Offentlige anskaffelser. Høylandet kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlige anskaffelser. Høylandet kommune"

Transkript

1 Offentlige anskaffelser Høylandet kommune Forvaltningsrevisjon nr /2011

2 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Omstillingsmidler forvaltning og bruk Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Byggesaksbehandling Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige anskaffelser Prioriterte grupper i den offentlige tannhelsetjenesten NTE Holding AS med datterselskaper. Selskapskontroll med forvaltningsrevisjon Følge byggeprosjekt. Ungdomsskole og Storstuggu Økonomistyring Korrekt saksbehandling Følge byggeprosjekt. Restaurering av basseng og garderober Korrekt saksbehandling Vedlikehold av bygningsmassen Følge byggeprosjekt. Overhalla barne- og ungdomsskole byggetrinn 1 Meråker kommune Steinkjer kommune Inderøy kommune Namdalseid kommune Vega kommune Sømna kommune Flatanger kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Frosta kommune Brønnøy kommune Vevelstad kommune Snåsa kommune Bindal kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Overhalla kommune Oppdatert liste over rapporter fra KomRev Trøndelag IKS finnes på vår hjemmeside Offentlige anskaffelser Høylandet kommune 2

3 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden april til november 2011 gjennomført en forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser i Høylandet kommune. Prosjektet er bestilt av kontrollutvalget som del av Plan for forvaltningsrevisjon Planen ble behandlet i kommunestyret i sak 41/08 og rullert i kontrollutvalget i sak 013/11. Vår kontaktperson i kommunen har vært rådmann Reidar Viken. Vi takker for et positivt samarbeid. Levanger, Heidi Galguften /s/ Oppdragsansvarlig revisor Vegard Wist Prosjektleder Offentlige anskaffelser Høylandet kommune 3

4 Innholdsfortegnelse 0 Sammendrag Innledning Bakgrunn Problemstillinger Gjennomføring og metode Hvordan er Høylandets deltakelse i Nord-Trøndelag fylkeskommunes innkjøpssamarbeid? 9 3 Gjennomføres direkte anskaffelser i henhold til lov og forskrift? Revisjonskriterier Data Vurdering Konklusjon Gjennomføres anbudsprosesser i henhold til lov og forskrift? Revisjonskriterier Anbudsprosess Data Vurdering Anbudsprosess Data Vurdering Konklusjon Avslutning Anbefalinger Høring Litteraturliste Vedlegg 1: Høringssvar Vedlegg 2: Mal for anskaffelsesprotokoll kr. Vedlegg 3: Mal for anskaffelsesprotokoll over kr. Offentlige anskaffelser Høylandet kommune 4

5 0 Sammendrag Offentlig sektor foretok innkjøp for 386 milliarder kr i 2009, noe som utgjorde i overkant av 16 % av bruttonasjonalproduktet. Kommuneforvaltningen sto for 131 milliarder kr av dette. Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre at disse ressursene utnyttes best mulig gjennom kostnadseffektive innkjøp. Norge vedtok ny forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) 7. april Forskriften trådte i kraft 1. januar 2007, og innførte blant annet en plikt til å skrive protokoll for alle anskaffelser over kroner. I dette prosjektet har vi sett på om Høylandet kommune følger lov og forskrift om offentlige anskaffelser, og svarer gjennom følgende problemstillinger: 1. Hvordan er Høylandets deltagelse i Nord-Trøndelag fylkeskommunes innkjøpssamarbeid? 2. Gjennomføres direkte anskaffelser (dvs. forenklet prosedyre, kr) i henhold til lov og forskrift? 3. Gjennomføres anbudsprosesser (> kr) i henhold til lov og forskrift? Undersøkelsen er utført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds (NKRF) Standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Vi har analysert dokumenter med tilknytning til utvalgte anskaffelser, og vi har intervjuet rådmann, økonomisjef og teknisk sjef i kommunen. Høylandet kommune er en av 16 kommuner i Nord-Trøndelag som har inngått innkjøpssamarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK). Avtalen omfatter tilgang til NTFKs rammeavtaler, samt innkjøpsfaglig bistand etter avtale. Rådmannen uttrykker stor tilfredshet med avtalen, og sier at den gjør det mulig for små kommuner som Høylandet å holde et faglig høyt nivå på sine innkjøp uten å ha egen kompetanse på innkjøpsområdet i kommunen. Høylandet kommune baserer sine direkte anskaffelser ( kr) på forholdsmessig konkurranse. Kommunen fører imidlertid ikke anskaffelsesprotokoll og krever sjelden skatteattester og HMS-egenerklæring. Dette er brudd på reglene om offentlige anskaffelser. De anbudsprosessene (over 500 kr) vi har kontrollert har vært basert på forholdsmessig konkurranse, og kommunen har kunngjort konkurransene i Doffin. Kontraktene tildeles leverandørene på bakgrunn av lovlige tildelingskriterier. I noen tilfeller mangler dokumentasjon på konkurransegrunnlag, skatteattester og HMS-egenerklæring. Heller ikke for anskaffelser over kr er kommunen flink nok til å føre anskaffelsesprotokoll. En del av årsaken til at kommunens egne anskaffelser er mangelfulle, kan være at de i for stor grad støtter seg til fylkeskommunens innkjøpssamarbeid. Noen ganger er det tross alt nødvendig å ha egen kompetanse på innkjøpsområdet i kommunen. En mulig løsning på problemet kan være å utnytte den faglige bistanden i innkjøpssamarbeidet mer aktivt, for eksempel gjennom kursing og konkret rådgivning. Offentlige anskaffelser Høylandet kommune 5

6 På bakgrunn av funnene i denne forvaltningsrevisjonen, vil revisor anbefale at kommunen: Fører anskaffelsesprotokoll for alle anskaffelser over kr Skjerper inn dokumentasjonen av skatteattester og HMS-egenerklæringer fra leverandørene Vurderer å utnytte den faglige bistanden i fylkeskommunens innkjøpssamarbeid mer aktivt Offentlige anskaffelser Høylandet kommune 6

7 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Offentlig sektor foretok innkjøp for 386 milliarder kr i 2009, noe som utgjorde i overkant av 16 % av bruttonasjonalproduktet. 1 Kommuneforvaltningen sto for 131 milliarder kr av dette. Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre at disse ressursene utnyttes best mulig gjennom kostnadseffektive innkjøp. Bakgrunnen for at det er nødvendig med et slikt regelverk, er at det offentlige ikke i samme grad som den private sektor er utsatt for markedskreftene når de tar sine beslutninger. Formålsparagrafen i lov om offentlige anskaffelser uttrykker det på denne måten: Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Gjennom EØS-avtalen og WTO-avtalen er Norge internasjonalt forpliktet til å følge visse framgangsmåter ved offentlige anskaffelser over fastsatte terskelverdier. I tillegg har vi nasjonale regler for innkjøp under disse terskelverdiene med større valgfrihet og fleksibilitet for innkjøperne. I forbindelse med revideringen av EU-direktivene for innkjøp vedtok Norge ny forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) 7. april Forskriften trådte i kraft 1. januar 2007, og innførte blant annet en plikt til å skrive protokoll for alle anskaffelser over kroner. 2 Det kommer stadig nye avisoppslag som tyder på at kunnskapen om regelverket ikke er god nok. Etter en gjennomgang av Kofa 3 -statistikken konkluderte Kommunal Rapport i januar 2011 med at aldri før er så mange kommuner blitt felt i Kofa. I fjor ble det satt rekord i både klagesaker, antall bøter og antall felte kommuner. 4 Et forhold som blir trukket fram som et typisk innkjøpsproblem, er manglende protokollføring. 1.2 Problemstillinger Problemstilling: Følger Høylandet kommune lov og forskrift om offentlige anskaffelser? 1 Statistisk sentralbyrå 2 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser 3 Klagenemnda for offentlige anskaffelser 4 Kommunal Rapport 20. januar 2011 Offentlige anskaffelser Høylandet kommune 7

8 Vi har valgt å besvare dette spørsmålet gjennom delproblemstillinger. Ifølge rådmannen faller de fleste av Høylandet kommunes innkjøp inn under innkjøpssamarbeidet kommunen har inngått med Nord-Trøndelag fylkeskommune. Det er derfor naturlig å starte med å beskrive dette samarbeidet. Den første problemstillingen er beskrivende, mens de to andre vurderes opp mot utvalgte revisjonskriterier. Delproblemstillinger: 1. Hvordan er Høylandet kommunes deltakelse i Nord-Trøndelag fylkeskommunes innkjøpssamarbeid? 2. Gjennomføres direkte anskaffelser (dvs. forenklet prosedyre, kr) i henhold til lov og forskrift? 3. Gjennomføres anbudsprosesser (> kr) i henhold til lov og forskrift? Avgrensning I problemstilling 2 avgrenser vi undersøkelsen til anskaffelser over ,-. Dette gjør vi både på grunn av en vesentlighetsvurdering, og på grunn av at anskaffelser over denne grensen utløser en del lovfestede krav til dokumentasjonen. 1.3 Gjennomføring og metode Undersøkelsen er utført i henhold til Norges kommunerevisorforbunds (NKRF) Standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Revisor må utføre forvaltningsrevisjonen systematisk, og vurderinger og konklusjoner må bygge på pålitelige og gyldige data som gir et reelt bilde av situasjonen. Revisjonskriterier er den målestokken revisor vurderer innsamlet datamateriale opp mot. Revisjonskriterier kan hentes fra lover og forskrifter, kommunestyrevedtak, avtaleverk og interne retningslinjer med mer. I dette prosjektet er praksis i Høylandet kommune vurdert opp mot revisjonskriterier utledet fra lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Vi har i prosjektet gjennomgått relevante dokumenter for å få informasjon om kommunens anskaffelser. Dette omfatter blant annet driftsregnskap og investeringsregnskap fra årene , et utvalg av prosjektregnskap, fakturaer, kontrakter, anskaffelsesprotokoller, HMS-egenerklæringer, skatteattester, konkurransegrunnlag og kunngjøringer. Se nærmere beskrivelse av utvelgelsen i de enkelte kapitlene. Vi har intervjuet rådmann, økonomisjef og teknisk sjef. Alle data fra intervju er verifisert av informantene. Vi mener at metodene og datakildene som er brukt i prosjektet til sammen er med på å gi et bredt bilde av situasjonen, og er tilstrekkelig til å svare på problemstillingene. Offentlige anskaffelser Høylandet kommune 8

9 2 Hvordan er Høylandets deltakelse i Nord-Trøndelag fylkeskommunes innkjøpssamarbeid? Høylandet kommune er en av 16 kommuner 5 i Nord-Trøndelag som har inngått innkjøpssamarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK). I tillegg er Fylkesmannen i Nord-Trøndelag med i samarbeidet. Samarbeidet er initiert av fylkeskommunen, og er i utgangspunktet et tilbud til alle kommunene i Nord-Trøndelag 6. Høylandet inngikk avtale med NTFK om innkjøpssamarbeid i Avtalen omfatter tilgang til NTFKs rammeavtaler samt innkjøpsfaglig bistand etter avtale. Det siste omfatter kurs, utsending av nyhetsbrev og at NTFK brukes som rådgiver i konkrete prosesser. Avtalen løper til den sies opp. Kostnaden for kommunen er i henhold til avtalen ca kroner pr. år. Rådmannen uttrykker stor tilfredshet med avtalen, og sier at den gjør det mulig for små kommuner som Høylandet å holde et faglig høyt nivå på sine innkjøp uten å ha egen kompetanse på innkjøpsområdet i kommunen. Innkjøpsavtalen gir kommunene mulighet til å delta med fagpersoner i brukergrupper tilknyttet ulike vare- og tjenestekjøp. Et mål med avtalene er at partene skal tilstrebe mest mulig lik opptreden i markedet, og søke å innarbeide akseptable holdninger både innkjøpsfaglig og etisk. Partene skal tilstrebe høy faglig kvalitet i evaluering av anbud/tilbud. Høylandet er med på alle hovedområdene der NTFK har inngått rammeavtaler med leverandører: Strøm Data Medisin Mat en gros Møbler Service heiser Renholdsartikler For mange av de innkjøpene som gjøres gjennom avtalen, ville Høylandets innkjøp alene være så små at det ikke ville ha vært behov for rammeavtaler. Det er i hovedsak rådmannen som er kontaktperson for avtalen, men også andre i kommunen har passord og kan bruke/se avtaler på sine områder. Rådmannen har inntrykk av at ansatte i kommunen stadig blir flinkere til å undersøke i forkant om et innkjøp omfattes av avtalen med NTFK. Kommunens ledelse opplever ingen konflikt med lokale firma pga NTFK-avtalen. Firmaene kjenner avtalen og forholder seg til den. NTFKs anbud kan være utformet slik at det er mulig å gi inn anbud på deler av oppdrag, og da kan også mindre lokale firma komme i betraktning. 5 De øvrige kommunene er: Flatanger, Fosnes, Grong, Leka, Leksvik, Lierne, Mosvik, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa og Vikna 6 Kilde: Offentlige anskaffelser Høylandet kommune 9

10 Ledelsen mener å merke at det er mindre direkte pågang fra selgere og mindre tilbud om goder etter at avtalen med NTFK ble inngått. 3 Gjennomføres direkte anskaffelser i henhold til lov og forskrift? Kjøp under kr skal følge forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) del 1 (oppdragsgiver kan også velge å følge del 2 eller 3), og blir gjerne kalt direkte anskaffelser (siden konkurransen ikke nødvendigvis må kunngjøres). Selv om de blir kalt direkte anskaffelser, er utgangspunktet at det skal være en reell konkurranse før kjøpet. 3.1 Revisjonskriterier I dette kapitlet om direkte anskaffelser har vi hentet kriterier fra FOA (1) og (5) (forholdsmessig konkurranse), 3-2 (anskaffelsesprotokoll), 3-3 (skatteattest) og 3-4 (HMSegenerklæring). Vi utleder følgende revisjonskriterier: Enhver anskaffelse skal være basert på forholdsmessig konkurranse Kommunen skal føre protokoll for anskaffelser som overstiger kr Kommunen skal kreve skatteattester for anskaffelser som overstiger kr Kommunen skal kreve HMS-egenerklæring for arbeid som overstiger kr Oppdragsgiver plikter å sørge for at anskaffelsen så langt som mulig baserer seg på konkurranse, jf. lovens 5 annet ledd og forskriftens 3-1 første ledd. Bakgrunnen for kravet er at konkurranser anses som et egnet virkemiddel for å sikre en mest mulig effektiv ressursbruk i det offentlige, og bidrar til økt verdiskapning i samfunnet i samsvar med lovens formål. Flere undersøkelser viser at priser kan være % høyere når det ikke er sunn konkurranse. 8 Kravet til konkurranse gjelder uavhengig av anskaffelsens art og verdi. Forholdsmessighetsprinsippet tilsier at kravet til hvordan konkurransen skal gjennomføres, og hvor mange aktører som skal være med i konkurransen, øker med anskaffelsens verdi og betydning. Kravet til konkurranse gjelder kun så langt det er mulig, men hovedregelen er altså at konkurranse skal avholdes. Dersom anskaffelsen gjelder et ubetydelig beløp, kan forholdsmessighetsprinsippet i visse tilfeller også tilsi at det er tilstrekkelig å kontakte én leverandør. 9 Kravet til anskaffelsesprotokoll kan ses som et utslag av kravet til etterprøvbarhet og gjennomsiktighet i FOA 3-1 (7). Det betyr at protokollen skal være med på å ivareta to formål. Det første formålet er å forhindre unødige tvister. Dersom en leverandør føler seg urettmessig behandlet, vil innsynsrett i mange tilfeller forhindre en unødvendig tvist, fordi 7 Forskrift om offentlige anskaffelser 8 Kommunerevisoren nr. 3, Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, s. 58 Offentlige anskaffelser Høylandet kommune 10

11 leverandøren ser at oppdragsgiver har fulgt anskaffelsesregelverket. Det andre formålet er å sikre en effektiv håndheving av regelverket og ivareta leverandørenes rettssikkerhet. Kravene til etterprøvbarhet og gjennomsiktighet sikrer derfor at de øvrige grunnleggende prinsippene, konkurranse og likebehandling, blir ivaretatt (2) i FOA sier at protokollen skal beskrive alle vesentlige forhold og viktige beslutninger gjennom hele anskaffelsesprosessen. Protokollen skal minst omfatte opplysningene som fremgår av FOA vedlegg 3. Vedlegget er en grei og oversiktelig mal for en anskaffelsesprotokoll. Kommunen kan også benytte andre typer protokoller, så lenge samtlige punkter fra vedlegg 3 besvares i den protokollen som benyttes. Noen av punktene som skal besvares er beskrivelse av anskaffelsen, anslått verdi, hvordan konkurransen sikres, begrunnelse for valg av leverandør m.m. Oppdragsgiver skal for anskaffelser som overstiger kr kreve at samtlige norske leverandører som leverer tilbud fremlegger skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt. Det vil si at det skal foreligge både en attest for betalt merverdiavgift fra skattefogden, og en attest for betalt skatt og arbeidsgiveravgift fra kemner/kommunekasserer. For arbeid som skal utføres i Norge, skal oppdragsgiveren kreve HMS-egenerklæring. Det betyr at det ikke er et krav ved kjøp av utelukkende varer eller tjenester. 3.2 Data Fra kommunens investeringsregnskap plukket vi ut åtte tilfeldige prosjekter med en verdi mellom kr. Blant disse var det noen som viste seg å være utført i egen regi, mens fem var anskaffelser fra eksterne leverandører. Disse var: Utbygging av vannforsyning til Lauvset Grongstad kr Kommunalt avløpsnett til Lilleenget, trinn kr Kommunalt avløpsnett til Skarstadbakken, trinn kr Kongsmoen industriområde og kai, forprosjekt kr 11 Høylandet legekontor, kjøp av utstyr kr For alle anskaffelsene ba vi om å få se anskaffelsesprotokoll, skatteattest, HMSegenerklæring, og evt. andre dokumenter som kunne vise hvordan anskaffelsesprosessen hadde vært (og da spesielt konkurransen). For utbyggingen av vannforsyning til Lauvset Grongstad har revisor mottatt prosjektregnskapet, tilbudsforespørsel sendt til 3 entreprenører, konkurransegrunnlag og tilbudssvar fra 2 av entreprenørene. I tilbudsforespørselen innbyr kommunen til å gi tilbud på gravearbeide, levering, ledningsarbeider, kummer samt diverse vedrørende ny vannledning. Konkurransegrunnlaget beskriver nærmere hvilket utstyr som kreves og et kart over den nye traseen. Rådmannen sier i sitt svarbrev til revisjonen at det ikke er utarbeidet protokoll. 10 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, s Grunnen til at beløpet kan være over kr, men likevel være innenfor denne problemstillingen, er at tallet er hentet fra det endelige prosjektregnskapet. Regnskapet inneholder mer enn bare den anskaffelsen som er interessant for oss, det inneholder også andre kjøp av varer og tjenester Offentlige anskaffelser Høylandet kommune 11

12 Dokumentasjonen av anskaffelsesprosessen rundt kommunalt avløpsnett til Lilleenget er lik utbyggingen av vannforsyning. Revisor har mottatt prosjektregnskap, skriftlig tilbudsforespørsel sendt til 3 forskjellige entreprenører, konkurransegrunnlag og tilbudssvarene. Rådmannen bekrefter at det ikke er utarbeidet protokoll. Når det gjelder anskaffelsen av kommunalt avløpsnett til Skarstadbakken har vi fått tilsendt prosjektregnskap, annonse om anbudsinnbydelse i avis, anbudsgrunnlag med tilbudet fra den valgte leverandør, protokoll fra anbudsåpningen, anbudsinnstilling fra rådgiver og kontrakten med den valgte leverandør. Som en del av tilbudet fra den valgte leverandør følger HMS-egenerklæring og skatteattest for merverdiavgift. For Kongsmoen industriområde og kai har revisor mottatt prosjektregnskapet, skriftlig tilbudsforespørsel som er sendt til 3 firma og oppdragsbekreftelse fra ett firma. Prosjektet gjelder grunnundersøkelser som skal danne grunnlag for utfylling og detaljprosjektering av kai med fundamentering. Kjøp av utstyr til Høylandet legekontor viser seg å være anskaffet i forbindelse med at lege Ulf Maxhall med firma Unidoctor AS sluttet etter mange år som lege på Høylandet. Kommunen ønsket å overta kontoret med utstyr. Maxhall var således i en monopolsituasjon med tanke på akkurat dette kontoret og utstyret. Det var forhandlinger med Maxhall, og det ble brukt KS-advokater og advokater fra Norsk legeforening. Revisor har ikke mottatt noen annen dokumentasjon på anskaffelsen enn rådmannens redegjørelse for situasjonen. Rådmannen skriver til slutt i sitt svarbrev: Når det er brukt lokale leverandører som vi kjenner godt har vi ikke forlangt skatteattest og HMS egenerklæringer for relativt små prosjekt. 3.3 Vurdering Tilbud på utbygging av vannforsyning til Lauvset Grongstad ble innhentet fra 3 forskjellige entreprenører. Dermed er kravet til forholdsmessig konkurranse oppfylt. Det har ikke blitt ført anskaffelsesprotokoll eller blitt krevd inn skatteattest og HMS-egenerklæring. Det samme gjelder kommunalt avløpsnett til Lilleenget. Gjennom tilbudsinnhentingen fra 3 entreprenører er kravet til konkurranse oppfylt, men det er ikke utarbeidet anskaffelsesprotokoll eller krevd skatteattest og HMS-egenerklæring. Anskaffelsesprosessen knyttet til kommunalt avløpsnett til Skarstadbakken er gjennomført som en åpen anbudskonkurranse, annonsert i lokalavisen. Kravet til forholdsmessig konkurranse er derfor oppfylt med god margin. Kommunen har protokoll fra anbudsåpningen, men har ikke ført anskaffelsesprotokoll. Som en del av tilbudet la leverandøren ved HMSegenerklæring og attest for betalt merverdiavgift. Det er imidlertid ikke dokumentert attest for betalt skatt og arbeidsgiveravgift. Konkurranse om oppdraget med Kongsmoen industriområde og kai er dokumentert gjennom den skriftlige tilbudsforespørselen som ble sendt til 3 forskjellige firma. Det har ikke blitt ført anskaffelsesprotokoll eller krevd inn skatteattester og HMS-egenerklæring. FOA 3-1 (1) sier at anskaffelsene skal så langt det er mulig baseres på konkurranse. Revisor mener derfor at innkjøp av utstyr til Høylandet legekontor direkte fra legen som Offentlige anskaffelser Høylandet kommune 12

13 eier utstyret, og som er den eneste leverandøren av akkurat dette allerede eksisterende utstyret, er greit. Regelverket sier imidlertid ingenting om at kommunen i en slik situasjon blir fritatt fra å dokumentere anskaffelsen. Tvert imot går det frem av punkt 1.6 i malen for anskaffelsesprotokoll at det likevel skal føres protokoll og innhentes attester. Dette har ikke blitt gjort. Kravet til forholdsmessig konkurranse gjelder fra første krone, hva som kreves i hvert enkelt tilfelle avhenger av størrelsen på beløpet. Kravet til anskaffelsesprotokoll, skatteattest og HMS-egenerklæring slår automatisk inn ved en bestemt beløpsgrense, nemlig kr. Det er med andre ord ingen skjønnsmessig vurdering knyttet til dette kravet, og det er derfor ikke holdbart at kommunen unnlater å kreve inn skatteattest og HMS-egenerklæring fra lokale leverandører. 3.4 Konklusjon Høylandet kommune baserer sine direkte anskaffelser på forholdsmessig konkurranse. Kommunen fører imidlertid ikke anskaffelsesprotokoll og krever sjelden skatteattester og HMS-egenerklæring, selv om dette er et krav ved alle anskaffelser over kr. Vedlagt denne rapporten følger mal for anskaffelsesprotokoll, som også finnes elektronisk på fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets nettsider (se link i litteraturlista). Offentlige anskaffelser Høylandet kommune 13

14 4 Gjennomføres anbudsprosesser i henhold til lov og forskrift? Anskaffelser over kr skal følge FOA del 2 eller 3, og de må som regel ut på anbud. Derfor har vi valgt å fokusere på anbudsprosesser i dette kapitlet. Vi har sett på noen tilfeldig utvalgte prosjekter fra kommunens investeringsregnskap, og de prosjektene vi har plukket ut er anskaffelser som skal følge FOA del Revisjonskriterier I dette kapitlet om en utvalgt anbudsprosess har vi hentet kriterier fra FOA 3-1 (1) og (5) (forholdsmessig konkurranse), 3-2 (anskaffelsesprotokoll), 8-7 (skatteattest), 8-8 (HMSegenerklæring), 8-1 (konkurransegrunnlag), 9-1 (kunngjøring) og 13-2 (tildelingskriterier). Vi utleder følgende revisjonskriterier: Enhver anskaffelse skal være basert på forholdsmessig konkurranse Kommunen skal kunngjøre konkurransen i Doffin Kommunen skal utarbeide et konkurransegrunnlag Kontrakten skal enten tildeles det tilbudet som er mest økonomisk fordelaktig, eller det tilbudet med laveste pris Kommunen skal føre anskaffelsesprotokoll, kreve skatteattester og HMSegenerklæring Se avsnitt 2.1 for utfyllende kommentarer om forholdsmessig konkurranse, anskaffelsesprotokoll og skatteattester og HMS-egenerklæring. Anskaffelser over kr krever nasjonal utlysning. Kunngjøringen skal skje gjennom Doffin.no. 12 Det er utarbeidet standardiserte kunngjøringsskjemaer, som skal sendes til Doffin. For å ivareta kravene til forutsigbarhet, gjennomsiktighet og likebehandling (FOA 3-1) må konkurransegrunnlaget utformes på en klar, tydelig og nøyaktig måte. Sammen med kunngjøringen, skal konkurransegrunnlaget gi leverandørene de opplysninger som er nødvendige for at de skal kunne utarbeidet et fullstendig og fullverdig tilbud med reell mulighet til å nå opp i konkurransen. Ved anskaffelser som følger reglene i FOA del 2, trenger ikke oppdragsgiver å utarbeide et eget konkurransegrunnlag hvis kunngjøringen beskriver vilkårene for konkurransen på en tilstrekkelig utfyllende måte. Departementet mener at dette vil være mest aktuelt ved enkle kjøp av standardiserte varer. 13 Konkurransegrunnlaget skal inneholde opplysninger om hvilken ytelse som skal anskaffes. Det skal videre gi opplysninger om hvordan konkurransen skal gjennomføres. Det skal opplyses om den prosedyre som er valgt og hvordan den skal gjennomføres, hvilke krav som 12 Den norske offisielle databasen for kunngjøringer 13 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, s. 113 flg. Offentlige anskaffelser Høylandet kommune 14

15 stilles til leverandørene, og hvordan oppfyllelse av disse kravene skal dokumenteres. Oppdragsgiver skal også gi opplysninger om endelig frist for mottak av tilbud, hvor og hvordan det skal leveres, vedståelsesfrist og eventuelle krav som stilles til utfylling, utforming og merking. Det skal også opplyses om de tildelingskriterier som legges til grunn for konkurransen. Tildeling av kontrakt skal baseres på objektive og saklige kriterier, og kriteriene skal være i samsvar med de grunnleggende prinsippene i lov om offentlige anskaffelser. Tildelingskriteriene skal oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget slik at det er forutsigbart for leverandørene hva oppdragsgiver vil vektlegge ved valg av tilbud. Tildeling av kontrakten skal enten skje på basis av hvilket tilbud som er det økonomisk mest fordelaktige, eller utelukkende ut fra hvilket tilbud som har den laveste prisen. Dersom kontrakt skal tildeles leverandøren med det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, må oppdragsgiver på forhånd fastsette hvilke kriterier som vil bli vektlagt. Begrepet økonomisk mest fordelaktige skal ikke leses snevert. Oppdragsgiver kan også bruke kriterier som ikke er av ren økonomisk natur. 14 FOA 13-2 (2) nevner en del mulige tildelingskriterier. Opplistingen er ikke uttømmende. Oppdragsgiver kan også bruke andre kriterier. Det eneste absolutte kravet til tildelingskriteriene er at de må ha tilknytning til kontraktsgjenstanden. 4.2 Anbudsprosess Data Fra kommunens investeringsregnskap valgte vi ut rehabilitering av svømmebasseng Høylandet skole som en av de anbudsprosessene vi ønsket å se nærmere på. Vi ba kommunen oversende den dokumentasjon som følger av revisjonskriteriene, det vil si anskaffelsesprotokoll, skatteattester, HMS-egenerklæring, kunngjøringen, konkurransegrunnlaget og kontrakten. Prosjekteringen i denne anskaffelsen, kunngjøring og lignende frem til og med kontraktsinngåelse, viste seg å være utført av Planstyring AS på vegne av Høylandet kommune. Derfor ba vi også om å få se den samme dokumentasjonen av kommunens kjøp av prosjekteringstjenester fra Planstyring AS. Vi mottok følgende dokumenter: Kjøp av prosjekteringstjenester (utført av Høylandet kommune): Prosjektregnskap Kunngjøring på Doffin.no Konkurransegrunnlag Anskaffelsesprotokoll Skatteattester Protokoll fra anbudsåpning Avtale med Planstyring AS angående prosjekteringen I kunngjøringen på Doffin beskriver Høylandet kommune oppdraget slik: Anskaffelsen består av rådgivende ingeniørtjenester for komplett prosjektering og anbudsrunde frem til 14 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser, s. 186 flg. Offentlige anskaffelser Høylandet kommune 15

16 antatt entreprenør vedrørende bygging av nytt svømmebasseng ved Høylandet barne- og ungdomsskole. I kunngjøringen kreves det at leverandøren fremlegger skatteattester, og revisor har mottatt både skatteattest for merverdiavgift og for skatt. Tildelingskriteriet som er valgt er det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, og det skal avgjøres på bakgrunn av pris, leveringstid og ferdigstillelsesfrist, og en vurdering av tilbyders totale kompetanse og kvalitet. Konkurransegrunnlaget gir en nærmere beskrivelse av oppdraget, regler for gjennomføringen av konkurransen, krav til leverandøren og tilbudet m.m. Kommunen har ført anskaffelsesprotokoll. Protokollen inneholder de opplysningene som kreves med unntak av navn på og begrunnelse for valg av leverandør, kontraktsverdi og dato og protokollførers signatur. Rehabilitering av svømmebasseng (utført av Planstyring AS): Tilbudssammenstilling for rehabiliteringen Kontrakt luftbehandlingsanlegg Kontrakt bygningsmessige fag Kontrakt renseanlegg Kontrakt elektroniske anlegg Kontrakt rørleggerarbeid Vurdering Av avtalen mellom Høylandet kommune og Planstyring AS ser vi at verdien på denne kontrakten er over kr, og revisjonskriteriene gjelder tilsvarende for denne anbudsprosessen. Oppdraget ble kunngjort på Doffin.no, og kravet til konkurranse er oppfylt. Det ble utarbeidet et konkurransegrunnlag som beskriver vilkårene for konkurransen tilstrekkelig. Kontrakten ble tildelt det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, og alle tildelingskriteriene har tilknytning til kontraktsgjenstanden. Kommunen har mottatt de nødvendige skatteattester. Anskaffelsesprotokollen inneholder det meste av det som kreves, men den beskriver ikke selve avslutningen av konkurransen, som valg av leverandør og kontraktsverdi. Revisor har ikke mottatt dokumentasjon på kunngjøring, konkurransegrunnlag, anskaffelsesprotokoll og attester for den delen av anskaffelsen som ble gjennomført av Planstyring AS. Selv om anbudsprosessen ble ledet av Planstyring AS, bør kommunen skaffe seg tilgang til den nødvendige dokumentasjonen. På den måten kan kommunen sørge for at det arbeidet som blir utført av andre på vegne av kommunen, oppfyller lovkravene. 4.3 Anbudsprosess Data Det andre prosjektet vi valgte ut fra investeringsregnskapet var bygging av garasje med varmerom ved renseanlegget. Offentlige anskaffelser Høylandet kommune 16

17 Vi mottok følgende dokumenter: Prosjektregnskap Nasjonal kunngjøring av byggeoppdraget Konkurransegrunnlag for grunnarbeidet Protokoll fra anbudsåpningen Kunngjøringen beskriver oppdraget slik: Høylandet kommune ønsker forslag på fasader etc. vedrørende bygging av nytt lagerbygg. Det ønskes også pris på levering og oppføring av lagerbygg. Høylandet kommune har utarbeidet forslag på planløsning som benyttes som grunnlag for fasader etc. I kunngjøringen krever kommunen blant annet at tilbyder skal fremlegge skatteattest for merverdiavgift, skatteattest for skatt og HMS-egenerklæring. I kunngjøringen sies det også at kontrakten blir tildelt det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, og tildelingskriteriene skal være: 1 pris, 2 løsninger, 3 oppstart, 4 byggetid, 5 kvalitet. Konkurransegrunnlaget beskriver det grunnarbeidet som skal gjøres forut for selve oppføringen av lagerbygget Vurdering Oppdraget er kunngjort i den nasjonale databasen Doffin, dermed er også kravet til forholdsmessig konkurranse oppfylt. Kunngjøringen gjelder byggeoppdraget, mens konkurransegrunnlaget gjelder grunnarbeidet forut for byggingen. Det er tilsynelatende ikke utarbeidet noe konkurransegrunnlag for oppføringen av bygget. Når det er sagt så er det ikke et krav å utarbeide eget konkurransegrunnlag dersom kunngjøringen klarer å beskrive vilkårene for konkurransen på en utfyllende måte. Departementet mener imidlertid at dette er mest aktuelt ved enkle kjøp av standardiserte varer. Det kunne derfor med fordel vært utarbeidet et eget konkurransegrunnlag for byggeoppdraget. Kontrakten skal tildeles det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, og tildelingskriteriene må alle sies å ha tilknytning til kontraktsgjenstanden. Kommunen har ikke ført anskaffelsesprotokoll. I kunngjøringen kreves det at leverandøren skal fremlegge skatteattester og HMS-egenerklæring, men kommunen har ikke dokumentert at det faktisk ble gjort. 4.4 Konklusjon De anbudsprosessene vi har kontrollert har vært basert på forholdsmessig konkurranse, og kommunen har kunngjort konkurransene i Doffin. Kontraktene tildeles leverandørene på bakgrunn av lovlige tildelingskriterier. I den ene av anbudsprosessene manglet dokumentasjon på konkurransegrunnlag, skatteattester og HMS-egenerklæring. Heller ikke for anskaffelser over kr er kommunen flink nok til å føre anskaffelsesprotokoll. I den ene anskaffelsen manglet protokollen, og i den andre var ikke protokollen fullstendig. Offentlige anskaffelser Høylandet kommune 17

18 5 Avslutning Høylandet kommune er en av 16 kommuner i Nord-Trøndelag som har inngått innkjøpssamarbeid med Nord-Trøndelag fylkeskommune (NTFK). Avtalen omfatter tilgang til NTFKs rammeavtaler, samt innkjøpsfaglig bistand etter avtale. Rådmannen uttrykker stor tilfredshet med avtalen, og sier at den gjør det mulig for små kommuner som Høylandet å holde et faglig høyt nivå på sine innkjøp uten å ha egen kompetanse på innkjøpsområdet i kommunen. Høylandet kommune baserer sine direkte anskaffelser ( kr) på forholdsmessig konkurranse. Kommunen fører imidlertid ikke anskaffelsesprotokoll og krever sjelden skatteattester og HMS-egenerklæring. Dette er brudd på reglene om offentlige anskaffelser. De anbudsprosessene (over 500 kr) vi har kontrollert har vært basert på forholdsmessig konkurranse, og kommunen har kunngjort konkurransene i Doffin. Kontraktene tildeles leverandørene på bakgrunn av lovlige tildelingskriterier. I noen tilfeller mangler dokumentasjon på konkurransegrunnlag, skatteattester og HMSegenerklæring. Heller ikke for anskaffelser over kr er kommunen flink nok til å føre anskaffelsesprotokoll. En del av årsaken til at kommunens egne anskaffelser er mangelfulle, kan være at de i for stor grad støtter seg til fylkeskommunens innkjøpssamarbeid. Noen ganger er det tross alt nødvendig å ha egen kompetanse på innkjøpsområdet i kommunen. En mulig løsning på problemet kan være å utnytte den faglige bistanden i innkjøpssamarbeidet mer aktivt, for eksempel gjennom kursing og konkret rådgivning. 5.1 Anbefalinger På bakgrunn av funnene i denne forvaltningsrevisjonen, vil revisor anbefale at kommunen: Fører anskaffelsesprotokoll for alle anskaffelser over kr Skjerper inn dokumentasjonen av skatteattester og HMS-egenerklæringer fra leverandørene Vurderer å utnytte den faglige bistanden i fylkeskommunens innkjøpssamarbeid mer aktivt Offentlige anskaffelser Høylandet kommune 18

19 6 Høring Hele rapporten inkl. konklusjoner har vært på høring til administrasjonssjefen. Høringssvaret følger vedlagt denne rapporten. I punkt 1 i høringssvaret sier rådmannen blant annet at han er tvilende til om kjøpet av brukt legeutstyr krever HMS-egenerklæring. Det har heller ikke vært revisors mening å kritisere kommunen for manglende HMS-egenerklæring i det aktuelle avsnittet, og vi ser at vår formulering kunne vært tydeligere på dette punktet. Det kommunen får kritikk for er manglende dokumentasjon av anskaffelsen i form av en anskaffelsesprotokoll. Det er presisert i det innledende kapittel 3.1 at det ikke er et krav om HMS-egenerklæring ved kjøp av utelukkende varer eller tjenester. I punkt 2 i høringssvaret sier plansjefen at den dokumentasjonen revisor etterlyser i punkt i rapporten ble oversendt Men den dokumentasjonen som ble oversendt gjaldt den delen av anskaffelsen som ble utført av Høylandet kommune, og blir omtalt i det samme kapittelet. Det vi etterlyser gjelder den delen av anskaffelsen som ble utført av Planstyring AS. I punkt 3 i høringssvaret kommenterer rådmannen revisjonens anbefalinger. Han er enig i at kommunen må skjerpe seg på protokoller og attester, og er av den oppfatning at fylkeskommunens faglige bistand allerede benyttes aktivt. Offentlige anskaffelser Høylandet kommune 19

20 Litteraturliste Lov og forskrift 1999 Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr Veileder Fornyings- og administrasjonsdepartementet Veileder til reglene om offentlige anskaffelser. Oslo, november Nettsider Doffin. Database for offentlige innkjøp. KOFA. Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Statistisk Sentralbyrå. Offentlige innkjøp. [sitert 19. oktober 2011] Nord-Trøndelag fylkeskommune. Innkjøp. [sitert 16. juni 2011] Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Skjemaer. [sitert 19. oktober 2011] Artikler Kommunal Rapport Ny rekord i innkjøpsfeil. Oslo, 20. januar Kommunerevisoren Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen og hva kan kommunenes kontrollutvalg fokusere på? Oslo, nr Offentlige anskaffelser Høylandet kommune 20

Offentlige anskaffelser. Flatanger kommune

Offentlige anskaffelser. Flatanger kommune Offentlige anskaffelser Flatanger kommune Forvaltningsrevisjon nr 1749-1/2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2011 gjennomført en forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune

Innkjøpsreglement. Loppa kommune. Dra på Lopphavet Et hav av muligheter. Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012. Loppa kommune Loppa kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 25.05.2012 Loppa kommune Parkveien 1/3 Telefon: 78 45 30 00 9550 Øksfjord Telefax: 78 45 30 01 E-post: postmottak@loppa.kommune.no Dra på Lopphavet

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune

Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. 216 Saksnr. 2007/1562-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kontrollutvalget Kommunestyret Saksbehandler: Eva J Bekkavik Forvaltningsrevisjon - Innkjøp i Midtre Gauldal kommune Vedlegg 1 Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (endret 1.7.15) Bygger på EUs direktiver FOA 3-5 til 3-7 Offentlighetsloven, Habilitetsregler, regler

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene

Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene FORVALTNINGSREVISJON 2010 Holtålen kommune Offentlige anskaffelser med fokus på vare og tjenestekjøp utenom rammeavtalene REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Holtålen: 72 41 76 21

Detaljer

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole

Follo distriktsrevisjon. Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole Follo distriktsrevisjon Byggeprosjektet Enebakk ungdomsskole 29. mars 2006 Innholdsoversikt. FORORD... 2 1. SAMMENDRAG... 3 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. METODISK OPPLEGG... 4 4. PROSJEKTETS RAMME....

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir

Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir Fylkesmannen i Nordland Konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av kontorrekvisita og kopipapir (Anbudskonkurranse - FOA del I og II) Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver... 3

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET STATSRÅD Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Kongelig resolusjon om endring av forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann-

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en konkurranse medforhandling vedrørendefjerning av gammelt gulv og legging av nytt i tillegg til diverse endringer/omgjoringer. Klagenemndafant

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Storfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Storfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2009 vedtatt

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter

Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter NIRF - medlemsmøte 11.februar 2009 Ulike problemsstillinger knyttet til endringer og utvidelse av eksisterende offentlige kontrakter Ingrid Bjerke Kolderup Tema som blir behandlet Grunnleggende prinsipper

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Reinertsen AS v/ advokat Frode Henning Antonsen Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA Postboks 1234 Pirsenteret 7492 Trondheim Deres referanse Vår referanse Dato

Detaljer

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige

KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM - Leverandører av kommunikasjonstjenester til det offentlige KOMM er bransjeorganisasjonen for kommunikasjonsbyråer som er sertifisert av Det Norske Veritas (DNV) Byråene leverer bl.a. Strategisk

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet Konkurransegrunnlag for for kjøp av bistand til utvikling av visuell identitet For levering til Business Region Bergen AS Saksnummer: 2016 2 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013

Offentlige anskaffelser. Røros 14. nov 2013 Offentlige anskaffelser Røros 14. nov 2013 Regelverk Anskaffelsesprosessen Terskelverdier Hvorfor fokus på anskaffelser..? Stikkord: tjenestekjøp over post 1426/1427 tiltak i verneområder Tjenestekjøp:

Detaljer

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV

KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV KONKURRANSE GRUNNLAG FOR LEVERING AV Barnehagemøbler til to barnehager i 1. Kringla barnehage 2. Sira barnehag. Side 1 av 8 1. Innledning 1.1. Oppdragsgiver Oppdragsgiver for denne anskaffelsen er Flekkefjord

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT LEIRFJORD KOMMUNE 0 Forord: Reglementet gjelder for alle typer innkjøp til kommunen, dvs. kjøp av varer og tjenester, konsulenttjenester, samt kontrahering av bygg og anlegg. Reglementet

Detaljer

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen

Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Konkurransegrunnlag Språkvask av dokumenter i Riksrevisjonen Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Rutiner og praksis Levanger kommune Forvaltningsrevisjon nr 1719-2/2012 Forord Offentlige anskaffelser - Levanger kommune 2 Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av

Konkurransegrunnlag. for kjøp av Konkurransegrunnlag for kjøp av Kartlegging og bekjempelse av fremmede og skadelige arter i Meråker kommune For levering til Meråker kommune, v/utmarkskonsulent Anne Haneborg Saksnummer: 2010/449 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp

Offentlige anskaffelser. Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Offentlige anskaffelser Per Erik Juvkam Seniorrådgiver i Stab for Innkjøp Agenda 09:00 09:45 Kort om regelverket Hasteanskaffelser Arbeid i forkant av aksjon 10:00 11:30 Case i plenum og i grupper Regelverket

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE

KUNNGJØRING AV KONKURRANSE Detaljer Tittel: Kjøp av prosjektledelse, framtidsprosjektet Midt-Troms 2020 Publisert av: Lenvik kommune Publiseringsdato: 16.11.2009 Dokumenter tilgjengelige inntil: Kunngjøring Tidsfrist: 08.01.2010

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon. Anbud og innkjøp. Mosvik kommune. Forvaltningsrevisjon

Fosen Kommunerevisjon. Anbud og innkjøp. Mosvik kommune. Forvaltningsrevisjon Fosen Kommunerevisjon Anbud og innkjøp Mosvik kommune Forvaltningsrevisjon 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 2 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 3 AVGRENSINGER... 3 4 PROBLEMSTILLINGER... 4 5 VURDERINGSKRITERIER...

Detaljer

Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose

Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31537863.aspx Ekstern anbuds ID 2012-247515/JAN171542 Konkurranse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HOLMESTRAND KOMMUNE Kartlegging av hvordan inngåelser, bruk og oppfølging av kontrakter, rammeavtaler og lignende fungerer 2008 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først

Detaljer

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket Av advokat Gro Amdal, medlem i Forenklingsutvalget Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble

Detaljer

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest

Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest VERSJON 1.0 Kommunedelplan for Nore og Uvdal vest KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for forespørsel om deltakelse 10.11.2009, kl. 12.00 NORE OG UVDAL - OKTOBER 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET...3 1.1 Oppdragsgiver...3

Detaljer

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet :

(3) I konkurransegrunnlagets del om Konkurransebestemmelser stod det under punkt 5 Tilbudet : Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av multifunksjonsmaskiner og printere. Før konkurransen var sluttført, avlyste innklagede konkurransen. Innklagede inviterte så til

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/08 08/148 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.11.2007 Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Agdenes rådhus Møtedato: 14.02.2008 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva. 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo

Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo Kurs i Motiverende Intervju for NAV Oslo Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/38753906.aspx Ekstern anbuds ID M292333/APR196666 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL I INNBYDELSE TIL KONKURRANSE 1 INNLEDNING Forsvarsbygg inviterer leverandøren til alene, eller i samarbeid, å inngi tilbud i en: åpen anbudskonkurranse uten forhandlingsadgang

Detaljer

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre

November 2011 - October 2013. Tema: Valg av prosedyre November 2011 - October 2013 Tema: Valg av prosedyre Anskaffelser etter forskriftens del I Ikke krav til kunngjøring, eller spesielle prosedyrer 3-1 stiller grunnleggende krav til alle anskaffelser: Krav

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån»

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» Konkurransegrunnlag for for kjøp av «Kommunale retningslinjer og praksis vedrørende startlån» For levering til Husbanken 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. "Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 %

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 % Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om en rammeavtale for levering av møbler blant annet til skoler og barnehager. Klagenemnda fant at det angitte tildelingskriteriet

Detaljer

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 139 av 234 Reglement for anskaffelsesvirksomheten ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt at Fellesstyret 19. desember 2013 1. Formål Reglementet skal bidra til at NMBUs anskaffelser,

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 19.09.2014 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen. Reglement for innkjøp av varer og tjenester til Namsos kommune

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen. Reglement for innkjøp av varer og tjenester til Namsos kommune Namsos kommune Økonomiavdelingen Saksmappe: 2008/188-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Reglement for innkjøp av varer og tjenester til Namsos kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Telefon n/a. Faks n/a

Telefon n/a. Faks n/a 1 av 5 02.09.2009 13:06 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Norges Teknisk Naturvitenskapelige universitet (NTNU), Innkjøp -Høgskoleringen 1, Poststed - Trondheim Kontaktpunkt:

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl.

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl. Klager deltok i en bygge- og anleggskonkurranse vedrørende Fauske Strandområde. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt begrunnelsesplikten i forskriftens 11-14 (1) og har gitt forskriftsstridig

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Drivstoffanlegg på Jan Maien, Ny Ålesund, Hopen og Bjørnøya.

Drivstoffanlegg på Jan Maien, Ny Ålesund, Hopen og Bjørnøya. Drivstoffanlegg på Jan Maien, Ny Ålesund, Hopen og Bjørnøya. Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/35320574.aspx Ekstern anbuds ID M265763/AUG182892 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015 Line Rakner Førstekonsulent Tema for innlegget Litt om KOFA og regelverket KOFA håndhever. De vanligste påstandene om brudd på regelverket som fremsettes for

Detaljer

Konkurransegrunnlag del I

Konkurransegrunnlag del I Konkurransegrunnlag del I Tilbudsforespørsel KT 1309 VA-sanering Åstadveien Sanering VA-ledninger Asker 24.02.2014 Konkurransegrunnlag del I - Tilbudsforespørsel KT 1309 Åstadveien Side 2 av 10 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Spesialbil/Dykkerbil til Gjøvik brannvesen

Spesialbil/Dykkerbil til Gjøvik brannvesen Spesialbil/Dykkerbil til Gjøvik brannvesen Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32303107.aspx Ekstern anbuds ID M252661/MAR174555 Konkurranse type: Anbudskonkurranse Dokument

Detaljer

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet KOFA-2003-74 INSTANS: Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2003-06-05 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2003-74 STIKKORD: Forskrift om offentlige anskaffelser 3-8. SAMMENDRAG: Tildelingskriterier, plikten

Detaljer

Hvordan finne den rette leverandør? Kjøp av rådgivningstjenester. Beatrice Dankertsen Hennyng Fagleder anskaffelser

Hvordan finne den rette leverandør? Kjøp av rådgivningstjenester. Beatrice Dankertsen Hennyng Fagleder anskaffelser Hvordan finne den rette leverandør? Kjøp av rådgivningstjenester Beatrice Dankertsen Hennyng Fagleder anskaffelser Omsorgsbygg Oslo KF Omsorgsbygg Oslo KF (forts) Omsorgsbygg Oslo KF eier, drifter og bygger

Detaljer

Plan for de neste kursdagene

Plan for de neste kursdagene 24.09.2015 Bilde fra byggejuss.no OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 Kristian Jåtog Trygstad, ALT advokatfirma Plan for de neste kursdagene Overordnet om anskaffelsesregelverket Grunnleggende krav

Detaljer

Anbudsprotokollen er unntatt offentlighet jf. FOA 3-5 jf. offentlighetsloven 8, 9, 11, jf. forskrift av 14. februar 1986 nr. 351 pkt. V nr.

Anbudsprotokollen er unntatt offentlighet jf. FOA 3-5 jf. offentlighetsloven 8, 9, 11, jf. forskrift av 14. februar 1986 nr. 351 pkt. V nr. Side 1 av 5 ANSKAFFELSESPROTOKOLL OVER TERSKEL for anskaffelser etter forskrift om offentlige anskaffelser, del III - over terskelverdi (over 1,65 mill. for varer og tjenester, 41,0 mill. bygg og anlegg)

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2003/25 Innklaget virksomhet: Klager: Kongsberg kommune, Bravida Sør AS Saksnummer: 2003/25 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema Lov om offentlige anskaffelser GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

Detaljer

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 11/1118-1 601 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Skole/Prosjekt: Saksnr.: Arkivkode: Anskaffelsesprotokoll konkurranse med forhandling i to trinn - over terskelverdi Dok. nr.: 100417 Rev.: 1.

Skole/Prosjekt: Saksnr.: Arkivkode: Anskaffelsesprotokoll konkurranse med forhandling i to trinn - over terskelverdi Dok. nr.: 100417 Rev.: 1. Side 1 av 7 ANSKAFFELSESPROTOKOLL OVER TERSKEL for anskaffelser etter forskrift om offentlige anskaffelser, del III - over terskelverdi (over 1,65 mill. for varer og tjenester, 41,0 mill. bygg og anlegg)

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - FLATANGER KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vakt- og servicetjenester til Oslo Bussterminal. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Referanser"

Detaljer

Tysfjord kommune - vanninntak Kjøpsvik vannverk

Tysfjord kommune - vanninntak Kjøpsvik vannverk Tysfjord kommune - vanninntak Kjøpsvik vannverk Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41598790.aspx Ekstern anbuds ID M308466/OCT205837 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

HØRINGSUTKAST FORVALTNINGSREVISJON. Harstad kommunes kjøp av tjenester fra Sama Maskin og Stenhaug Transport AS NORD.

HØRINGSUTKAST FORVALTNINGSREVISJON. Harstad kommunes kjøp av tjenester fra Sama Maskin og Stenhaug Transport AS NORD. FORVALTNINGSREVISJON Unntatt offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd jf. kommuneloven 78 nr 7 Harstad kommunes kjøp av tjenester fra Sama Maskin og Stenhaug Transport AS Harstad kommune HØRINGSUTKAST

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE 2013 2016 LEBESBY KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Innledning Dette dokumentet viser hovedresultatene fra overordnet analyse av Lebesby

Detaljer