Utvikling av ny registreringsløsning Sykle til jobben Norges Bedriftsidrettsforbund

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvikling av ny registreringsløsning Sykle til jobben 2012. 13.08.2012 Norges Bedriftsidrettsforbund"

Transkript

1 Utvikling av ny registreringsløsning Sykle til jobben Norges Bedriftsidrettsforbund

2 Innhold 1.0 Prosjektets mål Om Sykle til Jobben Prosjektledelse administrativt og faglig Prosjektansvarlig, prosjektleder og administrativt kontakt Andre samarbeidspartnere Framdriftsplan prosjektperiode Kostnader og finansiering av prosjektet Prosjektkostnader Finansieringsplan Rapportering Prosjektregnskapsrapport Framdriftsrapporter Beskrivelse av aktiviteter og metoder Beskrivelse av eventuelle utfordringer ved gjennomføring Beskrivelse hvordan prosjektet har formidlet sine resultater til omverdenen Resultater Oppsummering og anbefalinger Summery... 9 Vedlegg til rapport:... 11

3 1.0 Prosjektets mål Sykle til Jobben har siden 2006 leaset registreringsløsning fra et privat selskap. Norges bedriftsidrettsforbund søkte Transnova om delfinansiering til å anskaffe ny registreringsløsning for Sykle til jobben-aksjonen. Med mål om å redusere kostnader, kunne gjennomføre bedre tilpassede kampanjer, åpne for at eksisterende sykkelkampanjer bruker nettløsningen med egen profilering og få mer nyttig kunnskap om effekten av kampanjen. Nettløsningen skulle være ferdig utviklet i mars 2012, for å være klar til kampanjen i mai Om Sykle til Jobben 2012 Sykle til Jobben (25. april 15. juni) er Bedriftsidrettens aktivitetskonkurranse for fysisk aktivitet til og fra jobb. Målet er 30 minutter om dagen som også er hovedbudskapet. Premiene trekkes blant alle lag med et snitt på minimum 30 minutter fysisk aktivitet per dag. Alle virksomheter kan delta, og hver virksomhet kan ha flere lag. Målet er å få flest mulig til å bruke arbeidsveien aktiv. Sykle til Jobben er i hovedsak en lagkonkurranse med registrering av minutter. I 2012 tester vi også ut en individuell konkurranse, med registrering av kilometer. 2. Prosjektledelse administrativt og faglig 2.1 Prosjektansvarlig, prosjektleder og administrativt kontakt Prosjektansvarlig har ansvaret for ledelse og gjennomføring av prosjektet, og har oppnevnt følgende administrativt ansvarlig og prosjektleder: Administrativt kontakt: Navn: Svenn Erik Bolle (Generalsekretær) E-post: Tlf: Andre samarbeidspartnere Prosjektet er gjennomført sammen med IT-faglige ressurser fra Norges Idrettsforbund, og med BLOC as som utvikler og leverandør av registreringsløsningen. 3. Framdriftsplan prosjektperiode Prosjektperioden for uviklingen: Med bakgrunn i at løsningen ikke ble 100 % ferdigstilt innen prosjektperioden, vil resterende funksjonalitet utvikles frem mot Dette gjenstår pr. mai 2012: Kartfunksjonalitet og tracking av turer.

4 Registrering av turer via kalenderfunksjonen i registreringsløsningen. Gjenomgang av løsningen for å bedre brukeropplevelsen. 4. Kostnader og finansiering av prosjektet 4.1 Prosjektkostnader Prosjektkostnader År 1 År 2 Egeninnsats/ Personal kostnader (fordelt på hovedaktiviteter i fremdriftsplanen og fordelt på parter i prosjektet) Innkjøp/leie av tjenester (fordelt på type tjenester) Investeringer/leie av materiell og utstyr (fordelt på type investering, materiell og utstyr) Andre driftskostnader, f.eks. reiser og møter Kostnader pr år Total prosjektkostnad over to år Finansieringsplan Egenfinansiering År 1 År 2 Egenkapital Egeninnsats i kroner (450 kr*260 timer) Egenfinansiering pr år Sum

5 Total egenfinansiering STJ fra NBIF Personalkostnader/Egeninnsats beregnes med timepris som utgjør 1,25 av årslønn, maks kr 1000 pr time, dette inkluderer normale administrative kostnader og andre overheadkostnader. Ekstern finansiering År 1 År 2 Støtte fra Transnova Annen offentlig støtte (NIF) Annen finansiering Ekstern finansiering pr år Sum Total eksternfinansiering til STJ Sum total finansiering Støtte fra Transnova Transnova har totale bevilget NOK noe som utgjør 45 % av planlagte prosjektkostnader. 5. Rapportering Innhold rapportering: - Prosjektregnskapsrapporter inkl. timelister (vedlegg 1) - Sluttrapport, inkl revisorgodkjent prosjektregnskap (vedlegg 2) - Powerpoint presentasjon. ( vedlegg 3) 5.1 Prosjektregnskapsrapport Prosjektregnskapsrapport skal leveres innen Følgende kostnadsarter skal benyttes i prosjektansvarliges regnskapsføring: - Egeninnsats/Personalkostnader - Innkjøp/leie av tjenester - Investeringer/leie av materiell og utstyr - Andre driftskostnader (reiser, møter)

6 Bedriftsidretten beklager at leveringen av rapporten er forsinket dette skyldes, at Sykle til Jobben ble avsluttet medio juni, med påfølgende ferieavvikling hos revisor og bedriftsidretten. 5.2 Framdriftsrapporter Prosjektet har et avvik på lanseringstidspunkt, og ett stort avvik på timeforbruk. Etter planen skulle full registreringsløsningen lanseres i mars. Påmeldingsfunksjonaliteten for kontaktpersoner og invitasjonsfunksjonaliteten ble lansert i mars, selve registreringsløsningen for deltakerne ble først lansert 24.april Påmeldingsfunksjonaliteten og administrator funksjonaliteten har fungert godt fra lansering. Deltakerfunksjonaliteten har Bedriftsidretten slitt litt med vi har underveis i aksjonen forbedret brukeropplevelsen og registreringsløsningens design slik at den skal fungerer mer intuitivt. Leverandør og bedriftsidretten er enig om at løsningen videreutvikles frem mot aksjonen i 2013, uten nye kostnader for Bedriftsidretten. Dette fordi ikke all funksjonalitet som står beskrevet i applikasjonsbeskrivelsen er ferdig utviklet og inkludert i årets løsning, men også pga at løsningen ikke fremstår som intuitiv nok for brukeren. Kostnadene til prosjektet er fordelt over 2011 og 2012, men majoriteten av kostnadene er påløpt i 2012 og ikke 2011 som planlagt i søknaden. Etter avtale med Transnova er prosjektet revidert som ett år. 5.3 Beskrivelse av aktiviteter og metoder Planleggingsperioden: Det ble laget en applikasjonsbeskrivelse for registreringsløsningen. Denne ble utviklet basert på kampanjens egenart, mål og tilbakemeldinger fra deltakere via kartleggingene gjennomført i perioden Utviklingsperioden: I perioden januar-april er det gjennomført ukentlige arbeidsmøter med leverandør (Bloc). I tillegg nesten daglig Skype dialog med utviklermiljøet i Beijing. Denne dialogen er pågått før, under og etter kampanjeperioden. Både arbeidet i utviklerfasen, og i aksjonsperioden har krevet langt mer tilstedeværelse og oppfølging enn forbundet antok i forkant. Metodikken med arbeidsmøter på 3 timer har fungert bra da endringer i løsningen har blitt gjort underveis i møtene. Det er stipulert 60 timer under aksjonen, som har medgått til skriftliggjøring av justeringer, feilsøking, dialog med utviklermiljøet. Det er benyttet langt flere timer til oppfølging av prosjektet enn først antatt. Det er gjennomført 10 arbeidsmøter med leverandør a 4 timer i forkant av oppstart. På de fleste av disse møtene har NBIF stilt med 3 personer (Ingunn Finstad, Vegard Flaamo og Siri Meland). Dette utgjør totalt 160 timer, inkludert forarbeid til møtene. Utviklingen av applikasjonsbeskrivelsen og skisser av løsninger var stipulert til 100 timer. Testing og arbeidet rundt avtaleinngåelse kommer i tillegg og er stipulert til 35 timer. Totalt har bedriftsidretten brukt: arbeidstimer pr 16. juni Viser til vedlagt timeliste.

7 Det er planlagt ytterligere møter for å videreutvikle registreringsløsningen når deltakerkartleggingen er klar i august. Avvik økonomi: Det er avvik i forhold til oppsatt budsjett innen flere områder. Egeninnsats /personal: Stipulert til 260 timer, pr 16. juni er det brukt over 600 timer. Det er benyttet en mer arbeidsintensiv metodikk med ukentlige arbeidsmøter. I tillegg var grunnmodulene ikke ferdig utviklet ved prosjekt oppstart dette medførte at prosjektleder måtte lage kravspesifikasjonen til grunnmodulene, underveis i prosjektet. I tillegg undervurderte forbundet prosjektet i forhold til prosjektledelse, som har vært langt mer arbeidskrevende enn forutsatt. Andre driftskostnader: Lisensavgift til Applaunch: Denne kostnaden er redusert da forbundet har fordelt kostnadene mellom flere prosjekter (Aktiv bedrift og Sykle til Jobben). Prosjektregnskapet viser et merforbruk på noe over kr. Kostnadene for personal/egeninnsatsen vil øke da løsningene ikke ansees som ferdig utviklet. Bedriftsidretten har fastpris på utviklingen av registreringsløsningen, så andre kostnader vil ikke tilkomme. 5.4Beskrivelse av eventuelle utfordringer ved gjennomføring Utvikling av ny registreringsløsning for Sykle til Jobben, har ikke vært fritt for utfordringer. Mange av utfordringene har basis i en kort utviklingsperiode. 1. Bakgrunn: Registreringsløsningen skulle bygge på moduler som var planlagt ferdig utviklet i januar Denne utviklingen var sterkt forsinket, noe som medførte at Sykle til Jobben måtte beskrive disse i en oppstartsfase og vente på utviklingen. Dette skapte forsinkelser i prosjektet, som allerede da hadde en tight fremdriftsplan. Dette er bakgrunnen for at deler av løsningen ikke ble lansert før aksjonsstart. Denne delen ble heller ikke godt nok testet før aksjonen startet. 2. Utviklingsmiljø i Beijing, prosjektledelse i Norge: Aksjonen opplevde at å ha et utviklingsmiljø basert i Beijing var en utfordring. Det å skape en forståelse for hva prosjektet er og dens formål, krevde mye tid. At utvikler miljøet også brukte tid på å utvikle annen funksjonalitet de mente ville passe i kampanjen uten å forankre hos prosjekteier skapte mye frustrasjon underveis. Mye av dette kunne været unngått med bedre prosjektledelse fra leverandør. 3. Kampanjeløsninger mot bedriftsmarkedet: Registreringsløsningen tar utgangspkt. i at arbeidsplassen melder på lag basert på ansatte i virksomheten. Dette er en mer krevende løsning enn å orientere seg mot individuell deltakelse der individet selv kan ta beslutning på egne vegne. 5.5 Beskrivelse hvordan prosjektet har formidlet sine resultater til omverdenen Registreringsløsningen ble tatt i bruk i april Løsningen er markedsført aktivt i annonser, innbydelsen ( stk), innlegg i Dagens Næringsliv, web. annonsering, og nyhetsbrev til alle tidligere deltakere og bedriftsidrettslag.

8 Det er i tillegg sendt ut 3 pressemeldinger i tilknytning til aksjonen. Sykle til Jobben fikk mye omtale i ulike medier når kronprinsessen valgte å støtte aksjonen ved å sykle dagen før oppstart. Aksjonen har satt ny rekord i presseoppslag med 520 oppslag i april-juni. 5.6 Resultater Aksjonen endret innretning i Sykle til Jobben gikk fra å være en åpen aktivitetskampanje til en transportkampanje med fokus på transport mellom hjem og arbeid. Dette var en endring som gjør det enklere å kommuniserer kampanjens mål og innhold. Aksjonsformen har fått en blandet mottakelse, og forbundet har bestemt seg for å evaluerer aksjonens innretning i løpet av høsten Deltakerutvikling: Klima og miljø: I deltakerkartleggingen som er gjennomført etter avsluttet aksjon oppgir nær 60 % av respondentene at de primært benytter motorisert transport til og fra jobb. Hvilke(t) transportmiddel har du primært brukt til og fra jobb - før aksjonsperioden? Basert på aktivitetsregistreringene i løsningen har aksjonen spart miljøet for ,73 Co2 kilo. Resultatet baserer seg på alle turene som er lagt inn i løsningen. Kalkulatoren bygger på råd fra Enmira som er et selskap som har spesialisert seg på miljøvennlig bilbruk og rådgivning. De anbefalte at vi benytter 150 gr CO2 pr km i snitt for å synliggjøre besparelsen. Bedriftsidretten er klar over at miljøeffekten er avhengig av biltype og tidligere transportvalg (bil/sykkel/kollektiv). Deltakerne har gjennomført turer og vært aktive i nesten 7,6 millioner minutter som utgjør nær 15 år med sammenhengende aktivitet. Flere kommuner med: I 2012 har det vært 6 kommuner som har deltatt i kampanjen. Fra 2013 er det ytterligere 2 nye kommuner som ønsker å benytte registreringsløsningen. Vi har pr. nå ikke fått tilbakemeldinger på at noen av kommunene ønsker å trekke sin deltakelse i 2013.

9 2012: 2013: Lier Drammen Øvre Eiker Nedre Eiker Kongsberg Bergen Kristiansand Sandefjord Deltakeravgiften: Som et resultat at vi eier egen løsning ble prisen satt ned fra 165 kr til 99 kroner for medlemmer og de som ønsker å bli medlem. For øvrige deltakere 300 kr. For kommuner og større bedrifter som ønsker at alle innbyggere eller ansatte skal få delta lages det en pakkepris basert på antall ansatte. Er det større geografiske områder lages det egne avtaler. 6.0 Oppsummering og anbefalinger Sykle til Jobben har 40 års jubileum i 2013, og vil forhåpentligvis fortsette som kampanje 40 år til. Som nevnt tidligere vil aksjonen evalueres og det er sendt ut spørreundersøkelse til alle deltakerne 9200 stk. Formålet er å videreutvikle aksjonen i tråd med ønsker og behov fra brukerne. Vi har besluttet å gjennomføre en ny aktivitetskampanje i oktober Kampanjen vil benytte samme løsning som Sykle til Jobben men videreutvikles i tråd med tilbakemeldinger fra deltakerne. Det vil være fokus på minutter med mål om 30 minutter fysisk aktivitet hver dag. 7.0 Summery The Norwegian Federation for Company Sports (NBIF) is a nonprofit organisation founded in Today NBIF is one of the biggest national federations within The Norwegian Olympic and Paralympic Committee and Confederation of Sports. The federation runs campaigns to change attitudes and promote physical activity in everyday life, such as "Bicycle to work" and "Be active at work". These annual campaigns motivate thousands of employees throughout Norway, both in the private and public sectors. Every year since 1970 s the Norwegian Federation of Company Sports arrange Bicycle to work campaign. From 2007 NBIF has leased a registration solution from Sweden. Now we are eager to develop our own solution therefore we applied funding from Transnova to achieve this goal. The main goal is to get more people to use their bike between work and home.. But also offer a campaign to less cost, and make a more dynamic and innovative solution. Main function in the registration solution for bicycle to work: Companies, communes, and counties have the possibilities to administrate their own campaign inside the national Bicycle to work campaign.

10 Every participant has their own profile (with functions inspired by social network solutions. ) This is where the participants can track their own activities, follow the team and other colleges in the company. All participants can write blog and share pictures with their friends and colleges. Calculation of Co2 savings App for Iphone and Android for easy and fast registration Statistic s and results in all variations based on individual and teams. Levels: Companies, commune, counties, national).

11 Vedlegg til rapport: - Prosjektregnskapsrapporter inkl. timelister (vedlegg 1) - Sluttrapport, inkl revisorgodkjent prosjektregnskap (vedlegg 2) - Powerpoint presentasjon. ( vedlegg 3) Oversikt over vedlegg: 1. Revisors beretning 2. Regnskapsrapport 3. Resultatregnskap IT-prosjekt i NBIF 4. Timeliste 5. Power Point presentasjon 6. IT avtaler med Bloc a. Utvikling registreringsløsning Sykle til Jobben b. Hovedavtale c. Drift, support og vedlikehold d. Utvikling av Aktiv bedrift

Prosjektsrapport, Fase 1

Prosjektsrapport, Fase 1 Prosjektsrapport, Fase 1 Muligheter og barrierer for en nasjonal kommersiell samkjøringstjeneste 1. Januar 2012 1 Innhold Introduksjon s. 3 Forarbeid og aktiviteter s. 3 Løsningen s. 4-7 Analyse og resultat

Detaljer

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark

Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere. Delrapport 1: Bredbånd i Telemark Prosjektstyring med eksterne samarbeidspartnere Delrapport 1: Bredbånd i Telemark - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 700023 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...6

Detaljer

Spontan samkjøring DEL I. Sammendrag av hovedrapport til Transnova etter første fase

Spontan samkjøring DEL I. Sammendrag av hovedrapport til Transnova etter første fase Prosjekttittel: Spontan samkjøring Prosjektnummer: 2010100687 Arkivnummer: 2010100687-28 Spontan samkjøring DEL I Sammendrag av hovedrapport til Transnova etter første fase Sluttrapporten for fase 1 tar

Detaljer

Samarbeidsavtale - Finnmark Fylkeskommune

Samarbeidsavtale - Finnmark Fylkeskommune 9/2012 Samarbeidsavtale - Finnmark Fylkeskommune Tore Vånge, KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Innhold Sammendrag... 1 Tiltak 1 Analyse av RUP 2011... 2 Tiltak 2 Forprosjekt Utdanning...

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering

ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon en midtveisevaluering Av Hans Olav Bråtå, Vegard Johansen, Kari Vangsgraven Stubberud og Jorid Vaagland ØF-rapport nr. 12/2006 Verdiskapingsprogrammet

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB

SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB SLUTTRAPPORT GRAVID OG I JOBB Januar 2012 1 I N N H O L D side 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for prosjektet 4 3. Prosjektets måloppnåelse 5 3.1 Målsetting for gravide ansatte i Sande kommune 6 4. Gjennomføring

Detaljer

av leverandør av nytt HR system

av leverandør av nytt HR system Kvalitetsrevisjon av leverandør av nytt HR system Bergen kommune 08.02.2012 PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 3984, NO-5835 Bergen T: +47 95 26 00 00, www.pwc.no/ Bergen kommune Att: Grete Holen Bergen

Detaljer

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr.

SLUTTRAPPORT. for prosjektet. Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt. Virksomhetsområde: Rehabilitering. Prosjektnr. SLUTTRAPPORT for prosjektet Frisk som en fisk hva nå? Tilbud og trening lokalt Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr.: 2007/3/0374 Søkerorganisasjon: Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Forord

Detaljer

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom NIBR-rapport 2012:9 Sara Blåka Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom Status etter Opptrappingsplanen Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Detaljer

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

Detaljer

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse

Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse Oppdragsrapport nr. 7-2013 Alexander Schjøll og Frode Alfnes Forbrukeres holdning til pensjonssparing Resultater fra en webundersøkelse SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 7 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Interreg IV A-prosjekt 2011-2014

SLUTTRAPPORT. Interreg IV A-prosjekt 2011-2014 SLUTTRAPPORT Interreg IV A-prosjekt 20-204 2 Forord Økt andel eldre og mangel på arbeidskraft er utfordringer samfunnet møter om få år. Dette gjør at vi må tenke nytt i forhold til måten vi jobber på og

Detaljer

ØSTFOLD KOLLEKTIVTRAFIKK

ØSTFOLD KOLLEKTIVTRAFIKK ØSTFOLD KOLLEKTIVTRAFIKK STATUS 2013 OG SØKNAD 2014 KID - Ordningen for bedre kollektivtransport i distriktene 1 Oppsummering Flexx startet 20. juni 2012, delvis finansiert med midler fra KID-ordningen.

Detaljer

Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2

Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2 Prosjektrapport Delprosjektet Kompetanse - Helt hjem 2 Forfattere: Bodil Bach, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Universitetssykehuset i Nord Norge HF Anne Merete Driveklepp, Sunnaas sykehus

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Evaluering av tilskudd til tilpasning

Evaluering av tilskudd til tilpasning Evaluering av tilskudd til tilpasning Rapport 2014-14 Proba-rapport nr 2014-14, Prosjekt nr. 14014 ISSN: 1891-8093 LEB/EW/SK, AG, 19.12.2014 -- Offentlig -- Evaluering av tilskudd til tilpasning Utarbeidet

Detaljer

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger

Sluttrapport. for. forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Sluttrapport for forretningsmodeller, avregnings- og betalingsløsninger Fase 2 10.04.2013 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 Innledning... 5 Mål i Fase 2... 7 Beskrivelser av aktiviteter og metode...

Detaljer

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0

Rapport og planer 2011-2012. Versjon 1.0 Rapport og planer 2011-2012 Versjon 1.0 1 Innledning 1.1 Overordnet om aktiviteten i 2011 I oppstartsåret 2011 har arbeidet innen de tre hovedområdene CRIStin har ansvar for hatt svært ulik vinkling: Aktiviteten

Detaljer

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013

Sluttrapport fra. Sykehjemsprosjektet i Noklus. Bergen 2013 Sluttrapport fra Sykehjemsprosjektet i Noklus En satsning fra Regjeringen som del av Omsorgsplan 2015 2007 2012 Bergen 2013 2 FORORD God kvalitet på laboratorievirksomheten ved landets sykehjem er avgjørende

Detaljer

Nytt verktøy i tradisjonell næring

Nytt verktøy i tradisjonell næring 6/2011 Nytt verktøy i tradisjonell næring Om likestillingsarbeid i tre kystnæringsbedrifter Marte Taylor Bye og Mari Helenedatter Aarbakke KUN Senter for kunnskap og likestilling www.kun.nl.no Nytt verktøy

Detaljer

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010

Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Delårsrapport SnowboardMover UB Halden Videregående skole 2009/2010 Mentor: Benny Richard fra Jotne Ankers AS Ansvarlig lærer: Michael Alexander Norvald 1 Forretningsidé SnowboardMover UB skal tilby et

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

HVORDAN LYKKES KOMMUNESEKTOREN I SOSIALE MEDIER?

HVORDAN LYKKES KOMMUNESEKTOREN I SOSIALE MEDIER? Ole Emil Johnsen Eva Cecilie Jørgensen Rolf E. Aaneland HVORDAN LYKKES KOMMUNESEKTOREN I SOSIALE MEDIER? Et utrednings- og dokumentasjonsprosjekt (FoU) utført av Gambit H+K Strategies for KS. Sammendrag

Detaljer

Prosjektstyringsteknikker for ITprosjekter basert på erfaringsdata

Prosjektstyringsteknikker for ITprosjekter basert på erfaringsdata Prosjektstyringsteknikker for ITprosjekter basert på erfaringsdata Et delprosjekt under forskningsprogrammet PS 2000s hovedprosjekt: Nye prosjektstyringsteknikker. Dato: 1. juli 1997 Åpen versjon. Fil:

Detaljer

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR

Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR Portal for styringsinformasjon fase 1 - RADAR SLUTTRAPPORT Prosjekteier: Prosjektleder: Øystein Næss Roy Smelien Godkjent dato: Signatur: (prosjekteier) (prosjektleder) Helseforetakenes senter for pasientreiser

Detaljer

Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland

Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland Prosjekt Telemedisin i Nordvest-Russland Avslutningsrapport Forfattere: Svetlana Manankova Bye Tove Sørensen Dato: 8. juni 2001 I. BESKRIVELSE... 1 1.1 Bakgrunn... 1 1.2. Målsetting... 1 1.2.1. Formål...

Detaljer