Mai NORSOMbro et norsksomalisk brobyggingsprosjekt Rapport fra forprosjektet Av Odilia Häussler Melbøe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mai 2011. NORSOMbro et norsksomalisk brobyggingsprosjekt Rapport fra forprosjektet Av Odilia Häussler Melbøe"

Transkript

1 Mai 2011 NORSOMbro et norsksomalisk brobyggingsprosjekt Rapport fra forprosjektet Av Odilia Häussler Melbøe 1

2 1. Innholdsfortegnelse Innhold 1. Innholdsfortegnelse Introduksjon Kort bakgrunn om NORSOMbro-prosjektet Hvorfor er dette prosjektet viktig? Metode og datainnsamlingsteknikk i forprosjektet Hva har vi gjort? Nøkkelfunn Videre tiltak Avslutning

3 2. Introduksjon Leadership Foundation DA er et konsulentselskap og tankesmie med fokus på mangfold og mangfoldsledelse. Leadership Foundation DA (www.leadershipfoundation.no) ble etablert i 2008 og har siden utviklet en portefølje av prosjekter som f. eks Top 10 og Diversity in the Media, Diversity Charter og forskningsprosjektet Hidden Assets. Leadership Foundation har i samarbeid med to personer som har tatt videreutdanning i prosjektledelse ved Metier Academy, initiert et prosjekt med målsetting om å forbedre miljøet blant ungdom med somalisk bakgrunn i Oslo. Ungdom er valgt ut som viktige bærere av framtiden for det somaliske miljøet, og prosjektet satser på ungdomsmiljøet i 1. og 2. generasjon for å hindre en negativ samfunnsutvikling, samt å bygge positive rollemodeller. NORSOMbro tar utgangspunkt i innspillene somaliere og norsksomaliske ungdommer selv har til hva slags tiltak det er behov for å forbedre det norsksomaliske ungdomsmiljøet i Oslo. Mennesker med somalisk bakgrunn kjenner selvfølgelig utfordringene best, og det er derfor også viktig at vi i dialog sammen finner fram til de beste, nødvendige, mest hensiktsmessige og realistiske tiltakene. Det er også viktig å understreke at NORSOMbro stiller seg politisk nøytrale til konflikten i Somalia, og ikke fokuserer på klantilhørighet og politisk tilknytning, slik at prosjektet er åpent for alle organisasjoner på lik linje. Vi har hatt følgende hypoteser om hvilke målsettinger vi vil ende opp med fra undersøkelsesarbeidet i dette forprosjektet; Samfunnsmål: - Styrke omdømmet til somaliere - Fremme positive rollemodeller - Økt respekt for somaliere hos etniske nordmenn Resultatmål: - Profilere suksesshistorie -Utvikle et nettverk av personer som stiller seg til disposisjon for prosjektet -Utvikle nye og samhandle med eksisterende utdannings- og fritidsaktiviteter for somalisk 3

4 ungdom i Oslo. Effektmål: -3 positive avisoppslag om somaliske personer i løpet av det første året - Utvikle minst tre tiltak for det norsksomaliske ungdomsmiljøet - 10 møter i nettverket - Dokumentere prosjektets framgang på egen nettside 3. Kort bakgrunn om NORSOMbro-prosjektet I 2008 utviklet Lisa Cooper, daglig leder og gründer av Leadership Foundation, prosjektet Empower. Prosjektet hadde målgruppen somaliske immigranter som søkte å se mangfold og kompetanse i sammenheng, der somaliere raskere skulle integreres i næringslivet. Samtidig skulle synligheten og bevisstgjøringen av det somaliske miljøet styrkes gjennom mediene, der miljøet selv bidro med de positive historiene om rollemodellene som finnes innenfor miljøet. Rammeverket for dette var å bygge opp en utvidet forståelse og anerkjennelse av kulturelt mangfold så vel som mangfold i forhold til kjønn, for å få skape en mer meningsfull debatt, engasjement og integrasjon i det norske samfunnet. Det var med utgangspunkt i Empower at samarbeidet mellom Leadership Foundation, og Metier Academy dannet prosjektet NORSOMbro. Prosjektet har vært i to faser, et forprosjekt fra januar-mai 2011, som har dannet grunnlaget for utføringen av selve hovedprosjektet NORSOMbro. I forprosjektet har vi hatt to SWOT-analyser omkring det norsksomaliske ungdomsmiljøet i Oslo. Informasjonen vi har samlet inn har vi brukt for å definere prosjektets videre tiltak i hovedprosjektet, og NORSOMbros ulike målsetninger. 4

5 Vi har i løpet av forprosjektet hatt følgende organisering: Prosjekteier Leadership Foundation Referansegruppe (Metier, IMDi, osv.) Prosjektleder Odilia Häussler Melbøe Jamal Diriye (prosjektmedarbeider) Anne Stavnes/ Trine Thorbjørnsen (prosjektmedarbeider og journalist) Ayaan Gele (prosjektmedarbeider) 4. Hvorfor er dette prosjektet viktig? Somaliere er den nest største ikke-europeiske innvandrergruppen i Norge etter pakistanere. Antallet er i dag mer enn 25,000. Første bølgen kom til landet på slutten av 80-tallet. Rapportene viser at somalierne er den minst integrerte gruppen av alle innvandrere i Norge (SSB). Årsakene til dette er etter vår oppfatning bl.a.: - De fleste av mennene er preget av khat-misbruk. - Mange av kvinnene kom til landet uten grunnutdanning og de får ingen hjelp eller støtte fra mennene sine til å bli integrert. - Mange somaliere har forskjellige psykiske belastninger og lidelser forårsaket av krig og andre vansker de har opplevd i hjemlandet. - Det er stor arbeidsledighet blant somaliere, både pga. manglede utdanning, men også pga. stigmatisering av personer med somalisk opprinnelse innenfor det norske arbeidsmarkedet. - Mange somaliere får også stadig fryktelige nyheter fra familiemedlemmene i Somalia. 5

6 Der er det noen som roper etter hjelp hver eneste dag. Mange har vedvarende depresjoner som følge av dette og får sjelden den medisinske hjelp de kunne hatt behov for. Barn og ungdom, som er født eller vokst opp i Norge, prøver å tilpasse seg, men får ikke den hjelp og støtte de trenger av foreldrene sine. De havner mellom to kulturer. Mange faller ut av skolen og havner i khat-miljøet, eller annen type rusmiljø. Flere mister muligheten for et meningsfullt og fruktbart liv i Norge, andre ender opp i fengsel. I USA, England og Danmark varsles det om desperat somaliske ungdom som blir radikalisert og reiser tilbake til Somalia for å kjempe for ekstremistene, noe som også bekymrer somaliere i Norge. Det er derfor behov for flere tiltak rettet mot miljøet. Vi velger å satse på det norsksomaliske ungdomsmiljøet i 1. og 2. generasjon for å hindre en negativ utvikling, samt å få frem positive rollemodeller innenfor det somaliske miljøet. 5. Metode og datainnsamlingsteknikk i forprosjektet Vi valgte å bruke SWOT-analyse som verktøy for å kartlegge situasjonen sammen med ulike aktører og parter som har kontakt med, og kjenner godt til det somaliske miljøet, og sammen med disse kom vi fram til gode tiltak rettet mot det norsksomaliske ungdomsmiljøet i Oslo. Metoden er beskrevet under. Strategisk analyse (SWOT - analyse) SWOT-analyse er et effektivt verktøy for å få en rask oversikt over indre og ytre styrker og svakheter i en avdeling/organisasjon, eller som vi har brukt metoden, for å kartlegge det norsksomaliske ungdomsmiljøet i Oslo. De fire bokstavene «SWOT» representerer forbokstaven i de engelske ordene: Strengths (styrker), Weaknesses (svakheter), Opportunities (muligheter) og Threats (trussler). SWOT-analyse kan være et nyttig verktøy for å identifisere områder for forbedring, og gir dermed et godt utgangspunkt for å ta beslutninger for videre forbedringstiltak. 6

7 Under begge SWOT-analysene vi hadde i forprosjektet delte vi oss inn i henholdsvis 3 og 4 grupper, der alle gruppene skulle innom de ulike rommene der en bordvert skrev ned innspillene gruppene hadde rundt styrker, svakheter, muligheter og trussler i forhold til det somaliske miljøet. Hovedfokuset var på ungdommer. For oss var det viktig å ta utgangspunkt i de ulike aktørenes innspill som kjenner miljøet godt, hvilke behov som faktisk finnes, og hva som er gode og realistiske tiltak videre i hovedprosjektet. Bordvertene presenterte så hovedinnspillene som kom fram på de ulike områdene i plenum. Avslutningsvis tok vi en runde i sammen rundt hva slags tiltak vi så i forhold til innspillene som var kommet fram. Vi fant at SWOT som metode fungerte meget godt, ved at vi kom i en fruktbar dialog rundt styrker, svakheter, muligheter og trussler, og fikk kartlagt situasjonen såpass godt. Det var så med utgangspunkt i deltagernes innspill i SWOT-analysen at vi diskuterte videre forslag til tiltak. Disse tiltakene har blitt utviklet videre av prosjektteamet, og i samarbeid med referansegruppen i NORSOMbro. 7

8 6. Hva har vi gjort? Den 12. januar 2011 hadde vi vårt første SWOT-analyse med nøkkelpersoner fra institusjoner og organisasjoner som jobber med målgruppen unge somaliere i Oslo. Her var representanter fra følgende organisasjoner tilstede; Den somaliske velferdsorganisasjon, somalisk ressursorganisasjon, Fiiro Kvinnersforening, NAV, Tauwfiig Islamsk senter, Grønland politistasjon, Barnevernet, Antirassistisk senter, Barnehuset, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Primærmedisinsk verksted og Orkis Ressurssenter Røde Kors, m.fl. I den andre SWOT analysen deltok noen av de samme representantene, i tillegg til flere ungdommer med norsksomalisk bakgrunn, samt sykepleiere, representanter fra Introduksjonsprogrammet for nyankomne, Somalisk Studenterforening og videregående elever. Til sammen deltok rundt 50 stykker på de to møtene, rundt 25 stk. hver gang. Utover dette har følgende møter tilknyttet prosjektet funnet sted; Planleggingsmøte november Planlegging av SWOT 1, begynnelsen av januar SWOT januar. Planleggingsmøte januar. Prosjektteammøte - 02.februar. Prosjektteammøte: 21. februar. SWOT februar. Prosjektteammøte mars. Møte med referansegruppen mars. Prosjektteammøte mars. Prosjektteammøte og planlegging av veien videre 5. mai. Prosjektteammøte 31.mai 8

9 7. Nøkkelfunn Nøkkelfunn fra SWOT 1 og 2, rundt henholdsvis styrker, svakheter, muligheter og trussler presenteres delvis i stikkordsform under. Alle innspillene fra SWOT analyse 1 og 2 er med som vedlegg nr STYRKER Det somaliske miljøet har fokus på det kollektive, med stor gjestfrihet og deling av goder, med inkluderende familier, som også tar vare på hverandres barn (felles oppdragelseskriterier), og som støtter opp om hverandre i ulike settinger fra begravelse, familietragedier til bryllup. Opptatt av kontaktnettverk. Det er også en styrke at somaliere har samme språk og kultur, med kun et par veldig ulike dialekter i motsetning til andre afrikanske land med mange forskjellige språk innenfor samme land. Et annet aspekt ved styrker er at det er mange unge somaliere i Norge, og at det er viktig å ta vare på den unge arbeidskraften, som er en stor ressurs, og som er med på å bygge fremtidens Norge. Norsksomaliske ungdommer kan mange språk, og har en unik flerkulturell kompetanse, som Norge er avhengig av for å fungere som et godt flerkulturelt samfunn. En tredje styrke er stor lærevilje og arbeidssomhet, som vises gjennom aktive deltagere i leksehjelptilbud. Samtidig som det finnes stor kreativitet i miljøet, illustrert gjennom entreprenørskapet av ulike internettkafeer og business, samt de mange somaliske organisasjoner og foreninger. Dette viser kompetanse på å jobbe i organisasjoner/foreninger. Mange bidrar også til veldedighet og sender penger til Somalia. Et annet aspekt er den enorme tilpasnings og omstillingsevnen som finnes blant ungdom med somalisk bakgrunn. Den korte botiden for personer med somalisk bakgrunn i Norge, skaper også et behov for nettverk, noe vi kan bygge videre på og skape sammen. SVAKHETER Mange har traumatiske opplevelser og bagasje med seg fra krig i Somalia, som ikke blir fulgt opp godt nok direkte i Norge. Ungdommen sliter med den historiske bagasje fra foreldrene, og trenger hjelp til å bryte ned denne. Det finnes også en manglende forståelse 9

10 blant noen for spilleregler i det norske arbeidslivet, i forhold til kulturelt ansvar for familien, noe som er viktig å balansere. Misbruk av velferdsgoder, og sosial hjelp, og å bli vant til å få støtte, kan resultere i hjelpeløshet. Foreldre i denne situasjonen kan ødelegge for ungdommer, også i forhold til at det er viktig med gode rollemodeller for å lykkes. Dette viser behovet for et fokus på hjelp til selvhjelp. Ungdommen føler seg ofte ensomme, ved å ikke bli forstått hverken hjemme eller i det norske miljøet er i mellom. I tillegg fører blant annet kommunikasjonsproblemer, kulturkræsj mellom foreldre/barn/ungdom, og gjensidige fordommer mellom partene, der ungdommer ikke tas på alvor til en generasjonskløft. Dette gir mange ungdommer lav selvtillit og dårlig rykte, som mediers ensidige dekning også er med på å påvirke til å sette ungdom i bås, og til videre stigmatisering. Ungdommen blir lite lyttet til, derfor har de liten tillit til hjelpeapparatet. En del ungdommer faller fra skolen, særlig gutter. Det finnes klubber i alle bydeler, men ikke mange nok fritidsklubber og møteplasser i lokalmiljø kan føre til at ungdommer havner i feil miljø. I tillegg til at norsksomalisk ungdom savner et sted som er deres eget. Kriminalitet blant ungdommer, at man ikke passer inn noe sted, og identitetskrise medvirker til at noen ungdommer kommer inn i feil miljø. I tillegg er det et manglende støtteapparat. Det må være et apparat som ungdommer kan identifisere seg med. Taushetsplikt må understrekes fra hjelpeapparatets side, så pasienter føler seg trygge på at sensitiv informasjon ikke spres ut i miljøet. Andelen av analfabetisme blant somaliske 1. generasjonsinnvandrere gir dårlig selvbilde og skaper stor avstand til barna, som i større grad er integrert og lærer mye. I tillegg til analfabetisme er manglende samfunnskunnskap og ulik form for utdanning som ikke blir anerkjent i Norge en utfordring. Utdanning og tilegning av relevant kunnskap for det norske samfunn tar tid. Omflytting, som moderne nomader fører i stor grad til at ungdom mister nettverk som venner, naboer, miljø, lokalmiljø og språk. Miljøet lider under at de må flytte rundt fordi de ikke får tildelt bolig av det offentlige og må skaffe bolig selv. Fordi ingen nordmenn vil leie ut til dem, er det ofte pakistanere som leier ut for en kort periode når de selv er i Pakistan på familiebesøk. Det er en utfordring at flere familier ikke kjøper bolig, pga. av religion og lån og renter, som medvirker til usikker boligsituasjon (I Sverige, England og USA for eksempel 10

11 finnes det andre løsninger og banker som tar med dette aspektet i betraktning). Vanskelig å bygge nettverk med nordmenn svært uheldig med tanke på at 80% av jobber blir besatt via nettverk. Det finnes mange somaliske organisasjoner, men mangler èn paraplyorganisasjon, som kunne vært nyttig for å samle ressursene dette må de som er aktive i organisasjoner ta ansvar for selv og gjøre selv, men det trengs hjelp for tilrettelegging. MULIGHETER Mentorprogram få frem de gode rollemodellene - Tilbud om mentorordning for ungdom mellom Linke mentordning til Diversity Charters medlemsbedrifter og partnere, der ungdommer bidrar med sin kompetanse, og samtidig lærer, får arbeidserfaring og referanser. - Fremme/belønne bedrifter: Tilbud/tilskudd for selskaper som ansetter unge. Arbeidsviljen er til stede. Kan også være en fin mulighet for unge å få en mentor i et selskap. Store organisasjoner kan også være med å gi opplæring og veilede ungdommer. Å arbeide frivillig kan gi gode referanser for senere arbeid. - Ungdoms mentor/frivillige Mentorer blant ungdom er viktig, hjelp fra likesinnede inspirerer og motiverer videre i arbeidet med å vise ungdommer og unge voksne med mål, da er det stor mulighet for å lykkes (fortsette på skolen/komme i drømmejobben). - Mentor for alle aldre. De som allerede har kommet til Norge kan hjelpe de som kommer til Norge. Nettside - Tankesmie med ungdom i spissen. Lage nettside med informasjon, der Facebook også kan brukes som informasjonskilde. - Kartlegge og samle nettverk på nettsiden. Informere om diverse somaliske organisasjoner som allerede er i Norge. Det finnes mange hjelptiltak og organisasjoner som ikke samarbeider og som ikke er kjent, lage tilbuds/info side. - Nettverk er viktig. Infoside til alle nyankomne: Viktig at ungdommen selv lager sidene til sin gruppe. Også viktig at det er folk med ulik bakgrunn i 11

12 mentor/nettverksgruppen. For nyankomne somaliere er det viktig å komme inn i gode nettverk, dette kan være lettere enn å jobbe i forhold til ungdommer som allerede er havnet i feil miljø. - Nettverk blant unge i jobb. Unge i jobb som for eksempel har fått lærlingeplass, hjelper andre unge inn i jobb. Dele beste praksiser. Ungdommen ser lettere muligheter, kanskje fordi de har hele livet foran seg, men det er viktig å få fram at alle har muligheter, også eldre. Benytte moskeen, som har en stor formidlingsmulighet. Lage moteshow for å vise frem kulturelle klesplagg. Skaffe egen tv, radio for norsksomaliske ungdommer. En annen mulighet er å samarbeide med for eksempel Utrop Tv og avis. Det er viktig at somaliere er med på å beskrive utfordringene i miljøet, for slik å finne løsninger gjennom samarbeid mellom somaliere og norske. Legge til rette for tverrkulturelle møteplasser, som er en stor mulighet. TRUSSLER For lite kontakt mellom det somaliske og norske miljøet. Familien kan ofte være til hinder for at norsksomaliske ungdommen får komme ut og får lov til å være sammen med norske. Her er det både en generasjonskløft og en kulturkløft. Familien er redde for at sine barn skal miste sin (somaliske) identitet. Norske familier kan hindre denne integreringen ved at de også er tilbakeholdne med å tillate sine barn å leke med barn med somalisk bakgrunn. De har sine fordommer fra stigmatiseringen i media. Mobbing fra andre elever og lærere pågår. Det har hendt at unge med somalisk bakgrunn har fått høre at de ikke trenger å prestere fordi de kan kjøre buss som alle andre somaliere. De blir lettere pushet til yrkesfag enn akademisk høyere utdanning. De blir også utelatt fra fester hvor andre blir invitert pga. sin bakgrunn. Dette fører til rasisme. Dette viser mangel på kunnskap, der nordmenn vet for lite om somalisk kultur og omvendt. En annen trussel er om somaliere forblir stigmatiserte, og at Norge ikke får oppleve, innsikt i den kompetanse som faktisk finnes. De som lettere faller ut. Enslige som kommer til Norge har ofte et press på seg til å tjene 12

13 penger for familien i Somalia. Mindreårige kan bli plassert i familier de ikke ønsker, da blir det oftere konflikter. De andre kan falle ut også pga. manglende tilhørighet. I tillegg kan misbrukt tolkning av Islam for svakere ungdom lettere bli påvirket i sin søken etter identitet. Segregering: Politikere og andre har en tendens til å omtale det somaliske miljø når det gjelder tiltak fremfor å likestille de med de andre innflytterne. Politikere snakker oftere om tilbud til Somaliere enn andre minoriteter. Det blir feil fokus. Konklusjon Utfordringene beskrevet ovenfor viser at det finnes mange muligheter og eksisterende styrker å bygge opp under; ungdommer med unik flerkulturell kompetanse, stor lærevilje, sterke kvinner, mange organisasjoner, et sterkt fellesskap og stort pågangsmot og vilje for å endre situasjonen, særlig blant unge. Derfor vil NORSOMbro bygge videre på disse styrkene, og gjennom ulike aktiviteter, konkrete verktøy og kursing, informasjonsspredning, samt bevisstgjøring av allerede eksisterende rollemodeller i miljøet, gå inn i lokalmiljøene med disse tiltakene. Vi ønsker med denne tilnærmingen, sammen med mennesker med somalisk bakgrunn, så vel som somaliske og norske samarbeidspartnere, å få til en dominoeffekt for å være med på å skape en gjensidig kulturforståelse og brobygging mellom det norske og somaliske miljøet i Oslo. 13

14 8. Videre tiltak Ut ifra de to SWOT-analysene, og med innspill fra referansegruppen har vi kommet fram til følgende tiltak som vi søker om midler til å gjennomføre. Alle enkelttiltak vil gjennomføres i samarbeid med minst en somalisk organisasjon. Tidsplanen for tiltakene under vil også være åpen for endring og tilpasning ettersom prosjektet videreutvikles. Fremgangsmåte for organisering av NORSOMbro er som følger: Hovedprosjektgruppa etableres med 1 og et halvt årsverk, som vil ha ansvar for gjennomføring, samt etablering av alle samarbeidsavtaler. TILTAK 0: Etablering av prosjektteam TILTAK 1: Etablering av nettside der personer med somalisk bakgrunn frontes Nettsiden skal være en rollemodell-portal over somaliske forbilder, eldre så vel som unge der en rollemodell promoteres hver måned. Nettsiden vil også inkludere informasjon og kalender med aktivtitene tilknyttet NORSOMbro, samt informasjon om ulike somaliske organisasjoner Hvorfor er rollemodell bygging viktig? Å styrke omdømme til somaliere ble trukket fram som viktig, både i forhold til det somaliske miljøet som helhet, men også i forhold til det norsksomaliske ungdomsmiljøet i SWOTanalysene, noe vi også så for oss i målsetningene i prosjektet. Derfor er fremheving av rollemodeller med somalisk bakgrunn en viktig del av det videre prosjektet. Dette henger også sammen med et behov for å øke kunnskap og forståelse mellom det norske og somaliske miljøet, for slik å oppnå økt respekt for somaliere hos etniske nordmenn. Vi ser rollemodellbygging gjennom nettside med en månedlig rollemodell som et ledd i å oppnå dette samfunnsmålet. Tidsplan Søknader om finansiell støtte sendes ut fortløpende. I slutten av mai, juni og juli begynner innsamlingsarbeidet og intervjuer. Design av nettsiden er ferdig i juni. I august 2011 nettsiden på plass, lanseres 25. august. Nettsidene oppdateres hver måned. I slutten av 2011/begynnelsen av 2012 lanseres NORSOMbro-prosjektet gjennom en stor event og feiring der rollemodellnettsiden promoteres. Det blir et variert heldagsprogram åpent 14

15 for alle, der nettsiden og NORSOMbro prosjektet promoteres, med konsert og norsksomalisk moteshow. Det blir også somaliske og norske barnefortellinger for de små, for slik å få til en dag med gjensidig kulturopplysning og utveksling mellom det somaliske og norske. Organisering Leadership Foundation ved Lisa Cooper og NORSOMbro prosjektteam, samt Vigdis Lamberg ved Metier vil stå for den praktiske gjennomføringen av arrangementet. Samarbeidspartnere gjøres i løpet av de neste månedene, mai-september. SomLys vil være med på å utforme informasjon til nettsiden. I tillegg vil Politiet undersøke om de vil med på promoteringen av dette tiltaket, gjennom nettsiden, og på selve arrangementet. IMDi er også en potensiell samarbeidspartner på dette tiltaket. TILTAK 2: Tiltak rettet direkte inn i lokalmiljøer: Mentorordning, kursing og brobygging Aktivitetene skal være åpne for alle, med hovedfokus på at ungdommer får verktøy som de kan bruke senere, også til utviklingen av nye prosjekter. Tiltak 2 - LOKAL MILJØ Mai Juni Juli/Aug Sept Okt Nov Des Planlegging og møter med lokale organisasjoner 20.aug Mentorprogram 1 helg 15. (helg) 1 helg HIPP kurs Kulturelle utvekslingsmøter 20. aug UK eksperter 20. aug 1 helg a. Mentorordning og arbeidserfaring for ungdom mellom år Mentorprogrammet skal gi ungdommer muligheter for praksisplasser og verktøy for arbeidslivet. Dette tiltaket vil være et tilbud om mentorordning for ungdom mellom år. Mentorordningen linkes til Diversity Charters (Leadership Foundation prosjekt) 15

16 medlemsbedrifter og partnere, der ungdommer hjelper til med sin kompetanse, og samtidig lærer, får arbeidserfaring og referanser. Store organisasjoner kan også være med å gi opplæring og veilede ungdommer. Det er viktig å legge opp til å få møte med riktige bedrifter for ungdom, for eksempel kulturlærling-prosjektet, med NAV som samarbeidspartner, eller Utrop. Mentorprogrammet vil også inkludere erfaringsutveksling der unge voksne med somalisk bakgrunn vil fungere som mentorer, gjennom å fortelle om sine erfaringer fra arbeidslivet, og inspirerer og motiverer norsksomaliske ungdommer til å sette sine egne mål, noe som er en viktig forutsetning for å lykkes og komme dit man vil. Hvorfor er mentorordning for ungdom viktig? Det er en utfordring å bygge nettverk med nordmenn om man ikke er innenfor, dette er svært uheldig med tanke på jobbsøkerprosess når 80% av jobber blir besatt via nettverk. Det er viktig å ta vare på den unge arbeidskraften som den voksende generasjonen av ungdommer med norsksomlisk bakgrunn representerer. Norsksomaliske ungdommer kan mange språk, og har en unik flerkulturell kompetanse, som Norge er avhengig av for å fungere som et godt flerkulturelt samfunn. Derfor er det svært fruktbart for begge parter, både arbeidsgivere og arbeidstakere at ungdommer får hjelp til å få den første arbeidserfaringen. Samtidig er det å lære å få fram hva slags kompetanse man faktisk har ovenfor arbeidsgivere viktig i denne sammenheng. Tidsplan Mentorordningen lanseres i helgen midt i oktober 2011 der programmet over 2-3 dager vil bestå av minikursing i prosjektledelse ved Metier. Deretter vil ungdomsmentorer dele sine erfaringer, og det vil være en speed-dating mellom Diversity Charter bedrifter og ungdommer, samt en presentasjon av organisasjoner som gjerne vil ha lærlinger for å få ungdom i praksisplasser. Organisering NORSOMbro Prosjektteam samarbeider med Metier i utviklingen av dette tiltaket. I tillegg skal det undersøkes om Diversity Charter medlemsbedriftene og partnere vil være med i arbeidet, samt andre potensielle somaliske samarbeidspartnere, som vi finner på møtet i 16

17 begynnelsen av juni, og mot slutten av august. b. Kursing: Opplæring for ungdommer i konfliktløsningsmetoder, kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner Et annet tilbud er kurs for ungdommer i Help Increase the Peace Project (HIPP). HIPP lærer konfliktløsningsmetoder, bygger fellesskap og styrker selvinnsikt, kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner gjennom deltakende pedagogikk. Metodens historie starter med borgerrettighetsbevegelsen i USA. Norges Fredslags fredsundervisningsgruppe arbeider for å implementere metoden i Norge. Mye av utgangspunktet er nettopp at deltagerne lærer og kan gi opplæringen og verktøyene videre på lang sikt. Kurset er åpent for ungdommer med ulik bakgrunn. Hvorfor er kursing og aktivitetstilbud for ungdom viktig? Ungdommen føler seg ofte ensomme blir ikke forstått hverken hjemme eller i det norske miljøet er i mellom. Mediers ensidige dekning også er med på å påvirke til å sette ungdom i bås og til stigmatisering. Ungdommen blir lite lyttet til innenfor det somaliske miljøet, og en del ungdommer faller fra skolen, særlig gutter. Det finnes klubber i alle bydeler, men ikke mange nok fritidsklubber og møteplasser i lokalmiljø kan føre til at ungdommer havner i feil miljø. Samtidig er det mange unge somaliere, og det er viktig å ta vare på den unge arbeidskraften, som er en stor ressurs, og som er med på å bygge fremtidens Norge. Det er derfor viktig å gi ungdommer muligheter og verktøy som de kan bygge videre på selv, og å få den tilliten til at de kan vise fram det store potensialet de har. Tidsplan Selve kursingen vil finne sted en helg i september, november og desember over tre dager hver helg. Rekrutteringen vil være i samarbeid med våre samarbeidsorganisasjoner fra møtet med organisasjoner i juni og i august. Det er også muligheter for at kursdeltagerne kan utdanne seg videre og selv bli fremtidige fasilitatorer innenfor denne type fredsundervisningsmetode. Organisering Kursingen i HIPP vil være i samarbeid med Norges Fredslag, og for eksempel Somalisk Studenterforening, i tillegg til andre ungdomsorganisasjoner (som for eksempel Orkis ressurssenter, Riverside og Agenda X). 17

18 c. Treff / møter for å skape gjensidig kulturutveksling og forståelse mellom norske og somaliske miljøer Vi ønsker å organisere 3 møter i lokal miljøer med fokus på gjensidig kulturell utveksling og forståelse. I dette arbeidet vil også 2 eksperter fra UK på lokalsamfunns arbeid, holde et 2 dagers seminar to ulike steder i Oslo om hvordan man kan bygge opp prosjekter og gi verktøy til lokalsamfunnsutvikling. Dette kan kombineres med skolebesøk og foredrag der personlige historier trekkes fram på ungdomsskole/videregående, og somalisk og norsk barnefortellingsstund på barneskoler. Det er også mulig å arrangere gjensidig kultur utvekslingskveld mellom det somaliske og norske tilknyttet skoler. Vi ser IMDi som mulig samarbeidspartner på dette tiltaket. De kan også bistå med lokaler til møter med interesserte organisasjoner. Hvorfor er det viktig å skape møteplasser? Å legge til rette for flere tverrkulturelle møteplasser for møte mellom norsk og somalisk miljø har vært sentralt i våre funn. Dette ser vi også som en av de avgjørende faktorene for å bygge opp gjensidig kulturell forståelse i Norge og bygge broer. Tidsplan Vi kom fram til at vi begynner prosessen med å finne samarbeidspartnere på de ulike prosjektene på tiltak 2, gjennom et dialogmøte med ungdomsorganisasjoner for å kartlegge organisasjonene, og ulike arbeidsområder. Videre for å se på hva som har fungert i prosjekter tidligere og hva som ikke er blitt gjort før, og for å finne nye samarbeidspartnere for prosjektene og tiltakene ovenfor. Møtet vil finne sted sensommeren Organisering Vi ønsker å tilknytte aktivitetene nevnt over til allerede eksisterende ungdomsgrupper og prosjekter med mange gode erfaringer som Primærmedisinsk Verksted, Somalisk ressursorganisasjon, Riverside, søndagsklassen, jentegruppe, og for eksempel Somalisk Studenterforening og Somnor, ORKIS ressurssenter. NORSOMbro prosjektteam tar kontakt med disse for å planlegge gjennomføringen av tiltakene. 18

19 TILTAK 3: Fokus på økt sysselsetning og utdanning i Norge og Somalia Fokus på økt sysselsetning og utdanning i Norge og Somalia gjennom sosialt entreprenørskaps initiativer, er prosjektets langsiktige mål. Derfor starter vi opp dette tiltaket med en rundebordskonferanse med temaet sysselsetting og utdanning for å se hva slags muligheter som finnes, og hva som kan gjøres på feltet i samarbeid mellom somalisk og norsk miljø. I tillegg vil vi ha med oss eksperter på prosjektstyring og lokalsamfunns arbeid fra UK på konferansen. Hvorfor er fokus på økt sysselsetting viktig? Som vi har sett i funnene i forprosjektet er lav sysselsetting blant mennesker med somalisk bakgrunn i Norge en stor utfordring, og dette temaet ønsker vi å sette fokus på for å bidra til økt sysselsetting, og økt deltagelse innenfor utdanning. Tidsplan Tiltak 3 Rundebordskonferanse på sysselsetting mai juni juli/aug sept okt nov des Planlegging 5. aug--> Invitasjoner 15. Rundebord 5. Dokumentasjon > Organisering NORSOMbro prosjektteamet, i samarbeid med interesserte samarbeidsorganisasjoner vil planlegge rundebordskonferansen og legge til rette for arrangementet. Nedenfor er en oppsummering av summen for det totale prosjektet per dags dato. Finansiering vil søkes om gjennom ulike kilder inkludert; Grieg Foundation, Rederiforbundet, Kronprinsparets Humanitære Fond, IMDi, Gjensidige Sparebankstiftelse, Den amerikanske ambassade og andre. 19

20 9. Avslutning Tiltakene beskrevet ovenfor bygger på de to SWOT-analysene vi har hatt, og de styrkene, svakhetene, mulighetene og trusslene som kom fram som viktige under møtene. Tiltakene viser seg også å gjenspeile mye av de samfunnsmålene, resultatmålene og effektmålene prosjektet satte opp i begynnelsen. Utfordringene skissert ovenfor viser at det finnes mange muligheter og eksisterende styrker å bygge opp under; ungdommer med unik flerkulturell kompetanse, stor lærevilje, mange organisasjoner, styrke eksisterende nettverk, skape møteplasser, mentorordninger og aktiviteter for ungdom på tvers av bakgrunn, samt å få frem de gode rollemodellene innenfor det somaliske miljøet som allerede finnes. 20

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Sysselsetting og inkludering Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Medlem av etnisk og likestillingsgruppe i SV Velferdskonferansen 06.03.06 Sysselsetting Diskriminering

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok

Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Søknad Søknadsnr. 2013-0154 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Ny giv i den Samiske kommunen Karasjok Kort beskrivelse Det treårige prosjektet skal skape et attraktivt lokalsamfunn

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

O BYGGER BR 6 Velferd 8/2012

O BYGGER BR 6 Velferd 8/2012 6 Velferd 8/2012 Ayaan Yasiin bygger bro mellom det somaliske miljøet og den norske velferdsstaten. Undersøkelse viser at det trengs. Somaliere og Nav finner ikke tonen. «Somaliere må forstå at de ikke

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016 Saksnr.: 2016/6027 Løpenr.: 31868/2016 Klassering: Saksbehandler: Knut Johan Rognlien Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016

Detaljer

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE

MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE lier.kommune.no Sammen kan vi alle bidra til at nye liunger trives og integreres i bygda vår Sammen i Lier MANGFOLD OG INTEGRERING I LIER KOMMUNE Antallet asylsøkere fra krigs- og konfliktområder øker,

Detaljer

Integrerings og mangfoldsarbeid

Integrerings og mangfoldsarbeid Integrerings og mangfoldsarbeid Plannettverket Maryann Knutsen, IMDi Midt-Norge 1 Kommer fra: o Kystbyen midt i Norge midt i leia. Utdanning Sosiologi hovedfag Fremmedrett jur. SAMPLAN 91/92 Arbeid UDI

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september Bakgrunn Røde Kors er nøytral og uavhengig Røde Kors er verdens største internasjonale humanitære organisasjon finnes i 188 land alle kjenner Røde Kors

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Integreringsplan for Flyktninger

Integreringsplan for Flyktninger HVALER KOMMUNE Integreringsplan for Flyktninger Hvaler Kommune 2 Integreringsplan for Flyktninger i Hvaler kommune Det er tre faktorer som mer enn andre definerer integrering: at man snakker og forstår

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport

Alle ungdommer har rett til. Sluttrapport Alle ungdommer har rett til Sluttrapport 1 Forord I 2009 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Alle ungdommer har rett til hos Helse og rehabilitering og fikk prosjektmidler innvilget. Prosjektet gikk

Detaljer

Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad. http://a-larm.no/

Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad. http://a-larm.no/ Sandefjord:19 mars Kunnskap og brobygging på ROP- feltet «Hvordan kan behandlingen innrettes slik at pasienten/ brukeren blir i stand til å ta egne valg» Av: Tommy Sjåfjell Brukerrådet Blå Kors sør Borgestad

Detaljer

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel Rissa kommune

Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDSBOKA Kapittel Rissa kommune Læringsnettverk Bosetting, Kvalifisering og Inkludering ARBEIDBOKA Kapittel 1-4 - Rissa kommune Endeling versjon av arbeidsboka sendes inn før 4. nettverkssamling - innen 20.februar 2016. endes til: dag.langfjaeran@ks.no

Detaljer

Veien fra utenfor til innenfor med fokus på flyktninger. Halwan Ibrahim Seksjonsleder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, region Vest

Veien fra utenfor til innenfor med fokus på flyktninger. Halwan Ibrahim Seksjonsleder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, region Vest Veien fra utenfor til innenfor med fokus på flyktninger Halwan Ibrahim Seksjonsleder Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, region Vest Hvor kommer innvandrerne fra 26.10.2016 2 26.10.2016 3 Mål for integreringspolitikken

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Hva er NODE Eyde Women?

Hva er NODE Eyde Women? Hva er NODE Eyde Women? NEW er et nettverk for kvinner i GCE NODE og NCE Eyde på Sørlandet. Vi jobber for å styrke kvinner i industrien, øke antall kvinner på alle nivå i operative stillinger, samt skape

Detaljer

For å gå direkte til spørreskjema for bydeler klikk her. Spørreskjemaet til kommuner starter rett under innledningen.

For å gå direkte til spørreskjema for bydeler klikk her. Spørreskjemaet til kommuner starter rett under innledningen. Eksempelskjema for IMDis kommuneundersøkelse 2016 I dette eksempelskjemaet ser du alle spørsmål som stilles ved datainnsamlingen. For en del kommuner er det flere spørsmål her enn i det reelle spørreskjemaet,

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

«Aviskafé for blinde og svaksynte» Prosjektnr: 2011/1/0353. Forebyggingsprosjekt

«Aviskafé for blinde og svaksynte» Prosjektnr: 2011/1/0353. Forebyggingsprosjekt 2011-2013 «Aviskafé for blinde og svaksynte» Prosjektnr: 2011/1/0353 Forebyggingsprosjekt Prosjektleder Aina Kaupang Norges Blindeforbund Oslo 2011-2013 Forord Norges Blindeforbund Oslo vil takke ExtraStiftelsen

Detaljer

Bolig og oppvekst Konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold. Boligsosial konferanse, Langesund 25.10.2012 Inger Lise Skog Hansen Fafo

Bolig og oppvekst Konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold. Boligsosial konferanse, Langesund 25.10.2012 Inger Lise Skog Hansen Fafo Bolig og oppvekst Konsekvenser av å vokse opp under vanskelige boforhold. Boligsosial konferanse, Langesund 25.10.2012 Inger Lise Skog Hansen Fafo 2 Foredrag Barn bolig, noe bakgrunn Boligfordeling i Norge

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0147 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn "Inderøy - best i lag" Kort beskrivelse Prosjektet «Inderøy best i lag» skal fremme bolyst, tilflytting og inkludering.

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport

Nettverk på tvers av diagnoser. Sluttrapport Nettverk på tvers av diagnoser Sluttrapport 1 Sammendrag Bakgrunn for prosjektet og målsetning Tillitsvalgte og ansatte i mindre diagnosespesifikke organisasjoner har ofte mye å gjøre med å drive organisasjonene,

Detaljer

Presentasjon av Barbro Thorvaldsen

Presentasjon av Barbro Thorvaldsen Presentasjon av Barbro Thorvaldsen Agenda for foredraget og praksis mål og vei resultater og innhold homogene og heterogene grupper Nyttige adresser: Lozanov-metoden på norsk suggestopedi.no Norsk Suggestopediforening

Detaljer

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling.

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. GLOBAL FUTURE TROMS Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. Global Future er et karriereutviklingsprogram for innvandrere

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1

Kultur og samfunn. å leve sammen. Del 1 Kultur og samfunn å leve sammen Del 1 1 1 2 Kapittel 1 Du og de andre Jenta på bildet ser seg selv i et speil. Hva tror du hun tenker når hun ser seg i speilet? Ser hun den samme personen som vennene hennes

Detaljer

Ikke enkelt når det er dobbelt. Om psykiske lidelser hos utviklingshemmede. Konferanse i Bergen 3. og 4. mai 2012

Ikke enkelt når det er dobbelt. Om psykiske lidelser hos utviklingshemmede. Konferanse i Bergen 3. og 4. mai 2012 Ikke enkelt når det er dobbelt. Om psykiske lidelser hos utviklingshemmede. Konferanse i Bergen 3. og 4. mai 2012 Fang drømmen Dan Schimmel, prosjektleder og politisk konsulent for arbeids markedstematikk

Detaljer

Befolkningsvekst avhenger av integrering (inkludering) og mangfold gir styrke

Befolkningsvekst avhenger av integrering (inkludering) og mangfold gir styrke Folk møter folk Befolkningsvekst avhenger av integrering (inkludering) og mangfold gir styrke Kommuner og regioner som ser innvandring som en mulighet for å oppnå god samfunnsutvikling vil lykkes best

Detaljer

Betingelser for frivillig innsats motivasjon og kontekst

Betingelser for frivillig innsats motivasjon og kontekst Betingelser for frivillig innsats motivasjon og kontekst Dag Wollebæk, Synne Sætrang og Audun Fladmoe Presentasjon av rapport, 23. juni 2015 Formål/hovedbidrag 1. Hva skjer i de ulike fasene av? Hvordan

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Helene Arholm, regiondirektør KS Vest Norge

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Helene Arholm, regiondirektør KS Vest Norge Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Helene Arholm, regiondirektør KS Vest Norge Kort om KS 19 fylkeskommuner 428 kommuner 500 bedrifter som har 440 000 ansatte (184 mrd kroner) 11 500

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

F O R E D R A G B E S T I L L E T F O R E D R A G M E D C O A C H R O G E R K V A L Ø Y FOREDRAGENE SOM GIR FORSTÅELSE, INNSIKT OG VARIG ENDRING

F O R E D R A G B E S T I L L E T F O R E D R A G M E D C O A C H R O G E R K V A L Ø Y FOREDRAGENE SOM GIR FORSTÅELSE, INNSIKT OG VARIG ENDRING FOREDRAG B E S T I L L E T M E D C O A C H R O G E R K V A L Ø Y FOREDRAGENE SOM GIR FORSTÅELSE, INNSIKT OG VARIG ENDRING Hva om stadig nye teknikker, metoder og verktøy for å '"fikse" livet eller jobben

Detaljer

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap

St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap TILTAKSPLAN 2012 St.Hanshaugen Frivilligsentral -en møteplass for frivillig engasjement og deltagelse, basert på respekt, mangfold og gode fellesskap Jorid Tharaldsen 01.11.11 FOREBYGGE AT FOLK OPPLEVER

Detaljer

«Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle»

«Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle» «Er du sikker på at de er så ille da? Litt erting man en jo tåle» Ingrid Ingrid Lund, Lund, Professor Professor i Spesialpedagogikk spesialpedagogikk «Hvor kjapt skal man heve flagget? Bruke begrepet mobbing?

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

Hvordan gjøre naturen til en god inkluderingsarena? Natursamling i Stavanger 17.september 2016

Hvordan gjøre naturen til en god inkluderingsarena? Natursamling i Stavanger 17.september 2016 Hvordan gjøre naturen til en god inkluderingsarena? Natursamling i Stavanger 17.september 2016 NORSK FRILUFTSLIV fellesorganisasjon for 16 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner 940 000 medlemskap

Detaljer

Sluttrapport Café Fontene

Sluttrapport Café Fontene Sluttrapport Café Fontene Drammen 21.01.16 Et av våre medlemmer lager kunstmaleri på Café Fontene 1 Innholdsfortegnelse Forord Side 3 Sammendrag Side 3 Kapittel 1: Bakgrunn for prosjektet/målsetting Side

Detaljer

Samtalegruppe for ungdom som har opplevd foreldrenes samlivsbrudd PIS-GRUPPER

Samtalegruppe for ungdom som har opplevd foreldrenes samlivsbrudd PIS-GRUPPER Samtalegruppe for ungdom som har opplevd foreldrenes samlivsbrudd PIS-GRUPPER BAKGRUNN FOR Å DRIVE PIS-GRUPPER 20 25 000 barn pr år opplever foreldrenes samlivsbrudd Barn og ungdom med skilte foreldre

Detaljer

Å veilede nyankomne på asylmottak

Å veilede nyankomne på asylmottak Å veilede nyankomne på asylmottak Kompetansesamling karriere- og yrkesveiledning på asylmottak 20.01.2017 // Maja Kielland og Tone Salthe NAV Integrering Oslo En kompetanseenhet for fagfeltet arbeidsrettet

Detaljer

[start kap] Innledning

[start kap] Innledning Innhold innledning............................................ 7 den kompetente tenåringen.......................... 11 helsefremmende samtaler............................ 13 fordeler med samtaler...............................

Detaljer

PROKUS Et samarbeid mellom 4 bydeler

PROKUS Et samarbeid mellom 4 bydeler PROKUS 2012-2016 Et samarbeid mellom 4 bydeler Introduksjon Hva er PROKUS? Hvem er med? Lederollen går på rundgang, i år er det Bjerke som har den Bakgrunn Felles deltakelse på Kvello opplæring Hypotese

Detaljer

Tine Anette, Arbeidsinstituttet

Tine Anette, Arbeidsinstituttet Kronprinsparets fond Å være ung har alltid vært utfordrende. Det handler om å være unik men ikke annerledes. Unge i dag lever i en verden der alt er synlig, der man kan være sosial 24 timer i døgnet uten

Detaljer

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17

Identitetsguide. Nydalen vgs. 2016/17 Identitetsguide Nydalen vgs. 2016/17 Sammen for elevene! Nydalen vgs. er en sammensatt og spennende skole med et sterkt fokus på mangfold. Vi har fem ulike avdelinger der alle elevene våre har forskjellig

Detaljer

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen

Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Flyktninger - en ressurs dersom de får riktige forutsetninger! Ved NAV Øksnes Leif Henriksen og Hjertrud Johnsen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Detaljer

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kreativt partnerskap i videregående skoler i Oppland 2013-14 Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kontakt: Vivian Haverstadløkken, rådgiver Kulturenheten Vivian.haverstadlokken@oppland.org www.oppland.ksys.no

Detaljer

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge

Frivillighetsbarometeret Frivillighet Norge Frivillighetsbarometeret 2017 Frivillighet Norge Innhold 1. Om frivillighetsbarometeret 3 2. Hvem investerer tid i frivillig arbeid? 6 3. Nordmenns deltakelse i frivillige organisasjoner 11 4. Rekruttering

Detaljer

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Et åpent barnevern - kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Innhold 1. Innledning 1 2. Nå-situasjon 2 3. Mål for kommunikasjon om barnevernet 3 4. Ambisjoner, utfordringer og løsninger 3 1. Alle

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen

Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Søknad Søknadsnr. 2013-0039 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Skape stedstilhørighet for innvandrere for å sikre varig bosetting i kommunen Kort beskrivelse Midtre Gauldal

Detaljer

Handlingsplan barnefattigdom 2012

Handlingsplan barnefattigdom 2012 Handlingsplan barnefattigdom 2012 HANDLINGSPLAN BARNEFATTIGDOM 2012 Bakgrunn Eidsberg kommune er en kommune med stor andel av barn som vokser opp i familier med lav inntekt. Dette gjør at barna har en

Detaljer

Forebygging 2010/1/0422 Idrett og integrasjon av unge flyktninger

Forebygging 2010/1/0422 Idrett og integrasjon av unge flyktninger Sluttrapport IF Tønsbergkameratenes Boksegruppe Norges idrettsforbund olympiske og paralympiske komite Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Forebygging 2010/1/0422 Idrett og integrasjon av unge flyktninger

Detaljer

Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene. Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året)

Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene. Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året) Hva er NSO? Paraplyorganisasjonen for de lokale studentdemokratiene Studenters nasjonale talerør Vår politikk skapes på landsstyremøtene (5 helger i året) Landsmøte velger hver vår politisk ledelse og

Detaljer

Ungdom i svevet Hva er virksomt i arbeid med ungdom som strever med livene sine? Catrine Torbjørnsen Halås

Ungdom i svevet Hva er virksomt i arbeid med ungdom som strever med livene sine? Catrine Torbjørnsen Halås Ungdom i svevet Hva er virksomt i arbeid med ungdom som strever med livene sine? Catrine Torbjørnsen Halås Ungdom i svevet startet i Nordland med 15 prosjekter forankring i barnevern, NAV, skole, helse

Detaljer

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Omsorg på tvers Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Prosjektleder: Organisasjonssjef Roar Råken 1 Bakgrunn I 2010-2012 jobbet

Detaljer

Gatemegling. Konfliktarbeid i praksis. Mari Olsgaard

Gatemegling. Konfliktarbeid i praksis. Mari Olsgaard Gatemegling Konfliktarbeid i praksis Mari Olsgaard Gatemegling sin historie Konfliktrådets prosjekt fra 1998 Hoveddelen av saker var alternativ til straff i mindre lovbrudd utført av ungdom Ville forebygge

Detaljer

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid

Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Lære om Norge gjennom Idrett og gruppe arbeid Bakgrunn til MIL (Møhlenpris Idrettslag) Møhlenpris idrettslag startet i høsten 2010. MIL opererer som et transitt mellom ungdommen og lokalt idrettslag. I

Detaljer

Brukersamlinger et delprosjekt

Brukersamlinger et delprosjekt Brukersamlinger et delprosjekt 3 Brukersamlinger for etnisk minoritetsspråklige foreldre til barn med hørselstap Hvor? Stavanger, Oslo, Trondheim, Porsgrunn Gjennomføring og innhold Stavanger (Statped

Detaljer

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015

Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 Å rsplan for Hol barnehage 2014-2015 med kalender og planoversikt Hol barnehage Natur og kulturbarnehagen Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon, Lov om barnehager, «Rammeplanen, Vedtekter for Hol kommune,

Detaljer

Frivillig & idealistisk org

Frivillig & idealistisk org Frivillig & idealistisk org Nettside: www.abloom.no Medlemsorganisasjon Abloom studios Abloom filmfestival Visjon: Alle barn og unge med nedsatt funksjonsevne skal bli verdsatt, sett og hørt! Hvem er vi?

Detaljer

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?»

bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» «Hvorfor velger ikke norsk ungdom bilbransjen og hva kan vi gjøre med det?» Hva gjøres i dag Øke antall lærebedrifter Aksjon lærebedrift samt Samfunnskontrakten Øke kvaliteten på lærebedriftene I styret

Detaljer

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering

Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Barne, Likestillings- og Inkluderingsdepartement Postboks 8036 Dep. 0030 Oslo Dato: 13.10.2011 Høringssvar fra Flerkulturelt kirkelig nettverk på NOU 2011:14. Bedre Integrering Innledning Norges Kristne

Detaljer

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016 Regional koordinator Eva Torill Jacobsen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) etj@imdi.no Mobil: 957 7 0 656 Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse

Detaljer

MIL/INTRO TILTAK. fotball

MIL/INTRO TILTAK. fotball Volleyball MIL/INTRO TILTAK fotball HVEM ER MIL Møhlenpris Idrettslag er et idrettslag opprettet som inkluderingstiltak, med minoritetsungdom i Årstad og Bergenhus bydeler som primære målgrupper. MIL jobber

Detaljer

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål

V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI. Nye metoder på kjente mål V E I L E D E R LOKALT -DEMOKRATI Nye metoder på kjente mål Veilederen er utarbeidet på grunnlag av rapporten Møte mellom moderne teknologi og lokaldemokrati skrevet av forskere ved Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering

UmE-prosjektet. Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket. Virksomhetsområde: Rehabilitering UmE-prosjektet Unge møter Eldre - for å fjerne generasjonskløften - få flere unge til å velge omsorgsyrket Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjektnr: 2008/3/0315 Prosjektnavn: Ume-prosjektet Søkerorganisasjon:

Detaljer

Kamera går! Sluttrapport

Kamera går! Sluttrapport Kamera går! Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Kamera går! hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet hadde som målsetning å kurse organisasjoner for ungdom

Detaljer

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756

Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt. Fargerikt besøk. Prosjektnummer 2014/FBM5756 Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Sluttrapport for prosjekt Fargerikt besøk Prosjektnummer 2014/FBM5756 Dette prosjektet er støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering. 1 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene.

Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene. Hvordan analysere case fra hverdagslivet i lys av interkulturell pedagogikk? Om veiledning til barnehagene. Vibeke Solbue Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Bergen Disposisjon 1. økt: tre bilder av

Detaljer

4.1 Forslag til handlingsplan

4.1 Forslag til handlingsplan Pkt. 4 Handlingsplan 4.1 Forslag til handlingsplan 2018 2019 LANDSKONFERANSE FOR FAGFORBUNDET UNG bli laget sentralt - Fagforbundet Ung skal være representert i LOs ungdomsutvalg i forbundsregionene og

Detaljer

Verdidokument. for Åsane Håndball

Verdidokument. for Åsane Håndball Verdidokument for Åsane Håndball Åsane Håndball ble som en del av Åsane Idrettslag stiftet i 1971, men ble 26. januar1997 stiftet som en selvstendig enhet blant flere enheter etter fleridrettsmodellen

Detaljer

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess.

Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. Organisering og drift av flere Newton-rom i en region Vilje til kollektivt arbeid, evne til å ta faglige sprang og mot til å gå for suksess. RKK Indre Salten er et interkommunalt kontor eid av Beiarn,

Detaljer

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger?

Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? 58 DYPDYKK 2016: HVA KJENNETEGNER KOMMUNER SOM ANSETTER FLYKTNINGER? DYPDYKK 2016 Hva kjennetegner kommuner som ansetter flyktninger? Deltakelse i arbeidslivet er viktig for å integrere flyktninger i det

Detaljer

KRAFTSENTERET ASKIM A S K I M. En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne. NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein

KRAFTSENTERET ASKIM A S K I M. En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne. NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein A S K I M En god by å bo og jobbe i for ALLE innbyggerne NAFO s skoleeiernettverk Bergen mai 2013 Anne Mørland Lein 15 315 innbyggere pr. 1. januar 2013 18,5 % innvandrere 5,6 % vestlige 12,9 % ikke-vestlige

Detaljer

BYDELSMØDRE SAMSKAPING & SAMARBEID

BYDELSMØDRE SAMSKAPING & SAMARBEID BYDELSMØDRE SAMSKAPING & SAMARBEID GRORUDDALEN Mer enn hver 5. Oslo innbygger bor i Groruddalen. Flere av bydelene i Groruddalen har mer enn 50% innvandrerbefolkning Grafittikunst på Stovner 2016 Bydelsmødre,nettverk

Detaljer

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen Mål for prosjektet Formål med intervjuet Skaffe oss innsikt i innvandrerbefolkningens behov og erfaringer knyttet til tuberkulose i Drammen. Konkrete mål Finne ut hva som kan bidra til at personer med

Detaljer

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent «Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for

Detaljer

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund

Når far ikke lenger er like sprek. Norges Parkinsonforbund Når far ikke lenger er like sprek Norges Parkinsonforbund Forord I dette prosjektet må det rettes en stor takk til nevrologer og fysioterapeuter som frivillig stiller opp tidlig en morgen på sine frihelger,

Detaljer

Unge tanker om fattigdom. Sluttrapport

Unge tanker om fattigdom. Sluttrapport Unge tanker om fattigdom Sluttrapport Forord I denne rapporten vil Unge funksjonshemmede kort gjøre rede for arbeidet med prosjektet Unge tanker om fattigdom. Rapporten vil også ta for seg vurdering av

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Minoritetsrådgiver: Omar Drammeh: Minoritetsrådgiver

Minoritetsrådgiver: Omar Drammeh: Minoritetsrådgiver Gjenopprettende arbeid med minoritetselever Kuben videregående skole, Oslo avd. Bredtvet Minoritetsrådgiver: Omar Drammeh: Minoritetsrådgiver 1 02.12.2016 Sidsel Rønning - Minoritetsrådgivers oppgave Bidra

Detaljer

Hvordan går det egentlig med integreringen?

Hvordan går det egentlig med integreringen? Hvordan går det egentlig med integreringen? Utfordringer og muligheter Dyveke Hamza, avdelingsdirektør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Utfordring Det er for mange innvandrere i Norge, spesielt

Detaljer

HVORDAN KARTLEGGE. når man ikke finner brukeren?

HVORDAN KARTLEGGE. når man ikke finner brukeren? HVORDAN KARTLEGGE når man ikke finner brukeren? FAGARTIKKEL Av: Katrin Øien, KoRus - Midt Da Ungdata-undersøkelsen viste at 5 prosent av guttene svarte bekreftende på spørsmål om utføring av seksuelle

Detaljer

Eksempelskjema for kommuneundersøkelsen 2015

Eksempelskjema for kommuneundersøkelsen 2015 Eksempelskjema for kommuneundersøkelsen 2015 I dette eksempelskjemaet er alle spørsmålene i undersøkelsen listet opp. For en del kommuner er det flere spørsmål her enn i det reelle spørreskjemaet, ettersom

Detaljer

IOGT Prosjektsøknad 2014 Intro norsk alkoholkultur

IOGT Prosjektsøknad 2014 Intro norsk alkoholkultur IOGT Prosjektsøknad 2014 Intro norsk alkoholkultur Kort beskrivelse Vi ønsker å støtte opp om den restriktive holdningen som finnes mot rus i mange innvandrermiljøer. Bidra til å gjøre foreldre bedre i

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE

Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Treningsprogram for entreprenørskap 50 + -Tower AVKLARINGSSAMTALE Formålet med avklaringssamtalen er å samle inn opplysninger om deltakeren, hjelpe dem med å sette et mål og definere de viktigste styrkene,

Detaljer

Kommunikasjon og samarbeid med flerkulturell stab. Laila Tingvold.

Kommunikasjon og samarbeid med flerkulturell stab. Laila Tingvold. Kommunikasjon og samarbeid med flerkulturell stab Laila Tingvold. Hvordan orientere oss? Tall fra SSB viser at det er 5.1 millioner innbyggere i Norge. Av disse er 669.000 innvandrere og 136.000 er norskfødte

Detaljer

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE

LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE LIKE MULIGHETER BERGER BARNEHAGE Tema: Likestilling og likeverd i praktiskpedagogisk arbeid i barnehagen Deltagere: Hele personalet i barnehagene i Rykkinn område. Rykkinn område består av barnehagene:

Detaljer

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet

Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet Holmen 21.11.2012 Grünerløkka Samarbeidet mellom Choice og Introduksjonsprogrammet et eksempel på hvordan NAV kan samarbeide med næringslivet Introduksjonsordningen Bydel Grünerløkka var en av dem som

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer