Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet :00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 30.11.2011 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling"

Transkript

1 Side 1 av 13 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. november 2011 Fraværende representanter Møtende vararepresentanter Til stede Andre som møtte Rådmann Lars E. Kapskarmo Saksnummer 080/11-084/11 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter

2 Side 2 av 13 Møtebok Sak nr. Sakstittel 080/11 Referatsaker 081/11 Delegasjonssaker 082/11 Befolkningsutvikling Grane 083/11 Budsjett /11 - B - Lønnsfastsettelse - Medarbeidersamtale med rådmann 2011 ORIENTERINGER: Ordfører Bjørn Ivar Lamo: Folkemøte i Hattfjelldal Rypeprosjektet Seminar på Hell ifm. SKUP, En bedre skoleeier Åpent møte Planprogram Vefsna Rådmann Lars E. Kapskarmo: Info om: - Distriktssentret i Sandnessjøen, med kontaktadresse - Brev fra Tysfjord kommune til dep om bekymring vedrørende FRP s ønske om nedleggelse av Sametinget, endring i Finnmarkseiendommen mv - Mosjøen Vindkraftverk i Vefsn og Grane kommuner. Konsesjonssøknad med k-utredning. Høringsfrist 22. jan Invitasjon til møte med kommunene tirsdag 06. des kl 1400, med påfølgende folkemøte i Mosjøen kl Diskusjonssak om evt kompensasjons- el erstatningskrav til Arkitekt Hamre ifm prosjektering av Rehab-prosjekt GBU. Utlysing av stillinger innen P/O med tilhørende stimuleringstiltak for å være attraktiv arbeidsgiver. P/O utarbeider skisse som skal forelegges for godkjenning. Gatelys i kommunen inkl idrettsanlegg. Tidspkt av/på vil bli sjekket. Mål er å spare strøm. Av-tid mellom kl 0200/1200 og 0600.

3 Side 3 av 13 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 11/356 11/4373 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 080/11 Formannskapet Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 11/4247 I Grane barne- og ungdomsskole Innkjøp av hjertestarter Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-080/11 Vedtak: Referater/meldinger tas til orientering.

4 Side 4 av 13 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 11/355 11/4372 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 081/11 Formannskapet Delegasjonssaker DFS. 031/11: Søknad om utvidet skjenketid ifm. arrangement/fest Vedtak: Majavatn Hotell gis utvidet skjenketid. Skjenkingen må avsluttes kl og stengetid blir kl Anledning: : Arrangement / Fest - MIX : Arrangement / Fest - Toralf Devik Ansvarlig: Steinar Pedersen Stedsfortreder: Grete Ludvigsen Det påligger skjenkeansvarlig å sette seg inn i de regler som gjelder for skjenking av alkoholholdig drikk, bl.a. forbud mot skjenking til mindreårige og til åpenbart berusede personer. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkohollovens 1-6 en bestemt anledning, åpent arrangement. DFS. 032/11: Søknad om tilskudd til etablering i Grane kommune Vedtak: 1. Anne Haugbakken gis et tilskudd på kr ,- til kjøp av Gnr. 48/85 i Grane kommune. 2. Mottaker av etableringstilskudd må være registrert i folkeregistret som bosatt i Grane kommune. 3. Mottaker av etableringstilskudd som flytter fra kommunen innen 2 år etter mottatt tilskudd, må betale tilbake en forholdsmessig del av tilskuddet. Vedtaket er i samsvar med gjeldende regler for tildeling av tilskudd i Grane kommune. Rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-081/11 Vedtak: Delegerte saker tas til etterretning.

5 Side 5 av 13

6 Side 6 av 13 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 11/345 11/4344 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 082/11 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Befolkningsutvikling Grane nødvendige tiltak forslag til debatt med skisserte muligheter. Trykte vedlegg: - Befolkningsutvikling i Grane kommune. Innspill fra kommunalt ansatte. - Statistikk fra Statistisk sentralbyrå. Folkemengde 01. jan 2011 og endringer hittil for Nordland. - Hvordan rekruttere fagpersoner til Ytterdistrikt? Sammendrag: Det vises til vedlagt innspill fra en nedsatt arbeidsgruppe med utgangspunkt i representanter fra våre lokale arbeidstakerorganisasjoner. Grunnlaget for nevnte arbeid er vår stadig voksende utfordring med at vi netto taper innbyggere jevnt og trutt, som igjen gir oss mindre i frie inntekter fra staten. Ved årsskiftet 2004/2005 hadde Grane et innbyggertall på ca 1540, mens vi ved siste måling pr 01.okt 2011 er på Alene representerer dette en redusert overføring i frie midler over de samme år, som tilsvarer ca kr 4 mill siste år, altså for budsjettet i Over de samme antall år er behovet for kommunal tjenesteproduksjon på relativt samme nivå, selv om enkelt-personkostnader er redusert. Vurdering: Som ovenfor antydet er det ikke helt korrekt at hvis vi hadde opprettholdt innbyggertallet fra 2004 til i dag, så hadde vi hatt ca 4 mill mer å produsere kommunale tjenester for årlig. Flere hadde hatt behov for legetjenester, skoleplass, barnehageplass mv, men mer på inntektssiden hadde det vært, selv om utgiftene samlet hadde vært høyere enn i dag. Noe helt eksakt tall er vanskelig å stille opp. Imidlertid gir befolkningsnedgangen utenom den interne kommunale budsjettvurdering mindre lokalt mangfold, det bygges mindre boliger, færre kjøper kommunal- og private tjenester, så dette forsterker skisserte egnestykke på minussiden. Arbeidstakerorganisasjonene og adm ønsker derfor å vri fokus fra hvordan trekke ned på driften til hvordan vi kan øke tilflyttingen og få flere registrerte og fornøyde nye innbyggere,

7 for samtidig å øke våre inntekter. Ikke bare bør vi ha fokus på nye innbyggere, men like viktig i dette er hvordan vi kan beholde de som bor- og arbeider her i dag. Hindre utflytting er også et tilliggende fokusområde. Hvis nevnte sonderinger som grunnlag for en politisk debatt, kan gi oss noen konkrete føringer på hvordan vi kan bli en attraktiv bokommune, som også innbefatter at vi v tiltak i nær framtid kan tiltrekke oss nødvendig arbeidskraft innen spesielt våre helse- og omsorgstjenester, hadde det vært bra. Når det gjelder helse- og omsorgstjenestene er fagbehovet størst akkurat nå på lege- og sykepleierfaget. Dette for å takle hverdagen, samt være rigget- og klar for de utfordringer vi vet vi får gjennom innfasingen av Helsereformen, som trer i kraft fra nyttår I tillegg til at vi innen offentlig sektor har utfordringer ifm rekruttering, har vår hjørnesteinsbedrift Norgesvinduet Svenningdal as de samme utfordringer ved sin bedrift. De løser bemanningsutfordringene for fast- og sesongarbeidskraft ved å tilsette utenlandsk arbeidskraft. Ingen konkret innstilling avgis ifm denne saksframstillingen. Det vises til en utarbeidet og vedlagt opplisting av diverse foreslåtte tiltak som kan justeres i både størrelse og omfang. I tillegg anbefaler vi at det innen rekrutteringsområdet sykepleier, lege og ergoterapaut kan legges ut nye stillingsannonser, med noen konkrete lokkemidler som gir reell tiltrekningskraft på potensielle søkere. Det er gjort diverse forskning og undersøkelser på Hvordan rekruttere fagpersoner til Ytterdistrikt Se vedlegg på dette. Kan være lønnsbetingelser, men også kobling til studiepermisjoner/kompetanseheving, bidrag til nedbetaling av studiegjeld, boligordning og andre lokkemidler som kan virke stimulerende for nevnte yrkesgrupper. Skal vi for eksempel legge til rette for ektepar/samboere som har ønsket kvalifikasjon innen samme- el beslektet fagkrets? Deltakelse i rekrutterings-kampanjer mot målgrupper i utlandet. NAV arrangerer eksempelvis besøk på Island, med formål rekruttering både innen helsefagområdet og industri/bygningsfaget. Vi kan delta og promotere Grane kommunes behov for helse- og omsorgsarbeidere med tilliggende tilsetningsforhold og tilrettelegging her hos oss. Når det gjelder mottak og informasjon for utenlandske arbeidstakere som er tilflyttet kommunen, er det planlagt et fellesmøte/kveldsmøte der vi fra kommunen med bidrag fra arbeidgiver deltar og gir relevant info ift skole/barnehage, helse, skatteregler, kultur/idrett/fritid mv. Motposten fra vår side på nevnte tiltak/tilbud må da nødvendigvis være bindingstid innen gjeldende lovverks rammer, og med krav el ikke om bosetting i kommunen. Side 7 av 13 Rådmannens innstilling: Formannskapet Behandling: FS-082/11 Vedtak:

8 - Det utarbeides en pakke for å stimulere til husbygging og etablering i Grane. - Velkomstbrev, info.perm og CD til nye innbyggere i Grane. - Behandles i første KS-møte i 2012 Side 8 av 13

9 Side 9 av 13 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 11/70 11/4357 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 083/11 Formannskapet /11 Arbeidsmiljøutvalget Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Budsjett 2012 og Økonomiplan Trykte saksdokumenter: Budsjett 2012 og Økonomiplan Sammendrag: Det vises til saksframstilling vedrørende behandling av budsjett-utkast nr 3, behandlet i Formannskapet 23. november Vedtaket i FS-sak 079/11 er som følger: Det framlagte Budsjett 2012 med tilhørende Økonomiplan vedtas som hhv rammebudsjett og plandokument. Grane formannskap ber rådmannen innarbeide de innspill som kom fram både økonomisk og formmessig, herunder skriftlig og tallmessige korrigeringer i forslaget til budsjett. Signaler som spesielt framkom var: Innen oppvekst og kultur ber Formannskapet rådmannen utrede flat struktur for oppvekst og kultur i løpet av Dette ut i fra at det i denne avdelingen ligger til rette for det med den oppbygging og ansvarsområder som avdelingen har. Det vil da også ligge et potensiale for besparinger i dette. Vi foreslår at det settes av kr ,- til kjøp av skolemateriell, samt at det avsettes midler for utbedret EDB-forhold på Stormoen skole. For Pleie- og omsorg ber Formannskapet rådmann redusere nedtrekket fra kr ,- til et nedtrekk på kr ,-. Dette med bakgrunn i at vi for noen år siden styrket grunnbemanningen. Det ble gjort for å være mer robust, redusere innleie av vikarer og redusere sykefraværet. I tillegg kommer vedtaket i siste kommunestyremøte vedrørende samhandlingsreformen hvor det signaliseres blant annet døgnpleie som vil kreve mer personalressurser. Vi ber rådmannen se på om omorganisering av helse samt pleie og omsorgsavdelingen om de bør være under samme ledelse. Dette særlig med bakgrunn i Samhandlingsreformen/Helsereformen. For Sentraladministrasjonen ber Formannskapet om at reduseres med en stilling. For å dekke opp arbeidsoppgaver foreslås det å fortsatt leie inn noe kompetanse.

10 Side 10 av 13 Vurdering: I utkast nr 4 til Budsjett 2012 er ovennevnte anmerkninger lagt til grunn for en oppdatering. De innlagte endringer medfører at vårt netto driftsresultat nå er på ca kr ,-. Med de klare signaler som ble gitt om å avsette øremerkede midler for innkjøp av skolemateriell og trådløst nettverk på Stormoen, er dette allerede satt i bestilling og vil bli dekket av midler innen budsjettrammen for Dette for å redusere trykket på Budsjett 2012 som i utgangspunkt er et meget stramt budsjett, mens vi nå for 2011 ser at vi går mot et moderat overskudd. For å få utløst tildelte øremerkede midler vedrørende energisparende tiltak, er det nødvendig at det legges inn en egen formulering på investeringsplanens Enøktiltak som påheng til budsjettvedtaket for Rådmannens innstilling: Det framlagte Budsjett 2012 med tilhørende Økonomiplan vedtas som henholdsvis rammebudsjett og plandokument. Vi ber rådmannen i løpet av 2012 utrede følgende organisasjonsendringer: - Flat struktur tilsvarende 2-er nivå modell innen avdeling Oppvekst og kultur. - Ved innfasing av Helsereformen felles ledelse for avdelingene Helse og Pleie og omsorg. Gjennom kommunens planlagte energisparetiltak med investering i el-kjele og ventilasjonsanlegg for skolen på Vegset og sykeheimen, skal det oppnås en besparelse på energibruken og klimagassutslipp tilsvarende minimum 10% av kommunens nivå i Formannskapet Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. FS-083/11 Vedtak: Det framlagte Budsjett 2012 med tilhørende Økonomiplan vedtas som henholdsvis rammebudsjett og plandokument. Vi ber rådmannen i løpet av 2012 utrede følgende organisasjonsendringer: - Flat struktur tilsvarende 2-er nivå modell innen avdeling Oppvekst og kultur. - Ved innfasing av Helsereformen felles ledelse for avdelingene Helse og Pleie og omsorg. Gjennom kommunens planlagte energisparetiltak med investering i el-kjele og ventilasjonsanlegg for skolen på Vegset og sykeheimen, skal det oppnås en besparelse på energibruken og klimagassutslipp tilsvarende minimum 10% av kommunens nivå i 2010.

11 Side 11 av 13 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 08/425 11/4371 Anita N. Mellingen Saksnummer Utvalg Møtedato 084/11 Formannskapet Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Unntatt offentlighet Lønnsfastsettelse - Medarbeidersamtale med rådmann 2011 Trykte saksdokumenter i arkivsaken: Kriterier for fastsetting av rådmannens lønn Sammendrag: Viser til tidigere vedtak hvor det er bestemt at Grane formannskap skal ha samtale med rådmannen i forkant av lønnsfastsetting hvert år. Vurdering: I Grane kommune ligger rådmannsavtalen i botn på en vurdering av rådmannens lønn. Her ligger kriterier som økonomi, HMS, brukertilfredshet og i tillegg er det flere punkter som er viktige. Som leveringsdyktighet, evne til dialog og samhandling, ledelse, mål og resultatorientering, innsats, tillit og personlige egenskaper. Viser for øvrig til avtalen som legges ved. Det er svært viktig å ha gode dialoger mellom ordfører og rådmann for å kunne ha mulighet for å møte de krav formannskap/kommunestyre og ordfører har i forhold til rådmannen til enhver tid. Viktig med tilbakemeldinger underveis i løpet av året for å kunne endre på evt. ting som ikke er i tråd med det som ønskes. Lønnsfastsettingen skjer etter samtalen av Grane formannskap på basis av avtalen i henhold til delegasjon fra kommunestyret. Viser til sak Grane kommunestyre 108/08.

12 Side 12 av 13 Rådmannens innstilling: Formannskapet Behandling: FS-084/11 Vedtak: Det er avholdt medarbeidersamtale mellom Formannskapet og Rådmann Lars E. Kapskarmo 30. november Med bakgrunn i samtalen og øvrig lønnstilpasning av ledere i Grane kommune fastsettes lønnen til kr ,-, gjeldende fra I tillegg kommer åremålstillegget på kr ,-.

13 Side 13 av 13

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Orientering: Befaring: Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Vefsnautstillinga Forfall

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 22. Møtedato: 09.11.2011. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 15:00. Møtested: Formannskapssalen Side 1 av 22 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 09.11.2011 Møtetid: 09:00 15:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 2. november

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Kommunestyret 07.05.2013 18:00 Kommunestyresalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 38 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 07.05.2013 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 30. april 2013 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00 Side 1 av 34 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtetid: 10:00 Møtested: Laksforsen Turistkafè Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. desember 2010

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 09:00. Møtedato: 26.05.2010. Møte i Formannskapet. Møtested: Møterom 2. etg. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 26.05.2010 Møtetid: 09:00 Møtested: Møterom 2. etg. Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 19. mai 2010 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 22 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30 Side 1 av 9 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret / Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 18:00 15:30 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

Møtetid: 18:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Oddvar Aaslid, Raymond Fagerli. Gunnar Mikalsen, Tormod Thuseth. Rådmann Lars E.

Møtetid: 18:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Oddvar Aaslid, Raymond Fagerli. Gunnar Mikalsen, Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 19.02.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. februar 2014 Fraværende

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 06.12.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 08.07.2014 Tid: kl. 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Utvalg for levekår Møtedato: 27.10.2014 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune

Møteinnkalling. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2011 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer