Sammendrag årsrapporter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammendrag årsrapporter"

Transkript

1 Sammendrag årsrapporter Side Norsk diabetesregister for voksne 2 Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom 4 Norsk MS register og biobank 6 Norsk intensivregister 8 Nasjonalt register for leddproteser 9 Nasjonalt korsbåndregister 11 Nasjonalt hotebruddregister 12 Norsk register for leppe-kjeve-ganespalte 14 Nasjonalt traumeregister 16 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne og ungdomsdiabetes 17 Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister 18 Norsk Hjerneslagregister 19 Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft (Colorectalcancerregisteret) 20 Nasjonalt registre for prostatakreft 21 Norsk karkirurgisk register 22 Norsk hjerteinfarktregister 23 Cerebral pareseregisteret i Norge 24 Nasjonalt register for ryggkirurgi 25 Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer 27 1

2 Norsk diabetesregister for voksne sendt Helse Vest pr Antall registrerende sykehus 68 % av poliklinikker, 4 % av allmennleger individnivå 7 % *Allmennleger: NOKLUS Diabetesskjema. Dette er et eksternt program som samhandler med journalsystemene i allmennpraksis. Noen data trekkes automatisk ut fra journalen, mens andre registreres inn i diabetesskjemaet. Legekontorene sender inn data til diabetesregisteret en gang per år. *Sykehuspoliklinikker: NOKLUS diabetesjournal og MRS. NOKLUS diabetesjournal er en fullstendig diabetesjournal som samhandler med sykehusets pasientjournal. Det hentes ut data fra journalen som sendes til registeret en gang per år. *Direkte fra personer med diabetes: Vi har kjørt to prosjekt der vi har samlet inn data direkte fra dem som har diabetes. ved hjelp av papirbaserte spørreskjema. Rapportene programmeres av IT medarbeider på registeret. Det brukes ikke et spesielt rapportverktøy. Vi er i en oppstartsfase og har foreløpig ikke gjort analyse på datakvalitet. Vi jobber med et prosjekt der vi skal sjekke opp kvaliteten på medikamentdataene mot reseptregisteret. Kommentar til løsning for datafangst: NOKLUS diabetesjournal på diabetespoliklinikkene fungerer veldig bra både som et klinisk verktøy for poliklinikken og som innsamlingsverktøy til registeret. MRS er p.t. ikke tatt i bruk og vi vet at noe av årsaken er at poliklinikkene ser på dette som et ekstraarbeid. I allmennpraksis er dekningen p.t. alt for dårlig. Vi jobber derfor kontinuerlig med oppgradering og markedsføring av programvaren. Det er koster både mye tid og penger å nå ut til 4000 allmennleger. Vi ser at så lenge dette er frivillig, vil uansett ikke alle ta diabetesskjemaet i bruk. Vi jobber derfor med å kunne hente ut data automatisk fra journalsystemene i allmennpraksis. Foreløpig er dette et prosjekt. For at dette skal kunne bli en permanent løsning må vi ha økte bevilgninger. Prosentandel som når behandlingsmål for blodtrykk, LDL kolesterol og HbA1c. Prosentandel som har fått utført viktige prosedyrer som henvisning til øyelege, 2

3 ing, analyser og forsking undersøkelse av mikroalbuminuri og undersøkelse av føttene. Prosentandel med kjent mikro og makrovaskulære komplikasjoner. Publikasjoner Det leveres ut årlige rapporter til enheter som rapporterer inn data. Til sykehuslaboratoriene sendes disse elektronisk per e post. Til legekontorene har vi til nå sendt per post, men kommer til og starte med rapportering per e post. Kvalitetsdata leveres p.t. bare ut til de rapporterende enhetene. Vi har ikke utarbeidet retningslinjer for forskning. Vi venter på at det skal komme nasjonale retningslinjer for alle kvalitetsregistrene. Det er foreløpig ingen publikasjoner utgått fra diabetesregisteret. - Det jobbes med en oversiktsartikkel over status på diabetesbehandlingen ved norske diabetespoliklinikker. - Det er søkt om en stipendiatstilling tilknyttet registeret (Siri Carlsen). Prosjektnavn: Bruk av HbA1c som kvalitetsindikator i diabetesbehandlingen muligheter og feilkilder - En mastergradsstudent er tilknyttet registeret og skal levere vår 2013 (Karianne Fjeld Løvaas). - Det er søkt om tillatelse til å koble diabetesregister og reseptregisteret for å validere opplysning i diabetesregisteret samt vurderer behandling av risikofaktorer opp mot måloppnåelse - Det er blitt levert en kvalitativ masteroppgave med utgangspunkt i diabetesregisteret i Examining the implementation of NOKLUS Diabetes web based registry in the Norwegian Health Care av Hildur Jonasdottir. 3

4 Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom sendt Helse Vest pr Antall registrerende sykehus 8? individnivå 5 % (datagrunnlag 40 % av aktuelle pasienter inkludert på deltakende sykehus og 10 % av aktuelle norske sykehus, de som p.t. deltar i registeret) MRS Benytter samme som for datafangst for enkle/online rapporter MRS (er under utvikling). For mer avansert statistikk er det mulig å ta ut hele datagrunnlaget som en datadump. Datakvalitetsrapportering vil inngå i online rapportene som er under utvikling, tilgjengelig for hver enhets eget materiale inkl. angivelse av manglende data i registreringer. Inklusjonsrate ift. total antall pasienter innlagt med H og B diagnose kols på enheten (sistnevnte hentes fra driftstall lokalsykehus). Død under oppholdet. Demografiske data krysset mot lungefunksjon og antropometriske variabler samt livskvalitetsmåling. Ventilasjonsstøttepraksis krysset mot innkomst ph og lungefunksjon. Antibiotikapraksis krysset mot innkomst Lpk, crp og lungefunksjon. Medisinering ved utreise krysset mot lungefunksjon og a. blodgassanalyser ved utreise. Informasjonsrutiner (vaksinasjon, rehab, røykeavvenning) etterlevelsesfraksjon samt krysskobling mot demografiske variable og lungefunksjon. Reinnleggelsefrekvens, endring i sykdomsaktivitet, komorbiditet og livskvalitet hos pasienter med hyppige innleggelser. ing, analyser og forsking Årlig elektroniske rapport sendes til Fagsenter for medisinske registre ved Helse vest med kopi til 4

5 Avdelingsdirektør ved Lungeavdelingen, Helse Bergen. Enkle/online rapporter MRS er under utvikling høst 2012 og vil kunne tas ut til enhver tid til bruk på de lokale enheter, men da kun med tilgang til egne data. Det er presentert data i form av poster fra registeret på den nasjonale kvalitetskonferansen i Publikasjoner Ingen internasjonale publikasjoner hittil. Poster fra 1. driftsår i web presentert ved Kvalitetskonferansen for helseregistre i Bergen Ingen forskningsstillinger/ stipendiater p.t. 5

6 Norsk MS-register og biobank sendt Helse Vest pr Antall registrerende sykehus 23 individnivå Ca 65 % Papirskjema og manuell punching av data til ACCESS database frem til nylig. MRS har vært under utvikling planlagt ferdigstilling april 2012 men det er fortsatt mangler som gjør løsningen så lite funksjonell at en av strategiske grunner avventes nasjonal lansering. Via MRS men er usikker på om løsninger er på plass Frem til nå manuell kvalitetssjekk. Gjennom MRS-løsning har vi ønske om elektronisk oppfølging med kvalitetskontroll og mulighet for elektronisk overføring av purringer. Det vil foreligge muligheter på geografi / gruppenivå for å vurdere kompletthet av registerdata med sammenlikning mot reseptregister og NPR. Antall og geografisk fordeling av pasienter i immunmodulerende behandling med sammenligning mot andre regioner/helseforetak Antall og fordeling av forbruk av forskjellig immunmodulerende behandling med sammenligning mot andre regioner/helseforetak Antall pasienter som ikke mottar behandling og begrunnelse av dette med sammenligning mot andre regioner/helseforetak Antall pasienter i registeret sammenlignet med estimert antall pasienter i befolkningen med sammenligning mot andre regioner/helseforetak Sammenlikning av effekt og bivirkningsprofil av immunmodulerende behandling (krever store kohorter og lengre observasjonstid) 6

7 ing, analyser og forsking Det er planlagt kombinasjon av papir og elektroniske rapporter. Kvalitetsdelen av registeret vil ikke rapportere før funksjonell MRS-løsning er tilgjengelig Publikasjoner Registeret har ikke produsert rene registerartikler men har produsert en rekke artikler basert på delmaterialer /koblinger fra registeret. 7

8 Norsk intensivregister sendt Helse Vest pr Antall registrerende sykehus 43 individnivå > 90 % MRS-løsning Elektronisk antall reinnleggelser i intensivavdeling, alders- og kjønnssammensetning, liggetid, type opphold, pleiebehov (NEMS), behov for respirasjonsstøtte, alvorlighet (SAPS), mortalitet ing, analyser og forsking Publikasjoner NIR publiserer årsrapporter på egen nettside. Sist publisert årsrapport for 2010 den En artikkel akseptert- og en artikkel innsendt for publikasjon i internasjonale tidsskrift. Tre forskningsprosjekter på dr. gradsnivå er tilknyttet registeret. Analyser er rapportert på 3 nivåer: lokalsykehus, regionsykehus og sentralsykehus. Mange av variablene er også rapportert på sykehusnivå (sykehusene er ikke identifisert). Variabler som er presentert i årsrapport: antall opphold pr avdeling, antall reinnleggelser i intensivavdeling, alders- og kjønnssammensetning, liggetid, type opphold, pleiebehov (NEMS), behov for respirasjonsstøtte, alvorlighet (SAPS), mortalitet. 8

9 Nasjonalt register for leddproteser sendt Helse Vest pr Antall registrerende sykehus 65 individnivå 95 % Espehaug B et al: Registration completeness to the Norwegian Arthroplasty Register Acta Orthop. 2006;77: Planlegger kobling mot NPR for vurdering av kompletthet og rapporteringsgrad på individ og sykehusnivå. Papirskjema. MRS er under utarbeidelse, men ikke tatt i bruk, bl.a. på grunn av autentiseringsproblem. Årsrapporter sendes ut både i papirversjon og elektronisk. Sykehusvise årsrapporter sendes elektronisk til alle sykehus v/kontaktpersonene. Årsrapportene legges ut på nettsiden Oppgitt følgende artikler: Lehmann, T et al: Total hip arthroplasty in young adults, with focus on Perthes disease and slipped capital femoral epiphysis. Follow up of 540 subjects reported to the Norwegian Arthroplasty Register during Engesæter, I et al: Total hip replacement in young adults with hip dysplasia. Age at diagnosis, previous treatment, quality of life, and validation of diagnoses reported to the Norwegian Arthroplasty Register between 1987 and Acta Orthop. 2011;82(2) Espehaug B et al: Registration completeness to the Norwegian Arthroplasty Register. Acta Orthop. 2006;77:49 56 Arthursson A et al: Validation of data in the Norwegian Arthroplasty Register and the Norwegian Patient Register. Acta Orthop. 2005; 76 (6)

10 Holdbarhet av implantater ved ulike operasjonsmetoder, protesetyper og osteosyntesemateriell. ing, analyser og forsking Årsrapporter sendes ut til alle innrapporterende avdelinger, og legges ut elektronisk på registerets hjemmeside. Sykehusvise rapporter sendes elektronisk til kontaktpersoner ved alle sykehus hvert år. Publikasjoner 16 publiserte artikler i 2011 Utfyllende årsrapport er publisert på registerets nettside. 10

11 Nasjonalt korsba ndregister sendt Helse Vest pr Antall registrerende sykehus 54 individnivå >85 % Papirbasert. Web-basert KOOS, der pasientspørreskjema besvares digitalt. MRS-løsning under utarbeidelse (autentiseringsproblem) Årsrapportene sendes ut både i papirversjon og elektronisk. Sykehusvise årsrapporter sendes elektronisk til kontaktpersonene v/samtlige sykehus. I tillegg legges årsrapportene ut på nettsiden Karianne Ytterstad et al: Registration rate in the Norwegian Cruciate Ligament Register. Large volume hospitals perform better. Acta Orthop. 2012;83(2): Holdbarhet av implantater ved ulike operasjonsmetoder, protesetyper og osteosyntesemateriell. ing, analyser og forsking Publikasjoner Årsrapporter sendes alle medlemmer i Norsk Ortopedisk Forening, alle deltagende sykehus, helsemyndigheter og implantatleverandører. Sendes ut elektronisk eller papirbasert. I tillegg publiseres resultater av proteser og andre implantater og behandlingsmetoder som foredrag og vitenskapelige artikler. Sykehusvise rapporter sendes elektronisk til kontaktpersonene hvert år. 4 publiserte artikler Detaljert årsrapport på registerets nettsider. 11

12 Nasjonalt hoftebruddregister sendt Helse Vest pr Antall registrerende sykehus 50 individnivå Ca 90 % Papirbasert. Elektronisk løsning (MRS) under utarbeidelse, men ikke tatt i bruk, bla. på grunn av autentiseringsproblem. Årsrapporter sendes ut både i papirversjon og elektronisk. Sykehusvise årsrapporter sendes elektronisk til alle sykehus v/kontaktpersonene. Årsrapportene legges ut på nettsiden Foreløpig har vi ingen rapportering på datakvalitet, men har planer om å foreta en vitenskapelig validering av innrapporterte data Holdbarhet av implantater ved ulike operasjonsmetoder, protesetyper og osteosyntesemateriell. ing, analyser og forsking Årsrapporter sendes ut til alle innrapporterende avdelinger, og legges ut elektronisk på registerets hjemmeside. Sykehusvise rapporter sendes elektronisk til kontaktpersoner ved alle sykehus hvert år. Sykehusvise rapporter sendes kontaktperson ved aktuelle sykehus. Kun kontaktpersonen har rett til å få utlevert personidentifiserbare opplysninger for de pasientene som er operert ved det aktuelle sykehuset. Publikasjoner 1 artikkel publisert i 2011 Utfyllende årsrapport på registerets hjemmeside. Overlevelsesanalyser etter Kaplan Meier metoden for å finne holdbarhet av implantatene. Vi justerer for blant annet alder og kjønn ved hjelp av Cox multippel regresjon. Vi sammenligner risiko for reoperasjon ved forskjellige operasjonsmetoder, protesetyper og osteosynthesemateriell. 12

13 13

14 Leppe-kjeve og ganespalteregisteret sendt Helse Vest pr Antall registrerende sykehus 2 individnivå 100 % Registeret startet inklusjon av pasienter fra 1.januar Alle nyfødte etter 1. januar 2011 med spalte som henvises til de to behandlingsteamene, inviteres til deltagelse. Fra samme dato har kjeveortoped inkludert pasienter som innkalles til rutinekontroll 6 år og logoped og psykolog pasienter til rutinekontroll 10 år. MRS. Videreutvikling av de elektroniske skjemaene i ny versjon i samarbeid med fagsenteret for kvalitetsregistre Helse Bergen i løpet av høsten Versjon 1.1 vil trolig komme i drift V Den sentrale database i Helse Nord leverer data ved etterspørsel fra registeradministrasjonen. Et standardisert oppsett for årlig rapportering er i planleggingsfasen. Høsten 2012 arbeider vi med forberedelser til en rapport med deskriptive data til fagmiljøene, foretaksledelse og pasientforening som skal være tilgjengelig i løpet av første halvdel av 2013 og presenteres på styremøtet V Kompletthet - inklusjon av pasienter og utfylling av skjema må overvåkes. Registeradministrasjonen har ansvar for dette overvåkes og skal rapportere til styret hvert halvår. Alle faggrupper registrerer funksjon relatert til kirurgisk behandling. Komplikasjoner kort tid etter operasjon: Plastikkirurg: blødning, infeksjon Langtidsresultat etter kirurgi: Logoped: tale Kjeveortoped: bitt og tyggeforhold Psykolog: livskvalitet ØNH: hørsel, luftpassasje nese 14

15 ing, analyser og forsking Plastikkirurg: funksjon og utseende Foreldretilfredshet i forhold til postoperativ smertebehandling, ernæring og informasjon. Publikasjoner Et oppsett for årlig rapportering av institusjonenes egne data, og en samlet årsrapport til behandlerne i det nasjonale datasettet er under arbeid. Oppsett for årlig rapport til pasientorganisasjon og sykehusadministrasjon utarbeides også. De første fire årene vil rapportene være rent deskriptive, hovedsakelig opptelling og beskrivelse av inkluderte pasienter. Etter ytterligere noen år drift vil statistiske analyser av data bli lagt til. Påbegynte prosjekter: «Å leve med leppe- ganespalte», Og «Prenatal diagnostikk av LKG-spalte» 5 Posters ved europeiske kongresser Artikkel i Journal of Craniofacial and Cleft lip and palate er under utarbeidelse. 15

16 Nasjonalt traumeregister sendt Helse Sør-Øst pr Antall registrerende sykehus individnivå Registeret venter på at konverteringen til MRS-løsningen sluttføres. Vi har ikke manuell rapporter og følgelig ikke Innregistrerte data. Se over dekningen gjennom lokale registre er imidlertid Rimelig stor. Så dekningsgraden vil formodentlig bli rimelig Storås snart MRS-løsningen er oppe. MRS-løsning under utvikling Ikke aktuelt se over. Imidlertid har registeret vært ledende i Europeisk sammenheng i å bidra til enhetlige definisjoner på datavariabler. Disse brukes i de norske registrene. Vi har utviklet en nasjonal standard for hva som skal registreres. ing, analyser og forsking Publikasjoner Per i dag produserer vi ikke rapporter, men har Definert hva slags rapporter som vil bli aktuelt å bruke. Ingen i Men registeret har tidligere kommet med Publikasjoner i forbindelse med utvikling av nasjonale standarder. Har ikke nasjonale analyser av grunner nevnt over. Milepælen er ferdigstillelse av MRS-løsningen. For å få denne i havn mangler fortsatt noen avklaringer relatert til personvernet og kopling av data fra ulike sykehus. 16

17 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes sendt Helse Sør-Øst pr Antall registrerende sykehus 26 av 26 individnivå Oppgir 95 % ereg under utvikling Papir ing, analyser og forsking Publikasjoner Årsrapport og sykehusvise rapporter om resultater fra registeret 5 artikler, 7 abstracts Oppgir at fremdriften i registeret er god, men er avhengig av en ny IT-løsning. Registeret han kun sendt inn en foreløpig statusrapport da endelig årsrapport for 2011 vil foreligge senere. 17

18 Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister sendt Helse Sør-Øst pr Antall registrerende sykehus 21 individnivå Oppgir 100 % ereg Papir Regelmessig tilbakemelding til klinikkene om manglende data Ikke oppgitt ing, analyser og forsking Publikasjoner Sykehusvise rapporter Oppgir at fremdriften i registeret er god. 18

19 Norsk Hjerneslagregister sendt Helse Midt-Norge pr Antall registrerende sykehus 13 individnivå Ikke aktuelt Ikke aktuelt MRS Under utvikling ved SKDE Etterlevelse av nasjonale retningslinjer Etter 3 mnd.: Funksjonsnivå, livskvalitet, død. ing, analyser og forsking Publikasjoner Registeret er i en implementeringsfase Registeret er i en implementeringsfase og har ikke nasjonal utbredelse. Registeret har derfor ikke nasjonale tall eller analyser 19

20 Sammendrag a rsrapport status Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft sendt Helse Sør-Øst pr Antall registrerende sykehus Endetarm 35, tykktarm 50 individnivå Oppgir 99,8 % Egen løsning for elektronisk datafangst er under utvikling Papir Ikke oppgitt Totaloverlevelse, relativ overlevelse, lokalt residiv og metastaser etter 5 år. ing, analyser og forsking Publikasjoner 3 i Oppgir at fremdriften i registeret er god, men er avhengig av en ny IT-løsning. Registeret han kun sendt inn en foreløpig statusrapport da endelig årsrapport for 2012 vil foreligge februar/mars

21 Sammendrag a rsrapport status Nasjonalt register for prostatakreft sendt Helse Sør-Øst pr Antall registrerende sykehus 80 individnivå Diagnostiserte 99,57 %, kliniske 65,6 % Egen løsning for elektronisk datafangst er under utvikling Papir relativ overlevelse, årsaks spesifikk overlevelse ing, analyser og forsking Publikasjoner 4 ila Økning av dekningsgraden for kliniske meldinger Registeret han kun sendt inn en foreløpig statusrapport da endelig årsrapport for 2012 vil foreligge 1. januar

22 Norsk karkirurgisk register sendt Helse Midt-Norge pr Antall registrerende sykehus 17 av 17 individnivå Oppgir % MRS Under utvikling ved SKDE NKKF har avgjort at resultater etter operasjoner for abdominale aortaaneurismer og carotisstenoser skal benyttes som kvalitetsindikatorer for den norske karkirurgiske virksomheten. For aneurismekirurgi vil overlevelse utgjøre endepunktet, og for carotiskirurgi vil slag og død utgjøre endepunktet. For underekstremitetkirurgi vil varigheten av åpenstående bypass og limb salvage kunne utgjøre viktige endepunkter, men med en betydelig mer usikker datakvalitet en de ovenfor nevnte. ing, analyser og forsking Publikasjoner Grunnet overtredelse av personopplysningsloven og manglende konsesjon, er registeret bøtelagt og pålagt anonymisering av registrerte data. Ingen data er derfor utlevert til forskningsbruk i Det er kun gjort et fåtall analyser som ikke er presentert Ikke oppgitt 22

23 Norsk hjerteinfarktregister sendt Helse Midt-Norge pr Antall registrerende sykehus 18 individnivå MRS Under utvikling ved SKDE Overlevelse, reinfarkt, komplikasjoner, tiltak, andel som får behandling i samsvar med retningslinjer ing, analyser og forsking Publikasjoner Registeret er i en implementeringsfase Registeret er i en implementeringsfase og har ikke nasjonal utbredelse. Registeret har derfor ikke nasjonale tall eller analyser. 23

24 Cerebral pareseregisteret i Norge sendt Helse Sør-Øst pr Antall registrerende sykehus individnivå For % Egen løsning for elektronisk datafangst er under utvikling, MRS Papir Deskriptive variabler på antall registrerte, undertyper av CP, funksjonsnivå, tilleggsvansker og behandling er oppgitt ing, analyser og forsking Publikasjoner 6 publikasjoner i 2011 Antall registrerte pr fødselsår og fylkesvis, undertyper av CP, funksjonsnivå, tilleggsvansker og behandling er presentert. Ønsker elektronisk løsning for datafangst 24

25 Nasjonalt register for ryggkirurgi Sendt Helse Nord pr Antall registrerende sykehus 26 (76 %) individnivå 53 % Ja, med direkte kobling mot NPR på individnivå Web applikasjon tilgjengelig på Helseregister.no via Norsk Helsenett. Databehandleravtale med samtlige HF. Scannbare spørreskjema ved oppfølgning etter operasjon sendes til og pasientene returneres tilbake til den sentrale registerenheten. Analyser i statistikkprogrammet R presenteres på nett (web-applikasjon); interaktiv rapport som oppdateres kontinuerlig. Omfattende evaluering av dekningsgrad med kobling mot NPR. Årsrapporten evaluerer også kompletthet, validitet og reliabilitet av data. PROM; bedring av fysisk funksjonsnivå, helserelatert livskvalitet, yrkesdeltakelse og smerter samt nytte og fornøydhet med behandling. Komplikasjoner. Alt evalueres prospektivt med en oppfølgning etter 3 og 12 måneder ing, analyser og forsking Årsrapporter siden Online interaktivt rapportsystem tilgjengelig for brukerne. Publikasjoner 3 artikler publisert i internasjonale tidsskrift. 3 doktorgradsprosjekter knyttet til registeret. Demografiske data, virksomhets data (liggetid, knivtid osv). PROM; inkludert komplikasjoner splittet på diagnose og behandling. Indikasjonsstilling for kirurgi og prognostiske faktorer evalueres. Rapportene vises på individ, sykehus og HF nivå. Tidstrender og sammenstilling av resultater fra ulike helseforetak presenteres. 25

26 God 26

27 Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Sendt Helse Nord pr Antall registrerende sykehus 8 individnivå 6-7 % Det er redegjort for hvordan dekningsgrad er beregnet ved hjelp av data fra NPR, og usikkerhetsmomenter i denne beregning. Papir Elektronisk/papir Funksjonsnivå i forhold til gangfunksjon, respirasjonsstøtte og kognitiv svikt. ing, analyser og forsking Publikasjoner Statusrapporter distribueres til samarbeidene sykehusavdelinger og spesialister i Norge. Demografiske data angående antall registrerte i de ulike helseregionene og aldersfordeling publisert på registerets nettside i Ingen publikasjoner, men registeret egner seg meget godt som utgangspunkt for forskningsprosjekter. Registrerte pasienter pr kjønn, alder og helseregion og diagnosegruppe. Ingen vurdering av framdrift, men registeret redegjør for pågående forbedringsarbeid på bakgrunn av krav fra Helse Nord RHF om økt dekningsgrad og resultatformidling. I tillegg redegjøres for egen vurdering av variabelrevisjon og utvikling av teknisk løsning og etalering av forskningsbiobank. 27

Nasjonalt Register for Leddproteser. Lars B. Engesæter. Lars.engesaeter@helse-bergen.no. Helse Bergen. http://nrlweb.ihelse.net/

Nasjonalt Register for Leddproteser. Lars B. Engesæter. Lars.engesaeter@helse-bergen.no. Helse Bergen. http://nrlweb.ihelse.net/ Rapportering nasjonale kvalitetsregistre 2012 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt Register for Leddproteser Registeransvarlig Lars B. Engesæter Telefon 55975684 E-post Lars.engesaeter@helse-bergen.no

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Sverre Sandberg. sverre.sandberg@isf.uib.no. Helse Bergen HF. Noklus, Boks 6165, 5892 Bergen. www.noklus.

Norsk diabetesregister for voksne. Sverre Sandberg. sverre.sandberg@isf.uib.no. Helse Bergen HF. Noklus, Boks 6165, 5892 Bergen. www.noklus. Rapportering nasjonale kvalitetsregistre 2012 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Norsk diabetesregister for voksne Registeransvarlig Sverre Sandberg Telefon 97092674 E-post sverre.sandberg@isf.uib.no

Detaljer

Per Bakke, Sverre Lehmann (daglig faglig leder) sverre.lehmann@helse-bergen.no. Helse Bergen HF. Samtykkebasert

Per Bakke, Sverre Lehmann (daglig faglig leder) sverre.lehmann@helse-bergen.no. Helse Bergen HF. Samtykkebasert Rapportering nasjonale kvalitetsregistre 2012 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Registeransvarlig Per Bakke, Sverre Lehmann (daglig faglig leder)

Detaljer

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Gøril Nordgård og Philip A. Skau 13. februar 2012 I Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi er dokumentasjon og analyser av kliniske resultater ett av fire

Detaljer

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport 2012. Leif Ivar Havelin og Ove Furnes Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF.

Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport 2012. Leif Ivar Havelin og Ove Furnes Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF. Nasjonalt Register for Leddproteser Årsrapport 2012 Leif Ivar Havelin og Ove Furnes Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen HF Oktober 2013 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse

Detaljer

Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de?

Dekningsgradsanalyser i NPR hvordan gjøres de? hvordan gjøres de? Robert Wiik, seniorrådgiver, Helsedirektoratet Oslo, Systemet Nasjonalt system for validering og dekningsgradsanalyser ble etablert i 2013 Samarbeid mellom SKDE og Norsk pasientregister

Detaljer

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Disposisjon Hva er et kvalitetsregister? Nasjonal organisering Nasjonalt servicemiljø Utfordringer Fru Hansen: -

Detaljer

Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport 2012. Lars Engebretsen. Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen/ Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport 2012. Lars Engebretsen. Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen/ Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Nasjonalt Korsbåndregister Årsrapport 2012 Lars Engebretsen Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen/ Oslo universitetssykehus HF, Ullevål Oktober 2013 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Hvilke styringsindikatorer og målsettinger skal settes for 2012? Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 89/2011 Ståle Langvik Christiansen Beslutning.

Detaljer

Hvordan kan kvalitetsregistre brukes i kvalitetsforbedringsarbeid?

Hvordan kan kvalitetsregistre brukes i kvalitetsforbedringsarbeid? Hvordan kan kvalitetsregistre brukes i kvalitetsforbedringsarbeid? Eva Stensland dr. med. Nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre 11.04.13 Det nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre

Detaljer

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015 Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Det samlede nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre 1. SKDE

Detaljer

KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING. Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF

KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING. Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF Målet med kvalitetsregisterarbeidet Få kunnskap om forekomst

Detaljer

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin

Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser. Leif Ivar Havelin Rapportering fra Nasjonalt register for leddproteser Leif Ivar Havelin Nasjonalt register for leddproteser (1987) Hofteregisteret Coxarthrose, utslitt hofte Første vellykkede hofteprotese: Charnley, 1962

Detaljer

Hvordan spisse kvalitetsikringsambisjonen ved SSHF? Frode Gallefoss Forskningssjef SSHF

Hvordan spisse kvalitetsikringsambisjonen ved SSHF? Frode Gallefoss Forskningssjef SSHF Hvordan spisse kvalitetsikringsambisjonen ved SSHF? Frode Gallefoss Forskningssjef SSHF 1. Kvalitet og pasientsikkerhet trygghet når du trenger det mest 2. Kultur for helhet 6 strategiske satsningsområder

Detaljer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Olav Røise, leder for interregional styringsgruppe for arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre Mål med forelesning

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Hvilken nytte kan vi ha av det? Tor Claudi Nordlandssykehuset Bodø

Norsk diabetesregister for voksne. Hvilken nytte kan vi ha av det? Tor Claudi Nordlandssykehuset Bodø Norsk diabetesregister for voksne. Hvilken nytte kan vi ha av det? Tor Claudi Nordlandssykehuset Bodø Organisering og drift Daglige drift lagt til Noklus (lokalisert på HDS) Registeret finansieres i sin

Detaljer

Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak

Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak Navn på register Årsrapport for [årstall] med plan for forbedringstiltak Ola Normann 1, Medel Svensson 2 og Kari Normann 1 1 et Sykehus, et Foretak, et Sted 2 en annen adresse, et annet Sted 21. mai 2015

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn HISUP nordisk register for behandling av Hidradenitis suppurativa Registeransvarlig Gisli Ingvarsson,

Detaljer

Bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord evaluering og kvalitetsforbedring

Bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord evaluering og kvalitetsforbedring Møtedato: 13. februar 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Finn Henry Hansen, 75 51 29 30 Dato: 3.2.2012 Styresak 9-2012 Bruk av nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord evaluering og kvalitetsforbedring

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for føflekkreft. Kreftregisteret

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for føflekkreft. Kreftregisteret Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt register for føflekkreft Registeransvarlig Kreftregisteret Telefon 22451300 E-post ingunn.bjorhovde@kreftregisteret.no

Detaljer

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 SVEIN ROTEVATN 1 1 Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus 31. oktober 2013 Bakgrunn og veiledning

Detaljer

Status og fremdriftsplan for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Status og fremdriftsplan for Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering Internett: www.skde.no SAK 3-2008-1 Postadresse: SKDE, Postboks 100, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø Dato: 28. nov. 2008 Besøksadresse: Plan

Detaljer

Årsrapport 2014. Et bedre liv med diabetes

Årsrapport 2014. Et bedre liv med diabetes Til Seksjonsoverlege Diabetespoliklinikk nn Årsrapport 2014 Til Allmennlege Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister. Hensikten er først og fremst å forbedre diabetesbehandlingen.

Detaljer

Årsrapport 2013. Et bedre liv med diabetes

Årsrapport 2013. Et bedre liv med diabetes Til Seksjonsoverlege Diabetespoliklinikk nn Årsrapport 2013 Til Allmennlege Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister. Hensikten er først og fremst å forbedre diabetesbehandlingen.

Detaljer

Hva er et kvalitetsregister?

Hva er et kvalitetsregister? Nasjonale medisinske kvalitetsregistre som kilder til helsetjenesteforskning Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning Ahus18. mars 2015 Trine Magnus Leder av SKDE Hva er et kvalitetsregister? En prospektiv

Detaljer

Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013

Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013 Nasjonalt Kvalitetsregister for Smertebehandling (SmerteReg) Årsrapport for 2013 Lars Jørgen Rygh Haukeland Universitetssykehus, Helse Vest RHF 30. September 2014 1 Bakgrunn og veiledning til utfylling

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne

Norsk diabetesregister for voksne Norsk diabetesregister for voksne Norsk diabetesregister for voksne (etbl. 2005) 41082 pasienter i databasen (skiller på type 1 og type 2) 72% av diabetespoliklinikkene rapporterer inn data (Hovedsak type

Detaljer

Hvordan kan registerdata brukes til forbedringsprosjekt?

Hvordan kan registerdata brukes til forbedringsprosjekt? Hvordan kan registerdata brukes til forbedringsprosjekt? Et eksempel fra Norsk diabetesregister for voksne (NDV). Tone Vonheim Madsen Disposisjon Bakgrunn for kvalitetsforbedringsprosjekt i regi av Norsk

Detaljer

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser

Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Rapport IS-2368 Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser Årsrapport 2014 Publikasjonens tittel: Nasjonal tjeneste for validering og dekningsgradsanalyser. Årsrapport 2014. Utgitt: August

Detaljer

Én innbygger - én journal i et helseregisterperspektiv. Unn E. Huse avdelingsdirektør, Norsk pasientregister

Én innbygger - én journal i et helseregisterperspektiv. Unn E. Huse avdelingsdirektør, Norsk pasientregister Én innbygger - én journal i et helseregisterperspektiv Unn E. Huse avdelingsdirektør, Norsk pasientregister HelsIT Trondheim, 18.09. 2013 Nasjonale helseregistre Status Utfordringer «Én innbygger én journal»

Detaljer

Valg av variabler og design

Valg av variabler og design Valg av variabler og design Lena Ringstad Olsen, Nasjonalt Servicemiljø/SKDE Hild Fjærtoft, Norsk Hjerneslagregister Helse og kvalitetsregisterkonferansen 2014 Innhold Viktigheten av design og valg av

Detaljer

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER Norsk brannskaderegister Norsk kvalitetsregister for pasienter med alvorlige og/eller spesielle brannskader Kortnavn: NBR Engelsk navn: Norwegian Burn Registry

Detaljer

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt NETTVERKSMØTE FOR NASJONALT REGISTER OVER HJERTE- OG KARLIDELSER 14-15 MARS 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Camilla Stoltenberg Assisterende

Detaljer

Årsrapport Et bedre liv med diabetes

Årsrapport Et bedre liv med diabetes Til Seksjonsoverlege Diabetespoliklinikk nn Årsrapport 2015 Til Allmennlege Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister. Hensikten er først og fremst å forbedre diabetesbehandlingen.

Detaljer

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker

Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd. Anne Marie Fenstad Statistiker Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Anne Marie Fenstad Statistiker Oversikt Om kompetansetjenesten og Leddproteseregisteret spesielt Deskriptiv statistikk og analyser til årsrapport

Detaljer

Årsrapport Et bedre liv med diabetes

Årsrapport Et bedre liv med diabetes Til nn Årsrapport 2016 Til Allmennlege Norsk diabetesregister for voksne er et nasjonalt kvalitetsregister. Hensikten er først og fremst å forbedre diabetesbehandlingen. Registeret vil også være viktig

Detaljer

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen,

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen, God datakvalitet 4 Strategi og handlingsplan 2016-20 g Gardermoen, 22.09.2015 2 Innledende tekst En enkel definisjon av datakvalitet er at det er et mål på hvorvidt data kan anvendes i henhold til intensjonen.

Detaljer

Norsk hjertestansregister forventninger

Norsk hjertestansregister forventninger Norsk hjertestansregister forventninger Åpning Norsk hjertestansregister 16. mars 2015 Marta Ebbing, avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet 16. mars 2015 Pleiestiftelsen for

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister 10 år som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2014 Perinatalmedisinsk nettverk????? Invitasjon Krise Stortinget Neonatalprogrammet Opprusting nyfødtmedisin Stortingsvedtak:

Detaljer

Barnediabetesregisteret

Barnediabetesregisteret Forespørsel om deltakelse i Barnediabetesregisteret Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes og forskningsprosjektet Studier av diabetes hos barn og unge: Betydning av arvemessige

Detaljer

Innhold Innledning... 4 Registerstadium samlet Hjerte Kar... 7 Norsk hjerneslagregister... 7 Norsk hjerteinfarktregister...

Innhold Innledning... 4 Registerstadium samlet Hjerte Kar... 7 Norsk hjerneslagregister... 7 Norsk hjerteinfarktregister... Ekspertgruppens vurdering av de nasjonale medisinske kvalitetsregistrenes årsrapporter for 05 06 Innhold Innledning... 4 Registerstadium samlet 0-05... 5 Hjerte Kar... 7 Norsk hjerneslagregister... 7 Norsk

Detaljer

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi

Najonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi Om registereret Bakgrunn Nasjonalt Kvalitetsregister for Ryggkirurgi (NKR) har som mål å sikre kvaliteten på ryggkirurgi som utføres ved norske sykehus. Målgruppen er pasienter som blir operert for degenerative

Detaljer

Kvalitetsregistre i sjeldensektoren hva kan vi bidra med? Philip A. Skau FOU-dag for sjeldensentrene 22. juni 2012 Tromsø

Kvalitetsregistre i sjeldensektoren hva kan vi bidra med? Philip A. Skau FOU-dag for sjeldensentrene 22. juni 2012 Tromsø Kvalitetsregistre i sjeldensektoren hva kan vi bidra med? Philip A. Skau FOU-dag for sjeldensentrene 22. juni 2012 Tromsø Hovedpunkter Hva? Nasjonal satsning Hvorfor registre? Sjeldne diagnoser og tilstander?

Detaljer

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Bent Indredavik Prosjektleder Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre Utvikling av slagregisteret -

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret.

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret. Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Registeransvarlig Telefon E-post Helseforetak Postadresse Hjemmeside Nasjonalt kvalitetsregister for

Detaljer

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum

Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser. 27.01.2014 Alexander Walnum g Nasjonalt system for validerings- og dekningsgradsanalyser g 27.01.2014 Alexander Walnum Oversikt Bakgrunn Nasjonalt system Analyseprosess Resultateksempler Andre analyser Status 2014 Servicemiljøets

Detaljer

Kvalitetsindikatorer fra kvalitetsregistre. Hild Fjærtoft Daglig leder / førsteamanuensis St. Olavs Hospital / NTNU

Kvalitetsindikatorer fra kvalitetsregistre. Hild Fjærtoft Daglig leder / førsteamanuensis St. Olavs Hospital / NTNU Kvalitetsindikatorer fra kvalitetsregistre Hild Fjærtoft Daglig leder / førsteamanuensis St. Olavs Hospital / NTNU Basisregister Hjerte og karregisteret (2012) Fellesregistermodell Kvalitetsregistre Norsk

Detaljer

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012 NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2012 AUDNY ANKE 1 1 Universitetssykehuset Nord Norge - Tromsø 7. november 2013 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål 2.1.1

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse Gode helseregistre bedre helse Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering 2010-12-06 Forprosjektet Nasjonalt helseregisterprosjekt Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold

Detaljer

Mini-kurs i kvalitetsforbedringsteori og -metodikk for kvalitetsregistre i Helse Vest med nasjonal status

Mini-kurs i kvalitetsforbedringsteori og -metodikk for kvalitetsregistre i Helse Vest med nasjonal status Mini-kurs i kvalitetsforbedringsteori og -metodikk for kvalitetsregistre i Helse Vest med nasjonal status Clarion Hotel Bergen Airport 03.10.16 -Gode kvalitetsregistre for betre helseteneste Kari Guldbrandsøy

Detaljer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Hjemmeside: www.muskelregisteret.no E-post: muskelregistert@unn.no Postadresse: Nevromuskulært kompetansesenter Postboks 33 938 Universitetssykehuset Nord-Norge Årsrapport 21 Innledning (Muskelregisteret)

Detaljer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer

Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Forskning basert på data fra Norsk pasientregister: Muligheter og utfordringer Nasjonalt nettverk for forskningsstøtte i helseforetakene, Svalbard 28.08.2012 1 100 enheter i BUP 80 somatiske sykehus 1500

Detaljer

Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland

Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland !! Program!12.desember!2014!Radisson!Blu!Hotel!Plaza,!Oslo!! Tid! Tema! Foredragsholder! 10:00% 10:05! Velkommen! Eva!Stensland!

Detaljer

1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn 2 REGISTERINFORMASJON 3 INNTEKTER 2011 4 KOSTNADER 2011. Rapportering nasjonale kvalitetsregistre 2012

1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn 2 REGISTERINFORMASJON 3 INNTEKTER 2011 4 KOSTNADER 2011. Rapportering nasjonale kvalitetsregistre 2012 Rapportering nasjonale kvalitetsregistre 2012 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Registeransvarlig Per Bakke, Sverre Lehmann (daglig faglig leder)

Detaljer

Kvalitet i behandling av KOLS?

Kvalitet i behandling av KOLS? Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Kvalitet i behandling av KOLS? Agathe K Govertsen, Registerkontakt, Lungesykepleier Birger N. Lærum, Leder, overlege, PhD Kristin Mestad, Registerkontak,

Detaljer

Forskning i Helse Midt-Norge - er det viktig å vite?

Forskning i Helse Midt-Norge - er det viktig å vite? Forskning i Helse Midt-Norge Presentasjon til styreseminar 2. mars 2011 Henrik Sandbu Kst. direktør for helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF Forskning i Helse Midt-Norge - er det viktig

Detaljer

Årsrapport 2011 12.10.12

Årsrapport 2011 12.10.12 Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Hjemmeside: www.muskelregisteret.no E-post: muskelregistert@unn.no Postadresse: Nevromuskulært kompetansesenter Postboks 33 9038 Universitetssykehuset

Detaljer

Hvordan få enda bedre oversikt over sykdommen?

Hvordan få enda bedre oversikt over sykdommen? Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Hvordan få enda bedre oversikt over sykdommen? Birger N. Lærum Leder, overlege, PhD Interessekonflikter Honorar for foredrag, møter og kurs med tema

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

Kvalitetsregistre og habiliteringsfeltet. Eva Stensland Overlege Habiliteringsseksjonen UNN

Kvalitetsregistre og habiliteringsfeltet. Eva Stensland Overlege Habiliteringsseksjonen UNN Kvalitetsregistre og habiliteringsfeltet Eva Stensland 08.09.16 Overlege Habiliteringsseksjonen UNN Kvalitetsregister: -Planlegges av fagfolk -Inneholder strukturert informasjon -Utvalgte kvalitetsindikatorer

Detaljer

En kort presentasjon og utdrag fra årsrapporten 2013

En kort presentasjon og utdrag fra årsrapporten 2013 http://www.norskhjerneslagregister.no En kort presentasjon og utdrag fra årsrapporten 2013 Bent Indredavik Faglig leder av Norsk hjerneslagregister Antall sykehus tilknyttet Norsk hjerneslagregister Årsrapport

Detaljer

Tore Solberg Nevrokirurgisk avdeling UNN-HF, SKDE, Helse Nord HELSE NORD RHF

Tore Solberg Nevrokirurgisk avdeling UNN-HF, SKDE, Helse Nord HELSE NORD RHF Tore Solberg Nevrokirurgisk avdeling UNN-HF, SKDE, Helse Nord Rygglidelser Trange og nedslitte rygger, prolaps Ca 52 pasienter opereres årlig ved 47 sykehus Smerter og funksjonssvik Viktig årsak til arbeidsuførhet,

Detaljer

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling

Norsk Nyfødtmedisinsk Kvalitetsregister Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling Kvalitetsregister integrert i pasientbehandling April 2012 Perinatalmedisinsk nettverk????? Neonatalprogrammet Krise Stortinget Formål Strukturert, prospektiv innsamling av nasjonale data omkring nyfødte

Detaljer

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013

NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 NORSK NAKKE- OG RYGGREGISTER Årsrapport 2013 AUDNY ANKE 1 1 Universitetssykehuset Nord Norge - Tromsø 30. september 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag 2 Registerbeskrivelse 2.1 Bakgrunn og formål

Detaljer

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL)

Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Dekningsgradsanalyser Hva kan de brukes til? Erfaringer fra Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Leif Ivar Havelin Dekningsgradsanalyser for Nasjonalt register for leddproteser (NRL) Analyse på: Hvor

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for brystkreft. Kreftregisteret. Oslo Universitetssykehus

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for brystkreft. Kreftregisteret. Oslo Universitetssykehus Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt register for brystkreft Registeransvarlig Kreftregisteret Telefon 22451300 E-post monica.johansen@kreftregisteret.no;

Detaljer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer

Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer Hjemmeside: www.muskelregisteret.no E-post: muskelregistert@unn.no Postadresse: Nevromuskulært kompetansesenter Postboks 33 9038 Universitetssykehuset

Detaljer

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid

Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Nasjonalt register for leddproteser Bruk av data i klinisk forbedringsarbeid Klinikkoverlege/professor Ove Furnes Leder Nasjonalt register for leddproteser Ortopedisk klinikk, Haukeland Universitetssykehus,

Detaljer

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012.

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Norsk hjerneslagregister er det nasjonale kvalitetsregisteret for behandling av hjerneslag og skal registrere alle pasienter med akutt hjerneslag (diagnosekode

Detaljer

Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning

Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning Erfaringer fra Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL) Bjørn-Yngvar Nordvåg

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer. HelsIT 2012 Hanne Narbuvold Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet

Nasjonale kvalitetsindikatorer. HelsIT 2012 Hanne Narbuvold Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet Nasjonale kvalitetsindikatorer HelsIT 2012 Hanne Narbuvold Avdelingsdirektør, Helsedirektoratet Hvorfor skal vi måle kvalitet? Fire av ti ordførere og rådmenn sier de ikke har god nok informasjon om kvaliteten

Detaljer

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE SIDSEL SANDVIG, SPESIALRÅDGIVER KREFTFORENINGEN, 12.12.2014 Politisk påvirkningsarbeid kvalitetsregistre, bakgrunn Helsetjenestekvalitet

Detaljer

Norsk Intensivregister Erfaringer og resultater. Ole Georg Vinorum Seksjonsoverlege Intensiv og intermediærseksjonen, SSK

Norsk Intensivregister Erfaringer og resultater. Ole Georg Vinorum Seksjonsoverlege Intensiv og intermediærseksjonen, SSK Norsk Intensivregister Erfaringer og resultater Ole Georg Vinorum Seksjonsoverlege Intensiv og intermediærseksjonen, SSK Hva er kvalitet? De fleste medarbeidere føler at de gjør en god jobb Få kan begrunne

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Koblinger mellom prosesser og resultater -hvor gode er vi, og hva vet vi?

Koblinger mellom prosesser og resultater -hvor gode er vi, og hva vet vi? Koblinger mellom prosesser og resultater -hvor gode er vi, og hva vet vi? 1. Hva vet vi? Kort litteraturgjennomgang 2. Hva gjør vi i UNN? Pasientforløp Kvalitetsregistre 1. Være trygge og sikre 2. Være

Detaljer

Kliniske effektmål som kvalitetsmål. Tore Solberg Nevrokirurgisk avdeling UNN-HF

Kliniske effektmål som kvalitetsmål. Tore Solberg Nevrokirurgisk avdeling UNN-HF Kliniske effektmål som kvalitetsmål Tore Solberg Nevrokirurgisk avdeling UNN-HF Høringsuttalelse fra Lægeforeningen 2001 Legeforeningen kan være enig i at registrering av epikrisetider, ventetider og

Detaljer

NYHETSBREV - NOVEMBER 2017

NYHETSBREV - NOVEMBER 2017 NYHETSBREV - NOVEMBER 2017 NORSK MS REGISTER OG BIOBANK VÅRT FØRSTE NYHETSBREV Registeret har som målsetning å lage et nyhetsbrev med informasjon om status for registrering ved deltakende avdelinger med

Detaljer

Norsk kvalitetsregister for LEPPE - KJEVE - GANESPALTE. Informasjon til foreldre og foresatte

Norsk kvalitetsregister for LEPPE - KJEVE - GANESPALTE. Informasjon til foreldre og foresatte Norsk kvalitetsregister for Informasjon til foreldre og foresatte Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte Postadresse Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte Kirurgisk klinikk

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom

Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Helse Vest RHF Nasjonalt register for kronisk obstruktiv lungesykdom Brukerveileder 1 Innholdsfortegnelse 1. REGISTRERING SOM NY BRUKER OG INNLOOGGING... 3 1.1 REGISTRERING SOM NY BRUKER... 4 1.2 INNLOGGING...

Detaljer

BRUK AV NASJONALE MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE I SYKEHUS I HELSE NORD

BRUK AV NASJONALE MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE I SYKEHUS I HELSE NORD BRUK AV NASJONALE MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE I SYKEHUS I HELSE NORD SKDE rapport Nr.1/2017 Hovedforfattere Magnus Engeset, Vårin Sandvær, Philip Skau Ansvarlig Eva Stensland Oppdragsgiver Helse Nord

Detaljer

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas

Norsk diabetesregister for voksne. Karianne Fjeld Løvaas Norsk diabetesregister for voksne Karianne Fjeld Løvaas Organisering og drift Registeret finansieres av Helse Vest. Haukeland universitetssykehus er eier og databehandlingsansvarlig Daglige drift er lagt

Detaljer

Presentasjon av vår database. Siri Bjørgen PhD. Prosjektleder, Ortopedisk forskningssenter, St.Olavs hospital Postdoktor, NTNU

Presentasjon av vår database. Siri Bjørgen PhD. Prosjektleder, Ortopedisk forskningssenter, St.Olavs hospital Postdoktor, NTNU Presentasjon av vår database Siri Bjørgen PhD. Prosjektleder, Ortopedisk forskningssenter, St.Olavs hospital Postdoktor, NTNU Skal snakke om... Bakgrunn Prosjektet Organisering Datainnsamling Rapportering

Detaljer

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder

Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre. HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Status tekniske løsninger Medisinske kvalitetsregistre HelsIT 23 september 2010 Per.Olav.Skjesol@hemit.no Avdelingsleder Overordnet målsetting Utvikle en teknisk løsning som er Brukervennlig Gir god datakvalitet

Detaljer

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse

Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Validering av resultater fra dekningsgradsanalyse Cerebral parese 1 Oversikt Tabell 1. Sentrale opplysninger om valideringen Kategori Register Diagnose ICD-10-koder Norsk pasientregister (NPR) Cerebral

Detaljer

Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid?

Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid? Nasjonal registrering av hjerte- og karsykdom Nyttig ekstraarbeid? Rune Kvåle Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet 23.04.15 Disposisjon - Bakgrunn for hjerte- og karregisteret - Målsetting

Detaljer

Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre. 18. februar 2016

Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre. 18. februar 2016 Seminar om pasient- og brukermedvirkning i medisinske kvalitetsregistre 18. februar 2016 Kvalitetsregister: En samling strukturert informasjon av utvalgte kvalitetsmål gjennom et behandlingsforløp for

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Alle pasienter som gjennomgår det eller de inngrep som overvåkes ved sykehuset, skal inkluderes.

Alle pasienter som gjennomgår det eller de inngrep som overvåkes ved sykehuset, skal inkluderes. NOIS Rapportering [Oppdatert 28.02.2013 av Daniel Gjestvang] Formålet med NOIS er å forebygge infeksjoner gjennom en fortløpende og systematisk innsamling, analyse, tolkning og rapportering av opplysninger

Detaljer

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Oktober 2013 Side 1 av 15 Postadresse Kontoradresse Telefon: 22 45 13 00 E-post: kreftregisteret@kreftregisteret.no Org. nr.: 974707160

Detaljer

SmerteReg Årsrapport for 2014

SmerteReg Årsrapport for 2014 SmerteReg Årsrapport for 2014 Daglig leder SmerteReg Overlege Lars Jørgen Rygh, KSK, HUS 30.09.2015 Innhold Del I Årsrapport... 3 1. Sammendrag... 3 2. Registerbeskrivelse... 4 2.1 Bakgrunn og formål...

Detaljer

LEPPE - KJEVE - GANESPALTE

LEPPE - KJEVE - GANESPALTE Norsk kvalitetsregister for LEPPE - KJEVE - GANESPALTE Informasjon til foreldre og foresatte Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte Postadresse Norsk kvalitetsregister for leppe- kjeve- ganespalte

Detaljer

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden

Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden Norsk kvinnelig inkontinensregister (NKIR) Validering av komplikasjoner for perioden 2015-2017 Tomislav Dimoski, Sigurd Kulseng-Hanssen, Hjalmar Schiøtz, Rune Svenningsen, Kari Western, Gunvor Langebrekke

Detaljer

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Innlegg Offentliggjøring av nye resultater fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helsedirektoratet 15. desember kl. 10.00. Innledning ved Bent Høie 1 Kjære alle sammen, Fjorårets presentasjon av resultatene

Detaljer

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF

Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 84-2015 NOIS årsrapport 2014 - nasjonale tall og resultater for Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Tonje Elisabeth Hansen Saksnr.: 2014/2701 Dato: 10.08.2015 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Helse Bergen

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Helse Bergen Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Register for organspesifikke autoimmune sykdommer (ROAS) Registeransvarlig Professor Eystein S. Husebye

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer