Folkehelsepolitisk rapport 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folkehelsepolitisk rapport 2012"

Transkript

1 Helsedirektoratets årlige rapport om arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller Folkehelsepolitisk rapport 2012 IS-2075

2 Heftets tittel: Helsedirektoratets årlige rapport om arbeidet med å redusere sosiale helseforskjeller. Folkehelsepolitisk rapport 2012 Utgitt: april/2013 Bestillingsnummer: IS-2075 ISBN-nr Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling Levekår og helse Pb St Olavs plass, 0130 Oslo Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Heftet kan bestilles hos: Helsedirektoratet v/ Trykksaksekspedisjonen e-post: Tlf.: Faks: Ved bestilling, oppgi bestillingsnummer: IS-2075 Grafisk design: 07 Media AS 2

3 Forord Siden 2009 har Helsedirektoratet gitt ut en årlig rapport som viser utviklingen i arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller. Rapportene er en del av oppfølgingen av Stortingsmelding nr. 20 ( ) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Den nye Folkehelsemeldingen legger opp til en rapportering som langt på vei bygger på erfaringen fra Rapporteringssystem sosial ulikhet i helse. Helsedirektoratet har fått i oppdrag å delta i arbeidet med å etablere mål og indikatorer for oppfølgingen av folkehelsearbeidet. Denne rapporteringen vil inngå som en del av en bred folkehelsepolitisk melding som vil bli lagt fram for Stortinget hvert fjerde år. Mye av grunnlaget for gode liv og god helse legges i barne- og ungdomsårene. Familie og nærmiljø spiller en stor rolle; men også barnehage og skole preger oppveksten til våre barn. Barn fødes inn i familier som befinner seg på ulike nivåer i det sosioøkonomiske hierarkiet; det vil derfor være til dels stor forskjell i tilgang på både materielle og ikke-materielle ressurser. Da er det desto viktigere i et fordelingsperspektiv, at barnehage og skole bidrar til å jevne ut disse forskjellene og sikre at alle barn får noenlunde det samme utgangspunkt for videre utdanning og arbeidsliv. Et av målene i Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller, er å redusere sosiale forskjeller i barnehagebruk. Gjennom innføring av makspris, bygging av flere barnehager og en lovfestet rett til barnehageplass, er barnehagetilbudet lang på vei blitt tilgjengelig for alle. I 2011 hadde nærmere 90 prosent av alle norske barn i alderen 1 5 år en plass i barnehage. Melding til Stortinget 24 ( ) Fremtidens barnehage, plasserer barnehagen som et første frivillige trinn i et langt utdanningsløp. Dette er et viktig perspektiv. Frafallsproblematikken vi kjenner fra videregående opplæring kan ofte spores helt tilbake til språkutvikling i barnehageårene, og er i et livsløpsperspektiv en utfordring for alle velferdssektorer også helse. De årlige resultatene i nasjonale prøver for 8. klassinger viser at prestasjoner langt på vei følger av foreldrenes utdanningsnivå. Ser vi imidlertid på leseferdigheter, som har hatt et spesielt fokus i skolen de siste årene, så er utviklingen lovende; der oppnår norske 4.klassinger høyere skår i 2011, sammenlignet med Og det er særlig blant barn fra lavere sosioøkonomiske grupper at framgangen har vært størst. Hvorfor er Helsesektoren opptatt av barnehage og skole? For det første vet vi at et fullført utdanningsløp er en forutsetning for arbeidsdeltakelse. Å ha et arbeid er viktig for helsen; både direkte gjennom deltagelse, selvutvikling og identitet; men også indirekte gjennom tilgang til ressurser som gjør det mulig å leve et selvstendig og forutsigbart liv. For det andre har helsesektoren et overordnet samfunnsoppdrag nemlig å bidra til en videreutvikling og styrking av den norske velferdsmodellen. Helse er en av grunnpilarene i velferdspolitikken, sammen med arbeid, utdanning og bolig. En velferdsmodell som bidrar til en jevnere fordeling av ressurser vil også 3

4 bidra til mindre helseforskjeller, og per i dag er Norge det landet i Europa med minst inntektsulikhet målt ved GINI-koeffisienten. Omfordeling gjennom skatter og offentlige overføringer, samt universelle tjenester til lav pris, bidrar til mindre sosial ulikhet i befolkningen - og mindre helseforskjeller. Velferd skaper god folkehelse, og god helse skaper velferd; morgendagens velferdssamfunn avhenger av at dagens barn og unge gis tilgang til ressurser og muligheter som skaper god helse og gode liv. 4

5 Innhold 1. INNTEKT Inntekt og helse Delmål: Redusere økonomiske forskjeller i befolkningen Gini-koeffisienten S80/S P90/P Internasjonale sammenligninger av inntektsulikhet Delmål: Bekjempe fattigdom Andel med vedvarende lavinntekt, EUs og OECDs metoder Andel med vedvarende lavinntekt i 3 av 4 år Delmål: Sikre grunnleggende økonomisk trygghet for alle OPPVEKST Oppvekst og helse Delmål: Full barnehagedekning og reduserte sosiale forskjeller i barnehagebruk Dekningsgrad i barnehagen i ulike aldersgrupper Andel kommuner med ulike moderasjonsordninger Minoritetsspråklige barn Andel barnehageansatte med pedagogisk utdanning Delmål: Redusert andel barn som møter til skolestart uten tilfredsstillende språkferdigheter Delmål: Redusert andel elever som går ut av grunnskolen med svake grunnleggende ferdigheter Mestringsnivå på 8. trinn etter foreldrenes utdanningsnivå Resultater fra internasjonale tester Prestasjonsutvikling i lesing, regning og engelsk fra 5. til 8.trinn Elevundersøkelsen Delmål: Redusert andel elever som ikke fullfører videregående opplæring Sluttet eller ikke bestått videregående utdanning Delmål: Økt tilgjengelighet til skolehelsetjenester Delmål: Tidlig identifisering og oppfølging av barn i risikogrupper Delmål: Redusere sosiale forskjeller i barn og unges organisasjons- og kulturdeltakelse ARBEID Arbeid og helse Delmål: Et mer inkluderende arbeidsliv Sykefravær etter yrkesgruppe Langtidsarbeidssøkere Delmål: Sunnere arbeidsmiljøer Arbeidsmiljøeksponering etter utdanning 54 5

6 4. HELSEATFERD Helseatferd og helse Delmål: Reduserte sosiale forskjeller i kosthold Delmål: Reduserte sosiale forskjeller i fysisk aktivitet Fysisk aktivitet blant ungdom Fysisk aktivitet blant voksne Delmål: Reduserte sosiale forskjeller i røyking Røyking blant voksne Snusbruk blant voksne Passiv røyking Delmål: Reduserte sosiale helseforskjeller i bruk av rusmidler Beruselse og alkoholforbruk blant ungdom Alkoholkonsum i den voksne befolkningen Narkotikabruk HELSETJENESTER Helsetjenester og helse Delmål: Styrket kunnskap om sosiale forskjeller i bruk av helsetjenester Delmål: Styrket kunnskap om forhold som bidrar til sosiale forskjeller i bruk av helsetjenester og forhold som kan motvirke slike skjevheter Utviklingsbehov SOSIAL INKLUDERING Levekår og helse Delmål: Redusert andel voksne med svake grunnleggende ferdigheter Grunnskoleopplæring for voksne Voksne i videregående opplæring Opplæring i kriminalomsorgen Delmål: Gi flere muligheter til å komme i arbeid Personer med redusert arbeidsevne som går fra arbeidsrettede tiltak og over i arbeid Innvandrere med overgang til arbeid etter tiltak Andel innvandrere med overgang fra introduksjonsprogram til arbeid/skole Deltakere i kvalifiseringsprogrammet Delmål: Avskaffe bostedsløshet Antall husstander i midlertidig botilbud mer enn 3 måneder Antall bostedsløse Antall utkastelser og tvangssalg Delmål: Bedret tilgjengelighet til og styrking av helse og omsorgstjenester for utsatte grupper Ventetid på behandlingsplass innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling Andel pasienter innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling med individuell plan Personer med rusmiddelproblemer i kommunen Andel brukere med rusmiddelproblemer i kommunen med individuell plan Andel brukere med rusmiddelproblemer i kommunen som mottar kommunale tjenester som kommer inn under helse- og omsorgstjenesteloven Andel brukere med rusmiddelproblemer i kommunen som mottar spesialisthelsetjenester Delmål: Reduserte levekårsforskjeller mellom geografiske områder 96 6

7 6.6.1 Barn i førskolealder skal ha tilstrekkelig norskferdigheter til å mestre skolestart, og foreldres medvirkning skal styrkes Læringsresultater og gjennomstrømning på skolene i Groruddalen skal bedres til Oslo-gjennomsnittet. Samarbeidsmodeller mellom skole, bydel og hjem skal videreutvikles Flere personer i utsatte grupper skal delta i arbeidslivet. Arbeidsledigheten og sysselsettingsgraden i Groruddalen skal ikke skille seg vesentlig fra Oslo-gjennomsnittet SEKTOROVER GRIPENDE VERKTØY OG KUNNSKAPS UTVIKLING Sektorovergripende verktøy og kunnskapsutvikling Helsekonsekvensutredninger Folkehelseloven Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Kunnskap om sosiale helseforskjeller innarbeides i kurs og studier om folkehelse Utvikle metoder i Helse i Plan web-basert veileder Kunnskapsutvikling 104 REFERANSER 106 7

8

9 Sammendrag Dette er Helsedirektoratets fjerde rapport om arbeidet med å utjevne sosiale helseforskjeller. Den første rapporten kom i Rapporten er et resultat av et tverrsektorielt samarbeid om oppfølging av St.meld.nr.20 ( ) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller (1). Strategien tar utgangspunkt i de samfunnsforhold som former og fordeler helse; oppvekst og barndom, arbeid, inntekt og sosial inkludering, helseatferd og helsetjenester. Ulikheter i helse former en gradient; jo høyere vi befinner oss på den sosioøkonomiske rangstigen jo bedre helse har vi. Fra «Gradientutfordringen», Sosial- og helsedirektoratet 2009 (2) Hvordan helsen fordeles i et samfunn henger dermed tett sammen med hvordan øvrige ressurser er fordelt; derfor er det helsemessig relevant å følge med på hvordan inntekt fordeles, i hvilken grad skolen klarer å gi alle barn gode grunnleggende ferdigheter, at NAV lykkes med å få flere i arbeid og aktivitet, at alle har tilgang til bolig og trygge bomiljøer, at alle gis reelle muligheter til å foreta sunne valg og etablere helsefremmende vaner, at helsetjenesten gir hjelp etter behov, og at sårbare grupper i mest mulig grad inkluderes og deltar i vårt samfunn. Alt dette bidrar til god helse og en jevnere fordeling av helse. I denne rapporten har vi samlet et sett indikatorer som skal gjøre det mulig å følge med på arbeidet med å redusere sosiale forskjeller innenfor en rekke samfunnssektorer, samt i egen sektor. Indikatorene er utviklet med utgangspunkt i de målene som er satt i Stortingsmelding 20 (1). Disse skal dekke 6 innsatsområder i strategien; inntekt, oppvekst, arbeid, helseatferd, helsetjenester og sosial inkludering. Inntekt Inntektsforskjeller målt ved GINI-koeffisient viser at Norge er det landet i Europa med minst inntekstulikhet. En progressiv skattepolitikk og betydelige offentlige omfordelingsmekanismer er med på å forklare dette. Videre ser det ut til å være en sammenheng mellom inntektsulikheten i et land og andelen av 9

10 befolkningen som har vedvarende lavinntekt. I 2011 kunne 5 % av Norges befolkning sies å leve med vedvarende lavinntekt dersom vi bruker EU-skala. Dette er en lav andel i europeisk sammenheng- og langt lavere enn i land med store inntektsforskjeller, slik som Sør-Europeisk og Baltikum. Sammensetningen av gruppen med vedvarende lavinntekt varierer noe ettersom hvilket mål man bruker; bruker man EU sitt mål vil gruppen i all hovedsak bestå av enslige eldre og aleneboere under 45 år (studenter utelatt). Bruker vi OECD sitt mål som er noe smalere, vil gruppen barnefamilier være stor. Graden av inntekstulikhet synes å ha holdt seg rimelig stabil de siste 15 årene, med unntak av årene Da endret man skatteregler for aksjeutbytte, og GINI-koeffisienten økte til i overkant av 0,3. I 2006 skjedde en innstramming i skatteregelen og Gini-koeffesienten falt til under 0,25 og ligger nå på samme nivå som på 1990-tallet. Oppvekst De fleste barn og unge i Norge har gode oppvekstvilkår. Å sikre alle barn like muligheter til utvikling og deltagelse og bidra til en trygg oppvekst står høyt på den politiske agenda. Nesten alle norske barn går i barnehage. Den 1.januar 2009 ble det innført en lovfestet rett til barnehageplass. Siden 2005 har dekningsgraden økt gradvis og i 2011 var dekningsgraden på 89,7 prosent for hoved aldersgruppen 1 5 år, en økning på 1,2 prosentpoeng fra For aldersgruppa 3 5 år var dekningsgraden i 2011 på over 96,5 prosent. Også andelen minoritetsspråklige barn har økt for alle aldersgrupper i denne perioden. En barnehage av høy kvalitet og med tilstrekkelig bemanning forventes å ha positiv effekt på barns kognitive, emosjonelle og sosiale utvikling. Det er et mål å sikre tilstrekkelig fagkompetanse blant barnehageansatte. Barnehagenes årsmelding (BASIL) viser at 35,9 prosent av barnehageansatte har en pedagogisk utdannelse; en økning på 0,5 prosentpoeng fra Det er en klar sammenheng mellom norske elevers skoleprestasjoner og foreldrenes utdanningsnivå. Resultatene fra de nasjonale prøvene på 8.trinn i fagene lesing, regning og engelsk viser ingen særlig endring i denne sammenhengen for perioden Ser vi nærmere på prestasjonsutvikling i samme fag fra 5. til 8.trinn, ser vi at fagene engelsk og regning følger den sosioøkonomiske gradienten, mens faget lesing ikke viser like synlig effekt av foreldres utdanningsnivå på prestasjonene. Og ser vi videre på den internasjonale testen i lesing, PIRLS, så har norske 4. og 5.klassinger gjort stor framgang i løpet av perioden Særlig verdt å merke seg er at elever med lav sosioøkonomisk bakgrunn er de som har hatt størst framgang i lesing. Fremdeles sliter den norske skole med høyt frafall fra videregående opplæring. Den største andelen elever som slutter eller ikke består, finner vi blant elever der foreldrenes utdanningsbakgrunn er uoppgitt eller med grunnskole som høyest fullført utdanning. Det er langt flere som dropper ut fra yrkesfaglig videregående opplæring enn fra studieforberedende program. Omlag halvparten av alle elever i ungdomsskole og videregående skole benytter seg av skolehelsetjenesten der denne er regelmessig til stede. Det har lenge vært et mål å øke kapasiteten i denne tjenesten. Det er ikke utviklet indikatorer for tilgjengelighet til skolehelsetjenesten. I en evaluering av forvaltningsreformen i barnevernet fra 2011, trekkes skolehelsetjenesten fram som en viktig forebyggende tjeneste som er med på å fange opp risikoutsatte barn og unge. Det er et politisk mål å fange opp risikoutsatte barn og iverksette hjelpetiltak på et tidligst mulig stadium. Her spiller helse stasjonen er viktig rolle, og tall fra Barne, -likestillings - og inkluderingsdepartementet viser at tjenesten melder sin bekymring til barnevernet i større grad enn tidligere. 10

