Økonomirapport nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomirapport nr 2-2009"

Transkript

1 Økonomirapport nr per 31. mai 2009 Rådmannens innstilling (rådmannen vil legge fram et nytt forslag til innstilling i møtet): Kommunestyret tar økonomirapport nr til etterretning. Følgende tilleggsbevilgninger vedtas: Tilleggsbevilgning Finansiering Driftsregnskapet Klæbu ungdomsskole (disposisjonsfond) Kultur (disposisjonsfond) Klæbu sykehjem (økt tilskudd ressurskrevende tjenester) Reduksjon skatteinntekter (økt rammetilskudd) Investeringsregnskapet Gjellan Trøåsen (bruk av tidligere avsatte midler til tomtefond) Rådmannen bes om å fortsette arbeidet med innsparinger i tråd med vedtatt handlingsprogram. Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre ad-hoc-tiltak for å kompensere for manglende effekt/forsinkelse av vedtak i Kommunestyret fattet i forbindelse med behandlingen i møte den 18. desember 2008, sak 65/08 følgende vedtak: 8. Det legges fram økonomirapporter for formannskapet pr 31.03, og og ellers ved spesielle behov. Økonomirapportene oversendes Utvalg for tjenesteyting og utvalg for næring-, miljø og samferdsel til orientering. Rådmannen legger med dette fram årets andre økonomirapport. Rapporten omhandler denne gangen hele regnskapet; investeringsregnskapet, fellesinntekter/-utgifter og driftsregnskapet (tjenestetilbudet). Rapporten tar for seg den økonomiske status for de ulike områdene per utgangen av mai.

2 I tillegg legges det også fram en status på gjennomføring av tiltak som er forutsatt gjennomført i handlingsprogrammet Følgende vedlegg følger rapporten: 1. Kort statusrapport tiltaksoversikt Del I: Investeringsregnskapet Tabellen under viser status for investeringsregnskapet ved utgangen av mai: Prosjekt Regnskap per mai Revidert Opprinnelig Forbruk i % regnskap/rev. Budsjett 1800 Kjøp av aksjer % 9501 IKT/EDB % 9803 Hallsetområdet Sagmyra Kommunale veger % 9809 Vann % 9810 Avløp % 9825 Eiendomsomsetning % 9840 Kvikkleire/rassikring % 9849 Gjellan Trøåsen Avløp Sentrum-Ostangen % 9853 Avløp Tulluan-Tanem % 9860 Rusboliger % 9861 Hesteskoen barnehage % Prosjekt 1800 Kjøp av aksjer Posten gjelder kjøp av aksjer, 5,0 mill. kr, i Trønderenergi og egenkapitalinnskudd i KLP. Vi er tilbudt aksjer til en verdi av 5,0 mill. kr i Trønderenergi i tråd med kommunestyrets vedtak. Transaksjonen er ennå ikke sluttført. Prosjekt 9803 Hallsetområdet Utgiften her er etterslep i fra Prosjekt 9804 Sagmyra Det er solgt arealer/tomter i området tilsvarende kroner. Inntekten må ses i sammenheng med utgifter som vil påløpe til ferdigstillelse av forpliktelser som kommunen har i området. Egen sak om dette vil bli lagt fram senere. Prosjekt 9825 Eiendomsomsetning Her er det forutsatt salg av resten av Torvmarkveien 6, som skal delfinansiere aksjekjøpet i Trønderenergi. Salget er per dato ikke gjennomført. Prosjekt 9840 Kvikkleire/rassikring Det er kommet fram diverse informasjon, både fra revisor- og departementshold, som tyder på at dette prosjektet må omklassifiseres til et driftsformål og ikke et investeringsprosjekt. Dette vil i så fall bety en betydelig utfordring når det gjelder kommunal finansiering av prosjektet. Rådmannen er i gang med å undersøke saken nærmere.

3 Prosjekt 9849 Gjellan Trøåsen Her er det også i 2009 påløpt utgifter til advokatbistand og reguleringsarbeider. Rådmannen vil anslå at totale utgifter vil komme opp i nærmere kroner. Rådmannen foreslår at dette dekkes inn ved å omdisponere midler fra tomtefond Brøttemsåsen tomteområde. Her står det midler som tidligere er innbetalt gjennom salg av tomter. Midlene er i utgangspunkt ikke øremerket til spesielle formål. Prosjekt 9860 Rusboliger Dette er et prosjekt som er prioritert i kommunens boligsosiale handlingsplan. Det gjenstår fremdeles en del uavklarte spørsmål rundt lokalisering og tomtevalg. Prosjekt 9861 Hesteskoen barnehage Prosjektet er tilnærmet ferdig. Det gjenstår fremdeles en del større og mindre fakturaer som ikke er betalt i tilknytning til prosjektet. Sluttregnskap vil bli framlagt som en egen sak til politisk behandling. Del II: Fellesinntekter/ - utgifter Dette kapitlet omhandler utgifter og inntekter av mer overordnet art, som ikke føres direkte på tjenesteområdene. Tabellen under viser status ved utgangen av mai måned: Regnskap per mai Periodisert per mai Avvik Revidert Forbruk i % hittil i år Opprinnelig Prognose avvik hele året Ansvar 100 FELLESFORMÅL PENSJONSUTGIFTER STOREBRAND % STATENS PENSJONSKASSE % ARBEIDSGIVERAVGIFT % VEDLIKEHOLD BYGNINGER % AVSATT LØNNSOPPGJØR % RENTER EKSISTERENDE LÅN % RENTER FORVALTNINGSLÅN % AVDRAG LÅN % AVSATT DISPOSISJONSFOND % AVSATT BUNDNE DRIFTSFOND % ANDRE STATLIGE REFUSJONER % RAMMETILSKUDD % VERTSKOMMUNETILSKUDD % FLYKTNINGETILSKUDD % INVESTERINGSTILSKUDD % KOMPENSASJONSTILSKUDD % SKATTEINNTEKT % EIENDOMSSKATT % KONSESJONSKRAFTINNTEKTER % RENTER BANKINNSKUDD % RENTER PÅ FOND % RENTER ETABLERINGSLÅN % T O T A L T % Rådmannen vil følge opp prognosen for pensjonsutgifter/premieavvik meget nøye framover, med tanke på de erfaringer vi gjorde oss i Så langt ser det imidlertid ut til at vi treffer langt bedre med prognosene i 2009 sammenlignet med Rådmannen vil komme nærmere tilbake til dette i neste økonomirapport. Da vil også virkningen av årets lønnsoppgjør med konsekvenser for de framtidige pensjonskostnader forhåpentligvis være kjent.

4 Posten vedlikehold bygninger er ekstrabevilgningen vi fikk i forbindelse med regjeringens tiltakspakke mot arbeidsledighet. Så langt er prosjektet nytt tak Klæbu sykehjem lagt ut på anbud, og kontrakt vil bli skrevet før ferien. De to andre prosjektene knyttet til ventilasjonsrom på Sørborgen skole og ungdomsskolen ennå ikke lagt ut på anbud. Dette er øremerkede midler med rapporteringsplikt, som skal brukes i løpet av Av årets pott til lønnsreserve står det igjen 3,0 mill. kr. Først etter ferien vil det bli klart om hvor mye av denne potten som vil disponeres i løpet av året. I et for 2009 ble det forutsatt en reduksjon i renteutgiftene som en følge av generelt lavere rente. I 2008 og delvis i 2007 ble en stor del av våre lån refinansiert til fast rente. Dette var en riktig strategi i 2007 og 2008, men etter at finanskrisen slo til for fullt i rentemarkedet i fjor høst har renten falt langt lavere enn tidligere antatt. I 2009 taper vi derfor på våre fastrentelån. Sammenlignet med et for 2009 vil våre renteutgifter imidlertid holde seg innenfor. Rådmannen vil følge opp dette og eventuelt gjennomføre tiltak for å kjøpe seg ut av fastrenteavtalene hvis det er økonomisk gunstig for kommunen. Budsjettet for renteinntekter er imidlertid langt mer usikkert. På grunn av svært dårlig likviditet i årets første måneder, er inntektsførte renter på våre innskudd per i dag langt under ert. Dette kan svinge mye gjennom året, slik at rådmannen vil følge situasjonen nøye. Kompensasjonstilskudd knyttet til ulike ordninger innenfor skole, pleie og omsorg, og kirke beregnes med utgangspunkt i Husbankens rente. Tilskuddene vil derfor delvis svinge i takt med utviklingen i rentemarkedet. Som en følge av lavere rente vil tilskuddene bli lavere enn ert. Tilskudd til ressurskrevende tjenester (post andre statlige refusjoner i tabellen) beregnes med utgangspunkt i faktiske lønnsutgifter til spesielt pleietrengende brukere utover en kommunal egenandel på kroner per bruker. Foreløpige beregninger viser at vi i 2009 totalt vil få refundert 5,5 mill. kr mot forutsatt 4,5 mill. kr. Denne inntektsøkningen bør ses i sammenheng med økt tjenesteomfang og endring i brukergruppen innenfor pleie og omsorg. Rådmannen vil derfor foreslå at et til Klæbu sykehjem økes tilsvarende, som en kompensasjon for økt tjenestebehov i Integreringstilskudd flyktninger blir høyere enn forutsatt, som en følge av bosetting av nye flyktninger i Denne økningen må ses i sammenheng med økte utgifter til den samme brukergruppen. Rådmannen vil i neste økonomirapport legge fram en egen sak om utgifter/inntekter til flyktningeformål. Skatt og rammetilskudd må ses i sammenheng. Ut i fra siste prognose (etter revidert nasjonal) ser vi at vi ikke vil få noen økning i de frie inntektene. Til tross for ekstrabevilgninger fra regjeringen gir ikke dette noe positivt utslag for Klæbu kommune. Dette har sammenheng med den svake skatteinngangen for oss i 2008, som er et utgangspunkt for beregningen i Så langt er imidlertid skatteinngangen på landsbasis større enn forutsatt i statset. Hvis denne tendensen holder seg ut året vil også Klæbu kommune nyte godt av dette, gjennom ordningen med inntektsutjevning. Det er ennå for tidlig å trekke

5 noen konklusjoner på dette. Ut fra de siste beregningene foreslår rådmannen å nedjustere skatteanslaget med 5,5 mill. kr, som dekkes gjennom økt rammetilskudd på samme beløp. Del III: Driftsregnskapet (tjenestetilbudet) Generelt Når det gjelder driftsdelen viser også rådmannen til den informasjon som er gitt i første rapport og den kontinuerlige informasjonen som jevnlig er blitt forelagt formannskap og utvalg for tjenesteyting. Det er ikke til å unngå at noen vurderinger fra den første rapporten gjentas her. Dette fordi det som gjaldt da, gjelder fortsatt. Denne økonomirapporten som den første, bygger på månedlige tilbakemeldinger fra enhetsledere, jevnlige gjennomganger på enhetsledermøter, regnskapstall, samt egne vurderinger. Rådmannen har også denne gangen valgt å vise status på enhetsnivå. Regnskap mai Periodisert Pr. mai Budsjett 2009 Forbruk i % hittil i år. Prognose avvik hele året Avvik RÅDMANNEN OG FELLESFORMÅL ,5 0 BARNEHAGE ,8 0 SKOLE ,3-200 HELSE ,2 0 HJEMMETJENESTEN ,2-700 KLÆBU SYKEHJEM , BARNE- OG FAMILIETJENESTEN ,9 0 NAV ,4 0 KJØKKEN OG KANTINE KULTUR ,2 0 NÆRINGS- OG UTBYGGINGSTJENESTEN ,3 0 DRIFT OG VEDLIKEHOLD , T O T A L T , Tabellen over viser et negativt avvik mellom regnskap og pr på 0,8 mill. kr, og et forbruk på de fem første månedene på 45,8 %. Det å iverksette vedtatte nedbemanning innenfor de ulike tjenester, krever prosesser av ulik omfang og kompleksitet. Noen tiltak er iverksatt med virkning fra d.å, andre ble iverksatt i mars og april, og noen får først virkning til sommeren (eks. i skolen). Generelt får alle tiltakene først helårsvirkning i Som vist til i den første rapporten, er det prosessene innenfor pleie og omsorgsom er mest omfattende, og hvor resultatet er avhengig av at flere forhold virker positivt samtidig, Vi sikter her til endring i antall brukere, tjenesteomfang og bemanning (fravær). I tabellen overfor viser prognosen for avvik at dette ikke er en realitet spesielt innenfor pleie og omsorg.

6 Kommentarene fra første rapport er fortsatt gjeldende. Kolonne 4 viser avvik mellom regnskapsførte netto utgifter og periodisert per mai i år. Avvikene er ikke nødvendigvis reelle, da det må korrigeres for usikkerhet i periodiseringen og føringer av faste utgifter og inntekter årlig, pr. halvår eller pr. måned. Eksempelvis er det innenfor rådmannen og fellesformål avsatt midler til å dekke de seniorpolitiske tiltakene som først vil bli fordelt i desember. Skadeforsikringer er allerede utbetalt for hele Likeledes utbetales og mottas refusjoner i forbindelse med fosterhjemsplassering 2 ganger i året. Noe av dette er bokført i mai. Forventet effektivisering ved elektronisk tjenesteportal og nytt stamnett på kr er fordelt på enheten. Ubetalt spisepause er gjennomført fra mars i hele organisasjonen. Når det gjelder utgiftene til elektrisitet og fyringsolje er forbruket pr på 45,8 %, tilnærmet i forhold til ert ramme. Lønnskostnader I denne rapporten har rådmannen videre omtale noen forhold knyttet til lønnskostnadene. Grafen under illustrerer sammenhengen mellom vikarutgifter og trygderefusjoner pr Lønnsutgifter pr. mai i tusen kr Regnskap Budsjett Fast lønn Annen lønn Pensjon lønnskategorier Grafen over viser et merforbruk på 2.2 mill på fast lønn pr.31.mai. Inkludert i et for fast lønn ligger en vedtatt reduksjon, som periodisert er på 6,1 mill. (For hele året er reduksjonen på 13.8 mill). Dette betyr at det pr. mai er foretatt innsparinger på 3,9 mill. (6,1 mill 2,2 mill) innenfor denne lønnskategori. Når det gjelder kategori annen lønn, er denne korrigert for trygderefusjoner, Som det går fram av grafen, viser regnskapet et positivt resultat på 2,1 mill. I tillegg har kommunen innenfor ert ramme på lønnskategori pensjon (i hovedsak pensjon og arbeidsgiveravgift) et tilgodehavende på 1,4 mill. I sum gir dette et overskudd på lønn på 1,3 mill.

7 Grafen under viser vikarutgifter versus trygderefusjoner. Vikarutgifter inkluderer sosiale utgifter og innleie fra vikarbyrå. Siden de økonomiske utfordringene er spesielt store på sykehjemmet, er det laget en egen søyle for denne enheten. Som det går fram av tabellen, er det totalt for hele organisasjonen en negativ differanse på 2,4 mill mellom utbetalte vikarutgifter og trygderefusjoner. For sykehjemmet viser grafen en differanse på 1,7 mill. kr. Dette tilsier at nettoutgiften ved vikarbruk er spesielt stor på sykehjemmet. Vikarutgifter versus trygderefusjonerdeutgifter i tusen 5000 Vikarutgifter Trygderefusjoner Totalt Klæbu sykehjem Hvert enkelt område Det er fortsatt sterk fokus på innsparingstiltakene innenfor pleie og omsorgssektoren. Det er utarbeidet tiltaksplaner både for sykehjemmet og hjemmetjenesten. I forrige rapport var det vist til de utfordringene med å redusere sykefraværet. For å gjennomføre en viss stabilitet i tjenesten er det også benyttet innleie fra vikarbyrå. Av iverksatte tiltak kan nevnes nye turnuser og nye vedtak for brukerne om tjenestetilbudet. Så langt i året ser det ut til at årsverkreduksjonene med helårsvirkning fra 2010 er i rute totalt for pleie- og omsorgsenheten. For sykehjemmet spesielt er dette avhengig av at vedtaket om reduksjon i antall brukere iverksettes. For 2009 er det tre faktorer som spesielt virker inn og hindrer full effekt av iverksatte innsparingstiltak: Høye vikarutgifter, nye brukere med store bemanningsbehov og manglende helårsvirkning av vedtatte tiltak. Tidligere års erfaringer viser at et også nødvendig å være spesielt oppmerksom på de økonomiske kostnadene ved ferieavviklingen, spesielt også sett i forhold til vikarsituasjon.

8 Utfordringene med å hindre overskridelser knyttet til driften av våre bygg og eiendommer videreføres fra 2008 og inn i Vedtak knyttet til salg av kommunale eiendommer er ikke iverksatt, og forventede driftsmessige innsparinger på 1 mill. inneværende år, kan bli skjøvet ut til neste år. Dessuten er det foretatt strengt nødvendige vedlikeholdsarbeid som overskrider de messige rammer. Dette gjelder spesielt skoler og barnehager. Som sagt i forrige rapport, er skolene i rute med innsparingstiltakene, men det ligger en stor økonomisk utfordring i at elevtallet ved Klæbu ungdomsskole øker fra og med august d.å. Lønnsutgiftene ved denne elevtallsøkningen er stipulert til ca. 1 mill. Dette er det ikke tatt høyde for i et. Kostnadene er fordelt mellom skolene. Overskuddet i skolen pr. mai viser at dette er realistisk. Nødvendig inventar og materiell må skaffes til veie innen skoleårets begynnelse. Dette er anslått til kroner. Rådmannen vil anbefale at det gis en tilleggsbevilgning på dette beløpet, som finansieres ved en tilsvarende reduksjon i rådmannens drifts. Det registreres at barnevernstiltak utenfor familien er underert, men pr. dato ser det ut som dette dekkes inn av andre områder innenfor barne- og familietjenesten. Så pr. dato ser det ut som om regnskapet går i balanse. Den lave aktiviteten innenfor bygg- og eiendomsbransjen fortsetter inn i 2009, og medfører lavere inntekter til kommunen. Så langt er den økonomiske situasjonen i nærings- og utbyggingstjenesten anstrengt, men i balanse. En tilbakeføring av bokførte inntekter på kr. må i første omgang dekkes innenfor eget. Innenfor rådmannen og fellesutgifter er reduksjonene i antall årsverk i rute. Pr. dato er reduksjonen på 3,3 stilling med helårsvirkning i Det er pr. dato ikke igangsatt nye tiltak med økonomiske konsekvenser på rådmannens del. Til orientering er store beløp tilknyttet skjønnsmidler og driftstilskudd i barnehagen for 1. halvår ikke mottatt og behandlet. I tillegg er mottatt integreringstilskudd pr. dato ikke overført fra fellesutgifter/-inntekter til driftset. I barnehagene er det foretatt endringer i bemanningsnormen. Antall barn pr. voksen er økt fra 6,0 til 6,4. Dette i sammenheng med andre tiltak gjør at årsverkreduksjonen er i rute. Overskridelser på Hesteskoen skyldes at statlige driftsmidlene pr. mai pålydende ca ikke er mottatt. Kantina går nå i balanse. Ellers sliter kjøkkenet med å komme i balanse. Som antydet i forrige rapport, synes blant annet vedtatte prisøking på middagsleveransen ikke å være tilstrekkelig for å få tjenesten i økonomisk balanse. De tiltakene som er iverksatt innenfor kultur, både på biblioteket og i forhold til tilskudd til lag og organisasjon, hindrer overforbruk innenfor tjenesten. Prosjekt bygdebok Arbeidet med bygdeboka er nå i sluttfasen etter at prosjektet startet for over 10 år siden. Det gjenstår nå i all hovedsak trykking av boka. Dette vil beløpe seg til rundt kr inkl. mva. Beløpet har tidligere vært bevilget av disposisjonsfondet, uten at bevilgningen av naturlige årsaker ikke har blitt benyttet. Rådmannen vil derfor anbefale at kulturenheten gis en

9 tilleggsbevilgning på kroner finansiert ved bruk av disposisjonsfondet. Det er viktig å være oppmerksom på at dette er en forskuttering i påvente av at bygdeboka legges ut for salg. Alle framtidige salgsinntekter tilbakeføres fondet. Innenfor helse er det foretatt innsparinger på i overkant av to stillinger med helårsvirkning fra Ytterligere bemanningsreduksjon vil bli iverksatt høsten Økonomisk er regnskapet for helse i balanse. NAV er godt innenfor rammen, men utbetalingene til økonomisk sosialhjelp har økt den siste tiden. Ved utgangen av mai var det i underkant av 100 helt ledige i kommunen. Konklusjon: Med bakgrunn i regnskapstallene pr kan en med noe større sikkerhet gi en prognose for driftsregnskapet for hele året. Med bakgrunn i at det innenfor noen områder så langt ikke har vært mulig å planlegge eller dekke opp for etterslepet, hindre uforutsette store vikarutgifter, eller hindre iverksetting av tiltak innenfor de rettigheter brukerne har, tyder flere ting på at vi kan få et overforbruk på 4,4 mill. kr året sett under ett. Noen tjenesteområder har store utfordringer med å holde ene. Det gjelder spesielt nye brukere med store rettighetsmessige tjenestebehov innenfor pleie og omsorg og pålagt og ytterst nødvendig vedlikeholdsarbeid innenfor drift- og vedlikehold. Rådmannen vil anbefale at det gis en tilleggsbevilgning på 1,0 mill. kr til Klæbu sykehjem, som en følge av ekstrautgifter til spesielt ressurskrevende brukere. Denne tilleggsbevilgningen må ses i sammenheng med endringen i brukergruppen, samt økt tilskudd fra staten til å kompensere for ressurskrevende tjenester. Kultur gis en tilleggsbevilgning på kroner til sluttføring av bygdeboka. Rådmannen foreslår å dekke dette ved bruk av disposisjonsfondet. Klæbu ungdomsskole gis en tilleggsbevilgning på kroner til innkjøp av nødvendig utstyr og materiale i forbindelse med økning i antall elever fra høsten. Skolebevilgningen finansieres gjennom å redusere rådmannens tilsvarende. Bakgrunnen for at rådmannen foreslår dette er at dette er engangsutgifter som ikke vil ha effekt utover Tilleggsbevilgningene vil derfor ikke bidra til økt aktivitetsnivå i årene framover. Prognosen for området fellesinntekter/-utgifter er meget usikker. Her vil mye avhenge av årets skatteinngang på landsbasis. Blir skatten høyere enn det som regjeringen legger til grunn vil dette komme alle kommunene til gode. Det er imidlertid først sent i høst at det vil være mulig å gi en god prognose på dette. Investeringsregnskapet er i tilnærmet balanse. Rådmannen vil anbefale at det gis en tilleggsbevilgning til enkelte mindre prosjekter. Dette er i stor grad prosjekter som er startet tidligere år, men ennå ikke sluttført. Det å komme i balanse i år, krever som tidligere nevnt en meget stram økonomistyring for resten av året, kombinert med god informasjonsflyt innenfor de ulike enhetene, og mellom rådmannen og enhetene, samt gode prosesser mellom administrasjon og politikerne. Det er et felles ansvar at ikke enkelttiltak påvirker økonomien i negativ retning.

10 Den vedlagte tiltaksoversikten er ment som et utfyllende supplement til denne økonomigjennomgangen. Rådmannen vil i møtet legge fram en ny innstilling med vekt på hvordan kommunen skal komme i balanse i 2009.

Økonomirapport nr

Økonomirapport nr Økonomirapport nr 3-2009 per 31. august 2009 Rådmannens innstilling:: Kommunestyret tar økonomirapport nr3-2009 til etterretning. Kommunestyret vedtar en revidering av budsjettet i tråd med tabellen og

Detaljer

Økonomirapport nr

Økonomirapport nr Økonomirapport nr 3-2010 per 31. august 2010 Kommunestyret fattet i forbindelse med budsjettbehandlingen i møte den 17. desember 2009, sak 63/09 følgende vedtak: 8. Det legges fram økonomirapporter for

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 19.03.2014 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/ Gro Øverby SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 09/1979 210 Gro Øverby ØKONOMIRAPPORT SEPTEMBER 2009 RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Økonomirapport for tas til orientering. 2. Prosjekt akuttbolig tilføres

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås,

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås, Ås kommune Budsjettreguleringer 2.tertial Saksbehandler: Charlotte Barbulla Saksnr.: 14/02561-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Møteinnkalling Saksnr: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.06.2008 Tidspunkt: 12.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

MØTEBOK. 111/12 Formannskapet 29.11.2012 / Kommunestyret 06.12.2012. innstilling:

MØTEBOK. 111/12 Formannskapet 29.11.2012 / Kommunestyret 06.12.2012. innstilling: EIDSBERG KOMMUNE MØTEBOK Utvalg Saksnr. Møtedato Formannskapet 111/12 29.11.2012 BUDSJETTJUSTERING 2012 - DRIFT OG INVESTERING Saknr. Politisk behandling Møtedato 111/12 Formannskapet 29.11.2012 / Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013

Saksframlegg. Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-17569/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 23.05.2013 Saksframlegg Revidert budsjett - Tertialrapport for første tertial 2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Side 3: Generelle kommentarer til inntektene. Side 5: Inntektene regnskap og prognose. Side 6: Kommentarer til avvik i inntektene

Side 3: Generelle kommentarer til inntektene. Side 5: Inntektene regnskap og prognose. Side 6: Kommentarer til avvik i inntektene Regnskap pr. 30.06 og resultatprognose for 2013 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Generelle kommentarer Side 3: Generelle kommentarer til inntektene Side 4: Regnskapet - hovedtall Side 4:

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2014 Tall i 1000 kr. Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 10 Grunnskole 164 779 162 222 2 557 261 351 63,0 % 3 994 64,5 % 20 Barnehage

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 11.10.2011 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 66/11 Sak 67/11 REFERATSAKER FORMANNSKAPET 11.10.2011 ØKONOMI-

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2012/3115-1 Saksbehandler: Arne Minde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettsaldering 2012 Rådmannens forslag til innstilling:

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg.

FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I BUDSJETTREGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET 2012. Buclsjett Forslag Forslag nytt. 2012 Regulering reg. ,- SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 12/9842 I I Arkiv J0ura1postID: saki.: 12/2304 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestye Sak nr.: 158/12 FORMANSKAP Dato: 26.11.2012 164/12 FORMANNSKAP

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Drammen bykasse Økonomirapport pr

Drammen bykasse Økonomirapport pr Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 6. desember 2011 DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 5. desember 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter

Detaljer

Handlingsplan med økonomiplan

Handlingsplan med økonomiplan Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2008/2208-7 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for oppvekst og kultur Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011

Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 Regnskapsrapport pr. 31.12.2011 (tall tatt ut 15.01.12) Hele kommunen Sum -875 486-49 458 826 028 1 770,2 Hele kommunen 10 Lønn 118 274 620 115 015 348-3 259 272 102,8 Hele kommunen 11-2 Kjøp av varer/tj.

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget 09.10.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2013/1589-29187/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 11.09.2013 Saksframlegg Tertialrapport for Søgne kommune - Andre tertial Utv.saksnr Utvalg Møtedato 52/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Formannskapet Kommunestyret Tertialrapport 1/2016 ordinær virksomhet

Formannskapet Kommunestyret Tertialrapport 1/2016 ordinær virksomhet Arkivsaknr: 2016/703 Arkivkode: Saksbehandler: Marianne Stranden Saksgang Møtedato Formannskapet 08.06.2016 Kommunestyret 22.06.2016 Tertialrapport 1/2016 ordinær virksomhet Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Tertialrapport nr. 1/2016.

Tertialrapport nr. 1/2016. Tertialrapport nr. 1/2016. Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 58/16 den 01.06.2016 Tertialrapport nr. 1/2016 for Hol kommune. Sammenstilling av indikatorer og status politiske vedtak i forbindelse med

Detaljer

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1

Årsbudsjett 2017 Økonomiplan Årsbudsjett 2017 og økonomiplan Side 1 Årsbudsjett 2017 Økonomiplan 2018-2020 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018-2020 Side 1 Innledning Netto driftsresultat for 2017 er budsjettert til kr 2 740 813. Budsjettert mindreforbruk er 3 471 717

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer