Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00"

Transkript

1 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Forvaltningsloven 8, 3. ledd: Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre han ugild (inhabil). Før spørsmålet avgjøres, bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad. Saksliste Sak nr. Sakstittel 013/12 Driftsbudsjett Grane kommune 2013, utkast 3 med Økonomiplan. 014/12 Nytt Reglement for Råd for eldre og funksjonshemmede. 015/12 Støtte til rusfrie arrangement høst Trofors, den Monica Kroken Utvalgsleder Tove Brennhaug konsulent

2 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/345 12/3939 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget 092/12 Formannskapet /12 Komité for helse og omsorg Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Driftsbudsjett Grane kommune 2013, utkast 3 med Økonomiplan. Trykte vedlegg: - Driftsbudsjett Grane kommune 2013, utkast 3 med Investerings- og økonomiplan. Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 1 I Fylkesmannen i nordland Statsbudsjett 2013 Sammendrag: Det vises til vedlagt Driftsbudsjett Grane kommune 2013, utkast 3, med tilhørende Investeringsog Økonomiplan For rammen rundt Budsjettet for 2013 og det arbeid som er avholdt vises til budsjettets Innledende kommentarer Budsjett På forrige behandling i FS den 14. nov ble utkast 2 behandlet. Vedtaket var som flg: Nedbetaling av låneportefølgen føres videre, ingen forlengelse av nedbatalingstiden Flytte Møteplassen fra nåværende leide lokaliteter hos Coop Marked til Sykeheimen. Innsparing på en 40% stilling. Flytte frivilligsentralen til Sykeheimen, og samlokaliseres med åpen omsorg. 50% stilling medfølger. Redusere overføringene til den Norske kirke med kr ,- Administrasjonen bes redusere driften med kr ,-. Dette for å få et netto driftsresultat opp mot det Fylkesmannen / Revisjonen anbefaler

3 Vedrørende investering foreslås det at Grane kommune foretar et låneopptak på kr ,-Vi vil komme tilbake til prioriteringer. Vurdering: Fra tidligere utkast 2- til vedlagte Driftsbudsjett Grane kommune 2013, utkast 3-, er flg endringer foretatt: - Tilbakeføring av midler til finansiering av lån ca kr ,- - Overføringer til Den Norske kirke redusert fra ,- til ,- - Flytting av Møteplassen og Frivilligsentralen. Innsparing kr ,- - Oppvekst- og kulturavdelingen. Samlet nedtrekk kr ,-. Herav kr ,- mindre på Kultur - IT-drift. Redusert med kr ,- - Fellingsavgift budsjettert med kr ,-. Ansvar flyttet til Tekn/Næring - Ca kr ,- til diverse finansielle- og driftsmessige korreksjoner Med nevnte endringer og innlagt plan for Investeringer i 2013 ender Netto Driftsresultat på 2,13%.

4 Rådmannens innstilling: Budsjettutkast 3 for Grane kommunes driftsbudsjett 2013 vedtas med flg endringer: - Investeringsplan for Grane kommune 2013, med tilhørende Økonomiplan vedtas med flg endringer: -

5

6 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/306 12/4024 Lars-Erik Kapskarmo Saksnummer Utvalg Møtedato 014/12 Komité for helse og omsorg Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret Nytt Reglement for Råd for eldre og funksjonshemmede. Trykte saksdokumenter - Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd (utskrift fra Lovdata) - Tidligere Reglement for Grane eldreråd, udatert - Sak 007/12 fra Råd for eldre og funksjonshemmede - Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 2 I Hans Bordevich Forslag til nytt reglemet for råd for eldre og funksonshemmede Sammendrag: Grane kommune viser til sak 007/12 behandlet i Rådet for eldre og funksjonshemmede , der det framlegges forslag til nytt reglement for Råd for eldre og funksjonshemmede. Innstillingen er at forslag til nytt reglement legges fram for kommunestyret for endelig behandling. Vurdering: Det er behov for et nytt reglement for Grane s tidligere eldreråd, som nå er et råd som også skal omfatte de funksjonshemmede. Vedlagt er lov-teksten som omtales som eldrerådsloven. Her skisseres krav til organisering, valg, oppgaver mv som skal være styrende for det Reglement som skal gjøres gjeldende og vedtas i Kommunestyret. Anmerkninger til utkast til Reglement: Ref lovteksten gir loven rom for at pensjonistforeninger kommer med forslag til medlemmer, som igjen skal velges av KS. Når det som hos oss er felles råd for eldre og funksjonshemmede, så skal KS vedta mandat forog sammensetting av rådene.

7 Der det er felles råd som hos oss, er det KS som velger leder og nestleder. Ref 4a. Når det gjelder pkt 3 i utkast til Reglement, er rådets virkeområde skissert ganske klart i lovens 3 og 4, hhv 4. og 2. ledd. Hvis KS gir mandat utover lovens krav, bør dette anføres i et følgeskriv! Ref andre pkt er i utkastet bør en vurdere om deltaljnivået på de administrative føringer skal skrives inn som foreslått! Deler av nevnte er generelle for samtlige råd og utvalg i kommunen.

8 Rådmannens innstilling: Utkast til nytt Reglement for råd for eldre og funksjonshemmede er et godt utgangspunkt for et gjennomarbeidet og velfungerende sluttprodukt. Helse- og sosialkomiteen bør vurdere de anmerkninger som er anført i innledning, slik at når kommunestyret blir framlagt nytt Reglement, er det i samsvar med gjeldende lovverk, og tilpasset lokale forhold og prioriteringer.

9

10 Grane kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID Saksbehandler: Dato FE- 12/95 12/3976 Tove Brennhaug Saksnummer Utvalg Møtedato 015/12 Komité for helse og omsorg Jfr. delegasjonsreglement for Grane kommune, vedtatt i kommunestyret pkt. Støtte til rusfrie arrangement høst Utrykte saksdokumenter i arkivsaken: Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 6 I klasse Grane barne- Søknad om støtte til rusfritt arrangement og ungdomsskole 7 I Psykisk helse- og rustjenesten Søknad om støtte til rusfrie arrangement Sammendrag: Det er kommet inn to søknader den ene inneholder søknad for to ulike arrangementer slik at det til sammen er tre arrangementer det er søknader på. Vurdering: Søknadene legges ved vurdering tas i møtet.

11 Rådmannens innstilling:

12 Side 1 av13