Børsparken og Bryggebakken. Detaljregulering. Offentlig ettersyn.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Børsparken og Bryggebakken. Detaljregulering. Offentlig ettersyn."

Transkript

1 Dato: Saksnr.: Arkivkode O: PLAN: 1243 Saksbehandler: Maarten Nandrup Stallemo Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret Børsparken og Bryggebakken. Detaljregulering. Offentlig ettersyn. Sammendrag: Planforslaget legger til rette for etablering av parkeringsanlegg med inntil 54 plasser under deler av Børsparken, samt utvidelse av parken over dagens parkeringsareal. Det vil i tillegg være mulig å etablere øverste del av Bryggebakken som gatetun-gågate. Planområdet befinner seg i vestre del av Kvadraturen mellom Smiths kai og Markensgate. Det omfatter Børsparken, parkeringsarealet foran Handelens hus, gatestubben mellom Gyldenløvesgate 2 og 2B, og nederste del av Rådhusgata også kjent som Bryggebakken. Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til senterområde. I kommunedelplanen for Kvadraturen er området angitt med formål park og bybebyggelse; forretning, kontor, bolig med forretning mot gate. Sentrale problemstillinger i planprosessen har omhandlet parkeringsanleggets størrelse og plassering i forhold til konsekvenser for parkformål på gateplan. Store, gamle trær har et omfattende rotsystem som vanskelig lar seg kombinere med tiltak under bakken. I tillegg har mengde jordoverdekning over planlagt tiltak konsekvenser for etablering av vegetasjon på bakken. Planforslaget løser dette ved å ikke gå under blodbøka nederst i parken, samt ved å etablere gatetun-gågate foran Handelens hus der hvor det vil være liten til ingen jordoverdekning. Plan- og bygningsetaten mener planforslaget løser de aktuelle utfordringene på en god og hensiktsmessig måte.

2 Forslag til vedtak: 1. Byutviklingsstyret legger detaljregulering for Børsparken og Bryggebakken sist datert , med bestemmelser sist datert , ut til offentlig ettersyn. Gunnar Stavrum Plan- og bygningssjef Maarten Nandrup Stallemo Saksbehandler Trykte vedlegg 1. Plankart, sist datert Bestemmelser, sist datert Planbeskrivelse, sist datert Snitt parkeringshus under bakken 5. Fjerning av gateparkering, brev fra Raymond Solaas , daglig leder Kristiansand parkeringsselskap KF 6. Saksprotokoll fra Byutviklingsstyret Sak nr. 44/10 Utvidelse av gågata i Rådhusgata/Bryggebakken. 7. Saksprotokoll fra Byutviklingsstyret Sak nr 246/07 Sak om det skal igangsettes regulering av parkeringshus under Børsparken.

3 Oversiktsfoto. Planområdet er markert med hvit linje. Situasjonskart over Børsparken og Bryggebakken

4 BAKGRUNN FOR SAKEN Amtedal & Hansen arkitektkontor AS fremmer planforslaget på vegne av Kristiansand parkeringsselskap KF. Formålet med reguleringen er å legge til rette for etablering av parkeringsanlegg under bakken samt utvidelse av park over dagens parkeringsareal. Tidligere saksgang Sak om det skal igangsettes regulering av parkeringshus under Børsparken var til behandling i byutviklingsstyret Her ble det fattet vedtak på at regulering skal igangsettes, anleggets størrelse (54 plasser), etterbruk av dagens parkeringsareal (park) og fjerning av parkeringsplasser på gateplan i området. Saksprotokollen følger saksfremstillingen som trykt vedlegg. I byutviklingsstyrets møte ble det vedtatt å sende følgende oversendelsesforslag: Byutviklingsstyret ber administrasjonen vurdere å fremme en sak til politisk behandling for muligheter til utvidelse av gågatenettet i Kristiansand. Konkret vurderes i første omgang en utvidelse av gågaten ned Rådhusgaten fra Nedre torg mot Bryggebakken med om lag 100 meter til innkjørsel Handelens Hus. Denne vurdering ønskes gjennomført bl.a. begrunnet i Postens omlegging og flytting av administrasjon og postbokser til Gyldenløvesgate, ønsket utvidelse av gågatenettet generelt og at en slik utvidelse kan gi nye, spennende løsninger for eksempelvis handel og servering i dette området. (Enst) Forslaget ble diskutert i møte hvor deltagerne var ingeniørvesenet, politiet Kristiansand parkeringsselskap og Kvadraturen AS. Etter dette møtet ble det konferert med rådet for funksjonshemmede. Det ble oppnådd enighet om et forslag bestående av å fjerne 3 av 3 korttidsplasser, 6 av 8 parkometerplasser, 3 av 9 taxiplasser samt å flytte 2 hc-plasser ned mot Vestre Strandgate. Forslaget ble sendt på høring til berørte parter i området. Sak om utvidelse av gågata i Rådhusgata/Bryggebakken var til behandling i byutviklingsstyret Her ble det vedtatt at forlengelse av gågata i Rådhusgata/Bryggebakken stilles i bero. Grunnen for vedtaket var at innkomne merknader etter høringsperioden var enten negative eller med spesielle betingelser i forhold til opparbeiding av gågate. Saksprotokollen følger saksfremstillingen som trykt vedlegg. Planens innhold Forslag til reguleringsplan legger til rette for etablering av parkeringsanlegg under Børsparken. Eksisterende parkeringsplass foran Handelens hus vil bli omgjort til del av utvidet parkområde, samt gangpassasje mellom Gyldenløvesgate og Rådhusgata/Bryggebakken. Blodbøka nederst i parken og tre trær langs husveggen til Vestre Strandgate 22 er sikret bevart i plankart og bestemmelser. Det plasseres et trappehus ved Rådhusgata for å lette adkomst for gående. Bryggebakkens øvre del kan etableres som gatetun/gågate. Dagens situasjon Planområdet befinner seg vest i Kvadraturen mellom Smiths kai og Markensgate. Det innbefatter Børsparken, dagens parkeringsareal foran Handelens hus, gatestubben mellom Gyldenløvesgate 2 og 2B, samt nederste del av Rådhusgata også kjent som Bryggebakken. Planområdet er relativt flatt ved Handelens hus og skråner ned mot Vestre Strandgate.

5 Skråbildene viser Børsparken og Bryggebakken mot henholdsvis nord og øst. Fotografiene under viser deler av Bryggebakken med blodbøka i enden, deler av dagens park med Handelens hus i bakgrunnen, dagens parkeringsplass og passasjen mellom Bryggebakken og Gyldenløvesgate.

6 VURDERING AV PLANFORSLAGET Planstatus Kommuneplan I gjeldende kommuneplan er planområdet avsatt til senterområde. Kommuneplanens bestemmelser inneholder ikke noe som gir direkte føringer for det planlagte tiltaket. Kommuneplanen inneholder derimot retningslinjer som er relevante for tiltaket: Senterstruktur: Kvadraturplanen er fortsatt førende for den videre utviklingen. Kvadraturen med den nære randsonen utvikles videre som trivelig, vakkert og levedyktig sentrum med urbane kvaliteter og kommune- og landsdekkende funksjoner. Grønnstruktur: Ved all endring av arealbruk skal forholdet til grønnstrukturutredningen legges til grunn. Estetiske retningslinjer: Også i saker som angår andre viktige enkelttiltak (f. eks. havneanlegg, veianlegg og parkeringsplasser) skal det redegjøres for eksisterende og planlagt situasjon, både i forhold til seg selv, omgivelsene og til fjernvirkningen. Ved tiltak nær landemerker eller verneverdige kulturminner, skal det redegjøres for innvirkningen på disse. Transport: Det er viktig, av hensyn til næringslivet, å sikre en tilfredsstillende parkeringssituasjon i Kvadraturen. Dette innebærer at man også i plan-perioden må legge til rette for gode muligheter til sentral parkering og langtidsparkering. Reguleringsforslaget er i tråd med arealbruk og bestemmelser i kommuneplanen. Reguleringsforslaget forholder seg til kommuneplanens fire satsningsområder som følger: Landsdelssenter og regional utvikling: Ingen særskilt betydning. Vekst og verdiskapning: Tilrettelegging av gater for økt persontrafikk på bekostning av biltrafikk øker generelt handel og frekvens. Levekår og livskvalitet: Parker og grøntområder er positivt for levekårene i Kvadraturen. Grønne trær renser luften og er gunstige for luftkvaliteten. Bærekraftig utvikling: Ingen særskilt betydning. Kommunedelplan I kommunedelplan for Kvadraturen er planområdet avsatt til park og bybebyggelse; forretning, kontor, bolig med forretning mot gate. Kommunedelplanens retningslinjer sier at parkeringsanlegget inngår som eksisterende anlegg. Nye parkeringsanlegg skal følges opp med fjerning av kansteinparkering. Temakart for tilrettelegging for gang- og sykkelvei viser forslag til ny gang- og sykkelvei fra innkjøringen til dagens parkeringsplass og ned til Rådhusgatas allmenning. Øverste del av Bryggebakken er vist som gågate. Reguleringsforslaget er i tråd med arealbruk og bestemmelser i kommunedelplanen for Kvadraturen. Reguleringsstatus Gjeldende regulering har formålene park, gang- og butikkpassasje, fornyelseområde og gate med fortau. Gjeldende reguleringsstatus har ikke betydning for ny reguleringsplan.

7 Deler av gjeldende planer, plan nr. 576 for kvartal 25 Børskvartalet og plan nr. 724 Murbyen, vil bli erstattet av ny reguleringsplan. Tematisk vurdering Senterstruktur Utvidelse av parkeringsanlegg og parkområde styrker og bekrefter Kvadraturens rolle som byens handelssenter og møtested. Næringsareal Planområdet inneholder ingen næringsareal, men grenser opp mot dette ved Handelens hus, i Bryggebakken og langs Børsparkens vestre side. For bedriftene i Handelens hus vil planlagt tiltak være positivt ved at det skaper ryddigere forhold, bedret adkomst og større attraktivitet ved en større andel grøntområde. Bedriftene langs parkens vestside vil få mulighet til å fortsette dagens uteservering, og det er ønskelig at dette kan åpnes mer opp og integreres i parken på en bedre måte enn i dag. Øverste del av Bryggebakken kan opparbeides med heller eller belegningsstein som gatedekke, brede fortau, benker, vegetasjon med mer. Blant annet vil det være muligheter for Dampbageriet å etablere noe uteservering. Erfaringer viser at opprustning av byrom øker omsetningen og attraktiviteten for bedrifter i tilknytning til dette. I nederste del av Bryggebakken vil det ikke være noen endringer i forhold til dagens situasjon. Grønnstruktur Grønnstrukturutredningen angir Børsparken som grøntområde av 1. prioritet. På venstre side er utsnitt av grønnstrukturutredningen gjengitt. Miljøvern Støy Børsparken opplever noe støy fra biltrafikken i Vestre Strandgate. Dette kan vanskelig unngås uten å sette opp støyskjermer mot gaten. Ut i fra planfaglige hensyn er ikke dette ønskelig da det vil sperre sikten mot sjøen og redusere forbindelsen til kaia. Eksisterende trær bidrar i noe grad til å redusere støy. Forurensning Børsparken er utsatt for noe forurensing fra Vestre Strandgate i form av støv og eksos. Dette er vanskelig å unngå, men eksisterende trær bidrar til å rense og filtrere luften. Estetikk Nederste del av parken med blodbøka berøres ikke av planlagt tiltak. Øverste del av parken, inkludert dagens parkeringsplass, må reetableres som park etter at tiltak under bakken er ferdigstilt. I denne delen vil det være liten overdekning av jord noe som begrenser mulighetene for vegetasjon. Dagens passasje mellom Rådhusgata og Gyldenløvesgate er preget av murer som stikker ut, stengsler og trapper. Det er ønskelig å etablere en tydeligere og ryddigere forbindelse mellom de to gatene. Det er stilt krav i bestemmelsene om godkjent utomhusplan for park og område V3 gatetun-gågate før det gis igangsettingstillatelse til parkeringsanlegg. Ved eventuell opparbeiding av Bryggebakken som henholdsvis veg og gatetun-gågate er det stilt krav i bestemmelsene om godkjent utomhusplan før det gis igangsettingstillatelse. Universell utforming Universell utforming av parkanlegget er sikret i bestemmelsene. Heis/trappehus i parken sikrer universell adkomst til underjordisk parkeringsanlegg.

8 Transport og infrastruktur I en rapport utført av Urbanet analyse for Statens vegvesen i 2007 omtales parkeringsdekningen i en rekke norske og europeiske byer. Her fremkommer det at Kristiansand har en parkeringsdekning i sentrum som ligger godt over gjennomsnittet. I forhold til parkeringsplasser per arbeidsplass ligger Kristiansand på 52 prosent, mot gjennomsnittlig 23 prosent dekning. Til sammenligning har Trondheim, Stavanger og Bergen en dekning på henholdsvis 22, 28 og 29 prosent. Oslo har så lavt som 9 prosents dekning. Kristiansand er spesielt omtalt i rapporten: Det er særlig Kristiansand som skiller seg ut med en svært høy parkeringsdekning. Det er bare to byer i UITP databasen som har en høyere dekning enn Kristiansand. Byene i UITP databasen består av en rekke norske og europeiske byer og Kristiansand innehar her en tredjeplass. I trafikkundersøkelsen utført av Statens vegvesen i mars 2010 mente totalt 92 prosent av de spurte at det var lett å finne parkeringsplass ved destinasjonen. Gjennomsnittlig gangtid fra parkeringen til bestemmelsesstedet er på mellom 2 og 3 minutter. Dette samsvarer med tidligere undersøkelser i Kristiansand. Børsen parkeringshus har i dag 60 plasser. Med planlagt utvidelse øker antallet til 114 plasser. I Kristiansand parkeringsselskaps årsrapport for 2009 fremgår det et belegg for parkeringshuset på ca 66 prosent i perioden mellom kl 12 og kl 15. Det er dette tidsrommet på dagen parkeringsselskapet regner som den travleste perioden. Kapasiteten kan med andre ord sies å være god i og med at selv i den mest hektiske perioden står 3-4 av 10 plasser ledige. Hva belegget er for resten av dagen er ikke omtalt i rapporten. Den foretrukne løsningen i forslaget til reguleringsplan bygger på en mulighetsstudie utført av Vianova i desember Her fremgår det at eksisterende parkeringshus med inngang fra Gyldenløvesgate 2 kan utvides med inntil 54 plasser, fra dagens 60 til maksimalt 114 plasser. I denne løsningen kan det karakteristiske treet i Børsparkens søndre hjørne bevares. I forhold til dagens adkomst fra Gyldenløvesgate 2 fremgår det at eksisterende avkjørsel ligger ca 50 meter fra krysset med Vestre Strandgate. Med tanke på trafikkavviklingen er dette gunstig. Sjansen for tilbakeblokkering av biler mot krysset er liten, samtidig som trafikken ikke belaster lokalgatenettet i særlig stor grad. Forslag til reguleringsplan innebærer fjerning av 18 parkeringsplasser foran Handelens hus. Dette er i henhold til punkt 3 i vedtak i byutviklingsstyret I tillegg fjernes 8 parkeringsplasser på gateplan i øverste del av Bryggebakken ved eventuell gjennomføring av tiltak her. Dette er ikke i henhold til punkt 4 i vedtak i byutviklingsstyret : Når parkeringshuset står ferdig, fjernes 36 parkeringsplasser på gateplan i området. Ettersom planområdet ikke inneholder 36 parkeringsplasser på gateplan fjernes de parkeringsplasser som er nødvendige for å gjennomføre tiltak. Opparbeiding av Bryggebakken som gatetungågate er ikke lagt inn som rekkefølgebestemmelse, men vil kunne gjennomføres på et senere tidspunkt med hjemmel i reguleringsplan. Daglig leder i Kristiansand parkeringsselskap KF Raymond Solaas vurdering av fjerning av gateparkering følger saken som trykt vedlegg. Ved eventuell opparbeiding av gatetun-gågate i øverste del av Bryggebakken er virksomhetene her sikret inn/utkjøring til sine eiendommer. Dette fremgår av bestemmelsene 2.2. Det har vært viktig for Plan- og bygningsetaten å sikre gode og forutsigbare vilkår for virksomhetene i planområdet. Risiko- og sårbarhetsanalyse Sjekkliste for risiko- og sårbarhetsanalyse er fylt ut av konsulent og følger planbeskrivelsen. Barn og unges interesser Barn og unges interesser berøres i liten grad av foreslått utbygging, men området vil også bli mer attraktivt for dem når parkeringsareal omgjøres til oppholdsareal.

9 Økonomiske konsekvenser for kommunen Forslagsstiller er Kristiansand parkeringsselskap KF. Det er økonomiske konsekvenser for kommunen ved videre prosjektering og utbygging. Utbyggingspolitikk I henhold til en intensjonsavtale à mellom Handelens hus AS og Kristiansand kommune v/parkeringsselskapet er sistnevnte forpliktet til å bygge et parkeringsanlegg i to etasjer foran Handelens hus på eiendommen Gnr 150, Bnr 1723 (dagens parkeringsplass). Andre aktuelle planer og utredninger Etablering av parkeringsanlegg under øvre og/eller nedre torv har de siste årene blitt utredet i en rekke mulighetsstudier. Felles for de alle er at det ansees som uhensiktsmessig å etablere en forbindelse mellom parkeringshus under Børsparken og eventuelt anlegg under torvene. Forslag til tiltak under Børsparken vil uansett ikke være til hinder for senere utbygging under nedre torv, eller for sammenkobling av andre anlegg under bakkenivå. INNSPILL TIL PLANARBEIDET Melding om oppstart Melding om oppstart av reguleringsarbeid ble varslet med frist Det kom inn 9 merknader. Disse er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsen. Blant innkomne merknader uttaler Vest Agder fylkeskommune, plan- og miljøseksjonen, at planarbeidet bør stilles i bero til kommunedelplanen for Kvadraturen er ferdig eller være et innspill til denne. I gjeldende kommunedelplan for området inngår parkeringsanlegget som eksisterende anlegg. I forslag til ny kommunedelplan for Kvadraturen inngår planlagt tiltak som ett av seks forslag til nye sentrale parkeringsanlegg. Videre fremgår det av innsendte merknader at Statens vegvesen går fra at utvidelser av parkeringsanlegg følges opp med fjerning av kansteinparkering og parkering på ledige tomter. Andre merknader omhandler mer detaljerte forhold som vil bli tatt med i den videre planprosessen. Samarbeidsgruppa for bydelen Planforslaget ble diskutert i samarbeidsgruppa Merknader herfra er imøtekommet i planforslaget så langt det lar seg gjøre i henhold til planområdets og tiltakets begrensinger.

10 PLAN- OG BYGNINGSETATENS SAMLEDE VURDERING Hovedgrepet er å legge til rette for etablering av parkeringsanlegg under Børsparken samt utvidelse av park over dagens parkeringsareal foran Handelens hus. I tillegg inneholder planforslaget mulighet for å etablere gatetun-gågate i øvre del av Bryggebakken. Underveis i planprosessen har en rekke emner vært drøftet, blant dem parkeringsanleggets størrelse. Planforslaget som fremmes inneholder inntil 54 plasser. Dette er i tråd med vedtak i Byutviklingstyret Videre har konsekvensene av etablering av anlegg under bakken i forhold til etablering av park over vært vurdert. Det er på det rene at det vil være liten overdekning med jord i øverste del av ny park, nær Handelens hus, noe som begrenser mulig vegetasjon her. I det aktuelle området er det tegnet inn gatetun-gågate samt trappehus for adkomst til parkeringsanlegget. Med disse formålene vil det uansett være en stor andel belegningsstein/heller til fordel for vegetasjon. Med fortsatt krav om ca. 1 meter overdekning vil det ikke være mulig å etablere parkeringsanlegg under bakken som er knyttet sammen med eksisterende parkeringshus Børsen. Blodbøka, og tre andre trær i nederste del av parken er sikret bevaring både i plankartet og reguleringsbestemmelsene. Forslag til reguleringsplan inneholder også mulighet for å etablere gatetun-gågate i øverste del av Bryggebakken i tråd med oversendelsforslag fra møte i Byutviklingsstyret Planforslaget sikrer virksomhetene i dette området fortsatt inn/utkjøring til sine eiendommer. Plan- og bygningsetaten mener forslaget til reguleringsplan løser de utfordringene en er stilt ovenfor på en god måte. Etablering av parkeringsanlegg under Børsparken øker den totale parkeringskapasiteten i Kvadraturen, men har likevel små konsekvenser for tiltak over bakken. Børsparken utvides og kan øke sin attraktivitet for brukere av byens rom. I tillegg er den store blodbøka og trærne nederst i parken sikret bevaring. Maarten Nandrup Stallemo Saksbehandler Dato