkes å få et firma til å påta seg oppgaven. Normal nedskriving er 10 år på en slik maskin, våre vaskemaskiner har gått i 18 og 13 år. Tilbudet på reparasjon som nå foreligger er på ca kr (Kr pluss mva og frakt). Vi er blitt gjort oppmerksom på at maskinenes alder og slitasje er så stor, at vi burde ikke reparere, men kjøpe nytt. Det er foretatt en undersøkelse om pris for nye maskiner. De rimeligste som dekker vårt behov ligger på ca kr ca pluss mva, frakt og miljøgebyr. Totalt kr ca Begge maskinene må kunne brukes uhindret, å ha en maskin defekt gjør Sykehjemmet svært sårbart og vil skape merarbeid og utgifter for akutt frakt og avtale med eksternt renseri. Dette er ikke kostnadsberegnet. Ulike varianter av kjøp-reprasjon er vurdert. Alternativ: 1 ny og reparasjon av 1 maskin: Driftsbudsjettet : Innkjøp av 1 maskin er ca kr , det er en stor kostnad for vedlikeholdsbudsjettet (ca 50 % av totalt vedlikehold/service). Det gjenstår i dag ca kr på inventar og utstyr og vedlikehold. Men vi har overskredet det som var budsjettert for lønn, overtid og diverse avgifter/avfallstømming. Så totalt sett er det ikke rom for å betale verken kr for en ny og en reparasjon eller kr for 2 nye maskiner over dagens driftsbudsjett. Ved innføring av innkjøpstopp, handles det ikke mer en absolutt nødvendig. Investering: Dersom beløpet viser seg å være å være under kr er det ikke en investering jfr regler for investeringsbudsjettet og finansiering av lån el fond. Derfor har vi funnet det nødvendig å se begge maskinene under ett og enten kjøpe 2 nye maskiner umiddelbart dersom formannskapet tillater det, eller reparere maskinene og samtidig avsette nødvendige midler i investeringsbudsjettet Siste løsning er da ca dyrere. Alternativ nyinnkjøp: Rådmannen anbefaler med bakgrunn i vurderingen under alternativet ovenfor, at vaskemaskinene på Grane sykehjem erstattes av nye maskiner snarest mulig i Finansiering Ulike finansieringsformer er vurdert: mulige midler i investeringsbudsjettet velges nå å omdisponeres til kloakkanlegget (se egen sak) bruk av oppsparte midler/avsatt på fond for oppvekst og kultur, bedriftshelsetjenesten, teknisk, sentraladm. nytt låneopptak via driftsbudsjettet

6 Rådmannen vil i denne omgang anbefale at utgiften dekkes ved bruk av de oppsparte midler/fond som er avsatt over år. Fond på sentraladm og teknisk tas i sin helhet, på fond for bedriftshelsetjenesten brukes da til restfinansiering og da benyttes kr av kr Disse midlene er spart og avsatt for en grunn. Det vil for bedriftshelsetjenesten være uheldig å tape disse midlene, nå som vi er pålagt en annen type bedriftshelsetjeneste og kan oppleve at avsatte midler ikke strekker til. Det foreslås derfor at det lånes fra bedriftshelsetjenesten, og dersom det ved årsavslutning av regnskapet viser mulighet for å avsette kr tilbake, så skal det gjøres.

7 Rådmannens innstilling: Pga vannskadefare skiftes 2 vaskemaskiner på Grane sykehjem, finansiering kr dekkes av flere avdelingers oppsparte og avsatte midler slik: , Sentraladministrasjon: kr , Teknisk: kr , Bedriftshelsetjenesten: kr Samles til disponibelt driftsfond og gjennomgår en budjsettregulering Budsjettregulering: kr D kr K

8

9 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 10/406 10/3851 Tone Larsen Saksnummer Utvalg Møtedato 078/10 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret. Trykte vedlegg: Tiltakslister tiltak A-H Regional klimaplan, Klimautfordringer i Nordland Nordland fylkeskommune har sendt ut høringsforslag for klimaplan i Nordland. Den berører kommunen som planmyndighet, samfunnsplanlegger, innkjøper. Målsetningene er satt slik: 1. Samla utslipp i Nordland skal reduseres med 20 % fra 1991/30 % fra Fylkeskommunen skal jobbe for å utnytte potensialet som ligger i produksjon av fornybar energi og energieffektivisering 3. Nordland skal være best mulig forberedt på klimaendringene, føre-var prinsippet. Følgende sektorer er beskrevet og er med i handlingsplanen/tiltaksdelen av planen: Regionale virkemidler (8 konkrete tiltak, se vedlegg tiltak bokstav A) Egen Virksomhet (40 konkrete tiltak, se vedlegg tiltak bokstav B) Kommunalt handlingsrom (Kommunal klima og energiplan, se vedlegg bokstav C) Energibruk og produksjon (4 konkrete tiltak, se vedlegg tiltak bokstav D) FoU, kompetanse og innovasjon (7 konkrete tiltak, se vedlegg tiltak bokstav E) Industri (4 konkrete tiltak, se vedlegg tiltak bokstav F) Transport (6 konkrete tiltak, se vedlegg tiltak bokstav G) Landbruk( 3 konkrete tiltak, se vedlegg tiltak bokstav H) Det er satt opp hvordan arbeidet skal måles, med indikatorer for hver sektor. For kommunal virksomheter er indikatoren slik: Antall kommuner i Nordland med klima og energiplan og Klimagassutslippene i kommunene i Nordland. Fakta om Nordland, klima, energi

10 Vurdering Fylkeskommunen har utarbeidet en god mal for klima- og energiplaner som kan brukes også av kommunene. De oppgaver som peker mot kommunal aktivitet er ikke ekstraarbeid, men skjerping av allerede eksisterende oppgaver. Når vi ser på de data som finnes for klimagassutslipp i Grane kommune, så er det transporten på E6 og på jernbanen som er største bidragsyter til Co2 ekvivalentene hos oss. Fylkeskommunens tiltaksliste for Transportsektoren inneholder ikke tiltak direkte rettet mot jernbaneverket og NSB.

11 Rådmannens innstilling: Grane kommune er positiv til planen for klimautfordringer i Nordland. 7 Nordland Fylkeskommune har laget en god plan som kan brukes som mal for flere. Det bes om at det arbeides på alle nivå i statlig, fylkeskommunal og kommunal forvaltning med å påvirke jernbaneverket og NSB til å senke utslipp på Nordlandsbanen. Fylkeskommunen bes om å være drivkraft i dette arbeidet.

12

13 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FA-M00 10/141 10/3860 Tone Larsen Saksnummer Utvalg Møtedato 079/10 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret. Pumper til kloakkanlegget i Ner-Svenningdal, finansiering. Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Arbeidstilsynet Melding om tilsyn 3 I Arbeidstilsynet Tilsynsrapport og varsel om pålegg Bakgrunn: Formannskapet ble i møte orientert om regnskapet og bl.a. status for Kloakkrenseanlegget på Trofors, hvor pumpene er defekt og avløp nå går i Vefsna ved mye tilsig. Mye tilsig av avløpsvann skjer periodevis hver dag, samt ved store nedbørsmengder når regnvann kan legge inn i avløpsledningene. Det er innhentet pris på reparasjon, noe som også stod i vedlegg til Regnskapsrapporten til formannskapets møte, kr inkl mva.. Det viser seg nok engang at det ordinære årsbudsjettet på vedlikehold og investering innen vann/avløp ikke har rom for både planmessig vedlikehold og tiltak i situasjoner med akutte hendelser. I 2010 var Granliveien og Einerveien og pumpene i Ner-Svenningdal førsteprioritet ved bruk av investeringsmidler. Ved anbudsåpning var anbudene så høye at vi kun hadde mulighet til å utbedre Granliveien. Arbeider andre steder som Fiplingdal (akutt) og Majavatn (i takt med E6 utbyggingen), samt redusksjon innen vann/avløp vedlikehold fra 2009 til 2010, ga ikke rom for å skifte pumpene i Ner Svenningdal. Vi håpet i det lengste at disse ville holde til i det minste evt E6 trase gjennom Hjellekollen var avklart. Vurdering:

