Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland"

Transkript

1 Hva er kvalitetsregistre - og hvordan kan de være til nytte? Eva Stensland

2 !! Program!12.desember!2014!Radisson!Blu!Hotel!Plaza,!Oslo!! Tid! Tema! Foredragsholder! 10:00% 10:05! Velkommen! Eva!Stensland! Leder!Nasjonalt!servicemiljø!!! 10:05% 10:45! Medisinske!kvalitetsregistre!! Eva!Stensland! Leder!Nasjonalt!servicemiljø!!! 10:45%! 11:00!!Kaffepause!! 11:00%! 11:30! PROMs! Pasientrapporterte! resultatmål!! Nina!Fålun! Leder!av!hjertesviktpoliklinikken! Fag%!og!forskningssykepleier! Hjerteavdelingen,!Haukeland! universitetssjukehus!! 11:30%! 12:00! Pasienter!deltar!i!utviklingen! av!nasjonale!kvalitetsregistre!!! Leif!Arild!Fjellheim! Landsforeningen!for!Ryggmargskadde!! 12:00% 12:15! Kaffepause!! 12:15%! 13:00! Kreftforeningens! forventninger!til!de! medisinske!kvalitetsregistrene! og!hvordan!disse!kan!være!til! nytte!for!pasienten!! Sidsel!Sandvig!! Spesialrådgiver!Seksjon!for!forskning! og!helsetjenestekvalitet! Kreftforeningen!! 13:00%! 14:00! Lunsj!! 14:00%! 14:25! Nasjonalt!kvalitetsregister!for! ryggkirurgi!! Tore!Solberg! Faglig!leder!registeret!! 14:25%! 14:50! Nasjonalt!register!for!KOLS! Agathe!Krekvik!Govertsen! Registerkontakt!! 14:50%! 15:00! Oppsummering!og!spørsmål!! Eva!Stensland! Leder!Nasjonalt!servicemiljø!!!

3 Hva er kvalitet? Kvalitet omhandler i hvilken grad det som skjer av aktivitet og tiltak i helsetjenesten øker sannsynligheten for en ønsket helsegevinst for individet og for grupper av individer, gitt dagens kunnskap. Institute of Medicine 1990 Nasjonal Helseplan

4 Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring Målet er at tjenestene er av god kvalitet. De7e innebærer at tjenestene: Er virkningsfulle Er trygge og sikre Involverer brukere og gir dem innflytelse Er samordnes og preget av kon9nuitet Utny;er ressursene på en god måte Er 9lgjengelige og re>erdig fordelt

5 Kvalitetsregister: - Planlegges av fagfolk - Inneholder strukturert informasjon - Utvalgte kvalitetsmål - Resultater viktige for pasienter Et register som løpende kan dokumentere resultater for en avgrenset pasientgruppe med utgangspunkt i individuelle behandlingsforløp. Seleksjon: Hvilken pasientgruppe inkluderes? Tiltak: Hva ble gjort? Fulgte vi anbefalingene? Resultat: Hvordan gikk det?

6

7 Om nasjonale kvalitetsregistre Målsetting: Kunnskap fra de medisinske kvalitetsregistrene i Norge skal bidra til en bedre, sikrere og likeverdig fordelt helsetjeneste for befolkningen Medisinske kvalitetsregistre skal i framtiden danne et landsomfattende og nasjonalt tilgjengelig kunnskapssystem med fortløpende, oppdatert, pålitelig og personvernmessig sikker kunnskap om kvalitet på behandlingen som tilbys den norske befolkningen Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Strategi og handlingsplan

8 Kvalitetsregistre er til for pasientene!!!

9 Oversikt nasjonale medisinske kvalitetsregistre Hjerte-kar Norsk hjerteinfarktregister (HM) Norsk hjerneslagregister (HM) Norsk karkirurgisk register (HM) Norsk hjertesviktregister(hm) Nasjonalt register for invasiv kardiologi (HV) Norsk pacemaker- og ICD-register (HSØ) Det norske hjertekirurgiregisteret (HSØ) Nasjonalt hjertestansregister (HSØ) Kreft Nasjonalt register for tykk- og endetarmskreft (HSØ) Nasjonalt register for prostatakreft (HSØ) Nasjonalt register for barnekreft (HSØ) Nasjonalt register for brystkreft (HSØ) Nasjonalt register for føflekkreft (HSØ) Nasjonalt register for gynekologisk kreft (HSØ) Nasjonalt register for lungekreft (HSØ) Nasjonalt register for malignt lymfom og kronisk lymfatisk leukemi (HSØ) Luftveier Nasjonalt register for KOLS (HV) Nasjonalt register for langtids mekanisk ventilasjon (HV) Diabetes Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes (HSØ) Norsk diabetesregister for voksne (HV) Nervesystemet Cerebralpareseregisteret i Norge (HSØ) Norsk MS register og biobank (HV) Norsk register for arvelige og medfødte nevromuskulære sykdommer (HN) Kvalitetsregister for demens (HSØ) Muskel, skjelett og bindevev Nasjonalt register for leddproteser (HV) Nasjonalt hoftebruddregister (HV) Nasjonalt korsbåndregister (HV) Nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi (HN) Norsk nakke- og ryggregister (HN) NorArtritt (HV) Mage og tarm Gastronet (HSØ) Norsk register for analinkontinens (HN) Øre, nese og hals Nasjonalt register for leppe-kjeve-ganespalte (HV) Gynekologi og obstetrikk Norsk gynekologisk laparoskopiregister (HSØ) Norsk kvinnelig inkontinensregister (HSØ) Nyre Norsk nefrologiregister (HSØ) Det norske nyrebiopsiregister (HV) Skade- og intensivbehandling Norsk intensivregister (HV) Norsk nyfødtmedisinsk kvalitetsregister (HSØ) Nasjonalt traumeregister (HSØ)

10 Oversikt nasjonale medisinske kvalitetsregistre forts. Infeksjoner Norsk kvalitetsregister for HIV (HSØ) Rehabilitering Norsk register for døvblinde (HSØ) Norwegian Spinal cord Injury Register (HM) Autoimmune sykdommer Nasjonalt register for organspesifikke autoimmune sykdommer (HV) Hud Nasjonalt register for hidradenitt (HN) Andre Nasjonalt register for smertebehandling (HV) Norsk porfyriregister (HV) Hvor mangler vi data og kunnskap om kvalitet? Hele området psykisk helsevern Mange ulike pasientgrupper og tilstander Manglende erfaring og kultur for systematiske registreringer Ikke alltid enkelt å definere «resultat» eller helsegevinst Hele området rusavhengighet og rusomsorg Mange andre pasientgrupper (bl.a infeksjoner, nevrologi, øye, ØNH, barn )

11 Det nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre Oppdrag til SKDE (Senter for Klinisk Dokumentasjon og Evaluering) fra Helse og omsorgsdepartementet i 2009 Helse Nord Består av SKDE og regionale enheter med register- og IKT-kompetanse i alle helseregioner Kompetanse på registerutvikling, jus, IKT, analyse, rapportering, organisering og drift Helse Vest Servicemiljø SKDE Helse Midt- Norge Skal yte service overfor: - medisinske kvalitetsregistre - alle med interesse for kvalitetsregistre - ledelse og myndigheter Helse Sør- Øst 11

12 Hva jobber vi i servicemiljøet med? Generell opplæring og kompetanseheving Råd, veiledning og støtte Webtjenester og informasjonsarbeid Prosjektarbeid rundt enkeltregistre Utvikling og implementering av elektronisk registerløsning Sekretariatsfunksjon

13 Hvorfor nødvendig med særskilt registrering i kvalitetsregistre? Kvalitetsregistre gir kunnskap om kvalitet på behandlingen og om resultater av helsetjenestens innsats for pasientene I dag er kvalitetsregistre eneste kilde til slik kunnskap om kvalitet og mangler for mange pasientgrupper Kunnskap fra kvalitetsregistre kan benyttes av helsepersonell til evaluering, kvalitetsforbedring og forskning av ledelsen til kvalitetssikring, styring og prioritering av myndighetene til oversikt, styring og prioritering av pasienter og befolkning for kunnskap og veiledning

14 Hvorfor nødvendig med særskilt registrering i kvalitetsregistre? Kvalitetsregistre må også inneholde pasientenes egne vurderinger av resultatet (såkalte PROMs) Ø Helsetjenestens kliniske mål og evalueringer er ikke tilstrekkelige for å avgjøre om innsatsen har gitt verdi for pasienten Pasientene må følges over tid avhengig av tilstand Ø Pasientjournalen inneholder ikke informasjon om «hvordan gikk det etterpå» - dvs om pasienten faktisk fikk den nødvendige helsehjelpen etter utskrivelse/avsluttet behandling. Dette må registreres i ettertid av eller med informasjon fra pasientene Ø Opplevd resultatet for pasientene blir ikke rutinemessig dokumentert

15 Helse- og Omsorgsdepartementets oppdragsdokument til de regionale helseforetakene I oppdragsdokument er følgende målsetning for 2014 formulert i kapittel 5 Kvalitet og pasientsikkerhet Medisinske kvalitetsregistre med nasjonal status har: - nasjonal dekningsgrad - omfatter pasientrapporterte effektmål - benyttes til regelmessig evaluering av klinisk praksis, systematisk forbedringsarbeid og forskning.

16 Personvern Innsamling av helseopplysninger skal som hovedregel være basert på samtykke De fleste kvalitetsregistre har konsesjon fra Datatilsynet Informasjonssikkerhet: Den som behandler personopplysninger skal gjennom planlagte og systematiske tiltak sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet, kvalitet og tilgjengelighet ved behandling av helseopplysninger. Reguleres av Helseregisterloven Ø Rett til å trekke samtykket Ø Rett til få vite hva som er registrert om deg Ø Rett til å korrigere opplysninger

17 Informert samtykke Innhold: hvem som er databehandlingsansvarlig (navn og adresse) formålet med behandlingen av opplysningene, dvs. hva opplysningene skal brukes til om opplysningene vil bli utlevert til andre, og eventuelt til hvem om det er frivillig å gi fra seg opplysningene hvilke rettigheter den registrerte har etter loven, f.eks. om retten til å kreve innsyn, retting og sletting hvor lenge personopplysningene vil bli behandlet eller oppbevart

18 Hvordan kan kvalitetsregistre være til nytte?

19 Bruk av registerdata - tre hovedspørsmål Gir data fra kvalitetsregistre oss mer kunnskap? Fører kunnskap til praksisendring? Fører praksisendring til bedre resultat for pasientene?

20 Kvalitetsforbedring Kvalitetsforbedring av diagnostikk/behandling/oppfølging er hovedmålet med kvalitetsregistre! Kvalitetsregistre kan brukes av klinikere for å overvåke, reflektere over, og forbedre egen virksomhet Kvalitetsregistre kan være kilde for erfaringsbasert, forskningsbasert og brukerbasert kunnskap ved utarbeiding av faglige retningslinjer Kvalitetsforbedringsarbeid er et lederansvar, og skal foregå kontinuerlig i den kliniske hverdagen må prioriteres

21 Lårhalsbrudd 2 Skruer??? Protese?

22 Sammenligning av 2 operasjonsmetoder for lårhalsbrudd. Totalt brudd, 1530 måtte reopereres % Protese Ingen reoperasjon 2 skruer Mange flere som fikk skruer enn de som fikk protese måtte opereres på nytt (Engesæter EFORT 2012) Antall år etter operasjon

23 (NRL Årsrapport 2

24 (NRL Årsrapport 2012)

25 Resultater!

26 Nov 2013: Åpning av resultattjeneste for nasjonale medisinske kvalitetsregistre Dagen i dag er en milepæl. For første gang kan vi vise fram samlete resultater fra flere av de 45 nasjonale kvalitetsregistrene som finnes. Gjennom åpenhet skaper vi tillit til helsetjenesten, og befolkningen får tillit til at ressursene prioriteres riktig. Hittil har vi hatt for dårlig kunnskap om hva slags resultater pasientene kan forvente av ulike behandlingsformer. Det er her kvalitetsregistrene kommer inn som en viktig kilde til å dokumentere og forbedre pasientsikkerhet og kvalitet ved sykehusene våre. Inntil for få år siden var vurdering av behandlingsresultater kun et faglig anliggende. Men nå er pasientperspektivet er blitt minst like viktig. Det er gledelig. Dessverre er slike data mangelvare i dag. Det betyr at vi fremover må legge stor vekt på å registrere hvordan pasientene oppfatter resultatet av behandlingen og hva slags erfaringer de har høstet i møte helsetjenesten. Arbeidet med å utvikle gode instrumenter for å måle og registrere pasientrapporterte resultater (PROM), skal prioriteres høyt i tiden som kommer. Å sørge for god pasientsikkerhet må være en integrert del av klinisk forbedringsarbeid. Også slike data må kunne hentes fra de medisinske kvalitetsregistrene. Resultatene må benyttes aktivt, både av klinikere og ledere, til å forbedre behandlingstilbudet. Det er pasientenes tilfredshet og tillit som bestemmer om vi har lykkes.

27 Norsk hjerneslagregister Figur 3: Andel pasienter som innlegges direkte i slagenhet ved ankomst sykehus varierer betydelig mellom de 13 sykehusene. Om dette skyldes begrenset tilgang på slagenhetssenger eller forskjellige rutiner for akutt innleggelse i slagenhet vites ikke. På noen sykehus utføres trombolytisk behandling på en annen avdeling enn slagenheten (for eksempel intensivavdeling), og det kan muligens forklare noen av forskjellene. Direkte innleggelse i slagenhet for 73 % av akutte slagpasienter er høyt i internasjonal sammenheng.

28 Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes Andel pasienter som bruker insulinpumpe i 2012 fordelt på barneavdelingene. Det finnes ingen måltall på hvor mange som bør få insulinpumpe, men andelen er økende siden oppstart av registeret. Spesielt for de yngste pasientene synes insulinpumpe å være gunstig. Pasient og foreldre må imidlertid selv ønske insulinpumpe, og det må være god kunnskap hos helsepersonell og foreldre om hvordan den skal brukes. Mange tenåringer synes at insulinpumpebruk gjør diabetesen mer synlig for andre, og opplever dette som negativt.

29 Norsk MS-register og biobank Andel pasienter i hvert fylke som får immunmodulerende behandling. Målgruppen for immunbehandling ved MS er pasienter med aktiv attakkpreget MS (engelsk: relapsing-remitting MS; RRMS). To nylige studier i Norge antyder at andel pasienter med RRMS i befolkningen er ca %. Tallene fra Norge med en gjennomsnittlig behandlingsfrekvens på i overkant av 40 % er rimelig bra. Det synes imidlertid som om noen fylker ligger litt lavt, mens andre ligger kanskje i overkant. MEN noe av forskjellene kan også til en viss grad være betinget i prevalensvariasjoner i det enkelte fylke.

30

31 Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring Den nasjonale kvalitetsstrategien og bedre skal det bli! ( ) har som mål at tjenestene skal involvere brukere og gi dem innflytelse, være samordnet og preget av kon9nuitet. Disse delmålene foreslås: Bedre 9lgang 9l kvalitetssikrede ne;- og telefontjenester Videreutvikle lærings- og mestrings9lbud, spesielt i kommunene Styrke arbeidet med individuell plan Økt mestring og deltakelse Styrke plankompetanse i kommunen som grunnlag for mer helhetlig planlegging av tjenestene Styrke koordineringsfunksjonen i kommunen og mellom kommuner og helseforetak slik at pasientene opplever helhetlige og samordnede tjenester Utvikle faglige retningslinjer og handlingsplaner i et forløpsperspek9v Bedre brukermedvirkningen på systemnivå i kommunal helse- og omsorgstjeneste Utvikle indikatorer på gode pasiensorløp

32 Pasient- og brukermedvirkning God kvalitet forutse;er at brukerens og pasientens erfaringer og synspunkter påvirker tjenestene. ( og bedre skal det bli!) WHO har iden9fisert pasientsentrert helsetjeneste som en av fem kjerneområder som helsetjenesten må utvikle for å levere tjenester av høy kvalitet.

33 Pasient- og brukerorganisasjonenes bidrag Pasienterfaringer kny7et?l: Å leve med sykdom eller funksjonsnedse;else Å gjennomgå utredning/behandling Hva som er vik9g for pasienten i møter med helsetjenesten Pasienterfaringer gir mulighet 9l å se på de helsetjenester som 9lbys fra ulike perspek9v og dermed fokusere på det som er vik9g og gir kvalitet for pasienten Brukermedvirkning bidrar 9l bedre og mer målre;ede tjenester fordi erfaringskunnskap og fagkunnskap kan sees i sammenheng

34 Pasient- og brukerorganisasjonenes bidrag Ved oppstart av et medisinsk kvalitetsregister Hva er målet med behandlingen for den aktuelle pasientgruppen Hva er gode behandlingsmetoder Hvordan registeret skal usormes for å være en stø;e i behandlingsprosessen Hvordan resultatene fra registeret skal rapporteres og kommuniseres for å kunne være et verktøy i klinisk kvalitetsforbedringsarbeid Hvordan resultater fra registeret skal kunne formidles 9l pasientene slik at de oppleves som ny\ge

35

36 Forberedelser for pasient/brukerrepresentant før d Hva vil jeg og min pasient/brukerorganisasjon oppnå ved å medvirke i registerarbeid? Finnes det bakgrunnsinformasjon som viser vik9ge kvalitetsaspekter fra et pasientperspek9v? Hvilken stø;e kan jeg få fra min organisasjon og hvordan skal 9lbakerapportering fra min deltakelse i registeret være?

37 Forberedelser for styringsgruppeleder/faglig leder Hva vil vi oppnå med pasient/bruker- deltakelse i registerarbeidet? Hva vil vi at pasient/brukerrepresentant skal bidra med? (både på et overgripende plan og helt konkret) Hvordan skal vår arbeidsform være for å stø;e pasient/ brukermedvirkning på beste måte?

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin

Rapport nr. 1-2015. Kvalitetsindikatorer i den akuttmedisinske kjeden TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Rapport nr. 1-2015 TITTEL: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin Norwegian National Advisory Unit on Prehospital Emergency Medicine Postadresse: Oslo universitetssykehus HF Ullevål sykehus

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 9.februar 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009)

Innst. S. nr. 204. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innst. S. nr. 204 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument nr. 8:29 (2008 2009) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten

IS-1878. Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1878 Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Primær- og spesialisthelsetjenesten Heftets tittel: Rammeverk for et kvalitetsindikatorsystem i helsetjenesten Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det?

Kvalitetsforbedring. Hva er det og hvordan gjøres det? Kvalitetsforbedring Hva er det og hvordan gjøres det? Forord Legeforeningens sekretariat ønsker med dette dokumentet å gi en oversikt over ulike metoder, verktøy og forutsetninger for kvalitetsforbedring

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren

Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren rapport 2007 IS-1443 Rapportens tittel: Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren 2007 Utgitt: Mai 2007 Ansvarlig utgiver: Sosial- og helsedirektoratet Redaktør:

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009

Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Kvalitetsprosjekt Glittreklinikken Sluttrapport mars 2009 Demings sirkel Innholdsfortegnelse 1 Forord... 1 2 Sammendrag... 2 3 Innledning... 3 4 Bakgrunn... 3 Mandat for Kvalitetsprosjektet... 4 5 Oppstart...

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.

InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed. InnoMed, Helsedirektoratet v/sintef, Olav Kyrres gt. 9, 7465 Trondheim Telefon: +47 930 59 050, Telefaks: +47 93 07 08 00, www.innomed.no Eg RAPPORT - Forprosjekt Prosjekttittel: Behovskartlegging og vurdering

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Brukermedvirkning i TSB en myte?

Brukermedvirkning i TSB en myte? Erik Torjussen, Hilde Lytomt Harwiss og Ingrid Amalia Havnes Brukermedvirkning i TSB en myte? en nasjonal kartlegging av brukermedvirkning i Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) 1 Nasjonal

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Norsk hjertekirurgiregister

Norsk hjertekirurgiregister Norsk hjertekirurgiregister Årsrapport 2013 Oslo Universitetssykehus i samarbeid med Norsk Thoraxkirurgisk Forening Kontaktpersoner: Fagrådsleder: Dataansvarlig: Admin. ansvarlig; Norsk Thoraxkirurgisk

Detaljer

OG BEDRE SKAL DET BLI!

OG BEDRE SKAL DET BLI! OG BEDRE SKAL DET BLI! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenesten Veileder Til deg som leder og utøver IS-1162 ...og bedre skal det bli! Strategiens mål Tjenester av god kvalitet:

Detaljer

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Wenche Koldingsnes Universitetssykehuset Nord Norge HF 9038 Tromsø 31. okt. 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer