REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei Parsell: Rundkjøring Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommune: Fet (Plannummer 0102 R1202) Region øst Oslo kontorsted

2 R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1luftberegninger Apeltunveien 2, Bergen Emne: bmemne1lokal luftkvalitet Rapport: bminit1gunnb 27. november 2009 Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan for rundkjøring rv. 22 Gamle Fetvei ROS-analyse Dato: 25.oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet Statens vegvesen Region øst PL AN - R AP _ Ro s - a n a l ys e Åpen Utarbeidet av: Ane Tingstad Grav Fag/Fagområde: Arealplan Kontrollert av: Valborg Leivestad Ansvarlig enhet: Multiconsult avd. SI Godkjent av: Ragnar Thorud Emneord: Risiko, sårbarhet, E16, kommunedelplan Utgave for offentlig ettersyn 20 ATG CT RT Utg. Dato Tekst Ant. sider Utarb. av Kontr. av Godkj.av MULTICONSULT AS Nedre Skøyen vei 2 P.b. 265 Skøyen 0213 Oslo Tel.: Fax:

3 Forord Statens vegvesen har i samråd med Fet kommune og andre fagmyndigheter igangsatt utarbeidelse av arbeid med rundkjøring i krysset rv. 22 og fv. 279 Gamle Fetvei. Behovet for et nytt veikryss skyldes langvarige problemer med trafikkavviklingen. Etter plan- og bygningslovens 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse ved utarbeidelse av planer for utbygging. Det skal utarbeides en egen risiko- og sårbarhetsanalyse for flyttingen av selve skolebygningen. Statens vegvesen Prosjekt er prosjekteier, og planprosessleder for prosjektet er Edgar Sande. Til å gjennomføre planarbeidet har Statens vegvesen engasjert Multiconsult AS. Oppdragsleder hos Multiconsult AS er Ragnar Thorud. Ane Tingstad Grav har utarbeidet dette notatet. Oslo, oktober

4 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Bakgrunn ROS-analyse Tiltaket Beskrivelse av planforslaget ny rundkjøring Metode Plan- og bygningsloven Avgrensning av tema Sårbarhet ROS-metodikk Influensområde Datagrunnlag Risikoforhold Planområdet Kulturminner Naturmiljø Grunnforhold Topografi Trafikk Anleggsfasen Driftsfasen Konsekvenser for mennesker Konsekvenser for miljø Forebyggende/avbøtende tiltak Referanser

5 Detaljreguleringsplan rundkjøring rv. 22 og fv. 279 Gamle Fetvei ROS-analyse 0 Sammendrag Det er registrert 13 uønskede hendelser i forbindelse med ROS-analysen som ble gjennomført for planforslaget. Det er registrert 11 uønskede hendelser i anleggsfasen og 2 i driftsfasen. Av hendelse er det innenfor anleggsperioden 7 hendelser innenfor gul sone og 4 innenfor grønn sone. For driftsfasen kommer de to uønskede hendelsene i gul sone. 4

6 Innledning 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Dagens signalregulerte kryss mellom rv. 22 og fv. 279 Gamle Fetvei er overbelastet, og vil i en fremtidig situasjon få kapasitetsproblemer. På bakgrunn av kapasitetsberegninger har man kommet frem til at en rundkjøring vil gi best avvikling i krysset. Av de beregnede løsningene har man valgt den rundkjøringen som vil gi minst mulig inngrep i Kulturkvartalet. Figur 1-1 Plankartet for detaljreguleringsplanen 1.2 ROS-analyse Hensikten med en ROS-analyse er å kartlegge uønskede hendelser som kan representere en fare for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Det kan være ulike årsaker til en ulykke eller en hendelse, og for å vurdere muligheten for tiltak, vurderes også årsaken til hendelsen. Dette kan være enkeltstående risikomomenter eller kombinasjoner av slike forhold. Videre skal sannsynligheten for at en uønsket hendelse inntreffer klassifiseres, dvs. det skal anslås hvor hyppig hendelsen kan forventes å inntreffe. Denne vurderingen må bygge på kjennskap til lokale forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon. Deretter skal konsekvensene av en hendelse beskrives og vurderes. Konsekvens betegnes som en sannsynlig virkning av en hendelse. Konsekvensene er klassifisert etter forventet skadeomfang, og klassifisert både i forhold til mennesker og miljø. Sannsynligheten og konsekvensen av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en hendelse representerer. Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise. 5

7 Detaljreguleringsplan rundkjøring rv. 22 og fv. 279 Gamle Fetvei ROS-analyse 2 Tiltaket 2.1 Beskrivelse av planforslaget ny rundkjøring På bakgrunn av kapasitetsberegninger har man kommet frem til at en rundkjøring vil gi best avvikling i krysset. Av de beregnede løsningene har man valgt den rundkjøringen som vil gi minst mulig inngrep i Kulturkvartalet som ligger sør for eksisterende kryss. Kulturkvartalet består av den gamle skolestua på Fetsund og Herredshuset. Rundkjøringen reguleres med to felt i østgående retning. Ny rundkjøring krever mer areal enn dagens kryssløsning. Dette fører til at eksisterende skolebygg må flyttes lenger sørvest på eiendommen der hvor det står et uthus i dag. Dette må rives. Rundkjøringen reguleres med to felt i østgående retning. Ny rundkjøring krever mer areal enn dagens kryssløsning. Dette fører til at eksisterende skolebygg må flyttes lenger sørvest på eiendommen der hvor det står et uthus i dag. Skolebygningen er vist med ny beliggenhet etter flytting. Det vil bli opparbeidet rundt 30 parkeringsplasser der den gamle skolebygningene står i dag. Figur 2-1: Ny rundkjøring på rv. 22/fv

8 Metode 3 Metode 3.1 Plan- og bygningsloven I henhold til plan- og bygningsloven 4-3 skal man ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf og Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for anleggsfase, ferdigtilstand og drift av det ferdige anlegget, i henhold til hovedprinsippene i Veileder for kommunale risikoog sårbarhetsanalyser fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 3.2 Avgrensning av tema I forbindelse med anleggsfasen er det sett på enkelte hendelser som kan oppstå pga. prosjektets egenart, men ikke gått inn på hendelser eller forhold som kan oppstå uavhengig av prosjektets utforming. Med dette menes forhold som er entreprenørens ansvarsområde, som skyldes avvik fra HMS-rutiner eller uhell/uforsiktighet. Risiko knyttes til uønskede hendelser dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til menneskers liv og helse, materielle verdier og miljø. Eventuelle negative konsekvenser av vegsalting hører til i konsekvensutredningen, og er normalt ikke tema i en ROS-analyse. Hovedfokus her er eventuelle konsekvenser av ulykker samt samfunnssikkerhet og forebygging Aktuelle tema er valgt ut ved gjennomgang av DSBs sjekkliste (DSB, 2010) og gjennomgang av prosjektet på ROS-seminar hos Statens vegvesen 20. juni Sårbarhet Analysen tilhører et overordnet nivå. Flere tema som omhandler sårbare verdier i plan- og influensområdet omtalt i konsekvensutredningen. ROS-analysen ser likevel på enkelte hendelser som for eksempel kan skade naturverdier. 3.4 ROS-metodikk Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB, 2010). Her er risiko definert som den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser. Risikomatrisen i denne ROS-analysen baserer seg på risikomatrisen fra Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken. Matrisen deler sannsynlighetsvurderingen inn i seks klasser, mens det benyttes fire konsekvensklasser. Risikomatrisen inneholder i tillegg tre fargekoder som viser hvor alvorlig de ulike hendelsene er vurdert til å være. Grønn farge angir at tiltak ikke er nødvendig, gult angir at tiltak skal vurderes, mens rødt betyr at det må gjennomføres tiltak mot hendelser som havner i denne kategorien. For flere aktuelle hendelser vil lover og forskrifter pålegge tiltak uansett i hvilket område hendelsen faller innenfor. 7

9 Detaljreguleringsplan rundkjøring rv. 22 og fv. 279 Gamle Fetvei ROS-analyse Sannsynligheten og konsekvensen av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en hendelse representerer. Når sannsynligheten er vurdert, skal konsekvensene av en hendelse beskrives og vurderes. Konsekvens betegnes som en mulig virkning av en hendelse. Konsekvensene er klassifisert etter forventet skadeomfang, og klassifisert både i forhold til konsekvens for mennesker og for miljø. Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise. Hendelser som havner i øvre høyere del i risikomatrisen (rødt område) har store konsekvenser og høy sannsynlighet, mens hendelser i nedre venstre del (grønt område) er mindre alvorlige og lite sannsynlige. Matrisene under viser akseptkriteriene for hendelser som gir konsekvenser for henholdsvis mennesker og miljø, og viser hvordan sannsynlighet er inndelt i tidsintervaller og konsekvens inndelt etter skadeomfang. Tabell 1: Risikomatrise for hendelser med konsekvenser for mennesker Konsekvens Menneske: Lettere skadd Menneske: Hardt skadd Menneske: drept Menneske: Flere drept Sannsynlighet (1) (2) (3) (4) Skjer hvert år (6) Skjer hvert år (5) Skjer hvert år (4) Skjer hvert år (3) Skjer hvert år (2) Skjer sjeldnere enn hvert 60. år (1) Tabell 2: Risikomatrise for hendelser med konsekvenser for miljø Konsekvens Sannsynlighet Registrerbar miljøskade. Restaureringstid <1 år (1) Betydelig miljøskade. Restaureringstid 1-3 år (2) Alvorlig miljøskade. Restaureringstid 3-10 år (3) Svært alvorlig miljøskade. Restaureringstid > 10 år (4) Skjer hvert år (6) Skjer hvert år (5) Skjer hvert år (4) Skjer hvert år (3) Skjer hvert år (2) Skjer sjeldnere enn hvert 60. år (1) Mottiltak må iverksettes Mottiltak bør vurderes Utenfor risikoområdet 8

10 Metode Som en oppfølging av det tidligere arbeidet skal mulige tiltak for å redusere risiko- og sårbarhetsforhold påpekes. Risikoreduserende tiltak kan enten være forebyggende eller skadebegrensende. Akseptkriterier ligger til grunn for plassering av farger i matrisen. Akseptkriteriet definerer hva som er akseptabel risiko. Dette er basert på forskrifter, standarder, erfaring og/eller teoretisk kunnskap. Akseptkriterier kan uttrykkes med ord eller være tallfestet. Det er problemer med å tallfeste risiko for de fleste hendelser som er identifisert. Unntaket er flom, der ulike gjentaksfrekvenser er beregnet, og noen typer trafikkulykker, der man har et statistisk grunnlag for ulike vegstandarder. For de fleste hendelser er derfor vurderingene skjønnsmessig, men skjønner utøvet av kvalifisert fagpersonell. Siden risikomatrisen på oversiktsnivå således er beheftet med betydelig usikkerhet, har man i vurderingene lagt en konservativ føre var holdning til grunn for vurderingene. Tiltak for å redusere identifiserte risiki vurderes. Hvis man etter tiltak fortsatt ligger i rød rute, må enten løsningen endres eller så må man gjennomføre en mer grundig risikoanalyse for ev. å dokumentere at løsningen er innenfor akseptkriteriene. En skjematisk fremstilling av hendelsene er gitt i kapittel 4. Der er grad av sannsynlighet (1-6) og konsekvens (1-4) angitt ved å vise til tallverdiene slik de er definert i tabellene over. 3.5 Influensområde Analysen tar for seg planområdet for rundkjøring i krysset rv. 22 og fv. Gamle Fetvei. Det vurderes både hvordan ytre faktorer kan påvirke tiltakene og hvordan tiltaket påvirker omgivelsene. 3.6 Datagrunnlag ROS-analysen tar utgangspunkt i planbeskrivelsen. Videre er analysen basert på vegvesenets erfaring med risikoforhold ved utbygging og drift av vegnettet. Risikoforholdene ble gjennomgått på ROS-seminaret med Statens vegvesen og Multiconsult 21. juni Deltakerne på seminaret var: Arne Aukland Fet kommune Samfunn og næring Kjell Erik Sand Fet og Rælingen lensmannskontor Beredskap Terje Kristiansen Statens vegvesen Trafikk Edgar Sande Statens vegvesen Trafikk Live Hesthagen Statens vegvesen Miljø Ragnar Thorud Multiconsult Trafikk Ane Tingstad Grav Multiconsult Arealplanlegger 9

11 Detaljreguleringsplan rundkjøring rv. 22 og fv. 279 Gamle Fetvei ROS-analyse 4 Risikoforhold I dette kapitlet gis bakgrunnskunnskap og risikovurderinger i forhold til de aktuelle tema i ROSanalysen. Sjekklisten under er hentet fra DSBs rapport GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging (DSB, 2010) og er benyttet som et hjelpemiddel til å finne fram til mulige risikoforhold. Tema som er kommentert med gul bakgrunn er nærmere analysert eller kommentert i rapporten. Tabell 3: Sjekkliste fra DSB,2010 NATURRISIKO Problemstillinger: Kommentar/svar Skred/Ras/ustabil grunn (Snø, is, stein, leire, jord, fjell) Flom i vassdrag Stormflo Vind-/ekstremnedbør Utgjør fare for ras, flom osv. så stor fare at arealer ikke bør bebygges? Bør det stilles krav om spesielle tiltak ved bygging, f.eks. sikring av kjellere mot oversvømming? Arbeider i skråningen i forbindelse med flytting av bygg skal ha en egen ROSanalyse. Ikke relevant. Planlegges ny utbygging i områder der veinettet er utsatt for ras eller flom, slik at bebyggelsen står i fare for å bli isolert i perioder? Nei, Glomma går ikke så høyt. Vil ras utgjøre fare for planlagte kraftlinjer, hovedvannledninger eller annen ny infrastruktur. Angrepspunktet er fra rv. 22, skal ikke benytte Lundveien. Det går ledninger langs rv. 22 Belysning bro - sørsiden Skog-/lyngbrann Er det fare for omliggende bebyggelse? Ikke relevant Radon Planlegges utbygging i områder der det har vært registrert høye verdier av radon i grunn/bygninger? Ikke relevant VIRKSOMHETSRISIKO Virksomheter med fare for brann eller eksplosjon Ved planer om utbygging i nærheten av slike anlegg må risiko vurderes: Er nyutbygging i området forsvarlig? Sikre Kulturkvartalet i anleggsområdet med anleggsgjerder. Vil nyutbygging i nærheten legge begrensninger på eksisterende anleggs mulighet for videreutvikling? Færre parkeringsplasser i anleggsperioden. Ved etablering av ny virksomhet som utgjør brannrisiko: er det bebyggelse i nærheten med spesielt stor fare for brannspredning (f.eks. tett trehusbebyggelse)? Flytter trehusene flyttes nærmere hverandre. Mindre avstand enn 8 m som er brannkravet - tiltak må vurderes i forbindelse med 10

12 Risikoforhold Virksomheter med fare for kjemikalieutslipp eller annen akutt forurensing Er nyutbygging i nærheten forsvarlig? Vil nyutbygging i nærheten legge begrensninger på eksisterende virksomhet? ROS-analyse som skal gjennomføres kun for den gamle skolebygningen Ja Nei Transport av farlig gods Vurdering av risiko i forhold til utbygging nær vei, spesielt hvis det foreligger tilleggsrisiko som skredfare eller høy hyppighet av trafikkulykker. Spesiell vurdering i forhold til sårbare objekter som drikkevannforsyning eller helseinstitusjoner. Nei Avfallsområder/deponier/ Forurenset grunn Kan grunnen/sjøsedimenter være forurenset fra tidligere bruk (eks. ved planlagt endret bruk av tidligere industritomter)? Nei, veggrunn massen kan brukes i anlegget. Dambruddsberegninger Hvis det bygges ut i et område som ligger innenfor en dambruddssone, må NVE vurdere om dammen må forsterkes. Ikke relevant Elektromagnetiske felt Trafikkfare Risiko bør vurderes dersom det planlegges lokalisering av bygg der mennesker oppholder seg over lengre tid nær slike felt Er trafikksikkerhet vurdert? Vil nye utbyggingsområder gi økt trafikkbelastning på veistrekninger som fra før har mange trafikkulykker? Ikke relevant Ja, driftsituasjonen er vurdert Ja, tas videre i de ulike fasene for anleggsarbeidet Utvidelse av 4-felt på vestsiden vil muligens kunne føre til noe mer trafikk. Selve tiltaket vil ikke føre til høyere ÅDT. Eller på strekninger med usikrede jernbanekryssinger? Ikke relevant Skipsfart Vil farleder, strømforhold, vindeksponering m.m. kunne få innvirkning i forhold til planer om sjønær utbygging. Utslipp fra farlig last, oljesøl, kollisjon mellom skip og bygninger eller infrastruktur Ikke relevant Spesiell fare for terror eller kriminalitet Utrykningstid brannvesen Plassering av spesielt utsatt virksomhet i forhold til vanlig bebyggelse og spesielt sårbare objekter, for eksempel barhehager Nye utbyggingsområder og lokalisering Vegstrekninger er ikke ansett som spesielle terrormål. Brannstasjon ligger noen km noen km lengre vest. 11

13 Detaljreguleringsplan rundkjøring rv. 22 og fv. 279 Gamle Fetvei ROS-analyse Utrykningstid ambulanse av institusjoner vurderes i forhold til krav om utrykningstid A-hus Vanntrykkssoner/slukkevanns- kapasitet Slukkevannskapasitet må vurderes ved planer om ny utbygging Bilbrann må forutsettes slukket ved hjelp av tankbil SÅRBARE OBJEKTER Natur Helse- og omsorgsinstitusjoner Kulturminner Vil planforslaget kunne gi økt risiko for: Naturvernområder, andre viktige naturområder, rekreasjons- og friluftsområder Sykehus, sykehjem, aldershjem/eldreboliger, skoler, barnehage Objekter med stor kulturhistorisk verdi Glomma Herredshuset/dam (registret som naturtype) Dagsenter Skolestua Kulturkvartalet, samling gamle trebygninger Avkjøring til Lense-museet Viktige offentlige bygninger Trafikk-knutepunkt El-forsyning Tunneler, broer Hovednett gass Drikkevannsforsyning Avløp Informasjons- og kommunikasjonsinstallasjoner Administrasjonsbygg, bygg for viktige tekniske funksjoner Jernbanestasjon, bussterminal, havn, flyplass Kraftverk, høyspentledninger, trafoer, dammer m.m. Finnes alternative veiforbindelser? Finnes alternative energikilder Vannverk, drikkevannskilder, inntak, grunnvannsforekomster m.m. Rørnettverk, pumpestasjoner, renseanlegg m.m. Fibernettverk, radio/tv-stasjon, radio/tv-sender Herredshuset benyttes som bibliotek Den gamle skolestua benyttes i dag som psykiatrisk dagsenter Rush Trafikk Fetsund sentrum over høgda, fletting til en fil, tetter seg oppover 4 til 2 felt Ikke relevant Nei, ev. kjøre via Sørumsand Ikke relevant Ikke relevant Ja, tas i prosjekteringen (sørge for avrenning lokalt) Ja, tas i prosjekteringen Følgende tema fra sjekklisten er funnet aktuelle for videre analyse: 1. Trafikkavvikling trafikkavvikling 2. Grunnforhold 3. Anleggsgjennomføring ROS-analysen tar for seg både anleggsperioden og driftsperioden. 12

14 Risikoforhold 4.1 Planområdet Planområdet ligger på Fetsund på vestsiden av Glomma. Selve plantiltaket omfatter området rundt dagens lysregulerte kryss ved rv. 22 og Gamle Fetvei og området på sørsiden av veien som omtales som Kulturkvartalet. Innenfor dette området ligger Fetsund gamle skole og Herredshuset. Fet folkebibliotek holder til i første etasje og kjeller på Herredshuset og skolestua benyttes i dag som psykiatrisk dagsenter. Like sørøst for dette platået er det en bratt skråning ned mot atkomstveien Lundveien og to boligeiendommer og et grøntområde/friareal som heller ned mot dammen og våtmarksområdet Fjellsevja. 4.2 Kulturminner I følge Riksantikvarens database Askeladden er det ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet. Av nyere tids kulturminner ligger Fetsund gamle skole og Herredshuset innenfor planområdet. Fetsund gamle skole ble bygd i 1914 og Herredshuset ble bygd i Bygningene er registrert i SEFRAK-registret grunnet sin høye alder, men har ingen vernestatus. Skolebygningen ble valgt ut til å være kommunens Milleniumssted. Området har et fint kulturmiljø selv om plasseringen like ved rv. 22 er dårlig. 4.3 Naturmiljø Det er ingen viktige naturmiljø eller naturtyper innenfor planområdet. Nedenfor den sørvendte skråningen ligger Fjellsevja. Denne dammen/våtmarksområdet er registert som naturtype med B verdi. Dammen har mye alger, slik at krikkand og stokkand beiter i vannet. Det er ikke registrert rødlistede arter knyttet til dammen (Naturbase/Artsdatabanken). 4.4 Grunnforhold Kvartærgeologisk kart fra Norges geologiske undersøkelser under viser at det er fjell i dagen innenfor planområdet med noe løsmasser over. Deler av skråningen på sørsiden av rv. 22 bak Herredshuset er bratt og ulendt. Kvartærgeologisk kart: 13

15 Detaljreguleringsplan rundkjøring rv. 22 og fv. 279 Gamle Fetvei ROS-analyse 4.5 Topografi I hovedsak ligger planområdet på et plattå. I den sørlige delen er det en bratt skrent ned mot Fjellevja. 4.6 Trafikk I dette kapittelet ses det først og fremst på trafikkulykker i driftsperioden. I anleggsfasen er det ikke gått detaljert inn i forhold som er entreprenørens ansvarsområde, som for eksempel skyldes avvik fra HMS-rutiner. Et viktig unntak er at det ses på mulige hendelser som involverer og gir konsekvenser for viktig infrastruktur, dvs. jernbanelinjen og høyspentledning som krysser planområdet. Dagens signalregulerte kryss mellom rv. 22 og fv. 279 Gamle Fetvei er nær overbelastet, og vil i en fremtidig situasjon få kapasitetsproblemer. Figur 4-1: Statens vegvesens vegdatabase På bakgrunn av kapasitetsberegninger har man kommet frem til at en rundkjøring vil gi best avvikling i krysset. I tillegg er det beregnet 12 alternative løsninger for krysset. Beregningene er gjort i modelleringsverktøyene SIDRA og Aimsun, for årene 2016, 2022 og Hensikten med beregningene er komme frem til en alternativ kryssutforming for dagens signalregulerte kryss mellom rv. 22 og fv. 279 (Gamle Fetvei). Dagens kryss er overbelastet og i en fremtidig situasjon vil krysset få kapasitetsproblemer. På bakgrunn av beregningene, viser det seg at en rundkjøring vil gi best avvikling i krysset mellom rv. 22 og Gamle Fetvei. Av de beregnede løsningene er dette den som vil gi minst mulig inngrep både med tanke på Kulturkvartalet og bebyggelsen på nordsiden av dagens kryss. Beredskap I forbindelse med beredskap er det etablert et ferdig skilt som viser omkjøring via Sørumsand/ev. mekanisk variable skilt. Brannstasjon ligger noen km noen km lengre, og A-hus ligger relativt nært. 14

16 Risikoforhold Trafikkulykker Det vil alltid være en viss risiko forbundet med å bevege seg i trafikken. Statens vegvesens Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken inneholder en sjekkliste som gjennomgås ved planlegging av alle vegprosjekter. Selv om gjeldende retningslinjer i håndbøker for planlegging er fulgt, kan det avdekkes svakheter eller uheldige konstruksjoner. I tillegg er formålet å gjøre en risikovurdering med tanke på å optimalisere prosjektet med hensyn til trafikksikkerhet innenfor prosjektets rammer. Tabell 4: Sjekkliste for identifisering av sikkerhetsproblemer ved eksisterende eller planlagt veg (Statens vegvesen) Sikkerhetskritiske forhold 1 Logisk og lettlest Kryss, på/avkjøringer, kurver, gangfelt 2 Informativ og ukomplisert 3 Invitere til ønsket fart Risikofaktorer Spørsmål Bidrag til risiko Vegmiljø, sikt, vegutstyr, skilting og oppmerking Linjeføring, geometri, vegbredde Er vegen forutsigbar for trafikantene? Gir vegmiljøet bare nødvendig informasjon? Er sikker fart et naturlig valg? Ja, skiltes og bygges som en rundkjøring Merking i asfalt, stiplet - viser at to felt skal gjennom rundkjøringen Beplantning i rundkjøring, ikke ønskelig med busker og trær, krav til sikt Rundkjøringen er justert slik at man får god avbøyning og redusert fart inn i rundkjøring 4 Beskyttende barrierer 5 Fartsnivå tilpasset menneskets tåleevne Rekkverk, sideterreng Gangfelt Kryss Veg med ÅDT > uten midtrekkverk Kan en feilhandling få alvorlige konsekvenser? Er fartsnivået under 30 km/t? Er fartsnivået under50 km/t? Er fartsnivået under70 km/t? Vurdere skiltet hastig Rekkverk på hele strekningen Hastighet i forbindelse med gangfeltet er rundt 30 km/t Rundkjøring vurdere skiltet hastighet Ja Harde hindre i sikkerhetssonen uten siderekkverk Er fartsnivået under70 km/t? Ja 6 Trafikkmengde Vegstandard 7 Variasjon Andel tunge kjøretøy Friksjon, sikt, rekkverk, spordybde Er standarden tilpasset trafikkmengden? Er det liten variasjon i trafikkmengden? Er andelen mindre enn 10 %? Er standarden forutsigbar og iht kravene? 8 Belysning Mørkeulykker Er andelen mørkeulykker liten? Rundkjøringen er midlertidig i påvente av trasévalg for kryssing av Glomma Stor variasjon mye til og fra arbeid på morgen og ettermiddag, 8% (mulig økning i forbindelse med utvidelse av industriområde på Heia) Ja Det er belysning, mulig at man må ha inn noe mer, må vurderes 10 Noe stigning I underkant av 3% 15

17 Detaljreguleringsplan rundkjøring rv. 22 og fv. 279 Gamle Fetvei ROS-analyse 4.7 Anleggsfasen Nr Uønsket Årsak Sannsynlighet Konsekvens Risiko Tiltak hendelse 1. Trafikkulykke Bil i feil Skjer hvert år (6) Lettere skadd (1) 6 Lav hastighet kjøreretning i Frese bort «gammel» forbindelse med veimerking omlegging av Klare linjer veg/kryss Mini guard 2. Trafikkulykke Bil kjører inn på sperret område, kjører på anleggsarbeider 3. Påkjørsel av fotgjenger (kun en fotgjengerkryssi ng) Bil kjører på fotgjenger 4. Påkjørsel av syklist/ fotgjenger (sykkel kjører på bil) Mye aktivitet, gjerde mot kantsteinsrabatt Syklist kjører ned Garderveien, tar «snarvei» Skjer hvert år (4) Hindermarkeringer forvarsel slik at man får ned hastigheten Hardt skadd (2) 8 Lav hastighet Frese bort «gammel» veimerking Klare linjer Mini guard Hindermarkeringer forvarsel slik at man får ned hastigheten Skjer hvert år (6) Lettere skadd (1) 6 Gjerde/kantstein mot rundkjøring/kryss Skjer hvert år (6) Skjer hevrt 20. til 60- år (2) Hardt skadd (2) 12 Lav hastighet 2 Gjerde mot rundkjøring/kryss Vurdere rekkverk/gjerde 5. Påkjørsel av syklist/ fotgjenger Anleggsmaskin kjører på syklist/ forgjenger Skjer hvert 5-10 år (4) Hardt skadd (2) 8 Anleggsområdet skal gjerdes inn, all inn- og utkjøring skal skje fra rv Anleggsmaskiner kjører ut fra Kulturkvartalet Anleggsmaskin kolliderer med bil Skjer hvert 1-5 år (5) Skjer sjeldnere enn hvert 60 år (1) Hardt skadd (2) 10 Manuell dirigering 2 Høyre inn/høyre ut 7. Lekkasje/utslipp av olje og diesel Lekkasje/utslipp fra anleggsmaskin Skjer hvert år (5) Registrerbar miljøskade (1) 5 Oppsamlingsutstyr tilgjengelig Vedlikehold Årlig kontroll 16

18 Risikoforhold 8. Forurensning av dammen sør for Herredshuset Lekkasje av olje/diesel fra anleggsmaskin fører til utslipp til dam Skjer hver år (3) Registrerbar miljøskade (1) 3 Oppsamlingsutstyr tilgjengelig Vedlikehold Årlig kontroll 9. Skade på trebygninger i Kulturkvartalet Anleggsmaskin kommer borti huset Skjer hvert 5-10 år (4) Registrerbar miljøskade (1) 4 Anleggsgjerde 10. Forurenset masse på avveie Manglende kartlegging/prø vetaking Skjer hvert 5-10 år (4) Registrerbar miljøskade (1) 4 Kartlegging og registrering 11. Spredning av uønskede arter Manglende kartlegging/prø vetaking Skjer hvert 5-10 år (4) Betydelig miljøskade (2) 8 Kartlegging og registrering Masser samles og merkes, ikke blanding med andre masser 4.8 Driftsfasen Nr Uønsket hendelse I. Bil kolliderer med annen bil II. Påkjørsel av fotgjenger (kun en fotgjengerkryssi ng) Årsak Sannsynlighet Konsekvens Risiko Tiltak Veksling av felt inne i rundkjøringen (har vikeplikt) Bil kjører på fotgjenger Skjer hvert år (6) Lettere skadd (1) 6 Lav hastighet, oppmerking Skjer hvert år (6) Lettere skadd (1) 6 Skilting Nedsenket kantstein Oppheve gangfelt Vurdere fysisk «hindring» mellom kjørebane og gangvei 17

19 Detaljreguleringsplan rundkjøring rv. 22 og fv. 279 Gamle Fetvei ROS-analyse 4.9 Konsekvenser for mennesker Anleggsfasen For øvrig er det ikke gått detaljert inn på forhold som er entreprenørens ansvarsområde, for eksempel arbeidsulykker som skyldes avvik fra HMS-rutiner eller uhell forårsaket av menneskelig feil. Når det gjelder trafikkavvikling langs anleggsområdet vil det utarbeides faseplaner som styrer trafikkavvikling med etablering av sikre omkjøringsveger. Tabell 5: Oppsummering av risiko for mennesker Konsekvens Sannsynlighet 6: Skjer hvert år 1,3 1: Menneske: Lettere skadd 2: Menneske: Hardt skadd 3: Menneske: drept 4: Menneske: Flere drept 5: Skjer hvert år 6 4: Skjer hvert år 2,5 3: Skjer hvert år 2: Skjer hvert år 4 1: Skjer sjeldnere enn hvert 60. år Driftsfasen Avlastet veg vil få betydelig mindre trafikk, men det vil alltid være forbundet med en viss risiko å bevege seg i trafikken. Tabell 6: Oppsummering av risiko for mennesker Konsekvens Sannsynlighet 6: Skjer hvert år I, II 1: Menneske: Lettere skadd 2: Menneske: Hardt skadd 3: Menneske: drept 4: Menneske: Flere drept 5: Skjer hvert år 4: Skjer hvert år 3: Skjer hvert år 2: Skjer hvert år 1: Skjer sjeldnere enn hvert 60. år 18

20 Risikoforhold 4.10 Konsekvenser for miljø Anleggsfasen Tabell 7: Oppsummering av risiko for miljøet Konsekvens Sannsynlighet 6: Skjer hvert år 1: Registrerbar miljøskade. Restaureringstid <1 år 2: Betydelig miljøskade. Restaureringstid 1-3 år 3: Alvorlig miljøskade. Restaureringstid 3-10 år 4: Svært alvorlig miljøskade. Restaureringstid > 10 år 5: Skjer hvert år 7 4: Skjer hvert år 8, 9, : Skjer hvert år 2: Skjer hvert år 1: Skjer sjeldnere enn hvert 60. år 4.11 Forebyggende/avbøtende tiltak Tiltak i forbindelse med trafikkulykker i anleggsperioden vil være nedsatt hastighet på rv. 22. For å få farten ned vil det benyttes en kombinasjon av fysiske tiltak og skiltet nedsatt hastighet. Anleggsområdet skal gjerdes inn og all inn- og utkjøring skal skje fra rv. 22. I forbindelse med anleggsperioden skal det etableres 10 parkeringsplasser som vil være tilgjengelige under hele anleggsperioden. 19

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljreguleringsplan for Støodden. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for Støodden Risiko og sårbarhet Rapport: Oppdragsgiver: STØODDEN UTVIKLING AS Dato: 1.7.2013 Oppdrag / Rapportnr.

Detaljer

Risikovurderinger i vegtrafikken

Risikovurderinger i vegtrafikken Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 Risikovurderinger i vegtrafikken VEILEDNING Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken Februar 2007 2 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse GLT AVFALL IKS Risiko- og sårbarhetsanalyse Reguleringsplan for Dalborgmarka miljøpark 2014-10-13 J04 2014-10-13 Justert etter ny informasjon om ToAHe KHMe ArD slokkevannkapasitet J03 2014-10-03 Justert

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299

NOTAT 1. BAKGRUNN. Planavgrensning sentrumsplan. Asplan Viak AS - Kjørboveien 12 - Postboks 24-1300 Sandvika - Tlf 67525200 - Faks 67525299 Oppdragsgiver: Oppdrag: Malvik kommune ROS-analyse for Planid 201205 Områderegulering for Hommelvik sentrum Dato: 2015-01-28 Skrevet av: Ingrid B. Sæther Kvalitetskontroll: Lisbet Haug, Bernt Olav Hilmo,

Detaljer

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen Lom kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 16,285-16,600 Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien

Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien ROS-analyse REGULERINGSPLAN Prosjekt: Detaljregulering av trafikksikring ved krysset fv.474 Goaveien/fv.476 Kyrkjeveien Kommune:Randaberg Region vest Rogaland Dato:15.05.2013 Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS

PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til reguleringsplan 2011-08-31 PLATTFORMFORLENGELSER ØSTRE LINJE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU HOLDEPLASS RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR SKOTBU

Detaljer

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune

REGULERINGSPLAN. Janne Staulen Venes. Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua. Kommune: Holtålen kommune REGULERINGSPLAN Janne Staulen Venes Prosjekt: Fv. 30 Lundbrua Kommune: Holtålen kommune Region midt Trondheim kontorsted 18. februar 2015 Planbeskrivelse Forord Statens vegvesen Region midt har i samarbeid

Detaljer

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015

ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI R-277 10.03.2015 1 ÅS KOMMUNE ROS- ANALYSE GANG- OG SYKKELVEI FRA MELBYKRYSSET TIL EGGET R-277 10.03.2015 Innhold 1. ROS - ANALYSE... 2 Innledning... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Hjemmel... 2 1.3 Beskrivelse av analyseobjektet...

Detaljer

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) Desember 2014 Plannavn ÅRSTAD. BJØRNSONS GATE 29. PlanID 63800000 1 Innholdsfortegnelse 1. PLANLEGGING...3 1.1. Innledning...3 1.2. Formål og omfang...4 1.4.

Detaljer

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128

Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Dale Eiendomsutvikling AS Planbeskrivelse for detaljregulering for endring av gangog sykkelveg FV 317 Gramstad Dale, plan 2013128 Utgave: 01 Dato: 2014-03-13 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Dale Eiendomsutvikling

Detaljer

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING

SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING SAMFUNNSSIKKERHET OG PLANLEGGING Vedlegg til kommuneplan 2010-2022 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 Innhold INNLEDNING... 3 MÅL FOR BEREDSKAPSARBEIDET... 4 METODIKK FOR RISIKOVURDERING... 4 RISIKOBILDET

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE

FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Statens vegvesen Region Nord Rapporttype Vedlegg til planforslag 0-0-6 FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (6) FV. 98 IFJORDFJELLET - PARSELL 5B ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

Kommuneplan mot 2025

Kommuneplan mot 2025 Kommuneplan mot 2025 Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Risiko- og sårbarhetsanalyse / egnethetsvurdering Vedlegg til planbeskrivelsen Revidert etter behandling i kommunestyret 11.02.15 1 Veileder for kommunale

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 1 (16) Oppdragsgiver Fet kommune Rapporttype Vedlegg til kommunedelplan 2011-01-20 KOMMUNEDELPLAN FOR FETSUND SENTRUM RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 2 (16) RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

Detaljer

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes

Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Dagslet - Linnes Røyken / Lier kommuner Region sør Prosjektavdelingen Februar 2013 2. gangs behandling Mai 2013 Planbeskrivelse rv. 23 Dagslet - Linnes Side 2 Forord

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Rendalen kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Oppdragsgiver: Renåtangen hyttefelt SA Rapportnavn: ROS-analyse - Reguleringsplan for Renåtangen hyttefelt Dato: 26.2.2015

Detaljer

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland

SMA Nordland AS. Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland SMA Nordland AS Kvitberget dolomittbrudd (Plan ID 1904) Bodø kommune, Nordland Risiko- og sårbarhetsanalyse 2014 rao4n2 2008-01-23 RAPPORT Kvitberget dolomittbrudd ROS-analyse Rapport nr.: Oppdrag nr.:

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE

GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jernbaneverket Rapporttype Vedlegg til planforslag 013-09-7 GANG- OG SYKKELVEG ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE (17) ÅSÅKER - SPIKKESTAD ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 110144 Oppdragsnavn:

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord

Vedlegg 9. Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn. Forord Vurdering av samfunnssikkerhet og beredskapshensyn Forord Block Watne skal utarbeide en detaljplan, for et område øst for Klæbu sentrum. Arbeidet ble igangsatt juni 2010. Området ligger inne som et framtidig

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo

OMRÅDEREGULERINGSPLAN STOKKE KOMMUNE FOR STOKKE SENTRUM ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan i Stokke kommune. ROS-analyse Planid. 1145 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR STOKKE SENTRUM STOKKE KOMMUNE ROS-ANALYSE ILL. Areal+, p. 2307, ew, pmo Stokke sentrum, områdereguleringsplan

Detaljer

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet

Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet REGULERINGSPLAN Planbeskrivelse Statens vegvesen Prosjekt: Fv 45 kryss Sinnes samt gang- og sykkelveg mot Tjørhomfjellet Kommune: Sirdal Region sør Kristiansand kontorsted 25.02.2015 Forord Detaljreguleringsplan

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG

KONSEKVENSUTREDNING NY BRU OVER GLOMMA I SARPSBORG KONSEKVENSUTREDNING KU og KDP for ny bru over Glomma i Sarpsborg fase 3 HØRINGSUTGAVE RAPPORT NR. 10057000/7 10.09.2014 Endringsliste VER. DATO STATUS KONTR. AV UTARB. AV 01 09.09.2014 1. utkast Mette

Detaljer

Nes Kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk. Utgave: 01 Dato: 2010-09-09

Nes Kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk. Utgave: 01 Dato: 2010-09-09 Nes Kommune Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk Utgave: 01 Dato: 2010-09-09 Planbeskrivelse med konsekvensutredning Områdereguleringsplan for Nesbyen vannverk

Detaljer

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse Ringsaker kommune Versjon 0.10 Dato: 08.10.13 Innhold Forord... 3 1 Innledning... 4 1.1 Hjemmelsgrunnlaget... 4 1.2 Bakgrunnen for ROS-analysen... 4 1.3 Mål og oppfølging...

Detaljer