14 Juridisk grunnlag: Forurensningslovens 7. (plikt til å unngå forurensning) Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av 11. Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal den ansvarlige for forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensningen inntrådt skal han sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Forurensningsforskriftens del om avløpsnett Avløpsnett Avløpsnettet skal, uten at det medfører uforholdsmessig store kostnader, dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes med utgangspunkt i den beste tilgjengelige teknologi og fagkunnskap, særlig med hensyn til a) avløpsvannets mengde og egenskaper, b) forebygging av lekkasjer, og c) begrensning av forurensning av resipienten som følge av overløp. Den ansvarlige skal legge til grunn anerkjente metoder som beslutningsgrunnlag for rehabilitering av avløpsnettet. Den ansvarlige skal som en del av internkontrollen ha en samlet oversikt over alle overløp på avløpsnettet. Oversikten skal inkludere eventuelle lekkasjer av betydning. lekkasjer av betydning. Eventuelle henvendelser om problemer avløpsnettet skaper skal registreres og oppbevares av den ansvarlige i minst fem år Utslipp til følsomt og normalt område Kommunalt avløpsvann med utslipp til følsomt og normalt område, jf. vedlegg 1 punkt 1.2 til kapittel 11, skal minst etterkomme 90% reduksjon av fosformengden beregnet som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget. Å la kloakk gå i Vefsna er ikke i tråd med hvordan renseanlegget skal drives. Driftseffektiviteten måles i mengde stoff (ulike prøveparametere som overvåkes jevnlig) inn på renseanlegget i forhold til hva som slippes ut derfra. Dette forholdet ser uendret evt bedre ut i dag. Det er fordi kloakken ikke pumpes inn i renseanlegget og dermed ikke måles. Vi foretar ikke prøvetaking i det området hvor vi nå har periodevis utslipp i elva. Hadde vi hatt det, ville det vist at vi ikke oppfyller Administrasjonen vurderer selve forurensningssituasjonen som mindre kritisk. Vefsna antas å ha en tåleevne som overgår de næringsstoffer som tilføres, men slikt utslipp skal likevel ikke aksepteres. Kommunen er selv forurensningsmyndighet og gir pålegg vedr private anlegg til både eiere av boliger og hytter, å la egen kloakk lekke ut av ødelagt ledningsnett, er et dårlig signal. Andre instanser er ikke varslet om avviket, men vil bli det når vi har kommet fram til hvordan saken skal håndteres etter formannskapets beslutning. Finansiering Det er avsatt midler i investeringsbudsjettet til asfalt og til bruer som ikke er brukt. Gravearbeidet i Granliveien skulle avsluttes og det skulle asfaltdekkes nå i høst. Nå foreslås det at asfaltering utsettes til 2011 og at midlene omdisponeres til kloakkrensing.

15 Kloakkrensing foreslås finansieres ved å omdisponere kr fra ubundne kapitalfond, ansvar, kommunal veger, 4060 funksjon 333 art til ansvar 4100 (vann/avløp) art (kjøp av utstyr).

16 Rådmannens innstilling: Kloakkrenseanlegget i Ner-Svenningdal utbedres umiddelbart ved å investere i nytt pumpeanlegg, kr Dette finansieres med budsjettregulering slik: Fra ansvar 4060 disposisjonsfond til utstyr for avløpsanlegg K 4060 D 4100

17

18 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 10/387 10/3659 Jonny Haldorsen Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 080/10 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Budsjettreguleringer 2010 Sammendrag: På grunn av renovert skole og ny idrettshall, og investering også i andre anleggsmidler, har verdien av dette i kommunen økt. For vann og avløp er verdien av anleggsmidler redusert. Som en følge av dette endres også avskrivningskostnadene over tid Vurdering:

19 I forbindelse med budsjettreguleringer av årsbudsjettet for 2010, anmoder administrasjonen om regulering av budsjett vedrørende avskrivninger i kommunen. Grunnen til endringene er at kommunen investerer i nye anleggsmidler, hvor blant annet renovering av skole og ny idrettshall medførte økte verdier som skal avskrives over tid. For vann og avløp er situasjonen det motsatte. En avskrivningskostnad gir uttrykk for verdiforringelsen av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som skyldes elde, slitasje og utrangering. Avskrivninger fører ikke med seg noen form for endring av kontantstrøm. Følgende reguleringer foreslås: D Biler/utstyr kr ,- D Kommunale veger kr ,- D Skoler/barnehager Trofors kr ,- D Omsorgsboliger kr ,- Totalt kr ,- K Vann og avløp kr ,- K Motpost avskrivninger kr ,- Totalt kr ,- Rådmannens innstilling: Nevnte budsjettregulering vedtas. D Biler/utstyr kr ,- D Kommunale veger kr ,- D Skoler/barnehager Trofors kr ,- D Omsorgsboliger kr ,- Totalt kr ,- K Vann og avløp kr ,- K Motpost avskrivninger kr ,- Totalt kr ,-

20

21 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 08/425 10/3891 Anita N. Mellingen Saksnummer Utvalg Møtedato 081/10 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Lønnsfastsettelse - medarbeidersamtale med rådmann Sammendrag: Viser til tidigere vedtak hvor det er bestemt at Grane formannskap skal ha samtale med rådmannen i forkant av lønnsfastsetting hvert år. Denne samtalen ønskes gjennomført den 27. oktober 2010 med rådmannen. Vurdering: I Grane kommune ligger rådmannsavtalen i botn på en vurdering av rådmannens lønn. Her ligger kriterier som økonomi, HMS, brukertilfredshet og i tillegg er det flere punkter som er viktige. Som leveringsdyktighet, evne til dialog og samhandling, ledelse, mål og resultatorientering, innsats, tillit og personlige egenskaper. Viser for øvrig til avtalen som legges ved. Det er svært viktig å ha gode dialoger mellom ordfører og rådmann for å kunne ha mulighet for å møte de krav formannskap/kommunestyre og ordfører har i forhold til rådmannen til enhver tid. Viktig med tilbakemeldinger underveis i løpet av året for å kunne endre på evt. ting som ikke er i tråd med det som ønskes. Lønnsfastsettingen skjer etter samtalen av Grane formannskap på basis av avtalen i henhold til delegasjon fra kommunestyret. Viser til sak Grane kommunestyre 108/08.

22

23

24 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 09/253 10/3921 Bjørn Ivar Lamo Saksnummer Utvalg Møtedato 082/10 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Skjønnsmidler 2010 Sammendrag: Jeg registrerer at Grane Kommune igjen kommer dårligst ut i Nordland vedrørende tildeling av skjønnsmidler, med kr 0,-. Jeg tok opp samme problemstilling i 2009 (vedlegg) med et klart ønske om at her må rådmann gå igjennom rutiner og øke kompetansen, fokus på dette viktige inntektsgivende arbeide. Formannskapet ønsker tilbakemeldning på hva som er gjort etter at saken ble drøftet i Det er ønskelig å konkret få frem hvilke tiltak som rådmann nå setter i verk for å komme i posisjon for de neste tildelinger. Vurdering:

25 Rådmannens innstilling:

26

27 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 10/144 10/3929 Jonny Haldorsen Saksnummer Utvalg Møtedato 083/10 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Budsjett Økonomiplan Ettersendes Sammendrag: Vurdering:

28 Rådmannens innstilling:

29 Side 1 av29

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Orientering: Befaring: Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Vefsnautstillinga Forfall

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 30.11.2011 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 30.11.2011 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 13 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. november 2011

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 27. Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 27. Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 27 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 22 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 09.11.2011 Møtetid: 09:00 15:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 2. november

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 23 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00 Side 1 av 34 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtetid: 10:00 Møtested: Laksforsen Turistkafè Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. desember 2010

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 22 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15...

MØTEINNKALLING 52/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 07.05.2015... 3 53/15 BUDSJETT 2015: TERTIALRAPPORT 30.04.15... Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 52/15

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/52 Møtedato/tid: 02.05.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Møte nr. 6/2013 MØTEINNKALLING Formannskapet Formannskapet holder møte den onsdag den 13.11.2013 kl 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 18 Side 1 av 18 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30. Side 1 av 36

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30. Side 1 av 36 Hattfjelldal kommune Side 1 av 36 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 12:00 14.30 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Arne Steinbakken (representant)

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer