Motstand mot endring problemenes spire eller kilden til suksess?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Motstand mot endring problemenes spire eller kilden til suksess?"

Transkript

1 Motstand mot endring problemenes spire eller kilden til suksess? En kvalitativ studie av endringsmotstand i NCC Cand. Soc. HRM Skrevet av Anette Carlsen & Lena Folkedal Veileder: Magnus Larsson, Institut for Organisation STU: Antall sider: 113 Levert:

2 ABSTRACT The objective of this thesis, is to contribute to the theoretical field of resistance to change. We set out to do this through a qualitative research, which has led us to the identification of several factors indicating resistance to change in our case organization, NCC. These factors are insecurity and doubt, frustration and despair, skepticism, and lack of dedication. The theoretical field of resistance to change, is mainly dominated by a negative view, where the resistance is represented by change recipients alone. The change agents are portrayed as driving forces for the change, who are compelled to cope with difficult employees. However, our research shows that resistance to change by no means is performed by change recipients exclusively. Resistance exists on all levels of the organization, and is represented by managers and change agents as well as change recipients. Based on this, we view resistance to change as an overall issue in the organization. Which perspective one views resistance through, will have an impact on how it affects the change process. Also, the way potential resistance is handled, will be decisive for the outcome of the process. As opposed to a negative perspective on resistance to change, this can be seen through considerations of resistance as a potentially positive addition to, and resource for, the organization. 2

3 ABSTRAKT Avhandlingens formål, er å komme med et bidrag til det teoretiske feltet motstand mot endring. Gjennom kvalitative undersøkelser har vi identifisert faktorer i NCC som tyder på endringsmotstand blant de ansatte. Dette har gitt seg uttrykk gjennom usikkerhet og tvil, frustrasjon og fortvilelse, skepsis og mangel på engasjement. Endringsmotstand som teoretisk felt, er i stor grad preget av en negativ innfallsvinkel, hvor motstanden er representert ved endringsmottakerne alene. Endringsagentene fremstilles på sin side som endringsforkjemperne som må handskes med vanskelige medarbeidere. På tross av dette, viser våre undersøkelser at endringsmotstand ikke kun er forbeholdt endringsmottakerne. Motstand viser seg på alle nivå i organisasjonen, og representeres av så vel ledelse og endringsagenter, som endringsmottakerne. Motstand mot endring er altså et gjennomgående fenomen i organisasjoner. Hvordan man anser endringsmotstand vil ha innvirkning på hvordan den i tur påvirker endringsprosesser. Måten man håndterer den på, vil være avgjørende for utfallet av prosessen. Noen teoretikere har fått øynene opp for denne problematikken, og vi ser en tendens til at flere følger på. Dette viser seg gjennom betraktninger av endringsmotstand som potensielt positive tilskudd til og ressurser for organisasjonen, i motsetning til et rent negativt syn. 3

4 TAKK: Først og fremst vi vil rette en stor takk til NCC for at dere muliggjorde denne oppgaven, ved at vi fikk komme inn i deres organisasjon og ta del i dette spennende endringsprosjektet. Takk for at dere har tatt så godt i mot oss, tatt dere tid til å snakke med oss og gitt oss materiell til avhandlingen. Tusen takk til alle respondentene både i Norge og Sverige for gode, ærlige og åpne samtaler! Vi retter også en stor takk til våre kontaktpersoner og organisatører, Arnt Vidvei, Kari Vik Hveem og Filip Manfredsson. Tusen takk til vår innsiktsfulle veileder, Magnus Larsson! Du har vært en god hjelper og støttespiller gjennom denne prosessen. Takk for god hjelp gjennom spennende samtaler, innspill, perspektiver og kritiske tilbakemeldinger. Vi takker også Bjørn Øyvind Flebu for at han tok seg tid til å lese korrektur og komme med innspill på den språklige delen av avhandlingen. Videre retter vi en stor takk til våre medstudenter, spesielt vår kjære Kristin Huse Pedersen. Takk for faglige innspill og diskusjoner, og ikke minst for oppmuntring, god støtte og koselige lunsjpauser! Sist, men ikke minst, vil vi takke hverandre for godt samarbeid! Vi har hatt mange gode diskusjoner preget av både enighet og ulike synspunkter. Prosessen har vært svært lærerik for oss begge, på flere nivå. Vi har funnet god støtte i hverandre, og har hatt en fin skriveprosess preget av mye latter og god stemning, så vel som alvor. Anette Carlsen og Lena Folkedal Copenhagen Business School, København,

5 INNHOLDSFORTEGNELSE Abstract 2 Abstrakt 3 Takk INNLEDNING Problemområde Problemformulering Begrepsavklaring Avgrensning Casebeskrivelse NCC Dagens situasjon i NCC Forstudie Ett NCC METODE Vitenskapsteori Sosialkonstruktivistisk perspektiv Undersøkelsesdesign Overveielser casestudie Undersøkelsesmetode Metodiske overveielser 23 5

6 2.4.2 Kvalitativ metode Intervjuguide Valg av spørsmål i intervjuguiden Utvelgelse av respondenter Utvalgets størrelse Observasjon Kvalitetssikring Etiske overveielser Generalisering 33 3.O TEORI Motstand mot endring Det teoretiske feltet Hva er endringsledelse Hva er endringsmotstand Positivt syn på motstand Indre perspektiv Psykologiske kontrakter Kritikk av psykologiske kontrakter Ytre perspektiv Lewins teori om planlagt endring Kritikk av Lewins teori Prosessperspektiv 53 6

7 3.5 Oppgavens felt ANALYSE Empirisk analyse Ulemper med endringen Nødvendig med endring Informasjon Visjon og Mål Dårlig kommunikasjon Konstruktiv kritikk Påtvunget og toppstyrt Rom for deltagelse Support Finnes det motstand i NCC Oppsummering Teoretisk forankret analyse DISKUSJON Oppgavens resultater Kritikk av teori Oppgavens overførbarhet Etiske overveielser Kritikk av egen oppgave 103 7

8 5.5.1 Casestudie Intervju som datainnsamlingsmetode Vitenskapsteoretisk metode Kilder Respondenter KONKLUSJON LITTERATURLISTE 110 8

9 1.0 INNLEDNING Dagens arbeidsliv er preget av stadige endringer, noe som har blitt mer og mer vanlig de siste årene. Organisasjonene må endre og tilpasse seg på grunn av nye og mer utfordrende markedsforhold som økt konkurranse og globalisering. Som en følge av dette, har det blitt viktigere og mer nødvendig for virksomheter å være innovative og effektivisere seg for å henge med i konkurransen om forbrukernes gunst. Videre har teknologisk utvikling preget arbeidslivet ved at mye arbeid har blitt restrukturert. Dette har igjen ført til at de nødvendige endringene kan skje raskere enn tidligere. Den internasjonale konkurransen, innebærer som nevnt at virksomhetene må være mer fleksible og fremtidsorienterte for å overleve. Dette er et velkjent faktum innen de fleste markedsavhengige forretningsområder. Men til tross for det evinnelige fokuset på at organisasjonene skal være i stadig bevegelse og utvikling, henger likevel ikke medarbeiderne alltid med i svingene. Da medarbeiderne i de fleste, om ikke alle, virksomheter er den viktigste ressurs stiller det nye markedsidealet også nye krav til menneskene i organisasjonene. De siste tiårene har vært preget av et økt krav til høyere utdannelse, og det har blitt større og tydeligere fokus på at hver enkelt skal ha ambisjoner og skape seg en karriere. Disse forventningene synes å være en naturlig konsekvens av virksomheters behov for å være innovative - det er, som Darwin sier, survival of the fittest. Dette gjelder ikke bare virksomheten, men også dens medarbeidere. Som uttrykt av en av våre respondenter dersom medarbeiderne ikke er med på endringen; står de igjen på perrongen når toget går. Det er verst for dem (Intervju B Norge, s. 9, 50:23). Det forventes altså at alle medarbeidere, dersom de ønsker å bli i selskapet, skal være med på de endringene organisasjonen kaster på dem. Det kan synes å ha oppstått en generell kultur på vårt konkurranse- og utviklingspregede arbeidsmarked hvor alle moderne, høyere utdannede individer skal like endringer, ønske en variert og ustabil arbeidshverdag, og ta i mot store utfordringer med åpne armer. Dette er nærmest blitt idealarbeidstakeren. De kan se ut som mange ledere tror de har en virksomhet utelukkende bestående av slike ansatte, og derfor kommer det ofte litt bakpå enkelte ledere når de møter motstand i organisasjonen. Realiseringen av at mennesker i organisasjoner reagerer ulikt på endringsforslag, setter krav til lederne. For å få med seg medarbeiderne i endringsprosessen blir det viktigere enn tidligere å forsøke å forstå situasjonen fra de ulike individenes perspektiv. Det er ikke her sagt at 9

10 lederne skal sette seg inn i hvert enkelt individs situasjon, men heller at man tilpasse en hver endring til den aktuelle situasjonen. Det finnes ikke noen universell løsning, hver endring er unik. Lederne må derfor være bevisst sine handlinger, tilpasse dem til den aktuelle situasjonen, og sette inn tiltak og implementeringsmetoder som er passende i forhold til de gruppene og individene man berører. 1.1 Problemområde Bakgrunnen for interessen vår for motstand mot endring, er at det kan synes som at endringsagentene i noen tilfeller har et annet syn på endringen enn mottakerne. Dette kan være et resultat av mange ting, som for eksempel manglende informasjon og komprimering av tiden man har hatt for å forberede seg på endringen. Samtidig underestimerer endringsagentene tidvis hvor vanskelig det kan være å flytte folk ut fra deres komfort sone (Kotter, 2007: 97), og forstår dermed ikke i hvor stor grad endringen kan medføre motstand fra medarbeiderne. Et annet aspekt som gjør motstand interessant, er at det kan ses som både positivt og negativt for endringsprosessen og organisasjonen. På den positive siden, vitner endringsmotstand om engasjerte medarbeidere som bryr seg om hva som skjer videre med organisasjonen. Motstanden kan få i gang diskusjoner og nye perspektiver på situasjonen, som i tur kan føre til bedre løsninger på aktuelle problemer. På den negative siden, kan endringsmotstand sette en stopper for utvikling som er nødvendig for organisasjonens videre drift og overlevelse. Det er derfor viktig at endringsagentene er klar over disse aspektene, og handler aktivt i forhold til dem i en organisasjonsendring. I denne sammenheng blir det ofte tydelig at ledere og endringsagenter kan være preget av forutinntatte meninger om hvordan endringsmottakerne vil reagere. Selv om agentene vet at det ofte er motstand mot aktuelle endringer, tar de seg som regel ikke systematisk tid til å undersøke dette. For å kunne gjennomføre endringen så knirkefritt som mulig, bør det undersøkes hvem som potensielt viser motstand mot endringen og på hvilke områder (Kotter & Sclesinger, 2008: 132). En årsak til at endringsmotstand blir oversett eller glemt, kan være at agentene selv mener at endringen medfører positive utfall både for organisasjon og mottakere. På grunn av den naturlige informasjons asymmetri mellom endringsagentene og - mottakerne, kan prosessen på tross av innebære en viss grad av usikkerhet, da mottakerne kan ha en annen oppfatning av endringen enn hva som er tiltenkt (Ibid: 134). Derfor er det helt 10

11 nødvendig at agentene tar endringsmotstand alvorlig, selv om det fra agentenes perspektiv tilsynelatende ikke bør oppstå i den aktuelle endringsprosessen. I tillegg til de overnevnte årsakene til hva som gjør endringsmotstand til et interessant tema, har vi lagt merke til at teorien på feltet i dag synes å være ganske ensidig. Med dette mener vi at det i høy grad fokuseres på endringsmottakerne som motstandere. Det overses eller utelukkes at situasjonen også kan involvere agenter og ledere som motstandere av endring. Dette er et perspektiv på endringsmotstand som vi finner særlig spennende. Vi ser her en mulighet til å komme med et bidrag til den eksisterende forskningen på feltet, som kan belyse et lite debattert tema Problemformulering Med bakgrunn i det overstående har vi utarbeidet en problemformulering, som lyder: På hvilken måte viser motstand mot endring seg blant endringsagenter og -mottakere i forhold til endringsprosessen Ett NCC? Gjennom denne problemformuleringen ønsker vi å sette søkelyset på hvordan endringsprosessen oppfattes av partene, og hvordan eventuell endringsmotstand ser ut blant våre respondenter i NCC. Undersøkelsene vi utfører vil også vise eventuelle likheter og ulikheter i partenes oppfattelse av den aktuelle situasjonen. Gjennom analyse og diskusjon rundt dette, kan vi påvise mulige fallgruver NCC kan støte på i implementeringen av sitt endringsprosjekt Ett NCC. Samtidig åpner problemformuleringen for en diskusjon rundt eksisterende teori på fagfeltet om organisasjonsendringer og endringsmotstand. 1.2 Begrepsavklaring Organisasjonsendring/planlagt endring er i denne oppgaven definert i henhold til Porras & Robertson (1992, referert til i Weick & Quinn, 1999: 363): a set of behavioral science-based theories, values, strategies, and techniques aimed at the planned change of the organizational work setting for the purpose of enhancing individual development and improving organizational performance, through the alteration of organizational members on-the-job behaviors. 11

12 Motstand mot endring kan være både en irrasjonell reaksjon basert på følelser som frykt, og en rasjonell reaksjon basert på veloverveide kalkulasjoner. Den kan også være både åpen og skjult. I denne oppgaven vil vi fokusere på motstand mot endring som en kraft som i større eller mindre grad søker å forhindre den aktuelle endringen i å bli gjennomført, uavhengig av opphav og uttrykksform. Endringsmottakerne i denne oppgaven omfatter alle som blir direkte påvirket av endringen, men som ikke selv har en bestemt funksjon i forhold til å lede endringsinitiativet frem. Dette er hovedsaklig medarbeidere og ledere som arbeider med HR-relaterte oppgaver. Noen blir berørt i liten grad ved at de vil få tilgang til det nye Lawson systemet, mens andre blir berørt i større grad ved at de får nye arbeidsoppgaver og blir fysisk omplassert. Endringsagentene omfatter flere grupper mennesker. Her inngår eksterne konsulenter som jobber med utforming og gjennomføring av endringsprosessen, ledere på flere nivå fra ledergruppen og nedover, samt personer som sitter i ulike HR-funksjoner rundt i organisasjonen. Ledere inngår altså som en del av både endringsagenter og -mottakere. Hvor nevnte ledere hører til, vil derfor poengteres i den enkelte kontekst. Ett NCC er navnet på endringsprosjektet som skal gjennomføres i NCC. HRS er forkortelse for Human Resources Services. HRS har en sentral funksjon i NCC. Dette er en del av den nye inndelingen i Ett NCC, og er et service senter som tar seg av en stor del av de administrative HR oppgavene. HRO er forkortelse for Human Resources Operations. Dette også en del av den nye organiseringen i Ett NCC. HRO er de utøvende HR-stillingene, som skal handle i forhold til de definerte HR prosessene. 1.3 Avgrensning Endringsledelse og motstand mot endring er et stort felt som spenner over mange temaer. Grunnet oppgavens begrensede lengde, og vårt ønske om å gå dypere inn i materialet, har vi i 12

13 denne oppgaven valgt å fokusere spesifikt på hvordan motstand oppleves av agenter og mottakere i NCC, som vist gjennom det innsamlede empiriske materialet, og derigjennom hvordan eventuell motstand ser ut i det aktuelle caset. For å stramme inn fokusområdet ytterligere, har vi latt resultatene av empirien snevre inn feltet enda mer. Vi har her valgt å fokusere på de temaene innenfor endringsmotstand som kom opp hyppigst i intervjuene. For eksempel har vi valgt bort kulturforskjeller, identitet og organisasjonstilhørighet. Dette er områder som absolutt har relevans i forhold til å forklare endringsmotstand. Men som sagt, har vi måttet velge bort noe for å kunne gå grundigere inn i andre aspekter. Blant de temaene vi har valgt å ta med, har det blitt en naturlig avgrensning gjennom avhandlingens problemformulering. Et eksempel her, er temaet informasjon som spenner vidt utover et enormt område. På grunn av retningen vi har satt for oppgaven, har vi her begrenset oss til å se på informasjon i forhold til hvordan det kan påvirke endringsmotstand på positive og negative måter. Det er ikke et mål med denne oppgaven å fremme en løsning på hvordan NCC skal håndtere den aktuelle situasjonen vi har studert. Oppgaven tar heller sikte på å skape bevissthet rundt de forskjellige aspektene ved endringsmotstand, og hvordan ulike innfallsvinkler kan påvirke utfallet av den situasjonen man er oppe i. Målet vil altså være å stimulere leseren til større grad av refleksjon rundt en velkjent problematikk. Vi ønsker at vårt bidrag skal kunne brukes som et referanseverktøy, og dermed bidra til fortsatt fokus og forskning på emnet. 1.4 Casebeskrivelse Som en bakgrunn for vår empiriske innsamling, og oppgavens videre fokus, vil vi nå presentere NCC som virksomhet, samt deres endringsprosjekt. I dette vil vi også legge frem bakgrunnen for endringen NCC nå har satt i gang, gjennom å vise til deres forstudie NCC NCC er et svensk entrepenørselskap og er en av Nordens ledende virksomheter innen byggog eiendomsutvikling med en markedsandel på omlag 6 prosent. I 2011 var NCCs omsetning 53 milliarder SEK, og de hadde omtrent ansatte (NCC, 2012a). I Norge utgjorde dette omlag 6,1 milliarder kroner, og 2000 ansatte (NCC, 2012c). Selskapet opererer i tillegg til 13

14 Sverige også i Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Russland og Baltikum, men hovedvekten ligger i Norden (NCC, 2012a). I senter for deres drift ligger bygging av boliger og næringseiendommer, offentlige bygninger og industri, samt infrastruktur som veier og anlegg. I tillegg til dette tilbyr NCC også materialer for bruk under konstruksjon, som asfalt til bygging og vedlikehold av veinettet (NCC, 2012c). Disse driftsområdene fordeler seg på de tre hovedområdene Bygg- og anlegg, Industri, og Utvikling (NCC, 2012b). NCCs visjon er "NCC leder utviklingen av fremtidens miljø for arbeid, bolig og kommunikasjon". Dette skal de oppnå gjennom å arbeide i forhold til tre verdier: ærlighet, respekt og tillit, samt tre viktige tilleggsbegreper: fokus, enkelhet og ansvar (NCC, 2012d). Disse retningslinjene gjelder på alle nivå i organisasjonen, og NCC forventer også at deres forretningspartnere respekterer disse Dagens situasjon i NCC I dag er markedssituasjonen for NCC tøff. Konkurransen om kontraktene er stor, og det er lite som skiller de største entreprenørene fra hverandre. Alle besparelser kan derfor være avgjørende for den videre driften, enten dette gjelder rent økonomiske besparelser, eller indirekte besparelser gjennom mer effektivt arbeid (se bilag 1). NCC har derfor satt fokus på at samtlige funksjoner innen virksomheten må bidra til dette Forstudie For å kartlegge egne behov, ble det høsten 2009 gjennomført en forstudie i form av intervjuer og undersøkelser med ledere internt i NCC. Resultatene herav viser noen hovedpunkter hvor NCC mener de har et tydelig forbedringspotensial: 1) NCC må styrke evne og kapasitet til å sikre tilførsel av kompetanse i de kommende årene, 2) de administrative prosessene må effektiviseres, og 3) systemstøtte og prosesser må oppgraderes for å muliggjøre pålitelig rapportering, samt forutsigbare og effektive arbeidsmåter (se bilag 1). I resultatene påpekes det at det per i dag legges for lite ressurser ned i kompetanseutvikling, lederutvikling, rekruttering og langsiktig ressursplanlegging. Lederne ønsker mer støtte på disse områdene for å kunne håndtere de utfordringene og behovene som vil komme i årene fremover (se bilag 1). Derfor vil det være viktig at NCC aktivt fokuserer på å styrke 14

15 eksisterende medarbeidere, samt er bevisst på både nåværende og fremtidige behov. NCC er preget av en desentral beslutningsmodell som innebærer at de fleste avgjørelser tas lokalt. Slik NCC strukturerer sitt HR-arbeid i dag, får man ikke nok tid til å fokusere på langsiktige HR-utviklinger. Arbeidsdagen for HR-medarbeiderne er i høy grad preget av kortsiktig administrativt arbeid, hvor det administrative opptar omtrent 45 % av tiden. En av forklaringene til hvorfor disse prosessene fungerer på en lite hensiktsmessig måte i dag, er at man ikke har felles retningslinjer og systemer for hvordan oppgavene skal prioriteres og gjennomføres. Oppgavene utføres derfor på en mengde forskjellige måter og på ulike steder i organisasjonen. På grunn av dette begrenses mulighetene for å utnytte egne ressurser effektivt, samt å spre best practice internt i virksomheten (se bilag 1). Ved å strukturere disse prosessene bedre og mer enhetlig, skal man redusere dødtid og unødig tunge, kompliserte prosesser. Dette skal føre til mer flyt og effektivitet i arbeidet. For å kunne oppnå de tre overnevnte målene, påpekes det at dagens IT-støtte må forbedres. Det til nå noe manglende fokuset på HR-prosesser i NCC, har ført til at støttesystemene som er i bruk består av lokalt utviklede eller tilpassede varianter. Dette har ført til at administrativ håndtering og rapportering har blitt lite effektiv. Nyttegraden av systemene oppleves som svak, da det er vanskelig å ta ut data for utarbeiding og analysering. Som et resultat av dette, oppleves det i NCC at informasjonen har lav kvalitet, og at man dermed ikke har et solid grunnlag for å ta beslutninger (se bilag 1). Et felles IT-system, skal altså tilrettelegge for at arbeidet blir enklere på tvers av både avdelinger og virksomhetsområder, nasjonalt og internasjonalt. Systemet vil også bidra til å muliggjøre de tre foregående målene. Dagens måte å organisere arbeidet på, gjør det vanskeligere for HR-medarbeiderne å diskutere utvikling. Mangelen på standardiserte prosesser, hindrer dem i å etablere en felles grunn for samarbeid og videreutvikling. I tillegg er oppfølgingen og målingene som skjer både lokalt og på konsernnivå tynn, og den er heller ikke samordnet på tvers av virksomhetsområdene. NCC ser altså et effektiviseringspotensial innen HR, særlig i de administrative og transaksjonsorienterte delene. Ønsket er derfor å effektivisere arbeidet samtidig som de forbedrer støtten for virksomhetens fremtidige behov, og dermed dra nytte av de fordelene og synergieffektene som ligger i det å være en stor organisasjon (se bilag 1). 15

16 1.4.4 Ett NCC På bakgrunn av sine undersøkelser, har prosjektgruppen utformet et mål for arbeidet, som er å skape En attraktiv arbeidsgiver med kompetent arbeidskraft som styrker NCCs konkurransekraft. Herunder kommer tre delmål: proaktivitet, kostnadseffektivitet og transparens (se bilag 1) som skal bidra til å forbedre de tre problemområdene som ble identifisert i forstudien. Proaktivitet retter seg mot å øke evnen til å arbeide proaktivt for å sikre tilførsel av kompetanse både på kort og lang sikt. På denne måten skal NCC sikre at de innehar rett kompetanse til å håndtere utfordringer både nå og i fremtiden, noe som skal bidra til å øke NCCs konkurransekraft. Kostnadseffektivitet dreier seg om en effektivisering av HR prosessene slik at dette arbeidet blir kostnadseffektivt i forhold til de ressursene som legges ned i det. Gjennom å innføre like prosesser, skal NCC dra nytte av organisasjonens størrelse og synergier. Til sist vektlegges transparens i organisasjonen. Like arbeidsmåter og styringsverktøy skal øke effektiviteten i transaksjonsorienterte prosesser. Det blir dermed mulig å ta i bruk tydeligere styring av prioriterte HR-prosesser (se bilag 1). De overordnede målene for designfasen er: Ett leveransepunkt per land for lønns- og HR- administrasjon; Ett felles HR IT- system i konsernet; Bruke mindre tid på administrasjon og mer tid på det som er strategisk viktig; og Felles HR-prosesser i konsernet. I følge NCCs beregninger, vil det være ganske mye penger å spare på å gjennomføre denne endringsprosessen. Nettobesparelsene regnes å komme på mellom 4 og 13 millioner SEK for HR-prosessene. Dette inkluderer ikke de besparelsene man regner med vil følge av styrket kompetanse. Som i alle endringsprosesser, vil det kreve en investering for å få implementert endringene. Utgiftene her er kalkulert til å ende på millioner SEK, hvor investeringen er beregnet å ha en inntjeningstid på omlag tre år (se bilag 1). I Norge vil utrullingen starte i januar Denne prosessen består av å sette opp HR- services, prosess- og systemtrening, verifisere systemløsninger og implementering av endringen. 16

17 2.0 METODE I dette kapitlet vil vi redegjøre for den vitenskapsteoretiske tilnærming vi har tatt utgangspunkt i og hvilke metoder vi har benyttet oss av til innsamling og bearbeiding av det empiriske materialet. 2.1 Vitenskapsteori I dette avsnittet vil vi presentere og begrunne vårt valg av vitenskapelig perspektiv som ligger til grunn for oppgaven. Vi har i valg av vitenskapsteoretisk perspektiv tatt utgangspunkt i både privat oppfattelse av hvordan virkeligheten er, samt hvilket perspektiv som på best mulig måte ville belyse den aktuelle problemstillingen. I enhver vitenskapelig undersøkelse, vil det være nødvendig å ta i bruk vitenskapsteoretisk forskningsmetode (VTM). Vitenskapsteori kan i følge Fuglesang og Olsen (2004: 8) forstås som et tværvidenskabeligt forsøg på at fremstille grundregler, grundlagsproblemer og gyldighedsproblemer i forskellige fag og discipliner, hvor vitenskapsteorien er ment til å bidra til å skape en bedre forståelse for hva forskning og vitenskap er (Fuglesang & Olsen, 2004: 8). Slik feltet er i dag, har forskjellige forskere ulike meninger om hva vitenskap er. Derfor er det viktig at den enkelte forsker spesifiser hvilken vitenskapelig tilnærming som er grunnlag for personens undersøkelse. Innenfor vitenskapsteoretiske paradigmer finnes det flere forskjellige paradigmer. Et paradigme kan defineres som Et basalt sæt af værdier som styrer vores handlinger - både hverdagshandlinger og handlinger forbundet med disciplinerende undersøgelser (Guba, 1990:17 referert til i Voxted, 2010: 53). Et paradigme er altså grunnholdninger som sier noe om ens forståelse av hvordan verden er ordnet, hva vi kan vite om verden, og hvordan vi kan vite det (Hatch, 2002: 11). Hvilket paradigme forskjellige forskere forholder seg til, vil altså være avhengig av den aktuelle forskerens opplevelse av hva som er virkeligheten. Samtidig vil også fenomenet som skal undersøkes, samt ens problemformulering være avgjørende i prosessen med å finne VTM paradigme. En viktig årsak til hvorfor man bør ta et vitenskapsteoretisk standpunkt, er fordi den vitenskapsteoretiske rammen har betydning for hvordan man arbeider med problemformuleringen. For å bestemme vår VTM retning har vi fokusert på hva vi er ute etter å studere. Hovedtemaet vårt er motstand mot endring, hvor vi ønsker å forstå medarbeiderne i 17

18 NCCs syn på den kommende endringen og hvordan de har opplevd prosessen så langt. Vi anser dette for å være personlige oppfatninger av en gitt situasjon, og har derfor valgt å bevege oss mot den subjektive virkelighetsoppfatningen innen VTM. Innenfor vitenskapsteoretiske paradigmer har vi to sentrale begreper; ontologi og epistemologi. De to handler henholdsvis om hvordan man ser på virkeligheten og hvordan man erkjenner den. Hvordan paradigmene besvarer det ontologiske spørsmålet, avgjør om de plasserer seg i objektiv eller subjektiv retning i forhold til virkelighetsoppfattelsen (Darmer et al., 2010: 45) Grovt inndelt forholder positivisme og realisme seg til den objektive virkelighetsoppfattelsen, mens konstruktivismen, fenomenologi og hermeneutikk forholder seg til den subjektive. En objektiv virkelighetsoppfattelse handler om at virkeligheten eksisterer der ute, uavhengig av menneskene, og at denne kan finnes og måles objektivt. Den subjektive tilnærmingen mener motsetningsvis at virkeligheten er et resultat av menneskelige handlinger og innvirkninger; at den konstrueres av - eller i interaksjon mellom menneskene. Videre kan den ikke måles objektivt, da forskeren vil påvirke det undersøkte fenomenet, samt at man tolker de gitte opplysningene på bakgrunn av ulike erfaringer og forutsetninger. Ut fra våre egne syn på verden, samt fenomenet vi ønsker å undersøke, har vi valgt å bevege oss i retning av et konstruktivistisk paradigme. Konstruktivismen innebærer grovt fortalt at det ikke bare finnes én objektiv og universell virkelighet, men heller at det konstrueres mange subjektive virkeligheter. Hva vi vet om virkeligheten er menneskelige konstruksjoner, hvor forståelsen for denne virkeligheten oppstår som en felles konstruksjon mellom forsker og deltager (Hatch, 2002: 13). Konstruktivisme er en samlebetegnelse som dekker over flere forskjellige perspektiver innen for sammfunsvitenskaperne. Konstruktivismen blitt kritisert for å være en vag betegnelse (Jarvinen & Bertilsson, 1998 sitert fra Justesen & Mik- Meyer, 2010:27). Noe av grunnen til dette er fordi konstruktivismen samler så mange ulike teorier (Justesen & Mik- Meyer, 2010: 27). På tross av denne kritikken valgte vi å skrive denne avhandlingen ut i fra et sosialkonstruktivistisk perspektiv Sosialkonstruktivistisk perspektiv Den sosialkonstruktivistiske tilnærmingsmåten retter seg i hovedsak mot at virkeligheten er sosial konstruert, men innebærer flere aspekter. Perspektivet kan anses både som at fenomenene vi studerer er på en bestemt måte i seg selv, og som at de er slik som de fremstår for oss. Sistnevnte innfallsvinkel innebærer at vi som sosiale vesener, tillegger gjenstander og 18

19 fenomener visse betydninger, egenskaper, karakteristikker og så videre. Denne beskrivelsen går altså utover hva man rent fysisk kan observere, og omtales derfor som ontologisk subjektiv, da fenomenet må erkjennes for å ha eksistens. Motsetningsvis vil det direkte observerbare omtales som ontologisk objektivt, og eksisterer uavhengig av erkjennelse. Til tross for at det påpekes et skille mellom disse, går de hånd i hånd ved at den sosiale virkeligheten består av begge. Det ontologisk subjektive er nødvendig for å gi mening til det ontologisk objektive (Wenneberg, 2000: 103/104). Sosialkonstruktivismen avskriver altså ikke at ting kan eksistere uavhengig av menneskets erkjennelse av dem, men påpeker at sosiale konvensjoner skaper, utvikler og opprettholder tingenes mening. Sosialkonstruktivismen handler altså om at virkeligheten konstrueres i sosiale relasjoner. Retningen er derfor knyttet til en subjektiv tilnærming til virkeligheten. Dette innebærer at det i følge sosialkonstruktivistene ikke finnes én objektiv virkelighet. Dette kan blant annet illustreres med ulike oppfatninger av samme fenomen i ulike kulturer. Et klassisk eksempel her, er stammen med urfolk som bodde inne i en tett skog. De hadde ikke begrep om fenomenet hvor ting ser mindre ut jo lenger borte de er. Da stammens leder ble tatt med ut på en åpen savanne, og fikk se en flokk med dyr som sto i horisonten, konkluderte han med at det måtte være små insekter. Da han ble fraktet nærmere dyreflokken, og med egne øyne fikk se at de ble større jo nærmere man kom, oppfattet han det hele som trolldom. Eksempelet viser hvordan våre forutsetninger og tidligere erfaringer påvirker hva man anser som virkelig. Virkeligheten kan derfor ta svært ulik form for ulike mennesker. Denne problematikken ønsker vi å grave dypere i, og har derfor valgt å ta i bruk sosialkonstruktivismen. Årsaken til dette valget, er at vi opplever at perspektivet støtter oppunder vår oppfatning av hvordan synet på virkeligheten kan forvrenges. Dette mener vi gjør seg gjeldene for eksempel i informasjonsoverføringer, hvor budskap kan ha meget sprikende betydninger for mottakerne. Som en motsetning til sosialkonstruktivismens idealistiske ontologi, står den ontologiske realismen. Denne posisjonen fremholder at det finnes en fysisk virkelighet som eksisterer uavhengig av om mennesket erkjenner den eller ikke (Wenneberg, 2000: 143). Virkeligheten vil i dette perspektivet, være slik tingene fremstår i seg selv. Den idealistiske ontologien vil her hevde at virkeligheten heller er slik fenomenene fremstår for oss (ibid). Disse to perspektivene kan ses som ytterpunkter. Det typiske argument mot en totalt idealistisk ontologi, er at noe, på et eller annet tidspunkt, må ha eksistert uavhengig av å selv bli erkjent. Posisjonen hevder at ting og fenomener kun eksisterer etter at man har erkjent dem, men 19

20 denne kjeden av eksistens-erkjennelser må ha startet et sted. Videre fremmer den realistiske ontologien to former for virkelighet, som begge er uavhengig av menneskers erkjennelse. Begge dreier seg om at det finnes forskjeller mellom virkelighetens objekter. De skiller seg fra hverandre ved at den ene formen peker på at forskjellene er make - de er kun på én måte, mens den andre retningen mener at forskjellene kan være på flere ulike måter. Virkeligheten vil altså uansett være forutbestemt uavhengig av vår erkjennelse av den. Motsetningsvis mener sosialkonstruktivismen at forskjellene mellom objektene ikke er der på forhånd, men at vi som mennesker tillegger dem disse (Wenneberg, 2000: 145). Her inntar sosialkonstruktivismen igjen et ytterpunkt. Det er vanskelig å argumentere for en virkelighet som er hundre prosent homogen før mennesker tillegger delene sine egenskaper, da alle - selv udefinerte - objekter må ha noen kjennetegn eller egenskaper som i noen grad skiller dem fra resten. Dersom det ikke finnes ulikheter mellom objekter, vil også menneskelig kommunikasjon og tenkning preges av homogenitet (ibid). Dette vil i så fall gjøre menneskets verbale og kognitive evner ubrukelige i forhold til distinksjoner. Det er her viktig å fremme at dette gjelder den materielle verden, og ikke den sosiale verden og dens fenomener. En vanlig feiloppfattelse av sosialkonstruktivismen, er at alt er dannet gjennom sosiale prosesser. Det skal fremheves at de sosiale konstruksjonene bare er én del av sosialkonstruktivismen. Den sosiale og den fysiske virkeligheten interagerer, og de sosiale konstruksjoner vil altså være avhengig av en fysisk virkelighet som de kan baseres på. Det er vanskelig å forholde seg hundre prosent til et rent paradigme, da disse i stor grad representerer ytterpunkter på skalaen. Til tross for svakhetene som er fremmet ved sosialkonstruktivismen, mener vi likevel at vi og vår oppgave i høy grad forholder seg til denne. På grunn av delene vi anser som svakheter ved den rene sosialkonstruktivismen, vil tilnærmingen være en noe utvannet form som tildels preges av innspill av realistisk ontologi. I tråd med den konstruktivistiske tilnærming, ønsker vi altså gjennom både problemformulering, teori og analyse å vise kompleksiteten innenfor et fagfelt som i høy grad har vært preget av et ensidig syn. I sosialkonstruktivistiske undersøkelser er det et ønske om å produsere viden, som kjennetegner den sosiale verden. Den ønsker å finne den kompleksitet, flertydighet og ustabilitet virkeligheten består av (Mik- Meyer & Justesen, 2010: 66). 20

Organisasjonskultur i TINE SA

Organisasjonskultur i TINE SA Bacheloroppgave 2011 Organisasjonskultur i TINE SA av 20196, 11812 Denne bachelor oppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Markedshøyskolen. Markedshøyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor

SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor Masteroppgave i skoleledelse Anders Lehn SKOLEVANDRING - en systematisk metode for direkte, pedagogisk ledelse hos rektor NTNU, Høsten 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Program for

Detaljer

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur?

Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? Regionalisering; bare en politisk trend euer ogsa et nyttig verktoy for bestemmelse av organisasjonsstruktur? En stodie av regionaliseringen i Stiftelsen Norsk Luftambulanse Forfatter: 0yvind Hagen Karlsen

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014

«HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NINA E. AANDAL NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NINA E. AANDAL «HVA GJØR VI MED RESULTATENE?» NORSK KVALITETSVURDERINGSSYSTEM OG SKOLELEDERS HANDLINGSROM MASTEROPPGAVE I SKOLELEDELSE VÅREN 2014 NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET PROGRAM

Detaljer

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold

Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold Kriminologiska institutionen Du kommer ikke ut uten at det blir brukt vold En kvalitativ studie om menns forståelse rundt vold i den utsatte drabantbyen Groruddalen Examensarbete 15 hp Kriminologi Kriminologi,

Detaljer

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske

Mellom to skoler. En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Hanne O. Fauske Mellom to skoler En empirisk studie av overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn Hanne O. Fauske Master i skoleledelse NTNU 2014 «Den nære sammenhengen forskningen har vist mellom ferdigheter fra barnetrinnet,

Detaljer

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det

Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Vi snakker liksom bare, men gjør ikke noe med det Forpliktende, forskende samarbeid i skoleutvikling. Janne Madsen Avhandling for Ph.d. graden. Det samfunnsvitenskapelige fakultetet. Institutt for pedagogikk

Detaljer

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System av Eline Olsen og Kristine Skolt Gjertsen Masteroppgave i Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

De tror det har med teknikk å gjøre. Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen.

De tror det har med teknikk å gjøre. Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen. Karina Andersen Aas De tror det har med teknikk å gjøre Toppidrettutøvernes opplevelse av trener utøver relasjonen. Masteroppgave i pedagogikk med fordypning i rådgivning Oktober 2010 Veileder Ragnvald

Detaljer

Vil du vite hva jeg ser?

Vil du vite hva jeg ser? Karina Berg Vil du vite hva jeg ser? En Q-metodologisk studie av lederes opplevelse av det å gi korrigerende tilbakemeldinger til sine ansatte. Veileder Ragnvald Kvalsund Masteroppgave i rådgivning Trondheim,

Detaljer

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post»

Edith Husby. «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Edith Husby «Hvis det ikke er noe som foregår, så blir det som å sovne på post» Om ledelse av implementeringa av utviklingsarbeidet «Plan for lesing som grunnleggende ferdighet i alle fag» i grunnskolen

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

ET BEDRE LIV MED METADON?

ET BEDRE LIV MED METADON? ET BEDRE LIV MED METADON? En kvalitativ studie av velfungerende metadonbrukere i Oslo-området Marit Gryt November 2005 Masteroppgave i Sosiologi Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

To stjerner og et ønske

To stjerner og et ønske To stjerner og et ønske Hvordan bruke vurdering for læring i skolen i praksis Hilde Dalen Bacheloroppgave APA-dokument ved avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Detaljer

De har erfaring med hva som hjelper

De har erfaring med hva som hjelper MEDARBEIDERE MED BRUKERERFARING I PSYKISK HELSEARBEID 1 De har erfaring med hva som hjelper En kvalitativ undersøkelse om medarbeidere med brukererfaring i psykisk helsearbeid. Ingrid Bjørkman & Kristina

Detaljer

Masteroppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap

Masteroppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap Masteroppgave i organisasjons- og ledelsesvitenskap Når barnevernet skal rettferdiggjøres en studie av utviklingen av en kommunikasjonsstrategi Ragnhild Mofoss 1 Innhold Forord... 4 Kap. 1 - Introduksjon...

Detaljer

Kirsti Øyum-Jakobsen. - Nei, den tillitsvalgte har ingenting med ledelse å gjøre. Om partssamarbeid i skolen

Kirsti Øyum-Jakobsen. - Nei, den tillitsvalgte har ingenting med ledelse å gjøre. Om partssamarbeid i skolen Kirsti Øyum-Jakobsen - Nei, den tillitsvalgte har ingenting med ledelse å gjøre Om partssamarbeid i skolen Hva preger den tillitsvalgtes rolleforståelse i møtet med skoleleder, og hvordan manifesteres

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL!

JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! JEG VIL, JEG VIL, - MEN JEG FÅR DET IKKE TIL! Ledelse i omstillingsprosesser - forankring og motstand En leders oppgave er å ta folk fra der de er til der de aldri har vært Henry A. Kissinger Fordypningsoppgave,

Detaljer

Skal jeg bli eller skal jeg gå?

Skal jeg bli eller skal jeg gå? Skal jeg bli eller skal jeg gå? Hva motiverer arbeidstakere til å ville slutte i jobben sin, og hva baserer de den endelige avgjørelsen på? En studie av kjerneområdene i StatoilHydros forretningsområde

Detaljer

Hva er en god historie i omdømmebygging?

Hva er en god historie i omdømmebygging? Hva er en god historie i omdømmebygging? - en studie av ulike fortellerstrukturers appell i en organisasjons selvskildring Stine Meier Didriksen & Trine Andersen Masteroppgave i organisasjon og ledelse

Detaljer

Ulik vektlegging av fremtiden

Ulik vektlegging av fremtiden Trine Cecilie Urdal Ulik vektlegging av fremtiden en studie av barnevernlederes forhold til media Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for Samfunnsfag i Sammendrag Hvorfor

Detaljer

Ett skritt av gangen?

Ett skritt av gangen? Linda Normann Næss Ett skritt av gangen? En studie av en gruppe læreres domestisering av det digitale verktøyet Smart Board Masteroppgave i Tverrfaglige kulturstudier, med spesialisering i studier av teknologi,

Detaljer

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon?

Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Campus Rena Avdeling for økonomi og ledelsesfag Randi Åste Huse Hvilken organisasjonsstruktur er best egnet for å oppnå effektiv krisekommunikasjon? Krisehåndtering, kommunikasjon og samvirke 2009-11 Kriseledelse

Detaljer