Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: Tidspunkt: 18:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 10.05.2010 Tidspunkt: 18:00"

Transkript

1 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Møterom 2. etg. Dato: Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Forvaltningsloven 8, 3. ledd: Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre han ugild (inhabil). Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. Saksliste Sak nr. Sakstittel 008/10 Referatsaker 009/10 Delegasjonssaker 010/10 Revidering av utleiereglement for idrettshallen 011/10 Kunstgressbane ved Vegset - Ny behandling av eventuell forskuttering av spillemidler Trofors, den Monica Hoff Utvalgsleder Tove Brennhaug fullmektig

2 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 10/175 10/1629 Tove Brennhaug Saksnummer Utvalg Møtedato 008/10 Komité for oppvekst og kultur Referatsaker Refererte skriv og meldinger: Nr Dok.ID T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 10/846 U GL-Bygg A/S; Stein Hamre arkitektkontor A/S; A.L. Høyer Sandnessjøen A/S; Bravida; YIT; Interiør- Service Helgeland; Brødrene Skjervstad; Roger Nilsen A/S; KLP; Helgeland Sparebank 2 10/724 I Det kgl. Kulturdepartement Innflytter gave til ny skole og hall Statstilskudd tilskuddsbrev

3 Rådmannens innstilling: Referater/meldinger tas til orientering.

4

5 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato DATO- 10/174 10/1628 Tove Brennhaug Saksnummer Utvalg Møtedato 009/10 Komité for oppvekst og kultur Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Delegasjonssaker Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 S Delegasjonssaker DKOK. 001/10: Søknad om tilskudd til samspillkurs Vedtak: Grane kommune er positiv til at toraderklubben skal arrangere samspillkurs, og innvilger søknaden med kr ,-. Beløpet dekkes av konto og overføres til Grane toraderklubbs bankkonto. DKOK. 002/10: Svenningdal Arbeiderkvinnegruppe - Søknad om tilskudd til oppkjøring av turløype Rådmannens innstilling: Svenningdal Arbeiderlags kvinnegruppes søknad om kommunalt tilskudd til oppkjøring av turløype i Svenningdal innvilges med kr ,-. Beløpet dekkes av konto og overføres til bankkonto DKOK. 004/10: Søknad om dekning av deltakeravgift, UKM Vedtak: Grane kommune dekker Chiquitas utgifter med inntil kr ,- for fire deltakere og en reiseleder i forbindelse med fylkesmønstringa av UKM i Bodø mars Beløpet dekkes av kto

6 DKOK. 005/10: Søknad om oppstarttilskudd -- Body Combat Vedtak: Søknad fra Christer Hagerup Nilssen om oppstart til Body Combat innvilges med kr ,-. Beløpet dekkes av kto

7 Rådmannens innstilling: Delegerte saker tas til etterretning.

8

9 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 09/13 10/1626 Rune Stabbforsmo Saksnummer Utvalg Møtedato 010/10 Komité for oppvekst og kultur Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Revidering av utleiereglement for idrettshallen Trykte vedlegg: Utleiereglement for Grane kommunes idrettshall. Sammendrag: Grane kommune åpnet i september 2009 idrettshallen for publikum. Kommunestyret vedtok i møte , sak 09/09 utleiereglement for hallen, hvor punkt 15 sier at hallen skal være stengt for utleie i skolens sommerferie. Oppvekst- og kulturavdelingen registrerer en rekke henvendelser fra treningsutøvere som mener at dette er uheldig. Idrettsrådet i Grane har med bakgrunn av vedtak i møte 25/4-10 rettet følgende forespørsel til kommunen: "Idrettsrådet har mottatt mange henvendelser fra både trenere og aktive vedr. frustrasjon pga.stenging hele sommeren av hallen. Vi har mange idretter som er avhengig av innetrening også på sommerstid. Det er synd at vi ikke kan ha hallen oppe i sommerperioden også, selv om skolen har stengt. Det må være mulig å endre dette. Vi har idretter som bl.a tae kwon-do, volleyball og håndball. Videre har vi mange som trener i styrkerommet som også ønsker å gjøre dette i sommerperioden. Går det an å sjekke muligheter for evt. et kortere stenging av hele hallen. Et samlet idrettsråd ber om vurdering av muligheter for å holde hallen åpen også i sommerperioden, evt. hvis stenging at dette bare er i fellesferien. Det betyr mye for mange at de får trene dette tidsrommet også. Mange har kommet godt i gang og det å ikke få trene over så lang tid får store konsekvenser". Videre ber Idrettsrådet om at årlig søknadsfrist for tildeling av fast treningstid i hallen endres fra 1. september til tidligere på året, slik at nytt "treningsår" kan starte fra 1. august.

10 Vurdering: Siden hallen ble åpnet sist høst har 214 personer over 20 år kjøpt treningskort for å benytte seg av tilbudene i idrettshallen. I tillegg kommer all aktivitet for barn og unge under 20 år, som i henhold til utleiereglementet trener gratis. Hallen har stor betydning for folkehelsearbeidet i kommunen i og med at så mange benytter tilbudene. Det er startet opp en rekke nye aktiviteter både for barn og voksne som vi tidligere ikke har hatt i Grane. Idrettshallen benyttes også til kommunale aktivitetstilbud gjennom Psykiatritjenesten og FYSAK. Et annet moment i saken er at personer som har brukt sesongen i idrettshallen for å "trene seg opp", vil kunne få et tilbakeskritt i sin fysiske form dersom de ikke kan benytte seg av tilbudet i løpet av sommeren. Skal man åpne hallen for bruk i skolens sommerferie, vil dette medføre kostnader i form av 3-4 timer med daglig renhold. Saken er diskutert med Teknisk- og næringssjef, som opplyser at åpning av hallen i skolens sommerferie kan gjennomføres med dekning av renholdsutgiftene innenfor gitte budsjettrammer for Dermed er det ikke behov for ekstrabevilgning. Administrasjonen foreslår følgende endringer av utleiereglementet for Grane kommunes idrettshall: 1. Pkt. 15 " Hallen holdes stengt for ordinært utleie i skolens sommerferie" utgår fra utleiereglementet. 2. Pkt.. 1 " Lag og foreninger melder sine ønsker om timer til trening eller annen aktivitet til kulturkontoret innen 31. august. Ønsker som kommer etter den tid, kan få oppsatt tid på time(r) som er ledige" endres til: "Lag og foreninger melder sine ønsker om timer til trening eller annen aktivitet til kulturkontoret innen 15. juni. Ønsker som kommer etter den tid, kan få oppsatt tid på time(r) som er ledige. Avtaleperiode for fastleie er fra 1.august juli."

11 Rådmannens innstilling: 1. Idrettshallen i Grane åpnes for treningsaktivitet i skolens sommerferie, og pkt. 15 utgår av utleiereglementet for idrettshallen. 2. Pkt. 15 endres til: Lag og foreninger melder sine ønsker om timer til trening eller annen aktivitet til kulturkontoret innen 15. juni. Ønsker som kommer etter den tid, kan få oppsatt tid på time(r) som er ledige. Avtaleperiode for fastleie er fra Endringene gjøres gjeldende fra

12

13 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE /218 10/1588 Rune Stabbforsmo Saksnummer Utvalg Møtedato 011/10 Komité for oppvekst og kultur Kommunestyret Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Kunstgressbane ved Vegset - Ny behandling av eventuell forskuttering av spillemidler Sammendrag: Kommunestyret behandlet i sak /09 forskuttering av spillemidler til kunstgressbane på Vegset med følgende vedtak: "Grane kommune forskutterer ikke kr ,- til kunstgressbane i 2009 på grunn av kommunens økonomiske situasjon. Kunstgressprosjektet tas opp til ny vurdering i prosessen med utarbeidelse av neste økonomiplanperiode." Administrasjonen har fått signaler fra politisk hold om at saken ønskes fremmet på nytt, og legges derfor fram til ny behandling. Vurdering: Kostnaden med å bygge en kunstgressbane i Grane vil være kr ,-. Av dette beløpet vil den kommunale egenkapitalen være kr ,-. Resterende sum på kr ,- vil dekkes inn av spillemidler, egenkapital fra Grane IL, dugnad og momskompensasjon. Grane kommune kan tidligst fremme søknad om spillemidler i Skal banen bygges før, må Grane kommune forskuttere hele beløpet på kr ,-.

14 Administrasjonen ønsker å opplyse om at det i Nordland er stor søkermasse på spillemidlene. Dette innebærer at det i verste fall kan ta 5-8 år før søknaden innvilges. Administrasjonen har undersøkt opp mot Kultur- og kirkedepartementet. og fått opplyst at det ikke foreligger planer om nye "tiltakspakker" til idrettsanlegg. KUNSTGRESSBANE - OPPSPLITTING AV KOSTNADER I HENHOLD TIL SPILLEMIDDELSØKNAD 25% BESKRIVELSE KJØP RABATT KJØP DUGNAD SUM Mva SUM MATERIALER ARBEID Kjøp TOTALT RIGG PLANLEGGING GRUNNARBEIDE OPPBYGGING DRENERING TOPPDEKKE ANNET PROSJEKTOPPFØLGNING TOTALKOSTNAD FINANSIERING I HENHOLD TIL OPPSETT I SPILLEMIDDELSØKNAD Søknadssum Kr Grane kommune Kr Egenkapital Idrettslag Kr Fylkeskommunale tilskudd Kr. 0 Private tilskudd Kr Lån Kr. 0 Dugnad Kr Gaver / rabatter Kr Andre tilskudd (mva) Kr Tidligere spillemidler Kr. 0 SUM Kr Administrasjonen ønsker å opplyse om at årlig driftskostnad for en kunstgressbane i Grane vil være kr ,-. Viser til vedlagte forprosjekt for detaljert informasjon. Stipulert anleggstid for bygging av kunstgressbane på Vegset er tre uker. Dersom Kommunestyret ønsker å bevilge penger til bane i inneværende år, vil den kunne ferdigstilles høsten 2010.

15 Rådmannens innstilling: 1. Grane kommune forskutterer spillemidler på kr ,- til bygging av kunstgressbane på Vegset. Kr ,- dekkes av konto , ubundne fond og kr ,- dekkes av konto , Næringsfondet, kommunal del. Totalbeløpet på kr ,- overføres til ansvar Når Grane mottar spillemidler til anlegget, skal første del av tilskuddet gå til tilbakebetaling av lån fra Næringsfondet, kommunal del. 3. Resterende spillemidler innbetales til konto for ubundne fond. 4. Grane kommunes egenkapital på kr ,- dekkes av konto , ubundne fond.

16 Side 1 av17

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 13. Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Side 1 av 13 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 18:00. Møtedato: 30.11.2011. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 23.11.11 Fraværende representanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Formanskapssalen Dato: 27.10.2010 Tidspunkt: 09:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20.

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Formanskapssalen Dato: 27.10.2010 Tidspunkt: 09:00. Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formanskapssalen Dato: 27.10.2010 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved spesiell

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen

Grane kommune. Møtebok. Møtetid: 17:00. Møtedato: 07.12.2010. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtested: Formannskapssalen Grane kommune Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 07.12.2010 Møtetid: 17:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Monica Hoff Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende representanter Kine

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 34. Møtested: Laksforsen Turistkafè. Møtedato: 16.12.2010. Møte i Kommunestyret. Møtetid: 10:00 Side 1 av 34 Grane kommune Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 16.12.2010 Møtetid: 10:00 Møtested: Laksforsen Turistkafè Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 8. desember 2010

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Fondsstyret / Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 27. Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 27. Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 27 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: 19.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 20. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 23.10.2013. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 16.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 20. Møtested: Formannskapssalen. Møtedato: 23.10.2013. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00 16. Grane kommune Side 1 av 20 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 23.10.2013 Møtetid: 09:00 16.00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. oktober

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00. Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Laksforsen Turistcafé Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Orientering: Befaring: Planprogram Vefsna v/ellen Schjølberg Vefsnautstillinga Forfall

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 49 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Orientering: * For sak 030/13: Leder av Hovedkomiteen Jim Roger Mikalsen vil

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 6. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 03.12.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 6 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 03.12.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 27. november 2014 Fraværende

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 8 Side 1 av 8 Hattfjelldal kommune Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 07.11.2012 Tidspunkt: 09:00 Møtebok for Medlemmer: AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP - Mirjam Holta (representant)

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 29.05.2013 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 29.05.2013 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling Side 1 av 24 Grane kommune Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 29.05.2013 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 23. mai 2013 Fraværende

Detaljer

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E.

Møtetid: 09:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Tor Stabbforsmo, Kolbjørn Eriksen. Tor-Erik G. Hoff, Raymond Fagerli. Rådmann Lars E. Grane kommune Side 1 av 22 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 18.03.2015 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 6. mars 2015 Fraværende

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Side 1 av 23. Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Side 1 av 23 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Nærings- og naturforvaltningskomite Møtested: Møterom 2. etg. Dato: 23.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Orientering: Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Forfall meldes til Servicetorget tlf.

Detaljer

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 22.01.2014 09:00 Formannskapssalen Møteleder Møteinnkalling

Grane kommune Møtebok Møte i Møtedato: Møtetid: Møtested: Formannskapet 22.01.2014 09:00 Formannskapssalen Møteleder  Møteinnkalling Grane kommune Side 1 av 19 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 22.01.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 17. januar 2014 Fraværende

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 09.01.2013 kl. 11.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00. Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Laksforsen turistcafè Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 14:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Møtebok for. SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Mirjam Holta (representant)

Møtebok for. SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant) SP Mirjam Holta (representant) Side 1 av 12 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: Forfall: Vara: SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad Olsen

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.12.2010 Tid: Kl. 18.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet

EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet EIGERSUND KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen (ekstraordinært møte) Dato: 14..211 Tidspunkt: 15: (Merk tid) Saksliste: Sak nr. Sakstittel L Avgjøres av

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 8. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Fondsstyret. Møtetid: 09:00. Møtedato: 09.04.2014. Ordfører Bjørn Ivar Lamo Grane kommune Side 1 av 8 Møtebok Møte i Fondsstyret Møtedato: 09.04.2014 Møtetid: 09:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 1. april 2014 Fraværende

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 12.11.2013 Fondstyret 13.11.2013 009/13

Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg næring, natur og miljø 12.11.2013 Fondstyret 13.11.2013 009/13 Hattfjelldal kommune Søknad om omgjøring av lån til tilskudd Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-223, FA-U01 13/846 13/5512 Sigridur Sigursveinsdottir 01.10.2013 Utvalg Møtedato

Detaljer