TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE"

Transkript

1 TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE Hovudprosjekt fase 3 Statusnotat

2 Innhald 1. Organisering av arbeidet med prosjektet Breidding utstyr på alle aktuelle sjukehusavdelingar og i alle kommunar 3 3. Infrastruktur bandbreidde Aktivitet bruk av telemedisin/video Endringar i takstsystemet oppfølging Kommunikasjon Prosjektøkonomi 9 8. Mandat for fase Oppfølging. 11 2

3 1. Organisering av arbeidet med prosjektet Prinsipp for organiseringa av prosjektet går fram av prosjektdirektivet for fase 3, men då dette vart vedteke, var ikkje alle deltakarar i prosjektgruppa avklara. Deltakarane i prosjektetgruppa er no: Instans Kommunane Helse Førde Høgskulen i Sogn og Fjordane Utviklingssenteret for sjukeheimar og heimeteneste: Tillitsvalde Namn Jan Helge Dale, kommuneoverlege Flora Jan Ove Tryti, kommunelege Sogndal, PKO Mary-Ann Refseth, psykisk helsevern Solveig Berget Horstad, medisinsk klinikk Gro Hovland (vara: Dagrunn Kyrkjebø) Marta Strandos Arthur Norevik Randi Aven Det er etablert 7 arbeidsgrupper. I tillegg er det sett i gang utprøving/tilrettelegging på ytterlegare 3 område. Det vert vist til oversyn og statusomtale i pkt. 8. Stillingsressursar og ansvarsfordeling i fase 3 Prosjektleiar Anne Margrethe Øvsthus, prosjektmedarbeidar Elin Brekke Grinde (med eit særskilt ansvar for delprosjekt i Nordfjord) og prosjektmedarbeidar Jarle Øen. Anne Margrethe Øvsthus slutta ved årsskiftet. Frå det tidspunktet og fram til 15. april, då Emma Bjørnsen tok over, har Vidar Roseth fungert som prosjektleiar. Vidar deltek i prosjektstaben og vil bidra til overlapping og kontinuitet, i alle fall ut 1. halvår I 2015 har vi prosjektleiar i 50 % stilling og prosjektmedarbeidarar i til saman 40 % stilling med 20 % kvar for Elin og Jarle. Elin sitt ansvar er å følgje opp arbeidsgruppene ho har prosjektstøtteansvar for, følgje opp undervisningsprosjektet i Nordfjord og prosjekt med Høgskulen, og elles bistå kommunane i regionen ved behov. Jarle har ansvar for utstyr og teknisk support til kommunane og Helse Førde, samt kontakten til Norsk Helsenett og leverandørar av utstyr. Han deltek også i møter med arbeidsgruppene etter behov. I tillegg er Tone Holvik, som stadleg ansvarleg på NSH og med sitt kontaktnett ut mot kommunane, blitt ein viktig ressurs i prosjektet generelt og som prosjektstøtte for ei av arbeidsgruppene. Prosjektdeltakarane har reglemessige møter i prosjektstaben, og bruker i tillegg sharepoint som felles ressurs. 2. Breidding utstyr på alle aktuelle sjukehusavdelingar og i kommunane Helse Førde Det er behov for ein overordna politikk/strategi for innkjøp av utstyr i Helse Førde, og denne er truleg på plass tidleg på hausten. Nokre avdelingar har fått utstyr som pilotar i prosjektet (hud,??? ) Andre har kjøpt utstyr over eige budsjett og bruker video eller Jabber i 3

4 pasientbehandling og oppfølging og rettleiing med dei av kommunane som har utstyr. Dei etablerte arbeidsgruppene involverer fleire klinikkar og avdelingar. Nokre av desse er komne så langt i arbeidet at dei ventar på å få utstyr på plass. Kommunane To regionar i fylket har fått tilført midlar til heil eller delvis finansiering av videoutstyr gjennom direkte løyvingar frå Stortinget: - I Nordfjord vart det i sett av midlar i utviklingsprosjektet «Framtidas lokalsjukehus» til innkjøp av videoutstyr på sjukeheimane i kommunane. - I Indre Sogn er det gjennom prosjektet «Sogn lokalmedisinske senter» sett av midlar til delfinansiering av utstyr til sjukeheimane i kommunane med kr til kvar kommune. I tillegg er det sett av tilsvarande sum til den interkommunale legevakta. Kommunane i Ytre Sogn og Sunnfjord har så langt ikkje fått slike bidrag dette er ei stor utfordring. Midlar som er løyvd frå Helsedirektoratet og Fylkesmannen til prosjektet kan ikkje nyttast til kjøp av utstyr, det er berre midlar løyvd av Helse Vest som ikkje har slike bindingar. Det er såleis framleis ein del kommunar som manglar det tilrådde utstyret, og det må leggjast ein strategi for korleis prosjektet føl opp dette. Utan eit aktivt arbeid frå prosjektet si side, vil det kunne ta fleire år før alle kommunar er med. Prosjektet må truleg systematisk bistå kommune for kommune, i tillegg til generelle oppmodingar om å følgje opp føresetnadene i prosjektet. Etablerte fora og samarbeidsgrupper må nyttast i dette arbeidet saman med andre eigna informasjonskanalar. 4

5 Oversikt over utstyr i kommunane Det er behov for ei oppdatert oversikt over kva utstyr som finns i fylket og korleis dette vert brukt. Vi trur det kan vere nokre kommunar i Ytre Sogn og Sunnfjord som har kjøpt utstyr, og vi vil kontakte kommunane om kva utstyr som finns og korleis dette vert bukt. Kartet ovanfor syner ei oversikt av videoutstyr som er på plass. Her ser vi m.a. at få legekontor har utstyr, men vi trur at det er langt fleire kommunelegar som bruker video eller ei Jbabber-løysing. Interaktivt kart (oversikt) over utstyr og kontaktopplysningar Det er behov for ei oversikt over utstyret etter kvart som det kjem på plass i kommunane og i Helse Førde. Oversikten må vise spesifikasjonar (kva utstyr det er snakk om), kor det er lokalisert og adresse/nummer. Dersom desse opplysningane ligge tilgjengelege i kartet på ein slik måte at utstyret kan ringast opp direkte, vil dette lette den praktiske bruken i tillegg til å gje god visuell oversikt. Det er muleg at prosjektet kan samarbeide med ingeniørhøgskulen om utviklinga av ein eigna applikasjon. Utstyr Prosjektet har gitt tilrådingar i høve val av utstyr til ulike føremål innan bruk av video og telemedisin. Dette er utstyr som kan kjøpast innanfor rammeavtale inngått av Norsk Helsenett, og det er formidla informasjon om gjeldande prisar. For kommunane sin del er det tilrådd innkjøp av MX300G2 med tilhøyrande utstyr til sjukeheimane og abonnement på Cisco Jabber og innkjøp av kamera og høgtalar til legane. I tillegg er det tilrådd at ein kjøper inn ein Cisco EX 60 til legekontora. Nytt utstyr (Cisco DX80 og SX10) skal avløyse SX60 og SX90 når det er lagt til rette for det. Desse skjermane kostar om lag det halve dei vi bruker i dag, men må testast ut før vi kan anbefale dei til kommunane og kan ta det i bruk i Helse Førde. Det er oppretta ein virtuell testplass / ) der dei som har utstyr kan teste om oppkoplinga fungerer som det skal kvar fredag når det måtte passe for den enkelte brukar. Dersom fleire testar samtidig vil dette kunne fungere som ein fagleg treffplass for diskusjonar og erfaringsutveksling. 3. Infrastruktur bandbreidde Det er behov for ein kapasitet på 100 mbit/s for å kunne bruke telemedisinske løysingar med videooverføring på ein god måte. I Sunnfjord er dette på plass. Nordfjordnett har no oppgradert til 100 mbit/s. I Sogn har regionrådet bestemt at kommunane skal ha dette. I dag har desse kommunane 10 mbit/s. Ei videooverføring krev 4 mbit/s. Dette betyr at berre to overføringar er muleg samtidig før kapasiteten er sprengt. Regonrådet har bestemt at kapasiteten skal aukast til 100 mbit/s, men at dette ikkje skal gjerast før behovet er der. 5

6 4. Aktivitet bruk av telemedisin/video Hud- og sårbehandling Pasientkonsultasjonar i høve til hud/sår har vore prøvd ut i fase 2. Dette har vist seg å fungere godt og er delvis sett i drift. Området eignar seg godt for telemedisin fordi det ved bruk av video er mogleg å vurdere hudlidingar og sår utan å vere fysisk på same staden som pasienten. Det vart starta med pasientkonsultasjonar mellom SMS (Sunnfjord medisinske senter) og FSS den Seinare har dette blitt utvida til legesentra i Gloppen og Hyllestad. Det er også gjennomført pasientkonsultasjonar der legen sit på FSS og pasienten er ved ein av poliklinikkane ved lokalsjukehusa i Nordfjordeid og Lærdal eller poliklinikkane i Sogn og Florø. I tillegg er det gjennomført rettleiing frå sjukepleiar ved FSS til helsepersonell i kommunane. Det er gjennomført fleire hundre konsultasjonar ved bruk av telemedisin innan hud- og sårområdet. Ein utarbeidd video viser korleis verktøyet kan bli brukt. Teleslag Prosjektet har teke opp i seg lokal oppfølging av det regionale teleslag-prosjektet og bruk av VAKe (videobasert akuttmedisinsk konferanse). Nordfjord sjukehus og Lærdal sjukehus har avansert utstyr på sine akuttrom der dei tek i mot m.a. pasientar med mistanke om hjerneslag. Helsepersonell her tek kontakt via video til vakthavande nevrolog ved Førde sentralsjukehus. Nevrolog ved FSS har tilgang til same CT bilete som ein har lokalt og kan saman med andre symptom vurdere diagnose og straks sette i verk rett behandling. Helse Førde starta med bruk av telemedisin ved mistanke om akutt hjerneslag i november Det er så langt gjennomført kring 100 teleslagkonsultasjonar. Helsedirektoratet lagar nå ein informasjonsvideo om teleslagkonsultasjonane i Helse Førde i samband med at det vert laga ei stortingsmelding om dette som kjem i haust. For å sikre at utstyret fungerer og at helsepersonell trenar på situasjonar, vert det kvar fredag gjennomført testar mellom Førde sentralsjukehus og lokalsjukehusa. Erfaringa frå bruk av telemedisinsk utstyr i Helse Førde har vore svært positive både sett frå legane ved nevrologisk avdeling og helsepersonell ved lokalsjukehusa. Som døme på rask behandling kan ein pasient som kom til Lærdal sjukehus med mistanke om hjerneslag nemnast. CT vart teke og nevrologisk vurdering var at det var behov for trombolyse. Behandling kunne settast i verk 16 minutt etter at pasienten kom til sjukehuset. Undervisning Videokommunikasjon kan nyttast til fjernundervisning og -rettleiing, og kan innebere at langt fleire kan få kompetanseheving enn når det er krav om fysisk frammøte. I prosjektet har det vore planlagt at kommunane skal få høve til å følgje fredags-undervisninga ved FSS via video. Så langt har problem med utstyret i auditoriet ved FSS medført at dette ikkje har vore mogleg. 6

7 Som ein del av delprosjektet i Nordfjord er det i fase 2 utvikla eit system med tysdagsundervisning, der helsepersonell i alle kommunane kan kople seg opp og få undervisning i utvalde tema av helsepersonell i kommunane eller ved lokalsjukehuset. Status i arbeidsgruppene og på nye tiltaksområde Gruppe / område Deltakarar Innhald/status Gruppe 1: Barneavdelinga ut i kommunane, inkl. oppfølging av autistar Solveig Horstad Berget (leiar) Margunn Nistad Cathrine Gardner Hege Kristiansen Heidi Vederhus, Vågsøy kommune Barneavdelinga ynskjer videokonsultasjonar med legane og anna helsepersonell/fagpersonar i kommunane om barn med kompliserte/ hyppige problemstillingar. Det har vore eit sonderande møte i gruppa før Gruppe 2: Bruk av telemedisin mellom legar i kommunar og sjukehus Prosjektstøtte: Elin Brekke Grinde Jan Helge Dale (leiar) Hege Kristiansen Normund Svoen, PKO Jan Ole Tryti, PKO Anne Stubdal, PKO Prosjektstøtte: Jarle Øen kommunerepresentanten var på plass. Telemedisin kan brukast i vurderinga av om barn skal innleggast på sjukehus eller ikkje, evt i anna rådgjeving. Flora vil også teste ut kva økonomisk gevinst ein får ved reduserte pasientreiser. Vil bruke ipad for å kommunisere med ambulanse + heimesjukepleie. Gruppe 3: Kreftavdelinga. Bruk av telemedisin under opphald og ved utskriving + i samarbeid mellom kreftpoliklinikken og infusjonspoliklinikken NSH og LSH Gruppe 4: Smittevern; undervisning til kommunane Gruppe 5: Kommunikasjon mellom dialyseeiningane i sjukehusa Gruppe 6: Høgskulen; rettleiing og undervisning til studentar og kontaktsjukepleiar i kommunane Ingunn Solheim Terøy Ragna Renna Vigdis Sæterlid Geirfinn Vagstad Monica Staberg Sunde Mats Holmberg Laila Haugland Gry Kirkeluten Prosjektstøtte: Tone Holvik Laila Vilsnes Helgheim (leiar) Laila Aarnes Prosjektstøtte: Elin Brekke Grinde Tone Hov (leiar) Laila Haugland Astrid Dale Gry Kirkeluten Prosjektstøtte: Elin Brekke Grinde Sara Osland (leiar) Gro Hovland Marta Strandos Prosjektstøtte: Emma Bjørnsen 7 I møte mellom prosjektleiinga og avdelingsleiinga 22. mai vart det bestemt å slå saman dei to arbeidsgruppene og kven som skal delta i den nye gruppa. Det er kalla inn til oppstartmøte 9. juni. I høve til smittevern kan det i ein del høve ligge til rette for undervisning og rettleiing via video. Planen er å utvikle ein metode for dette som også kan overførast til andre område. Denne arbeidsgruppa starta den Gruppa har stipulert inntening og har sendt søknad om midlar til utstyr i linja. Når dette er løyvd vert utstyr bestilt. Avklarar nå korleis bruken av video skal gjerast i DIPS for å synleggjere bruken av utstyret. To møterom har utstyr. Det skal lagast plan for bruken av desse og standard/ prosedyrar (autorisasjon) som skal inn i arbeidskrava som e-læring. Har gjennomført prosjekt i Nordfjord. Studentar i praksis i heimesjukepleie

8 Gruppe 7: Lærings og meistringssenteret Gruppe 8: Kommunikasjon mellom Skadepoliklinikk ved Nordfjord sjukehus og Ortopedisk avdeling ved FSST Nytt område 1: BUP Nytt område 2: Kommunikasjon mellom ambulanse og legevakt/ akuttmottak Stig Igland (leiar) Prosjektstøtte: Emma Bjørnsen Lasse Lesto (leiar) Ien Klaver Grete Aud Totland Marianne Salveson Emilie Irestedt Kari Krogh Konrad Mader Prosjektstøtte: Elin Brekke Grinde BUP Førde bruker video i samarbeidsmøter/ansvarsgrupper med kommunane. Ønskjer å bruke video meir i rettleiing inn mot pasientar. Bruker det ikkje til direkte pasientbehandling. Prosjekt i Sunnfjord Jarle føl opp Prosjekt i Nordfjord legevakt er ynskjeleg. Elin vil mobilisere saman med Grete Totland kan bruke telemedisin og gje opplæring, og slik delta i implementering av TM i kommunane gjennom studentane sine praksisperiodar. Det har vore eitt møte med Stig om avklaring av kva ansvar LMS-senteret kan ta og kva oppgåver som eignar seg for telemedisin. Stig diskuterer prosjektet internt og kjem attende til oss når dei har bestemt kven som skal delta i gruppa. Gruppa er kome godt i gang i høve korleis og med kven poliklinikken skal samhandle og kva område som eignar seg for telemedisin. Har utarbeidd interessentanalyse. Kommunikasjonsplan og framdriftsplan vert utarbeidd seinare. Gruppa ventar å vere ferdig med utgreiingar til sommaren. Utstyr er bestilt men ikkje levert til skadepol på Eid og ortopeden i Førde Utfordringa er mangel på utstyr i kommunane. Enkelt utstyr (Jabbra) er nok. Har av og til brukt utstyr hos NAV. Treng oversikt over kva utstyr som finns ute. Har også behov for utstyr i tre mindre grupperom i Førde enkle bærbare skjermar kan vere ei løysing. Kva er status i denne gruppa, og kva prosjektstøtte trengs? Starte pilotering? Oppsummering: Gruppe 5, 6 og 8 er komne godt i gang og har definert interessentar, områda som video skal testast ut på og kva utstyr som trengs. Gruppe 1, 3 og 5 har starta opp. Gruppe 7 har ikkje starta, men er i tidleg prosess. Gruppe 2 veit vi lite om. Generelt Aktiviteten er avhengig av om utstyr er på plass eller ikkje, og om dette er lett tilgjengeleg og brukarvennleg. I tillegg til sjukeheimar, legekontor og NAV, vil skular og barnehagar også ha behov for utstyr dersom ein skal kunne kommunisere/rettleie dei som arbeider med barn og unge. Barneavdelinga og habiliteringa og BUP jobbar t.d. ut mot oppvekstsektoren. 8

9 For å fremje bruken av utstyret i sjukeheimane og på legekontora ynskjer vi å jobbe gjennom kommunalsjefane og bruke deira fora. Vi inviterer oss inn til møta som kommunalsjefane har i regionane og deretter i møta kommunalsjefen har med legane i den einskilde kommune. Vi startar i Nordfjord og går så vidare til dei andre regionane. 5. Endringar i takstsystemet - oppfølging Regelverket i takstsystemet gjer at eigenandel ikkje kan krevjast på to stader i same konsultasjon. Om det blir gjennomført ein videokonsultasjon mellom spesialist og allmennlege, der pasienten er på allmennlegen sitt kontor, kan ikkje begge ta takstar for konsultasjonen. Det er anten spesialisten eller allmennlegen som kan ta taksten. Videokonsultasjon mellom pasient (evt også ambulanse/sjukeheim) og kommunal legevaktlege vil i mange tilfelle vere aktuelt. Med dagens regelverk blir dette berre godtgjort som telefonkonsultasjon. For å kunne breidde telemedisinske løysingar er et difor behov for endringar i takstsystemet. Prosjektet har teke dette opp med Helse Vest RHF for vidare oppfølging, og det er i tillegg teke opp med KS sentralt. Dette har vore tema i vårens forhandlingar om normaltariffen for legar. 6. Kommunikasjon Prosjektet si nettside under Helse Førde si heimeside er ein nyttig kommunikasjonskanal, og gjennom m.a. Samhandlingsnytt vert aktuelle instansar oppdatert om hovudlinene i prosjektet. Det bør vurderast om informasjonsbehovet er så stort at Telemedisin treng eit eige nyhendebrev. Elles er eksisterande arenaer og fora på fylkesnivå framleis viktige for å komme fram med informasjon om aktivitet i prosjektet og for å motivere til auka bruk av telemedisin/video. 7. Prosjektøkonomi Det er sett opp slikt budsjett for fase 3 i 2015 og 2016: BUSDJETT for TELEMEDISIN FASE 3 Art Inntekt Utgift 2015 Utgift 2016 Helse Vest ,00 Fylkesmannen ,00 Overført frå fase ,00 Høgskulen, løyvd i 2014, utbetalt i ,00 Eigenfinansiering HFD , ,00 Eigenfinansiering HFD , ,00 Frikjøp prosjektleiar i Nordfjord, 20 % , ,00 Mindre utstyr, møtekostnader ,00 Utstyr til kommunane i Sogn (rest Sogn LMS*) , ,00 Reise, diett m.m ,00 Til disposisjon for styringsgruppa ,00 SUM , ,00 *Finansiert over budsjettet til Lokalmedisinsk Senter i Sogn 9

10 8 Mandatet for fase 3 Omfang og oppgåver Gjennomføre bruk av telemedisin både i primærhelsetenesta og spesialisthelsetenesta, samt å vidareutvikle rutinar for samhandling via telemedisin på fleire områder. Prosjektet vil halde fram og til dels forsterke informasjon og forankring for å ta i bruk telemedisin/videokonferanse ved å mellom anna: - Fokusere på kultur og haldningar hos helsepersonell slik at bruk av telemedisin og video kan vere ein naturleg del i kommunikasjon og faglege samhandling mellom helsepersonell i Sogn og Fjordane - Halde fram med brei informasjon til leiarar og brukarar i helsetenesta - Bruke erfaringane frå fase 2 telemedisin som mal for utrulling til kommunar og i sjukehus - Samarbeide med andre prosjekt for utvikling og innføring av ehelse og velferdsteknologi i Sogn og Fjordane - Hjelpe og gje råd om innkjøp og bruk av utstyr - Legge til rette for implementering, opplæring og iverksetting - Auke bruk av videoløysingar til andre møte og kurs (utover telemedisin), for å gjere tilsette kjende og trygge i forhold til praktisk bruk - Halde fram samarbeidet med Norsk Helsenett for sikker elektronisk samhandling i regionen. Aktivitetar i prosjektet Pasientkonsultasjonar - samhandling mellom sjukehus og kommunehelseteneste om pasientbehandling - Ta i bruk erfaringane innan hud- og sårbehandling ved implementering av telemedisin i andre faglege områder: o Ta i bruk telemedisin i samhandling mellom avdelingane i Helse Førde og kommunale helsetenester o Korte konsultasjonar der pasienten har lang reiseveg o Høgt pasientvolum der mange reiser for enkle ting o Pasient møter ved lokalsjukehus medan spesialist er ein annan stad o Kontrollar som ikkje krev spesielt teknisk utstyr o Kontrollar etter operasjonar I spesialisthelsetenesta - Videobasert akuttmedisinsk kommunikasjon (VAKe) o Følgje opp bruk av teleslag o Akuttbehandling ved lokalsjukehus i kommunikasjon til spesialist FSS (t.d. skadepoliklinikk) o Etablere telemedisinske løysingar mellom luftambulanse, ambulanse, AMK og spesialistar i sjukehus o Kommunikasjon mellom spesialist ved FSS og fagleg aktivitet ved lokalsjukehusa, t.d. dialyse, medikamentell behandling av kreft osv. 10

11 o Kommunikasjon mellom Helse Førde og andre helseføretak, t.d. utdanning, forsking og behandling av pasientar. I samhandling mellom spesialisthelsetenesta og kommunehelsetenesta o Knyte telemedisinske løysingar til andre prosjekt innan ehelse og velferdsteknologi gjennom samarbeid med aktørar i kommunar, vestlandsforsking, IT forum og andre som arbeider med ehelse-konsept. o Stimulere og bidra til å ta i bruk telemedisinske løysingar mellom fastlege/allmennlege og heimesjukepleie/ ambulanse o Bidra til at pasientkonsultasjonar mellom pasient og legevakt kan skje via telemedisin o Rettleiing og fagleg aktivitet o Vurderingar/møter i samband med inn- og utskriving av pasientar I undervisning o Vidareutvikle undervisningskonsept i samarbeid med utviklingssenteret, høgskulen, Helse Førde, kommunane, KS og andre o Ta i bruk videobasert undervisning mellom spesialisthelsetenesta og kommunane o Bruke video til å syte for at undervisning og rettleiing skjer til alle grupper av helsepersonell o Bruke video for å ivareta plikta Helse Førde til rettleiing av helsepersonell i kommunane o Opne undervisning og konferansar for deltaking av helsepersonell både i kommunar, utdanningsinstitusjonar og sjukehus, t.d. fredagsmøte ved FSS, fagdagar, forskingsdagane osv. Møteaktivitet o Stimulere til bruk av videokonferanse ved møter i offentleg sektor i Sogn og Fjordane Prosjektet Telemedisin Sogn og Fjordane fase 3 skal etter vurdering i prosjekt- og styringsgruppe kunne medverke i andre prosjekt og ta inn i prosjektet nye forslag som vil kunne ha stor nytte av å bruke telemedisin. Kost/nytte gevinstrealiseringsplan Oversikt over potensiale for gevinstrealisering må vidareutviklast i fase 3. Det må gjerast kost/nytte vurderingar undervegs i prosjektet med bakgrunn i desse måla. 9. Oppfølging framover Det pågåande arbeidet samsvarer med mandatet for fase 3, der det meste er sett i gang. Målet om å breidde bruken av telemedisinske løysingar ut til heile fylket er svært ambisiøs, sjølv om ein har dei gode erfaringane frå fase 2 å bygge på. Strame prioriteringar og effektiv drift i alle ledd er nødvendig. Med den bemanninga prosjektet har er det ikkje rom for å auke 11

12 aktiviteten utover det å følgje opp områda/tiltaka som alt er sett i gang, samt å gje støtte til arbeidsgruppene, som i praksis representerer nye bruksområde. Å få på plass ein god struktur innanfor arbeidet på dei viktigaste fokusområda for prosjektet dette året vert å 1. Utarbeide konkret handlingsplan. Særleg viktig er å: - Følgje opp arbeidsgruppene - Følgje opp kommunane - Breidde utstyr få opp aktivitet 2. Utarbeide kommunikasjonsplan 3. Utarbeide oversikt over kost/nytte og gevinstrealisering 4. Etablere tettare samarbeid med andre prosjekt basert på teknologiske løysingar 12

Telemedisin Sogn og Fjordane. 2014 03 06 Fagrådet

Telemedisin Sogn og Fjordane. 2014 03 06 Fagrådet Telemedisin Sogn og Fjordane 2014 03 06 Fagrådet SOGN OG FJORDANE Kva vil vi oppnå? Betre kvalitet og tryggleik i helsetenestene i Sogn og Fjordane! Standardisering: Kompetanse: Tverrfaglege team: Miljøaspekt:

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane Telemedisin Sogn og Fjordane Tid og stad for møtet Tid Onsdag, 19. november 2014 kl. 13.00 15.00 Stad Førdegården rom 314/virtuelt møterom 998362 Deltakarar Jan Helge Dale Solveig Horstad Berget Gro Hovland

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt Telemedisin Sogn og Fjordane Innovasjon i Helse og omsorg Samhandlingsprosjekt Suksessfaktorar for bruk av telemedisin NOU 2011:11 Forankring og eigarskap Bygge solide organisatoriske løysingar Etablere

Detaljer

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt Telemedisin i Sogn og Fjordane Hovudprosjekt 13 11 12 SOGN OG FJORDANE Kva er telemedisin? NST (nasjonalt senter for samhandling og telemedisin) Telemedisin er bruk av IKT til samhandling om helseformål.

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane Telemedisin Sogn og Fjordane Tid og stad for møtet Tid 23. januar 2014 kl. 13.00 15.00 Stad Møterom 4 FSS/virtuelt møterom Deltakarar Anne Margrethe Øvsthus, prosjektleiar. Jan Helge Dale, kommuneoverlege,

Detaljer

Telemedisin i Sogn og Fjordane

Telemedisin i Sogn og Fjordane Telemedisin i Sogn og Fjordane Hovudprosjekt Styringsgruppa 10 10 2013 SOGN OG FJORDANE Status og orienteringar Starta hud og sårskade utarbeidd pasientflyt og utstyr er innan kort tid på plass. Teleslag

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Telemedisin i Sogn og Fjordane

Telemedisin i Sogn og Fjordane Telemedisin i Sogn og Fjordane Hovudprosjekt Møte i styringsgruppa 27. august 2013 SOGN OG FJORDANE Status i prosjektet Kick-off møte 10. juni 2013 med styrings- og prosjektgruppe Justert prosjektdirektiv

Detaljer

Eldremedisinsk poliklinikk

Eldremedisinsk poliklinikk Eldremedisinsk poliklinikk som samarbeidstiltak mellom somatikk og psykiatri Kvalitetskonferansen, Førde 16.10.14 Eva Herløsund Søgnen, spesialist i indremedisin og kardiologi, starta spesialisering i

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase 2 30. juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn

Detaljer

RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE

RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE RUSFAGLEG FORUM FORUM FOR RUS OG PSYKISK HELSE Bakgrunn for oppretting av forumet Fylkestinget reviderte sektorplan for tenester for rusmisbrukarar i Sogn og Fjordane, våren 1995. Der vart Fylkesmannen

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin

Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1. Legevaktene i Vest-Telemark og ny forskrift om akuttmedisin Seljord kommune Arkiv: G21 Saksnr.: 2016/658-1 Sakshand.: Kari Gro Espeland Direkte tlf.: 35065106 Dato: 29.03.2016 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskap/økonomiutval 21.04.2016 Legevaktene

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

Vinje kommune. Sluttrapport

Vinje kommune. Sluttrapport Vinje kommune Sluttrapport 28.05.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass?

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? strategikonferansen Jon Bolstad Helse Førde samhandling forbetrast, menneska er dei same! Fokus! Sjå på Sogn og Fjordane! Vi har løyst oppgåvefordelinga oss i mellom

Detaljer

Sak til styringsgruppa for Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus

Sak til styringsgruppa for Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus Sak til styringsgruppa for Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus Frå: Styringsgruppeleiar og prosjektleiar Møtedato: 17. oktober 2012 Sak 58/12: Innføring av telemedisinske løysingar Forslag til

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING

PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING LÆRINGS- OG MEISTRINGSSENTERET PASIENT OG PÅRØRANDEOPPLÆRING AKTIVITETSOVERSIKT 2015 Medisinsk behandling kan ikkje avhjelpe alle helseproblem når ein får ein kronisk sjukdom. Opplæring har til hensikt

Detaljer

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Bak: Ingunn Mikkelsen, Annett Ranes og Solveig Glærum Foran: Gunnhild Eidsli og Pål Ranes. Heidrun Solstad og Arnhild Sæter er ikke med

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Visjon og verkelighetframtidas

Visjon og verkelighetframtidas Visjon og verkelighetframtidas lokalsjukehus Samarbeid mellom Nordfjord Psykiatrisenter og medisinsk seksjon Nordfjord sjukehus/førde sentralsjukehus Stavanger 4.juni 2014 Eva Herløsund Søgnen, spesialist

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Meland 03. september 2012 1. Bakgrunn Meland kommune er etter søknad teke opp i utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune. Prosjektgruppa i Saman

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Informasjon om Pasientreiser

Informasjon om Pasientreiser Informasjon om Pasientreiser 2014 1. Pasientreiser Helse Førde 2. Retten til dekning 3. Reiser med og utan rekvisisjon 4. Ventesone ved Førde Sentralsjukehus 5. Rekvirering 6. Bebuarar ved alders- og sjukeheim

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Flora kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste

Flora kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste Flora kommune Sluttrapport Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste 03.06.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4.

Detaljer

Felles formannskapsdag

Felles formannskapsdag Felles formannskapsdag Sogn regionråd 5.september 2014 Adm.direktør Jon Bolstad Førde sentralsjukehus Sogn og Fjordane 109 000 innb. Hav, fjord, fjell, is, høgt og lågt «Godt vaksen befolkning som bur

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Møtedato: 20.11. 2012 Tid: 15.00-16.45 Møtested: Lærdal sjukehus Deltagere: Helge Ulvestad (prosjektleiar), Ingrid Neste

Detaljer

Stryn Kommune. Sluttrapport for forprosjektet: Førebu elektronisk samhandling mellom lege og pleie-omsorg i Stryn

Stryn Kommune. Sluttrapport for forprosjektet: Førebu elektronisk samhandling mellom lege og pleie-omsorg i Stryn Stryn Kommune Sluttrapport for forprosjektet: Førebu elektronisk samhandling mellom lege og pleie-omsorg i Stryn og samarbeidskommunane Hornindal, Eid, Gloppen, Bremanger, Vågsøy og Selje 06.06.2008 Innhold

Detaljer

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale7. Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale7 Mellom Stord kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 -.1 3 Formål og virkeområde 4 4 Aktuelle samarbeidsområde

Detaljer

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane 8:30 9:30 Bruk av plo-meldingane i fylket. v/ Kari Støfringsdal (prosjektmedarbeidar Meldingsløftet ) og Gunn Vigdis Myklatun (prosjektleiar for innføring av plo-meldingane i Helse Førde) 9:45 12:15 Kompis

Detaljer

Kvalitetssikring av medisinbestilling i samarbeidet mellom fastlege og heimesjukepleie i Flora kommune

Kvalitetssikring av medisinbestilling i samarbeidet mellom fastlege og heimesjukepleie i Flora kommune 16 Kvalitetssikring av medisinbestilling i samarbeidet mellom fastlege og heimesjukepleie i Flora kommune Sunnfjord Medisinske Senter Legegruppa Sunnfjord Medisinske Senter AS er eit privat legekontor

Detaljer

Velferdsteknologi - kva skjer i fylket?

Velferdsteknologi - kva skjer i fylket? Velferdsteknologi - kva skjer i fylket? Innovasjonskonferanse, Førde 23.09.15 Marta Strandos Førde kommune, leiar USHT "Omsorgskrisen skapes ikke av eldrebølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

Meldingsløftet kva skjer i Sogn og Fjordane?

Meldingsløftet kva skjer i Sogn og Fjordane? Meldingsløftet kva skjer i Sogn og Fjordane? Strategikonferansen 2012, Førde, 8. februar Terje Heggheim, Flora kommune, IT-forum S&F Geir Liavåg Strand, Vestlandsforsking, IT-forum S&F Meldingsløftet generelt

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Nye krav til digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren Fokus: Samhandlingsreformen. Sesjonsleiar

Nye krav til digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren Fokus: Samhandlingsreformen. Sesjonsleiar Nye krav til digital kompetanse i helse- og omsorgssektoren Fokus: Samhandlingsreformen Sesjonsleiar Førsteamanuensis Grete Netteland, HSF Arrangør: Knutepunkt for digital kompetanse i forvaltninga helse

Detaljer

06.11.2008 Stryn kommune 1

06.11.2008 Stryn kommune 1 06.11.2008 Stryn kommune 1 Samarbeid mellom små kommunar Utfordringar og muligheiter med Elin-Kprosjektet Ehelseseminar i Førde 04.november 08 Aslaug Håøy Nygård 06.11.2008 Stryn kommune 2 Elin-K i Stryn

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Akuttpsykiatriske situasjonar

Akuttpsykiatriske situasjonar Akuttpsykiatriske situasjonar Overlege Rune Mjanger Bjørgvin DPS Avd Nordhordland Bjørgvin DPS Avdeling på Tertnes Arna og Åsane bydelar i Bergen, samt Osterøy kommune 45000 innbyggjarar over 18 år Avdeling

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Samhandling om nye arbeidsmåtar - velferdsteknologi Samhandlingskonferansen 2015

Samhandling om nye arbeidsmåtar - velferdsteknologi Samhandlingskonferansen 2015 Samhandling om nye arbeidsmåtar - velferdsteknologi Samhandlingskonferansen 2015 Marta Strandos, Førde kommune, leiar USHT i Sogn og Fjordane Skal innom desse tema: Velferdsteknologi?? Ei historie om samhandling

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest

DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 31.08. 2015 SAKSHANDSAMAR: Gjertrud Jacobsen SAKA GJELD: Status for innføring av pakkeforløp for kreft i Helse Vest ARKIVSAK: 2014/246 STYRESAK:

Detaljer

NOTAT om familiehuset

NOTAT om familiehuset Vedlegg til budsjett 2012 Psykisk Helsevern NOTAT om familiehuset I Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 2015) legg myndigheitene føringar for korleis tilbodet innan psykisk helsevern skal gjevast i perioden.

Detaljer

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Innhold 1. PROSJEKTNAMN... 2 2. PROSJEKTMÅL... 2 2.1 Hovudmål for prosjektet... 2 2.2 Delmål for prosjekt... 2 3. NOSITUASJONEN... 2 4. PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL FØRE TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTA RESSURSANE SINE OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKULE 4 hovudområde for

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Grete Robøle, 731 Vår dato 9.7.1 Dykkar dato Vår referanse 1/3 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge,

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Samarbeid om førebyggjing

Samarbeid om førebyggjing Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om førebyggjing 1 Avtale om samarbeid om førebyggjing 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Den akuttmedisinske kjeda. Dialogmøte 21. november 2014

Den akuttmedisinske kjeda. Dialogmøte 21. november 2014 Den akuttmedisinske kjeda Dialogmøte 21. november 2014 Pasientforløp Mål: Akutt sjuke/skadde pasientar skal kome til endeleg behandling/rehabilitering og kome heim mest mogeleg restituert. For å få dette

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer