Mikro-, Makro- og Meta Ledelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mikro-, Makro- og Meta Ledelse"

Transkript

1 Page 1 of 5 Det Nye Ledelse Paradigmet Lederferdigheter - De viktigste ferdigheter du kan tilegne deg. Forfatter Robert B. Dilts Originaltittel: The New Leadership Paradigm Oversatt til Norsk av Torill Iversen og Janne Pedersen I en verden i stadig endring blir evnen til å lede en stadig viktigere kompetanse. Dette har blitt bekreftet gjennom våre forsøk på å tilpasse oss de stadig raskere endringene i samfunnet, og i arbeidslivet, i løpet av det siste århundret. Mens vi forsøker å kontrollere vår egen og våre familiers skjebne, samt å styre organisasjoner og samfunnet, blir nødvendigheten av gode lederferdigheter tydeligere og tydeligere. Men hva er så ledelse, og hvem kan lede? Kan du utvikle evnen til å lede eller er det noe du er født med? Noen sier at ledelse kan læres og utvikles. Andre sier lederferdigheter er medfødte evner. Mye ledelseslitteratur fokuserer på karaktertrekk hos gode ledere. Disse karakterstikkene er ofte for generelle til å ha noen praktisk verdi for de som forsøker å bli bedre ledere. For eksempel beskrives gode ledere ofte som naturlige optimister, eller ærlige og inspirerende. Dette er eksterne observasjoner av atferd, men de er av liten praktisk nytte for å utvikle lederferdigheter. Beskrivelser av god ledelse er ofte basert på hva som tidligere har fungert godt i en spesiell sammenheng innefor én bransje eller én kultur. Men atferden, stilen eller karaktertrekkene som gjør en leder god i en sammenheng, kan fungere heller dårlig i en annen sammenheng. Enkelte studier om ledelse har fokusert på resultatene av effektiv ledelse. De fremhever at gode ledere skaper visjoner, engasjerer, og forstår behov. Men igjen er det ikke nok bare å vite om disse resultatene. For å få til disse resultatene i praksis kreves det mentale og atferdsmessige ferdigheter. Med NLP som verktøy er det mulig å definere og utforske noen spesifikke modeller, prinsipper og ferdigheter for å bli en mer suksessfull leder. Det vil si nøkkelen til hvordan du kan bli en effektiv leder. Når vi definerer hva god ledelse er, er det viktig å skille mellom (a) en leder, (b) ledelse og (c) å lede. En leder er en rolle i et system. En person i en formell lederrolle kan ha, eller ikke ha, evnen til å utøve ledelse og være i stand til å lede. Ledelse er i bunn og grunn relatert til en persons ferdigheter og evner og grad av innflytelse. God ledelse kan komme fra personer som ikke har en formell lederrolle. Å lede er et resultat av å bruke lederrollen og utøve ledelse til å påvirke andre. I sin videste betydning, kan ledelse defineres som evnen/egenskapen til å påvirke andre for å oppnå et felles mål. En leder leder en samarbeidspartner eller en gruppe medarbeidere mot et mål. I bedrifter og organisasjoner er ledelse ofte satt i kontrast til administrasjon/forvaltning (management). Å administrerer er typisk definert som å få ting gjort gjennom andre. Til sammenligning er ledelse definert som å få andre til å gjøre ting. Ledelse er sterkt forbundet med å motivere og påvirke andre. I nyere syn på ledelse har ikke ledere lenger innflytelse kun fordi de er sjef eller overordnet. Ledere er snarere personer som er engasjert i å skape en verden mennesker ønsker å tilhøre. Det kreves et særskilt sett modeller og egenskaper for å lede frem til denne visjonen sammen de menneskene den berører. Det innebærer kommunikasjon, samarbeid og relasjonsbygging innen en organisasjon, eller et sosialt system, for å nærme seg sitt høyeste mål. Mikro-, Makro- og Meta Ledelse Nicholls (1988) påpekte at det har vært mye forvirring i forskning på ledelse fordi det fins tre fundamentalt forskjellige perspektiver på ledelse, Meta, Makro og Mikro.

2 Page 2 of 5 1. Meta ledelse er når det startes store bevegelser/ endringer i samfunnet (som borgerrettigheter, hjemme PC, glasnost) I meta ledelse så kobles individene sammen gjennom lederens visjon. Det frigjøres masse energi og skaper entusiastiske tilhengere. 2. I makro ledelse skaper lederen suksess i organisasjoner på to måter; ved å finne veien til en suksessrik fremtid og gjennom å bygge organisasjonskultur. Ledelse på makro nivå handler om å gi mennesker tilhørighet til en større enhet, være seg en avdeling, eller en hel organisasjon. Lederen øver innflytelse på de underordnede ved å gi de en forståelse av identiteten til organisasjonen, hvordan de passer inn, hvordan de blir vurdert og en grunn til å engasjere seg. Lederen skaper en organisasjon med dedikerte medlemmer. 3. Mikro ledelse handler om å velge riktig lederstil for å skape et effektivt arbeidsmiljø og samarbeidsvilje for å få jobben gjort. Lederen tilpasser stilen, avhengig av situasjonen, mellom de to dimensjonene oppgave og relasjon. Lederen leder menneskene i organisasjonen til å utføre bestemte oppgaver. Hvis lederstilen er godt tilpasset vil menneskene arbeide godt i et effektivt arbeidsmiljø. God ledelse innebærer å bruke en blanding av alle tre typene til en viss grad. En typisk ledelsessituasjon handler om at en leder skal lede en gruppe mennesker gjennom en endringsprosess fra et utgangspunkt til et mål. Det følgende vil dekke ulike viktige kategorier av ferdigheter for å lede en gruppe mot et mål. Ferdigheter om seg selv handler om hvordan en leder bruker seg selv i en gitt situasjon. De personlige ferdighetene gjør at lederen selv kan velge eller skape hensiktsmessig tilstand, holdning, kriterier, strategi, osv, til den aktuelle situasjonen. Ferdigheter om selvet handler om at lederen leder seg selv. Ferdigheter i relasjoner handler om evnene til å forstå, motivere og kommunisere med andre. Evnen til å sette seg inn i en annen persons forståelse av verden. Evnen til å få andre til å forstå felles utfordringer, ståsted og mål som de selv og bedriften jobber innenfor. Ferdigheter i strategisk tenkning er nødvendig for å definere og nå mål og resultater. Strategisk tenkning handler om å kunne identifisere en ønsket situasjon, vurdere nå situasjonen, for så å etablere veier og navigere mot målet på mest hensiktsmessige måte. Avgjørende for effektiv strategisk tenkning er å finne hvilke personer og hvilke handlinger som vil føre frem til målet på beste og mest effektive måte. Ferdigheter i systemtenking er viktig for å forstå systemet lederen, medarbeidere og bedriften jobber innenfor. System tenkning er avgjørende for løse problemer på en god måte og skape gode team. Evnen til praktisk systemtenking er antageligvis det tydeligste tegnet på en moden leder. Kort oppsummert så innebærer god ledelse å mestre disse ulike ferdighetsområdene som alle er aktuelle i en typisk ledersituasjon: Mestring av seg selv ((sinns)tilstand) Balanse Kongruens (enighet med seg selv) Bevissthet Mestring av relasjoner (Rapport) Flere perspektiver Måter å tenke på Positiv intensjon Kommunikasjonsferdigheter (Budskap) Verbal og ikke-verbal kommunikasjon Representasjonssystemene (sansene) Meta språk Mestring av endringsprosess/endringsområde (System) Grundighet/gjennomgåenhet Relevanse

3 Page 3 of 5 Generalisering/Spesifisering Endringsnivåer og Ledelse Å skape en verden mennesker ønsker å tilhøre vil involvere ulike nivåer for endring og påvirkning. De ulike måtene å lede: meta, makro og mikro, og endringsprosessen det ledes gjennom kan ses i sammenheng med endringsnivået et individ eller en organisasjon prøver å påvirke. For eksempel er det i ethvert endringsområde begrensninger i form av hvor og når. Disse begrensningene handler typisk om tid og fysiske omgivelser. Videre handler det om hva som skal skje i endringsprosessen. Det refererer til handlinger, aktiviteter og resultater som skal skje i omgivelsene nevnt over. Hva skal skje hvor og når. Det betyr ikke at menneskers handlinger er bestemt av det eksterne miljøet. Ulike mennesker reagerer ulikt i tilsvarende omgivelser. Hva skyldes de ulike reaksjonene? Svaret ligger i menneskers ulike mentale kart og forståelse av verden. Forskjeller i reaksjoner og resultater på handling og atferds nivå styres av kognitive prosesser, det vil si av hvordan mennesker tenker om noe, eller representerer det mentalt. Dette endringsnivået, hvordan, handler om menneskers indre kart og kognitive egenskaper. Endringsprosessen er også sterkt påvirket av personlige verdier og troer. De er svaret på hvorfor relatert til en utfordring eller et resultat. Hvorfor skal en person vurdere å endre sine tanker eller handlinger? Motivasjon er avgjørende for hvor mye ressurser en person er villig til å mobilisere. Motivasjon stimulerer og påvirker hvordan mennesker tenker og hvordan de vil handle i en bestemt situasjon. Endringsprosessen involverer også et nivå av hvem. Hvilke roller og funksjoner er involvert problemet eller resultatet? Hvem skal involveres? Hvilke troer, verdier, egenskaper og atferd er tilknyttet de ulike rollene? Hvem andre eller hva annet er det siste av endringsnivåene. Det refererer til det større systemet, rundt rollene, troene, verdiene, egenskapene, atferden, handlingene og omgivelsene. Dette nivået handler om det som kan ses på som visjonen og spirit en til en organisasjon eller et system. Som de ovenstående inndelingene i nivåer indikerer, lager hjernestrukturen vår, språket, og sosiale systemer naturlige hierarkier eller nivåer for prosesser. Hvert sammenfatter, organiserer og styrer interaksjonen i nivået under. Endring i et nivå vil føre til endringer i nivåene under. Endring kan, men vil ikke nødvendigvis, påvirke nivåene over. Nivåene identifisert i denne artikkelen er inspirert av antropologen Gregory Bateson (1972). Bateson identifiserte flere fundamentale nivåer for læring og endring. Hvert nivå er mer abstrakt enn nivået under, og har større innflytelse på individet og systemet. Disse nivåene tilsvarer grovt: Spirit/Ånd/Sjel Visjon og Mening A. Hvem jeg er Identitet Rolle og Misjon B. Mitt trossystem Verdier, Meta programmer Motivasjon og Aksept C. Mine Egenskaper Tilstander, Strategier Oppfatning og Retning D. Hva jeg gjør - Atferd Handlinger og Reaksjoner E. Omgivelsene mine Ekstern sammenheng Begrensninger og Muligheter Omgivelser nivået omfatter de eksterne vilkårene og forholdene der atferden og handlingene utspiller seg. Atferd uten et indre kart, en plan eller en strategi er kun som reflekser, vaner eller ritualer. På nivået over, egenskaper, kan vi velge atferd og endre og tilpasse atferden aktuelle omgivelser. På nivået av troer og verdier kan vi oppmuntre, undertrykke eller generalisere strategier, planer eller måter å tenke på. Identiteten samler hele systemet av troer og verdier til en jeg-følelse. Spirit eller ånd nivået handler om vår forståelse av, og våre kart over det større systemet som er utenfor oss, og som vi er en del av. Selv om hvert nivå oppover ber mer abstrakt i forhold til de

4 Page 4 of 5 spesifikke handlingene og erfaringen, så har de øvre nivåene en mer omfattende effekt på handlingene og erfaringene våre. Omgivelsene er de ytre muligheter og begrensninger som en person reagerer på. Det er svaret på hvor og når. Omgivelse nivået er relatert til menneskers reaksjoner. Det handler om lokaliteten, maten, lydnivået, osv i en situasjon. Disse ytre faktorene vil klart påvirke reaksjonene og sinnstilstanden til en leder og medarbeiderne. Et viktig aspekt ved ferdigheter i ledelse er å være oppmerksom på de ytre omstendighetene. Atferd er de spesifikke handlinger og reaksjoner fra menneskene i omgivelsene. Dette nivået handler om hva å påvirke menneskers handlinger og reaksjoner. Det involverer de spesifikke aktiviteter som lederen og medarbeiderne må ta del i. Den atferden menneskene aktivt tar del i, som oppgaver og mellommenneskelig interaksjon, er ofte det t klareste tegnet på organisasjonens målsetning. Tradisjonelt har mye av fokuset i ledelse vært på dette nivået. Egenskaper dirigerer atferd og handlinger ved hjelp av mentale kart, planer og strategier. Dette nivået handler om hvordan å påvirke menneskenes sinn. Egenskaper har å gjøre med de mentale strategiene og kartene, som igjen dirigerer handlingene og atferden. Bare å beskrive hensiktsmessig atferd sikrer ikke at oppgavene blir utført og målene nådd. Hensikten med egenskap nivået er å gi nødvendig rettledning og forståelse for å nå de aktuelle målene. Troer og Verdier er forsterkningene som støtter eller undertrykker egenskaper og atferd. Dette nivået handler om hvorfor å påvirke menneskers motivasjon. I tillegg til å utvikle ferdigheter på nivå av atferd og egenskaper, så må en god leder også ta hensyn til troene, verdiene og forutsetningene til medarbeiderne. I hvilken grad en oppgave passer (eller ikke passer) inn i medarbeiderens personlige eller kulturelle verdisystem, vil avgjøre i hvilken grad oppgaven vil bli utført eller motarbeidet. Verdier og troer påvirker graden av motivasjon og aksept en medarbeider føler i forhold til sin rolle og oppgaver. Identitet favner en persons rolle, misjon og jeg-følelse. På dette nivået er spørsmålet hvem?. Dette nivået har å gjøre med følelsen av identitet og tilhørighet som oppleves av en gruppe, eller gruppemedlem. Identitet er vanskelig å definere presist. Det er mer abstrakt enn troer og verdier og har å gjøre med dyptgående innarbeiding av informasjon, ansvar for hva man har lært og følelse av forpliktelse til å bruke lærdommen. Identitet har primært å gjøre med misjon. Endringsnivået kalt Spirit forholder seg til det større systemet vi er en del av og systemets påvirkning på gruppen eller organisasjonen. I ledelse handler dette nivået om hvem andre og hva annet å påvirke det større systemet. Faktorer på dette nivået er vår opplevelse av å være del av et større system, og oppfattelsen av det større systemet rundt oss. Dette nivået bestemmer visjonen og meningen bak en person eller en organisasjons handlinger. Hvert nivå omfatter i stigende grad mer og mer av systemet, og et større rom for endring. Hvert nivå involverer ulike typer prosesser og interaksjoner. De opererer på bakgrunn av informasjon fra nivået under. På denne måten utgjør de et nettverk med nestede prosesser som vist i diagrammet under.

5 Page 5 of 5 God ledelse forutsetter å ta hensyn til alle disse nivåene enten det er i forhold til seg selv, andre, systemet eller målene. Mikro ledelse tar primært hensyn til følgende nivåer: omgivelser, atferd og egenskaper. Det vil si hvor, når, hva og hvordan. Makro ledelse fokuserer på nivåene troer og verdier, og identitet. Det vil si hvorfor og hvem bak hvor, når, hva og hvordan. Meta ledelse legger vekt på Spirit og Identitet nivåene. Det vil si hvem og hva annet som danner visjonen og meningen bak alle de andre nivåene.

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57

Coaching for ledere. Navn: M: 92 28 99 57 Coaching for ledere Navn: Coaching for ledere, den coachende lederstil. Når det gjelder å utvikle en coachende kommunikasjonsform handler alt om trening! Samlingen vår er intensiv og jeg ønsker å bruke

Detaljer

Masteroppgave. Teamfunksjoner i ulike bedrifter og organisasjoner. - en komparativ studie. Anita Langeid og Ingebjørg Moen

Masteroppgave. Teamfunksjoner i ulike bedrifter og organisasjoner. - en komparativ studie. Anita Langeid og Ingebjørg Moen Masteroppgave Teamfunksjoner i ulike bedrifter og organisasjoner - en komparativ studie Av Anita Langeid og Ingebjørg Moen Masteroppgaven er gjennomført som et ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder

Detaljer

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap?

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Vår 12 Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Master i organisasjon og ledelse Anders Skaare og Johan Petter Mæhre [ T y p e t h e c o m p a n y a d d r e s s ] Innhold 1 Innledning... 4 2

Detaljer

En Case-studie av BP Norge

En Case-studie av BP Norge En Case-studie av BP Norge Masteroppgave i Samfunnssikkerhet Våren 2005 Forfatter: Lena Meling Bøe Sammendrag HMS- og sikkerhetskultur er tema som i den siste tiden har fått stor fokus i flere oljerelaterte

Detaljer

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet.

Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Våren 2014 Masteroppgave Master i Endringsledelse Implementering av lean. En studie i lys av det instrumentelle-, institusjonelle- og nyinstitusjonelleperspektivet. Universitetet i Stavanger Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Medarbeideres motivasjon og engasjement for utvikling av kunnskap. - en analyse av Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere

Medarbeideres motivasjon og engasjement for utvikling av kunnskap. - en analyse av Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere Medarbeideres motivasjon og engasjement for utvikling av kunnskap - en analyse av Autorisasjonsordningen for Finansielle Rådgivere av Kristin Margrethe Nyheim Hanne Kristine Molberg Mastergradsoppgave

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer

Læring i lag - PED-3900. Renate Mari Walberg. Mastergradsoppgave i Pedagogikk. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Læring i lag - PED-3900. Renate Mari Walberg. Mastergradsoppgave i Pedagogikk. Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Læring i lag - En komparativ studie av organisasjonstyper med ulikt innhold og mål. PED-3900 Renate Mari Walberg Mastergradsoppgave i Pedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Fakultet for

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Lars Grimstad. Motiverende ledelse. Masteroppgave i organisasjon og ledelse. Trondheim/Larvik 2010. Veileder: Ragnheidur Karlsdottir

Lars Grimstad. Motiverende ledelse. Masteroppgave i organisasjon og ledelse. Trondheim/Larvik 2010. Veileder: Ragnheidur Karlsdottir Lars Grimstad Motiverende ledelse Hvordan kan ledere motivere personalet til å arbeide mot strategiske mål i en organisasjon? Masteroppgave i organisasjon og ledelse Trondheim/Larvik 2010 Veileder: Ragnheidur

Detaljer

Strategiformulering ti ulike skoler

Strategiformulering ti ulike skoler 0000 Strategi.book Page 285 Thursday, July 7, 2005 10:29 AM TILLEGG A Strategiformulering ti ulike skoler De ulike skolene representerer hver for seg sentrale elementer i formuleringsprosessen. Hensikten

Detaljer

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER

HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER HENRIKS UTFORDRINGER SOM NY LEDER Anne Marie Sidsel Petrine Terje Trude Vi kan ikke gi deg oppskriften på suksess som leder. Vi kan gi deg oppskriften på å feile: prøv å gjøre alle fornøyde Sims og Lorenzi

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Coachende ledelse og prestasjonskultur

Coachende ledelse og prestasjonskultur NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Høst 2013 Coachende ledelse og prestasjonskultur Hva er en coachende leder og hvordan kan en coachende leder påvirke kunnskapsdelingen i kunnskapsintensive bedrifter? Vegard

Detaljer

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova

ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova Sissel Horndal ENDRING OG MOTSTAND HVORFOR GJØR DET SÅ VONDT? Najonalt Topplederprogram høst 2008 Inger Larsen Jorunn Lægland Kirsten Hørthe Nikolai Paus Grova 1 Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 3

Detaljer

Den lærende organisasjon

Den lærende organisasjon Den lærende organisasjon Et case-studie om hvordan et organisasjonsverktøy kan brukes som et middel for å fremme ønsket organisasjonskultur Anette Gaup Bjerke og Jin Kristian Halvorsen Masteroppgave ved

Detaljer

Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål?

Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål? Fordypningsoppgave topplederprogram kull 7: Kristine Brevik, Hans Ole Siljehaug, Vegard Dahl. Hvordan gjøre ledergruppen til et effektivt verktøy for å nå våre mål? 1 Innholdsfortegnelse Innledning og

Detaljer

Fakultet for pedagogikk Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007. Om elevers konstruksjoner i relasjon til medelever og laerere

Fakultet for pedagogikk Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007. Om elevers konstruksjoner i relasjon til medelever og laerere Masteroppgave i pedagogikk Fakultet for pedagogikk Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Sosial kompetanse Om elevers konstruksjoner i relasjon til medelever og laerere Lise Gregersen Lise Gregersen Sosial

Detaljer

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Utdrag av informasjon fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Utdragene rommer resultater fra forskning knyttet

Detaljer

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser?

Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Hvordan kan vi som ledere forstå og møte motstand i endringsprosesser? Nasjonalt Topplederprogram våren 2009 Anne Bjørg Nyseter Stian Refsnes Henriksen Bård Are Bjørnstad Nasjonalt Topplederprogram våren

Detaljer

Motivasjon og Ledelse Bacheloroppgave våren 2011

Motivasjon og Ledelse Bacheloroppgave våren 2011 SAMMENDRAG Den foreliggende bacheloroppgaven handler om motivasjon og ledelse. Fokuset i arbeidet har vært på hvordan ledelsen i Norwegian Broker AS påvirker de ansattes motivasjon, og da spesielt den

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Arbeidslederens betydning for implementering av HMS regimet i bygg- og anleggsbransjen

Arbeidslederens betydning for implementering av HMS regimet i bygg- og anleggsbransjen Monica Hovden Arbeidslederens betydning for implementering av HMS regimet i bygg- og anleggsbransjen Masteroppgave 2010 Avhandlingen er innlevert som del av Masterstudiet i Endringsledelse ved Universitetet

Detaljer

Bedrifter i Nettverk (BiN)

Bedrifter i Nettverk (BiN) Intern kommunikasjon i bedrifter En undersøkelse av intern kommunikasjon i Resultatområde Sjø Kongsberg Defence & Aerospace Bedrifter i Nettverk (BiN) Rapport fra Kjerneaktivitet Læring i Nettverk INTERN

Detaljer

Siv Grete Stamnes. På vei mot en lærende flerkulturell skole?

Siv Grete Stamnes. På vei mot en lærende flerkulturell skole? Siv Grete Stamnes På vei mot en lærende flerkulturell skole? Master i skoleledelse NTNU 2012 Forsidefoto: siv grete stamnes ii Forord Det går mot slutten av fire år med deltidsstudie på NTNU. En masteroppgave

Detaljer

Kvinnelig entreprenørskap

Kvinnelig entreprenørskap Kvinnelig entreprenørskap En kvalitativ studie av faktorer med betydning for andel kvinnelige gründere i Norge Helene Winther Dahl & Cecilie Flørenæs Handelshøgskolen ved UiS UNIVERSITETET I STAVANGER

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer