Evaluering av ordningen med bruk av AutoPASS brikker som identifikatorer til parkering og adgangskontroll. SINTEF Teknologi og samfunn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av ordningen med bruk av AutoPASS brikker som identifikatorer til parkering og adgangskontroll. SINTEF Teknologi og samfunn"

Transkript

1 SINTEF A8860 Åpen RAPPORT Evaluering av ordningen med bruk av AutoPASS brikker som identifikatorer til parkering og adgangskontroll Liv Øvstedal og Trond Foss SINTEF Teknologi og samfunn Veg- og transportplanlegging Desember 2008

2

3

4 2

5 3 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 5 SUMMARY INNLEDNING BAKGRUNN FOR OG FORMÅL MED OPPDRAGET OM AUTOPASS FOR BETALING AV BOMPENGER OG FERJETJENESTER MYNDIGHETENES POLICY FOR AUTOPASS BRIKKEN OG BRUK AV DENNE POLICY FOR AUTOPASS EFFEKTIV UTNYTTELSE AV AUTOPASS INFRASTRUKTUR ANVENDELSER INNENFOR MYNDIGHETENES ANSVARSOMRÅDER ER PRIORITERT FRITAK FOR FORFLYTNINGSHEMMEDE TRAFIKKSTYRING OG MYNDIGHETSOPPGAVER PERSONVERN POLICY FOR BRUK AV AUTOPASS-BRIKKEN TIL ANDRE FORMÅL ENN BOMPENGEBETALING BAKGRUNN BRUK AV AUTOPASS-BRIKKEN I ET ÅPENT SYSTEM BRUK AV AUTOPASS-BRIKKEN I ET LUKKET SYSTEM ANDRE MYNDIGHETER PERSONVERN DATATILSYNET OG PERSONVERNNEMNDA FORBRUKERRÅDET (WWW.FORBRUKERPORTALEN.NO) KRAV TIL BRUK AV AUTOPASS-BRIKKEN VEGVESENETS KRAV OPERATØRENES OPPFYLLELSE AV KRAVENE VURDERING AV KRAV I FORHOLD TIL MYNDIGHETENS POLICY INNLEDNING FORHOLDET MELLOM KRAVENE TIL SYSTEMENE OG MYNDIGHETENES POLICY VURDERING AV KRAVENE OPERATØRENES ERFARINGER TELENOR EIENDOM EASYPARK ASA VEGDIREKTORATETS ROLLE I FORHOLD TIL OPERATØRENE BRUKERNES VURDERING AV ADGANGSKONTROLLSYSTEMET HOS TELENOR PÅ FORNEBU GJENNOMFØRING RESULTATER BRUKERNES VURDERING AV PARKERINGSREGISTRERING HOS EASYPARK GJENNOMFØRING RESULTAT INTERVJU MED FJELLINJEN OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER REFERANSER VEDLEGG A: GJENNOMGANG AV KRAVENE I FORHOLD TIL DE ULIKE AKTØRENE VEDLEGG B: SPØRRESKJEMA TIL TELENOR-ANSATTE VEDLEGG C: SPØRRESKJEMA TIL BRUKERE HOS EASYPARK... 63

6 4

7 5 Forord Denne rapporten er utarbeidet etter oppdrag fra Statens vegvesen Vegdirektoratet. Oppdragsgiver har vært representert ved Asbjørn Seielstad (prosjektansvarlig), Mette Hendbukt og Robert Fjelltun Bøe. Hos SINTEF har Liv Øvstedal hatt ansvaret for kapitlene om myndighetenes policy, krav til bruk av brikken, operatørenes erfaringer og brukernes vurderinger. Trond Foss har vært prosjektleder og har hatt ansvaret for kapitlene om vurdering av krav i forhold til policy, intervju med Fjellinjen og oppsummering og anbefalinger. Solveig Meland har hatt ansvaret for kvalitetssikring og har også bidratt med utformingen av intervjuskjema. Nina Husby har bidratt mht den endelige layout av intervjuskjema og rapport.

8 6

9 7 Sammendrag Statens vegvesen eier AutoPASS-brikkene og alt teknisk utstyr på innkrevingspunktene i mer enn 30 bompengesystemer i Norge. Den 1. februar 2004 ble AutoPASS Samordnet Betaling (ASB) innført i Norge. Dette medførte at bilister som har en AutoPASS-avtale med ett bompengeselskap kan kjøre gjennom alle andre bompengesystemer som har installert AutoPASS innkrevingssystem og betale via det bompengeselskapet som trafikanten har en avtale med. Det er i dag nærmere 1,3 millioner brikkebrukere i Norge, og dette tilsvarer over halvparten av alle relevante kjøretøyer i Norge. Med en så høy brikkeandel i gjennomsnitt og enda høyere i Østlandsområdet, er det naturlig at også andre aktører ser nytten av å kunne benytte brikken i eget forretningsøyemed. Siden innføringen av AutoPASS har mange aktører, både offentlige og private, kontaktet Vegdirektoratet for informasjon om mulighet til å benytte brikken til parkering, adgangskontroll o.a. Statens vegvesens policy mht AutoPASS-brikken og bruk av denne kan oppsummeres i følgende punkter: Effektiv utnyttelse av AutoPASS infrastruktur til tjenester innenfor veg og transport Anvendelse innenfor vegvesenets eget virksomhetsområde prioriteres fremfor andre områder Spesielle vilkår for forflytningshemmede (det er andre fritaksgrupper også, for eksempel utrykningskjøretøyer, men disse er ikke beskrevet her) Trafikkstyring og myndighetsoppgaver Personvern Bruk av brikken skal være knyttet til tjenester innenfor veg- og transportsektoren. Alle som ønsker å bruke AutoPASS-brikken til ulike formål, skal søke Statens vegvesen Vegdirektoratet om dette, samt søke konsesjon hos Post- og teletilsynet og godkjennelse fra Datatilsynet. Dagens policy er at det kun skal være bompengeselskap som er brikkeutstedere, fordi dette er knyttet til utstedelse av et betalingsmedium tilsvarende bank- eller kredittkort. Andre operatører må derfor basere seg på brikker som allerede er i bruk, og evt. betale en kompensasjon for dette. Statens vegvesen utarbeidet Retningslinjer for bruk av AutoPASS-brikken til andre formål enn bompenge- og ferjebetaling i 2002 [3]. Disse foreligger i en revidert utgave fra Arbeid relatert til myndighetenes anvendelse som å få riksferjedriften inn i ASB og EasyGo i Norden, ble prioritert framfor å tilrettelegge for private aktører. Intensjonen var på sikt å få kommersielle tjenester som f.eks. parkering inn i ASB. Som en prøveordning ble det i første omgang åpnet for at et mindre antall aktører benytter AutoPASS-brikken i såkalte lukkede system, der registrering og betaling skjer uavhengig av bompengeselskapene. AutoPASS-brikken anvendes i dag i flere prøveordninger, bl.a. adgangskontroll til Telenor sin parkeringsgarasje på Fornebu, to P-hus i Oslo (EasyPark), adgangskontroll til et anleggsområde og adgangskontroll for ansatte i Trondheim Parkering. Denne rapporten beskriver gjennomgangen av kravene i Retningslinjene i forhold til hvordan 4 ulike prøveordninger har implementert kravene. Denne gjennomgangen viser at det er et potensial for å forbedre informasjonsflyten i begge retninger mellom Statens vegvesen og operatører av slike systemer. Det er også et potensial for å gjøre kravene litt mer utfyllende og presise og kapittel 4 inneholder et forslag til en liste over krav som bør oppfylles før en operatør tillates å bruke AutoPASS-brikkene i såkalte lukkede løsninger. Åpne løsninger, dvs

10 8 for eksempel parkeringsregistrering ved hjelp av AutoPASS-brikken og betaling gjennom utsteder (bompengeselskap), er foreløpig ikke aktuelt. Det er gjennomført intervjuer med to operatører, Telenor og EasyPark, om erfaringene med bruken av AutoPASS-brikkene til adgangskontroll og parkering. Med unntak av noen mindre tekniske problemer som ikke skyldes brikkene, men utstyret som leser brikkene, er erfaringene gode. Mht AutoPASS-brikkene fungerer disse som sagt godt, men det har oppstått problemer fordi kundene ikke har klart å lese av nummeret på brikken. Avvik mellom manuelt avlest brikke-id og maskinelt avlest brikke-id fører til at kunden blir avvist ved innkjøringen til parkeringsanlegget. Det ble gjennomført intervjuer med kundene i parkeringsanlegget til Telenor og i et P-hus hvor systemet ble drevet av EasyPark. Disse intervjuene, som er beskrevet i kapittel 6 og 7, viste at kundene er meget godt fornøyd med ordningene. Følgende årsaker ble oppgitt som de viktigste for kundene: enkelt og effektivt (sparer tid), slipper å gå ut av bilen og månedlig faktura gir god oversikt. Kundene ga uttrykk for at de gjerne ser at AutoPASS-brikken kan benyttes i andre P-hus også. Personvern var også tatt med som et tema i intervjuene. De aller fleste svarte at det var viktig for dem at opplysninger om reiser og parkering ble behandlet konfidensielt. De aller fleste svarte også at de stolte på at opplysningene ble behandlet konfidensielt. Det ble gjennomført intervju med Fjellinjen som driver AutoPASS-systemene i det området hvor de to anleggene nevnt ovenfor ligger. Hensikten med intervjuet var først og fremst å avdekke om de to anleggene hadde medført noen problemer for Fjellinjen, men Fjellinjen kom samtidig med en del andre synspunkter som er gjengitt i kapittel 8. Noen av viktigste var: Det at det er flere betalingssystemer som benytter AutoPASS-brikken vil bety flere AutoPASS-brukere, noe som også vil være positivt for bompengesystemene mht. å redusere innkrevingskostnadene. Det vil dukke opp alternativer til AutoPASS-brikkene dersom ikke disse kan benyttes i andre applikasjoner enn bompengesystemer. Dette vil undergrave AutoPASS-systemet og muligens skape tekniske problemer for AutoPASS. Det er viktig at operatørene som starter opp slike systemer er nøye med å informere sine brukere om systemet. Da Telenor satte i gang sitt system fikk Fjellinjen en del henvendelser fra folk som trodde at Fjellinjen hadde noe med dette systemet å gjøre. Fjellinjen er positivt innstilt til å være med i en videre diskusjon og samarbeid med Statens vegvesen mht. åpne systemer, også med tanke på å bli en aktør i åpne systemer. I åpne systemer vil små bompengeselskaper kunne bli nødt til å bære en unødig stor kostnadsrisiko. Dersom det skulle etableres åpne systemer, er Norvegfinans opptatt av at disse små selskapene ikke kan lide store tap pga. evt. misbruk av brikken. Kapittel 9 inneholder en oppsummering og anbefaling. Av de viktigste anbefalingene kan nevnes: Bruken av AutoPASS-brikken til andre tjenester enn betaling i bompenge- og vegprisingssystemer bør gå over fra en forsøksfase til en fase hvor alle potensielle operatører/systemeiere som oppfyller kravene til slike systemer, kan benytte AutoPASSbrikken som unik identifikator i lukkede systemer. Det arbeides videre med å finne løsninger på de vesentlige punktene: 1) kredittrisiko hos utsteder og 2) godtgjørelse til utsteder for bruk av AutoPASS-brikken gjerne i samarbeid med potensielle nye aktører og eksisterende bompengeselskaper.

11 9 Det bør utvikles en egen AutoPASS-applikasjon for bruk av AutoPASS-brikken som unik identifikator, jfr. spesifikasjonene for AutoPASS Traffic Data Collection.. Ansvarsforholdene i slike systemer må tydeliggjøres gjennom utvetydige avtaler mellom de involverte partene.

12 10 Summary The Norwegian Public Roads Administration (NPRA) is the owner of the AutoPASS tags and all Roadside Equipment at the charging points. On February 1, 2004, the AutoPASS integrated payment system was put into operation in Norway. This implies that users that have a contract with one issuer (toll collection company) are able to use the AutoPASS lanes in all other toll collection systems paying for 'external' services via his own issuer (one contract one invoice). Today there are almost 1.3 million users with AutoPASS tags in Norway which means that more than 50% of the relevant vehicles are equipped with a tag. The high penetration of tags, in particular in the area around Oslo, has lead many other actors in the transport sector to investigate how to use the AutoPASS tags for other applications than tolling and road pricing. Hence, many operators have contacted NPRA requesting more information on how to use the tags for other purposes, e.g. parking and access control. The NPRA policy for the use of the AutoPASS tags may be summarised in the following points: The AutoPASS infrastructure should be utilised for transport services within the road transport sector NPRA gives priority to their own domain of responsibilities concerning the development of new applications There are certain groups of users that have specific conditions for the use of the AutoPASS tags, e.g. disabled people and emergency vehicles Traffic management applications and other authority related tasks Privacy The use of the tag shall be linked to services in the road transport sector. Any operator/service provider who wants to use the tags for different purposes than tolling in line with the AutoPASS integrated payment system shall apply for such use. Further the operator/service provider needs the approval of the Post and Telecommunication Directorate as well as the Data Inspectorate. The policy of NPRA is further that only toll collection companies shall operate as issuers because the AutoPASS tag could be seen as a payment media similar to a bank or credit card. This means that all operators/service providers have to use tags that are already in use and issued by an approved toll collection company and in some cases pay the issuer a compensation for the use of the tags. NPRA issued Guidelines for the use of AutoPASS tags for other purposes than tolling and payment for ferries in The Guidelines were revised in NPRA gave priority to the introduction of the AutoPASS ferry payment and the EasyGo interoperable tolling system in the Nordic countries instead of preparing the introduction of AutoPASS used in other applications. The intention was to have other services than tolling and ferry payment integrated in the AutoPASS integrated payment system (AIPS) but as this was not feasible the NPRA approved some pilots outside the AIPS. This implied that the payment for the services, e.g. parking was done directly between the operator and the user and not via the toll collection company. The concept was called Closed systems being the opposite of Open systems, i.e. systems being part of the AIPS concept.

13 11 The AutoPASS tag is today used in several pilots including access control to a parking garage at the premises of Telenor at Fornebu, two parking houses in Oslo, access control to a construction area and access control for employees in Trondheim Parking company. This report describes the evaluation of the requirements in the Guidelines in relation to how 4 pilots have implemented them. The evaluation shows that there is a potential for an improved flow of information (both directions) between NPRA and the operators of such systems. There is also a potential for making the requirements more extensive and precise. Chapter 4 includes a proposal for a list of requirements that should be fulfilled before an operator is allowed to use the AutoPASS tags for closed systems. The AutoPASS tag will so far not be used for open systems but may be an option in the future. Two operators using the AutoPASS tags in closed systems have been interviewed concerning their experiences with the tags used for access control and parking. There have been some minor technical problems related to the detection of vehicles and tag reading equipment but except from these minor issues the operators are quite satisfied with the systems. The small printing of tag IDs on the tags has caused some problems. If the user makes a mistake or misunderstand the small numbers in the ID on the tag he will not be accepted when entering the parking areas. At the entrance the tag ID in the central system (given by the user) and the tag read by the roadside equipment will be compared. Any difference here will lead to no acceptance of the user. The users of the same two systems were also interviewed. It came out from the interviews that the users were quite satisfied with using the AutoPASS tag. The following benefits were given as the most important ones for the users: simple and effective (time saving), do not have to leave the car to pay and a monthly invoice gives a good overview of the expenses. The users also answered that they would like to see the same payment systems in other parking areas and parking lots as well. Privacy was also included in the interviews. Most people answered that it was important for them that information on travels and parking was handled confidentially. Most people also answered that they felt confident that this type of information was handled confidentially by the operators. There was also an interview with one of the main toll collection companies in Norway which is Fjellinjen in charge of the systems in the Oslo area. The main reason for interviewing Fjellinjen was to investigate whether the two systems mentioned above had caused any problems for them as issuer and toll charger. However, other questions were also touched upon and some of the most important were: It will be beneficial for the toll collection systems already in operation if other applications implies an increase in the use of AutoPASS tags (less costs for toll collection) There will be alternatives to the AutoPASS tags if the AutoPASS tags could not be used in other applications, e.g. other types of tags that may undermine the use of AutoPASS and even cause problems in AutoPASS systems It is important that operators of closed systems inform their users about their system. When Telenor started their system Fjellinjen was contacted by several users who thought that Fjellinjen had something to do with the parking system. Fjellinjen is positive to participating in the further development of open systems both as major toll collection company and as a possible actor in open systems. In open systems small toll collection companies being issuers may carry un unreasonable economical burden and risk. The Norwegian association of toll companies

14 12 (NORVEGFINANS) finds it to be quite urgent that such small companies do not have to carry such burdens in case open systems are to be implemented. The last chapter 9 covers a summary and recommendations. The most important ones are: The use of AutoPASS tags for other purposes than tolling and road pricing should move from a pilot phase to a more permanent phase where all potential operators/service providers who fulfil the requirements for closed systems should be able to use the AutoPASS tags for their own application. Further work should be done to find solutions for two crucial issues: 1) the credit risk taken by the issuers and 2) the compensation or fee the operator/service provider should pay to the issuers that provides the tags used in the particular system operated by the operator/service provider. The solutions could preferably be found in close cooperation with potential operators and representatives from existing toll collection companies. There should be a specific AutoPASS application for the use of AutoPASS tags as a unique identifier, see the specifications for the AutoPASS Traffic Data Collection.. The responsibilities allocated to each stakeholder in such systems should be clearly defined by unambiguous contracts between the involved stakeholders.

15 13 1 Innledning 1.1 Bakgrunn for og formål med oppdraget Statens vegvesen eier AutoPASS-brikkene og alt teknisk utstyr på innkrevingspunktene i mer enn 30 bompengesystemer i Norge. Den 1. februar 2004 ble AutoPASS Samordnet Betaling (ASB) innført i Norge. Dette medførte at bilister som har en AutoPASS-avtale med ett bompengeselskap kan kjøre gjennom alle andre bompengesystemer som har installert AutoPASS innkrevingssystem og betale via det bompengeselskapet som trafikanten har en avtale med. Det er i dag nærmere 1,3 millioner brikkebrukere i Norge, og dette tilsvarer over halvparten av alle relevante kjøretøyer i Norge. Med en så høy brikkeandel i gjennomsnitt og enda høyere i Østlandsområdet, er det naturlig at også andre aktører ser nytten av å kunne benytte brikken i eget forretningsøyemed. Siden innføringen av AutoPASS har mange aktører, både offentlige og private, kontaktet Vegdirektoratet for informasjon om mulighet til å benytte brikken til parkering, adgangskontroll o.a. Bare et lite antall av de som har henvendt seg til Statens vegvesen angående bruk av brikken som identifikator i forbindelse med parkering eller adgangskontroll, har fått anledning til å benytte brikken, og da i lukkede, kontrollerte former og med direkte avtaler med kundene. Med lukkede og kontrollerte former menes det at bruken av brikken ikke koples til ASB, men knyttes til et eget baksystem/kunderegister helt uavhengig av andre AutoPASS systemer. Med bakgrunn i alle de henvendelsene som Vegdirektoratet har fått og de som forventes etter hvert som AutoPASS-brikken stadig får økt utbredelse i nye bompengesystemer, ønsket Vegdirektoratet å få evaluert de systemene som i dag har fått tillatelse til å benytte AutoPASS-brikken som identifikator. Av sentrale punkter som Vegdirektoratet ønsket vurdert kan nevnes: Evaluering av de kravene som Vegdirektoratet har satt til løsninger der brikken benyttes som identifikator i forbindelse med adgangskontroll og parkering: o Gjenspeiler kravene myndighetenes policy, og er kravene tilstrekklige? o På hvilken måte har kravene blitt oppfylt av de som har fått lov til å benytte brikken? o På hvilken måte har Vegdirektoratet selv fulgt opp disse kravene? Hva er erfaringene fra operatørene av de lukkede systemene og de kundene som benytter disse systemene, og har disse lukkede systemene påført andre bompengeselskaper ekstra belastning? Det er viktig å presisere at den evalueringen som er beskrevet i denne rapporten, bare ser på bruken av AutoPASS-brikken i lukkede systemer, og ikke bruk av brikken til andre tjenester som knyttes til ASB. Eksempelvis dekker ikke denne evalueringen et scenario hvor et parkeringsselskap opptrer som en tjenesteyter tilknyttet ASB slik at en trafikant/kunde kan betale både bompengesystem-passeringer og parkering via samme faktura fra et bompengeselskap. 1.2 Om AutoPASS for betaling av bompenger og ferjetjenester En kort informasjon om AutoPASS-ordningen for betaling av bompenger og ferjetjenester er hentet fra internettsida

16 14 AutoPASS Statens vegvesen eier AutoPASS-systemet dvs. den tekniske spesifikasjonen, brikkene, alt utstyr langs vegkanten og i bompengeanleggene. Hvert bompengeanlegg i Norge har et bompengeselskap som skal stå for finansieringen av vegprosjektet. Retten til å kreve inn bompenger er gitt ved inngåelse av bompengeavtalen med Statens vegvesen Vegdirektoratet. Bompengeinnkrevingen reguleres og forvaltes via et avtaleverk mellom Statens vegvesen og bompengeselskap, bompengeselskap og driftsoperatør og bompengeselskap og kunde. Når du tegner en AutoPASS-avtale får du en AutoPASS-brikke som du skal feste på innsiden av frontruten. Hver gang du passerer i en bomstasjon med AutoPASS blir bompengeavgiften trukket fra et forskuddsbeløp du har betalt inn. AutoPASS-avtalen gir deg rett til å passere i alle bompengeanlegg i Norge som er skiltet AutoPASS. Du kan også belaste avtalen når du passerer bompengeanleggene på Øresundsbron og Storebæltsbroen i Danmark. Du kan betale med AutoPASS på enkelte ferjesamband i Norge, Sverige og Danmark. Personvern All bruk av AutoPASS-brikken blir registrert i forbindelse med betalingskontroll, fremstilling av anonymisert statistikk og eventuelle opplysninger til kunden. Registreringen skjer i overensstemmelse med Personopplysningslovens bestemmelser. Opplysninger om kunden benyttes bare til å administrere AutoPASS-tjenestene. Ved tvist om betalingsplikten oppbevares opplysningene inntil kravet er gjort opp eller rettslig avgjort. Opplysninger om kunden kan bli utlevert til operatører av AutoPASS-tjenestene. Nærmere informasjon om behandling av opplysninger, kan fås ved henvendelse til ditt bompengeselskap. I AutoPASS-brikken lagres de siste 100 passeringene. Det registreres en kode for bompengeanlegget, passeringstid og brikkeid. Denne loggen er ment som en kvittering for deg som kunde. Opplysningene kan avstemmes med det som registreres i driftsselskapets sentralsystem. Slik kan du sjekke at dine passeringer stemmer med det som belastes din konto. Du kan velge å ha en AutoPASS-avtale hvor opplysninger om passeringene dine slettes senest 24 timer etter godkjent passering. Vær oppmerksom på at dersom du velger dette vil passeringsdata ikke kunne fremskaffes ved senere anledning, for eksempel i forbindelse med en klage. Dersom avtalen misligholdes - for eksempel ved manglende betaling - vil "anonymiteten" opphøre.

17 15 2 Myndighetenes policy for AutoPASS brikken og bruk av denne Som eier av systemet, er Statens vegvesen (SVV) den meste sentrale myndigheten i forbindelse med AutoPASS. Etatens policy knyttet til dette systemet presenteres i delkapittel 2.1 og 2.2, mens øvrige myndigheters forhold til systemet presenteres i delkapittel Policy for AutoPASS Statens vegvesens policy mht AutoPASS-brikken og bruk av denne kan oppsummeres i følgende punkter, som presenteres nærmere i delkapitlene nedenfor: Effektiv utnyttelse av AutoPASS infrastruktur til tjenester innenfor veg og transport Anvendelse innenfor vegvesenets eget virksomhetsområde prioriteres fremfor andre områder Spesielle vilkår for forflytningshemmede (det er andre fritaksgrupper også, for eksempel utrykningskjøretøyer, men disse er ikke beskrevet her) Trafikkstyring og myndighetsoppgaver Personvern Effektiv utnyttelse av AutoPASS infrastruktur Statens vegvesen eier AutoPASS-systemet, dvs. den tekniske spesifikasjonen, brikkene, alt utstyr langs vegkanten og i bompengeanleggene. Vegdirektoratet har som mål at infrastrukturen som AutoPASS representerer, kan utnyttes på en effektiv måte til beste for brukerne. Hensikten bak en åpen, standardisert spesifikasjon som er utviklet av en offentlig myndighet, er å stimulere til at flest mulig finner en anvendelse for denne. Dette gjelder både utstyrskjøpere og utstyrsleverandører. Bruk av brikken skal være knyttet til tjenester innenfor veg- og transportsektoren. Alle som ønsker å bruke AutoPASS-brikken til ulike formål, skal søke Statens vegvesen Vegdirektoratet om dette, samt søke konsesjon hos Post- og teletilsynet og godkjennelse fra Datatilsynet. Dagens policy er at det kun skal være bompengeselskap som er brikkeutstedere, fordi dette er knyttet til utstedelse av et betalingsmedium tilsvarende bank- eller kredittkort. Andre operatører må derfor basere seg på brikker som allerede er i bruk, og evt. betale en kompensasjon for dette. Ifølge Vegdirektoratet, hadde Statens vegvesen en strategi fra arbeidet med AutoPASS startet i 1998, og fram til (Bøe 2007 [1]). I perioden har ny strategi vært etterspurt, men dette arbeidet har ikke blitt prioritert. Prinsippavgjørelser er i stedet blitt tatt i de enkelte prosjektene. Fra 2007 er arbeidet med en ny strategi i gang. Strategien vil gjelde rollene for Statens vegvesen, utsteder, leverandører og samarbeidspartnere ved følgende ulike anvendelsesområder for AutoPASS: Betaling Trafikkstyring Myndighetsoppgaver Kommersielle tjenester

18 Anvendelser innenfor myndighetenes ansvarsområder er prioritert Innenfor Statens vegvesens ansvarsområder anvendes AutoPASS i dag for betaling for bompenger og som betalingsmiddel på ferje. AutoPASS Samordnet Betaling (ASB), der AutoPASS-brikke med avtale knyttet til ett anlegg kan benyttes i andre anlegg tilknyttet systemet, kom i stand i Også riksvegferjer er etter hvert med i systemet. I 2007 ble EasyGo, som utvider bruken til en del bompengeanlegg og ferjestrekninger i Norden, etablert. En del av vegetatens policy er at AutoPASS-teknologien skal være tilgjengelig for alle. Statens vegvesen er i dag positive til økt bruk av AutoPASS i norske bompengeanlegg. Det er trafikksikkert og enklere for trafikantene, som får færre systemer og varianter å forholde seg til. For Statens vegvesen er det billigere å kjøpe, installere og drifte enn andre systemer. Der det er stor trafikk og mange utlendinger, bør det vurderes om det i tillegg skal være manuell innkreving. Det jobbes med løsninger for å redusere inntektsbortfall pga. uleselige bilskilt og utenlandske kjøretøy uten brikke. Fram til 2006 leverte Q-Free tiltrodd tredjepartsløsninger til AutoPASS. En tiltrodd tredjepart (TTP) er en aktør som yter sikkerhetstjenester som håndtering av sikkerhetsnøkler, utstedelse av og registre over unike IDer og nummerserier for AutoPASS-brikkene, godkjenning og overvåking av prosedyrer og infrastruktur, og verifisering av transaksjoner. Siden Q-Free ikke er formelt og kommersielt uavhengig av alle de andre aktørene i systemet, ble det i 2006 startet et prosjekt for å videreutvikle sikkerheten i AutoPASS, der en annen leverandør ble valgt til å inneha reell TTP-funksjon (Olsen 2007 [2]). Statens vegvesen er involvert i det europeiske arbeidet med samordning for å gjøre betalingssystemene økonomisk effektive og enkle å bruke for trafikantene. Det er vedtatt en felles standard for elektronisk betaling av bompenger. Statens vegvesen er også aktive i prosjekter på europeisk nivå for å dele kjøretøyinformasjon mellom flere land, blant annet informasjonssystemet EUCARIS, og det europeiske satellittnavigeringssystemet GALILEO Fritak for forflytningshemmede Forflytningshemmede med parkeringstillatelse fra kommunen har rett til gratis passering i bomringer (Oslo, Bergen, Tønsberg, Namsos, Kristiansand, Haugalandspakken og Nord- Jæren). Når man tegner AutoPASS-avtale, blir disse fritakene automatisk lagt inn i brikken Trafikkstyring og myndighetsoppgaver Statens vegvesen er positive til bruk av AutoPASS-brikken til flere formål, blant annet siden flere bruksanvendelser vil øke brikkeandelen og derved gjøre pengeinnkreving i bompengeanlegg billigere. I tillegg legges det som nevnt vekt på at ordningene skal være enkle for trafikanten, trafikksikre og økonomieffektive. Teknisk kan AutoPASS-brikken benyttes for veiprising, differensiert over døgnet som rushtidsavgift (eksempelvis den tidligere bomringen i Trondheim), eller for utkjørt distanse. Landets første streknings-bompengesystem består av seks betalingsanlegg fortløpende plassert langs nye E6 mellom Gardermoen og Kolomoen. De automatiske betalingsstasjonene blir satt i drift etter hvert som de seks delstrekningene blir ferdige og kan tas i bruk (Vegen og vi nr. 8/08). I et høringsnotat om lavutslippssoner i 2008 (www.vegvesen.no), utredes bruk av AutoPASSbrikkene for å registrere kjøring i sonen og fakturere avgifter, ut fra en argumentasjon om at AutoPASS vil være den rimeligste elektroniske løsninger i byer der AutoPASS allerede er bygget ut. Det er et mål at det offentlige bruker lite penger på å drive inn avgiftene i en

19 17 lavutslippssone. Samtidig påpekes det i notatet at kvalitetssikring av innlagte data om bil og betalt avgift, samt sikker betaling og transaksjoner for betydelig pengestrømmer, er utfordringer som for det meste er løst av bompengeselskapene som benytter AutoPASS. Dersom det innføres som krav at AutoPASS skal brukes på alle tunge biler over 3,5 tonn for kjøring i Norge, vil det medføre meget lave innkrevingskostnader for lavutslippssoner. Dersom AutoPASS benyttes, må det etableres en ny AutoPASS-enhet som kan opptre som en avtalepartner og egen juridisk enhet mellom enheten som drifter lavutslippssonen, og den som betaler for kjøring i sonen. Enhetene kan være kommunale eller kontraktert av private firma. Den enkelte må da tegne avtale med denne AutoPASS-enheten, som så besørger viderebetaling til AutoPASS-enheten. Brikkens ID-nummer kan krypteres for å begrense muligheten for ikke-ønsket datanedlasting. Løsningen krever godkjenning fra Datatilsynet Personvern Statens vegvesen policy for personvern i tilknytning til AutoPASS-brikken er beskrevet på se for øvrig kapittel 1.2 som referer denne policyen. 2.2 Policy for bruk av AutoPASS-brikken til andre formål enn bompengebetaling Bakgrunn Statens vegvesen ønsker at AutoPASS-brikken skal kunne brukes til andre formål enn bompenge- og ferjebetaling. Hensikten bak en åpen, standardisert spesifikasjon, utviklet av en offentlig myndighet, er å stimulere til at flest mulig finner en anvendelse for denne. Dette gjelder både utstyrskjøpere og utstyrsleverandører. Grunnlaget for retningslinjer skal derfor være en mest mulig fri bruk av AutoPASS-spesifikasjonene og DSRC-teknologien (mikrobølgekommunikasjon). Statens vegvesen er opptatt av å ha fornøyde kunder, og ønsker å tilby et lett tilgjengelig betalingsmedium som kan brukes på tvers av transportformer. Det er også en motivasjon for Statens vegvesen at flere AutoPASS-brikker gir mer effektiv bompengeinnkreving. Det er en forutsetning at bruk av brikken er knyttet til tjenester innenfor veg- og transportsektoren, og at det kun er bompengeselskap som er brikkeutstedere. Andre operatører må derfor basere seg på brikker som allerede er i bruk. Som nevnt i avsnitt 2.1.1, må alle som ønsker å bruke AutoPASS-brikken til ulike formål, søke Statens vegvesen Vegdirektoratet om dette, samt innhente konsesjon hos Post- og teletilsynet og godkjennelse fra Datatilsynet. Statens vegvesen utarbeidet Retningslinjer for bruk av AutoPASS-brikken til andre formål enn bompenge- og ferjebetaling i 2002 [3]. Arbeid relatert til myndighetenes anvendelse som å få riksferjedriften inn i ASB og EasyGo i Norden, ble prioritert framfor å tilrettelegge for private aktører. Intensjonen var på sikt å få kommersielle tjenester som f.eks. parkering inn i ASB. Som en prøveordning ble det i første omgang åpnet for at et mindre antall aktører benytter AutoPASS-brikken i såkalte lukkede system, der registrering og betaling skjer uavhengig av bompengeselskapene.

20 Bruk av AutoPASS-brikken i et åpent system Et såkalt åpent system er et system der eksterne aktører ønsker å benytte seg av IDen som ligger lagret i AutoPASS-brikken, og samtidig knytte seg til baksystemet ASB for håndtering av pengestrømmen. Fra starten av har Vegdirektoratet hatt som mål at ASB skal kunne utvides til å gjelde parkering og eventuelt andre kommersielle tjenester. Fordelene med dette er et enkelt og oversiktlig konsept, positive kunder og økt brikkeandel. I 2003 ser Statens vegvesen for seg at andre anlegg kan inkluderes i ASB, men at sikkerhetsnivået for det enkelte anlegg da måtte tilfredsstille visse krav. ASB ble innført 1. februar 2004 for 22 bompengeanlegg (www.vegvesen.no). Budskapet til aktører som henvendte seg til Vegdirektoratet i årene , var at målet på sikt er samordnet betaling, men at det foreløpig bare åpnes for lukkede systemer. En utvidelse til åpne systemer vil først kunne skje når prinsipielle problemstillinger er avklart, og avtaleverk og retningslinjer er utarbeidet og tilrettelagt for formålet. Det var flere forhold som trengte avklaring, eksempelvis utstedergodtgjørelse, kredittrisiko, datasikkerhet ved transaksjoner, useriøse aktører, osv. Problemstillinger/situasjoner som må belyses og avklares er f.eks: Bompengeselskapene involveres for å kreve inn penger for parkering og andre formål. Dette stiller blant annet spørsmål om bompengeselskapets rolle som utsteder av et betalingsmiddel, vurdering og fastlegging av administrasjonskostnader og utstedergodtgjørelse mellom operatør og utsteder og sikring av kredittrisiko mellom bompengeselskap og andre aktører som benytter infrastrukturen. Kunden kan registrere seg med betalingskort hos bompengeselskapet. Kommersielle tjenester som parkering vil da kun bli tilgjengelig for disse kundene. Kunden trenger kun å registrere kortet hos ett bompengeselskap. Kredittrisiko og beløpshåndtering flyttes i stor grad vekk fra bompengeselskapene. Det er påpekt at det kan være noe vanskeligere for kundene å forholde seg til konseptet, fordi de får flere sett med regninger. Parkeringsselskaper fakturer kunden på egenhånd, basert på kundeinformasjon fra bompengeselskapet. Dette krever at kunden godtar at parkeringsselskaper kan hente fakturainformasjon fra bompengeselskapet. Utfordringer er blant annet personvern og kundeavtaler. På bakgrunn av utredninger internt i vegvesenet, ser det ut til at Vegdirektoratets innstilling snudde i løpet av 2007, slik at de ikke lengre så det like realistisk å åpne ASB for private aktører, i all fall ikke på kort sikt Bruk av AutoPASS-brikken i et lukket system Et såkalt lukket system er et system der eksterne aktører kun benytter IDen som ligger lagret i AutoPASS-brikken. Eksterne aktører bruker egne baksystem for håndtering av pengestrømmen, og kunden må registrere nummeret på brikken der brikken skal benyttes. Statens vegvesen så i 2003 for seg å utvide ordningen til å gjelde flere anlegg, der den enkelte aktør inngår en avtale med Statens vegvesen basert på Retningslinjer for bruk av AutoPASSbrikken til andre formål enn bompenge- og ferjebetaling [3]. For å få erfaring med bruken av AutoPASS-brikken i parkeringsanlegg og andre anlegg, ble det i perioden åpnet for prøvedrift med lukkede system. Det skulle ikke betales økonomisk kompensasjon i

Kan man reise anonymt i Norge?

Kan man reise anonymt i Norge? SINTEF A10918 Åpen RAPPORT Kan man reise anonymt i Norge? Personopplysningsloven i transportsektoren Liv Øvstedal SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning Mars 2009 2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3

Detaljer

Rapport. Potensial for utvikling av salgs- og distribusjonssystemet hos Buskerud Kollektivtrafikk. Forfattere Kristin Ystmark Bjerkan Trond Foss

Rapport. Potensial for utvikling av salgs- og distribusjonssystemet hos Buskerud Kollektivtrafikk. Forfattere Kristin Ystmark Bjerkan Trond Foss A20164 - Åpen Rapport Potensial for utvikling av salgs- og distribusjonssystemet hos Buskerud Kollektivtrafikk Forfattere Kristin Ystmark Bjerkan Trond Foss SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning

Detaljer

Bruk av ITS for å gjøre kollektivtrafikken i Trondheim mer attraktiv. SINTEF Teknologi og samfunn. Trond Foss og Eirik Skjetne

Bruk av ITS for å gjøre kollektivtrafikken i Trondheim mer attraktiv. SINTEF Teknologi og samfunn. Trond Foss og Eirik Skjetne SINTEF A6606 Åpen RAPPORT Bruk av ITS for å gjøre kollektivtrafikken i Trondheim mer attraktiv Trond Foss og Eirik Skjetne SINTEF Teknologi og samfunn Veg- og transportplanlegging April 2008 3 SAMMENDRAG

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Saksnummer: 09/00196-7 Dato for kontroll: 31.03.2009 Rapportdato: 3. juli 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Fjellinjen AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

Rapport. Trafikantenes syn på personlig integritet i transportsystemet. Forfattere Solveig Meland Liv Øvstedal

Rapport. Trafikantenes syn på personlig integritet i transportsystemet. Forfattere Solveig Meland Liv Øvstedal A17214 - Åpen Rapport Trafikantenes syn på personlig integritet i transportsystemet Forfattere Solveig Meland Liv Øvstedal SINTEF Teknologi og samfunn Transportforskning 2010-12-01 I FORORD I denne

Detaljer

Reisetidsregistrering med blåtannteknologi

Reisetidsregistrering med blåtannteknologi Reisetidsregistrering med blåtannteknologi Silje Rogn Aune Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Torbjørn Haugen, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg,

Detaljer

Markedet for innovative, digitale betalingstjenester

Markedet for innovative, digitale betalingstjenester Markedet for innovative, digitale betalingstjenester Utarbeidet for Kommunal- og moderniseringsdepartementet Oslo Economics rapport 5-2014 Analyse i markedet for innovative, digitale betalingstjenester

Detaljer

Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner

Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner Knut Sandberg Eriksen Jan Usterud Hanssen TØI rapport 1093/2010 Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner Beregning av inntektstap for eiere av parkeringsplasser TØI rapport 1093/2010 Gratis parkering

Detaljer

Evaluering av tilskudd til tilpasning

Evaluering av tilskudd til tilpasning Evaluering av tilskudd til tilpasning Rapport 2014-14 Proba-rapport nr 2014-14, Prosjekt nr. 14014 ISSN: 1891-8093 LEB/EW/SK, AG, 19.12.2014 -- Offentlig -- Evaluering av tilskudd til tilpasning Utarbeidet

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

GIS-basert hjelpemiddel for parkeringsforvaltning

GIS-basert hjelpemiddel for parkeringsforvaltning GIS-basert hjelpemiddel for parkeringsforvaltning Etablering av datamodell og eksempel på planleggingsrelevant analyse Kjersti Melander Often Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Tore

Detaljer

Økt brukertilpasning i barnehagen? sluttrapport fra utviklingsprogrammet for barnehagesektoren

Økt brukertilpasning i barnehagen? sluttrapport fra utviklingsprogrammet for barnehagesektoren Rapport nr. 2-1998 Johan Håkon Bjørngaard og Tove L. Mordal Økt brukertilpasning i barnehagen? sluttrapport fra utviklingsprogrammet for barnehagesektoren SIFO 1998 Rapport nr. 2 1998 STATENS INSTITUTT

Detaljer

Innvandring og dokumenter

Innvandring og dokumenter Innvandring og dokumenter Innvandring og dokumenter Komparativ studie av håndtering av dokumenter ved søknad om innvandring til Norge, Danmark, Nederland og Storbritannia For Utlendingsdirektoratet Av

Detaljer

Sikrer Norges framtid på minstelønn Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land

Sikrer Norges framtid på minstelønn Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård Sikrer Norges framtid på minstelønn Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land Fafo-rapport 2007:32 Fafo 2007 ISBN 978-82-7422-599-6 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Rapport. Utfordringer innenfor personvern, STF50 A4135. Solveig Meland, Hanne Samstad, Ragnhild Wahl og Marit Killi

Rapport. Utfordringer innenfor personvern, STF50 A4135. Solveig Meland, Hanne Samstad, Ragnhild Wahl og Marit Killi Rapport STF50 A4135 Utfordringer innenfor personvern, ansvar og roller ved ITSanvendelser i transportsektoren Solveig Meland, Hanne Samstad, Ragnhild Wahl og Marit Killi ii INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån R Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Rapport 2012-07 Proba-rapport nr 2012-07, Prosjekt nr. 12009 ISSN: 1891-8093 LEB, SK/AG, 27.06.2012 Offentlig Rapport 2012-07 Kommunenes retningslinjer

Detaljer

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade i utvalgte kommuner Ragnar

Detaljer

Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak. Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010

Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak. Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010 Torkel Bjørnskau Terje Assum Louise Eriksson Robert Hrelja Jonna Nyberg TØI rapport 1097/2010 Personvern og ITS-baserte trafikksikkerhetstiltak En studie av streknings-atk, automatisk fartstilpasning (ISA)

Detaljer

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen

Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen Saksnummer: 09/00197-8 Dato for kontroll: 15.04.2009 Rapportdato: 6. august 2009 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: E18 Vestfold AS Sted: Drammen Utarbeidet av: Jørgen Skorstad og Atle Årnes 1 Innledning

Detaljer

Kjøp og salg av bolig Eiendomsmegleres rolle

Kjøp og salg av bolig Eiendomsmegleres rolle Fagrapport nr. 1-2011 Mary Ann Stamsø Eiendomsmegleres rolle SIFO 2011 Fagrapport nr. 1 2011 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no

Detaljer

Beslutningsprosesser i elgforvaltningen

Beslutningsprosesser i elgforvaltningen 333 Beslutningsprosesser i elgforvaltningen åpne prosesser eller forbeholdt særinteresser? Erfaringer fra rettighetshavere i fire norske kommuner Hanne Haaland og Kirstin Fangel NINAs publikasjoner NINA

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

Friere brukervalg i hjemmetjenesten

Friere brukervalg i hjemmetjenesten Friere brukervalg i hjemmetjenesten KS FoU-prosjekt nr. 124016 Sluttrapport 12.04.2013 Jac. Aallsg. 25B 0364 Oslo KS FoU side 1 Forord Det foreliggende prosjektet er initiert av KS, med mandat «å øke kunnskapen

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering Av Hans Olav Bråtå, Vegard Johansen, Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet

Detaljer

Mona Bråten. Personvern under press hvor går grensene i arbeidslivet?

Mona Bråten. Personvern under press hvor går grensene i arbeidslivet? Mona Bråten Personvern under press hvor går grensene i arbeidslivet? Mona Bråten Personvern under press hvor går grensene i arbeidslivet? Fafo-rapport 2008:34 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-644-9 ISSN 0801-6143

Detaljer

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget?

Det riktige valget? Cecilie Øien og Synnøve Bendixsen. Det riktige valget? Denne studien belyser hvilke forhold som motiverer personer med utreiseplikt til å velge frivillig retur framfor å bli i Norge uten lovlig opphold. Retur av personer med endelig avslag på asylsøknad eller

Detaljer

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT

Deres ref Vår ref (bes oppgitt ved svar) Dato 2004/204-18 BSD.11.2004 HELAUTOMATISK BOMSTASJONER I TØNSBERG OG BERGEN - PÅLEGG OM KONSESJONSPLIKT Datatilsynet Likelydende brev sendes: Statens vegvesen, Vegdirektoratet v/ vegdirektør Olav Søfteland Tønsberg Hovedvegfinans, v/ Sigmund Aasly Bergen Bompengeselskap, v/ Jan Otto Evjen, Bergen Kommune

Detaljer

Utvikling av tjenester med ladestasjonsdata for nye brukergrupper (Transnovaprosjektnr 603081 / Arkivnr 2011088924-8)

Utvikling av tjenester med ladestasjonsdata for nye brukergrupper (Transnovaprosjektnr 603081 / Arkivnr 2011088924-8) Utvikling av tjenester med ladestasjonsdata for nye brukergrupper (Transnovaprosjektnr 603081 / Arkivnr 2011088924-8) Prosjekteier Ladestasjoner AS' formål er å bidra til redusert miljøbelastning fra transportsektoren

Detaljer