Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Annet Generalforsamling AS Industribygg. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Annet Generalforsamling AS Industribygg. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Annet Generalforsamling AS Industribygg Side1

2 Saksliste Saksnr PS 13/88 PS 13/89 PS 13/90 PS 13/91 Innhold Tertialrapport 1/2013 med budsjettreguleringer Finansforvaltning årsrapport Garantier - regler og retningslinjer i Bodø kommune. Kommunal garanti Bodø Industri AS PS 13/92 Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap PS 13/93 PS 13/94 PS 13/95 PS 13/96 PS 13/97 PS 13/98 PS 13/99 PS 13/100 PS 13/101 PS 13/102 PS 13/103 PS 13/104 RS 13/6 RS 13/7 Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus. Konkurransegrunnlag. Søknad fra Økonomistyring AS om kjøp av kommunal andel av fellesareal mellom Klinkerveien 5 og 9 Trollmyra BArnehage AS - kjøp av festet tomt til barnehagen Søknad om leie av beite i 10 år Nordvika og Skålmoen ved Valnesvatnet - Torill Skjelstad Behandling av søknader om økonomisk støtte til kulturelle prosjekt og arrangement Etablering av Stormen drift Ny barnehage i Rønvik-området Bodø Foyer: etablering Vektertjeneste i Glasshuset Salgsbevilling - Kiwi Påls vei Tilsettingsmyndighet for topplederstillinger Referatsaker Boligpolitisk arbeidsplan 2013 og halvårsrapportering for partnerskapsavtalen mellom Bodø kommune og Husbanken pr. april 2013 Ansvarlig Alkoholhåndtering Bodø, 30. mai 2013 Ole H. Hjartøy ordfører Torill E. Kristiansen konsulent Side2

3 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 13/88 Formannskapet Bystyret Tertialrapport 1/2013 med budsjettreguleringer 1. Forslag til innstilling 1. Bodø bystyret tar tertialrapport 1/2013 til orientering. 2. Bodø bystyret åpner for at Rådmann går i dialog med tillitsvalgte gitt kommunens økonomiske situasjon. Under forutsetning om gjennomføring av tiltak som reduserer drift eller effektiviserer drift, må det avklares hvilken prosess og kriterier som skal legges til grunn i forhold til nedbemanning. Nedbemanning vil også kunne innebære oppsigelser. 3. Det foreslås følgende budsjettreguleringer (negative tall i parentes): Drift: Økte utgifter/reduserte inntekter Økt husleie, Samfunnskontoret kr ( ,-) Krisesentre i Salten kr ( ,-) Overført til Bodø Spektrunm KF kr ( ,-) Reduserte utgifter/økte inntekter Utredningsmidler økonomikontoret kr ,- Salg av tjeneste (skatteoppkreverfunksjon) kr ,- Bruk av disposisjonsfond kr ,- Bruk av momsfond kr ,- Investeringer: Økte utgifter/reduserte inntekter Boliger til flyktningformål (søkes redusert m/forhandlinger) kr ( ,-) Naurstad vannledning kr ( ,-) 9505 Allhus Helligvær kr ( ,-) 9651 Bodøsjøen 2 kr ( ,-) Algarveien kr ( ,-) 9705 Busstopp Opsveien kr ( ,-) 9677 BP-G/S vei Sørstrupen kr ( ,-) Kvalvikodden kr ( ,-) Parkeringsgarasje kr ( ,-) Side3

4 Reduserte utgifter/økte inntekter 9249 Rehabilitering skolebygg kr ,- Bruk av tomteutbyggingsfond kr , Sanering sentrum kr , Hovedvannverket kr , Stormyra v/city Nord kr , Ljøsenhammeren kr , Bodø Havn kr , Landegode avløp kr , 9659 Stormyra v/city Nord kr , Hammervika avløp kr ,- Tilskudd fra staten kr , Tiltakspakke Skjerstad kr , Bru Børvatnet kr , Fortau Hunstad skole kr , Spuntvegg havna kr ,- Frikjøp av parkeringsplasser kr ,- 4. Egenandelen for kommunal transportordning økes i henhold til Økonomiplanvedtaket for , men forutsetningen om at dette kun skal gjelde for husstander med inntekt lavere enn 3G strykes. 5. Vedtaket om å avsette kr til ordning med Psykebil strykes og brukes til å finansiere deler av merforbruket på tildelingskontoret. 6. Bystyret godkjenner at forhøyet barnesats over økonomisk sosialhjelp kan tas bort mot at NAV Bodø kan gi målrettet hjelp til kjøp av klær og sko til barn der dette vurderes nødvendig inntil 2 ganger i året. 7. Budsjettet reguleres i henhold til budsjettreguleringer. 2. Sammendrag Første økonomiske prognose for 2013 viser at kommunens økonomiske situasjon er svært utfordrende, med en vedvarende ubalanse mellom tilgjengelige inntekter og utgiftsnivå. Utfordringene for enkelte tjenesteområder med å drive innenfor politisk vedtatte rammer følger samme mønster som i regnskapsresultatet for 2012, men forsterkes ytterligere i Tertial 1 prosessen har hatt fokus på kortsiktige tiltak. Det kan forventes at langsiktige tiltak knyttet til mer strukturelle endringer av Bodø kommune vil komme fra og med tertial 2 rapportering og fremleggelse av årsbudsjett for 2014 og kommende økonomiplanperiode. Følgende resultatprognose for Bodø kommune vs. vedtatt årsbudsjett ansees sannsynlig dersom ikke korrigerende tiltak iverksettes: Side4

5 (alle tall i millioner kroner) T1 estimat Kommentarer Sentraladministrasjonen 0 Samf ktr -2, må håndteres med vakanser OK øvrig -7 Barnevern -10, Flyktingektr 3 Grunnskole 0 sårbart ettersom budsjettvedtakbesparelser først kan gjøres gjeldende til høsten Barnehage -2 tilskudd til ikke kommunale bhg (verdibevarende vedlikehold bygninger) HO øvrig -23 Hovedsakelig Tildelingsktr eksterne avtaler resurskrevende bruker NAV Bodø -17 Midlertidig bolig men også ordinær sosialstønad Pleie og omsorg -28 Hjemmetj -11, Institusjon -10 og Bokollektiv -7 Eiendomskontoret -2 Renhold: ingen prisjustering for 2013 delvis bortfall av kontrakter Teknisk avdeling -5 Rammeområde 8 0 Snømengder for vinteren, forsinket gebyrinnføring, utsettelse parkeringssoneutvidelse Utg ift oppreisning Barnevern føres mot Disp fond ev dekkes av økte inntekter. Ekstraordinært utbytte IRIS må føres mot Investeringsregnskap Totalt -84 Sentraladministrasjonen (eksklusiv Eiendomskontoret) forventes å være i balanse totalt sett. Dette innebærer at overforbruk på Samfunnskontoret drevet av manglende inntekter og økt ressursforbruk på totalt (2) mill, løses inneværende år på kort sikt. Langsiktig finansiering for kontorets aktivitetsnivå må finnes i økonomiplan Følgende aktiviteter er igangsatt og vil fullføres i løpet av 2 3 måneder: - Ekstern utredning ledet av KPMG ift synergier ved nytt Rådhuskvartal - Intern oppfølging av rapporten om kommunens økonomi ift «Administrasjon». Ytterligere sammenlikning på administrative stillinger og KOSTRA rapporteringsrutiner med kommunene Skien og Ålesund - Statusrapportering og gjennomgang i forhold til ytterligere potensialer for nedtrekk av stillinger mellom Rådmann og funksjonsledere i sentralstaben - Ytterligere effektive men håndterbare fellestiltak for Bodø kommune knyttet til å redusere merforbruk for Oppveksts og kulturavdelingen risikerer å styre mot et resultat i underkant av (9) mill hovedsakelig drevet av Barnevernet. Etter iherdig jobbing internt er det nå bedre styring og kontroll på «interne» utgifter som lønn, overtid, reiseutgifter, inventar og liknende. Merforbruket i 2013 er nå knyttet til «eksterne» tiltaksutgifter hovedsakelig innenfor fosterhjemsplassering. Tiltak som er igangsatt/vurderes: - Oppfølgingstruktur i form av møtevirksomhet og deltakere - Ledelsesstruktur og øvrig organisering - Ansvarsnummer og budsjettoppfølgingsrutiner - Identifikasjon, oppfølging og rapportering av månedlige nøkkeltall - Redusering av DUE fra 15 til 10 plasser Innenfor Barnehageområdet er forutsetning om effektivisering og konkurranseutsetting av renhold ikke gjennomført, samtidig som finavregning av overføringer til ikke kommunale barnehager har gitt et negativt resultat målt mot budsjettforutsetninger. Barnehageområdet vil fram mot tertial 2 Side5

6 vurdere ulike tiltak for å sikre at området holder seg innenfor rammene for Flyktningekontoret forventes fortsatt å gå med et underforbruk dog ikke så stort som i Dette forutsetter imidlertid en løsning på den svært anstrengte kommunale boligsituasjonen og opprettholdelse av forpliktelsen om å bosette 70 flykninger for Øvrige tiltak som vil utredes nærmere fram mot tertial 2 rapportering for å bringe hele Oppvekst og Kulturavdelingen i balanse: - Frysing av resterende disponible kulturmidler til utdeling - Avventing av nytilsetting ved vakanser - Restriktiv tildeling av ekstraressurser i form av spesialpedagoger - Midlertidig endring av bemanning innen enkelte tjenesteområder - Innføring av en ekstra barnetelling per i barnehagene - Vurdering i forhold til ikke lovpålagte oppgaver Helse- og omsorgsavdelingen styrer mot et resultat på linje med negativt avvik for 2012, i størrelsesorden (68) mill kroner. For forklaringer henvises det til kapittel 3.5 og vedlegg A og B i rapporten. Avdelingen iverksetter eller er i ferd med å fullføre planleggingen av iverksettelse av flere kortsiktige tiltak. Av de mest sentrale kan nevnes: - Kutte 2 årsverk hjemmehjelp ved Sentrum hjemmetjeneste. - Avvikle bassengtilbud for avlastningsbrukere. Her sparer man først og fremst utgifter knyttet til transport. I tillegg stenges bassenget ved Rehabiliteringssenteret. - Strengere og mer målrettede kriterier for utdanningspermisjon - Kutt i antallet lærlinger ved opptaket til høsten. - Vakttelefon utskrivningsklare sykehuspasienter flyttes fra Tildelingskontoret til Korttidsavdelingen Det har vært avholdt en rekke arbeidsseksjoner med NAV Bodø første halvår hvor man nå er kommet til enighet om en klar møtestruktur, mål og nøkkeltallsoppfølging og fokus for prioriterte tiltak. Følgende kortsiktige tiltak jobbes det med for å redusere budsjettmerforbruk: - Bortfall av forhøyet barnesats mot at NAV Bodø kan gi mer målrettet hjelp til kjøp av klær og sko med mer - Økt deltakelse i kvalifiseringsprogrammet fra 55 i fjor til i dag rundt 85 deltakere - Rask realisering av et alternativt kommunalt midlertidig boligtilbud - Vilkårssetting i forhold til tiltaksplasser for yngre sosialhjelpsbrukere (NAV ere) - Økt trykk mot NAV Forvaltning i forhold til saker som ligger til sluttføring for uførevedtak - Individuell jobbstøtte (IPS) og egen barnefattigdomssatsing samt søknad til IMDI på prosjektmidler til «Jobbsjansen». Eiendomskontoret risikerer et overforbruk i størrelsesorden (2) mill knyttet til Renholdsområdet drevet av delvis for optimistiske budsjettantakelser for 2013, men også bortfall av eksterne kontrakter. Utover dette er det gjennom politisk vedtak overført en halv vaktmesterstilling på Kjerringøy uten nødvendig budsjettregulering. Kontoret jobber med mål om balanse ved årets slutt på bakgrunn av følgende tiltak: - Restriktiv vikarbruk balansert i forhold til merbelastning og kvalitet på renhold - Fleksibel bruk av arbeidsstokken i forhold til mix fast - og midlertidig ansatte Side6

7 - Økt «markedsaktivitet» i forhold til å sikre kontrakter på renhold både internt i Bodø kommune og ovenfor eksterne virksomheter - Rendyrking av organisasjonsmodell med enhetlig sentralisering av vaktmester - og rengjøringsressurser Teknisk avdeling forventer et resultat på (5) mill hovedsakelig drevet av det tunge snøfallet i vinter og påfølgende vedlikeholdsarbeid. Det hersker videre noe usikkerhet i forhold til gebyrinntekter ettersom effektuering av nye satser ble 3 måneder forsinket i forhold til budsjettforutsetninger. Utvidelse av parkeringssonen i sentrum er i tillegg utsatt fra vår til høst Følgende tiltak vil gjennomføres /utredes videre fram mot tertial 2: - Reduksjon i midler disponible til sommerdrift - Tilsetting i vakanser som oppstår på Byggesak, Geodata, Byplan og Byteknikk holdes igjen - Reforhandling av avtale knyttet til gatelys - Inntekter knyttet til leie av gategrunn ved utbygginger Rammeområde 8 (kommunens fellesområde) er foreløpig satt til balanse. Dette innebærer at kostnader knyttet til utbetaling av oppreisning for urett dekkes opp av eventuelle merinntekter. Ekstraordinært utbytte fra IRIS på 10,5 mill må i henhold til kommuneloven føres i investeringsregnskapet. Det jobbes med å avklare med Revisor om noe av dette kan overføres til drift. Følgende vil bli vurdert i forbindelse med tertial 2 rapportering: - Merinntekter knyttet til skatteinngang - Merinntekter knyttet til momskompensasjon - Antatt resultat finansforvaltning - Utbyttedisponering IRIS 3. Budsjettgjennomføring 3.1 Sentraladministrasjon Sentraladministrasjon har hovedsakelig en utfordring innenfor Samfunnskontoret. Kontoret mangler til sammen 2 mill kr for å finansiere en stilling (leder for kontoret), husleie, og garanti til sykkelrittet Arctic Race. I saken om regnskapsavslutning 2012 for Bodø kommune er det foreslått å overføre 0,96 mill kr av overskuddet til tidligere Team Bodø KF til kontoret. Resterende 1 mill kr foreslås finansiert på følgende måte: 0,3 mill kr fra utredningsmidler til Økonomikontoret, 0,2 mill kr nye inntekter fra Kemner, 0,4 mill kr innsparing innenfor Samfunnskontoret (forsinket tiltredelse av en stilling) og innkomne sykepenger. Generell utfordring for Samfunnskontoret er at drift det legges opp til i 2013 ikke er dimensjonert i henhold til budsjett. Kontoret mangler også «egen andelsfinansiering» for å kunne søke om eksterne midler. Kemner har inngått avtale med Bø kommune om salg av tjeneste vedrørende innfordring og skatteregnskap og fått 0,2 mill kr mer enn budsjett. Til årets valg er det bevilget 1 mill kr, men det er usikkert om dette vil holde. Prognosen under er utarbeidet under forutsetning av at valgkostnadene vil holde seg innenfor tildelte 1 mill kr. Sentraladministrasjon forventer et regnskapsmessig resultat i balanse. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Side7

8 Kemner, salg av tjeneste, økt inntekt kr ,- Økt husleie Samfunnskontoret, økt utg kr ( ,-) Økonomikontoret, utredningsmidler, red utg kr ,- 3.2 Grunnskole Grunnskolen reduserer sin drift med 11,4 mill kr i Dette hentes inn gjennom å redusere bruttorammen på alle virksomhetene med 1,759 %. Grunnskolen må kjøre et stramt løp i 2013 for å klare disse innstramningene. Dette kan innebære at det ikke tas inn ytterligere lærlinger siden rammen for dette allerede er overskredet. Handikapridning kan ikke fortsette høsten 2013 ettersom grunnskolen allerede har brukt over kr til dette formålet som det ikke er bevilget penger for i budsjett for Dersom dette tilbudet skal fortsette må grunnskolekontorets budsjettramme økes med kr for dekning vår 2013 og høst I sak 13/17 er det ikke foreslått bevilgning til dette formål, men som en del av vedtaket står det:»budsjettkorreksjoner foretas i forbindelse med 1. tertialrapport» Rådmannen har ikke funnet midler til dette formål. Åtte skoler er utvalgt av Undervisningsdirektoratet til å være med i prosjektet «Skolebasert kompetanseutvikling» og grunnskolen vil bli tilført midler til 1,5 årsverk ressurslærere. Kommunaldirektør mener at ut fra de tiltakene som er satt i verk og blir satt i verk fra høsten av, spesielt mht tiltak for å redusere voksentettheten, så vil grunnskolen holde seg innenfor vedtatt budsjettramme for Grunnskole forutsetter en balanse mellom regnskap og budsjett ved årets slutt. 3.3 Barnehage Vedtakene for ikke- kommunale barnehager gir et merforbruk på 8,9 mill kr. Dette delvis oppveies ved resterende midler fra budsjettet til Trålveien barnehage, 6,2 mill kr. Årsaken til merforbruk er blant annet at eiendomskontoret vedlikeholdsbudsjett tilknyttet kommunale barnehager er økt fra 0,9 mill kr til 2,6 mill kr, noe som øker tilskudd til ikke kommunale barnehager med 2,2 mill kr. Videre ble det utbetalt rundt 1,3 mill kr i avregning til ikke kommunale barnehager basert på regnskap Eierne av Blomsterenga private barnehage har meddelt at de vil stenge ned barnehagedriften fra førstkommende høst. Det er ennå usikkert hva som skjer videre i denne saken. Dersom ingen overtar drift vil det innebære en besparelse for kommunen på 1,5 mill kr. Den vedtatte innsparingen på renhold har blitt utredet administrativt, og det er ikke funnet økonomiske gevinster ved å konkurranseutsette dette. Innsparingen må her bli tatt på andre måte og ulike tiltak vurderes. Dersom slike tiltak ikke blir iverksatt vil dette føre til en ekstrautbetaling til ikke- kommunale barnehager på rundt 1,1 mill kr. Langsiktig tilpasning vurderes i forbindelse med rullering av økonomiplan. Vedlikehold på barnehagene må også vurderes utsatt i samråd med Eiendomskontoret. Det innføres en ekstra telling av barn i alle barnehager i Bodø per 15.08, dette vil kunne gi noen besparelser i forhold til tilskuddsavregning Som følge av økte utbetalinger til ikke-kommunale barnehager i forhold til budsjettet venter barnehagesektoren et merforbruk på ca 2 mill kr ved årets slutt. 3.4 OK-øvrig Regnskapstall pr 30. april viser at de fleste kontor innenfor Ok-øvrig vil kunne balansere regnskap med budsjett. Det er imidlertid to unntak: flyktningkontoret og barnevernet. På flyktningkontoret er det et mindreforbruk på introduksjonsstønad som kan gi et overskudd ved årets slutt på 3 mill kr. Barnevernstjenesten ligger på et betydelig høyere forbruk enn fjoråret, spesielt på fosterhjemsplasseringer. DUE-prosjekt ble satt i gang med forutsetning om inndekning gjennom nedgang i institusjonsplasseringer. Hittil er det ikke observert en slik nedgang. Barnevern har imidlertid fått kontroll på lønnsbudsjett og det ligger an til en balanse på overtidsbudsjettet. Det forventes likevel at merforbruket forblir betydelig over budsjettrammer, men det settes i gang tiltak som skal stoppe at merforbruket øker ytterligere. Det som er satt i gang av tiltak er å ikke ta opp nye Side8

9 ungdommer i DUE, og dermed redusere antallet fra 15 til 10. Videre skal tjenesten være restriktiv på bruk av dyre tiltak, og dermed få flere over på tiltak i hjemmet. Disse tiltakene koster i gjennomsnitt rundt 1/10 av tiltak utenfor hjemmet. Tjenesten har planlagt å opprette et ressursteam fra og med 1.september. Det vil også bli fremmet egen sak til formannskapet 26.juni der tiltak og situasjon blir ytterligere utdypet. Det ble i årsbudsjettet vedtatt at OK øvrig skulle kutte 2,5 årsverk i 2013, økende til 4 årsverk i Det er nå utarbeidet en plan for gjennomførelse av disse kuttene. Dette skjer all hovedsak ved å inndra lønnsmidler i vakante stillinger, samt ikke foreta nyansettelser dersom ansatte slutter eller går av med pensjon. For kulturkontoret er alle tiltak i økonomiplanen for 2013 gjennomført. Administrasjonen har ikke funnet nye midler med tanke på kultursekretærstilling i Misvær og opprettholder således innstilling fra budsjettvedtak for 2013 om at disse midlene er omdisponert til driftstilskudd Vestvatn alpinanlegg. OK øvrig venter foreløpig et merforbruk på ca 7,0 mill kr ved årets slutt dersom ikke tiltak iverksettes og gjennomføres. Investeringer PS13/15: Økt bosetting av flyktninger anmodning fra IMDI, pkt 2: Rådmannen har ikke funnet midler til bygging av boliger til flyktninger. PS13/6: Boliger til flyktning formål- valg av tomt: Kommunen har fått tilbud fra Nordland Fylkeskommune angående tomt til modulbygg i Junkerveien, tilbudet er på 2,7 mill kr. Prisen vil bli søkt redusert v/forhandlinger. Det foreslås å bruke inntil 2,7 mill kr av tomteutbyggingsfondet til å finansiere dette formål. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Boliger til flyktningformål, økt utg kr ( ,-) Bruk av tomteutbyggingsfond, økt inntekt kr ,- 3.5 Helse- og omsorg Regnskapsstatus per 30. april viser et periodisert merforbruk på -55,2 mill kr. Det er Tildelingskontoret som bidrar mest med et periodisert merforbruk på -24,3 mill kr. Av dette skyldes -16,2 mill kr at inntektene for ressurskrevende brukere 2012 ikke kommer før i juli/august. Justert for dette blir det periodiserte merforbruket -8,0 og skyldes hovedsakelig underfinansiering av avtaler med eksterne institusjoner, omsorgslønn, samt botilbud i Bjørndalslia. Når det gjelder transportavtalen og medfinansiering av innbyggernes forbruk av sykehustjenester, så går dette mot balanse i Det ble i budsjett 2012 avsatt 0,25 mill kr til et prosjekt med Psykebil. Dette har aldri blitt igangsatt og foreslås derfor omprioritert innenfor avdelingen. Prognose 2013 viser -17 mill kr for Tildelingskontoret. Det er som tidligere år et stort merforbruk ved NAV Bodø, hovedsakelig knyttet til økonomisk sosialhjelp. Prognose 2013 viser -17,1 mill kr for NAV Bodø. For institusjonene, hjemmetjenesten og bokollektivene fortsetter det høye merforbruket som vi så i I budsjettvedtaket for 2013 ble dette området styrket med netto 23,8 mill kr, men ble i tillegg påført et effektiviseringskrav på til sammen 7,5 mill kr. Inkludert i dette er 16 mill kr til det nye Sølvsuper helse- og velferdssenter. Når det gjelder effektiviseringskravet jobbes med det å utarbeide en mer effektiv fordeling av bokollektiv og institusjonsplasser, da spesielt knyttet til Hovdejordet bokollektiv og Løding sykehjem. På Tildelingskontoret jobbes det aktivt med nye rutiner for en strammere praksis for tildeling av praktisk bistand. Samlet prognose for institusjoner, hjemmetjeneste og bokollektiv er kr -27,8 mill kr. Av prognosen på kr -3,5 mill for HO-Stab skyldes -1,9 mill kr underfinansiering av lærlingeordningen. Per i dag administreres lærlingene Side9

10 gjennom Opplæringskontoret i Salten. Det er en svakhet med denne ordningen at de som koordinerer lærlingeinntaket ikke har et aktivt forhold til det faktiske lærlingebudsjettet, noe som nå gir seg utslag i et betydelig merforbruk. Resterende -1,6 mill kr skyldes ufinansierte stillinger på avdelingsnivå, økte IKT-utgifter, eksterne avtaler. Når det gjelder Avlastningsenheten så skyldes prognosen på -2,6 mill kr utfordringer knyttet til vedtaksvekst og krisevedtak. For Dagrehab forventes det et overskudd på 1 mill kr som følge av vakansestyring. For dagsentrene og Nattjenesten er prognosen -0,5 mill kr for begge, og skyldes henholdsvis transportutgifter og utfordringer knyttet til fravær på natt. Når det gjelder de resterende virksomhetene så styres det mot balanse i Prognosen er basert på regnskapsresultatene for , samt regnskapsstatus per 30. april En prognose per 4 av årets 12 måneder er noe usikker. Det skal blant annet avvikles sommerferie, noe som gir stort press i vikarmarkedet. Mangel på kvalifisert vikarer kan gi dyre midlertidige løsninger, som for eksempel overtid, for å kunne opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud. Økonomien i HO-avdelingen preges også av uforutsette svingninger i forhold til særlige ressurskrevende brukersituasjoner. For en enkeltbruker som koster 5 mill kr i lønnskostnader, så vil kommunen få refundert ca 3,2 mill kr. Det betyr at til tross for den statlige refusjonsordningen for særlige ressurskrevende brukere, så må kommunen i dette tilfellet dekke 1,8 mill kr selv. Dette tilsvarer 2,6 årsverk sykepleier med topp ansiennitet. Når det gjelder årets refusjonskrav, så er det i prognosen tatt høyde for at kommunen vil få merinntekter på 9,7 mill kr her. I tillegg er det et økende, og tiltakende, merforbruk for økonomisk sosialhjelp i NAV Bodø. Det foreslås derfor å senke den forhøyede satsen for barnefamilier ned til statens anbefalinger. I tillegg må det iverksettes strakstiltak knyttet til problematikken rundt midlertidig bolig. I rundskriv fra 2012 er det en innskjerping i forhold til økte krav til standard for midlertidig bolig. Gruppen av midlertidige bostedsløse er imidlertid meget sammensatt, men bruk av dyre løsninger hos private aktører må stoppes til fordel for tiltak i kommunal regi. I 2012 brukte NAV Bodø 2,3 mill kr hos private aktører. Dette har økt kraftig og prognosen tilsier at kommunen kommer til å bruke 4 mill kr her i Totalt ble det bruk kr 0,3 mill kr på midlertidige bostedsløse i I 2011 og 2012 var dette økt til henholdsvis 2,3 og 4,8 mill kr. Prognosen for 2013 viser at vi kommer til å bruke opp mot 7 mill kr på denne brukergruppen. En T1-prognose for 2013 på -68 mill kr viser at HO-avdelingen fortsatt har utfordringer med å snu merforbruket fra 2012 på -64,3 mill kr. For å unngå et tilsvarende resultat i 2013, må avdelingen iverksette kutt-tiltak utover de tiltak som presenteres i denne rapporten. PS 13/13: Hjemmetjeneste- nytt tilbud: I saken ble det vedtatt at kommunen viderefører arbeidet med å få etabler nytt tilbud med en investeringskostnad på 3,25 mill kr. Etter at saken ble vedtatt ble det gjort ytterligere vurderinger. Man har kommet fram at ved å flytte hele personalbasen i Garnveien i nytt bygg, altså slå sammen sonebase vil det være mulig å spare inn 1 mill kr i driftsutgifter årlig. Dette krever imidlertid utvidet investeringskostnad fra 3,25 mill kr til 5,05 mill kr. Rådmannen anbefaler bystyret å godkjenne denne prosjektsendring. Finansiering vil foregå ved økt låneopptak. Låneopptaket for 2013 ansees ikke nødvendig å endre da kommunen har nok ubrukte midler fra andre prosjekter. PS 13/14: Utfordringer til Krisesentre i Salten: I saken er det vedtatt videreføring av en midlertidig ansatt fagstilling, totale kostnader er Finansiering ved bruk av disposisjonsfond. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Boliger til flyktningformål, økt utg kr ( ,-) Bruk av tomteutbyggingsfond, økt inntekt kr ,- Krisesentre i Salten, økt utg kr ( ,-) Bruk av disposisjonsfond, økt inntekt kr ,- Side10

11 3.6 Eiendom Forbruk pr 30. april viser at eiendom går mot et merforbruk på mellom 1,5 og 2 mill kr. I hovedsak skyldes dette merforbruk i Renholdseksjonen og en halv ufinansiert stilling vaktmester. Det jobbes med å redusere/dekke nevnte merforbruk innenfor Eiendomskontorets egne rammer. Det antas at en betydelig del av underskuddet dekkes ved at aktiviteten knyttet til vedlikehold av bygg forskyves. Mangel på næringsarealer påvirker kommunens mulighet til å imøtekomme søknader fra næringslivet om tomt. Av den grunn er det viktig å ha fokus på arbeidet med å fremskaffe/klargjøre nye næringstomtearealer. I budsjettet for 2013 er det lagt til grunn at Kvalvikodden selges for kr 70 mill kr. Forberedelsene til et salg av Kvalvikodden er iverksatt. Kostnadene knyttet til atkomst i henhold til vedtatt reguleringsplan er estimert til fra kr 90 mill kr til kr 135 mill kr alt etter hvilken løsning som velges. I tillegg kommer kostnader til byggemodning av selve arealet. Nevnte kostnader må kjøperen av arealet påregne å dekke. Med dette utgangspunktet er det grunn å påpeke at det er en betydelig risiko for at et eventuelt salg av Kvalvikodden ikke vil gi de salgsinntektene som er lagt til grunn i budsjettet for Når det gjelder de øvrige salgsinntektene er det ikke grunnlag for å rapportere avvik. Det jobbes med å klargjøre boligtomteområder for salg. Eiendom risikerer et merforbruk i størrelsesorden (2) mill dersom ikke situasjonen på renhold dekkes inn. Investeringer 9390 Sølvsuper helse- og velferdssenter: Problemene i prosjektet ble utførlig gjennomgått i bystyret 24. oktober 2012 i PS/12/177. Etter bystyrets behandling av prosjektet, er det mottatt ytterligere krav om tilleggskompensasjon fra entreprenørene. Det er også avdekket nye mangler vedrørende prosjekteringen som igjen gir økte kostnader. Prosjektgjennomføringen er fortsatt meget krevende med stor fokus på å lose i land prosjektet med minst mulig negative konsekvenser. Det vil ta tid å få oversikt over de samlede økonomiske konsekvenser. Forventet sluttkostnad vil sannsynligvis ligge i størrelsesorden mill kr. Sluttoppgjør fra entreprenørene ventes å foreligge i november 2013 og vil gi en indikasjon på endelige sluttkostnader. Parallelt med fullføringen av prosjektet forberedes regresskrav mot prosjekteringsgruppen. Innflytting er planlagt for september 2013 og det ser ut at fremdriftsplan vil holde Allhus Helligvær: Vedtatt kostnadsramme er 17 mill kr. Skisseprosjekt i regi av OKavdelingen og i samarbeid med SU Helligvær og Helligvær Velforening lå betydelig utenfor kostnadsrammen. Eiendomskontoret har etter dette, i samarbeid med brukerne revidert prosjektet. Byggevolumet er redusert samtidig som brukerne er fornøyd med prosjektets innhold. Prosjektkostnadene er nå 18,05 mill kr ved forprosjekt, fortsatt en underdekning på 1,05 mill kr. Da deler av prosjektet har elementer av vedlikehold i seg, og mindre deler av arbeidet egner seg til dugnadsarbeide ble det likevel valgt å sende prosjektet ut på anbud. Prosjektkostnad etter anbud var 18 mil kr, en merkostnad på 1 mill kr. Det er inngått forpliktende avtale med brukerne om dugnadsinnsats til en verdi av 0,6 mill kr. Dette arbeidet trekkes ut av kontrakten med entreprenøren, og får ikke konsekvenser for ansvar vedrørende øvrige arbeider. Resterende merkostnad på 0,4 mill kr foreslås dekket ved omdisponering fra ansvar 9249 Rehabilitering skolebygg. På dette grunnlag er det administrativt besluttet å gå videre med prosjektet med forventet byggestart månedskiftet mai/juni og ferdigstillelse april Prosjekter med merforbruk og endret fremdrift 9575 Hunstad kirke: Problemene i prosjektet ble utførlig gjennomgått i bystyret 24. oktober 2012 i PS/12/177. Etter bystyrets behandling av prosjektet er det avdekket nye mangler med Side11

12 prosjekteringen som vil gi økte kostnader. Som en følge av dette er det også oppstått leveranseproblemer som har medført at ferdigstillelsen av prosjektet blir forskjøvet fra juli til midten av september. Prosjektgjennom-føringen er derfor fortsatt meget krevende med stor fokus på å lose i land prosjektet med minst mulig negative konsekvenser. Det vil ta tid å få oversikt over de samlede økonomiske konsekvenser. Forventet sluttkostnad vil sannsynligvis ligge i størrelsesorden mill kr. Parallelt med fullføringen av prosjektet forberedes regresskrav mot prosjekteringsgruppen. Prosjekter med endret fremdrift OPS-Tverlandet: Skolen på Tverlandet er vedtatt realisert som et OPS prosjekt og realisert innen utgangen av Til det formålet er det bevilget 1 mill kr i 2013 og 1 mill kr i 2014 i planleggingsmidler. Realisering av prosjekter ved bruk av OPS-modellen er ny i Bodø kommune. Det har vært arbeidet med å øke kunnskapen om problematikken. Bl. a har det vært kontakter med Skanska, Tromsø kommune og Undervisningsetaten i Oslo. Det har også vært arbeidet med prosjektets organisering og rammer som et grunnlag for et omforent styringsdokument for prosjektet. Ut fra foreløpige vurderinger ser det ut til at kommunens kostnader til planlegging og gjennomføring vil beløpe seg til 6,5 mill kr, noe som er 4,5 mill kr mer en avsatt i budsjett 2013 og økonomiplan Det er også urealistisk å nå fremdriftsmålet med ferdigstillelse innen utgang av Det antas som mer realistisk med innflytting årsskiftet 2016/2017. Det henvises for øvrig til egen orienteringssak om prosjektet i formannskapets møte 6. juni. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: 9505 Allhus Helligvær, økt utg kr ( ,-) 9249 Rehabilitering skolebygg, red utg kr ,- 3.7 Teknisk avdeling Driftsbudsjettet innenfor teknisk avdeling er anstrengt. Det må påregnes en svikt innenfor driften av gatelys, samt inntektssvikt innenfor plan- og byggesaksgebyrer. I tillegg følger svikt i parkeringsinntektene. Kommunaldirektøren konkluderer så langt med et negativt driftsresultat på anslagsvis 7 mill kr. med de usikkerheter som ligger i driften fremover. Utviklingen følges nøye. Det er satt i verk tilpasninger for å lette på budsjettet, til sammen 1,9 mill kr. Det vises til vedlagte oversikt over kortsiktige tiltak. Prognose på resultatet ved årets slutt er et merforbruk på 5,1 mill kr forutsatt iverksettelse og at man lykkes med kortsiktige tiltak. Investeringer Det er behov for en regulering innenfor investeringsbudsjettet ut fra prognose og fremdrift. Det alt vesentlige finansieres gjennom interne omdisponeringer. Vannforsyning: Det er inngått avtale med Naurstad Sjøsportsenter om fremføring av ny kommunal vannforsyning til senteret i ett spleiselag med utbygger. Avtale er på 1,64 mill kr. Finansiering Side12

13 foreslås tatt fra prosjektet Saneringstiltak i sentrum samt avsluttede investeringer innenfor vannforsyning. Avløp Bodøsjøen: Overføringsledning i Bodøsjøen styrkes med 1,37 mill kr og finansieres ved omdisponering innenfor sektoren. Avløp Algarveien: Det er inngått avtale med utbygger av Algarveien om kommunal fremføring av ledningsnett til område. Finansiering ved omdisponering innenfor sektor. Veitiltak-Ospveien: Ny busstopp etableres i Ospveien ved Bodin videregående skole, samt oppgradering av snuplass for buss med antatt kostnad på 3,1 mill kr. Statens vegvesen bidrar med 80% av opparbeidelse, tilsvarende 2,5 mill kr, mens resten finansieres ved omdisponering innenfor område. G/S-trasse langs Sørstrupen styrkes med ubrukte midler fra avsluttet fortau ved Hunstad skole, 0,45 mill kr. Kvalvikodden: Det er gjort avtale gjennom kontrakt om utarbeidelse av reguleringsplan og plan for byggemodning av område, total kostnad 0,2 mill kr. Finansiering gjennom ledige midler fra avsluttet prosjekt Spuntvegg Bodø havn. Rådhusparken/Solparken/parkeringsgarasje: Prosjektet gjelder planlegging og prosjektering av parkeringsgarasje og opparbeidelse av Rådhusparken/Solparken. Prosjektet splittes som følge av ulike finansieringskilde. Tidligere er det avsatt midler fra parkeringsfondet til denne saken (PS 11/124) Terminalkai Sør: Situasjonen med økonomiske konsekvenser er fortsatt uavklart og egen separat orientering vil bli gitt så snart ny informasjon foreligger. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Naurstad vannledning, økt utg kr ( ,-) 9604 Sanering sentrum, red utg kr , Hovedvannverket, red utg kr , Stormyra v/city Nord, red utg kr , Ljøsenhammeren, red utg kr , Bodøsjøen 2, økt utg kr ( ,-) 9636 Bodø Havn, red utg kr , Landegode avløp, red utg kr , 9659 Stormyra v/city Nord, red utg kr ,- Algarveien, økt utg kr ( ,-) 9637 Hammervika avløp, red utg kr , Busstopp Opsveien, økt utg kr( ,-) Tilskudd fra staten, økt innt kr , Tiltakspakke Skjerstad, red utg kr , Bru Børvatnet, red utg kr , BP-G/S vei Sørstrupen, økt utg kr ( ,-) 9690 Fortau Hunstad skole, red utg kr ,- Kvalvikodden, økt utg kr ( ,-) 9494 Spuntvegg havna, red utg kr ,- Parkeringsgarasje, økt utg kr ( ,-) Side13

14 Parkeringsgarasje, økt utg kr ( ,-) Frikjøp av parkeringsplasser, red utg kr ,- 3.8 Felles inntekter og utgifter (rammeområde 8) Skatt- og rammetilskudd: Mottatt skatt og rammetilskudd etter 1. tertial er på til sammen 34,92 % og er på samme nivå som på samme tid i fjor. Det er fortsatt for tidlig å utarbeide noen prognose om resultatet ved årets slutt, men administrasjonen kjenner ikke til forhold som kan innvirke negativt på det budsjetterte skatt- og rammetilskuddet. Renteinntekter og utgifter: Renteinntekter- og utgifter er i samsvar med budsjettet og gir ikke grunn til justering av budsjetterte anslagene. Aksjeutbytte: Det er kommet inn 10,5 mill kr i ekstraordinært aksjeutbytte fra IRIS. Midlene er midlertidig lagt inn i investeringsregnskapet. Det jobbes imidlertid med det mål å få mest mulig over på driftsbudsjett, men administrasjonen avventer avklaring med kommunens revisjon. Mer informasjon om dette inkludert budsjettregulering kommer i andre tertialrapport. Andre planlagte aksjeutbytter fra SKS og Bodø Energi er i hht budsjett. Oppreisningssaker barnevernet: Der er hittil utbetalt 1,8 mill kr, antatt beløp er ca 10 mill kr. Dette er utgifter som det ikke er tatt høyde for i budsjettet. Budsjettregulering anbefales inkludert i tertial 2 rapport da beløpsstørrelse bør kunne antas med større sikkerhet. Finansforvaltning: Kommunens finansforvaltning utøves i henhold til vedtatte finansforvaltningens reglement og oppnådd avkastning måles i henhold til 3 mnd NIBOR (Norwegian Inter Bank Offered Rate). Oppnådd avkastning pr 30. april er på 2,85 %, mens 3 mnd NIBOR er på 1,85 %. Oppnådd avkastning fordeler seg med på følgende måte: DnB Likviditet 2,48 %, Storebrand Likviditet 2,04 %, Alfred Berg Likviditet 2,47 % og Diskresjonær portefølje hos Storebrand 3,24 %. I tillegg har Grunnfondsbevis i Sparebank 1 Nord Norge økt markedsverdi og gir en mer verdi på 2,5 mill kr i forhold til bokført verdi i regnskapet. Tabell under viser hvordan likviditeten er fordelt i forhold til tillat risiko. Beløpsgrense Plassering pr Risikoklasse for samlebeløp markedsverdi 1 Ingen 2 Maks 50% 64,01 % 3 Maks 30% 16,38 % 4 Maks 10% 18,19 % 5 Maks 5% 1,43 % 6 Max 5% 0,00 % Risikoklasse er sortert fra 1- lav risiko til 6- meget høy risiko. I presentasjon av risikoeksponering brukes det «opptrekk prinsipp». Det betyr at hvis ramme for en risikoklasse ikke er oppbrukt flyttes det ubrukt ramme til lavere risikoklasse. Per rapporteringstidspunkt 30. april ligger alle risikoklasse innenfor tillatte rammer. Dekning av underskuddet til Bodø Spektrum KF: Jamfør beslutning i sak om «Årsregnskap 2012 til Bodø Spektrum» forutsettes det at kommunen dekker 1,8 mill kr av årets merforbruk. Finansiering foretas ved gamle fondsmidler fra momskompensasjonsfondet. Side14

15 9700 Terminalkai Sør: I budsjett 2013 er det feilaktig lagt inn kun et halvt låneopptak på 18,7 mill kr mens korrekt beløp skulle vært 37,4. Dette må korrigeres, men antas ikke nødvendig å foreta ytterligere låneopptak i år fordi kommunen har en del prosjekter med endret fremdriftsplan. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Overført til Bodø Spektrunm KF, økt utg kr ( ,-) Bruk av momsfond, økt innt kr ,- 4. Revidert nasjonalbudsjett 2013 og kommuneproposisjon 2014 Revidert nasjonalbudsjett 2013: Samlet sett anslås realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2013 til 4,9 mrd. kroner, som er 0,8 mrd. kroner høyere enn anslaget i Nasjonalbudsjettet Realveksten i frie inntekter i 2013 anslås til 2,4 mrd. kroner. Det er 0,1 mrd. kroner mer enn anslått i Nasjonalbudsjettet Veksten i frie inntekter må ses i sammenheng med anslåtte merutgifter for kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anslo høsten 2012 at kommunesektoren i 2013 ville få merutgifter på 3,4 mrd. kroner knyttet til befolkningsutviklingen. TBU har våren 2013 nedjustert anslaget for 2013 med 0,6 mrd. kroner. I revidert nasjonalbudsjett er følgende 4 forhold innarbeidet i kommunesektorens inntektssystem: 1. Likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager. I statsbudsjettet 2013 ble minimumstilskuddet til ikke-kommunale barnehager økt fra 92 til 94 pst. av gjennomsnittlig offentlig finansiering av kommunale barnehager, gjeldende fra 1. august Det foreslås å øke minimumstilskuddet med ytterligere to prosentpoeng fra 94 til 96 pst. fra samme dato. Kommunal- og regionaldepartementets budsjett foreslås derfor økt med 60,5 mill kr. 2. Utbygging av bredbånd. For 2013 er det tildelt 96,8 mill. kroner i tilskudd til fylkeskommunene for utbygging av bredbånd. Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 53,2 mill kr til sammen 150 mill kr. 3. Tilskudd til utleieboliger. Mange kommuner melder at de disponerer for få utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet, herunder utleieboliger ved bosetting av flyktninger. Forslaget fører til et økt bevilgningsbehov på 15 mill kr i Bolyst skal legge til rette for at kommuner innenfor det distriktspolitiske virkeområdet skal bli mer attraktive å bo i og flytte til. Etter søknad kan det tildeles støtte til lokale, regionale og nasjonale pilotprosjekter som skal fremme attraktive lokalsamfunn både for næringslivet og befolkningen. Det foreslås å øke bevilgningen med 20 mill kr. For Bodø kommune er det kun punkt 1 som noe forenklet gir 0,6 mill kr til kommunekassen men med tilsvarende utgifter. Kommuneproposisjon: Regjeringen legger opp til realvekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2014 på mellom 6 og 6½ mrd. kroner hvorav mellom 5 og 5½ mrd. kroner er frie inntekter. Kommunenes andel er 4-4,5 mrd kroner, en realvekst mellom 1,6 og 1,8 pst. Av denne veksten er 180 mill. kroner begrunnet i behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten KS har i sin modell for inntektssystemet for kommunene lagt inn en økning i de frie inntektene på 4,5 mrd kroner, fordelt på 2,1 mrd kroner i økte skatter og 2,4 mrd kroner i økt rammetilskudd. Side15

16 Modellen beregner en økning i frie inntekter for Bodø kommune på 40,6 mill kroner i priser. En antatt deflator på 3,2 % gir en samlet økning i skatt og rammetilskuddet på 112 mill kr. Bosetting og integrering av nyankomne flyktninger i kommunene blir i hovedsak finansiert gjennom integreringstilskuddet, som i 2013 utgjør i alt 5,1 mrd. kroner. Regjeringen vil i statsbudsjettet 2014 foreslå en realøkning av integreringstilskuddet med 250 mill. kroner. Basert på tommelfinger-regelen om at Bodø kommune utgjør 1 % av Norge som kommune, dvs har ca 1 % av befolkningen i landet, betyr dette ca 2,5 mill kroner til kommunen. Det er ikke sagt noe mer om den resterende milliarden og hvordan denne skal disponeres. Det vil imidlertid være naturlig å anta at denne vil ha et mer øremerket preg. 5. Konklusjon og anbefaling Kommunens økonomiske driftssituasjon vil ikke være mulig å påvirke uten omfattende grep og strukturendringer knyttet til organisasjon, prosess, system og tjenestetilbud. Rådmannen har igangsatt og leder dette arbeidet i form av prosjekt «Framtida Vårres». Første og andre fase av prosjektet er nå gjennomført, men erfaringene så langt er at dette er tid og ressurskrevende prosesser. Rådmannen forutsetter at alle avdelinger internt jobber hardt med å redusere merforbruket for 2013 innen relevante tjenesteområder. Samtidig vil påtrykk, fokus og resurser lagt ned i prosjekt «Framtida Vårres» fortsette. Det er ikke realistisk at kommunens resultat vil være i balanse ved årets slutt. Rådmannen forventer imidlertid å komme med en mer positiv prognose i tertial 2 både på bakgrunn av gjennomføring av tiltak men også ettersom det skal være mulig å komme med nærmere estimat på våre hovedinntektsområder. Rolf Kåre Jensen Rådmann Stephan A. Skjelvan Kommunal direktør for Økonomi og finans Saksbehandler: Kornelija Rasic og Stephan A. Skjelvan Trykte vedlegg: Analyse av kostnadsdrivere i Helse - og omsorgsavdelingen (excel) 2. Regnskapsanalyser og statistikk NAV Bodø Budsjettreguleringsskjema 4. Rapport Sentraladministrasjon 5. Rapport barnehage 6. Rapport OK- øvrig 7. Rapport HO- avdeling 8. Rapport Teknisk avdeling 9. Investeringsoversikt Teknisk avdeling 10. Rapport Eiendom 11. Rapport Grunnskole Side16

17 Analyse av kostnadsdrivere i HO-avdelingen Basert på regnskap og busjett 2012 og 2013, Avrundede tall i 1000-kr Forklaring kostnadsdrivere i HO-avdeligen. Resultat 2012 HO STAB TILDELING AVLASTNING NAV BODØ INSTITUSJONER HJEMMETJ. BOKOLLEKTIV ANNET SUM Kostnadsdrivere fra regnskap 2012 Vollsletta sykehjem ekstraordinær bruker Sentrum sykehjem, 6er-enheter, høyt fravær Hovdejordet sykehjem, 6er-enheter, høyt fravær Løding sykehjem. Kun 8 plasser sårbar drift -800 Oppfølgingstjenesten. Vedtaksvekst i hele kommunen Rønvik hjtj. Ekstraordinær bruker deler av året/vedtak Sentrum hjtj. Høy vedtaksvekst og samhandlingsref Mijøtjenesten. Vedtaksvekst. Ansettelser utover budsj Mørkved. Vedtaksvekst utover budsjett Saltstraumen. Vedtaksvekst, store avstander -300 Tverlandet. Vedtaksvekst utover budsjett -800 Skjerstad. Store vedtak, store avstander Økte inntekter pga økt vedtak utover budsjett KG14 omfattende vedtak/fylkesmannen Trollmyra. Høy vedtaksmengde ift bemanning -900 Gml Rv18. Høy vedtaksmengde ift bemanning -600 Hovdejordet bokoll. Smådriftsulemper -500 Sørgjerdet bokoll. Smådriftsulemper -400 Vollsetta bokoll diverse -100 Inntektskrav ressurskrevende brukere Avlastning. Vedtaksvekst og krisevedtak NAV Bodø. Sosialhjelp HO-stab lærlinger/kompetanse/effkrav stab Tildelingkontoret. Vekst ressurskrevende brukere Tildelingkontoret. Omsorgslønn Tildelingskontoret. Medfinansiering NLSH mm Annen drift / justering Sum kostnadsdrivere/merforbruk Tiltak i budsjett 2013 (netto 22,5 mill kr) Økt/Overført inntektskrav resskr brukere til tildeling Effektiviseringskrav HO-stab Bortfall deler av inntekter fra lærlingeordningen 500 Økt inntektskrav NAV-refusjoner Styrking Vollsletta Renholdsressurs Hovdejordet 300 Helgebemanning Mørkved sykehjem 300 Styrking Miljøtjenesten Styrking Gml RV18 bokollektiv 200 Økt avsetning til medfinansiering sykehus Økt avsetning til ressurskrevende brukere Finansering NAV Bodø Tiurveien avlastning. Nattevaktressurs 300 *Nye driftstiltak 2013 (eksempel Sølvsuper) Effektiviseringskrav pleie og omsorg Stordriftsfordeler Løding og Hovdejordet, eff.gevinst Innstramming tildelingskriterier praktisk bistand Økte inntektskrav praktisk bistand -400 Økt egenandel kommunal transportordning Sum merforbruk2012 og bivilging 2013 men ekssklusiv nye tilbud/tiltak Fordeling av over/underskudd Sum ufinansiert merforbruk fra Nye inntekter og utfordringer i 2013 Økt inntektskrav ressurskrevende brukere Inntektskrav resskrevende brukere 2012 mot balansen Garnveien ekstraordinær brukersituasjon Bjørndalslia Helårseffekt nye ressurskrevende brukere NAV Bodø midlertidig bosted NAV Bodø antatt vekst sosialhjelp Annet /justering Prognose *Gjelder Sølvsuper, Krisesenteret, Boligkontoret, Helsekontoret, Kjøkken, Dagsenter, Nattjenesten, brukerbetalinger pga ny drift/vekst, vekst hjemmetjenesten, nye stillinger dagrehab, nytt dagsentertilbud demente og nytt dagsenter Notveien. Side17

18 LANGTIDS SOSIALHJELPSMOTTAKERE jan.09 feb.09 mar.09 apr.09 mai.09 jun.09 jul.09 aug.09 sep.09 okt.09 nov.09 des.09 Sosialhjelp, sammenhengende over 36 mnd jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 sep.10 okt.10 nov.10 des.10 Sosialhjelp, sammenhengende over 36 mnd jan.11 feb.11 mar.11 apr.11 mai.11 jun.11 jul.11 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 Sosialhjelp, sammenhengende over 36 mnd jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 Sosialhjelp, sammenhengende over 36 mnd jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 Sosialhjelp, sammenhengende over 36 mnd Side18

19 Ansvar ØKONOMISK SOSIALHJELP Funksjon SOSIALHJELP BIDRAG BOLIG Kode Betalingskategori Utgifter Ytelser Brukere Utgifter Ytelser Brukere 128 Strøm månedlig Boliglån avdrag Boliglån renter Andre boutgifter Pensjonat Hotellopphold Husleie Husleie inkl. strøm Husleierestanse kommunale avgifter Innbo-/boligforsikring Strøm termin Strøm termin Strøm termin Strøm termin Strøm termin Strøm termin Strømrestanse GARB Garanti depositum (innfrielse) Sum Forbruk Budsjett Resultat Side19

20 MIDLERTIDIG BOLIG MÅNED FOR MÅNED jan.09 feb.09 mar.09 apr.09 mai.09 jun.09 jul.09 aug.09 sep.09 okt.09 nov.09 des.09 Antall brukere med hjelp til midlertidig bolig Utgifter til midlertidig bolig totalt Utbetalt til ekstern aktør jan.10 feb.10 mar.10 apr.10 mai.10 jun.10 jul.10 aug.10 sep.10 okt.10 nov.10 des.10 Antall brukere med hjelp til midlertidig bolig Utgifter til midlertidig bolig totalt Utbetalt til ekstern aktør jan.11 feb.11 mar.11 apr.11 mai.11 jun.11 jul.11 aug.11 sep.11 okt.11 nov.11 des.11 Antall brukere med hjelp til midlertidig bolig Utgifter til midlertidig bolig totalt Utbetalt til ekstern aktør jan.12 feb.12 mar.12 apr.12 mai.12 jun.12 jul.12 aug.12 sep.12 okt.12 nov.12 des.12 Antall brukere med hjelp til midlertidig bolig Utgifter til midlertidig bolig totalt Utbetalt til ekstern aktør jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 Antall brukere med hjelp til midlertidig bolig Utgifter til midlertidig bolig totalt Utbetalt til ekstern aktør Hele året Hele året Hele året Hele året Antall brukere med hjelp til midlertidig bolig Utgifter til midlertidig bolig totalt Utbetalt til ekstern aktør Side20

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef

Rådmann Kommunaldirektør teknisk avdeling Kommunaldirektør OK Eiendomssjef Økonomisjef Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 15.04.2010 Tidspunkt: 09.30-10.00 Til stede: Navn Funksjon Repr Vara for Odd-Tore Fygle Ordfører AP Kirsten Hasvoll Varaordfører

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet

Tverlandet kommunedelsutvalg. Tverlandet samfunnshus, møterommet Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.05.2014 Tidspunkt: 19:00 Tverlandet kommunedelsutvalg Tverlandet samfunnshus, møterommet Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ole-Henrik Hjartøy Leder H Tom Cato Karlsen Nestleder FRP Grethe Monica Fjærvoll Medlem uten H

Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ole-Henrik Hjartøy Leder H Tom Cato Karlsen Nestleder FRP Grethe Monica Fjærvoll Medlem uten H Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:30 15:15 Til stede: Navn Funksjon Medl. Varamedl. for Ole-Henrik Hjartøy Leder H Tom Cato Karlsen

Detaljer

Finansforvaltning 2011 - årsrapport

Finansforvaltning 2011 - årsrapport Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.04.2012 22079/2012 2012/2751 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/60 Formannskapet 02.05.2012 12/63 Bystyret 24.05.2012 Finansforvaltning 2011 - årsrapport

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645

Detaljer

Melding om vedtak -Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011

Melding om vedtak -Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 Melding om vedtak -Økonomiplan 2011-2014. Årsbudsjett 2011 Bystyret behandlet PS 10/128 i møte 9.desember 2010 og fattet følgende vedtak: 1. Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2011-2014

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse- og sosial har møte den 29.04.2013 kl. 10:00 i møterom Lille Haldde Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Årsregnskap 2016 Bodø kommune.

Årsregnskap 2016 Bodø kommune. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.03.2017 17800/2017 2017/1737 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.04.2017 Bystyret 11.05.2017 Årsregnskap 2016 Bodø kommune. Rådmannens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger:

Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2007 endres som følger: Saksframlegg Trondheim kommunes budsjett for 2007 og økonomiplan for 2007-2010. Forslag til endringer som følge av St.prp. nr 1 (2006-2007) Arkivsaksnr.: 06/32423 Forslag til innstilling: I henhold til

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012.

Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20940/2013 2013/2077 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/79 Bystyret 20.06.2013 13/92 Formannskapet 05.06.2013 Bodø Spektrum KF. Årsberetning

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Tertialrapport 1/2013 med budsjettreguleringer

Tertialrapport 1/2013 med budsjettreguleringer Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.05.2013 34004/2013 2013/2366 210 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/88 Formannskapet 05.06.2013 Bystyret 20.06.2013 Tertialrapport 1/2013 med budsjettreguleringer

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Møteinnkalling 4/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 09. juni 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 27.06.2017 Tid: 18:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 06 80 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 214 062 209 530 4 532 291 771 73,4 %

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Perspektivmelding

Perspektivmelding Økonomi- og finansavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 12.05.2017 19185/2017 2017/9326 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 15.06.2017 Formannskapet 07.06.2017 Perspektivmelding 2018-2027

Detaljer

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014.

Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.11.2013 76191/2013 2013/7263 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/209 Formannskapet 27.11.2013 13/159 Bystyret 12.12.2013 Bodø Spektrum KF. Årsbudsjett

Detaljer

Status barnehagesektoren 2014 - økonomi/drift

Status barnehagesektoren 2014 - økonomi/drift Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.05.2014 33009/2014 2014/3180 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 03.06.2014 14/8 Komitè for levekår 05.06.2014 14/80 Bystyret

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12

1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12 1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 %

Oppr. prognose 2010 (Bsak 139/09) Skatt 1 616 401 1 822 600 1 761 000 1 720 000 41 000 6,4 % SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 01152 : : Hilde Vikan Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 22.06. 93/10 INNDEKNING AV SKATTESVIKT OG ØKONOMISKE UTSIKTER FOR 2011-2014

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010

Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400757 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantina, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 90744608 SAKSKART Saker til behandling

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/16 Eldrerådet 05.12.2012 12/59 Komitè for levekår 13.12.2012 12/194 Bystyret

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer