Styresak. Kristin Blehr Patterson/Trond Søreide Miljøstyringssystemet i føretaket. Arkivsak Styresak 70/14 A Styremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Kristin Blehr Patterson/Trond Søreide Miljøstyringssystemet i føretaket. Arkivsak Styresak 70/14 A Styremøte 29.10.2014"

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Kristin Blehr Patterson/Trond Søreide Miljøstyringssystemet i føretaket Arkivsak Styresak 70/14 A Styremøte Forslag til vedtak: 1. Styret tek saka til orientering og ber administrasjonen sikre framleis betring av miljøprestasjonane i føretaket. 2. Styret ber om ein årleg gjennomgang av miljøprestasjonane. 1

2 Oppsummering Helse Bergen har vært eit miljøsertifisert sjukehus sidan september Sertifikatet er gyldig for 3 år og omfattar årleg tredjepart revisjon. Hovudhensikta med miljøstyringssystemet er å implementere miljøbevisstheit i det daglege arbeidet gjennom gode rutinar og arbeidsmetodar. Føretaket har gjennomført fleire gode miljøtiltak og har implementert miljøstyringssystemet. Helse Bergen vil arbeide vidare for å redusera miljøpåverknaden, og spesielt innanfor utslepp av klimagassar og bruk av helse- og miljøskadelege stoff. Fakta I 2011 ga Helse- og omsorgsdepartementet eit oppdrag til alle helseføretak om etablering av miljøleiing og påfølgjande miljøsertifisering etter ISO standarden. Innføringa skulle gjennomførast i løpet av Etablering av miljøstyringssystem skal sikre god praksis for ein «føre var-politikk» og ein kontinuerleg forbetring av helseføretakas miljøprestasjon. Oppdraget blei understøtta av eit nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom dei regionale helseføretaka, under leiing av Helse Vest RHF. Dette ga mogelegheiter til erfaringsutveksling og kompetansedeling på tvers av helseføretaka. Det ble frikjøp to prosjektmedarbeidarar for å understøtte det nasjonale arbeidet. Begge desse er tilsett ved HMS seksjonen i Helse Bergen. Saman med dei medarbeidarar som primært arbeidar internt i føretaket utgjer desse eit betydeleg kompetansemiljø. I Helse Vest er Det Norske Veritas (DNV) sertifiseringsorgan og gjennomfører ekstern revisjon. Helse Bergen blei som det første store sjukehuset og det første i Helse Vest miljøsertifisert i september Sertifikatet er gyldig for 3 år og omfattar årleg tredjepart revisjon. I løpet av treårsperioden skal alle nivå 2-einingane ha gjennomført ekstern miljørevisjon. Hovudhensikta med miljøstyringssystemet er å implementere miljø i det daglege arbeidet gjennom gode rutinar og arbeidsmetodar. Miljøstandarden inneheld detaljerte krav til korleis eit miljøsystem skal byggast opp. Miljøleiingssystemet er ein kontinuerleg syklus av planlegging, gjennomføring og kontroll for å sikre at føretaket oppnår ein miljøforbetring. Standarden set ikkje konkrete krav om miljøprestasjon utanom oppfylling av lover og forskrifter. Miljømål og handlingsplanar må føretaket sjølv formulere. Årleg gjennomfører leiinga gjennomgang av miljøstyringssystemet, for å sikre at systemet er tilstrekkeleg og verknadsfullt. Kommentar Ein viktig del av miljøstyringssystemet er å identifisere dei sidene av ei sjukehusdrift som i vesentleg grad påverkar naturen. Denne kartlegginga er grunnlaget for utforminga av miljøpolitikken, miljømåla og handlingsplanane for sjukehuset. For Helse Bergen er dei viktigaste miljøaspekta avfall, bygg, energi, innkjøp og utslepp til luft, vatn og jord. Sjukehusets miljøpolitikk og miljømål Haukeland universitetssjukehus skal vere i fremste rekke innanfor miljøvennleg drift av sjukehus og institusjonar. Vi skal kontinuerleg arbeide for miljøforbetringar og reduksjon av negativ miljøpåverknad. Dette vil vi oppnå ved å: arbeide aktivt innanfor dei betydelege miljøaspekta: avfall, bygg, energi, innkjøp, utslepp til luft, vatn og jord sette miljømål og lage handlingsprogram som støttar opp om organisasjonens miljøpolitikk sørgje for at våre medarbeidarar og samarbeidspartnarar utfører sine oppgåver på ein miljøansvarleg måte sette strengare miljøkrav enn minimumskrava til myndigheita, der det er teknisk og økonomisk mogeleg ta i bruk tekniske og organisatoriske løysingar som er positive for det ytre miljø planlegge byggeprosjekt og ombyggingar for å oppnå gode miljøløysingar 2

3 Helse Bergen har 4 overordna miljømål: 1. Ha miljøbevisste medarbeidarar 2. Redusere utslepp av miljøskadelege stoff til jord, luft og vatn a. Delmål: 5 % nedgang i flyreiser frå 2012-tal innan 2014 b. Delmål: 5 % av totalkostnadane på mat skal vere økologisk innan Redusere miljøpåverknad frå produkta 4. Redusere ressursforbruket Miljømåla har tilhøyrande miljøindikatorar som gjer at vi kan overvake utvikling og miljøprestasjon. Miljøhandlingsplan og HMS-planar Haukeland universitetssjukehus har ein miljøhandlingsplan på føretaksnivå som set fokus på dei store aktivitetane som har vesentleg betyding for heile sjukehuset sin miljøprestasjon. Dette omfattar tiltak knytta til innkjøp, byggeverksemd (bygging av sjukehusbygningar), arealbruk, økologisk mat og transport til og frå sjukehuset. Til dømes er miljøplanen for Sengebygg sør ambisiøs og har satt seg mål om å bli passivhus, det totale klimagassutsleppet gjennom bygget si levetid skal reduserast med 30 % i forhold til dagens praksis og ein skal unngå helse- og miljøskadelege stoff i bygget. Eit anna døme er at det hausten 2013 ble innført økologiske meieriprodukt (lettmjølk, kulturmjølk, rømme, egg) som utgjer rundt 5 % av det totale matvareinnkjøpet. Det er også satt i gang tiltak for å fremje miljøvenleg transport; reisevaneundersøking i samarbeid med Skyss, informasjon om kollektivtilbod og samkjøring, samt utbetring av sykkelparkering og tilbod om sykkelservice. I tillegg skal einingane setje eigne miljømål og tiltak i sine lokale HMS-handlingsplanar. På denne måten tar vi tak i dei store aktivitetane som set rammene for miljøprestasjonen, og får fanga opp lokale miljøutfordringar. Det er ein auke i antall HMS-handlingsplanar som har inkludert miljømål og tiltak i planane sine. Miljøprestasjon Tabellen under viser dei 4 overordna miljømåla med tilhøyrande miljøindikatorar som gir eit bilete av miljøprestasjonen til sjukehuset. Dei grøne ansikta viser ein positiv utvikling. Her er det naturleg og trekke fram miljøkrav ved anbud som har ei god utvikling. Det blir arbeida systematisk for å betre kvaliteten på miljøkrav ved innkjøp. Det er eit rødt ansikt som viser ei negativ utvikling for antall flyreiser, her er det ein liten men jamn auke frå år til år. Dette kan henge saman med generell aktivitetsauke ved sjukehuset. Dei gule ansikta viser enten ingen tydeleg utvikling eller har manglande kvalitet på kjeldedata. Mål Indikator Utvikling/ vurdering Ha miljøbevisste medarbeidarar Antall medarbeidarar bestått e- læringskurset Ytre miljø Redusera utslepp av miljøskadelege stoff til jord, luft og vatn Andel restavfall (%) av total avfallsmengde Antall flyreiser Antall videokonferansar Gjenvinningsfraksjonar Kg plast, Kg papir, Kg glas og metall Utslepp CO 2 - ekvivalentar (tonn) Samkjørte pasientreiser (km spart) Redusera miljøpåverknad frå produkt Ant. anbud med miljøkrav av totale anbud Antall substitusjonsvurderingar i bygg Redusera ressursforbruket kwh/ m 2 Vatnforbruk (m 3 ) 3

4 Revisjonar og uønska hendingar Ytre miljø er ein del av revisjonsprogrammet som omhandlar det systematiske HMS-arbeidet. Årleg vert det gjennomført rundt 15 internrevisjonar på dei ulike nivå 2-einingane. Einingane med størst negativ miljøpåverknad vert prioritert ved oppsett av revisjonsprogram, og kvar nivå 2-eining skal reviderast innan Ein viktig del av miljøstyringssystemet er å melde og saksbehandle miljøavvik, dette bidrar til å sikre kontinuerleg miljøforbetring. I dag blir det meldt få miljøavvik og kvaliteten på saksbehandlinga kan betrast. Det er satt ned ei gruppe på regionalt nivå som skal sjå på utfordringane knytt til kvaliteten i meldesystemet «Synergi» og generelt utfordringar knytt til miljøavvik. Tabellen under viser resultat frå 2013 til juni Type hending: HMS avfall, ytre miljø, HMS utslepp ytre miljø, HMS kjemikaliar Registrerte funn 108 Registrerte funn med type hending HMS avfall 27 Registrerte funn med årsaksanalyse 12 Registrerte funn med strakstiltak 31 Registrerte funn med korrigerande tiltak 6 Registrerte funn med førebyggande tiltak 33 Samsvarsvurdering Sjukehuset skal regelmessig vurdere om den daglege drifta er i samsvar med myndigheitskrav og eigne miljøkrav. I samsvarsvurderinga vert resultat frå internrevisjonar, eksterne revisjonar, HMS-årsrapport og uønska hendingar samanstilt i tabell under. Myndigheitskrav, Krav i ISO Avvik, korrigerande tiltak og førebyggande tiltak 2. Miljøaspekt (Dei forhold som påverkar ytre miljø indirekte skal kartleggast og kontrollerast) Lov om offentlege anskaffelsar og Produktkontrollova Funn 2013 Manglande handtering og meldefrekvens av uønska hendingar Manglande miljøkrav og livsløpsvurderingar ved anskaffelsar Manglande oversikt over miljøkritiske leverandørar 3. Forskrift om utføring av arbeid Manglande risikovurdering av kjemikaliehandtering, bl.a. vedrørande risikovurdering av kjemikaliar Tiltak vedtatt i føretaksleiinga (utdrag) - evaluering på bruken av Synergi - evalueringen skal anbefale tiltak dersom rapportering, saksbehandling og læring av avvik er mangelfull - tilbod om opplæring ved sakshandsaming - bruke klimagassregnskapet til å finna fram til miljøkritiske leverandørar samt sjå om miljøkrava som blir stilt gjer klimareduksjon - alle einingar skal ha eit oppdatert stoffkartotek Samarbeidspartnarar I tillegg til kontakten med andre helseføretak gjennom det nasjonale prosjektarbeidet, er føretaket medlem av Klimapartnar Hordaland. Dette er eit nettverk for private og offentlige verksemder som ønskjer å redusere sine klimagassutslepp og fremme grøn verdiskaping. 13 større verksemder er med frå 4

5 start. Partnarane forpliktar seg til å gjennomføre miljøsertifisering og utarbeide klimaregnskap med planar for reduksjon av utslepp. Klimagassregnskap Helse Bergen har akkurat ferdigstilt klimagassregnskapet for direkte og indirekte utslepp. Klimagassregnskapet gjer ein oversikt for heile føretaket og for dei ulike nivå 2-einigane. Utsleppa blir delt inn i tre ulike scope: Scope 1: Direkte utslepp frå eigne produksjonsmidlar, til dømes transport med eigne kjøretøy, lystgass og bruk av oljekjelar og gass. Scope 2: Indirekte utslepp frå innkjøpt energi: elektrisitet og fjernvarme. Scope 3: Indirekte utslepp frå innkjøpte og varer og tenester: transporttenester, medarbeidarar sine fly/jobbreiser, avfall og bruk av produkt. Føretaket sitt klimagassfotavtrykk utgjør ,5 tonn CO 2 -ekvivalentar for Utsleppa tilsvarar årleg utslepp frå ca bilar på norske veier. Klimagassregnskapet viser at utslepp frå scope 3 er størst. Innkjøp av varer og tenester utgjør vårt største klimafotavtrykk. Klimagassregnskapet viser også utslepp frå ulike varegrupper. Det er varekategoriane medisinar, laboratorieutstyr og mat som har størst klimagassutslepp. Ved å gjennomføre klimagassregnskap årleg kan det bidra til betre miljøstyring framover og kunne vise om miljøtiltaka har ønska effekt. Figur 1: Fordelinga av scope 1, 2 og 3 for føretaket i Figur 2: Utsleppskjelder fordelt i prosent for

6 Urtehagen på Haukeland Klima=Helse er eit prosjekt i regi av Norsk Medisinstudentforeining (Nmf). Prosjektet ønskjer å inspirere til ein klimavennleg livsstil og å skape ein naturleg møteplass på sjukehuset. Medisinarstudentane ønskjer å gjøre Haukeland til et grønare, meir miljøvennleg og innbydande sjukehus for alle. I Urtehagen på Haukeland dyrkar studentar, medarbeidarar, pasientar og andre frivillige grønsaker, urter og bær. Visjonen for Urtehagen er at den skal inspirere individ til ein meir miljøvennleg livsstil samt at sjukehuset skal bli et forbilde innan klimaarbeid. Konklusjon Føretaket har gjennomført fleire gode miljøtiltak og har implementert miljøstyringssystemet. Helse Bergen vil arbeide vidare for å redusera miljøpåverknaden, og spesielt innanfor utslepp av klimagassar og bruk av helse- og miljøskadelege stoff. I vidare arbeid må vi forbetre styringsdata, slik at det blir enklare å sette målbare mål og dermed også dokumentere miljøresultat. Det er ønskeleg å vidareutvikle klimagassregnskapet og implementere det i verksemda saman med annen styringsdata. 6

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Miljørapport 2013. Prosjekt Innføring av miljøleiing i Helse Møre og Romsdal HF

Miljørapport 2013. Prosjekt Innføring av miljøleiing i Helse Møre og Romsdal HF Miljørapport 2013 Prosjekt Innføring av miljøleiing i Helse Møre og Romsdal HF 1 2 Innhaldsliste 1 Innleiing... 4 2 Visjon, strategi for verksemda og verdigrunnlag... 4 3 Miljøpolitikk og overordna miljømålsetting...

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF

Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Årsmelding 2013 for Helse Bergen HF Innleiing Helse Bergen er ein del av spesialisthelsetenesta, og visjonen til føretaket er å fremme helse og livskvalitet. Verdigrunnlaget kan samanfattast slik: Helse

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2009 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008.

Styresak. Helse Vest RHF har på tilsvarande måte peika på helseføretaka sitt ansvar for risikostyring og intern kontroll i styringsdokumenta for 2008. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 25.11.2008 Sakhandsamar: Synnøve Serigstad Saka gjeld: Risikostyring i Helse Vest - status og rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Årsmelding frå styret 2013

Årsmelding frå styret 2013 Årsmelding frå styret 2013 2013 blei nok eit godt driftsår for føretaka i Helse Vest. Føresetnadene er dei beste for å halde oppe og vidareutvikle trygge og gode helsetenester på Vestlandet, no og i tida

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon Klima- og miljøsatsing SAK nr. 2013/76 Oslo, mai 2014 Rapporten er utarbeida for oppdragsgivar, og dekkjer berre dei føremål som er avtalt med denne. All anna bruk og distribusjon

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF

Styringsdokument 2014 Helse Fonna HF Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Vedteke i Føretaksmøte 05.03.2014 Styringsdokument 2014 Helse

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Tiltak for å avvikle korridorplassar

Tiltak for å avvikle korridorplassar Tiltak for å avvikle korridorplassar Felles regionale tiltak og anbefalingar for å avvikle bruk av korridorplassar ved sjukehusa i Helse Vest. Helse Vest RHF, mai 2014 Foto: Colourbox, Eirik Dankel og

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer

Grønne bedrifter Rapport fra traineeprosjektet 2007-08

Grønne bedrifter Rapport fra traineeprosjektet 2007-08 Vestlandsforskingsnotat nr. 13/2008 Grønne bedrifter Rapport fra traineeprosjektet 2007-08 Synne Nessestrand Vefring, Carlo Aall (red) Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67 61 50 Faks: 57

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Onsdag 14. desember 2005, kl 0830 kl 1600 Stad: SAS Bryggen Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Presentasjon av Apoteka Vest HF

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK: 48/15 A STYREMØTE: 18.06.2015

Detaljer

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet

VISJON. Vi skal fremme helse og livskvalitet 2014 Å R S R A P P O R T VISJON Vi skal fremme helse og livskvalitet 2 HELSE VEST / ÅRSRAPPORT 2014 Leiar... 4 Dette er helseregionen i Vest... 6 Føretaka i nøkkeltal... 8 Styret og leiinga... 10 Årsmelding

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten

Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Miljø- og klimatiltak i spesialisthelsetjenesten Rapport fra arbeidsgruppen September 2008 Utkast 1 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 3 2. Bakgrunn for miljø- og klimaprosjektet 5 2.1Oppdraget som er gitt

Detaljer

Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37

Handlingsprogram 2010-2011. Forslag til. Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1 av 37 Klimaplan for Hordaland (2010-2020) Forslag til Handlingsprogram 2010-2011 1 av 37 Innleiing Dette er første generasjons handlingsprogram til Klimaplan for Hordaland (2010-2020) 1. Handlingsprogrammet

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer