Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Annet Generalforsamling AS Industribygg. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Annet Generalforsamling AS Industribygg. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: 09:00 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon , e-post: så tidlig at varamedlem kan innkalles med rimelig varsel. Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Annet Generalforsamling AS Industribygg Side1

2 Saksliste Saksnr PS 13/88 PS 13/89 PS 13/90 PS 13/91 Innhold Tertialrapport 1/2013 med budsjettreguleringer Finansforvaltning årsrapport Garantier - regler og retningslinjer i Bodø kommune. Kommunal garanti Bodø Industri AS PS 13/92 Bodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap PS 13/93 PS 13/94 PS 13/95 PS 13/96 PS 13/97 PS 13/98 PS 13/99 PS 13/100 PS 13/101 PS 13/102 PS 13/103 PS 13/104 RS 13/6 RS 13/7 Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus. Konkurransegrunnlag. Søknad fra Økonomistyring AS om kjøp av kommunal andel av fellesareal mellom Klinkerveien 5 og 9 Trollmyra BArnehage AS - kjøp av festet tomt til barnehagen Søknad om leie av beite i 10 år Nordvika og Skålmoen ved Valnesvatnet - Torill Skjelstad Behandling av søknader om økonomisk støtte til kulturelle prosjekt og arrangement Etablering av Stormen drift Ny barnehage i Rønvik-området Bodø Foyer: etablering Vektertjeneste i Glasshuset Salgsbevilling - Kiwi Påls vei Tilsettingsmyndighet for topplederstillinger Referatsaker Boligpolitisk arbeidsplan 2013 og halvårsrapportering for partnerskapsavtalen mellom Bodø kommune og Husbanken pr. april 2013 Ansvarlig Alkoholhåndtering Bodø, 30. mai 2013 Ole H. Hjartøy ordfører Torill E. Kristiansen konsulent Side2

3 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 13/88 Formannskapet Bystyret Tertialrapport 1/2013 med budsjettreguleringer 1. Forslag til innstilling 1. Bodø bystyret tar tertialrapport 1/2013 til orientering. 2. Bodø bystyret åpner for at Rådmann går i dialog med tillitsvalgte gitt kommunens økonomiske situasjon. Under forutsetning om gjennomføring av tiltak som reduserer drift eller effektiviserer drift, må det avklares hvilken prosess og kriterier som skal legges til grunn i forhold til nedbemanning. Nedbemanning vil også kunne innebære oppsigelser. 3. Det foreslås følgende budsjettreguleringer (negative tall i parentes): Drift: Økte utgifter/reduserte inntekter Økt husleie, Samfunnskontoret kr ( ,-) Krisesentre i Salten kr ( ,-) Overført til Bodø Spektrunm KF kr ( ,-) Reduserte utgifter/økte inntekter Utredningsmidler økonomikontoret kr ,- Salg av tjeneste (skatteoppkreverfunksjon) kr ,- Bruk av disposisjonsfond kr ,- Bruk av momsfond kr ,- Investeringer: Økte utgifter/reduserte inntekter Boliger til flyktningformål (søkes redusert m/forhandlinger) kr ( ,-) Naurstad vannledning kr ( ,-) 9505 Allhus Helligvær kr ( ,-) 9651 Bodøsjøen 2 kr ( ,-) Algarveien kr ( ,-) 9705 Busstopp Opsveien kr ( ,-) 9677 BP-G/S vei Sørstrupen kr ( ,-) Kvalvikodden kr ( ,-) Parkeringsgarasje kr ( ,-) Side3

4 Reduserte utgifter/økte inntekter 9249 Rehabilitering skolebygg kr ,- Bruk av tomteutbyggingsfond kr , Sanering sentrum kr , Hovedvannverket kr , Stormyra v/city Nord kr , Ljøsenhammeren kr , Bodø Havn kr , Landegode avløp kr , 9659 Stormyra v/city Nord kr , Hammervika avløp kr ,- Tilskudd fra staten kr , Tiltakspakke Skjerstad kr , Bru Børvatnet kr , Fortau Hunstad skole kr , Spuntvegg havna kr ,- Frikjøp av parkeringsplasser kr ,- 4. Egenandelen for kommunal transportordning økes i henhold til Økonomiplanvedtaket for , men forutsetningen om at dette kun skal gjelde for husstander med inntekt lavere enn 3G strykes. 5. Vedtaket om å avsette kr til ordning med Psykebil strykes og brukes til å finansiere deler av merforbruket på tildelingskontoret. 6. Bystyret godkjenner at forhøyet barnesats over økonomisk sosialhjelp kan tas bort mot at NAV Bodø kan gi målrettet hjelp til kjøp av klær og sko til barn der dette vurderes nødvendig inntil 2 ganger i året. 7. Budsjettet reguleres i henhold til budsjettreguleringer. 2. Sammendrag Første økonomiske prognose for 2013 viser at kommunens økonomiske situasjon er svært utfordrende, med en vedvarende ubalanse mellom tilgjengelige inntekter og utgiftsnivå. Utfordringene for enkelte tjenesteområder med å drive innenfor politisk vedtatte rammer følger samme mønster som i regnskapsresultatet for 2012, men forsterkes ytterligere i Tertial 1 prosessen har hatt fokus på kortsiktige tiltak. Det kan forventes at langsiktige tiltak knyttet til mer strukturelle endringer av Bodø kommune vil komme fra og med tertial 2 rapportering og fremleggelse av årsbudsjett for 2014 og kommende økonomiplanperiode. Følgende resultatprognose for Bodø kommune vs. vedtatt årsbudsjett ansees sannsynlig dersom ikke korrigerende tiltak iverksettes: Side4

5 (alle tall i millioner kroner) T1 estimat Kommentarer Sentraladministrasjonen 0 Samf ktr -2, må håndteres med vakanser OK øvrig -7 Barnevern -10, Flyktingektr 3 Grunnskole 0 sårbart ettersom budsjettvedtakbesparelser først kan gjøres gjeldende til høsten Barnehage -2 tilskudd til ikke kommunale bhg (verdibevarende vedlikehold bygninger) HO øvrig -23 Hovedsakelig Tildelingsktr eksterne avtaler resurskrevende bruker NAV Bodø -17 Midlertidig bolig men også ordinær sosialstønad Pleie og omsorg -28 Hjemmetj -11, Institusjon -10 og Bokollektiv -7 Eiendomskontoret -2 Renhold: ingen prisjustering for 2013 delvis bortfall av kontrakter Teknisk avdeling -5 Rammeområde 8 0 Snømengder for vinteren, forsinket gebyrinnføring, utsettelse parkeringssoneutvidelse Utg ift oppreisning Barnevern føres mot Disp fond ev dekkes av økte inntekter. Ekstraordinært utbytte IRIS må føres mot Investeringsregnskap Totalt -84 Sentraladministrasjonen (eksklusiv Eiendomskontoret) forventes å være i balanse totalt sett. Dette innebærer at overforbruk på Samfunnskontoret drevet av manglende inntekter og økt ressursforbruk på totalt (2) mill, løses inneværende år på kort sikt. Langsiktig finansiering for kontorets aktivitetsnivå må finnes i økonomiplan Følgende aktiviteter er igangsatt og vil fullføres i løpet av 2 3 måneder: - Ekstern utredning ledet av KPMG ift synergier ved nytt Rådhuskvartal - Intern oppfølging av rapporten om kommunens økonomi ift «Administrasjon». Ytterligere sammenlikning på administrative stillinger og KOSTRA rapporteringsrutiner med kommunene Skien og Ålesund - Statusrapportering og gjennomgang i forhold til ytterligere potensialer for nedtrekk av stillinger mellom Rådmann og funksjonsledere i sentralstaben - Ytterligere effektive men håndterbare fellestiltak for Bodø kommune knyttet til å redusere merforbruk for Oppveksts og kulturavdelingen risikerer å styre mot et resultat i underkant av (9) mill hovedsakelig drevet av Barnevernet. Etter iherdig jobbing internt er det nå bedre styring og kontroll på «interne» utgifter som lønn, overtid, reiseutgifter, inventar og liknende. Merforbruket i 2013 er nå knyttet til «eksterne» tiltaksutgifter hovedsakelig innenfor fosterhjemsplassering. Tiltak som er igangsatt/vurderes: - Oppfølgingstruktur i form av møtevirksomhet og deltakere - Ledelsesstruktur og øvrig organisering - Ansvarsnummer og budsjettoppfølgingsrutiner - Identifikasjon, oppfølging og rapportering av månedlige nøkkeltall - Redusering av DUE fra 15 til 10 plasser Innenfor Barnehageområdet er forutsetning om effektivisering og konkurranseutsetting av renhold ikke gjennomført, samtidig som finavregning av overføringer til ikke kommunale barnehager har gitt et negativt resultat målt mot budsjettforutsetninger. Barnehageområdet vil fram mot tertial 2 Side5

6 vurdere ulike tiltak for å sikre at området holder seg innenfor rammene for Flyktningekontoret forventes fortsatt å gå med et underforbruk dog ikke så stort som i Dette forutsetter imidlertid en løsning på den svært anstrengte kommunale boligsituasjonen og opprettholdelse av forpliktelsen om å bosette 70 flykninger for Øvrige tiltak som vil utredes nærmere fram mot tertial 2 rapportering for å bringe hele Oppvekst og Kulturavdelingen i balanse: - Frysing av resterende disponible kulturmidler til utdeling - Avventing av nytilsetting ved vakanser - Restriktiv tildeling av ekstraressurser i form av spesialpedagoger - Midlertidig endring av bemanning innen enkelte tjenesteområder - Innføring av en ekstra barnetelling per i barnehagene - Vurdering i forhold til ikke lovpålagte oppgaver Helse- og omsorgsavdelingen styrer mot et resultat på linje med negativt avvik for 2012, i størrelsesorden (68) mill kroner. For forklaringer henvises det til kapittel 3.5 og vedlegg A og B i rapporten. Avdelingen iverksetter eller er i ferd med å fullføre planleggingen av iverksettelse av flere kortsiktige tiltak. Av de mest sentrale kan nevnes: - Kutte 2 årsverk hjemmehjelp ved Sentrum hjemmetjeneste. - Avvikle bassengtilbud for avlastningsbrukere. Her sparer man først og fremst utgifter knyttet til transport. I tillegg stenges bassenget ved Rehabiliteringssenteret. - Strengere og mer målrettede kriterier for utdanningspermisjon - Kutt i antallet lærlinger ved opptaket til høsten. - Vakttelefon utskrivningsklare sykehuspasienter flyttes fra Tildelingskontoret til Korttidsavdelingen Det har vært avholdt en rekke arbeidsseksjoner med NAV Bodø første halvår hvor man nå er kommet til enighet om en klar møtestruktur, mål og nøkkeltallsoppfølging og fokus for prioriterte tiltak. Følgende kortsiktige tiltak jobbes det med for å redusere budsjettmerforbruk: - Bortfall av forhøyet barnesats mot at NAV Bodø kan gi mer målrettet hjelp til kjøp av klær og sko med mer - Økt deltakelse i kvalifiseringsprogrammet fra 55 i fjor til i dag rundt 85 deltakere - Rask realisering av et alternativt kommunalt midlertidig boligtilbud - Vilkårssetting i forhold til tiltaksplasser for yngre sosialhjelpsbrukere (NAV ere) - Økt trykk mot NAV Forvaltning i forhold til saker som ligger til sluttføring for uførevedtak - Individuell jobbstøtte (IPS) og egen barnefattigdomssatsing samt søknad til IMDI på prosjektmidler til «Jobbsjansen». Eiendomskontoret risikerer et overforbruk i størrelsesorden (2) mill knyttet til Renholdsområdet drevet av delvis for optimistiske budsjettantakelser for 2013, men også bortfall av eksterne kontrakter. Utover dette er det gjennom politisk vedtak overført en halv vaktmesterstilling på Kjerringøy uten nødvendig budsjettregulering. Kontoret jobber med mål om balanse ved årets slutt på bakgrunn av følgende tiltak: - Restriktiv vikarbruk balansert i forhold til merbelastning og kvalitet på renhold - Fleksibel bruk av arbeidsstokken i forhold til mix fast - og midlertidig ansatte Side6

7 - Økt «markedsaktivitet» i forhold til å sikre kontrakter på renhold både internt i Bodø kommune og ovenfor eksterne virksomheter - Rendyrking av organisasjonsmodell med enhetlig sentralisering av vaktmester - og rengjøringsressurser Teknisk avdeling forventer et resultat på (5) mill hovedsakelig drevet av det tunge snøfallet i vinter og påfølgende vedlikeholdsarbeid. Det hersker videre noe usikkerhet i forhold til gebyrinntekter ettersom effektuering av nye satser ble 3 måneder forsinket i forhold til budsjettforutsetninger. Utvidelse av parkeringssonen i sentrum er i tillegg utsatt fra vår til høst Følgende tiltak vil gjennomføres /utredes videre fram mot tertial 2: - Reduksjon i midler disponible til sommerdrift - Tilsetting i vakanser som oppstår på Byggesak, Geodata, Byplan og Byteknikk holdes igjen - Reforhandling av avtale knyttet til gatelys - Inntekter knyttet til leie av gategrunn ved utbygginger Rammeområde 8 (kommunens fellesområde) er foreløpig satt til balanse. Dette innebærer at kostnader knyttet til utbetaling av oppreisning for urett dekkes opp av eventuelle merinntekter. Ekstraordinært utbytte fra IRIS på 10,5 mill må i henhold til kommuneloven føres i investeringsregnskapet. Det jobbes med å avklare med Revisor om noe av dette kan overføres til drift. Følgende vil bli vurdert i forbindelse med tertial 2 rapportering: - Merinntekter knyttet til skatteinngang - Merinntekter knyttet til momskompensasjon - Antatt resultat finansforvaltning - Utbyttedisponering IRIS 3. Budsjettgjennomføring 3.1 Sentraladministrasjon Sentraladministrasjon har hovedsakelig en utfordring innenfor Samfunnskontoret. Kontoret mangler til sammen 2 mill kr for å finansiere en stilling (leder for kontoret), husleie, og garanti til sykkelrittet Arctic Race. I saken om regnskapsavslutning 2012 for Bodø kommune er det foreslått å overføre 0,96 mill kr av overskuddet til tidligere Team Bodø KF til kontoret. Resterende 1 mill kr foreslås finansiert på følgende måte: 0,3 mill kr fra utredningsmidler til Økonomikontoret, 0,2 mill kr nye inntekter fra Kemner, 0,4 mill kr innsparing innenfor Samfunnskontoret (forsinket tiltredelse av en stilling) og innkomne sykepenger. Generell utfordring for Samfunnskontoret er at drift det legges opp til i 2013 ikke er dimensjonert i henhold til budsjett. Kontoret mangler også «egen andelsfinansiering» for å kunne søke om eksterne midler. Kemner har inngått avtale med Bø kommune om salg av tjeneste vedrørende innfordring og skatteregnskap og fått 0,2 mill kr mer enn budsjett. Til årets valg er det bevilget 1 mill kr, men det er usikkert om dette vil holde. Prognosen under er utarbeidet under forutsetning av at valgkostnadene vil holde seg innenfor tildelte 1 mill kr. Sentraladministrasjon forventer et regnskapsmessig resultat i balanse. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Side7

8 Kemner, salg av tjeneste, økt inntekt kr ,- Økt husleie Samfunnskontoret, økt utg kr ( ,-) Økonomikontoret, utredningsmidler, red utg kr ,- 3.2 Grunnskole Grunnskolen reduserer sin drift med 11,4 mill kr i Dette hentes inn gjennom å redusere bruttorammen på alle virksomhetene med 1,759 %. Grunnskolen må kjøre et stramt løp i 2013 for å klare disse innstramningene. Dette kan innebære at det ikke tas inn ytterligere lærlinger siden rammen for dette allerede er overskredet. Handikapridning kan ikke fortsette høsten 2013 ettersom grunnskolen allerede har brukt over kr til dette formålet som det ikke er bevilget penger for i budsjett for Dersom dette tilbudet skal fortsette må grunnskolekontorets budsjettramme økes med kr for dekning vår 2013 og høst I sak 13/17 er det ikke foreslått bevilgning til dette formål, men som en del av vedtaket står det:»budsjettkorreksjoner foretas i forbindelse med 1. tertialrapport» Rådmannen har ikke funnet midler til dette formål. Åtte skoler er utvalgt av Undervisningsdirektoratet til å være med i prosjektet «Skolebasert kompetanseutvikling» og grunnskolen vil bli tilført midler til 1,5 årsverk ressurslærere. Kommunaldirektør mener at ut fra de tiltakene som er satt i verk og blir satt i verk fra høsten av, spesielt mht tiltak for å redusere voksentettheten, så vil grunnskolen holde seg innenfor vedtatt budsjettramme for Grunnskole forutsetter en balanse mellom regnskap og budsjett ved årets slutt. 3.3 Barnehage Vedtakene for ikke- kommunale barnehager gir et merforbruk på 8,9 mill kr. Dette delvis oppveies ved resterende midler fra budsjettet til Trålveien barnehage, 6,2 mill kr. Årsaken til merforbruk er blant annet at eiendomskontoret vedlikeholdsbudsjett tilknyttet kommunale barnehager er økt fra 0,9 mill kr til 2,6 mill kr, noe som øker tilskudd til ikke kommunale barnehager med 2,2 mill kr. Videre ble det utbetalt rundt 1,3 mill kr i avregning til ikke kommunale barnehager basert på regnskap Eierne av Blomsterenga private barnehage har meddelt at de vil stenge ned barnehagedriften fra førstkommende høst. Det er ennå usikkert hva som skjer videre i denne saken. Dersom ingen overtar drift vil det innebære en besparelse for kommunen på 1,5 mill kr. Den vedtatte innsparingen på renhold har blitt utredet administrativt, og det er ikke funnet økonomiske gevinster ved å konkurranseutsette dette. Innsparingen må her bli tatt på andre måte og ulike tiltak vurderes. Dersom slike tiltak ikke blir iverksatt vil dette føre til en ekstrautbetaling til ikke- kommunale barnehager på rundt 1,1 mill kr. Langsiktig tilpasning vurderes i forbindelse med rullering av økonomiplan. Vedlikehold på barnehagene må også vurderes utsatt i samråd med Eiendomskontoret. Det innføres en ekstra telling av barn i alle barnehager i Bodø per 15.08, dette vil kunne gi noen besparelser i forhold til tilskuddsavregning Som følge av økte utbetalinger til ikke-kommunale barnehager i forhold til budsjettet venter barnehagesektoren et merforbruk på ca 2 mill kr ved årets slutt. 3.4 OK-øvrig Regnskapstall pr 30. april viser at de fleste kontor innenfor Ok-øvrig vil kunne balansere regnskap med budsjett. Det er imidlertid to unntak: flyktningkontoret og barnevernet. På flyktningkontoret er det et mindreforbruk på introduksjonsstønad som kan gi et overskudd ved årets slutt på 3 mill kr. Barnevernstjenesten ligger på et betydelig høyere forbruk enn fjoråret, spesielt på fosterhjemsplasseringer. DUE-prosjekt ble satt i gang med forutsetning om inndekning gjennom nedgang i institusjonsplasseringer. Hittil er det ikke observert en slik nedgang. Barnevern har imidlertid fått kontroll på lønnsbudsjett og det ligger an til en balanse på overtidsbudsjettet. Det forventes likevel at merforbruket forblir betydelig over budsjettrammer, men det settes i gang tiltak som skal stoppe at merforbruket øker ytterligere. Det som er satt i gang av tiltak er å ikke ta opp nye Side8

9 ungdommer i DUE, og dermed redusere antallet fra 15 til 10. Videre skal tjenesten være restriktiv på bruk av dyre tiltak, og dermed få flere over på tiltak i hjemmet. Disse tiltakene koster i gjennomsnitt rundt 1/10 av tiltak utenfor hjemmet. Tjenesten har planlagt å opprette et ressursteam fra og med 1.september. Det vil også bli fremmet egen sak til formannskapet 26.juni der tiltak og situasjon blir ytterligere utdypet. Det ble i årsbudsjettet vedtatt at OK øvrig skulle kutte 2,5 årsverk i 2013, økende til 4 årsverk i Det er nå utarbeidet en plan for gjennomførelse av disse kuttene. Dette skjer all hovedsak ved å inndra lønnsmidler i vakante stillinger, samt ikke foreta nyansettelser dersom ansatte slutter eller går av med pensjon. For kulturkontoret er alle tiltak i økonomiplanen for 2013 gjennomført. Administrasjonen har ikke funnet nye midler med tanke på kultursekretærstilling i Misvær og opprettholder således innstilling fra budsjettvedtak for 2013 om at disse midlene er omdisponert til driftstilskudd Vestvatn alpinanlegg. OK øvrig venter foreløpig et merforbruk på ca 7,0 mill kr ved årets slutt dersom ikke tiltak iverksettes og gjennomføres. Investeringer PS13/15: Økt bosetting av flyktninger anmodning fra IMDI, pkt 2: Rådmannen har ikke funnet midler til bygging av boliger til flyktninger. PS13/6: Boliger til flyktning formål- valg av tomt: Kommunen har fått tilbud fra Nordland Fylkeskommune angående tomt til modulbygg i Junkerveien, tilbudet er på 2,7 mill kr. Prisen vil bli søkt redusert v/forhandlinger. Det foreslås å bruke inntil 2,7 mill kr av tomteutbyggingsfondet til å finansiere dette formål. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Boliger til flyktningformål, økt utg kr ( ,-) Bruk av tomteutbyggingsfond, økt inntekt kr ,- 3.5 Helse- og omsorg Regnskapsstatus per 30. april viser et periodisert merforbruk på -55,2 mill kr. Det er Tildelingskontoret som bidrar mest med et periodisert merforbruk på -24,3 mill kr. Av dette skyldes -16,2 mill kr at inntektene for ressurskrevende brukere 2012 ikke kommer før i juli/august. Justert for dette blir det periodiserte merforbruket -8,0 og skyldes hovedsakelig underfinansiering av avtaler med eksterne institusjoner, omsorgslønn, samt botilbud i Bjørndalslia. Når det gjelder transportavtalen og medfinansiering av innbyggernes forbruk av sykehustjenester, så går dette mot balanse i Det ble i budsjett 2012 avsatt 0,25 mill kr til et prosjekt med Psykebil. Dette har aldri blitt igangsatt og foreslås derfor omprioritert innenfor avdelingen. Prognose 2013 viser -17 mill kr for Tildelingskontoret. Det er som tidligere år et stort merforbruk ved NAV Bodø, hovedsakelig knyttet til økonomisk sosialhjelp. Prognose 2013 viser -17,1 mill kr for NAV Bodø. For institusjonene, hjemmetjenesten og bokollektivene fortsetter det høye merforbruket som vi så i I budsjettvedtaket for 2013 ble dette området styrket med netto 23,8 mill kr, men ble i tillegg påført et effektiviseringskrav på til sammen 7,5 mill kr. Inkludert i dette er 16 mill kr til det nye Sølvsuper helse- og velferdssenter. Når det gjelder effektiviseringskravet jobbes med det å utarbeide en mer effektiv fordeling av bokollektiv og institusjonsplasser, da spesielt knyttet til Hovdejordet bokollektiv og Løding sykehjem. På Tildelingskontoret jobbes det aktivt med nye rutiner for en strammere praksis for tildeling av praktisk bistand. Samlet prognose for institusjoner, hjemmetjeneste og bokollektiv er kr -27,8 mill kr. Av prognosen på kr -3,5 mill for HO-Stab skyldes -1,9 mill kr underfinansiering av lærlingeordningen. Per i dag administreres lærlingene Side9

10 gjennom Opplæringskontoret i Salten. Det er en svakhet med denne ordningen at de som koordinerer lærlingeinntaket ikke har et aktivt forhold til det faktiske lærlingebudsjettet, noe som nå gir seg utslag i et betydelig merforbruk. Resterende -1,6 mill kr skyldes ufinansierte stillinger på avdelingsnivå, økte IKT-utgifter, eksterne avtaler. Når det gjelder Avlastningsenheten så skyldes prognosen på -2,6 mill kr utfordringer knyttet til vedtaksvekst og krisevedtak. For Dagrehab forventes det et overskudd på 1 mill kr som følge av vakansestyring. For dagsentrene og Nattjenesten er prognosen -0,5 mill kr for begge, og skyldes henholdsvis transportutgifter og utfordringer knyttet til fravær på natt. Når det gjelder de resterende virksomhetene så styres det mot balanse i Prognosen er basert på regnskapsresultatene for , samt regnskapsstatus per 30. april En prognose per 4 av årets 12 måneder er noe usikker. Det skal blant annet avvikles sommerferie, noe som gir stort press i vikarmarkedet. Mangel på kvalifisert vikarer kan gi dyre midlertidige løsninger, som for eksempel overtid, for å kunne opprettholde et forsvarlig tjenestetilbud. Økonomien i HO-avdelingen preges også av uforutsette svingninger i forhold til særlige ressurskrevende brukersituasjoner. For en enkeltbruker som koster 5 mill kr i lønnskostnader, så vil kommunen få refundert ca 3,2 mill kr. Det betyr at til tross for den statlige refusjonsordningen for særlige ressurskrevende brukere, så må kommunen i dette tilfellet dekke 1,8 mill kr selv. Dette tilsvarer 2,6 årsverk sykepleier med topp ansiennitet. Når det gjelder årets refusjonskrav, så er det i prognosen tatt høyde for at kommunen vil få merinntekter på 9,7 mill kr her. I tillegg er det et økende, og tiltakende, merforbruk for økonomisk sosialhjelp i NAV Bodø. Det foreslås derfor å senke den forhøyede satsen for barnefamilier ned til statens anbefalinger. I tillegg må det iverksettes strakstiltak knyttet til problematikken rundt midlertidig bolig. I rundskriv fra 2012 er det en innskjerping i forhold til økte krav til standard for midlertidig bolig. Gruppen av midlertidige bostedsløse er imidlertid meget sammensatt, men bruk av dyre løsninger hos private aktører må stoppes til fordel for tiltak i kommunal regi. I 2012 brukte NAV Bodø 2,3 mill kr hos private aktører. Dette har økt kraftig og prognosen tilsier at kommunen kommer til å bruke 4 mill kr her i Totalt ble det bruk kr 0,3 mill kr på midlertidige bostedsløse i I 2011 og 2012 var dette økt til henholdsvis 2,3 og 4,8 mill kr. Prognosen for 2013 viser at vi kommer til å bruke opp mot 7 mill kr på denne brukergruppen. En T1-prognose for 2013 på -68 mill kr viser at HO-avdelingen fortsatt har utfordringer med å snu merforbruket fra 2012 på -64,3 mill kr. For å unngå et tilsvarende resultat i 2013, må avdelingen iverksette kutt-tiltak utover de tiltak som presenteres i denne rapporten. PS 13/13: Hjemmetjeneste- nytt tilbud: I saken ble det vedtatt at kommunen viderefører arbeidet med å få etabler nytt tilbud med en investeringskostnad på 3,25 mill kr. Etter at saken ble vedtatt ble det gjort ytterligere vurderinger. Man har kommet fram at ved å flytte hele personalbasen i Garnveien i nytt bygg, altså slå sammen sonebase vil det være mulig å spare inn 1 mill kr i driftsutgifter årlig. Dette krever imidlertid utvidet investeringskostnad fra 3,25 mill kr til 5,05 mill kr. Rådmannen anbefaler bystyret å godkjenne denne prosjektsendring. Finansiering vil foregå ved økt låneopptak. Låneopptaket for 2013 ansees ikke nødvendig å endre da kommunen har nok ubrukte midler fra andre prosjekter. PS 13/14: Utfordringer til Krisesentre i Salten: I saken er det vedtatt videreføring av en midlertidig ansatt fagstilling, totale kostnader er Finansiering ved bruk av disposisjonsfond. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: Boliger til flyktningformål, økt utg kr ( ,-) Bruk av tomteutbyggingsfond, økt inntekt kr ,- Krisesentre i Salten, økt utg kr ( ,-) Bruk av disposisjonsfond, økt inntekt kr ,- Side10

11 3.6 Eiendom Forbruk pr 30. april viser at eiendom går mot et merforbruk på mellom 1,5 og 2 mill kr. I hovedsak skyldes dette merforbruk i Renholdseksjonen og en halv ufinansiert stilling vaktmester. Det jobbes med å redusere/dekke nevnte merforbruk innenfor Eiendomskontorets egne rammer. Det antas at en betydelig del av underskuddet dekkes ved at aktiviteten knyttet til vedlikehold av bygg forskyves. Mangel på næringsarealer påvirker kommunens mulighet til å imøtekomme søknader fra næringslivet om tomt. Av den grunn er det viktig å ha fokus på arbeidet med å fremskaffe/klargjøre nye næringstomtearealer. I budsjettet for 2013 er det lagt til grunn at Kvalvikodden selges for kr 70 mill kr. Forberedelsene til et salg av Kvalvikodden er iverksatt. Kostnadene knyttet til atkomst i henhold til vedtatt reguleringsplan er estimert til fra kr 90 mill kr til kr 135 mill kr alt etter hvilken løsning som velges. I tillegg kommer kostnader til byggemodning av selve arealet. Nevnte kostnader må kjøperen av arealet påregne å dekke. Med dette utgangspunktet er det grunn å påpeke at det er en betydelig risiko for at et eventuelt salg av Kvalvikodden ikke vil gi de salgsinntektene som er lagt til grunn i budsjettet for Når det gjelder de øvrige salgsinntektene er det ikke grunnlag for å rapportere avvik. Det jobbes med å klargjøre boligtomteområder for salg. Eiendom risikerer et merforbruk i størrelsesorden (2) mill dersom ikke situasjonen på renhold dekkes inn. Investeringer 9390 Sølvsuper helse- og velferdssenter: Problemene i prosjektet ble utførlig gjennomgått i bystyret 24. oktober 2012 i PS/12/177. Etter bystyrets behandling av prosjektet, er det mottatt ytterligere krav om tilleggskompensasjon fra entreprenørene. Det er også avdekket nye mangler vedrørende prosjekteringen som igjen gir økte kostnader. Prosjektgjennomføringen er fortsatt meget krevende med stor fokus på å lose i land prosjektet med minst mulig negative konsekvenser. Det vil ta tid å få oversikt over de samlede økonomiske konsekvenser. Forventet sluttkostnad vil sannsynligvis ligge i størrelsesorden mill kr. Sluttoppgjør fra entreprenørene ventes å foreligge i november 2013 og vil gi en indikasjon på endelige sluttkostnader. Parallelt med fullføringen av prosjektet forberedes regresskrav mot prosjekteringsgruppen. Innflytting er planlagt for september 2013 og det ser ut at fremdriftsplan vil holde Allhus Helligvær: Vedtatt kostnadsramme er 17 mill kr. Skisseprosjekt i regi av OKavdelingen og i samarbeid med SU Helligvær og Helligvær Velforening lå betydelig utenfor kostnadsrammen. Eiendomskontoret har etter dette, i samarbeid med brukerne revidert prosjektet. Byggevolumet er redusert samtidig som brukerne er fornøyd med prosjektets innhold. Prosjektkostnadene er nå 18,05 mill kr ved forprosjekt, fortsatt en underdekning på 1,05 mill kr. Da deler av prosjektet har elementer av vedlikehold i seg, og mindre deler av arbeidet egner seg til dugnadsarbeide ble det likevel valgt å sende prosjektet ut på anbud. Prosjektkostnad etter anbud var 18 mil kr, en merkostnad på 1 mill kr. Det er inngått forpliktende avtale med brukerne om dugnadsinnsats til en verdi av 0,6 mill kr. Dette arbeidet trekkes ut av kontrakten med entreprenøren, og får ikke konsekvenser for ansvar vedrørende øvrige arbeider. Resterende merkostnad på 0,4 mill kr foreslås dekket ved omdisponering fra ansvar 9249 Rehabilitering skolebygg. På dette grunnlag er det administrativt besluttet å gå videre med prosjektet med forventet byggestart månedskiftet mai/juni og ferdigstillelse april Prosjekter med merforbruk og endret fremdrift 9575 Hunstad kirke: Problemene i prosjektet ble utførlig gjennomgått i bystyret 24. oktober 2012 i PS/12/177. Etter bystyrets behandling av prosjektet er det avdekket nye mangler med Side11

12 prosjekteringen som vil gi økte kostnader. Som en følge av dette er det også oppstått leveranseproblemer som har medført at ferdigstillelsen av prosjektet blir forskjøvet fra juli til midten av september. Prosjektgjennom-føringen er derfor fortsatt meget krevende med stor fokus på å lose i land prosjektet med minst mulig negative konsekvenser. Det vil ta tid å få oversikt over de samlede økonomiske konsekvenser. Forventet sluttkostnad vil sannsynligvis ligge i størrelsesorden mill kr. Parallelt med fullføringen av prosjektet forberedes regresskrav mot prosjekteringsgruppen. Prosjekter med endret fremdrift OPS-Tverlandet: Skolen på Tverlandet er vedtatt realisert som et OPS prosjekt og realisert innen utgangen av Til det formålet er det bevilget 1 mill kr i 2013 og 1 mill kr i 2014 i planleggingsmidler. Realisering av prosjekter ved bruk av OPS-modellen er ny i Bodø kommune. Det har vært arbeidet med å øke kunnskapen om problematikken. Bl. a har det vært kontakter med Skanska, Tromsø kommune og Undervisningsetaten i Oslo. Det har også vært arbeidet med prosjektets organisering og rammer som et grunnlag for et omforent styringsdokument for prosjektet. Ut fra foreløpige vurderinger ser det ut til at kommunens kostnader til planlegging og gjennomføring vil beløpe seg til 6,5 mill kr, noe som er 4,5 mill kr mer en avsatt i budsjett 2013 og økonomiplan Det er også urealistisk å nå fremdriftsmålet med ferdigstillelse innen utgang av Det antas som mer realistisk med innflytting årsskiftet 2016/2017. Det henvises for øvrig til egen orienteringssak om prosjektet i formannskapets møte 6. juni. Det foreslås følgende budsjettreguleringer: 9505 Allhus Helligvær, økt utg kr ( ,-) 9249 Rehabilitering skolebygg, red utg kr ,- 3.7 Teknisk avdeling Driftsbudsjettet innenfor teknisk avdeling er anstrengt. Det må påregnes en svikt innenfor driften av gatelys, samt inntektssvikt innenfor plan- og byggesaksgebyrer. I tillegg følger svikt i parkeringsinntektene. Kommunaldirektøren konkluderer så langt med et negativt driftsresultat på anslagsvis 7 mill kr. med de usikkerheter som ligger i driften fremover. Utviklingen følges nøye. Det er satt i verk tilpasninger for å lette på budsjettet, til sammen 1,9 mill kr. Det vises til vedlagte oversikt over kortsiktige tiltak. Prognose på resultatet ved årets slutt er et merforbruk på 5,1 mill kr forutsatt iverksettelse og at man lykkes med kortsiktige tiltak. Investeringer Det er behov for en regulering innenfor investeringsbudsjettet ut fra prognose og fremdrift. Det alt vesentlige finansieres gjennom interne omdisponeringer. Vannforsyning: Det er inngått avtale med Naurstad Sjøsportsenter om fremføring av ny kommunal vannforsyning til senteret i ett spleiselag med utbygger. Avtale er på 1,64 mill kr. Finansiering Side12

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.09.2011 56085/2011 2011/7146 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/129 Formannskapet 12.10.2011 Bystyret 27.10.2011 Tertialrapport 2/2011 med budsjettregulering

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Økonomirapport II 31. august 2009

Økonomirapport II 31. august 2009 Økonomirapport II 31. august 2009 Tromsø kommune Behandles i: Finans og byggeutvalget 19. 10 Formannskapet 19. 10 Kommunestyret 28. 10 Innholdsfortegnelse Innstilling til vedtak... 2 1. Innledning... 3

Detaljer

Innkalling for Formannskapet. Saksliste

Innkalling for Formannskapet. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Formannskapet Møtedato: Onsdag 22.10.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: Etter møte i planutvalget ca kl 16:00 Saksnr Tittel Saksliste 026/14 Godkjenning

Detaljer

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00

BODØ KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00 BODØ KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Dato: 01.10.2008 Tidspunkt: Kl. 10.00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat ved

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

2. tertialrapport 2014

2. tertialrapport 2014 2. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag 7. oktober 2014 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 +- 2. TERTIALRAPPORT 2014 1 Drammen kommune 2. tertialrapport 2014 2.TERTIALRAPPORT 2014 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Første forslag til politiske utvalg, politisk partier, og øvrige høringsinnstanser i Gildeskål kommune. November 2014 Innholdsfortegnelse Forord...

Detaljer

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017

2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 BUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 17. mai Demokrati Folkestyre Like muligheter Mangfold Romsdals Budstikke ved fotograf Kjell Langmyren Likestilling Likeverd Deltagelse Velferd MOLDE KOMMUNE F-sak 146/13

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

Rådmannens budsjettforslag 2012

Rådmannens budsjettforslag 2012 Rådmannens budsjettforslag 2012 Sperrefrist: 03/11-2011 kl. 17.00 Innledning Etter kommunelovens kapittel 8 45 og 46 skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjett for det kommende kalenderår. Budsjettet

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer