HMS Helse-, Miljø- og sikkerhetsarbeid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS Helse-, Miljø- og sikkerhetsarbeid"

Transkript

1 HMS Helse-, Miljø- og sikkerhetsarbeid - Idrettslagets lov - Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene - Intern kontroll - Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) - Ansatte i et idrettslag - Arbeidsgiveransvaret Aktuelle lovhenvisninger; RRB 1-1

2 Regnskaps- og revisjonsbestemmelsene - Gjelder alle organisasjonsledd med årlig omsetning på mindre enn 5 millioner kroner - Formål med bestemmelsene - sikre rettvisende bilde av regnskapet - dekke regnskapsbrukernes behov - felles spesifisering og presentasjon Aktuelle lovhenvisninger; RRB 1-1

3 Huskeliste grunnleggende bokføringsprinsipper RRB organisasjonsleddet må ha et tilstrekkelig regnskapssystem. (Excel er ikke tilstrekkelig hvis du har over 300 bilag i året, må kunne ta ut rapporter pr regnskapsperiode), se også RRB alle transaksjoner skal medtas i regnskapet (uansett størrelse og karakter) 3. alle transaksjoner må ha funnet sted. (Avsetninger for fremtidige kostnader er ikke tillatt) 4. alle transaksjoner må vedrøre organisasjonsleddet (kan ikke ha bilag eller fakturaer i regnskapet som er stilet til andre eller til privatpersoner) 5. alle transaksjoner skal være nøyaktige (stemme overens med beløp, dato og informasjon på bilag/kvittering) 6. regnskapet skal være oppdatert minimum ved hver rapporteringsperiode, se også RRB 2-1, 2-3 og alle transaksjoner skal dokumenteres ved bilag, fakturaer, kvitteringer ol og være i tråd med RRB 2-6 til alle transaksjoner må være mulige å følge fra årsregnskap til bilag og fra bilag til årsregnskap, alle bilag må nummereres 9. Opplysninger og regnskapsdata skal oppbevares og sikres i tråd med RRB 2-18 Aktuelle lovhenvisninger; RRB 2-2 Henvisninger nevnt over

4 Intern kontroll - Gode rutiner, etterlevelse av dokumentasjonskrav og etablerte interne kontroller - reduserer risiko for misligheter og feil - sikrer at regnskapsførsel og bokføring er i tråd med kravene i RRB

5 Intern kontroll - Styrets plikt å; - Sørge for ordentlig og oversiktelig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Aktuelle lovhenvisninger; RRB 4-2

6 Intern kontroll - RRB stiller konkrete krav til rutiner; - Bankkontoer skal disponeres av to personer i fellesskap - Telling av varelager - Fortløpende nummerering på salgsdokumentasjon - Oppbevaringsrutiner av regnskapsmateriale - Utarbeidelse av pliktig rapportering Aktuelle lovhenvisninger; RRB 2-16, 2-15, 2-7, 2-18 og 2-1 og 2-3

7 Intern kontroll - Eksempler på gode interne kontroller utført av kasserer/regnskapsfører; - Tett oppfølging av bank - Utføre avstemminger regelmessig - Påse minimal bruk av kontanter - Attestasjon og godkjenningsrutiner på alle bilag - Kontroll medlemslister fakturering/innkreving av kontingenter med mer - Regelmessige kassetellinger - Tett kontakt med styret/daglig ledelse jevnlig rapportering

8 Oppfølging av bankkonto - Planlegging av pengebruk - Langsiktig planlegging for å sikre tilstrekkelig saldo på bankkonto - Store enkeltutbetalinger/utlegg? - Fakturering - Innkreving av egenandeler med mer

9 Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. (2) Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal: a) fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet b) ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt c) kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen

10 d) under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak e) iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av denne lov f) sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær g) sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når risikoforholdene i virksomheten tilsier det, jf. bokstav c h) foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-,miljø- og sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt

11 Ansatte i et Idrettslag Når er man ansatt i et idrettslag; - Foreligger det personlig arbeidsplikt? - Lar vedkommende seg instruere og kontrollere i arbeidet? - Hvem har ansvaret og risikoen for arbeidsresultatet? - Blir det stilt arbeidslokaler, maskiner, utstyr eller lignende til rådighet? - Regelmessige utbetalinger? Vesentligheten og omfanget av disse punktene må vurderes for hvert konkrete tilfelle for å avgjøre et ansettelsesforhold.

12 Arbeidsgiveransvar Med arbeidsgiver menes enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Aktuelle lover (www.lovdata.no): Arbeidsmiljøloven Folketrygdloven Ferieloven Skatteloven

13 Arbeidsgiveransvar Når man har arbeidsgiveransvar medfører dette en plikt til: Innberetning Forskuddstrekk Feriepenger Korrekt bokføring Sykepenger, yrkesskadeforsikring og OTP Beregning av skatt og arbeidsgiveravgift (se neste sider)

14 Arbeidsgiveravgift Se Skatt for frivillige og ideelle organisasjoner Idrettslaget må betale arbeidsgiveravgift av totale lønnskostnader, hvis den er over kr pr. år Idrettslaget må betale arbeidsgiveravgift for enkeltpersoner dersom lønn til enkeltpersoner overstiger pr. år

15 Skatt Skattefritt beløp for mottaker er kr pr. år Dersom ansatte mottar lønn over kr 4.000, må laget ha egen bankkonto for skattetrekk

16 Utgiftsgodtgjørelse Kilometergodtgjørelse. Diett, med og uten overnatting. Innberettes når beløpet er over kr Dokumentasjon må være tilfredsstillende.

17 Telefongodtgjørelse Fri ek-tjeneste dvs. fri mobil, bredbånd, hjemmetelefon. Skattefritt beløp kr fri ek-tjeneste skattelegges for kr pr. år 2 eller flere fri ek-tjeneste skattelegges for kr pr. år

18 Bilagskvalitet Alle bilag må være fullstendig utfylt. Alle bilag må være originale. Scannede bilag godtas ikke. Når man krever diett må klokkeslett oppgis. Når man krever kilometergodtgjørelse må fullstendig reiserute være oppgitt.

19 Merverdiavgift Merverdiavgiftsloven Utvidet MVA-plikt på idrettsområdet (Kulturmoms) Kompensasjon av merverdiavgift på varer og tjenester Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg Mva på interne tjenester (fritak)

20 Merverdiavgiftsloven Brosjyre finnes på skattetaten (www.skatteetaten.no): Merverdiavgift for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner

21 Merverdiavgiftsloven Avgift som kreves inn på vegne av staten. Avgiftspliktige må registrere seg i avgiftsmanntallet. Grense for registreringsplikt for organisasjoner: kr i avgiftspliktig omsetning* i løpet av en 12-månders periode. I utgangspunktet sees organisasjonen under ett med alle undergrupper, men det kan søkes om at undergrupper blir selvstendig avgiftssubjekt. Alle spørsmål vedrørende mva stilles til skattekontoret.

22 Merverdiavgiftsloven avgiftspliktig virksomhet Avgiftspliktig virksomhet: Kioskvirksomhet hvor man har faste, daglige åpningstider Serveringsvirksomhet ved regelmessig avholdte offentlige dansetilstelninger, bingovirksomhet mm. Omsetning som er av profesjonelt preg (næring) Tilstelninger/dugnader som varer mer enn 3 dager Sponsor, arenareklame og annonser (dersom tidsskriftet/-ene utkommer mer enn 4 ganger pr år) Billettinntekter for enkelte (Kulturmoms)

23 Kulturmoms 1.juli 2010 ble det innført moms på kultur i Norge. For idretten vil det si at det er innført en avgift: med sats på 8% på inngangsbilletter til idrettsarrangement * med sats 8% ved formidling av inngangsbilletter til idrettsarrangement med sats 25% på omsetning og utleie av retten til å benytte idrettsutøvere (spillerrettigheter) 23

24 *Kulturmoms på inngangsbilletter 8% mva på inngangsbilletter gjelder kun den mest profesjonelle delen av idretten: Billettsalg på over kr 3 millioner i året De to øverste divisjonene i fotball (menn) og den øverste divisjonen i ishockey (menn) må legge på 8% mva på inngagnsbilletten uavhengig av beløpsgrensen på kr 3 millioner i året Unntak: Enkeltarrangement skal ikke belaste mva på inngangsbilletter selv om de overstiger kr 3 millioner. 24

25 Kompensasjon av merverdiavgift på varer og tjenester (Momskompensasjon) 25

26 Momskompensasjon varer og tjenester Ordning for momskompensasjon for frivillige organisasjoner (inkludert idretten) som trådte i kraft 1.januar Formål med ordningen er at frivillige organisasjoner skal få kompensert merkostnaden de har i.f.m. mva på varer og tjenester. Ordningen er en egen post i statsbudsjettet (kr 627 mill. i 2012) Ordningen er underlagt Kulturdepartementet. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen på vegne av departement. 26

27 Momskompensasjon Tosporet system: Forenklet ordning Dokumentert ordning Krav om at frivillig innsats er en vesentlig del av virksomheten Sentralleddet (NIF) søker på vegne av alle medlemmene samlet i den forenklet ordning 27

28 Momskompensasjon søknadsprosedyre i idretten Alle medlemmer i NIF skal sende inn søknad til NIF. Det er frivillig å delta i ordningen. Informasjon om søknadsprosedyren blir lagt ut på samt mail til alle klubbene. Brutto driftskostnader for forrige år (årsmøtegodkjent regnskap) danner grunnlag for søknaden. 28

29 Momskompensasjon søknadsprosedyre i idretten Brutto driftskostnader under kr 5 millioner => søker ved å registrere brutto driftskostnader i SportsAdmin (medlemssystemet) - Brutto driftskostnader over kr 5 millioner => eget søknadsskjema må benyttes og det må innhentes egen revisjonsbekreftelse på søknaden. - Aksjeselskap (AS) som er heleid av organisasjonsledd innenfor idretten kan søke om momskompensasjon. Disse må søke på eget skjema og innhente egen revisjonsbekreftelse på søknaden. Lønn er inkludert i brutto driftskostnader 29

30 Momskompensasjon hva kan man forvente å få igjen? - Makismal kompensasjon er satt til 7% av brutto driftskostnader. - Man må påregne avkort i forhold til makismal kompensasjon. 30

31 Momskompensasjon søknadsprosedyre 2012 Mai 2012: informasjon sendes ut og det åpnes for innsending av søknader. 16.august 2012 siste frist for å sende inn søknad til NIF Nov/des tildelingen av momskompensasjon blir offentliggjort på Desember 2012 kompensasjonen vil bli utbetalt før til bankkontonummeret som er registrert i SportsAdmin 31

32 Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg

33 Momskompensasjon på idrettsanleggsinvesteringer Gjelder bare lag og foreninger som har fremmet søknad om spillemidler til idrettsanlegg, og hvor søknaden er godkjent av fylkeskommunen Anlegget må være ferdigstilt og revisorgodkjent regnskap skal foreligge før søknad om kompensasjon sendes Informasjon om ordningen og søknadssjema finnes på www. idrettsanlegg.no

34 Gaver til idrettslag - Giver kan få skattefradrag for gaver som er gitt til idrettslaget, se - Vilkår for fradrag - Pengegave - Ingen motytelse - Bankbetaling - Oppgave over mottatt gavebeløp

35 Gaver til idrettslag - Rapporteringsprosedyre - Alle medlemmer i NIF skal rapportere til NIF - Informasjon omrapporteringsprosedyre blir lagt ut på desember Åpnes for innrapportering januar Siste frist for innrapportering via

36 Grasrotandel inntektsmulighet for lagene Alle som tipper har mulighet til å gi 5% av tippesummen til et idrettslag (grasrotandel) Alle lag kan søke om å motta grasrotmidler

37 For å bli grasrotmottaker: Registreres i frivillighetsregisteret (www.brreg.no) og godkjennes som grasrotmottaker.

38 Grasrotandelen: Det legges ingen føringer på hva midlene skal brukes til Store inntektsmuligheter Grasrotandelen utbetales direkte fra Norsk Tipping tre ganger årlig, 1.januar, 1.mai, 1.september

39 Følgende vil bli lagt ut på under klubbguiden, klubbøkonomi: Små idrettslag: - Kontoplan Skjema for lønn og reiser Mal for årsregnskap til små idrettslag Mal for noter til årsregnskapet Mal for revisjonsberetning Sjekkliste for valgte revisorer Rutinebeskrivelser

40 Følgende vil bli lagt ut på under klubbguiden, klubbøkonomi: Store idrettslag: - Kontoplan Skjema for lønn og reiser Mal for årsregnskap til store idrettslag Mal for noter til årsregnskapet Mal for styrets beretning Mal for kontrollkomitéens beretning Rutinebeskrivelser

41 Oppsummering - Viktig med kjennskap til reglene og evnen til å vite at det finnes bestemmelser som regulerer de ulike områdene - Bruk kilder som

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.07 Endringene i disse bestemmelsene trer i kraft med virkning

Detaljer

Økonomiske rutiner kolbotn IL

Økonomiske rutiner kolbotn IL Økonomiske rutiner kolbotn IL Versjon 2.1 Bakgrunn 3 Formål 3 1 Regnskap 4 1.1 Bruttoføring 4 1.2 Legitimering av bilag, attestasjon og kontering 4 1.3 Inntektsbringende tiltak/prosjekter 4 1.4 Tidsfrister

Detaljer

CP-skolen. Veileder for kasserer

CP-skolen. Veileder for kasserer CP-skolen Veileder for kasserer 2 Innhold Valg av kasserer 3 Kasserers oppgaver 3 Regnskapsrutiner 3 Prokura/signaturrett 3 Budsjett 3 Bilagshåndtering 4 Bilag generelt 4 Regnskap og bokføring 4 Grunnleggende

Detaljer

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner Fastsatt av Kulturdepartementet 15. april 2013 i medhold av Stortingets budsjettvedtak. Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1 Formålet

Detaljer

FOR 2010-06-07 nr 1036: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige or...

FOR 2010-06-07 nr 1036: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige or... Page 1 of 12 FOR 2010-06-07 nr 1036: Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner DATO: FOR-2010-06-07-1036 DEPARTEMENT: KUD (Kulturdepartementet) AVD/DIR: Samfunns- og frivillighetsavd.

Detaljer

Med utgangspunkt i denne rapport ble det utarbeidet en økonomihåndbok for distriktene.

Med utgangspunkt i denne rapport ble det utarbeidet en økonomihåndbok for distriktene. 1. Formål med økonomihåndboken Rotarys virksomhet er basert på høye etiske normer. Dette innebærer at det må stilles strenge krav til intern økonomisk styring og kontroll, slik at man til enhver tid opptrer

Detaljer

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3: Kapittel 4: Kapittel 5: Kapittel 6: Kapittel 7: Virkeområde, formål og definisjoner

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Norges Golfforbund Veileder i merverdiavgift Juli 2010 Veileder i merverdiavgift juli 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Merverdiavgift for golfklubber -

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Skattedirektoratet mars 2008. Innhold FORORD 2 SAMMENDRAG 2 GENERELT OM MERVERDIAVGIFT 4 NÅR ER EN ORGANISASJON AVGIFTSPLIKTIG?

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Kurs i ny ordning for kompensasjon av merverdiavgift. I samarbeid med Frivillighet Norge og Kulturdepartementet.

Kurs i ny ordning for kompensasjon av merverdiavgift. I samarbeid med Frivillighet Norge og Kulturdepartementet. Kurs i ny ordning for kompensasjon av merverdiavgift. I samarbeid med Frivillighet Norge og Kulturdepartementet. Innledning Tidligere ordning for kompensasjon av merkostnader som innføring av tjenestemoms

Detaljer

UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN FOR 2011.

UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN FOR 2011. Til årsmøtet i Tromsø klatreklubb UTTALELSE FRA KONTROLLKOMITEEN FOR 2011. Kontrollkomiteen har revidert og kontrollert årsregnskapet for Tromsø Klatreklubb i henhold til Regnskaps- og revisjonsbestemmelser

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning

Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet. Instrukser, retningslinjer og veiledning Internkontroll, kontroll av vergeregnskap, forvaltning og revisjon på vergemålsområdet Instrukser, retningslinjer og veiledning Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Instruks om internkontroll

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN

INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET VEDRØRENDE ANSVAR FOR RAPPORTERING AV LØNN Innledning Denne publikasjonen er utarbeidet med det

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune

Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Forvaltningsrevisjonsrapport 2/2009 Internkontroll lønn Flekkefjord kommune Mai 2010 SAMMENDRAG I plan for forvaltningsrevisjon som ble vedtatt i kommunestyresak 57/08, ble en grundig gjennomgang av rutiner

Detaljer

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007

Vi håper denne håndboka kan være et nyttig redskap for deg som arbeider i NMS! Odd Brommeland Controller NMS Stavanger, oktober 2007 Økonomihåndbok Oppdater: 23.05.2008 Denne økonomihåndboka er laget med tanke på alle ansatte i NMS som på en eller annen måte arbeider med økonomi og regnskapsrelaterte oppgaver. Den er også ment som oppslagsverktøy

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Sportsklubben Træff Plan for Økonomistyring. Revisjon 0. Vedtatt i hovedstyret xx.xx.xx

Sportsklubben Træff Plan for Økonomistyring. Revisjon 0. Vedtatt i hovedstyret xx.xx.xx Sportsklubben Træff Plan for Økonomistyring Revisjon 0 Vedtatt i hovedstyret xx.xx.xx Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Mål og hovedprinsipper... 4 1.2 Hovedstyrets ansvar... 4 1.3 Gruppene... 4 1.4 Denne

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Audit & Advisory August 2009 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi håper sjekklisten

Detaljer

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave

Lønns-ABC 2008. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008. 11. utgave Lønns-ABC 2008 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2008 11. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer