Referat oppstartsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat oppstartsmøte"

Transkript

1 Referat oppstartsmøte Detaljregulering for Trekanten, Vågsbygd Bydel Vest Plannummer Saksnummer Møtedato MØTEDELTAKERE Forslagsstiller Konsulent Fra kommunen Referat sendes Kristiansand eiendom ved Jon Holt Torleif Repstad Ingeniørvesenet: Per Ingvar Hansen Oppmålingsvesenet: - Parkvesenet: Helmer Espeland Plan- og bygningsetaten: Anne Lislevand, Anne Mari Aasaaren Teknisk direktørs stab: Harald Karlsen Andre sektorkontakter: - Møtedeltakere, samarbeidsgruppas medlemmer, sektorkontakter, teknisk direktør v/ Harald Karlsen, plan- og bygningssjef, planleder, barn og unges representant, Rådet for funksjonshemmede v/ Eivind Eliassen, status: 2.1 OF. Skrevet av: Kvalitetsteam- Plan. Dokumenteier: Planleder. Godkjent dato: Side 1 av 5

2 OVERORDNA PLAN OG STYRINGSVERKTØY Fylkesdelplan Kommuneplanens arealdel Kommunedelplan for sentrale deler av Vågsbygd Reguleringsplan for Rv. 456 Hannevika - Lumberkrysset Rikspolitiske retningslinjer Utbyggingsprogram Annet planarbeid i området Aktuelle politiske vedtak Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder Formål: Senterområde Bestemmelser: Kommunedelplanen for sentrale deler av Vågsbygd gjelder foran kommuneplanen Formål: Bolig/kontor og friområde Bestemmelser: 2 Krav om bebyggelsesplan for bolig/kontor B/K1. Framtidige arealbruksformål er angitt på plankartet. Ved utarbeidelse av regulerings- og bebyggelsesplan skal arealbruken underspesifiseres og detaljeres nærmere i forhold til 25 ( 12-5) og kommunens vedtekter til plan- og bygningsloven. 69 nr. 3 ( 28-7). 4.2 Byggeområde bolig/kontor. Bebyggelsen kan ha blandet formål bolig og kontor og er vist på plankartet som BK1 og BK2. For områdene BK1 og BK2 tillates et bebygd areal på 35 % av netto tomt. Parkeringskjellere under gateplan med mulighet for uteopphold på taket vil kunne komme i tillegg. Det tillates maksimalt 10 % av netto tomt nyttet til parkering på bakkeplan. 4.8 Byggeområde friområder. Områdene skal benyttes til turområder, park (P) og idrettsanlegg (I). Formål: Bolig/kontor Bestemmelser: 7.1 Bolig/kontor (B/K) BYA 50 %. Parkering i dagen skal ikke medregnes ved beregning av BYA. I området kan det oppføres bygninger for bolig og kontor med tilhørende anlegg. Hele området kan brukes til midlertidig anleggsområde. Ny reguleringsplan vil gjelde foran deler av denne reguleringsplanen. Samordnet areal- og transportplanlegging T-5/93 Om barn og planlegging T-2/08 Riks- og fylkesveger T-1057 Skulle det bli aktuelt med utbygging i området, må det søkes innarbeidet i kommunens utbyggingsprogram. Det må inngås utbyggingsavtale før tiltak kan igangsettes innenfor planområdet. Rullering av kommuneplanen pågår bystyret sak 75/09: (..) det vil bli utarbeidet bebyggelsesplan for deler av området omkring tunnelporten ved Trekanten. En vil da vurdere endrede formål, høyder og utnyttelse. Kommunalutvalget har sagt ja til kjøp av grunn til boligformål. SAMMENDRAG - FORSLAGSSTILLERS BESKRIVELSE AV PLANIDÉ Planområde Skraphandlertomta gnr. 14/260 og veiarealet som blir liggende over framtidig tunnel, del av gnr. 206/3. Det er forsøkt å få med gnr. 14 bnr. 154, Christiansands Æskefabrikk, men det har ikke lyktes. Forslagstiller ønsker ifølge innsendt skisse et bygg med parkeringskjeller for 140 biler,1350 m 2 forretningsareal i nord, 600 m 2 kontor i sørvest, lekeplass i sør og 40 parkeringsplasser over Side 2 av 5

3 Formål Annet parkeringskjeller og 3150 m 2 boligareal fordelt på rundt 22 leiligheter i etasje. Mesteparten blir liggende på lokk over Vågsbygdveien. SVV skal lage utomhusplan for arealet over lokket sør for planområdet. Det skal være ventilasjon m.m der. Bolig, kontor, forretning og friområde. Området kan ikke bebygges før 2013 når veiprosjektet er ferdigstilt. SAMARBEIDSGRUPPAS TILBAKEMELDING PÅ PLAN IDEEN Planområde Formål Ifølge Statens vegvesen ved Stig Berg-Thomassen må tunnelen med tre felt i hver kjøreretning ha økt sikring (kan være full utstøping) for å tåle økt utnyttelse over og under terreng enn det gjeldende reguleringsplan hjemler. Alle merkostnadene må bæres av utbygger. Begge tunnelene drives fra Kolsbergdalen og mot sør av anleggstekniske og trafikale årsaker. Det er vanskelig å si noe sikkert om fjellkvalitet og sikringsomfang før i 2012 når entreprenøren har drevet tunnelene fram til planområdet. Forretning er i strid med kommunens overordnede planer, og er ikke ønskelig å ha her. Kommunedelplanen konsentrerer handel til Vågsbygd senterområde. Forretning må avklares i forhold til kommuneplanarbeidet, og det samme gjelder bolig. Parkvesenet: Forretning gir også økt trafikk som ikke er gunstig for bokvaliteten. Ønsker trafikksikker kryssing til nærmiljøanlegg ved Slettheia skole som er 350 meter unna. Det er viktig med grøntkorridor til skole og boligområdene rundt. Ikke god løsning med kontor i 1. etasje. Heller flytte kontordelen til der forretning er merket av på innlevert skisse. Det ble nevnt å ta med arealet som er regulert til annen veigrunn sør for planområdet å endre det til grønt formål, men Statens vegvesen er imot det. Arealet er en skråning som er lite egnet til opphold/lek, og det anbefales ikke å ta med arealet i planområdet. Annet Samarbeidsgruppa mener at i en eventuell planprosess må boligformålet vurderes i forhold til bokvaliteter. Planideen innebærer mer trafikk og støy enn gjeldende reguleringsplan. Samarbeidsgruppa anbefaler ikke å ta med forretning som formål. Samarbeidsgruppa anbefaler ikke oppstart av planarbeidet nå for å øke utnyttelsen over og under terreng på den delen av planområdet som omfatter lokket. Fjellkvalitet og sikringsomfang av tunneler vil først være klart i EVENTUELLE FØRINGER FOR REGULERINGSARBEIDET HVIS MAN LIKEVEL VIL GÅ VIDERE Oppstartsvarsel Kommunens mal for avisannonse, adresseliste og brev til grunneiere, naboer, offentlige etater og andre berørte interesser skal benyttes. Naboliste fås i servicebutikken. Det varsles oppstart av arbeid med utbyggingsavtale. Oversikt over analysetema legges ut til høring samtidig med oppstartsvarslet. I oppstartsvarslet må det opplyses at deler av reguleringsplan for rv. 456 Hannevika - Lumberkrysset skal oppheves som følge av ny Side 3 av 5

4 regulering, og at planforslaget er i strid med overordnede planer. Det må avholdes offentlig møte i forbindelse med varsel om oppstart. Særskilte utredninger Økt handel. Er Vågsbygd målgruppe eller større omland? Vil økt handel her supplere Vågsbygd senter slik at folk i Vågsbygd ikke drar til Kvadraturen eller Sørlandsparken? Blir det like forretninger her som på Vågsbygd senter slik at Vågsbygd senter svekkes? Bokvalitet med blant annet støy, sol/skygge, utearealer med kvalitet Trafikksikkerhet Forurensa masser etter skraphandlervirksomheten Dersom det planlegges økt utnyttelse på lokket og under terreng må grunnforhold og sikringsbehov for tunnel utredes i forhold til den utnyttelsen som planlegges. Rekkefølgekrav Lekeplasser Kommunaltekniske anlegg Konsekvensutredning Kart Veinavn Andre relevante opplysninger Sandlekeplass Sandlekeplass til eventuelle boliger innen planområdet. Vise trafikksikker atkomst til nærmiljøpark ved Slettheia skole. Krav om godkjente tekniske planer (vei, vann, avløp) samt utomhusplan. Planen ser ikke ut til å utløse krav om konsekvensutredning siden forretningsarealet er under 3000 m 2, men siden planforslaget er i strid med overordnede planer bør oversikt over analysetema sendes ut på høring samtidig med eventuelt varsel om oppstart av reguleringsplan. Nyeste grunnkart for området må brukes Eksisterende kvalitet på kartgrunnlaget er tilfredsstillende. Eksisterende veinavn dekker planområdet. Kulturminnevernregistrering, grønnstrukturutredning, forurensa masser osv. DIVERSE Plangebyr Fremdriftsavtale Kvalitet på planmateriale Pr er behandlingsgebyr for reguleringsplaner kr og arealgebyr kr 8,00 pr m² bruksareal. Gebyr sendes forslagsstiller når planen legges ut til offentlig ettersyn. Plan- og bygningsetaten ønsker å inngå en gjensidig forpliktende fremdriftsavtale med forslagsstiller. Avtalen inngås etter at det er varslet oppstart av planarbeidet. Komplett planmateriale skal være i henhold til plan- og bygningsetatens krav til regulerings- og bebyggelsesplaner, se internett: - bolig og eiendomregulering og planer. BEKREFTELSER Denne tilbakemeldingen fra kommunen bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det tidspunkt oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte Side 4 av 5

5 utredningsbehov for planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger gitt i planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer. Verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i den senere saksbehandlingen. Side 5 av 5

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Oppstart av detaljregulering for del av Nymoen, gnr/bnr 73/67 mfl., Søgne kommune

Oppstart av detaljregulering for del av Nymoen, gnr/bnr 73/67 mfl., Søgne kommune [MottakerNavn] file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/455605_fix.html Side 1 av 2 07.01.2015 Fra: Svein Erik Bjorvand[seb@spissark.no] Dato: 07.01.2015 11:44:10 Til: Postmottak Tittel: Re: Gnr/Bnr 73/67

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302 Arkiv: 167/68/167/31/L12 Saksmappe: 2013/551-4578/2015 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 17.03.2015 1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART

Side1 MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER - PLANOPPSTART Side1 Plannavn YTREBYGDA. GNR 34 BNR 353 M. FL., KOKSTADVEGEN 54 Arealplan-ID 1201_6316 0000 Saksnummer 201220140

Detaljer

Børsparken og Bryggebakken. Detaljregulering. Offentlig ettersyn.

Børsparken og Bryggebakken. Detaljregulering. Offentlig ettersyn. Dato: 04.01.11 Saksnr.: 200800891-12 Arkivkode O: PLAN: 1243 Saksbehandler: Maarten Nandrup Stallemo Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 20.01.2011 Børsparken og Bryggebakken. Detaljregulering. Offentlig

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Ytrebygda, GNR. 39 BNR. 10 m.fl., Solåsen/Steinsvik

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID Ytrebygda, GNR. 39 BNR. 10 m.fl., Solåsen/Steinsvik ETAT FOR PLAN OG GEODATA Rådhusgaten 10 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 05556 Telefaks 5556 6272 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Marie Bjelland Opus Bergen AS Deres

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Dronningens gate 34 A Gnr 150 bnr 1657 Kristiansand kommune

Detaljreguleringsplan for Dronningens gate 34 A Gnr 150 bnr 1657 Kristiansand kommune Forslag til Detaljreguleringsplan for Dronningens gate 34 A Gnr 150 bnr 1657 Kristiansand kommune Plan nr. 1389 Planbeskrivelse 19. juni 2014, sist revidert 15. desember 2014 Bakgrunn Eiendomsutvikling

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Planbeskrivelse Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Arbeidsutkast Offentlig ettersyn Sluttbehandling, datert 08.10.12 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Krakstadmarka as. Ringerike kommune v/lars Lindstøl Serviceboks 4 3504 Hønefoss. Hønefoss 10. januar 2011

Krakstadmarka as. Ringerike kommune v/lars Lindstøl Serviceboks 4 3504 Hønefoss. Hønefoss 10. januar 2011 Ringerike kommune v/lars Lindstøl Serviceboks 4 3504 Hønefoss Hønefoss 10. januar 2011 Søknad om igangsetting av reguleringsarbeid på deler av gnr. 38 bnr. 69 samt gnr. 37 bnr. 160 i Ringerike kommune

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Løkkebakken. Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING. 18. oktober 2011

Løkkebakken. Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING. 18. oktober 2011 Løkkebakken Gnr 39 bnr 114 m.fl. KRAGERØ KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING 18. oktober 2011 ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS - TLF. 35 98 33 00 FAX. 35 98 29 80 post@arkitekthuset-kragerø.no http:www.arkitekthuset-kragero.no

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET

3. PLANSYSTEMET PLANSYSTEMET 24 3. 3.1 Arealplanlegging Arealer og naturressurser er innsatsfaktorer for matproduksjon og gir råstoff for industrien. Arealtilgang bestemmer fysisk utvikling og byers vekst. Vern av arealer skal sikre

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune

Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune REGULERINGSPLAN FOR GNR. 189 BNR. 52 SÆTRA GJØSUND GISKE KOMMUNE REGULERINGSENDRING - OMRÅDEREGULERING Vedteken av Giske kommunestyre

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging

Rundskriv T-2/08. Om barn og planlegging Rundskriv T-2/08 Om barn og planlegging 1 Forord Hvordan det er der barn vokser opp er avgjørende for deres mulighet for en trygg oppvekst, motorisk utvikling og god helse. Å planlegge for et samfunn der

Detaljer