Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Kommunestyresalen Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Forvaltningsloven 8, 3. ledd: Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre han ugild (inhabil). Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. Saksliste Sak nr. Sakstittel 010/10 Referatsaker 011/10 Delegasjonssaker 012/10 Kommuneplanen - arealdel, Konsekvensutredning. 013/10 Søknad om etableringstilskudd fra næringsfondet 014/10 Høring - Forslag til endringer i Forskrift om nydyrking Trofors, den Britt Aune Olsen Utvalgsleder Tove Brennhaug fullmektig

2 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 10/140 10/1363 Tove Brennhaug Saksnummer Utvalg Møtedato 010/10 Nærings- og naturforvaltningskomite Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 10/1288 S Søknad om snøscooter bruk, handicap, Ostun - Øvre Ravatn.

3 Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering.

4

5 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 10/139 10/1362 Tove Brennhaug Saksnummer Utvalg Møtedato 011/10 Nærings- og naturforvaltningskomite Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Delegasjonssaker Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 S Delegasjonssaker DNÆR. 052/10: Dispensasjon til Bjørn Eivindsen for bruk av snøscooter til hytte ved Fisklausvatnet DNÆR. 053/10: Rekvisisjon av kartforretning Vedtak: Vi kan i henhold til plan- og bygningslovens 63 gi medhold til fradelingen. Saken avgjøres administrativt av Grane kommune i henhold til delegasjonsreglement fastsatt av kommunestyret av sak 32/02. DNÆR. 054/10: Dispensasjon til Kjell Roger Bjørhusdal for bruk av snøscooter til vedhogst ved Majavatn DNÆR. 055/10: Dispensasjon til Øystein Kolberg Olsen for bruk av snøscooter til hytte ved Gluggvatn DNÆR. 056/10: Dispensasjon til Geir Frode Elvetun for bruk av snøscooter på Bæråsen DNÆR. 057/10: Dispensasjon til Per Inge Tverå for bruk av snøscooter i Fiplingdal

6 DNÆR. 058/10: Dispensasjon til Kurt Bekkavik for bruk av snøscooter i Fiplingdal DNÆR. 059/10: Tillatelse til snøscooterbruk i forbindelse med Næringsvirksomhet, Tor Arne Reinfjell, Majavatn DNÆR. 060/10: Søknad om snøscooter bruk, handicap, Ostun - Øvre Ravatn. Steinar Aas DNÆR. 061/10: Harry Olsen, Husebyveien 52 B, 7097 Saupstad- Renovering av pipe på gbnr 70/17 i Fiplingdal. Vedtak: 1. Tillatelse: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 93 gis tillatelse til renoverin av pipe ihht søknad registrert den 3. mars Godkjenning av foretak: Lokal godkjenning av foretak: Med hjemmel i 16 i Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF), gis det ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak: Frank Pedersen v/ Unipro, 8680 Trofors. Fagområder: SØK-UTF-KUT, bygningsmessige arbeider tiltaksklasse 1. Orgnr. DNÆR. 062/10: Dispensasjon til Ola Gluggvasshaug for bruk av snøscooter til hytte ved Majavatn DNÆR. 063/10: Runar Lamo, Lamoen, 8680 Trofors- Renovering pipe gbnr 48/17 Vedtak: 1. Tillatelse: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 93 gis tillatelse til renovering av eksisterende pipe ihht søknad registrert den 15 mars Godkjenning av foretak: Lokal godkjenning av foretak: Med hjemmel i 16 i Forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett (GOF), gis det ansvarsrett i forbindelse med omsøkte tiltak til følgende foretak: Unipro a/s v/frank Pedersen, 8680 Trofors. Fagområder: SØK-UTF-KUT, bygningsmessige arbeider tiltaksklasse 1.

7 DNÆR. 065/10: Dispensasjon til Roger Gluggvasshaug for bruk av snøscooter til vedhogst i Fiplingdal

8 Rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning.

9

10 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 09/29 10/1297 Tone Larsen Saksnummer Utvalg Møtedato 012/10 Nærings- og naturforvaltningskomite Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Kommuneplanen - arealdel, Konsekvensutredning. Trykte vedlegg: Kommuneplanens arealdel, Konsekvensutredning. Kladd datert 8. april Møtereferat fra Regionalt Planforum om Breidskardet I prosessen med kommuneplanens arealdel er det kommet inn følgende områder som skal konsekvensutredes fordi det er areal som omdisponeres fra LNF/LNFR til utbyggingsområde. Dette er : Majavatn, utvidelse av dagens utbyggingsområde sørover Skitrekk Tomasvatn Masseuttak Ørnodden Leiren Strendene Grane Svartvatn Masseuttak flere steder Breidskardet Hytteområde Fiplingdal Det er også meldt inn fisketurisme-tiltak som kan kreve areal. Disse er også med i KUarbeidet. Småkraftverk For øvrig er det meldt inn fra flere grunneiere, interesse for å ha noen spredte hytter på eiendommen, eller mulighet til å gjøre driftsbygninger om til annen næringsvirksomhet. Da er d et valgt å bruke LNFR-kategorier til den slags. LNFR med tillatelse til spredt bolig, friluftshus og/eller næringsvirksomhet. Disse skal ikke konsekvensutredes. Vurdering: Det vil i møtet bli tatt en gjennomgang av utbyggingsområdenes utstrekning på kartet. Det gjelder også for masseuttak og hyttefelt, ideer for fisketurisme, skianlegg m.m. Heftet som følger vedlagt er ikke ferdigstilt, men det gir allerede et bilde av hvorfor områdene er avsatt til utbygging.

11 Det må diskuteres hvorvidt utbyggingsområdene Grane, Strendene, Majavatn og Leiren er for store Alle utbyggingsområdene alpinanlegget i Breidskardet, status etter møte i Regionalt planforum

12 Rådmannens innstilling: Kommuneplanens arealdel og konsekvensutredning gjennomføres med følgende områder avsatt til utbyggingsområder: Strendene Grane Leiren Majavatn Hytteområder: Masseuttak: Turist/Næringsområder: Breidskardet Majavatn Troforsområdet avventes inntil trase for ny E6 er avklart

13

14 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /120 10/1315 Arne-Martin Husby Saksnummer Utvalg Møtedato 013/10 Nærings- og naturforvaltningskomite Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt Søknad om etableringstilskudd fra næringsfondet Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Viggo Bjerkeseth Søknad om etableringstilskudd org. nr Viggo Bjerkeseth Sammendrag: Viggo Bjerkeseth, 8680 Trofors søker om etableringstilskudd til sin virksomhet som snekker. Han har etablert et enkeltpersonforetak med org.nr med snekkervirksomhet som virksomhetsområde. Han har investert i en del verktøy og har behov for mer. Kostnader gjennomførte investeringer: Stige 558 Spikerpistol Kuttemaskin Arbeidsbil inkl. omreg.avgift, motorvarmer, henting av bil Diverse utstyr Sum Kostnadsoverslag planlagte investeringer: Tilhenger med stillas Gass-spikerpistol Sum Sum totalt Vurdering:

15 Viggo Bjerkeseth har etablert seg som snekker og samarbeider med andre lokale snekkere som et arbeidslag ved større oppdrag. Mindre oppdrag tar de på seg hver for seg. Det vil alltid være behov for fagkyndige handtverkere til både nybygging, restaurering av eldre bygninger, utbedring av skader med mer. Viggo Bjerkeseth har med denne virksomheten etablert sin egen arbeidsplass. Tilskudd fra næringsfondet kan gis til etablering av næringsvirksomhet med 30 % av godkjente kostnader i tilskudd innen en investeringsramme på kr eks. moms.

16 Rådmannens innstilling: 1. Viggo Bjerkeseth innvilges et etableringstilskudd på 30 % av godkjente kostnader begrenset til kr Tilskuddet belastes kommunalt næringsfond. 2. Tilsagnet forutsetter at tiltaket blir gjennomført iht. søknaden. 3. Blir virksomheten nedlagt, eller utstyret helt eller delvis solgt innen 5 år, kan hele eller deler av tilskuddet kreves tilbakebetalt. 4. Tilsagnet har en varighet på 12 mnd. fra tilsagnsdato. 5. Tilskuddet utbetales mot fremlagt prosjektregnskap med dokumenterte kostnader bekreftet av revisor / regnskapskontor eller kopi av regnskapsbilag / faktura med bankkvittering.

17 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 10/137 10/1336 Torgar Eggen Saksnummer Utvalg Møtedato 014/10 Nærings- og naturforvaltningskomite Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. 1.9 a. Høring - Forslag til endringer i Forskrift om nydyrking Sammendrag: I St.melding nr. 39 ( ) Klimautfordringene landbruket en del av løsningen, er det vist til at et virksomt tiltak for å redusere framtidige utslipp av CO 2 fra jordbruksjord er å stanse nydyrking av myr. Dersom slik nydyrking stanses, reduseres utslippet fra myrjorda fordi jorda gradvis omdannes, og til slutt blir mengden organisk stoff så lav at arealet defineres som mineraljord og tapet av organisk materiale er like stort som tilførselen. Nydyrking av myr vil føre til et klimagassutslipp i en periode etter at nydyrkingen er foretatt. Ifølge departementet har Bioforsk beregnet det årlige CO 2 -utslippet fra dyrket myr til mellom 2 og 3 tonn per dekar. Nedbrytningen vil fortsette til hele torvlaget er brutt ned, eller til dyrkingen har opphørt og grunnvannet er hevet til opprinnelig nivå. Det konkrete utslippet på den oppdyrkede myra reduseres imidlertid over tid, på grunn av naturlig omdanning av jordstrukturen etter at nydyrkingen er gjennomført. Tidligere dyrket myr som er tatt ut av produksjon kan fortsatt slippe ut CO 2 i lang tid etter at dyrkingen har opphørt. Den sikreste måten å begrense utslippene på, er ifølge departementet å unngå dyrking av myr. Departementet foreslår at 1 (formålsbestemmelsen) endres slik at det også skal tas hensyn til om omsøkt nydyrking kan ha uheldige konsekvenser for klimaet. Det foreslås videre at definisjonen av nydyrking i forskriftens 3 endres slik at søknadsplikten i noe større grad enn i dag fanger opp areal som har gått ut av drift, og da særlig myr. Forslaget innebærer at gjenoppdyrking av jordbruksareal som har ligget unyttet i over 20 år, eller som på grunn av manglende vedlikehold av drenering har gått over til å bli myr, skal regnes som nydyrking. Det foreslås i tillegg at det i 5 skal fastsettes et nytt tredje punktum som innebærer at det skal tas særlig hensyn til om omsøkt nydyrking kan medføre klimagassutslipp. Forslaget innebærer at faren for klimagassutslipp blir et av flere momenter som skal vurderes i forbindelse med slike søknader.

18 Departementet foreslår til slutt et totalforbud mot dyrking av myr. Forbudet begrunnes med de klimamessige ulemper som oppstår ved nydyrking av myr. Etter departementets mening bør forbudet mot nydyrking av myr ikke gå lenger enn det som er nødvendig for å sikre hensynet til klimaet. Fordi omdanningsperioden med høyt CO 2 -utslipp varierer avhengig av tykkelsen på myra, bør derfor forbudet bare gjelde for myr slik dette er definert i klassifikasjonssystemet AR5. Myr må således defineres som areal med myrvegetasjon og med minst 30 cm tjukt torvlag. Høringsfrist er satt til 30. april Vurdering: Dersom nevnte forslag blir vedtatt, vil dette føre til at rundskriv M-19/97 om nydyrking vil bli omskrevet. Endringene er gjentatt i vedlegg 2. Det finnes betydelige arealer av dyrkbar myr i Norge. Av det arealet som er klassifisert som potensiell dyrkbar jord i økonomisk kartverk, utgjør myr ca. 30 % eller ca. 2,5 millioner dekar. Forslaget om å forby nydyrking av myr vil legge sterke restriksjoner på et betydelig antall landbrukseiendommer. Dette vil igjen føre til at muligheten for utvikling av disse vil bli kraftig redusert. Landbruksnæringen i mange kommuner er helt avhengig av muligheten til å dyrke myr, for å kunne styrke driftsgrunnlaget. Flere gårdbrukere i Grane har kun dyrkningsmuligheter på myrareal. Et forbud mot slik oppdyrking kan føre til at neste generasjon ikke ønsker å overta gården, fordi muligheten for utvikling av bruket har blitt kraftig redusert. Norsk landbruk og framtidig norsk matvareforsyning hadde trolig vært bedre tjent med gjennomføring av større klimatiltak innen andre sektorer, i stedet for å nekte nydyrking av matjordressurser. SINTEF la høsten 2009 fram en konkret plan i fem punkter om å fase ut all oljefyring, elektrifisere bilparken, elektrifisere olje- og gassvirksomhet på sokkelen, installere karbonfangst og lagring, og å intensivere arbeidet med energi-effektivisering. En økt fokus på disse tiltakene vurderes som langt mer fornuftig enn å forby dyrking av myr. Et slikt forbud som departementet her legger opp til, griper sterkt inn i grunneierretten, og vil trolig få rettslige konsekvenser dersom det blir vedtatt. Det er i tillegg oppsiktsvekkende at ikke departementet har gjennomført en helhetlig analyse av samfunnskostnadene med et slikt forbud. Det eneste departementet sier, er at samfunns-kostnadene antas å være lav. Man kan ikke basere et forslag som vil være en dramatisk endring i mange eiendommers utviklingsmuligheter på slike antagelser. Før et eventuelt forbud mot dyrking av myr i det hele tatt vurderes, må forslaget til ny forskrift om nydyrking bygge på solid faglig grunnlag, og konsekvensene må være best mulig utredet. Rådmannens innstilling: Grane kommune anbefaler en videreføring av eksisterende Forskrift om nydyrking fastsatt 2. mai 1997 nr. 423, og fraråder at de foreslåtte endringene blir vedtatt.

19

20 Side 1 av21

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 23 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Formanskapssalen Dato: 27.10.2010 Tidspunkt: 09:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20.

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Formanskapssalen Dato: 27.10.2010 Tidspunkt: 09:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formanskapssalen Dato: 27.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 23. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 05.11.2012. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e. Side 1 av 23 Grane kommune Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomit e Møtedato: 05.11.2012 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 29. oktober

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 18:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20.

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 18:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.01.2013 Tidspunkt: 09:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20.

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.01.2013 Tidspunkt: 09:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.01.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Møtetid: 18:00 18:30. Åse Granmo. John Kappfjell Oddvar Aaslid Roger Nilsen. Svein Roar Strømstad for John Kappfjell. Arealplanlegger Lisa Skulstad

Møtetid: 18:00 18:30. Åse Granmo. John Kappfjell Oddvar Aaslid Roger Nilsen. Svein Roar Strømstad for John Kappfjell. Arealplanlegger Lisa Skulstad Grane kommune Side 1 av 21 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 16.06.2014 Møtetid: 18:00 18:30 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 30.

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Orientering: Befaring: Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Vefsnautstillinga Forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 47 Hattfjelldal kommune Side 1 av 47 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 27. Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 27. Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 27 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: TELEFONMØTE. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 18.03. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: TELEFONMØTE Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kåfjord Formannskap - Næringssaker. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 28.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000. Vararepresentanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 1. april 2014 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 49 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Orientering: * For sak 030/13: Leder av Hovedkomiteen Jim Roger Mikalsen vil

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 58/15 15/437 MØTEPLASS HOV SENTRUM - FREMDRIFT OG ORGANISERING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 58/15 15/437 MØTEPLASS HOV SENTRUM - FREMDRIFT OG ORGANISERING SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 51. Møte i Kommunestyret. Møtedato: 12.06.2013. Møtetid: 09:00-15:30. Møtested: Kommunestyresalen Side 1 av 51 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 09:00-15:30 Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. juni 2013 Fraværende representanter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtested: kommunestyresalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00. Møtedato: 16.06.2015. Møteleder. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Møtested: kommunestyresalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00. Møtedato: 16.06.2015. Møteleder. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 16.06.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 09.06.15 Fraværende representanter

Detaljer

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30

Skjervøy kommune Driftsutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Skjervøy kommune Driftsutvalget Møteinnkalling Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 08.04.2008 Tidspunkt: 9:30 Saksnr Innhold PS 17/08 Søknad om deling av eiendommen Sotnes 61/1 på

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30. Side 1 av 33 Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 19:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 19:00. Hattfjelldal kommune Side 1 av 18 Møtebok for Utvalg: Hovedutvalg næring, natur og miljø Møtested: Røsvatn Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 19:00 Medlemmer AP- Finn Ove Hofstad (leder) AP- Sølvi Andersen SP-

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 9. Møtested: Kommunestyresalen. Møtedato: 12.06.2013. Møte i Fondsstyret / Kommunestyret. Møtetid: 18:00 15:30 Side 1 av 9 Grane kommune Møtebok Møte i Fondsstyret / Kommunestyret Møtedato: 12.06.2013 Møtetid: 18:00 15:30 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring)

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/05 04/00448 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ GNR 5 BNR 13 VESTRE JAKOBSELV

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0037/05 04/00448 SØKNAD OM TILLATELSE TIL RIVING AV BYGNING PÅ GNR 5 BNR 13 VESTRE JAKOBSELV VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvighsgate 12 Møtedato: 18.11.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 1/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag den 21.02.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy

Detaljer