Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12."

Transkript

1 Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014 Fraværende representanter Møtende vararepresentanter Til stede Andre som møtte Oppvekst og Kultursjef Halvar Botnen Saksnummer 009/14-013/14 Merknader til protokollen Innkalling og saksliste godkjent Underskrifter

2 Side 2 av 15 Møtebok Sak nr. Sakstittel 009/14 Etablering av regionalt ungdomsråd på Helgeland 010/14 Valg av hovedkomite for Granedagene /14 Prioritering av søknader om Spillemidler /14 PPT Vefsn regionen - Forslag til ny samarbeidsavtale om interkommunal PP- Tjeneste mellom Vefsn, Grane, Hattfjelldal kommuner og Nordland Fylkeskommune 013/14 Møteplan Komité for Oppvekst og Kultur Orientering om Budsjett 2015 og Økonomiplan

3 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 3 av 15 FE- 14/333 14/3436 Rune Stabbforsmo Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 009/14 Komité for oppvekst og kultur Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Etablering av regionalt ungdomsråd på Helgeland Trykte vedlegg: Prosjektbeskrivelse Helgeland ungdomsråd. Sammendrag: Høsten 2009 startet planleggingen av et større samarbeid mellom ungdomsråd på Helgeland. Initiativtakere var Brønnøy, Vefsn, Hemnes og Ung i Nordland/Ungdommens fylkesting. Dette resulterte i felles skolering for ungdomsråd på Helgeland i februar Arbeidet førte ungdommene sammen, og forventninger til utvikling av samarbeidet økte. Som et resultat av dette ble svenske kommuner koblet på. Arbeidet ble eksternt finansiert fra flere hold, blant annet fylkesmannen og EU-programmet Aktiv ungdom. Høsten 2013 deltok ungdom på ordførermøtet for Helgeland, og ba ordførerne om aksept for å utarbeide en prosjektskisse til etablering av et regionalt ungdomsråd på Helgeland. Dette ble bifalt. Ordførerne var positive til dette, og ga sin støtte til det videre arbeidet. Våren 2014 deltok interimsstyret for Helgeland ungdomsråd på ordførermøtet, der de la fram en foreløpig prosjektskisse. Denne ble meget godt mottatt, og de ble oppfordret til å rette en henvendelse til hver enkelt kommune om tilslutning til rådet. Ordførerne antydet på møtet at hver kommune kunne bidra med kr. 5000,- årlig til drift av rådet. Forutsatt at kommunene på Helgeland nå støtter initiativet om å etablere et regionalt ungdomsråd, så vil første ordinære årsmøte vil bli avholdt februar Da vil vedtekter og organisering bli endelig vedtatt. I arbeidsskissen som interimsstyret har laget, trekkes disse momentene fram som styrker arbeidet regionalt: - Bedre samarbeid på Helgeland - Bedre kunnskapsdeling og deling av kompetanse - Sterkere lokal og regional stemme for ungdom - Mulighet for å gjennomføre større prosjekter - Utnytte hverandres styrker - Regional Politisk Arena for Ungdom

4 Side 4 av 15 Interimsstyret beskriver i sitt plandokument følgende positive lokale effekter som kan forventes av rådet : - Kommunen får kvalitative innspill fra ungdom når det gjelder fraflytting og oppvekstsvilkår. - Arbeidet skaper tilhørighet og ansvar for utvikling av egen kommune hos ungdom. - Skape engasjement og deltakelse i planprosesser fra ungdomsgruppa. - Gi ungdom økt politisk kompetanse. - Bidra til rekruttering til kommunestyre og annet lokalt politisk arbeid - Et regionalt ungdomsråd vil være en god og aktiv støtte for de kommunale ungdomsrådene, som kan bidra til å sikre både styrke og kontinuitet Vurdering: Helgeland ungdomsråd kan gi en positiv effekt på kommunen og bidrar positivt i forhold til tilflytting, engasjement, oppvekstmiljø, deltakelse og regionalt samarbeid. Etableringen av et regionalt ungdomsråd vil kunne bidra til å styrke ungdommens posisjon og medvirkning på Helgeland på en god måte. Kommunens andel på kr er en svært liten investering, sett i forhold til det man kan få igjen. Rådmannens innstilling: 1. Grane kommune tilslutter seg ordingen med regionalt råd for ungdom på Helgeland basert på vedlagte prosjektbeskrivelse av Helgeland Ungdomsråd. 2. Kommunestyret ber Ungdomsrådet oppnevne en fast representant med vara til Helgeland Ungdomsråd. 2. Grane kommune vil bidra med årlig tilskudd kr. 5000,- til ordningen Komité for oppvekst og kultur Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KOK-009/14 Innstilling: 1. Grane kommune tilslutter seg ordingen med regionalt råd for ungdom på Helgeland basert på vedlagte prosjektbeskrivelse av Helgeland Ungdomsråd. 2. Kommunestyret ber Ungdomsrådet oppnevne en fast representant med vara til Helgeland Ungdomsråd. 2. Grane kommune vil bidra med årlig tilskudd kr. 5000,- til ordningen.

5 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 5 av 15 FA-C03 14/357 14/3608 Rune Stabbforsmo Saksnummer Utvalg Møtedato 010/14 Komité for oppvekst og kultur Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Valg av hovedkomite for Granedagene 2015 Sammendrag: Kommunestyret vedtok i sak 30/13 nye retningslinjer for Granedagene, gledende fra og med 2014: 1. Hovedintensjon med Granedagene er at næringsliv, lag og foreninger samt kommunens kulturliv får høve til å profilere seg. Dette gjennom aktiviteter og arrangement som ivaretar barns interesser så vel som de eldre. Granedagene skal på best mulig måte avspeile et tverrsnitt av hva Grane har å by på innen kultur og næringsliv. 2. Granedagene avholdes normalt uka før og i den nest siste helga i juni måned. Hovedkomiteen gis fullmakt til å endre arrangementdato dersom Granedagene faller på samme helg som andre store arrangement i regionen. 3. Ordføreren eller annen person som ordføreren utpeker til dette, foretar den offisielle åpning av Granedagene. Åpningen legges til kulturarrangement. Hovedkomiteen bestemmer arrangør etter søknad. 4. Gjennomføringen av Granedagene ledes av en hovedkomite sammensatt av inntil 10 politisk oppnevnte representanter. Disse oppnevnes av Komite for Oppvekst og kultur, etter forslag fra Hovedkomiteen. 5. Hovedkomiteen konstituerer seg selv på oppsummeringsmøte for siste års /første møte før neste års arrangement, innen utgangen av september måned. Oppvekst- og kulturavdelingen er sekretariat for komiteen. 6. Hovedkomiteen koordinerer de ulike arrangement og aktiviteter under Granedagene. Hovedkomiteen kan også stå som ansvarlig arrangør av arrangement og leie inn underarrangører til for eksempel vakthold. 7. Hovedkomiteen må til sitt arbeid sikres økonomiske rammer som muliggjør tilrettelegging og markedsføring mv. av dagene på en for kommunen verdig måte. Dette kan gjøres ved at det ytes et årlig kommunalt tilskudd til formålet. 8. Hovedkomiteen utarbeider et årlig budsjett som forelegges Komite for oppvekst og kultur innen september.

6 Side 6 av 15 I henhold til pkt. 4 skal Komite for oppvekst og kultur oppnevne hovedkomite for arrangementet. Vurdering: Sittende hovedkomite for Granedagene har foreslått følgende personer til å utgjøre hovedkomiten for 2015: Bente Arctander. Marit Granmo. Torhild Lamo. Astri Brennhaug. Wencke Halland. Are Halse. Linda Gunnarsen. Margrethe Jønsson. Kine Breivik. Alle de foreslåtte er forespurt og stiller seg positive til vervene. Rådmannens innstilling: Følgende personer velges til hovedkomite for Granedagene 2015: Bente Arctander. Marit Granmo. Torhild Lamo. Astri Brennhaug. Wencke Halland. Are Halse. Linda Gunnarsen. Margrethe Jønsson. Kine Breivik Komité for oppvekst og kultur Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KOK-010/14 Vedtak: Følgende personer velges til hovedkomite for Granedagene 2015: Bente Arctander. Marit Granmo. Torhild Lamo. Astri Brennhaug. Wencke Halland. Are Halse. Linda Gunnarsen. Margrethe Jønsson. Kine Breivik.

7 Side 7 av 15

8 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 8 av 15 FE- 14/222 14/3554 Rune Stabbforsmo Saksnummer Utvalg Møtedato Kommunestyret 011/14 Komité for oppvekst og kultur Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Prioritering av søknader om Spillemidler 2015 Sammendrag: For å fremme søknad om spillemidler stiller Kulturdepartementet krav til kommunene om en plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse. Denne planen inneholder lister over planlagte anlegg i planperioden. Kommunestyret skal foreta ei årlig prioritering av søkere om spillemidler og sette opp disse i prioritert rekkefølge. Vurdering: Etter at Kommunestyret prioriterte søknadene for 2014 har kommunen fått innvilget kr ,- til tursti og tilrettelegging av fiskeplass ved bygdetunet, og kr ,- til turkart for Lomsdal- Visten nasjonalpark. Dermed har alle søknadene i gjeldende plan har fått tildelt midler og ingen søkere står på venteliste fra tidligere år. Ny plan for fysisk aktivitet og naturopplevelse er under utarbeidelse og ventes å fremstilles for sluttbehandling i Kommunestyret i begynnelsen av Dette skjer etter avtale med Nordland fylkeskommune. Ettersom den årlige søknadsfristen er 15. januar ønsker administrasjonen å fremme forslag på følgende anlegg for søknadsrunden i 2015: Rehabilitering av lysløypa på Trofors: Anleggseier: Grane kommune. Anleggskostnad kr ,- Spillemidler kr ,- Egenkapital kr ,- Nytt klubbhus ved Vegset stadion: Anleggseier: Grane kommune. Anleggskostnad: ,- Spillemidler: ,- Egenkapital kr ,-

9 Søknadene for 2015 har vært behandlet i Idrettsrådet for uttalelse, og rådets anbefaling til prioriteringsliste er som følger: 1. Nytt klubbhus ved Vegset stadion. 2. Rehabilitering av lysløype. Side 9 av 15 Administrasjonen anbefaling er i samsvar med Idrettsrådets ønske om prioriteringsrekkefølgen. Rådmannens innstilling: Grane kommune fremmer for 2015 følgende søknader om spillemidler i prioritert rekkefølge: 1. Nytt klubbhus ved Vegset stadion. 2. Rehabilitering av lysløypa på Trofors Komité for oppvekst og kultur Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. KOK-011/14 Innstilling: Grane kommune fremmer for 2015 følgende søknader om spillemidler i prioritert rekkefølge: 1. Nytt klubbhus ved Vegset stadion. 2. Rehabilitering av lysløypa på Trofors.

10 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 10 av 15 FE- 07/805 14/3326 Halvar Botnen Saksnummer Utvalg Møtedato 012/14 Komité for oppvekst og kultur Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. PPT Vefsn regionen - Forslag til ny samarbeidsavtale om interkommunal PP- Tjeneste mellom Vefsn, Grane, Hattfjelldal kommuner og Nordland Fylkeskommune Trykte dokumenter i saken: 1. Forslag til ny samarbeidsavtale om interkommunal PP-tjeneste mellom Vefsn kommune, Grane kommune, Hattfjelldal kommune og Nordland fylkeskommune 2.Møtereferat fra styret i PPT Skriv fra PPT med oversikt over stillinger og beregning av fagstillinger pr. kommune. Sammendrag: Styret i PPT har i møte behandlet en ny samarbeidsavtale om interkommunal PP-tjeneste mellom Vefsn kommune, Grane kommune, Hattfjelldal kommune og Nordland fylkeskommune. Styret har tatt forslaget til orientering og oversender det til kommunestyrene til godkjenning. Vurdering: Fordeling av administrasjons- og driftsutgifter er beregnet etter innbyggertall i kommunene som før. Det som er nytt nå, er at antallet fagstillinger skal beregnes slik at det skal være en fagstilling pr. 500 barn. Dette vil føre til en økning på 3 stillinger. Grane kommunes andel av denne økningen vil være 0,2 stilling som vil medføre en utgiftsøkning på kroner. I den økonomiske situasjonen kommunen er i nå, vil det være vanskelig å anbefale en slik økning av kostnader. I punkt 8 i avtaleforslaget er det foreslått følgende fordelingsnøkkel: Fordelingsnøkkel: Nordland fylkeskommune: 100% stilling per 500 elever, lærlinger, lærekandidater og OT Kommunene: 100% stilling per 500 barn i førskole og grunnskole Administrasjon og driftsutgifter fordeles forholdsvis etter stillingsstørrelse og beregnes ut fra innbyggertall i kommunen pr 1. juli hvert år. Vertskommunen forskutterer driftsutgiftene i sin helhet. Deltakerkommunenes og fylkeskommunens andel av utgiftene utbetales som à kontoforskudd hvert år i mars og september måned. Det endelige refusjonskrav skal inneholde en oversiktlig oppstilling hvor den enkeltes andel er beregnet.

11 Side 11 av 15 PPT for Vefsn-regionen har ikke anledning til å ta opp lån eller forplikte kommunen utover de budsjettrammene som bevilges. Det foreslås at punktet endres slik: Fordelingsnøkkel: Antall stillinger holdes foreløpig uendret. Administrasjon og driftsutgifter fordeles mellom kommunene og Nordland fylkeskommune og beregnes ut fra antall elever/førskolebarn i kommunen pr 1. juli hvert år. Vertskommunen forskutterer driftsutgiftene i sin helhet. Deltakerkommunenes og fylkeskommunens andel av utgiftene utbetales som à kontoforskudd hvert år i mars og september måned. Det endelige refusjonskrav skal inneholde en oversiktlig oppstilling hvor den enkeltes andel er beregnet. PPT for Vefsn-regionen har ikke anledning til å ta opp lån eller forplikte kommunen utover de budsjettrammene som bevilges. I forslaget er det tatt med at det skal være et fagutvalg. Det er positivt at dette nå er hjemlet i samarbeidsavtalen. Rådmannens innstilling: Komité for oppvekst og kultur anbefaler forslaget til ny samarbeidsavtale om interkommunal PP-tjeneste mellom Vefsn kommune, Grane kommune, Hattfjelldal kommune og Nordland fylkeskommune med følgende endring av punkt 8 Fordelingsnøkkel: Antall stillinger holdes foreløpig uendret. Administrasjon og driftsutgifter fordeles mellom kommunene og Nordland fylkeskommune og beregnes ut fra antall elever/førskolebarn i kommunen pr 1. juli hvert år. Vertskommunen forskutterer driftsutgiftene i sin helhet. Deltakerkommunenes og fylkeskommunens andel av utgiftene utbetales som à kontoforskudd hvert år i mars og september måned. Det endelige refusjonskrav skal inneholde en oversiktlig oppstilling hvor den enkeltes andel er beregnet. PPT for Vefsn-regionen har ikke anledning til å ta opp lån eller forplikte kommunen utover de budsjettrammene som bevilges. Avtaleforslaget sendes over til kommunestyret til endelig godkjenning Komité for oppvekst og kultur Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

12 Side 12 av 15 KOK-012/14 Vedtak: Komité for oppvekst og kultur anbefaler forslaget til ny samarbeidsavtale om interkommunal PP-tjeneste mellom Vefsn kommune, Grane kommune, Hattfjelldal kommune og Nordland fylkeskommune med følgende endring av punkt 8 Fordelingsnøkkel: Antall stillinger holdes foreløpig uendret. Administrasjon og driftsutgifter fordeles mellom kommunene og Nordland fylkeskommune og beregnes ut fra antall elever/førskolebarn i kommunen pr 1. juli hvert år. Vertskommunen forskutterer driftsutgiftene i sin helhet. Deltakerkommunenes og fylkeskommunens andel av utgiftene utbetales som à kontoforskudd hvert år i mars og september måned. Det endelige refusjonskrav skal inneholde en oversiktlig oppstilling hvor den enkeltes andel er beregnet. PPT for Vefsn-regionen har ikke anledning til å ta opp lån eller forplikte kommunen utover de budsjettrammene som bevilges. Avtaleforslaget sendes over til kommunestyret til endelig godkjenning.

13 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato Side 13 av 15 FE- 14/231 14/3829 Inger Lise Fløtnes Saksnummer Utvalg Møtedato 013/14 Komité for oppvekst og kultur Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Møteplan Komité for Oppvekst og Kultur Sammendrag: Møteplan bør med fordel settes opp tilpassende formannskapets og kommunestyrets møteplan. Slik kan saker som behandles i OK-komiteen, raskt komme videre i saksbehandlingssystemet når dette er påkrevet. Formannskapet har i møte 3. desember 2014 innstilt følgende møteplan og skal vedtas i Kommunestyret 17. desember 2014: Formannskapet Kommunestyret konstituerende Vurdering: Alle komitemøter med unntak av Formannskapet legges til kveldstid, dette for å få ned utgifter på tapt arbeidsfortjeneste. Rådmannens innstilling: Møteplan settes opp i møtet

14 Side 14 av Komité for oppvekst og kultur Behandling: Følgende møteplan foreslås for Komité for oppvekst og kultur: Enstemmig vedtatt KOK-013/14 Vedtak: Møteplan 2015 for Komité for oppvekst og kultur:

15 Side 15 av 15

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 33 Hattfjelldal kommune Side 1 av 33 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Unkervatn Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) SP

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4151-3 Arkiv: H32 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014

MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 Salten Regionråd Dokument: sr140918-saksliste Regionrådet Side: 1 av 2 MØTE I REGIONRÅDET 18. 19. SEPTEMBER 2014 MELØY SAKSLISTE Møtestart kl. 13.00 Velkommen til Meløy SR-sak 32/14 Presentasjon av Agenda

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Melhus kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMITE FOR LIV OG LÆRE Møtested: Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. Møtedato: 28.08.2013 Tid: 09.00 Kl. 11.00 Utdeling av Kulturstipend til Sigurd Julius SAKSLISTE

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd

Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd Når én pluss én blir mer enn to En veileder for samarbeid mellom kommune og idrettsråd «Et oppegående, entusiastisk idrettsråd som forstår sitt potensial innenfor sin spesialkompetanse: lokalmiljø og aktivitet,

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 4/13 Eiendomsskattevedtekter Flesberg kommune Jon Olav Berget

Detaljer

/0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015

/0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015 Vest-Apder fylkeskomrnune /0 c)///9 LL. 025 Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Songdalen komm,une 2012-2015 Bakgrunn Samarbeidsavtalen er utarbeidet med bakgrunn i samtaler mellom rådmannen

Detaljer

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn

PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn PORSGRUNN IDRETTSRÅD Fellesorgan for idrettslagene i Porsgrunn Stiftet 07.01.1969 Hjemmesider: www.teleidretten.no/porsgrunn Leder: Kjetil Fosse, Bjørkedalsvegen 234, 3948 Porsgrunn E-post: Kjetil.fosse1975@gmail.com,

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Sammen om et godt barnevern

Sammen om et godt barnevern Sammen om et godt barnevern - veileder til inngåelse av lokale samarbeidsavtaler mellom kommunalt og statlig barnevern Innhold Forord 3 1. Om veilederen 4 2. Samarbeidet mellom kommunalt og statlig barnevern

Detaljer