Telemedisin Sogn og Fjordane

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telemedisin Sogn og Fjordane"

Transkript

1 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1

2 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn Telemedisin Sogn og Fjordane Prosjekteigar Helse Førde og KS v/26 kommunar i Sogn og Fjordane Prosjektleiar Anne Margrethe Øvsthus Telemedisin Sogn og Fjordane 2

3 Deltakarar i prosjektet Styringsgruppa Adm. direktør Jon Bolstad, Helse Førde, leiar Rådmann Ørjan Raknes Forthun, KS/Eid kommune Helse- og sosialsjef Kjell Idar Dvergsdal, KS/Gaular kommune Direktør Medisinsk klinikk Olav Hesjedal, Helse Førde Avd.sjef AAM Robert Brennersted, Helse Førde Samhandlingssjef Vidar Roseth, Helse Førde Tillitsvald Ralf Einar Johannessen, Fagforbundet Tillitsvald Wenche Kristin Røkenes, NSF Prosjektgruppa Ass. rådmann John Olaf Røhme, Luster kommune Kommuneoverlege Jan Helge Dale, Flora kommune Dagleg leiar Helge Ulvestad, Sunnfjord og ytre Sogn interkommunale legevakt Kommunelege Trond Inselseth, Nordfjord interkommunale legevakt Kommunelege Frode Myklebust, LV, Indre Sogn Seksjonsleiar Trude Lindesteg, Hudavdelinga Helse Førde Avd.overlege Nevrologisk poliklinikk Stig Hegrestad, Nevrologisk avdeling, Helse Førde Ambulansesjef Stian Sægrov, Helse Førde Prosjektleiar Arnstein Ivesdal, Helse Førde (Nordfjord sjukehus) Seksjonsleiar Albert Olaf Fedje, Helse Førde (Lærdal sjukehus) Prosjektleiar Elin Brekke Grinde, Helse Førde (Nordfjord sjukehus) Tillitsvald Randi Aven, Fagforbundet Tillitsvald Arthur Norevik, NSF Rådgjevarar IKT avdelinga Helse Førde v/jarle Øen Prosjektleiar Nordfjordprosjektet Elin Brekke Grinde Seevia AS v/jørn Mikalsen Tromsø Telemedicine Consult v/bodil Bach Oppstarttidspunkt Sluttidspunkt Dato Sign Anne Margrethe Øvsthus prosjektleiar Telemedisin Sogn og Fjordane 3

4 Innhald FORORD Oversikt og samandrag Kva er gjennomført, kva er under arbeid og kva gjenstår Vegen vidare Telemedisin Sogn og Fjordane Bakgrunn Mål for prosjektet Omfang og metode Aktivitetar i prosjektet Hovudoppgåve og leveranse Organisering av prosjektet Gjennomføring av prosjektet Overordna framdriftsplan Teknisk og organisatorisk infrastruktur Framdrift, kostnad og kvalitet IKT tenester og infrastruktur Organisering av IKT tenester Teknisk infrastruktur i kommunane Behov for bandbreidde Kostnader med auka bandbreidde Val av type utstyr Førebuing og teknisk installasjon i kommunane Norsk Helsenett (NHN) Brukarstøtte Manglande midlar til å kjøpe utstyr Samhandling mellom helsepersonell ved hjelp av ny teknologi Retningsliner og rutinar ved innføring av telemedisin føresetnader og prosess Retningsliner for bruk av videokonferanse Juridiske retningsliner Takstar ved telemedisinske pasientkonsultasjonar Informasjon og kommunikasjon i prosjektet Resultat og tilrådingar i prosjektet Telemedisin Sogn og Fjordane 4

5 6.1 Bakgrunn og føresetnader Pasientkonsultasjonar Hud- og sårbehandling Organisering og omfang Utforming av telemedisinske tenester i hudfaget Pasientforløp Rutinar og prosedyrar IKT utstyr Opplæring Resultat og evaluering Videobasert akuttmedisinsk konferanse VAKe Kommunikasjon og kompetanse Framtidas lokalsjukehus samarbeid mellom Nordfjord sjukehus og kommunane i Nordfjord Omfang og metode Hovudoppgåve og leveransar i prosjektet Framdriftsplan Gjennomføring Informasjon og forankring Kjøp av utstyr Tysdagsundervisning Virtuelle møterom Utfordringar i delprosjektet Informasjonsspreiing og innhenting Bestillingstid for utstyr Nettkapasitet Tidsbruk Gevinstrealisering Etter prosjektslutt Vedlegg Oversikt over utstyr innkjøpt i prosjektet Retningsliner ved bruk av video Juridiske retningsliner Rutinar ved bruk av telemedisin i pasientbehandlinga Telemedisin Sogn og Fjordane 5

6 13.5 Pasientforløp Takstar ved bruk av telemedisin i helsetenesta Telemedisin registrering i DIPS Avtale om utplassering av utstyr FORORD Telemedisin Sogn og Fjordane har hatt eit godt nettverk av samarbeidspartar i prosjektet. Seevia AS ved Jørn Mikalsen har vore konsulent og ein viktig bidragsytar i prosjektet. Likeins var TTC, Tromsø Telemedicine Consult, ved Bodil Bach med i oppstartinga av prosjektet. Takk til begge for jobben som er gjort. Norsk Helsenett (NHN) har vore avgjerande for god tilrettelegging og bruk av telemedisin og videokonferansar. I tett samarbeid med Telemedisin Sogn og Fjordane har dei utvikla sitt tilbod om trygg og sikker IKT samhandling i helsesektoren. I tillegg opprettar dei brukarstøtte 24/7 der både kommunar og helseføretak kan få hjelp om det oppstår problem. Takk til Norsk Helsenett for godt samarbeid. I tillegg vil ein rette ei særskilt takk til avdelingssjef/overlege Øystein Vatne ved hudavdelinga i Helse Førde og til fastlege ved Sunnfjord medisinske senter i Florø, Normund Svoen, for deira entusiastiske medverknad til at ein har lukkast med pilotar og prosjekt. Ei takk også til alle andre som har bidratt til ein god prosess og gode resultat så langt. Telemedisin Sogn og Fjordane 6

7 1 Oversikt og samandrag Telemedisin Sogn og Fjordane er eit samhandlingsprosjekt med deltaking frå Helse Førde HF, KS og dei 26 kommunane i fylket. Dei utvalde fagområda i prosjektet Telemedisin Sogn og Fjordane har vore å utvikle telemedisinske tenester innan for pasientkonsultasjonar, t.d. mellom fastlege og spesialist i sjukehus, VAKe, videobasert akutt kommunikasjon mellom akuttrom ved lokalsjukehusa og spesialist ved Førde sentralsjukehus. Kommunikasjon og kompetanse, utvikle undervisning og møteverksemd ved bruk av video «Framtidas lokalsjukehus» utvikling av telemedisinske tenester mellom Nordfjord sjukehus og kommunane i Nordfjord. Bruk av telemedisin og video vil i eit fylke som Sogn og Fjordane vere særs veleigna der det er lang reiseveg og store avstandar. Gjennom prosjektet har ein fått på plass IKT infrastruktur, auke i nettkapasitet, sett i verk og testa ut ei rekkje området der telemedisin og bruk av video er særs veleigna. Kapittel 2 handlar om bakgrunnen for at Telemedisin Sogn og Fjordane kom i gang, mål for prosjektet, omfang, aktivitetar, hovudoppgåve, leveransar og organisering av prosjektet. Prosjektet føresette å vare eitt år. Ein har gjennomført mandatet med omsyn til aktivitetar og leveransar. Prosjektet har ikkje komme i mål når det gjeld at alle 26 kommunane i Sogn og Fjordane skulle ha teke i bruk utstyret til sommaren Det er derfor bestemt at ein held fram prosjektet i ein fase 3. Kapittel 3 viser framdriftsplan for prosjektet fram til Kapittel 4 tek føre seg teknisk og organisatorisk infrastruktur. Innføring av ny teknologi og endringar i samhandlingsmønster tek tid, og arbeidet har vore meir omfattande enn kva ein såg føre seg når prosjektet starta. Manglande avsetting av midlar i kommunane til innkjøp av utstyr har også medverka til at prosjektet krev meir tid. Men ein opplever no aukande merksemd og interesse for innføring av telemedisin i kommunane og hos helsepersonell. Ulike kommunale IKT selskap organiserer IKT tenestene i kommunane. Det er Nordfjordnett, Sunnfjord/Ytre Sogn IKT (SYS IKT), Sogn og Fjordane fylkeskommune og Årdal, Lærdal og Aurland (ÅLA). Samtidig er det Helse Vest IKT som organiserer IKT tenestene i spesialisthelsetenesta. Norsk Helsenett SF er eit nasjonalt statsføretak som innanfor ramma av nasjonal IKT politikk skal ivareta nasjonale interesser. Telemedisinprosjektet har hatt eit godt samarbeid til alle desse, men det har teke tid å få på plass naudsynt teknisk struktur og samarbeid. Norsk Helsenett har vore ein særs viktig samarbeidspart i prosjektet. Samtaler via telemedisin/video tilslutta Norsk Helsenett skjer i eit kryptert og lukka system. Det er eit krav at pasientkonsultasjonar og møter der pasientar vert diskutert mellom helsepersonell, skal det skje i eit kryptert og lukka system. Helseinstitusjonar må derfor vere tilslutta Norsk Helsenett for å kunne samtale om slike tema. Sommaren 2014 innfører Norsk Helsenett nye tenester, inkludert adressekatalog, ved bruk av telemedisin i helsetenesta. Telemedisin Sogn og Fjordane 7

8 Kommunane i Sogn og Fjordane er knytt til Norsk Helsenett, men det har vist seg at det er for liten nettkapasitet til å innføre omfattande bruk av telemedisin og videokonferansar. Rapporten tek føre seg behov for bandbreidde og kostnader med auka kapasitet. Kapittelet viser også ein oversikt over kva den enkelte kommune må førebu før dei kan ta i bruk telemedisin. Kapittel 5 viser utarbeidde pasientforløp, rutinar for samhandling, retningsliner for å bruke video, juridiske retningsliner for bruk av telemedisin i pasientbehandling. Kapittelet omhandlar også den største utfordringa med å innføre telemedisinske tenester, nemleg manglande takstar hos allmennlegar, fastlegar og legevakt ved bruk av telemedisin. Prosjektet har greia ut saka og sendt brev til Helse Vest RHF og bedt dei påverke statlege organ til å innføre takstar ved telemedisin. Saka er og sendt til Den norske lægeforening som forhandlar om takstbruk for allmennlegar. For sjukehusa er det innført telemedisinske takstar gjennom ISF. Kapittel 6 10 viser resultat i prosjektet knytt til dei ulike områda for innføring av telemedisin. Kapittel 7 handlar om pasientkonsultasjonar via telemedisin der hud- og sårbehandling har vore fagområdet der ein har prøvd ut telemedisin. Kapittelet handlar om organisering, rutinar, IKT utstyr og opplæring. Sidan til er det gjennomført 59 pasientkonsultasjonar, noko ein er særs nøgd med. Det er gode tilbakemeldingar på bruk av telemedisin ved pasientkonsultasjonar og ein legg opp til å vidareføre erfaringane til nye fagområde. Kapittel 8 gjev ein oversikt over bruk av teleslag i Sogn og Fjordane, der akuttrommet ved lokalsjukehuset vert kopla opp til nevrologvakt ved FSS når pasientar med mistanke om hjerneslag kjem til lokalsjukehuset. Det har vore gjennomført 16 slike konsultasjonar mellom lokalsjukehus og nevrolog ved FSS, likt fordelt mellom Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus. Kapittel 9 har overskrifta kommunikasjon og kompetanse. Kapittelet beskriv ulike former for å bruke video i undervisning og møter. Det er lagt vekt på at undervisning og formidling av fag skal skje ved å nytte faste organisatoriske strukturar som Høgskulen i Sogn og Fjordane, Utviklingssenter for sjukeheimar og heimeteneste og Helse Førde HF. Ein beskriv korleis ein kan nå felles undervisningsrom/møterom via eit såkalla «virtuelt møterom». For dei som er knytt til Norsk Helsenett, kan ein bestille slikt møterom og få tildelt eige nummer for oppkalling. Døme på virtuelt møterom er auditoriet ved Førde sentralsjukehus. Helsepersonell i kommunane, som har videoutstyr, kan dermed enkelt kople seg på undervisning som skjer her. Slike møterom kan nåast både via Norsk Helsenett og via Lync. Kapittelet beskriv også korleis video kan nyttast i møter. Døme på dette er deltaking i NAV dialogmøte, møter ved utskriving av pasient, kommunikasjon mellom legevakt og pasient og ikkje minst generelle møter av meir administrativ art. Kapittel 10 omhandlar kommunikasjon mellom Nordfjord sjukehus og kommunane i Nordfjord med utgangspunkt i utviklingsprosjektet som er gjennomført. Sluttrapport «Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus» kapittel 9 legg føringar for korleis dei ser bruk av telemedisin som støtte til samhandling i Nordfjord. Telemedisin Sogn og Fjordane 8

9 Måla er omtala slik: - Pasientane skal få raskare og betre koordinert utgreiing og behandling. - Ta i bruk telemedisin i pasientbehandlinga i Nordfjordregionen. - Telemedisin som nyttig verktøy i samhandling internt i kommunane i Nordfjord og innan spesialisthelsetenesta. - Arbeid med å ta i bruk telemedisinløysingar vert knytt opp til fylgjande område: skadepoliklinikk, eldremedisin, rehabilitering og sårpoliklinikk - Ta i bruk telemedisinløysingar i samband med undervisning og rettleiing frå Nordfjord psykiatrisenter og Nordfjord sjukehus til sjukeheimane i kommunane i Nordfjord. Styringsgruppa i telemedisin prosjektet vedtok at ein del av pengane avsett til dette skulle nyttast til innkjøp av videostudio til sjukeheimane i Nordfjord. Rett utstyr sentralt plassert for helsepersonell var avgjerande for at ein skulle få gjennomført prosjektet. Prosjektet har såleis finansiert eitt studio til ein sjukeheim i kvar av Nordfjord-kommunane. Det er etablert felles undervisning til helsepersonell i kommunane, tysdagsundervisning. Det er utarbeidd eige program der dei som skal delta koplar seg til eit virtuelt møterom. Nokre utfordringar har også her teke tid; nettkapasitet i Norsk Helsenett, bestillingstid for utstyr og informasjon og forankring i kommunane. Prosjektet relatert til «Framtidas lokalsjukehus» har vart i 6 månader og det har vore nødvendig å bruke denne tida for å få implementert utstyr og teke det i bruk. I vidare arbeid med telemedisin, må ein halde fram med å gjennomføre måla fastsett i utviklingsprosjektet. Kapittel 11 tek føre seg mogelege gevinstar som kan hentast ut av dette prosjektet. Det er laga ein oversikt over alle områda som prosjektet har omhandla. Dei store gevinstane får ein først og fremst på redusert reiseverksemd, tettare samhandling mellom helsepersonell og raskare tilgang til spesialist og dermed raskare behandlingsstart. Kapittel 12 gjev ein oversikt over prioriterte område for vidareføring av telemedisin etter at det er vedteke å halde fram med prosjektet i to år. Kapittel 13 gjev ein samla oversikt over vedlegga til rapporten. Denne rapporten har som formål å oppsummere det som er gjennomført i prosjektet i fase 2. Den er viktig for Helse Vest RHF si vidare planlegging av telemedisin og den skal vere ein viktig reiskap for andre som ynskjer å innføre bruk av telemedisin. Telemedisin Sogn og Fjordane 9

10 1.1 Kva er gjennomført, kva er under arbeid og kva gjenstår Tiltak Gjennomført Under arbeid Gjenstår Pasientkonsultasjonar innan hud- og sårbehandling Intern samhandling i Helse Førde Samhandling mellom Helse Førde og kommunane Syte for gode pasientforløp, retningsliner og rutinar Implementering av utstyr, undervisning og gjennomføring Akuttfunksjonar (VAKe) kommunikasjon mellom akuttrom ved lokalsjukehus og FSS Observasjon, undersøking og behandling av pasientar i akuttfasen t.d. teleslag Bruk av utstyret til kronikarar, t.d. eldre med samansette problemstillingar Vurdere mobile løysingar, t.d. overføring av bilete frå ambulanse, kommunikasjon med legevakt Kommunikasjon mellom sjukehus, kommunale sjukeheimar, utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester, legevakt og sjukehus Framtidas lokalsjukehus samhandling mellom lokalsjukehus og kommunar i regionen Pasientane skal få raskare og betre koordinert utgreiing og behandling. Ta i bruk telemedisin i pasientbehandlinga i Nordfjordregionen. Telemedisin som nyttig verktøy i samhandling internt i kommunane i Nordfjord og innan spesialisthelsetenesta. Arbeid med å ta i bruk telemedisinløysingar vert knytt opp til fylgjande område: skadepoliklinikk, eldremedisin, rehabilitering og sårpoliklinikk Ta i bruk telemedisinløysingar i samband med undervisning og rettleiing frå Nordfjord psykiatrisenter og Nordfjord sjukehus til sjukeheimane i kommunane i Nordfjord. Teknisk infrastruktur og føresetnader Norsk Helsenett SF utvikla nye tenester inkl. brukarstøtte etter samarbeid med prosjektet Nettkapasitet og bandbreidde Førebu kommunane på installasjon av telemedisinsk utstyr Utarbeide oversikt over IKT utstyr for telemedisin Informasjon og samarbeid med IKT selskap i fylket Telemedisin Sogn og Fjordane 10

11 1.2 Vegen vidare Koordineringsrådet har vedteke å halde fram med prosjektet «Telemedisin Sogn og Fjordane» fase 3 i to år. Det er viktig å gjennomføre bruk av telemedisin og videokonferansar i helse- og omsorgssektoren både i kommunar og sjukehus i Sogn og Fjordane. Det vert utarbeidd eige mandat for fase 3. Telemedisin Sogn og Fjordane 11

12 2 Telemedisin Sogn og Fjordane Telemedisin Sogn og Fjordane er eit samhandlingsprosjekt med deltaking frå Helse Førde HF, KS og dei 26 kommunane i fylket. Med Sogn og Fjordane sin geografi, spreidde busetnad og lange avstandar er bruk av telemedisin/videokonferansar særdeles veleigna for å redusere reiseaktivitet, redusere miljøbelastninga og ikkje minst bidra til auka kvalitet på helsetenestene ved tettare samhandling mellom helsepersonell. 2.1 Bakgrunn Med bakgrunn i inngått delavtale mellom alle kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde om «Samarbeid om IKT-løysingar lokalt» og gjennomført forprosjekt «Telemedisin Sogn og Fjordane - fase 1» i perioden , ynskte alle dei 26 kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde HF å gjennomføre eit hovudprosjekt med sikte på å ta i bruk telemedisin/videokonferanse i helse- og omsorgssektoren. Prosjektet har også vore ein del av gjennomføring av samhandlingsreforma som har som mål at helse- og omsorgssektoren skal ta i bruk ny og meir teknologi for å fremje nye samhandlingsmåtar og nye måtar å levere helse- og omsorgstenester på. Telemedisinske løysingar kan legge til rette for at helse- og omsorgstenester i større grad kan ytast lokalt, nærare der folk bur. Dette kan bidra til at det er praktisk mogleg å gjennomføre kompetanseoverføring og kompetanseheving for aktuelle personellgrupper. Dette vil i sin tur kunne bidra til kvalitet i tenestene og grunnlag for nye tilbod. 2.2 Mål for prosjektet Målet har vore at pasientflyt og behandling skal betrast ved at telemedisin understøttar diagnostisering, behandling og oppfølging uavhengig av geografiske forhold, og ved at telemedisin kan legge til rette for kompetanseoverføring og rettleiing. Pasientane skal få betre tilbod av helsetenester lokalt i kommunal regi framfor på sjukehus dersom telemedisinske løysingar kan gjere dette fagleg godt og trygt. Auka tryggleik og betre kvalitet på tenestene for pasientane. Pasienten skal kjenne seg tryggare når ein kan ta inn spesialistkompetanse via telemedisin for å ta felles avgjerder i samarbeid med lokalt helsepersonell. Kvaliteten på tenestetilbodet skal betrast gjennom slikt samarbeid. Betre kvalitet på avgjerdene. Spesialistar tek avgjerder basert på levande bilde og lyd, i staden for berre lyd. Raskare og meir målretta avgjerder. Helsetenesta kan danne seg eit betre samla bilde av en situasjon lokalt i kommunen (t.d. ved ulukke), kan ein ta raskare avgjerder i forhold til å sende pasientane til rett behandlingsnivå med ein gong. Effektiv bruk av tid for pasientar/brukarar og helsepersonell. Reiser og pasienttransport kan med telemedisin gje redusert miljøbelastning, økonomisk innsparing og tida kan nyttast til konsultasjonar/ behandling framfor reisetid. Telemedisin Sogn og Fjordane 12

13 Lik og konsistent bruk av telemedisinske løysingar i fylket. Felles tilnærming og bruk av telemedisin, samt like prosedyrar og rutinar gir raskare og større grad av konsistent tilgang til informasjon på tvers av organisatoriske nivå og einingar i Sogn og Fjordane. Helsepersonell/ vikarar vil kjenne løysingar og prosederer uavhengig av lokasjonar. Reduserte kostnader. Ved å kunne behandle pasientane nærare heimen unngår ein unødvendig transport til sjukehusa. 2.3 Omfang og metode Prosjektet har hatt som mål å innføre bruk av telemedisin både i primærhelsetenesta og spesialisthelsetenesta, samt utvikle rutinar for samhandling via telemedisin mellom nivåa. Prosjektet har gjort dette ved - Informasjon, undervisning og forankring hos leiarar og brukarar - Organisering og samhandling - At utvalde fagområde skulle prioriterast og overføringsverdien til nye områder skal takast omsyn til under vegs - Innkjøp av utstyr - Å legge til rette for implementering, opplæring og iverksetting - Å nytte videoløysingar til andre møte og kurs (utover telemedisin), for å gjere tilsette kjende og trygge i forhold til praktisk bruk - Å legge til rette for at val av utstyr har tilrådde kravsspesifikasjonar som kunne knytast til Norsk Helsenett. Dette for å oppnå ynskt og sikker samhandling i regionen. Dei valde fagområda som skulle utviklast i løpet av prosjektet, har vore: - Hud og sårbehandling desentraliserte tenester o Intern samhandling i Helse Førde o Samhandling mellom Helse Førde og kommunane o Syte for gode pasientløp, undervisning og rettleiing o Implementering av utstyr, undervisning og gjennomføring - Akuttfunksjonar (VAKE-løysing) - kommunikasjon mellom akuttrom i lokalsjukehus og FSS o Observasjon, undersøking og behandling av pasientar i akutt fase, t.d. teleslag o Bruk av utstyret til kronikarar, t.d. eldre med samansette problemstillingar o Vurdere mobile løysingar, t.d. overføring av bilde frå ambulanse, kommunikasjon med sjukeheimar. - Kommunikasjon mellom sjukehus, kommunale sjukeheimar og legevakter, o Undervisning og utvikling av samarbeid mellom sjukeheimar, utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane, legevakt og sjukehus. - Framtidas lokalsjukehus samhandling mellom lokalsjukehus og kommunar i regionen Det har vore lagt stor vekt på å involvere fagpersonell og tilsette. Det har vore arbeidd med organisatoriske forhold og kultur relatert til bruk av telemedisin ved informasjon og orienteringar til alle kommunar. Erfaringane frå fagområda hud og sårskade og akuttfunksjonar vil danne eit godt Telemedisin Sogn og Fjordane 13

14 grunnlag og vere mal for vidare utrulling av andre fagområde. Undervegs i prosjektet har det også komme fram ynskje om å ta i bruk telemedisin på andre fagområde enn dei som ligg i mandatet. Prosjektleiinga har gitt informasjon og tilbydd opplæring til andre som vil ta i bruk telemedisin når det har vore ynskje om det, men det er ikkje teke inn som del av prosjektet. Døme på slike avdelingar er barnehabilitering, smittevern, psykisk helsevern. Parallelt med dette hovudprosjektet har Seevia AS, Helse Førde HF og NAV gjennomført eit forprosjekt innanfor området dialogmøte med NAV. Målet var å teste ut, analysere og utvikle ein eskalerbar teknisk arkitektur som ville bidra til enklare samhandling i dialogmøter mellom arbeidsgjevar, legane og NAV. Målet har vore å kunne utvikle ei felles løysing som kan nyttast nasjonalt og støtte dei tryggleikskrava og brukarbehova som blir stilt frå helsesektoren og NAV. Omtale og resultat av dette arbeidet vil ligge føre i eigen plan. 2.4 Aktivitetar i prosjektet - Informert og motivert primær- og spesialisthelsetenesta til å ta i bruk telemedisinske løysingar. - Utarbeidd ei felles teknisk arkitekturløysing for implementering av telemedisin i Sogn og Fjordane, som samtidig kan nyttast vidare i andre regionar (Helse Vest). - Utarbeidd felles rutinar for bruk av telemedisinske løysingar som støtter samarbeidet mellom Helse Førde og kommunane. - Innhenta og koordinert informasjon frå ulike fagområda og dei involverte lokasjonar som ønskjer å implementere telemedisinsk utstyr. - Kartlagt behov for telemedisinsk utstyr i høve til dei valde fagområda og kva løysingar som bør implementerast. - Koordinert innkjøp, implementering, opplæring i kommunane og helseinstitusjonane. - Utarbeidd mal/avtale for godkjenning av implementering og opplæring som lokal eigar av utstyr kan signere og gjennom det verifisere at leveransen er gjennomført. - Saman med brukarane utarbeidd felles rutinar og prosedyrar, gjennomføre undervisning og rettleiing slik at utstyret kan takast i bruk utan opphald etter implementering. I tillegg var det ynskjeleg å - Vurdere etablering av eit felles digitalt forum for å utveksle og dele informasjon til alle kommunane. Viser til seinare omtale av heimeside. 2.5 Hovudoppgåve og leveranse Prosjektet har hatt fokus på å legge til rette for gode telemedisinske løysingar hos dei ulike samarbeidspartane. Dette er gjort mellom anna ved Dialog og forankring med leiarar og brukarar i forkant og undervegs for varige løysingar Utvikla gode pasientløp ved kommunikasjon via telemedisin Utvikla rutinar og retninglinjer for organisering og samhandling Telemedisin Sogn og Fjordane 14

15 Innkjøp av utstyr Implementering av, opplæring og oppfølging i bruk av telemedisinske løysingar og videokonferanse Evaluere gjennomføring av prosjektet 2.6 Organisering av prosjektet Prosjektet har vore organisert med ei styringsgruppe og ei prosjektgruppe. I tillegg vart det oppnemnt ei prosjektleiing som har arbeidd med innføring av telemedisin frå sommaren 2013 og fram til utgangen av juni Prosjektet har hatt prosjektleiar i 75 % stilling og IKT medarbeidar som har brukt ein stor del av stillinga til dei tekniske utfordringane som har vore undervegs. I tillegg har det vore ein delprosjektleiar i full stilling ved Nordfjord sjukehus for å gjennomføre definert område innanfor «Framtidas lokalsjukehus». 3 Gjennomføring av prosjektet Ved prosjektstart vart det utarbeidd ein overordna framdriftsplan. Planen har vore fylgt og er gjennomført med unntak av punktet om utrulling av telemedisinske tenester til alle kommunane. Det har vist seg at det var for ambisiøst, jf. omtale under pkt. 4 om risikoar i prosjektet som er omtala nedanfor. Telemedisin Sogn og Fjordane 15

16 3.1 Overordna framdriftsplan ID Telemedisin Sogn og Fjordane Hovudprosjekt Start Slutt Varighet ,8u aug 2013 sep 2013 okt 2013 nov 2013 des 2013 jan 2014 feb 2014 mar 2014 apr 2014 mai 2014 jun Oversende prosjektdirektiv og dokument for kartlegging av utstyr til kommunane ,2u 3 HUD & SÅRBEHANDLING ,4u 4 Gjennomføre intern organisering/ kommunikasjon HFD ,2u 5 Pilot med 3 kommunar u 6 Utarbeide pasientløp for hud&sår mellom HFD og kommunane ,6u 7 Utrulling til øvrige kommunar u 8 AKUTTFUNKSJONAR ,4u 9 VAKE løysingar kommunikasjon mellom lokalsjukehus/fss ,4u 10 Mobile løysingar ambulanse, testperiode ,4u 11 Teleslag ,4u 12 KOMMUNIKASJON MELLOM SJUKEHUS, SJUKEHEIMAR, LEGEVAKT ,8u 13 Undervisning og møter mellom instanser i primærhelsetenesta ,8u 14 FRAMTIDAS LOKALSJUKEHUS ,8u 15 Samhandling mellom lokalsjukehus og kommunar i Nordfjord ,8u 16 GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV IVERKSETTE AKTIVITETAR ,2u 17 EVALUERING OG RAPPORT ,2u Telemedisin Sogn og Fjordane 16

17 4 Teknisk og organisatorisk infrastruktur I fase 1 av prosjektet vart det gjennomført ein risikoanalyse som viste risikoar og utfordringar som kunne oppstå i arbeidet. Dette kapittelet vil beskrive konsekvensane av dei utfordringane ein såg gjennom framlagt risikoanalyse i fase Framdrift, kostnad og kvalitet Innføring av ny teknologi og endringar i samhandlingsmønster mellom fleire sjølvstendige forvaltningsnivå har kravd tid og vore meir omfattande enn det ein kanskje såg for seg i starten av prosjektet. Det har teke tid for kommunane å avsette pengar og prioritere arbeidet med innføring av telemedisin. Tekniske forhold har også gjort at prosjektet har måtte bruke lenger tid enn føresett. Erfaringa viser at eitt år vart for kort tid til å gjennomføre alle måla som låg i prosjektmandatet. Ei av utfordringane i prosjektet har vore manglande avsetting av midlar til kjøp av utstyr innanfor prosjektperioden, jf nedanfor. Styringsgruppa for Telemedisin Sogn og Fjordane vedtok derfor å kjøpe inn naudsynt utstyr til at prosjektet kunne gjennomførast med pilotar og testar. Dette har vore svært viktig for gjennomføring av prosjektet. Helsepersonell må prøve ut teknisk utstyr og teste det i praksis om det skal bli ein suksess med vidare utbreiing til andre. Det har vore stort behov for informasjon og opplæring. Størst fokus har ein hatt på kommunane. Dette fordi det er mange kommunar og interne prosessar i kvar kommune tek tid. Det er gitt brei informasjon i ulike fora og det er gjennomført opplæring til dei som har teke i bruk telemedisin. Ein merkar aukande merksemd og motivasjon til å ta i bruk telemedisin. Etter informasjon til allmennlegar, t.d. SMS, Gloppen, Askvoll, Hyllestad, Selje uttrykker legane stor interesse og vilje til å ta i bruk telemedisinsk utstyr. Det har også vore ein motiverande faktor for legane at det vert priortert personleg utstyr på den enkelte sitt kontor. 4.2 IKT tenester og infrastruktur Organisering av IKT tenester Helse Førde HF og kommunane i Sogn og Fjordane får sine IKT-tenester frå ulike leverandørar. For kommunane sin del er det fire kommunale/fylkeskommunale interkommunale selskap som har ansvar for all IKT infrastruktur. Dette er Nordfjordnett som omfattar kommunane i Nordfjord inkludert Bremanger. SYS IKT som omfattar kommunane i Sunnfjord og ytre Sogn Sogn og Fjordane fylkeskommune som omfattar kommunane i indre Sogn ÅLA som omfattar kommunane Årdal, Lærdal og Aurland. Telemedisin Sogn og Fjordane 17

18 Helse Førde HF får sine IKT tenester levert frå Helse Vest IKT. Det er særdeles viktig i starten av eit prosjekt tilsvarande dette å knyte tett kontakt med IKT selskapa som leverer tenester til kommunane, og at kommunane informerer IKT selskapa om at det vil bli forventningar om medverknad i prosjektet. IKT selskapa er ein sentral og viktig samarbeidspart i eit prosjekt som dette. I desse interkommunale selskapa er det rådmennene i kommunane som utgjer styret for selskapet. Det er kommunane som gjennom vedtak og årlege budsjett bestemmer kva IKT selskapa skal prioritere. Tidleg kontakt og samarbeid med rådmennene i kommunane er derfor viktig når ein skal innføre telemedisin. KS har vore ein viktig samarbeidspart mellom Helse Førde HF, kommunane og prosjektet. Bestillingar til IKT selskapa har gått gjennom rådmennene i kommunane v/kontakt til leiar i rådmannsgruppa i kvar region i Sogn og Fjordane. Pr. mai 2014 er det etablert gode kontaktar og godt samarbeid til alle dei kommunale IKT selskapa som har vist stor evne til omstilling og gjennomføring av naudsynt infrastruktur for å lukkast med å ta i bruk telemedisin. Helse Vest IKT har ikkje prioritert telemedisin/video som del av dette prosjektet. Helse Vest IKT har vedteke i sitt styremøte å arbeide vidare med planlegging og overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT innanfor områda tele, signal, audio og video. Det vert tilrådd overdraging frå Prosjektet Telemedisin Sogn og Fjordane har hatt eit tett og godt samarbeid til Norsk Helsenett, jf. punkt Det samarbeidet har vore avgjerande viktig for både prosjektet og for Norsk Helsenett i utvikling av telemedisinske tenester Teknisk infrastruktur i kommunane Nettkapasiteten i Sogn og Fjordane har for liten bandbreidde for å ta i bruk telemedisin fullt ut, først og fremst gjeld dette kapasiteten i Norsk Helsenett. Kvar kommune enkeltvis har for så vidt tilstrekkeleg kapasitet, men alle 26 kommunar i Sogn og Fjordane ligg bak eit knutepunkt som er fordelt over 3 samband og som er knytt opp mot NHN (Norsk Helsenett). Desse knutepunkta er: Knutepun kt Kommunar Tal kommunar Askvoll, Fjaler, Flora,Førde,Gaular,Gulen,Hyllestad,Høyanger,Jølster,Naustdal,Solund Aurland, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Årdal, (Balestrand og Vik er via Leikanger) 8 Telemedisin Sogn og Fjordane 18

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt

Telemedisin Sogn og Fjordane. Innovasjon i Helse og omsorg. Samhandlingsprosjekt Telemedisin Sogn og Fjordane Innovasjon i Helse og omsorg Samhandlingsprosjekt Suksessfaktorar for bruk av telemedisin NOU 2011:11 Forankring og eigarskap Bygge solide organisatoriske løysingar Etablere

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane. 2014 03 06 Fagrådet

Telemedisin Sogn og Fjordane. 2014 03 06 Fagrådet Telemedisin Sogn og Fjordane 2014 03 06 Fagrådet SOGN OG FJORDANE Kva vil vi oppnå? Betre kvalitet og tryggleik i helsetenestene i Sogn og Fjordane! Standardisering: Kompetanse: Tverrfaglege team: Miljøaspekt:

Detaljer

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt Telemedisin i Sogn og Fjordane Hovudprosjekt 13 11 12 SOGN OG FJORDANE Kva er telemedisin? NST (nasjonalt senter for samhandling og telemedisin) Telemedisin er bruk av IKT til samhandling om helseformål.

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane Telemedisin Sogn og Fjordane Tid og stad for møtet Tid 23. januar 2014 kl. 13.00 15.00 Stad Møterom 4 FSS/virtuelt møterom Deltakarar Anne Margrethe Øvsthus, prosjektleiar. Jan Helge Dale, kommuneoverlege,

Detaljer

Telemedisin i Sogn og Fjordane

Telemedisin i Sogn og Fjordane Telemedisin i Sogn og Fjordane Hovudprosjekt Møte i styringsgruppa 27. august 2013 SOGN OG FJORDANE Status i prosjektet Kick-off møte 10. juni 2013 med styrings- og prosjektgruppe Justert prosjektdirektiv

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane

Telemedisin Sogn og Fjordane Telemedisin Sogn og Fjordane Tid og stad for møtet Tid Onsdag, 19. november 2014 kl. 13.00 15.00 Stad Førdegården rom 314/virtuelt møterom 998362 Deltakarar Jan Helge Dale Solveig Horstad Berget Gro Hovland

Detaljer

Telemedisin i Sogn og Fjordane

Telemedisin i Sogn og Fjordane Telemedisin i Sogn og Fjordane Hovudprosjekt Styringsgruppa 10 10 2013 SOGN OG FJORDANE Status og orienteringar Starta hud og sårskade utarbeidd pasientflyt og utstyr er innan kort tid på plass. Teleslag

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane 8:30 9:30 Bruk av plo-meldingane i fylket. v/ Kari Støfringsdal (prosjektmedarbeidar Meldingsløftet ) og Gunn Vigdis Myklatun (prosjektleiar for innføring av plo-meldingane i Helse Førde) 9:45 12:15 Kompis

Detaljer

06.11.2008 Stryn kommune 1

06.11.2008 Stryn kommune 1 06.11.2008 Stryn kommune 1 Samarbeid mellom små kommunar Utfordringar og muligheiter med Elin-Kprosjektet Ehelseseminar i Førde 04.november 08 Aslaug Håøy Nygård 06.11.2008 Stryn kommune 2 Elin-K i Stryn

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2. Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 024 G00 &01 Arkivsaksnr.: 11/808-2 Rammeavtale for samhandling mellom kommunane og Helse Førde TILRÅDING: Leikanger kommune har ikkje merknader til framlegget

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram, kull 10. Mona Ryste. Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Utviklingsprosjekt: Kompetanseløftet på rehabilitering av hjerneslag på Søre Sunnmøre Nasjonalt topplederprogram, kull 10 Mona Ryste Volda, april 2011 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet

Detaljer

Stryn Kommune. Sluttrapport for forprosjektet: Førebu elektronisk samhandling mellom lege og pleie-omsorg i Stryn

Stryn Kommune. Sluttrapport for forprosjektet: Førebu elektronisk samhandling mellom lege og pleie-omsorg i Stryn Stryn Kommune Sluttrapport for forprosjektet: Førebu elektronisk samhandling mellom lege og pleie-omsorg i Stryn og samarbeidskommunane Hornindal, Eid, Gloppen, Bremanger, Vågsøy og Selje 06.06.2008 Innhold

Detaljer

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass?

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? strategikonferansen Jon Bolstad Helse Førde samhandling forbetrast, menneska er dei same! Fokus! Sjå på Sogn og Fjordane! Vi har løyst oppgåvefordelinga oss i mellom

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Flora kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste

Flora kommune. Sluttrapport. Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste Flora kommune Sluttrapport Elektronisk meldingsutveksling mellom lege og omsorgsteneste 03.06.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4.

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

1. Mål med samhandlingsreforma

1. Mål med samhandlingsreforma 1. Mål med samhandlingsreforma I april 2010 vedtok Stortinget Samhandlingsreforma, som var lagt fram som Stortingsmelding 47 i juni 2009. Meldinga hadde som undertittel Rett behandling på rett sted til

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Sak til styringsgruppa for Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus

Sak til styringsgruppa for Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus Sak til styringsgruppa for Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus Frå: Styringsgruppeleiar og prosjektleiar Møtedato: 17. oktober 2012 Sak 58/12: Innføring av telemedisinske løysingar Forslag til

Detaljer

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE Hovudprosjekt fase 3 Statusnotat 28.05.15 Innhald 1. Organisering av arbeidet med prosjektet... 3 2. Breidding utstyr på alle aktuelle sjukehusavdelingar og i alle kommunar

Detaljer

Eldremedisinsk poliklinikk

Eldremedisinsk poliklinikk Eldremedisinsk poliklinikk som samarbeidstiltak mellom somatikk og psykiatri Kvalitetskonferansen, Førde 16.10.14 Eva Herløsund Søgnen, spesialist i indremedisin og kardiologi, starta spesialisering i

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger

Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Referat Møte i arbeidgruppa Interkommunal legevakt, akutt- og intermediære senger Møtedato: 20.11. 2012 Tid: 15.00-16.45 Møtested: Lærdal sjukehus Deltagere: Helge Ulvestad (prosjektleiar), Ingrid Neste

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1318510063720)

Saman for framtida (Ref #1318510063720) Saman for framtida (Ref #1318510063720) Søknadssum: 470000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysningar om søkjar Organisasjonsnavn/nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune

Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Utprøving og innføring av Velferdsteknologi i Stord kommune Innhold 1. PROSJEKTNAMN... 2 2. PROSJEKTMÅL... 2 2.1 Hovudmål for prosjektet... 2 2.2 Delmål for prosjekt... 2 3. NOSITUASJONEN... 2 4. PROSJEKTBESKRIVELSE...

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA

Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga. Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga Omtale av og kravspesifikasjon til evaluering av prosjektet: NETTSTØTTA LÆRING INNANFOR KRIMINALOMSORGA Evaluering 0207 1 Kort omtale av prosjektet; Nettstøtta

Detaljer

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule)

Ny GIV. (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV (= gjennomføring i vidaregåande skule) Ny GIV Gjennomføringsbarometeret Overgangsprosjektet Oppfølgingsprosjektet Informasjon Ny GIV-heimesida Gjennomføringsbarometeret 2010-kullet frå ungdomsskulen

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet

Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Team Surnadal- Velferdsteknologi i helhetlige pasientforløp Teamet Bak: Ingunn Mikkelsen, Annett Ranes og Solveig Glærum Foran: Gunnhild Eidsli og Pål Ranes. Heidrun Solstad og Arnhild Sæter er ikke med

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon

Styresak. 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 14.05.14 Anne Hilde Bjøntegård Verksemdoverdraging Eidfjord ambulansestasjon Arkivsak 63/13 96/13 O 28/14 A Styresak

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving

Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Prosjektplan - Samarbeid om etisk kompetanseheving Meland 03. september 2012 1. Bakgrunn Meland kommune er etter søknad teke opp i utviklingsprogrammet Saman om ein betre kommune. Prosjektgruppa i Saman

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Grete Robøle, 731 Vår dato 9.7.1 Dykkar dato Vår referanse 1/3 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge,

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth Helse Førde Nytt frå Helse Førde Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13 Samhandlingssjef Vidar Roseth Tema 1. Litt om stoda i Helse Førde 2. Strategi samhandlingsreforma 3. Eldremedisinsk poliklinikk

Detaljer

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereforma i Vest-Telemark Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing... 3 2.1 Oppgåvedefinisjon... 3 2.2 Avgrensing... 3 2.3 Organisering...

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Vinje kommune. Sluttrapport

Vinje kommune. Sluttrapport Vinje kommune Sluttrapport 28.05.2008 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Gjennomføring i henhold til prosjektplanen... 3 3. Målrealisering... 4 4. Prosjektorganisering... 5 5. Erfaringer som samspill kommune...

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522. Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 07/1522 Kommunalt tenestekjøp; bade- og symjetenester Gaupne Rådmannen si tilråding: Formannskapet godkjenner konkurransegrunnlaget for kjøp

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM

NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM NAV- tenester over grenser PROSJEKTPLAN EIT ARBEIDSRETTA INTRODUKSJONSPROGRAM 1. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...3 2. PROSJEKTMÅL...3 3. PROSJEKTORGANISERING...4 4. ANSVARSOMRÅDE OG SAMARBEID «EIT ARBEIDSRETTA

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Visjon og verkelighetframtidas

Visjon og verkelighetframtidas Visjon og verkelighetframtidas lokalsjukehus Samarbeid mellom Nordfjord Psykiatrisenter og medisinsk seksjon Nordfjord sjukehus/førde sentralsjukehus Stavanger 4.juni 2014 Eva Herløsund Søgnen, spesialist

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Informasjon om Pasientreiser

Informasjon om Pasientreiser Informasjon om Pasientreiser 2014 1. Pasientreiser Helse Førde 2. Retten til dekning 3. Reiser med og utan rekvisisjon 4. Ventesone ved Førde Sentralsjukehus 5. Rekvirering 6. Bebuarar ved alders- og sjukeheim

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Side 1 av 8. Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 12/1505

SAKSFRAMLEGG. Side 1 av 8. Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 12/1505 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: John Olaf Røhme Arkivsaksnr.: 12/1505 Arkiv: H00 Sogn Lokalmedisinske senter (Sogn LMS). Invitasjon til deltaking i fase to forprosjektfasen. Rådmannen si tilråding: ::: Sett

Detaljer

Dialogmøte. Rica Sunnfjord Hotel 21. nov

Dialogmøte. Rica Sunnfjord Hotel 21. nov Dialogmøte Rica Sunnfjord Hotel 21. nov Dialogmøte torsdag 21.11.2013 Helseberedskap Kva kan vi lære av erfaringar? Bussulykka i Fardal mandag12.08.2013 Jan Ove Tryti Kommuneoverlege Sogndal Melding til

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn

Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Interkommunalt samhandlingsprosjekt Sunnfjord og Ytre Sogn Samarbeidande kommunar Dykkar referanse: Sakshandsamar: Øystein Høyvik Tlf. 57612650 Vår referanse: 13/2466-2-ØH-&85 Dato: 25.11.2013 Etablering

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato

Saksnr Utval Møtedato Arkivref: 2011/2088-16986/2012 Saksh.: Lars Helge Sørheim Saksframlegg Saksnr Utval Møtedato INTERKOMMUNAL LEGEVAKT OG Ø.HJ. DØGNTILBOD Framlegg til vedtak: 1. Komite for helse, rehabilitering og omsorg

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Notat. Bakgrunn. Innkomne søknader. Prioritering mellom prosjektsøknadene

Notat. Bakgrunn. Innkomne søknader. Prioritering mellom prosjektsøknadene Notat Frå: Hilde Rudlang Dato: 25. mai 2011 (oppdatert etter leiarmøtet 20. mai) Emne: Tildeling av samhandlingsmidlar 2011 Bakgrunn Styret i Vest vedtok i sak 122/10 å vidareføre og styrkje satsinga på

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Måndag 28. februar 2005, kl 1100 kl 1400 Stad: Scandic Bergen Airport Hotell, Bergen Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 16/05 B Godkjenning

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt

SLUTTRAPPORT FOR. DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt SLUTTRAPPORT FOR DEN BRUKARORIENTERTE HEIMESIDA: Eit forprosjekt 1. Kort oppsummering av prosjektet Biblioteka i Vest består av eit samarbeid mellom biblioteka i kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden.

Detaljer

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid

St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma. Rett behandling på rett sted til rett tid St.meld. nr. 47 (2008 2009) Samhandlingsreforma Rett behandling på rett sted til rett tid Lagt fram i statsråd 19. juni 2009 Fyresdal kommune, 26. november 2009 Ketil O. Kiland Tidlegare helseminister

Detaljer

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av Tenesteavtale5 Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Innhald i Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1

Detaljer

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta

Kommune: Det er kjent kven som er verksemdleiar i tråd med forskrifta Rapport for skjema: Tilsyn med legemiddelhandteringa i bustader tilrettelagt for personar med psykisk utviklingshemming Generert: -- :3:33 Utvalg: Resultater fra og med.3. til og med.. Kommune: Askvoll

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer