HANDLINGSPLAN FO TROMS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN FO TROMS 2013-2016."

Transkript

1 HANDLINGSPLAN FO TROMS LØNN, ARBEIDSFORHOLD OG ARBEIDSMILJØ 1.1 LØNN En solidarisk og rettferdig lønnspolitikk skal ligge til grunn for FOs tariffpolitikk FO Troms driver kontinuerlig påvirkning mot sentralt lønnsoppgjør. FO Troms jobber for likelønn. - livslang lønnsstige på alle tariffområder ( år) - bort med hvilende vakt - jobbe med fokus, og påvirkning mot helsemessige gode turnuser - lønnsfastsettelse skjer sentralt - utdanning skal lønne seg også utover bachelornivå. - sikre god lønnsmessig kompensasjon for turnusarbeidere. - all arbeidstid der arbeidstaker står til arbeidsgivers disposisjon skal gi full lønn. - Herunder også reisetid - Bevare normalarbeidsdagen - Utdanning skal lønne seg - Master, Kliniker - All relevant ansiennitet og kompetanse godkjennes Dette gjennom påvirkning lokalt og sentralt. - Holde to dagers kurs i lokale forhandlinger oppsummering i etterkant av lokale forhandlinger, på rep.skap. Evaluering pr Forhandlingskurs gjennomført 2-3. september. Oppsummering gjennomført, men ikke alle klubber hadde avsluttet forfhandlingene. Færre deltakere enn forventet. Klubbene bes sende inn rapport om resultat. Repskap 2016 bør avvikles i november. Evaluering pr Vi har hatt tarifforberedelser oppe på sist styremøte samt hatt tariff som tema på høsten 2013 sitt representantskap. Flere av avdelingens tillitsvalgte har deltatt på til sammen tre konferanser med tariff og våren 2014s oppgjør som tema. FO Troms Besøksadresse Strandgata 4 4.etg. Harstad Postadresse Postboks Harstad Faktura adresse FO Troms Postboks Harstad Telefon Fylkesleder Fylkessekretær e-post Bankgiro Foretaksnr

2 1.2 ARBEIDSFORHOLD FO Troms jobber for: - forsvare normalarbeidsdagen - bekjempe sosial dumping og useriøsitet i arbeidslivet. - Følge opp mellom utlysning og ansettelser - våre medlemmer skal som hovedregel ha fast ansettelse i fortrinnsvis 100% stilling. - Vi er spesielt oppmerksomme mot våre medlemmer som jobber i det private markedet. - Seniorpolitikk Dette gjennom påvirkning lokalt og sentralt. - holde turnuskurs i perioden. - skolering av tillitsvalgte Turnuskurs gjennomført vår Tillitsvalgte skolert vår og høst HTV egen skolering. Vi skal kjøre turnuskurs samt kurs i innstillingsretten og lokale tillitsvalgtes oppgaver april ET TRYGT ARBEIDSMILJØ FO Troms jobber for: - at alle våre medlemmer skal ha ett godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø - at tillitsvalgte skal trygge og verne om medlemmer som varsler om kritikkverdige forhold Medlemsrettet kurs om fysisk og psykisk arbeidsmiljø i 2014 Tove Rydning har holdt vold- og trussel-kurs i LO Stat. Mål for øvrig ikke gjennomført. Evaluering pr : dette utsettes til Siw Schulz Gabrielsen i Harstad kommune kan spørres om å kjøre ett slikt kurs. 2 av 11

3 2. HELSE OG SOSIALPOLITIKK FO Troms skal være en aktiv helse og sosialpolitisk aktør. Medlemmene er velferdsstatens frontsoldater. 2.1 VELFERDSSTAT OG SOSIAL INKLUDERING - Gjennom prosjektet Uredde stemmer skal FO Troms drive politisk påvirkningsarbeid i denne kongressperioden. - legge til rette slik at klubbene i fylket blir bedre kjent med Prosjektet Uredde stemmer og arrangerer ulike aktiviteter gjennom Uredde stemmer. - jobbe målretta og strategisk for å synliggjøre svikt i velferdsstaten. - bruke media aktivt - Twitter, facebook m.fl - Påvirke politikere og andre samarbeidspartnere - Arrangere kurs i helse og sosialpolitisk påvirkningsarbeid (ila. årsmøteperioden) - Markering Sykkelaksjon " Krafttråkk for velferdsstaten" juni 2013 Kurs i helse- og sosialpolitikk skal gjennomføres våren Tone Faugli forespørres. Vi hadde to supre markeringer av Sykkeltråkkets avslutning, en i Kvæfjord og en i Harstad. Vi har også arrangert Workshop for interesserte TV våren For en human flyktning og asylpolitikk. Sette søkelyset på enslige mindreårige asylsøkere og deres rettigheter og behov. Deltatt i fakkeltog i Harstad. Evaluering pr : Drevet påvirkning opp mot storting ift tilskudd til drift av mottak skal reduseres 3 av 11

4 2.4 Vold menneskehandel og seksuell trakassering (Barnehuset og Anna Loise Kirkengen- Hvordan det krenkede barnet blir det syke voksne) Kurs med Margrete Wiede Aasland med tema seksuelle overgrep mot barn Konkret tenker vi en to dagers konferanse med disse to tema ovenfor som innhold. (april 2014) Gjennomført. 2-dagers kurs juni Evaluering pr 4.12: YFA har ansvar for å ta kontakt og invitere henne til Troms, gjerne på HIH. Vi satser på å arrangere denne i juni av 11

5 3. YRKESFAGLIG ARBEID Barnevernpedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsarbeidere jobber med de mest utsatte gruppene i samfunnet. 3.1 FAGUTØVELSE FO Troms tillitsvalgte skal påse at kompetente fagpersoner ansettes i fagstillinger. - Jobbe for å opprette nye fagstillinger, og bekjempe at slike forsvinner. o Stillinger for mastere og klinikere - Jobber for autorisasjon for barnevernpedagoger og sosionomer. - Er opptatt av reell skikkethetsvurdering i utdanningene. Vi ønsker å gi innspill til Høgskolen i Harstads skikkethetsutvalg. (Intervju av studenter før opptak) - Våre tillitsvalgte skal fremme krav om veiledning opp mot arbeidsgiver - Faglig oppdatering Vernepleiere - Uredde stemmer. De utsatte barna blir mer utsatt, kutt i skolen mv.. - barnevernet og deres situasjon med vikarinntak, vakante stillinger mm. - Fokus på utviklingshemmede barn, Våre faggrupper må inn i skolen - Samarbeide med utdanningsforbundet. Kompetanse og tverrfaglighet. - oppfølging av HVPU rapporten. Drive påvirkning opp mot samarbeidspartnere og FO sentralt - Konferanse med tema barnevern ( vår 2014) - NAV konferanse (i 2014) - Rus /psykiatrikonferanse i Tromsø (RIO, Åsgård, Marborg) (høst 2013) - Fag oppdatering helsefagkompetanse til vernepleiere, tema- Diabetes, ernæring.. (Høst 2015) - Oppfølgingskurs med Arnhild Lauveng (vår 2015) NAV-konferansen så langt lagt på is pga manglende oppslutning. «Sjef i eget liv» arrangert Rus/psykiatrikonferansen gjennomført i februar Vi prøver å få til oppdateringskurs for vernepleiere i samarbeid med HIH tidligere enn nevnt ovenfor da vi allerede er i dialog med HIH om dette. Vi tenker våren den nevnte rus/psykiatrikonferansen er forskjøvet til 25. og 26. februar av 11

6 3.2 UTDANNING OG FORSKNING FO Troms er opptatt av utviklingen innen grunn og videreutdanninger - samarbeider med utdanningsinstitusjonene. - samarbeider med seksjonsråd og deltar på sentrale konferanser. - arrangerer veilederkurs - arrangere lunsj for medlemmer og andre fagfolk på HIH med mål å planlegge aktivitet framover. - jobbe for lovfestet krav om ekstern veiledning i arbeidstiden - Få et like godt kurstilbud i nord som i sør Norge - Påvirke Høgskolen for å få bedre veilederkurs for studentveiledere - 40 timers veilederkurs i samarbeid med sentralt (vår 2014) Veilederkurs gjennomført. Forespørre HiH om veilederkompensasjon. Veilederkurs i Tromsø uke 19, arrangør er sentralt men Mona er FO Troms s representant. 3.3 SYNLIGE YRKESUTØVERE FO Troms vil markere sosialarbeiderdagen i fylket Deltok på «karrieredagen». Har kjørt jobbsøkerkurs på sosionomutdanningen i Tromsø. Markert sosialarbeiderdagen. Savner fortsatt noen som kan ha ansvar for hjemmesiden. FO-Troms på FaceBook brukes hyppig. - Profilere våre yrkesgrupper gjennom stands mv - Bruke media mer aktivt i synliggjøring av FO (både positivt og negativ vinkling..) Vi går mer og mer over til også bruke sosiale media som FB, spesielt i forhold til info til medlemmer. Vi deltar aktivt på karrieredag på HIH,markererer Sosialarbeiderdag med oppslag i media samt markerer vernepleierdagen 6 av 11

7 4. BARNE OG UNGDOMSPOLITIKK I følge FNs barnekonvensjon har barnet selvstendige rettigheter. Rett til omsorg, medbestemmelse og beskyttelse er sentrale elementer. FO Troms skal jobbe for: - ordninger som er med på å gi familier med stor omsorgstyngde økonomisk trygghet for selv å kunne ta vare på et sykt eller funksjonshemmet barn. - -gjennom Uredde stemmer synliggjøre det offentliges ansvar ovenfor familier, barn og ungdoms oppvekstsvilkår. - Ha et større blikk og fokus samt påvirke i forhold til Asylbarnas forhold i Norge. Presentasjon av sjumilssteget ved Fylkesmannen i Troms på et Representantskap (vår 2014) Øivind Pedersen fra fylkesmannen presenterte sjumilsteget Mange møter og mye oppfølging av tillitsvalgte i Bufetat. Evaluering : Skrevet flere avisinnlegg om situasjonen i bufetat pr 2014 samt påvirket politikere. Fått FO sentralt på banen ift mindreårige flyktningers behov. 5. LIKESTILLINGSPOLITIKK FO Troms vil ha et inkluderende samfunn der alle har like rettigheter og muligheter. 5.1 ARBEIDSLIV - FO Troms vil jobbe for at alle skal ha et trygt og inkluderende arbeidsliv - Bekjempe diskriminering, vold og fordommer på arbeidsplassene. - dette ivaretas gjennom et synlig og godt skolert tillitsvalgtapparat Arbeid til alle 7 av 11

8 5.1.3 MER MANGFOLD I FO YRKENE Vi ønsker å rekruttere flere menn til våre yrkesgrupper invitere Rosa kompetanse på rep.skap høsten Christoph Afers sitter i mannegruppa. Inviteres til repskap for å fortelle om jobbingen der. Jobbes kontinuerlig med. Rosa Kompetanse deltok på repskap høsten KVINNEPOLITIKK Fo Troms ønsker et samfunn der begge kjønn har like rettigheter og plikter i arbeidslivet, i samfunnet og i hjemmet. Randi og Ine deltatt på kvinnepolitisk konferanse og «Kvinner på tvers» stimulere og oppfordre til økt delaktighet i 8.mars arrangementer i Troms samt andre lignende arrangementer Ine Woll var FO Troms sin representant på Kvinner på Tvers september 2013, vi vil ha deltagelse på denne konferansen også i 2014 og KVINNERS POSISJON PÅ ARBEIDSMARKEDET - Vi jobber for heltid en rettighet, deltid en mulighet. - Vi er opptatt av likelønn og rettferdig lønn. - Lik lønn for likt arbeid. Godt oppmøte på 8. mars i Tromsø. Noen deltok også i Harstad. Stimulere til 8.mars aktivitet hos våre tv og medlemmer. 8 av 11

9 7. INTERNASJONALT SAMARBEID OG SOLIDARITET Fagbevegelsen har lange tradisjoner innenfor internasjonalt solidaritetsarbeid. - FO Troms vil prioritere å jobbe videre med prosjekt i Nord Russland sammen med FO Finnmark samt den av LOs sekretærer som har dette som arbeidsområde. - Samarbeide med fagforeninger i Russland. Dette prosjektet har mer eller mindre falt i grus da Nordland har trukket seg ut. Intet engasjenment fra Finnmark og vi trenger noen engasjerte FO-ere som har tid og engasjenment for internasjonalt arbeid. Vår samarbeidspartne i FO Finnmark skal ta ansvar for kontakt opp mot LO i Finnmark. 8. ORGANISASJON Organisasjonsbygging, styrking og skolering av tillitsvalgtapparatet og rekruttering står sentralt for FO. 8.1 EN ORGANISASJON SOM VOKSER FO skal være det naturlige valget for barnevernpedagoger, sosionomer, velferdsarbeider og vernepleiere i Troms. - FO Troms skal - Jobbe for å få opp interessen og aktiviteten til medlemmene - Rekruttere nye medlemmer gjennom aktiv verving på Høyskolen i Harstad og desentraliserte studier i Tromsø samt deltakelse i Karrieredag, - Ha stands og gi informasjon mv. - Klubber og avdelingen arrangerer medlemsrettede kurs uten omkostninger for medlemmene - Sette fokus på utdannelsen vår, kompleksitet i jobben vi utfører med de belastninger og påkjenninger dette kan medføre for de ansatte. Høstens stidentverving har vært laber. FO har gjort jobben, men reponsen har uteblitt. Evaluering pr 4.12: Vi jobber med dette kontinuerlig. Vært i flere kull og vervet,deltatt på karrieredagen,skal kjøre jobbsøkerkurs for 3.året studenter i Tromsø.Mona/Gøril deltar på årsmøtene til de klubbene vi inviteres til. 9 av 11

10 8.2 EN STERK OG KOMPETENT ORGANISASJON FO Troms skal ha et sterkt klubb apparat. - vi må drive kontinuerlig styrking av klubbene og jobbe for å beholde de eksisterende samt hjelpe til med å bygge opp nye klubber der disse ikke finnes. - gjøre det attraktivt å være tillitsvalgt. Styrke frikjøpsordninger for HTV både gjennom arbeidsgivere og gjennom FO Troms og muligheter for den tillitsvalgte å kunne gjøre en god jobb som tillitsvalgt gjennom muligheter til å kunne bruke frikjøp gjennom avdelingen. 8.3 EN ORGANISASJON MED GODT SKOLERTE TILLITSVALGTE - skolere kontrollkomite, sørge for å rekruttere manglende medlemmer - gi våre ledermedlemmer tilbud om ivaretakelse og skolering Vi har fått ett medlem i kontrollkomiteen; Trude Karlsen. Hun har deltatt på sentral skolering. Kontrollkomiteen mangler fortsatt vernepleier og sosionom. Suppleringsvalg på valgkomite er gjennomført, er nå komplett. Evaluering pr 4.12: Det er satt ned en gruppe sentralt som skal utarbeide opplegg for ivaretakelse av ledermedlemmer som vi skal benytte oss av. Har fortsatt ingen kontrollkomite, dette er meget beklagelig og vi ber alle medlemmer i FO Troms hjelpe oss å rekruttere medlemmer til kontrollkomiteen. FO Troms skal: - arrangere grunnkurs for nye tillitsvalgte i 2013,2014 og arrangere LAF (Lover, avtaler, forhandlinger) kurs hver høst sammen med Nordland og Finnmark - arrangere LAF 2 hvert år sammen med Nordland og Finnmark. Tema i henhold til signaliserte behov fra erfarne tillitsvalgte - delta i organisasjonsdebatt initiert fra FO sentralt og sentralt organisasjonsutvalg. (Rep.skap høst 2013) - Sosialt treffpunkt for de tillitsvalgte Skolering i Win.org m.m Kontinuerlig arbeid. Vi er godt i gang med å gjennomføre de aktiviteter vi har satt opp i perioden. 10 av 11

11 8.4 ENÅPEN OG SYNLIG ORGANISASJON FO Troms skal: - ha en god kommunikasjon og informasjonsflyt i avdelingen - stå sammen med medlemmene i deres kamp for ytringsfrihet og åpenhet. - Være synlig i nedskjæringer i kommune, stat og privat sektor. - Være en aktør som synligjør lovbrudd og konsekvenser ved nedskjæringer - være en synlig organisasjon som markerer seg i offentligheten gjennom å være aktiv under valgkampen, skrive avisinnlegg, delta i debatter - bygge allianser og etablere nettverk gjennom andre organisasjoner/samarbeidspartnere som vi deler felles interesser med - være deltakende i LOs styrende organer i Troms. - etablere en ungdomskontakt i avdelingen opp mot LOs ungdomsutvalg Evaluering pr 4.12: Dette er kontinuerlig jobbing. Januar 2014 har vi skrevet innlegg som er kommet inn i flere aviser ang situasjonen i bufetat samt at vi jobber med politisk påvirkning oppfylkespolitikere og stortingspolitikere. Her kan vi bare gjøre mer av det samme. 8.5 ETIKKPLATTFORM FOR ANSATTE OG TILLITSVALGTE I TROMS Under revidering sentralt. - Etikkplattform som tema på et representantskap. 11 av 11

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014.

Den årlige handlingsplan for 2014 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2014. Handlingsplan for FO Buskerud FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet. FO

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Faglige og politiske mål 2012 2016

Faglige og politiske mål 2012 2016 Faglige og politiske mål 2012 2016 www.handelogkontor.no 1 Innhold Utfordringer... 4 Visjon... 4 Organisasjonsidé... 4 En sikker og god lønnsutvikling... 5 Et arbeidsliv med like muligheter for kvinner

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014

HÅNDBOK FOR FO-STUDENTENES LOKALLAG. FO-Studentene Oppdatert: 16. Juli 2014 ELVANE MØTAST Elvane møtest, frå kvar sitt fjell. Grip kvarandre i hendene. Blandar sin song og sitt blod. Held fram einige, sterkare, snåvarikkje so lett i steinane: Turrskodd skal ingen vassa oss no!

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.1-2011

INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.1-2011 Buskstikka INFORMASJONSBLAD FOR FO BUSKERUD NR.1-2011 FO Buskerud-seminaret 2011 Sundvolden hotell 11 12. MARS I år kommer Reidun Dybsland og Magnus Marsdal Mer info om seminaret og påmelding inne i bladet!

Detaljer

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet.

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HANDLINGSPROGRAM Innledning Handlingsprogrammet er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige utfordringer

Detaljer

BROBYGGER OG PÅDRIVER

BROBYGGER OG PÅDRIVER 20 ÅR KVINNER PÅ TVERS BROBYGGER OG PÅDRIVER JUBILEUMSHEFTE UTGITT AV KVINNER PÅ TVERS Forord Kvinner på tvers er 20 år. I løpet av disse årene har Kvinner på tvers blitt en institusjon med sin årlige

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid

Sjumilssteget. Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Sjumilssteget Utfordringer og muligheter ved tverrfaglig samarbeid Innledning på workshops for tverrfaglig samarbeid Finnsnes, Harstad, Tromsø, Sørkjosen Innledning Fylkesmannen startet i fjor en satsing

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Handlingsprogram 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Handlingsprogram 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Handlingsprogram 2011 2015 51 Innledning Handlingsprogrammet 2011 2015 er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Vervehåndbok for Rødt

Vervehåndbok for Rødt hefte Vervehåndbok for Rødt 2 Rekruttering og partibygging hefte Rødt er et lite parti med store ambisjoner. Disse ambisjonene krever at mange mennesker engasjerer seg. Vi trenger mange medlemmer. Det

Detaljer

Jordmorbok på norsk 4

Jordmorbok på norsk 4 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 2/2010 NSFPolitikk Lisbeth møter Audun Lysbakken 5 Jordmorbok på norsk 4 Rekordmange fagdager 7 Likelønn hva nå? Vårens tariffoppgjør står for døren. Tillitsvalgt Kenneth

Detaljer

Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013

Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013 Fagforbundet Hedmark fylkesmøte 2013 Skal forsvare mange I år fyller fagforbundet ti år. Som det største forbundet i LO har de mange medlemmer å ta vare på. Mye godt har skjedd på de siste ti årene, og

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Landsstyrets årsmelding 2012

Landsstyrets årsmelding 2012 Landsstyrets årsmelding 2012 Lysaker mars 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...3 1.1 Vedtektene sier:...3 2 ARBEIDSOPPGAVER...3 1.1.1 Målområder...4 2 ADHD Norges landsstyre...4 3 ADHD Norge nøkkeltall...5

Detaljer

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012

Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Vedlegg til Utdanningsforbundets melding 1. januar 2010 31. juli 2012 Sentralstyrets strategiske plan landsmøteperioden 2010 2012... 2 Kommunikasjon, undersøkelser og publikasjoner... 11 Utdanning... 23

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Innholdsfortegnelse:

Innholdsfortegnelse: 1 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Grunnverdier for Nordmøre Krisesenter... 3 1.3 Historikk... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 Vertskommune og samarbeidskommuner... 4 2.2 Interkommunal

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

Rådgivende dokument 2013-2014

Rådgivende dokument 2013-2014 ORGANISERT ARBEIDER 20132014 Vedtatt på Fellesforbundets nasjonale ungdomskonferanse april 2013. Rådgivende dokument 2013 2014 Ungdomskonferansen skal utarbeide et rådgivende dokument til forbundets ledelse

Detaljer

LOs egen organisasjon

LOs egen organisasjon dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon LOs organisasjonsprogram 2013 2017 Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Forslagsnr: 5000 Sekretariatet

Detaljer