Telemedisin Sogn og Fjordane

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Telemedisin Sogn og Fjordane"

Transkript

1 0 Telemedisin Sogn og Fjordane Eit samhandlingsprosjekt mellom KS/kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde Sluttrapport fase juni 2014 Telemedisin Sogn og Fjordane 1

2 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektnamn Telemedisin Sogn og Fjordane Prosjekteigar Helse Førde og KS v/26 kommunar i Sogn og Fjordane Prosjektleiar Anne Margrethe Øvsthus Telemedisin Sogn og Fjordane 2

3 Deltakarar i prosjektet Styringsgruppa Adm. direktør Jon Bolstad, Helse Førde, leiar Rådmann Ørjan Raknes Forthun, KS/Eid kommune Helse- og sosialsjef Kjell Idar Dvergsdal, KS/Gaular kommune Direktør Medisinsk klinikk Olav Hesjedal, Helse Førde Avd.sjef AAM Robert Brennersted, Helse Førde Samhandlingssjef Vidar Roseth, Helse Førde Tillitsvald Ralf Einar Johannessen, Fagforbundet Tillitsvald Wenche Kristin Røkenes, NSF Prosjektgruppa Ass. rådmann John Olaf Røhme, Luster kommune Kommuneoverlege Jan Helge Dale, Flora kommune Dagleg leiar Helge Ulvestad, Sunnfjord og ytre Sogn interkommunale legevakt Kommunelege Trond Inselseth, Nordfjord interkommunale legevakt Kommunelege Frode Myklebust, LV, Indre Sogn Seksjonsleiar Trude Lindesteg, Hudavdelinga Helse Førde Avd.overlege Nevrologisk poliklinikk Stig Hegrestad, Nevrologisk avdeling, Helse Førde Ambulansesjef Stian Sægrov, Helse Førde Prosjektleiar Arnstein Ivesdal, Helse Førde (Nordfjord sjukehus) Seksjonsleiar Albert Olaf Fedje, Helse Førde (Lærdal sjukehus) Prosjektleiar Elin Brekke Grinde, Helse Førde (Nordfjord sjukehus) Tillitsvald Randi Aven, Fagforbundet Tillitsvald Arthur Norevik, NSF Rådgjevarar IKT avdelinga Helse Førde v/jarle Øen Prosjektleiar Nordfjordprosjektet Elin Brekke Grinde Seevia AS v/jørn Mikalsen Tromsø Telemedicine Consult v/bodil Bach Oppstarttidspunkt Sluttidspunkt Dato Sign Anne Margrethe Øvsthus prosjektleiar Telemedisin Sogn og Fjordane 3

4 Innhald FORORD Oversikt og samandrag Kva er gjennomført, kva er under arbeid og kva gjenstår Vegen vidare Telemedisin Sogn og Fjordane Bakgrunn Mål for prosjektet Omfang og metode Aktivitetar i prosjektet Hovudoppgåve og leveranse Organisering av prosjektet Gjennomføring av prosjektet Overordna framdriftsplan Teknisk og organisatorisk infrastruktur Framdrift, kostnad og kvalitet IKT tenester og infrastruktur Organisering av IKT tenester Teknisk infrastruktur i kommunane Behov for bandbreidde Kostnader med auka bandbreidde Val av type utstyr Førebuing og teknisk installasjon i kommunane Norsk Helsenett (NHN) Brukarstøtte Manglande midlar til å kjøpe utstyr Samhandling mellom helsepersonell ved hjelp av ny teknologi Retningsliner og rutinar ved innføring av telemedisin føresetnader og prosess Retningsliner for bruk av videokonferanse Juridiske retningsliner Takstar ved telemedisinske pasientkonsultasjonar Informasjon og kommunikasjon i prosjektet Resultat og tilrådingar i prosjektet Telemedisin Sogn og Fjordane 4

5 6.1 Bakgrunn og føresetnader Pasientkonsultasjonar Hud- og sårbehandling Organisering og omfang Utforming av telemedisinske tenester i hudfaget Pasientforløp Rutinar og prosedyrar IKT utstyr Opplæring Resultat og evaluering Videobasert akuttmedisinsk konferanse VAKe Kommunikasjon og kompetanse Framtidas lokalsjukehus samarbeid mellom Nordfjord sjukehus og kommunane i Nordfjord Omfang og metode Hovudoppgåve og leveransar i prosjektet Framdriftsplan Gjennomføring Informasjon og forankring Kjøp av utstyr Tysdagsundervisning Virtuelle møterom Utfordringar i delprosjektet Informasjonsspreiing og innhenting Bestillingstid for utstyr Nettkapasitet Tidsbruk Gevinstrealisering Etter prosjektslutt Vedlegg Oversikt over utstyr innkjøpt i prosjektet Retningsliner ved bruk av video Juridiske retningsliner Rutinar ved bruk av telemedisin i pasientbehandlinga Telemedisin Sogn og Fjordane 5

6 13.5 Pasientforløp Takstar ved bruk av telemedisin i helsetenesta Telemedisin registrering i DIPS Avtale om utplassering av utstyr FORORD Telemedisin Sogn og Fjordane har hatt eit godt nettverk av samarbeidspartar i prosjektet. Seevia AS ved Jørn Mikalsen har vore konsulent og ein viktig bidragsytar i prosjektet. Likeins var TTC, Tromsø Telemedicine Consult, ved Bodil Bach med i oppstartinga av prosjektet. Takk til begge for jobben som er gjort. Norsk Helsenett (NHN) har vore avgjerande for god tilrettelegging og bruk av telemedisin og videokonferansar. I tett samarbeid med Telemedisin Sogn og Fjordane har dei utvikla sitt tilbod om trygg og sikker IKT samhandling i helsesektoren. I tillegg opprettar dei brukarstøtte 24/7 der både kommunar og helseføretak kan få hjelp om det oppstår problem. Takk til Norsk Helsenett for godt samarbeid. I tillegg vil ein rette ei særskilt takk til avdelingssjef/overlege Øystein Vatne ved hudavdelinga i Helse Førde og til fastlege ved Sunnfjord medisinske senter i Florø, Normund Svoen, for deira entusiastiske medverknad til at ein har lukkast med pilotar og prosjekt. Ei takk også til alle andre som har bidratt til ein god prosess og gode resultat så langt. Telemedisin Sogn og Fjordane 6

7 1 Oversikt og samandrag Telemedisin Sogn og Fjordane er eit samhandlingsprosjekt med deltaking frå Helse Førde HF, KS og dei 26 kommunane i fylket. Dei utvalde fagområda i prosjektet Telemedisin Sogn og Fjordane har vore å utvikle telemedisinske tenester innan for pasientkonsultasjonar, t.d. mellom fastlege og spesialist i sjukehus, VAKe, videobasert akutt kommunikasjon mellom akuttrom ved lokalsjukehusa og spesialist ved Førde sentralsjukehus. Kommunikasjon og kompetanse, utvikle undervisning og møteverksemd ved bruk av video «Framtidas lokalsjukehus» utvikling av telemedisinske tenester mellom Nordfjord sjukehus og kommunane i Nordfjord. Bruk av telemedisin og video vil i eit fylke som Sogn og Fjordane vere særs veleigna der det er lang reiseveg og store avstandar. Gjennom prosjektet har ein fått på plass IKT infrastruktur, auke i nettkapasitet, sett i verk og testa ut ei rekkje området der telemedisin og bruk av video er særs veleigna. Kapittel 2 handlar om bakgrunnen for at Telemedisin Sogn og Fjordane kom i gang, mål for prosjektet, omfang, aktivitetar, hovudoppgåve, leveransar og organisering av prosjektet. Prosjektet føresette å vare eitt år. Ein har gjennomført mandatet med omsyn til aktivitetar og leveransar. Prosjektet har ikkje komme i mål når det gjeld at alle 26 kommunane i Sogn og Fjordane skulle ha teke i bruk utstyret til sommaren Det er derfor bestemt at ein held fram prosjektet i ein fase 3. Kapittel 3 viser framdriftsplan for prosjektet fram til Kapittel 4 tek føre seg teknisk og organisatorisk infrastruktur. Innføring av ny teknologi og endringar i samhandlingsmønster tek tid, og arbeidet har vore meir omfattande enn kva ein såg føre seg når prosjektet starta. Manglande avsetting av midlar i kommunane til innkjøp av utstyr har også medverka til at prosjektet krev meir tid. Men ein opplever no aukande merksemd og interesse for innføring av telemedisin i kommunane og hos helsepersonell. Ulike kommunale IKT selskap organiserer IKT tenestene i kommunane. Det er Nordfjordnett, Sunnfjord/Ytre Sogn IKT (SYS IKT), Sogn og Fjordane fylkeskommune og Årdal, Lærdal og Aurland (ÅLA). Samtidig er det Helse Vest IKT som organiserer IKT tenestene i spesialisthelsetenesta. Norsk Helsenett SF er eit nasjonalt statsføretak som innanfor ramma av nasjonal IKT politikk skal ivareta nasjonale interesser. Telemedisinprosjektet har hatt eit godt samarbeid til alle desse, men det har teke tid å få på plass naudsynt teknisk struktur og samarbeid. Norsk Helsenett har vore ein særs viktig samarbeidspart i prosjektet. Samtaler via telemedisin/video tilslutta Norsk Helsenett skjer i eit kryptert og lukka system. Det er eit krav at pasientkonsultasjonar og møter der pasientar vert diskutert mellom helsepersonell, skal det skje i eit kryptert og lukka system. Helseinstitusjonar må derfor vere tilslutta Norsk Helsenett for å kunne samtale om slike tema. Sommaren 2014 innfører Norsk Helsenett nye tenester, inkludert adressekatalog, ved bruk av telemedisin i helsetenesta. Telemedisin Sogn og Fjordane 7

8 Kommunane i Sogn og Fjordane er knytt til Norsk Helsenett, men det har vist seg at det er for liten nettkapasitet til å innføre omfattande bruk av telemedisin og videokonferansar. Rapporten tek føre seg behov for bandbreidde og kostnader med auka kapasitet. Kapittelet viser også ein oversikt over kva den enkelte kommune må førebu før dei kan ta i bruk telemedisin. Kapittel 5 viser utarbeidde pasientforløp, rutinar for samhandling, retningsliner for å bruke video, juridiske retningsliner for bruk av telemedisin i pasientbehandling. Kapittelet omhandlar også den største utfordringa med å innføre telemedisinske tenester, nemleg manglande takstar hos allmennlegar, fastlegar og legevakt ved bruk av telemedisin. Prosjektet har greia ut saka og sendt brev til Helse Vest RHF og bedt dei påverke statlege organ til å innføre takstar ved telemedisin. Saka er og sendt til Den norske lægeforening som forhandlar om takstbruk for allmennlegar. For sjukehusa er det innført telemedisinske takstar gjennom ISF. Kapittel 6 10 viser resultat i prosjektet knytt til dei ulike områda for innføring av telemedisin. Kapittel 7 handlar om pasientkonsultasjonar via telemedisin der hud- og sårbehandling har vore fagområdet der ein har prøvd ut telemedisin. Kapittelet handlar om organisering, rutinar, IKT utstyr og opplæring. Sidan til er det gjennomført 59 pasientkonsultasjonar, noko ein er særs nøgd med. Det er gode tilbakemeldingar på bruk av telemedisin ved pasientkonsultasjonar og ein legg opp til å vidareføre erfaringane til nye fagområde. Kapittel 8 gjev ein oversikt over bruk av teleslag i Sogn og Fjordane, der akuttrommet ved lokalsjukehuset vert kopla opp til nevrologvakt ved FSS når pasientar med mistanke om hjerneslag kjem til lokalsjukehuset. Det har vore gjennomført 16 slike konsultasjonar mellom lokalsjukehus og nevrolog ved FSS, likt fordelt mellom Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus. Kapittel 9 har overskrifta kommunikasjon og kompetanse. Kapittelet beskriv ulike former for å bruke video i undervisning og møter. Det er lagt vekt på at undervisning og formidling av fag skal skje ved å nytte faste organisatoriske strukturar som Høgskulen i Sogn og Fjordane, Utviklingssenter for sjukeheimar og heimeteneste og Helse Førde HF. Ein beskriv korleis ein kan nå felles undervisningsrom/møterom via eit såkalla «virtuelt møterom». For dei som er knytt til Norsk Helsenett, kan ein bestille slikt møterom og få tildelt eige nummer for oppkalling. Døme på virtuelt møterom er auditoriet ved Førde sentralsjukehus. Helsepersonell i kommunane, som har videoutstyr, kan dermed enkelt kople seg på undervisning som skjer her. Slike møterom kan nåast både via Norsk Helsenett og via Lync. Kapittelet beskriv også korleis video kan nyttast i møter. Døme på dette er deltaking i NAV dialogmøte, møter ved utskriving av pasient, kommunikasjon mellom legevakt og pasient og ikkje minst generelle møter av meir administrativ art. Kapittel 10 omhandlar kommunikasjon mellom Nordfjord sjukehus og kommunane i Nordfjord med utgangspunkt i utviklingsprosjektet som er gjennomført. Sluttrapport «Utviklingsprosjektet ved Nordfjord sjukehus» kapittel 9 legg føringar for korleis dei ser bruk av telemedisin som støtte til samhandling i Nordfjord. Telemedisin Sogn og Fjordane 8

9 Måla er omtala slik: - Pasientane skal få raskare og betre koordinert utgreiing og behandling. - Ta i bruk telemedisin i pasientbehandlinga i Nordfjordregionen. - Telemedisin som nyttig verktøy i samhandling internt i kommunane i Nordfjord og innan spesialisthelsetenesta. - Arbeid med å ta i bruk telemedisinløysingar vert knytt opp til fylgjande område: skadepoliklinikk, eldremedisin, rehabilitering og sårpoliklinikk - Ta i bruk telemedisinløysingar i samband med undervisning og rettleiing frå Nordfjord psykiatrisenter og Nordfjord sjukehus til sjukeheimane i kommunane i Nordfjord. Styringsgruppa i telemedisin prosjektet vedtok at ein del av pengane avsett til dette skulle nyttast til innkjøp av videostudio til sjukeheimane i Nordfjord. Rett utstyr sentralt plassert for helsepersonell var avgjerande for at ein skulle få gjennomført prosjektet. Prosjektet har såleis finansiert eitt studio til ein sjukeheim i kvar av Nordfjord-kommunane. Det er etablert felles undervisning til helsepersonell i kommunane, tysdagsundervisning. Det er utarbeidd eige program der dei som skal delta koplar seg til eit virtuelt møterom. Nokre utfordringar har også her teke tid; nettkapasitet i Norsk Helsenett, bestillingstid for utstyr og informasjon og forankring i kommunane. Prosjektet relatert til «Framtidas lokalsjukehus» har vart i 6 månader og det har vore nødvendig å bruke denne tida for å få implementert utstyr og teke det i bruk. I vidare arbeid med telemedisin, må ein halde fram med å gjennomføre måla fastsett i utviklingsprosjektet. Kapittel 11 tek føre seg mogelege gevinstar som kan hentast ut av dette prosjektet. Det er laga ein oversikt over alle områda som prosjektet har omhandla. Dei store gevinstane får ein først og fremst på redusert reiseverksemd, tettare samhandling mellom helsepersonell og raskare tilgang til spesialist og dermed raskare behandlingsstart. Kapittel 12 gjev ein oversikt over prioriterte område for vidareføring av telemedisin etter at det er vedteke å halde fram med prosjektet i to år. Kapittel 13 gjev ein samla oversikt over vedlegga til rapporten. Denne rapporten har som formål å oppsummere det som er gjennomført i prosjektet i fase 2. Den er viktig for Helse Vest RHF si vidare planlegging av telemedisin og den skal vere ein viktig reiskap for andre som ynskjer å innføre bruk av telemedisin. Telemedisin Sogn og Fjordane 9

10 1.1 Kva er gjennomført, kva er under arbeid og kva gjenstår Tiltak Gjennomført Under arbeid Gjenstår Pasientkonsultasjonar innan hud- og sårbehandling Intern samhandling i Helse Førde Samhandling mellom Helse Førde og kommunane Syte for gode pasientforløp, retningsliner og rutinar Implementering av utstyr, undervisning og gjennomføring Akuttfunksjonar (VAKe) kommunikasjon mellom akuttrom ved lokalsjukehus og FSS Observasjon, undersøking og behandling av pasientar i akuttfasen t.d. teleslag Bruk av utstyret til kronikarar, t.d. eldre med samansette problemstillingar Vurdere mobile løysingar, t.d. overføring av bilete frå ambulanse, kommunikasjon med legevakt Kommunikasjon mellom sjukehus, kommunale sjukeheimar, utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester, legevakt og sjukehus Framtidas lokalsjukehus samhandling mellom lokalsjukehus og kommunar i regionen Pasientane skal få raskare og betre koordinert utgreiing og behandling. Ta i bruk telemedisin i pasientbehandlinga i Nordfjordregionen. Telemedisin som nyttig verktøy i samhandling internt i kommunane i Nordfjord og innan spesialisthelsetenesta. Arbeid med å ta i bruk telemedisinløysingar vert knytt opp til fylgjande område: skadepoliklinikk, eldremedisin, rehabilitering og sårpoliklinikk Ta i bruk telemedisinløysingar i samband med undervisning og rettleiing frå Nordfjord psykiatrisenter og Nordfjord sjukehus til sjukeheimane i kommunane i Nordfjord. Teknisk infrastruktur og føresetnader Norsk Helsenett SF utvikla nye tenester inkl. brukarstøtte etter samarbeid med prosjektet Nettkapasitet og bandbreidde Førebu kommunane på installasjon av telemedisinsk utstyr Utarbeide oversikt over IKT utstyr for telemedisin Informasjon og samarbeid med IKT selskap i fylket Telemedisin Sogn og Fjordane 10

11 1.2 Vegen vidare Koordineringsrådet har vedteke å halde fram med prosjektet «Telemedisin Sogn og Fjordane» fase 3 i to år. Det er viktig å gjennomføre bruk av telemedisin og videokonferansar i helse- og omsorgssektoren både i kommunar og sjukehus i Sogn og Fjordane. Det vert utarbeidd eige mandat for fase 3. Telemedisin Sogn og Fjordane 11

12 2 Telemedisin Sogn og Fjordane Telemedisin Sogn og Fjordane er eit samhandlingsprosjekt med deltaking frå Helse Førde HF, KS og dei 26 kommunane i fylket. Med Sogn og Fjordane sin geografi, spreidde busetnad og lange avstandar er bruk av telemedisin/videokonferansar særdeles veleigna for å redusere reiseaktivitet, redusere miljøbelastninga og ikkje minst bidra til auka kvalitet på helsetenestene ved tettare samhandling mellom helsepersonell. 2.1 Bakgrunn Med bakgrunn i inngått delavtale mellom alle kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde om «Samarbeid om IKT-løysingar lokalt» og gjennomført forprosjekt «Telemedisin Sogn og Fjordane - fase 1» i perioden , ynskte alle dei 26 kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde HF å gjennomføre eit hovudprosjekt med sikte på å ta i bruk telemedisin/videokonferanse i helse- og omsorgssektoren. Prosjektet har også vore ein del av gjennomføring av samhandlingsreforma som har som mål at helse- og omsorgssektoren skal ta i bruk ny og meir teknologi for å fremje nye samhandlingsmåtar og nye måtar å levere helse- og omsorgstenester på. Telemedisinske løysingar kan legge til rette for at helse- og omsorgstenester i større grad kan ytast lokalt, nærare der folk bur. Dette kan bidra til at det er praktisk mogleg å gjennomføre kompetanseoverføring og kompetanseheving for aktuelle personellgrupper. Dette vil i sin tur kunne bidra til kvalitet i tenestene og grunnlag for nye tilbod. 2.2 Mål for prosjektet Målet har vore at pasientflyt og behandling skal betrast ved at telemedisin understøttar diagnostisering, behandling og oppfølging uavhengig av geografiske forhold, og ved at telemedisin kan legge til rette for kompetanseoverføring og rettleiing. Pasientane skal få betre tilbod av helsetenester lokalt i kommunal regi framfor på sjukehus dersom telemedisinske løysingar kan gjere dette fagleg godt og trygt. Auka tryggleik og betre kvalitet på tenestene for pasientane. Pasienten skal kjenne seg tryggare når ein kan ta inn spesialistkompetanse via telemedisin for å ta felles avgjerder i samarbeid med lokalt helsepersonell. Kvaliteten på tenestetilbodet skal betrast gjennom slikt samarbeid. Betre kvalitet på avgjerdene. Spesialistar tek avgjerder basert på levande bilde og lyd, i staden for berre lyd. Raskare og meir målretta avgjerder. Helsetenesta kan danne seg eit betre samla bilde av en situasjon lokalt i kommunen (t.d. ved ulukke), kan ein ta raskare avgjerder i forhold til å sende pasientane til rett behandlingsnivå med ein gong. Effektiv bruk av tid for pasientar/brukarar og helsepersonell. Reiser og pasienttransport kan med telemedisin gje redusert miljøbelastning, økonomisk innsparing og tida kan nyttast til konsultasjonar/ behandling framfor reisetid. Telemedisin Sogn og Fjordane 12

13 Lik og konsistent bruk av telemedisinske løysingar i fylket. Felles tilnærming og bruk av telemedisin, samt like prosedyrar og rutinar gir raskare og større grad av konsistent tilgang til informasjon på tvers av organisatoriske nivå og einingar i Sogn og Fjordane. Helsepersonell/ vikarar vil kjenne løysingar og prosederer uavhengig av lokasjonar. Reduserte kostnader. Ved å kunne behandle pasientane nærare heimen unngår ein unødvendig transport til sjukehusa. 2.3 Omfang og metode Prosjektet har hatt som mål å innføre bruk av telemedisin både i primærhelsetenesta og spesialisthelsetenesta, samt utvikle rutinar for samhandling via telemedisin mellom nivåa. Prosjektet har gjort dette ved - Informasjon, undervisning og forankring hos leiarar og brukarar - Organisering og samhandling - At utvalde fagområde skulle prioriterast og overføringsverdien til nye områder skal takast omsyn til under vegs - Innkjøp av utstyr - Å legge til rette for implementering, opplæring og iverksetting - Å nytte videoløysingar til andre møte og kurs (utover telemedisin), for å gjere tilsette kjende og trygge i forhold til praktisk bruk - Å legge til rette for at val av utstyr har tilrådde kravsspesifikasjonar som kunne knytast til Norsk Helsenett. Dette for å oppnå ynskt og sikker samhandling i regionen. Dei valde fagområda som skulle utviklast i løpet av prosjektet, har vore: - Hud og sårbehandling desentraliserte tenester o Intern samhandling i Helse Førde o Samhandling mellom Helse Førde og kommunane o Syte for gode pasientløp, undervisning og rettleiing o Implementering av utstyr, undervisning og gjennomføring - Akuttfunksjonar (VAKE-løysing) - kommunikasjon mellom akuttrom i lokalsjukehus og FSS o Observasjon, undersøking og behandling av pasientar i akutt fase, t.d. teleslag o Bruk av utstyret til kronikarar, t.d. eldre med samansette problemstillingar o Vurdere mobile løysingar, t.d. overføring av bilde frå ambulanse, kommunikasjon med sjukeheimar. - Kommunikasjon mellom sjukehus, kommunale sjukeheimar og legevakter, o Undervisning og utvikling av samarbeid mellom sjukeheimar, utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane, legevakt og sjukehus. - Framtidas lokalsjukehus samhandling mellom lokalsjukehus og kommunar i regionen Det har vore lagt stor vekt på å involvere fagpersonell og tilsette. Det har vore arbeidd med organisatoriske forhold og kultur relatert til bruk av telemedisin ved informasjon og orienteringar til alle kommunar. Erfaringane frå fagområda hud og sårskade og akuttfunksjonar vil danne eit godt Telemedisin Sogn og Fjordane 13

14 grunnlag og vere mal for vidare utrulling av andre fagområde. Undervegs i prosjektet har det også komme fram ynskje om å ta i bruk telemedisin på andre fagområde enn dei som ligg i mandatet. Prosjektleiinga har gitt informasjon og tilbydd opplæring til andre som vil ta i bruk telemedisin når det har vore ynskje om det, men det er ikkje teke inn som del av prosjektet. Døme på slike avdelingar er barnehabilitering, smittevern, psykisk helsevern. Parallelt med dette hovudprosjektet har Seevia AS, Helse Førde HF og NAV gjennomført eit forprosjekt innanfor området dialogmøte med NAV. Målet var å teste ut, analysere og utvikle ein eskalerbar teknisk arkitektur som ville bidra til enklare samhandling i dialogmøter mellom arbeidsgjevar, legane og NAV. Målet har vore å kunne utvikle ei felles løysing som kan nyttast nasjonalt og støtte dei tryggleikskrava og brukarbehova som blir stilt frå helsesektoren og NAV. Omtale og resultat av dette arbeidet vil ligge føre i eigen plan. 2.4 Aktivitetar i prosjektet - Informert og motivert primær- og spesialisthelsetenesta til å ta i bruk telemedisinske løysingar. - Utarbeidd ei felles teknisk arkitekturløysing for implementering av telemedisin i Sogn og Fjordane, som samtidig kan nyttast vidare i andre regionar (Helse Vest). - Utarbeidd felles rutinar for bruk av telemedisinske løysingar som støtter samarbeidet mellom Helse Førde og kommunane. - Innhenta og koordinert informasjon frå ulike fagområda og dei involverte lokasjonar som ønskjer å implementere telemedisinsk utstyr. - Kartlagt behov for telemedisinsk utstyr i høve til dei valde fagområda og kva løysingar som bør implementerast. - Koordinert innkjøp, implementering, opplæring i kommunane og helseinstitusjonane. - Utarbeidd mal/avtale for godkjenning av implementering og opplæring som lokal eigar av utstyr kan signere og gjennom det verifisere at leveransen er gjennomført. - Saman med brukarane utarbeidd felles rutinar og prosedyrar, gjennomføre undervisning og rettleiing slik at utstyret kan takast i bruk utan opphald etter implementering. I tillegg var det ynskjeleg å - Vurdere etablering av eit felles digitalt forum for å utveksle og dele informasjon til alle kommunane. Viser til seinare omtale av heimeside. 2.5 Hovudoppgåve og leveranse Prosjektet har hatt fokus på å legge til rette for gode telemedisinske løysingar hos dei ulike samarbeidspartane. Dette er gjort mellom anna ved Dialog og forankring med leiarar og brukarar i forkant og undervegs for varige løysingar Utvikla gode pasientløp ved kommunikasjon via telemedisin Utvikla rutinar og retninglinjer for organisering og samhandling Telemedisin Sogn og Fjordane 14

15 Innkjøp av utstyr Implementering av, opplæring og oppfølging i bruk av telemedisinske løysingar og videokonferanse Evaluere gjennomføring av prosjektet 2.6 Organisering av prosjektet Prosjektet har vore organisert med ei styringsgruppe og ei prosjektgruppe. I tillegg vart det oppnemnt ei prosjektleiing som har arbeidd med innføring av telemedisin frå sommaren 2013 og fram til utgangen av juni Prosjektet har hatt prosjektleiar i 75 % stilling og IKT medarbeidar som har brukt ein stor del av stillinga til dei tekniske utfordringane som har vore undervegs. I tillegg har det vore ein delprosjektleiar i full stilling ved Nordfjord sjukehus for å gjennomføre definert område innanfor «Framtidas lokalsjukehus». 3 Gjennomføring av prosjektet Ved prosjektstart vart det utarbeidd ein overordna framdriftsplan. Planen har vore fylgt og er gjennomført med unntak av punktet om utrulling av telemedisinske tenester til alle kommunane. Det har vist seg at det var for ambisiøst, jf. omtale under pkt. 4 om risikoar i prosjektet som er omtala nedanfor. Telemedisin Sogn og Fjordane 15

16 3.1 Overordna framdriftsplan ID Telemedisin Sogn og Fjordane Hovudprosjekt Start Slutt Varighet ,8u aug 2013 sep 2013 okt 2013 nov 2013 des 2013 jan 2014 feb 2014 mar 2014 apr 2014 mai 2014 jun Oversende prosjektdirektiv og dokument for kartlegging av utstyr til kommunane ,2u 3 HUD & SÅRBEHANDLING ,4u 4 Gjennomføre intern organisering/ kommunikasjon HFD ,2u 5 Pilot med 3 kommunar u 6 Utarbeide pasientløp for hud&sår mellom HFD og kommunane ,6u 7 Utrulling til øvrige kommunar u 8 AKUTTFUNKSJONAR ,4u 9 VAKE løysingar kommunikasjon mellom lokalsjukehus/fss ,4u 10 Mobile løysingar ambulanse, testperiode ,4u 11 Teleslag ,4u 12 KOMMUNIKASJON MELLOM SJUKEHUS, SJUKEHEIMAR, LEGEVAKT ,8u 13 Undervisning og møter mellom instanser i primærhelsetenesta ,8u 14 FRAMTIDAS LOKALSJUKEHUS ,8u 15 Samhandling mellom lokalsjukehus og kommunar i Nordfjord ,8u 16 GJENNOMFØRING OG OPPFØLGING AV IVERKSETTE AKTIVITETAR ,2u 17 EVALUERING OG RAPPORT ,2u Telemedisin Sogn og Fjordane 16

17 4 Teknisk og organisatorisk infrastruktur I fase 1 av prosjektet vart det gjennomført ein risikoanalyse som viste risikoar og utfordringar som kunne oppstå i arbeidet. Dette kapittelet vil beskrive konsekvensane av dei utfordringane ein såg gjennom framlagt risikoanalyse i fase Framdrift, kostnad og kvalitet Innføring av ny teknologi og endringar i samhandlingsmønster mellom fleire sjølvstendige forvaltningsnivå har kravd tid og vore meir omfattande enn det ein kanskje såg for seg i starten av prosjektet. Det har teke tid for kommunane å avsette pengar og prioritere arbeidet med innføring av telemedisin. Tekniske forhold har også gjort at prosjektet har måtte bruke lenger tid enn føresett. Erfaringa viser at eitt år vart for kort tid til å gjennomføre alle måla som låg i prosjektmandatet. Ei av utfordringane i prosjektet har vore manglande avsetting av midlar til kjøp av utstyr innanfor prosjektperioden, jf nedanfor. Styringsgruppa for Telemedisin Sogn og Fjordane vedtok derfor å kjøpe inn naudsynt utstyr til at prosjektet kunne gjennomførast med pilotar og testar. Dette har vore svært viktig for gjennomføring av prosjektet. Helsepersonell må prøve ut teknisk utstyr og teste det i praksis om det skal bli ein suksess med vidare utbreiing til andre. Det har vore stort behov for informasjon og opplæring. Størst fokus har ein hatt på kommunane. Dette fordi det er mange kommunar og interne prosessar i kvar kommune tek tid. Det er gitt brei informasjon i ulike fora og det er gjennomført opplæring til dei som har teke i bruk telemedisin. Ein merkar aukande merksemd og motivasjon til å ta i bruk telemedisin. Etter informasjon til allmennlegar, t.d. SMS, Gloppen, Askvoll, Hyllestad, Selje uttrykker legane stor interesse og vilje til å ta i bruk telemedisinsk utstyr. Det har også vore ein motiverande faktor for legane at det vert priortert personleg utstyr på den enkelte sitt kontor. 4.2 IKT tenester og infrastruktur Organisering av IKT tenester Helse Førde HF og kommunane i Sogn og Fjordane får sine IKT-tenester frå ulike leverandørar. For kommunane sin del er det fire kommunale/fylkeskommunale interkommunale selskap som har ansvar for all IKT infrastruktur. Dette er Nordfjordnett som omfattar kommunane i Nordfjord inkludert Bremanger. SYS IKT som omfattar kommunane i Sunnfjord og ytre Sogn Sogn og Fjordane fylkeskommune som omfattar kommunane i indre Sogn ÅLA som omfattar kommunane Årdal, Lærdal og Aurland. Telemedisin Sogn og Fjordane 17

18 Helse Førde HF får sine IKT tenester levert frå Helse Vest IKT. Det er særdeles viktig i starten av eit prosjekt tilsvarande dette å knyte tett kontakt med IKT selskapa som leverer tenester til kommunane, og at kommunane informerer IKT selskapa om at det vil bli forventningar om medverknad i prosjektet. IKT selskapa er ein sentral og viktig samarbeidspart i eit prosjekt som dette. I desse interkommunale selskapa er det rådmennene i kommunane som utgjer styret for selskapet. Det er kommunane som gjennom vedtak og årlege budsjett bestemmer kva IKT selskapa skal prioritere. Tidleg kontakt og samarbeid med rådmennene i kommunane er derfor viktig når ein skal innføre telemedisin. KS har vore ein viktig samarbeidspart mellom Helse Førde HF, kommunane og prosjektet. Bestillingar til IKT selskapa har gått gjennom rådmennene i kommunane v/kontakt til leiar i rådmannsgruppa i kvar region i Sogn og Fjordane. Pr. mai 2014 er det etablert gode kontaktar og godt samarbeid til alle dei kommunale IKT selskapa som har vist stor evne til omstilling og gjennomføring av naudsynt infrastruktur for å lukkast med å ta i bruk telemedisin. Helse Vest IKT har ikkje prioritert telemedisin/video som del av dette prosjektet. Helse Vest IKT har vedteke i sitt styremøte å arbeide vidare med planlegging og overdraging av verksemd frå helseføretaka til Helse Vest IKT innanfor områda tele, signal, audio og video. Det vert tilrådd overdraging frå Prosjektet Telemedisin Sogn og Fjordane har hatt eit tett og godt samarbeid til Norsk Helsenett, jf. punkt Det samarbeidet har vore avgjerande viktig for både prosjektet og for Norsk Helsenett i utvikling av telemedisinske tenester Teknisk infrastruktur i kommunane Nettkapasiteten i Sogn og Fjordane har for liten bandbreidde for å ta i bruk telemedisin fullt ut, først og fremst gjeld dette kapasiteten i Norsk Helsenett. Kvar kommune enkeltvis har for så vidt tilstrekkeleg kapasitet, men alle 26 kommunar i Sogn og Fjordane ligg bak eit knutepunkt som er fordelt over 3 samband og som er knytt opp mot NHN (Norsk Helsenett). Desse knutepunkta er: Knutepun kt Kommunar Tal kommunar Askvoll, Fjaler, Flora,Førde,Gaular,Gulen,Hyllestad,Høyanger,Jølster,Naustdal,Solund Aurland, Leikanger, Luster, Lærdal, Sogndal, Årdal, (Balestrand og Vik er via Leikanger) 8 Telemedisin Sogn og Fjordane 18

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE

TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE TELEMEDISIN SOGN OG FJORDANE Hovudprosjekt fase 3 Statusnotat 28.05.15 Innhald 1. Organisering av arbeidet med prosjektet... 3 2. Breidding utstyr på alle aktuelle sjukehusavdelingar og i alle kommunar

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

KOMMUNAR, HELSE OG IKT

KOMMUNAR, HELSE OG IKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-rapport 2/2006 Forprosjektrapport KOMMUNAR, HELSE OG IKT IKT-samordning mellom kommunar og helseføretak Av Ivar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunnar Steine Arkiv: 233 G1 &85 Arkivsaksnr.: 11/309-2 Samhandlingsreforma - deltaking i samhandlingsprosjekt i Sogn og Fjordane. TILRÅDING: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt

Telemedisin i Sogn og Fjordane. Hovudprosjekt Telemedisin i Sogn og Fjordane Hovudprosjekt 13 11 12 SOGN OG FJORDANE Kva er telemedisin? NST (nasjonalt senter for samhandling og telemedisin) Telemedisin er bruk av IKT til samhandling om helseformål.

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årleg melding 2010 for Helse Vest RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1. Innleiing... 5 1.1 Visjon, idé for verksemda og verdigrunnlag... 5 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Saman om utvikling og velferd

Saman om utvikling og velferd Saman om utvikling og velferd Overordna IKT-strategi for Stord kommune 2010-2012 Mål: Stord kommune brukar informasjonsteknologi aktivt og offensivt for å nå kommunen sine mål, i tråd med kommuneplan og

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd

Styresak. Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 10.05.14 Saksbehandlarar: Saka gjeld: Leif Terje Alvestad Overdraging av tele-, signal-, video- og audioverksemd Styresak 39/14 A 2 vedlegg

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt Nordfjord sjukehus Vidareutvikling av psykisk helsevern betre akutthjelp? Rapport 12. februar 2013 ved Trond F. Aarre Dette er sluttrapport frå arbeidsgruppa som har greidd ut døgnkontinuerlege

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015 Innhald 1. Innleiing.

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tannhelsetenesta Audit & Advisory September 2011 Samandrag Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Hordaland fylkeskommune har ei tenleg

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Evaluering av skuleprosjekt i Nordfjord

Evaluering av skuleprosjekt i Nordfjord Vestlandsforsking-rapport nr. 14/2012 Evaluering av skuleprosjekt i Nordfjord - Evaluering av elektronisk verktøy til kommunikasjon mellom lærarar, elevar og foreldre i Nordfjordskulane Øyvind Heimset

Detaljer

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva»

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva» 2014 til 2020 «Fitjar; ein god stad å leva» Omsorgsplan for Fitjar kommune Plangruppe Fitjar Kommune 2014 til 2020 1 Innleiing 1.1 Mandat 2 Føresetnader for omsorgsplanen 2.1 Omsorg 2.2 LEON- BEON-prinsippet

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN FOR 2. HALVÅR 2009 MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: rådhuset Møtedato: 18.06.2009 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 18/09 09/564 PROTOKOLL: MØTEPLAN

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Årleg melding 2012 for

Årleg melding 2012 for Årleg melding 2012 for 1. Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdsidé og verdigrunnlag... 3 1.1.1 Styret for Helse Møre og Romsdal... 4 1.2 Samandrag av positive resultat og uløyste utfordringar i 2012...

Detaljer