11 Arbeid Arbeid og helse henger tett sammen. De som befinner seg på utsiden av arbeidsmarkedet har betydelig dårligere helse enn de som er i jobb. Det er derfor god folkehelsepolitikk å skape et inkluderende arbeidsliv. Vedvarende sykdom og nedsatt arbeidsevne er ofte starten på en prosess som kan føre til langvarig og/eller permanent ekskludering fra arbeidsmarkedet. Derfor er det utarbeidet en rekke verktøy og virkemidler som skal hjelpe sykemeldte tilbake til jobb, og forebygge sykefravær i arbedslivet. Tall fra NAV viser at de aller fleste, 74 prosent i 2011, som er langtidssykemeldte, dvs. sykemeldt i mer enn 13 uker, er i arbeid ett år etter. Dette måles ved å ta utgangspunkt i stoppdato for sykepengeutbetaling og se hvordan det har gått med personene ett år senere. Dette varierer imidlertid mellom ulike yrkesgrupper; det er akademiske yrker, administrative ledere og høyskoleyrker som har størst overgang til arbeid. Ser vi på hvilke yrkesgrupper som har høyest andel langtidsarbeidssøkere, finner vi et lignende mønster, et mønster som har holdt seg rimelig stabilt de siste 4 årene. Yrker innen bygg og anlegg, og industri har den høyeste andelen langtidsledige, men andelen er redusert de siste årene pga positive konjunkturer i arbeidsmarkedet. Forhold ved arbeidsmiljøet har også betydning for helsen. Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø- og helse (NOA) viser at arbeidsmiljøet på norske arbeidsplasser er gjennomgående bra. Dette gjenspeiles også i europeisk sammenheng hvor Norge anses å ha relativ lav risiko for helsefarlig eksponering i arbeidsmiljøet. Allikevel viser nasjonale tall at omfanget av såkalt negativ eksponering varierer fra arbeidsplass til arbeidsplass, og etter utdanningsnivå blant arbeidstakere. Helseatferd Tidligere rapporter har vist sosiale forskjeller i kosthold, røyking og fysisk aktivitet. I år har vi ingen oppdaterte tall når det gjelder ernæring. Når det gjelder fysisk aktivitet er det flere personer med høyrere utdanning som oppfyller helsemyndighetenes anbefalinger om minst 30 minutters daglig fysisk aktivitet, enn personer med videregående skole som høyeste utdanning. Generelt er aktivitetsnivået i den voksne befolkning lavt. De tydeligste sosiale forskjellene i helseatferd ser vi i forhold til røyking. Andelen dagligrøykere i gruppen med grunnskoleutdanning er mer enn tre ganger så høy som andelen i gruppen med universitets- og høyskoleutdanning. Nedgangen i andelen røykere i perioden , har imidlertid vært om lag like stor i alle utdanningsgrupper. Vi finner også sosioøkonomiske forskjeller når det gjelder graden av eksponering for tobakksrøyk dvs passiv røyking, selv om forskjellene synes å ha blitt mindre fra 2007 til Vi finner ingen klar sosial gradient i snusbruk blant voksne. Helsetjenester Likeverdige helsetjenester er et sentralt helsepolitisk mål. Likeverdige og rettferdig fordelte helsetjenester kan bidra til å utjevne de helseforskjellene som oppstår i samfunnet for øvrig. Dette forutsetter at tjenestene ytes etter behov og er universelt tilgjengelige, slik at de gruppene som er mest syke får mest hjelp. Stortingsmelding 20 (1) etterlyser mer kunnskap om sosiale forskjeller i bruk av helsetjenester og mekanismer som eventuelt kan forklare slike forskjeller. De studier vi kjenner til så langt viser at tilgangen til primærhelsetjenesten synes å være styrt av behov, mens at tilgangen til spesialisthelsetjenesten ser ut til å være større for grupper med høyere sosio økonomisk status. Men her er det behov for å videreutvikle både kunnskap og indikatorer. En rekke endringer og reformer i helsetjenesten kan ha fordelingsvirkninger. Riksrevisjonens rapport 11

12 om fritt sykehusvalg peker for eksempel på at denne ordningen kan skape større ulikheter. Det er derfor viktig at pågående og fremtidige reformer evalueres med henblikk på sosiale forskjeller. Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten (Prioriteringsrådet), har satt sosial ulikhet i helse på dagsorden. Rådet har blant annet vedtatt at i saker med relevans for sosial ulikhet, skal det belyses i hvilken grad vedtakene virker inn på sosial ulikhet. Sosial inkludering Universelle velferdsordninger bidrar til en jevnere fordeling av levekår, ressurser og helse i befolkningen. Samtidig vil det være behov for ekstra innsats rettet mot utsatte grupper i samfunnet. Per i dag har vi ingen oversikt over hvor mange voksne som mangler grunnleggende opplæring eller kompetanse på grunnskolenivå. Det har imidlertid vært en jevn vekst i antall voksne som deltar i grunnskoleopplæring fra 2006 til 2012, og det er veksten i andelen språklige minoriteter som forklarer denne utviklingen. Når det gjelder antall voksne under videregående opplæring så har det vært en nedgang i løpet av de siste fire årene. Utdanningsmyndighetene tilbyr opplæring på både grunnskole og videregående nivå, samt mer yrkesrettede kurs, til innsatte i norske fengsler. I 2011 var det 6342 innsatte som deltok i opplæring gjennom hele året. NAV tilbyr arbeidsmarkedstiltak til personer med nedsatt arbeidsevne. Andelen som går fra tiltak til arbeid har variert i løpet av de siste fire årene, med laveste andel rundt 2010, noe som antagelig henger sammen med utfordringer knyttet til innføring av NAV-reformen. De siste to årene har mellom 54 og 58 prosent av personer med nedsatt arbeidsevne kommet i arbeid etter å ha deltatt i arbeidsmarkedstiltak. For personer født i utlandet er andelen rundt 50 prosent. Fra innføringen av Kvalifiseringsprogrammet i 2010 og fram til utgangen av 2012 så har det vært en nedgang i antall deltagere. Nedgangen sammenfaller i stor grad med overgangen fra øremerket tilskudd til rammefinansiering til kommunene. I desember 2012 var det 6240 deltagere i Kvalifiseringsprogrammet, 2560 færre enn i januar I henhold til Introduksjonsloven har landets kommuner ansvar for å tilby nyankomne innvandrere og flyktninger et introduksjonsprogram. Programmet består av norskopplæring, samfunnskunnskap og tiltak som skal forberede deltakerne til videre opplæring/utdanning eller arbeid. Kommunene rapporterer om deltakelse og resultater i Nasjonalt Introduksjonsregister (NIR). Tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) viser at litt under halvparten, 47 prosent, gikk direkte over i arbeid eller utdanning etter endt program i Det er noen flere menn enn kvinner som har overgang til arbeid eller skole etter programslutt. Husbanken har over mange år jobbet målrettet og systematisk med å redusere og forbygge bostedsløshet. Det foretas ikke regelmessige tellinger av personer uten bolig, men en indikator som kan benyttes er antall husstander som har hatt et midlertidig botilbud med en varighet på mer enn 3 mnd. I 2011 lå dette antallet på 880 mot 1009 i Det er store variasjoner mellom kommuner/bydeler. Helsetjenesten i Norge skal være tilgjengelig, likeverdig og ytes etter behov. En gruppe som representerer særlige helseutfordringer er rusmiddelavhengige og personer med et samtidig rus- og psykisk helse problem. Ved samtlige helseforetak tilbys tverrfaglig, spesialisert behandling (TSB) til denne målgruppen. Fra 2011 til 2012 har det vært en nedgang i ventetid ved samtlige helseforetak og de regionale forskjellene i ventetid er redusert. Det er iverksatt et arbeid med å innføre kartleggingsverktøyet brukerplan i norske kommuner. Bruker plan hjelper kommunene i å kartlegge omfang og kjennetegn ved rusmiddelmisbruk blant brukere 12

13 av kommunens helse- og omsorgstjenester. En fersk gjennomgang av kartlegging ved hjelp av Brukerplan i 49 kommuner, viser at bare omlag 10 prosent av målgruppa har Individuell plan, ca. 35 prosent har tiltaksplan og mellom 41 og 46 prosent har egen ansvarsgruppe. Det er liten sammenheng mellom disse støttetiltakene og funksjonsnivå hos bruker. Sektorovergripende verktøy og kunnskapsutvikling Det er et mål å utvikle og etablere verktøy som gjør det mulig å syneliggjøre hvordan politikk på alle samfunnsområder får konsekvenser for helse og sosiale forskjeller i helse. Helsedirektoratet arbeider nå med en veileder til utredningsinstruksen om helsekonsekvenser. Veilederen gir anbefalinger om hvordan helse- og fordelingsaspektet kan analyseres i politikkutforming på områder som ligger utenfor helsesektoren. I henhold til Lov om folkehelsearbeid (3) som trådte i kraft 1.januar 2012, gis kommuner og fylkeskommuner et ansvar for å ha løpende oversikt over befolkningens helsetilstand og faktorer som påvirker denne. Helsedirektoratet utarbeider en veilder som viser hvordan oversiktsarbeidet kan gjennomføres i tråd med lov og forskrift. Det har også vært et mål å øke kunnskapen om sosiale helseforskjeller; om årsaker og tiltak for å redusere forskjellene. Helsedirektoratet har publisert hele 9 rapporter i en serie om sosiale ulikheter i helse (2;4-11). 13

14 14 1. INNTEKT

15 1.1 Inntekt og helse Statistisk sett blir helsen i befolkningen gradvis bedre med økende inntekt. For eksempel synker dødeligheten (antall dødsfall per innbyggere) med økende inntekt både blant menn og kvinner og i de fleste aldersgrupper. Forskjellene er størst nederst i inntektsfordelingen, og avtar gradvis oppover i inntektsklassene. En liknende sammenheng finner vi for de fleste andre tilgjengelige helsemål. Det finnes flere forklaringer på sammenhengen mellom inntekt og helse (12). For det første påvirker personlig økonomi helsen mer eller mindre direkte, gjennom forskjellige former for helsefremmende forbruk og bedrede levekår. God økonomi gir større tilgang til sunne boliger, rekreasjonsmuligheter, kosthold og helsetjenester. I faglitteraturen kalles dette kausalitet: det er en direkte årsaksforbindelse fra inntekt til helse. En annen forklaring på sammenhengen mellom inntekt og helse er det som kalles helserelatert sosial mobilitet: dårligere helse medfører lavere inntekt. En arbeidstaker som av helsemessige grunner går over på uførepensjon, vil, slik uførepensjonsordningen er utformet, få lavere inntekt. En tredje forklaring på sammenhengen mellom inntekt og helse er at det kan finnes bakenforliggende, felles årsaker til begge. Ofte er for eksempel yrker med store arbeidsmiljøbelastninger også lavtlønnsyrker. Det er da ingen direkte årsakssammenheng mellom inntekt og helse, men yrke påvirker begge faktorer. En fjerde forklaring på inntekt-helse-sammenhengen er den såkalte inntektsulikhetshypotesen. I følge denne hypotesen er inntektsulikhet i seg selv skadelig for folkehelsen, fordi det medfører mindre samhold og solidaritet, mer kriminalitet osv. Et samfunn med store inntektsulikheter vil i følge denne hypotesen ha dårligere gjennomsnittshelse enn et samfunn med små inntektsforskjeller. Både internasjonalt og for Norges vedkommende finnes det evidens for alle disse forklaringene på sammenhengen mellom inntekt og helse De folkehelsepolitiske målene på inntektsområdet er: Redusere økonomiske forskjeller i befolkningen Bekjempe fattigdom Sikre grunnleggende økonomisk trygghet for alle Følgende sektorer og fagetater er involvert i arbeidet med å rapportere på indikatorer innenfor dette målområdet: Finansdepartementet Statistisk sentralbyrå Arbeidsdepartementet Helsedirektoratet Alle indikatorer på inntektsområdet er oppdatert i forhold til fjorårets rapport. Også i år har vi, for sammenlikningens skyld, tatt med internasjonale tall for de fleste av indikatorene på to av målområdene (redusere økonomiske forskjeller i befolkningen og bekjempe fattigdom). 15

16 1.2 Delmål: Redusere økonomiske forskjeller i befolkningen Det finnes en rekke ulike måter å måle inntektsforskjeller på, og det er ikke gitt at alle disse vil vise identisk utvikling over tid. Av den grunn presenterer vi her tre ulikhetsmål som gir et mer utfyllende bilde på utviklingen i inntektsulikhet i samfunnet. Gini-koeffisienten S80/S20 P90/P10 I henhold til offisiell inntektsstatistikk benytter vi inntekt etter skatt som inntektsmål. Dette begrepet omfatter de fleste kontante inntekter husholdningene mottar (summen av alle yrkesinntekter, kapitalinntekter og diverse stønader, fratrukket skatt). Det er husholdningen som blir ansett som den beste enhet til å belyse økonomiske levekår, det vil si alle personer som en antar inngår i et økonomisk felleskap. For å kunne sammenlikne husholdninger av ulik størrelse og sammensetning, må husholdningsinntektene korrigeres ved hjelp av såkalte forbruksvekter. Det finnes flere slike vekter, og det er ikke enighet om hvilke vekter som best egner seg til å foreta slike korreksjoner av husholdningsinntektene. Her benytter vi samme forbruksvekter (ekvivalensskala) som det EU nå opererer med, og som i dag er de som brukes mest i Europa. I et levekårsperspektiv er det individet som er den beste telleenhet, ikke husholdningen. Den korrigerte husholdningsinntekten blir derfor tillagt hver enkelt person i samme husholdning, det vil si at alle personer i samme husholdning vil ha samme inntekt etter skatt per forbruksenhet. Studentpopulasjonen er her utelatt fra indikatorene som angår inntektsfordeling og lavinntektsandeler. For indikatorene på inntektsulikhet (Gini-koeffisienten, S80/S20 og P90/P10) spiller ikke dette noen vesentlig rolle for resultatet, mens bildet endres noe for indikatorene for lavinntektsandeler når studentene utelates. Det er imidlertid gode grunner til ikke å inkludere studenter i lavinntektsgruppen, blant andre den at studielån her ikke regnes som inntekt. Gratis og subsidierte offentlige velferdstjenester bidrar til å redusere forskjellene, men dette kommer ikke frem i tradisjonelle fordelingsanalyser. Det er stor forskjell på å ha en gitt kontantinntekt i et land der mange slike velferdstjenester er gratis, som i Norge, og å ha den samme inntekten i et land der slike tjenester må kjøpes i private markeder. Derfor kan verdien av gratis og subsidierte offentlige tjenester ses som inntekter husholdningene mottar. For husholdninger med lav inntekt utgjør verdien av offentlige tjenester en prosentvis større del av inntekten, og offentlige tjenester virker derfor utjevnende. Utjevnings effekten av offentlige tjenester inngår ikke i tradisjonelle fordelingsanalyser. Mange studier forsøker imidlertid å måle verdien av slike tjenester. OECD finner at Gini-koeffisienten for Norge i 2007 faller med 20 prosent når en inkluderer verdien av offentlige tjenester i et utvidet inntektsbegrep (13). En innvending mot å inkludere offentlige tjenester i inntektsbegrepet kan være at behovene for bl.a. helsetjenester er ulike. Når verdien av offentlige tjenester legges til inntekten, blir for eksempel eldre tilordnet en relativt stor utvidet inntekt, og derfor fremstår som mer velstående fordi de er sykere og mottar mer helsetjenester. I en studie av Aaberge m.fl. er det derfor korrigert for at behovet for ulike kommunale tjenester er ulikt fordelt i befolkningen (14). Forskerne beregner et minimumsnivå for verdien av barnehage, skole og helsetjenester for ulike grupper (blant annet ulike aldersgrupper), og tilordner deretter husholdningene en utvidet inntekt av slike tjenester dersom husholdningene mottar tjenester ut 16

17 over dette minimumsnivået. Denne studien finner at offentlige tjenester reduserer inntektsforskjellene i Norge, målt ved Gini-koeffisienten, med om lag 7 8 prosent. Justering av indikatorer for inntektsfordeling etter verdien av offentlige tjenester er således komplisert, og det er ikke gjort noe forsøk på slike justeringer i det følgende. Særlig i forbindelse med internasjonale sammenlikninger er det likevel verdt å huske på at også velferdstjenester bidrar til sosial utjevning (13). I tillegg til verdien av de offentlige tjenestene er det også andre komponenter som bør inngå i et utvidet inntektsbegrep, men som ikke inngår i det inntektsbegrepet som benyttes her. I henhold til internasjonale retningslinjer (15) omfatter dette: Verdien av hjemmeproduksjon. Dette kan omfatte ubetalte omsorgstjenester fra slektninger, naboer og venner, eller verdien av den egeninnsatsen en selv utfører i egen bolig og som en ellers måtte kjøpe i markedet. Beregninger har vist at verdien av ulønnet husarbeid er betydelig i det norske samfunnet (16). Det er også grunn til å tro at denne inntektskomponenten ville hatt en betydelig utjevnende effekt på inntektsfordelingen (17;18). Verdien av boligtjenester og andre varige konsumgoder. Dette omfatter den økonomiske fordelen husholdningen har av å bo i egen bolig, framfor å være leietakere. I tillegg omfatter denne inntektsposten tilsvarende fordel en har av å eie ulike varige forbruksgoder som for eksempel vaskemaskin, komfyr, kjøleskap etc Gini-koeffisienten Gini-koeffisienten er det mest brukte inntektsulikhetsmålet. Dette ulikhetsmålet varierer fra 0 til 1. Dess større denne koeffisienten er, dess større er også inntektsulikheten. Gini-koeffisienten tar utgangspunkt i forholdet mellom kumulativ andel av befolkningen rangert etter stigende inntekt, og den kumulative andelen av inntekten som de mottar. En av fordelene ved Gini-koeffisienten er at den responderer på endringer i alle delene av fordelingen. Men dette kan også være et problem. Gini-koeffisienten kan for eksempel bli sterkt påvirket av ekstremverdier som noen få enkeltpersoner med svært høye inntekter. Gini-koeffisienten oppdateres årlig. Utviklingen i inntektsulikhet i Norge ble på 2000-tallet sterkt påvirket av utviklingen i aksjeutbytte som en følge av endringer i skattereglene. I 2001 førte nye regler til at mange aksjonærer unnlot å ta ut utbytte. Skatteskjerpelsen ble imidlertid opphevet allerede året etter, og utbyttene økte betydelig i årene I 2006 gjorde nye skatteregler det igjen mindre lønnsomt å ta ut utbytte. Konsekvensen var en betydelig nedgang i aksjeutbytte og mindre inntektsforskjeller. Bortsett fra disse utslagene har Gini-koeffisienten stort sett økt i perioden 1986 til 2005, men flatet ut noe og kanskje til og med gått litt ned de siste par årene. Gini-koeffisienten ligger nå på om lag samme nivå som på midten av 1990-tallet. Så langt har vi bare sett på årlig husholdningsinntekt. Det er også mulig å utvide observasjonstiden til flere år. Som figur 1.2 viser, vil en utvidelse av observasjonstiden fra ett år til for eksempel tre år, ikke føre til vesentlige endringer når det gjelder å beskrive trender i ulikhet over tid. Inntektsforskjellene vil likevel generelt bli noe mindre ved en slik utvidelse av observasjonsperioden, på grunn av at noen personer flytter på seg i fordelingen over tid og da gjerne oppover i fordelingen (inntektsmobilitet). I tillegg vil det være noen personer som i ett enkelt år kan ha en betydelig inntektsøkning. Dette var for eksempel tilfelle i årene 2002 til 2005, da noen få personer mottok svært store aksjeutbytter. 17

18 Skatte- og overføringssystemenes betydning for fordelingen 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0, Inntekt før skatt og overføringer Inntekt etter overføringer Inntekt etter skatt og overføringer Figuren viser ulikhet målt ved Gini-koeffisienten før og etter skatter og overføringer. En høy Ginikoeffesient betyr høy grad av ulikhet. Målt ved denne indikatoren reduseres ulikhetene med om lag 30 pst. som følge av offentlige overføringer og om lag 10 pst. som følge av skattesystemet. Et 40 pst. fall i Gini-koeffisienten innebærer like mye omfordeling som om man skattla hver persons inntekt med 40 pst. og deretter fordelte disse skatteinntektene ut likt til alle. Dette viser at skatter og overføringer har en betydelig omfordelende effekt i Norge, selv om man ikke kan trekke den slutningen at inntektsforskjellene ville vært 40 pst. høyere uten skatter og overføringer. 18

19 Figur 1.1 Utviklingen i inntektsulikhet målt ved Gini-koeffisienten. Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala), studenter ekskludert (Kilde: SSB) 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0, Figur 1.2 Utviklingen i inntektsulikhet målt ved Gini-koeffisienten. Perioden Treårsinntekter og årlig inntekt. Inntekt etter skatt per forbruksenhet. Kilde: Statistisk sentralbyrå. Inntektsstatistikk for husholdninger 0,350 0,300 0,250 0,200 0,150 0,100 0,050 0, Årlige tall Treårsinntekter 19

20 1.2.2 S80/S20 S80/S20 viser forholdet mellom den samlede inntekten til den rikeste femtedelen av befolkningen, og den samlede inntekten til den fattigste femtedelen av befolkningen. Hvis S80/S20 for eksempel er 2, betyr det at de rikeste (samlet sett) tjener dobbelt så mye som de fattigste (samlet sett). Dersom alle hadde tjent like mye, ville S80/S20 vært 1. En av fordelene med dette ulikhetsmålet er at det er relativt lett for folk flest å forholde seg til det og det er mindre teknisk enn for eksempel Gini-koeffisienten. Men, på samme måte som for Gini-koeffisienten, påvirkes også S80/S20 sterkt av ekstremobservasjoner i toppen av fordelingen. Det må også påpekes at dette målet ikke tar hensyn til endringer i ulikhet som finner sted innen de 60 prosentene av befolkningen som befinner seg i midtre delen av fordelingen (dvs. de med inntekter høyere enn laveste femdelen av befolkningen og med lavere inntekt enn femdelen med aller høyeste inntekt). S80/S20 oppdateres årlig. Figur 1.3 viser at gjennomsnittsinntekten til femdelen med høyest inntekt var 3,4 ganger så høy som gjennomsnittsinntekten til femdelen med lavest inntekt i Noen år tidligere, i 2005, var inntektsforskjellen mellom de to gruppene hele 4,5. Reduksjonen i ulikhet de siste årene har sammenheng med endringene i beskatningen av aksjeutbytte som er omtalt ovenfor P90/P10 P90/P10 viser forhold mellom inntekten til den personen som har en inntekt høyere enn 90 prosent av befolkningen (P90) og den personen som har en inntekt lavere enn 90 prosent av befolkningen (P10). Hvis man tenker seg at alle personinntekter i landet sorteres og stilles opp etter størrelse, er P90 den inntekten som ligger nøyaktig på 90-prosentslinjen, mens P10 er den inntekten som ligger nøyaktig på 10-prosentslinjen. P90/P10 ekskluderer alle andre inntekter enn disse to. Figur 1.3 Utviklingen i inntektsulikhet målt ved S80/S20. Inntekt etter skatt per forbruksenhet (EU-skala), studenter ekskludert Kilde: Statistisk sentralbyrå. Inntektsstatistikk for husholdninger 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer

Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Oversikt over helsetilstand og risikofaktorer Folkehelseoversikten Vedtatt i kommunestyret 14.11.2013 Adresse Rådhusvegen 39, 2770 Jaren Telefon 61 33 84 00 Telefaks 61 33 85 74 E-post postmottak@gran.kommune.no

Detaljer

Barnefattigdom i Oslo. En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007

Barnefattigdom i Oslo. En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007 Barnefattigdom i Oslo En kartlegging av sentrale forhold rundt barnefattigdom og tiltak i aktiviseringsmeldingen fra 2007 Oslo, desember 2011 1 Forord Høsten 2010 fikk Helse- og velferdsetaten et oppdrag

Detaljer

Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering

Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen Kunnskap om fattigdom i Norge En oppsummering Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem,

Detaljer

Strategiplan mot fattigdom 2014-2018

Strategiplan mot fattigdom 2014-2018 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Evaluering og rullering av Tiltaksplan mot fattigdom 2007... 2 2.1. Tiltak fra forrige planperiode med kommentarer... 2 3. Formålet med en strategiplan mot fattigdom... 4 4.

Detaljer

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports

Jon Epland. Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold. 2005/16 Rapporter Reports 2005/16 Rapporter Reports Jon Epland Veier inn i og ut av fattigdom: Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sammendragsrapport Espen Dahl, Heidi Bergsli og Kjetil A. van der Wel Fakultet for samfunnsfag/sosialforsk 2 Forord I 2008 kom Verdens helseorganisasjon

Detaljer

Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring

Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring Sosiale ulikheter i oppvekst - en humanitær utfordring Karin Gustavsen TF-rapport nr. 283 2011 TF-rapport Tittel: TF-rapport nr: 283 Forfatter(e): År: 2011 Gradering: Antall sider: 98 Sosiale ulikheter

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer

FOLKEHELSA I SKAUN 2014

FOLKEHELSA I SKAUN 2014 FOLKEHELSA I SKAUN 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Skaun kommune Utarbeidet mai 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer

Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare indikatorer 2. utgave Tor Morten Normann, Elisabeth Rønning og Elisabeth Nørgaard Utfordringer for den nordiske velferdsstaten - sammenlignbare

Detaljer

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd

Meld. St. 13. Samspill i praksis. (2011 2012) Melding til Stortinget. Utdanning for velferd Meld. St. 13 (2011 2012) Melding til Stortinget Samspill i praksis Innhold 1 Bedre helse og velferd et spørsmål om kompetanse... 7 1.1 Om meldingen... 10 1.2 Sentrale begreper... 10 Del I Utfordringen...

Detaljer

Meld. St. 19 (2014 2015)

Meld. St. 19 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 20 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Lom kommune, 2014 Folkehelseoversikt Lom / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1 Kilder

Detaljer

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING 2015 Innhold 1.0 Folkehelsearbeid i Kvinesdal kommune 4 2.0 Datagrunnlag 4 3.0 Folkehelsekartlegging 4 4.0 Demografi 5 4.1 Demografiske hovedtrekk 10 5.0 Oppvekst-

Detaljer

Det er jo ingen som sulter her, men...

Det er jo ingen som sulter her, men... Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen, Jardar Sørvoll Det er jo ingen som sulter her, men... Kommunale strategier i arbeidet med å forebygge og bekjempe fattigdom Inger

Detaljer

DET STORE BARNEREGNSKAPET

DET STORE BARNEREGNSKAPET DET STORE BARNEREGNSKAPET Av Mathilde Fasting Det store barneregnskapet Av Mathilde Fasting 1. opplag, juni 2013 c i v i t a AS Printed in Norway ISBN 978-82-92581-54-4 Utgiver: Civita, Akersgt. 20, 0158

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 2007 Inntekt og skatt for personer og husholdninger Ingrid Melby og Frøydis Strøm 2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapitlet er å

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Vågå kommune, 2014 Folkehelseoversikt Vågå / 22. februar 2014 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN OG LOVGRUNNLAG... 4 2 INFORMASJON OM OVERSIKTEN... 5 2.1

Detaljer

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse

Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) Særtrykk Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013 2016) 4 Arbeidsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet Oppfølgingsplan

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid

Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av offentlig folkehelsearbeid Dokument 3:11 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner kan bestille

Detaljer

Bolig, helse og sosial ulikhet

Bolig, helse og sosial ulikhet IS-1857 Bolig, helse og sosial ulikhet Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen Heftets tittel: Bolig, helse og sosial ulikhet Utgitt: 03/2011 Publikasjonsnummer: IS-1857 Utgitt av: Kontakt: Besøksadresse:

Detaljer

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019

Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2015-2019 Oversikt over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 215-219 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Forord Folkehelsen påvirkes av det samfunnet vi lever i, og er ikke bare sum av individuelle valg

Detaljer

Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom KARIN GUSTAVSEN OG LARS U. KOBRO. TF-rapport nr. 305

Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom KARIN GUSTAVSEN OG LARS U. KOBRO. TF-rapport nr. 305 Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom KARIN GUSTAVSEN OG LARS U. KOBRO TF-rapport nr. 305 2012 Tittel: Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom Undertittel: TF-rapport

Detaljer

Helse, helseatferd og livsløp

Helse, helseatferd og livsløp Helse, helseatferd og livsløp Resultater fra LOGG og NorLag MARIJKE VEENSTRA IVAR ANDREAS LIMA SVEIN OLAV DAATLAND Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 3/2009 Norsk

Detaljer

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017

Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Handlingsplan for folkehelsearbeid i Hattfjelldal kommune 2014-2017 Målsettingen med planen er å sikre god helse for alle gjennom aktivitet og sunne levevaner Plangjennomføringen skal gi som resultat sunnere

Detaljer

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 2014

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 2014 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nes kommune 214 Foto: Thor Albertsen Nes kommune Sist oppdatert: 17.12.214 1 Forord Kommunen skal legge til rette for en samfunnsutvikling som fremmer

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer