REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN Prosjekt: Rv. 22 X Gamle Fetvei Parsell: Rundkjøring Risiko- og sårbarhetsanalyse Kommune: Fet (Plannummer 0102 R1202) Region øst Oslo kontorsted

2 R a p p o r t Oppdrag: bmoppdragsnavn1luftberegninger Apeltunveien 2, Bergen Emne: bmemne1lokal luftkvalitet Rapport: bminit1gunnb 27. november 2009 Oppdragsgiver: Detaljreguleringsplan for rundkjøring rv. 22 Gamle Fetvei ROS-analyse Dato: 25.oktober 2013 Oppdrag / Rapportnr. Tilgjengelighet Statens vegvesen Region øst PL AN - R AP _ Ro s - a n a l ys e Åpen Utarbeidet av: Ane Tingstad Grav Fag/Fagområde: Arealplan Kontrollert av: Valborg Leivestad Ansvarlig enhet: Multiconsult avd. SI Godkjent av: Ragnar Thorud Emneord: Risiko, sårbarhet, E16, kommunedelplan Utgave for offentlig ettersyn 20 ATG CT RT Utg. Dato Tekst Ant. sider Utarb. av Kontr. av Godkj.av MULTICONSULT AS Nedre Skøyen vei 2 P.b. 265 Skøyen 0213 Oslo Tel.: Fax:

3 Forord Statens vegvesen har i samråd med Fet kommune og andre fagmyndigheter igangsatt utarbeidelse av arbeid med rundkjøring i krysset rv. 22 og fv. 279 Gamle Fetvei. Behovet for et nytt veikryss skyldes langvarige problemer med trafikkavviklingen. Etter plan- og bygningslovens 4-3 skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse ved utarbeidelse av planer for utbygging. Det skal utarbeides en egen risiko- og sårbarhetsanalyse for flyttingen av selve skolebygningen. Statens vegvesen Prosjekt er prosjekteier, og planprosessleder for prosjektet er Edgar Sande. Til å gjennomføre planarbeidet har Statens vegvesen engasjert Multiconsult AS. Oppdragsleder hos Multiconsult AS er Ragnar Thorud. Ane Tingstad Grav har utarbeidet dette notatet. Oslo, oktober

4 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Forord... 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Bakgrunn ROS-analyse Tiltaket Beskrivelse av planforslaget ny rundkjøring Metode Plan- og bygningsloven Avgrensning av tema Sårbarhet ROS-metodikk Influensområde Datagrunnlag Risikoforhold Planområdet Kulturminner Naturmiljø Grunnforhold Topografi Trafikk Anleggsfasen Driftsfasen Konsekvenser for mennesker Konsekvenser for miljø Forebyggende/avbøtende tiltak Referanser

5 Detaljreguleringsplan rundkjøring rv. 22 og fv. 279 Gamle Fetvei ROS-analyse 0 Sammendrag Det er registrert 13 uønskede hendelser i forbindelse med ROS-analysen som ble gjennomført for planforslaget. Det er registrert 11 uønskede hendelser i anleggsfasen og 2 i driftsfasen. Av hendelse er det innenfor anleggsperioden 7 hendelser innenfor gul sone og 4 innenfor grønn sone. For driftsfasen kommer de to uønskede hendelsene i gul sone. 4

6 Innledning 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Dagens signalregulerte kryss mellom rv. 22 og fv. 279 Gamle Fetvei er overbelastet, og vil i en fremtidig situasjon få kapasitetsproblemer. På bakgrunn av kapasitetsberegninger har man kommet frem til at en rundkjøring vil gi best avvikling i krysset. Av de beregnede løsningene har man valgt den rundkjøringen som vil gi minst mulig inngrep i Kulturkvartalet. Figur 1-1 Plankartet for detaljreguleringsplanen 1.2 ROS-analyse Hensikten med en ROS-analyse er å kartlegge uønskede hendelser som kan representere en fare for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Det kan være ulike årsaker til en ulykke eller en hendelse, og for å vurdere muligheten for tiltak, vurderes også årsaken til hendelsen. Dette kan være enkeltstående risikomomenter eller kombinasjoner av slike forhold. Videre skal sannsynligheten for at en uønsket hendelse inntreffer klassifiseres, dvs. det skal anslås hvor hyppig hendelsen kan forventes å inntreffe. Denne vurderingen må bygge på kjennskap til lokale forhold, erfaringer, statistikk og annen relevant informasjon. Deretter skal konsekvensene av en hendelse beskrives og vurderes. Konsekvens betegnes som en sannsynlig virkning av en hendelse. Konsekvensene er klassifisert etter forventet skadeomfang, og klassifisert både i forhold til mennesker og miljø. Sannsynligheten og konsekvensen av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en hendelse representerer. Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise. 5

7 Detaljreguleringsplan rundkjøring rv. 22 og fv. 279 Gamle Fetvei ROS-analyse 2 Tiltaket 2.1 Beskrivelse av planforslaget ny rundkjøring På bakgrunn av kapasitetsberegninger har man kommet frem til at en rundkjøring vil gi best avvikling i krysset. Av de beregnede løsningene har man valgt den rundkjøringen som vil gi minst mulig inngrep i Kulturkvartalet som ligger sør for eksisterende kryss. Kulturkvartalet består av den gamle skolestua på Fetsund og Herredshuset. Rundkjøringen reguleres med to felt i østgående retning. Ny rundkjøring krever mer areal enn dagens kryssløsning. Dette fører til at eksisterende skolebygg må flyttes lenger sørvest på eiendommen der hvor det står et uthus i dag. Dette må rives. Rundkjøringen reguleres med to felt i østgående retning. Ny rundkjøring krever mer areal enn dagens kryssløsning. Dette fører til at eksisterende skolebygg må flyttes lenger sørvest på eiendommen der hvor det står et uthus i dag. Skolebygningen er vist med ny beliggenhet etter flytting. Det vil bli opparbeidet rundt 30 parkeringsplasser der den gamle skolebygningene står i dag. Figur 2-1: Ny rundkjøring på rv. 22/fv

8 Metode 3 Metode 3.1 Plan- og bygningsloven I henhold til plan- og bygningsloven 4-3 skal man ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf og Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for anleggsfase, ferdigtilstand og drift av det ferdige anlegget, i henhold til hovedprinsippene i Veileder for kommunale risikoog sårbarhetsanalyser fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 3.2 Avgrensning av tema I forbindelse med anleggsfasen er det sett på enkelte hendelser som kan oppstå pga. prosjektets egenart, men ikke gått inn på hendelser eller forhold som kan oppstå uavhengig av prosjektets utforming. Med dette menes forhold som er entreprenørens ansvarsområde, som skyldes avvik fra HMS-rutiner eller uhell/uforsiktighet. Risiko knyttes til uønskede hendelser dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Konsekvensene av de uønskede hendelsene beskrives i forhold til menneskers liv og helse, materielle verdier og miljø. Eventuelle negative konsekvenser av vegsalting hører til i konsekvensutredningen, og er normalt ikke tema i en ROS-analyse. Hovedfokus her er eventuelle konsekvenser av ulykker samt samfunnssikkerhet og forebygging Aktuelle tema er valgt ut ved gjennomgang av DSBs sjekkliste (DSB, 2010) og gjennomgang av prosjektet på ROS-seminar hos Statens vegvesen 20. juni Sårbarhet Analysen tilhører et overordnet nivå. Flere tema som omhandler sårbare verdier i plan- og influensområdet omtalt i konsekvensutredningen. ROS-analysen ser likevel på enkelte hendelser som for eksempel kan skade naturverdier. 3.4 ROS-metodikk Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (DSB, 2010). Her er risiko definert som den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser. Risikomatrisen i denne ROS-analysen baserer seg på risikomatrisen fra Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken. Matrisen deler sannsynlighetsvurderingen inn i seks klasser, mens det benyttes fire konsekvensklasser. Risikomatrisen inneholder i tillegg tre fargekoder som viser hvor alvorlig de ulike hendelsene er vurdert til å være. Grønn farge angir at tiltak ikke er nødvendig, gult angir at tiltak skal vurderes, mens rødt betyr at det må gjennomføres tiltak mot hendelser som havner i denne kategorien. For flere aktuelle hendelser vil lover og forskrifter pålegge tiltak uansett i hvilket område hendelsen faller innenfor. 7

9 Detaljreguleringsplan rundkjøring rv. 22 og fv. 279 Gamle Fetvei ROS-analyse Sannsynligheten og konsekvensen av ulike hendelser gir til sammen et uttrykk for risikoen som en hendelse representerer. Når sannsynligheten er vurdert, skal konsekvensene av en hendelse beskrives og vurderes. Konsekvens betegnes som en mulig virkning av en hendelse. Konsekvensene er klassifisert etter forventet skadeomfang, og klassifisert både i forhold til konsekvens for mennesker og for miljø. Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens er sammenstilt i en risikomatrise. Hendelser som havner i øvre høyere del i risikomatrisen (rødt område) har store konsekvenser og høy sannsynlighet, mens hendelser i nedre venstre del (grønt område) er mindre alvorlige og lite sannsynlige. Matrisene under viser akseptkriteriene for hendelser som gir konsekvenser for henholdsvis mennesker og miljø, og viser hvordan sannsynlighet er inndelt i tidsintervaller og konsekvens inndelt etter skadeomfang. Tabell 1: Risikomatrise for hendelser med konsekvenser for mennesker Konsekvens Menneske: Lettere skadd Menneske: Hardt skadd Menneske: drept Menneske: Flere drept Sannsynlighet (1) (2) (3) (4) Skjer hvert år (6) Skjer hvert år (5) Skjer hvert år (4) Skjer hvert år (3) Skjer hvert år (2) Skjer sjeldnere enn hvert 60. år (1) Tabell 2: Risikomatrise for hendelser med konsekvenser for miljø Konsekvens Sannsynlighet Registrerbar miljøskade. Restaureringstid <1 år (1) Betydelig miljøskade. Restaureringstid 1-3 år (2) Alvorlig miljøskade. Restaureringstid 3-10 år (3) Svært alvorlig miljøskade. Restaureringstid > 10 år (4) Skjer hvert år (6) Skjer hvert år (5) Skjer hvert år (4) Skjer hvert år (3) Skjer hvert år (2) Skjer sjeldnere enn hvert 60. år (1) Mottiltak må iverksettes Mottiltak bør vurderes Utenfor risikoområdet 8

10 Metode Som en oppfølging av det tidligere arbeidet skal mulige tiltak for å redusere risiko- og sårbarhetsforhold påpekes. Risikoreduserende tiltak kan enten være forebyggende eller skadebegrensende. Akseptkriterier ligger til grunn for plassering av farger i matrisen. Akseptkriteriet definerer hva som er akseptabel risiko. Dette er basert på forskrifter, standarder, erfaring og/eller teoretisk kunnskap. Akseptkriterier kan uttrykkes med ord eller være tallfestet. Det er problemer med å tallfeste risiko for de fleste hendelser som er identifisert. Unntaket er flom, der ulike gjentaksfrekvenser er beregnet, og noen typer trafikkulykker, der man har et statistisk grunnlag for ulike vegstandarder. For de fleste hendelser er derfor vurderingene skjønnsmessig, men skjønner utøvet av kvalifisert fagpersonell. Siden risikomatrisen på oversiktsnivå således er beheftet med betydelig usikkerhet, har man i vurderingene lagt en konservativ føre var holdning til grunn for vurderingene. Tiltak for å redusere identifiserte risiki vurderes. Hvis man etter tiltak fortsatt ligger i rød rute, må enten løsningen endres eller så må man gjennomføre en mer grundig risikoanalyse for ev. å dokumentere at løsningen er innenfor akseptkriteriene. En skjematisk fremstilling av hendelsene er gitt i kapittel 4. Der er grad av sannsynlighet (1-6) og konsekvens (1-4) angitt ved å vise til tallverdiene slik de er definert i tabellene over. 3.5 Influensområde Analysen tar for seg planområdet for rundkjøring i krysset rv. 22 og fv. Gamle Fetvei. Det vurderes både hvordan ytre faktorer kan påvirke tiltakene og hvordan tiltaket påvirker omgivelsene. 3.6 Datagrunnlag ROS-analysen tar utgangspunkt i planbeskrivelsen. Videre er analysen basert på vegvesenets erfaring med risikoforhold ved utbygging og drift av vegnettet. Risikoforholdene ble gjennomgått på ROS-seminaret med Statens vegvesen og Multiconsult 21. juni Deltakerne på seminaret var: Arne Aukland Fet kommune Samfunn og næring Kjell Erik Sand Fet og Rælingen lensmannskontor Beredskap Terje Kristiansen Statens vegvesen Trafikk Edgar Sande Statens vegvesen Trafikk Live Hesthagen Statens vegvesen Miljø Ragnar Thorud Multiconsult Trafikk Ane Tingstad Grav Multiconsult Arealplanlegger 9

11 Detaljreguleringsplan rundkjøring rv. 22 og fv. 279 Gamle Fetvei ROS-analyse 4 Risikoforhold I dette kapitlet gis bakgrunnskunnskap og risikovurderinger i forhold til de aktuelle tema i ROSanalysen. Sjekklisten under er hentet fra DSBs rapport GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging (DSB, 2010) og er benyttet som et hjelpemiddel til å finne fram til mulige risikoforhold. Tema som er kommentert med gul bakgrunn er nærmere analysert eller kommentert i rapporten. Tabell 3: Sjekkliste fra DSB,2010 NATURRISIKO Problemstillinger: Kommentar/svar Skred/Ras/ustabil grunn (Snø, is, stein, leire, jord, fjell) Flom i vassdrag Stormflo Vind-/ekstremnedbør Utgjør fare for ras, flom osv. så stor fare at arealer ikke bør bebygges? Bør det stilles krav om spesielle tiltak ved bygging, f.eks. sikring av kjellere mot oversvømming? Arbeider i skråningen i forbindelse med flytting av bygg skal ha en egen ROSanalyse. Ikke relevant. Planlegges ny utbygging i områder der veinettet er utsatt for ras eller flom, slik at bebyggelsen står i fare for å bli isolert i perioder? Nei, Glomma går ikke så høyt. Vil ras utgjøre fare for planlagte kraftlinjer, hovedvannledninger eller annen ny infrastruktur. Angrepspunktet er fra rv. 22, skal ikke benytte Lundveien. Det går ledninger langs rv. 22 Belysning bro - sørsiden Skog-/lyngbrann Er det fare for omliggende bebyggelse? Ikke relevant Radon Planlegges utbygging i områder der det har vært registrert høye verdier av radon i grunn/bygninger? Ikke relevant VIRKSOMHETSRISIKO Virksomheter med fare for brann eller eksplosjon Ved planer om utbygging i nærheten av slike anlegg må risiko vurderes: Er nyutbygging i området forsvarlig? Sikre Kulturkvartalet i anleggsområdet med anleggsgjerder. Vil nyutbygging i nærheten legge begrensninger på eksisterende anleggs mulighet for videreutvikling? Færre parkeringsplasser i anleggsperioden. Ved etablering av ny virksomhet som utgjør brannrisiko: er det bebyggelse i nærheten med spesielt stor fare for brannspredning (f.eks. tett trehusbebyggelse)? Flytter trehusene flyttes nærmere hverandre. Mindre avstand enn 8 m som er brannkravet - tiltak må vurderes i forbindelse med 10

12 Risikoforhold Virksomheter med fare for kjemikalieutslipp eller annen akutt forurensing Er nyutbygging i nærheten forsvarlig? Vil nyutbygging i nærheten legge begrensninger på eksisterende virksomhet? ROS-analyse som skal gjennomføres kun for den gamle skolebygningen Ja Nei Transport av farlig gods Vurdering av risiko i forhold til utbygging nær vei, spesielt hvis det foreligger tilleggsrisiko som skredfare eller høy hyppighet av trafikkulykker. Spesiell vurdering i forhold til sårbare objekter som drikkevannforsyning eller helseinstitusjoner. Nei Avfallsområder/deponier/ Forurenset grunn Kan grunnen/sjøsedimenter være forurenset fra tidligere bruk (eks. ved planlagt endret bruk av tidligere industritomter)? Nei, veggrunn massen kan brukes i anlegget. Dambruddsberegninger Hvis det bygges ut i et område som ligger innenfor en dambruddssone, må NVE vurdere om dammen må forsterkes. Ikke relevant Elektromagnetiske felt Trafikkfare Risiko bør vurderes dersom det planlegges lokalisering av bygg der mennesker oppholder seg over lengre tid nær slike felt Er trafikksikkerhet vurdert? Vil nye utbyggingsområder gi økt trafikkbelastning på veistrekninger som fra før har mange trafikkulykker? Ikke relevant Ja, driftsituasjonen er vurdert Ja, tas videre i de ulike fasene for anleggsarbeidet Utvidelse av 4-felt på vestsiden vil muligens kunne føre til noe mer trafikk. Selve tiltaket vil ikke føre til høyere ÅDT. Eller på strekninger med usikrede jernbanekryssinger? Ikke relevant Skipsfart Vil farleder, strømforhold, vindeksponering m.m. kunne få innvirkning i forhold til planer om sjønær utbygging. Utslipp fra farlig last, oljesøl, kollisjon mellom skip og bygninger eller infrastruktur Ikke relevant Spesiell fare for terror eller kriminalitet Utrykningstid brannvesen Plassering av spesielt utsatt virksomhet i forhold til vanlig bebyggelse og spesielt sårbare objekter, for eksempel barhehager Nye utbyggingsområder og lokalisering Vegstrekninger er ikke ansett som spesielle terrormål. Brannstasjon ligger noen km noen km lengre vest. 11

13 Detaljreguleringsplan rundkjøring rv. 22 og fv. 279 Gamle Fetvei ROS-analyse Utrykningstid ambulanse av institusjoner vurderes i forhold til krav om utrykningstid A-hus Vanntrykkssoner/slukkevanns- kapasitet Slukkevannskapasitet må vurderes ved planer om ny utbygging Bilbrann må forutsettes slukket ved hjelp av tankbil SÅRBARE OBJEKTER Natur Helse- og omsorgsinstitusjoner Kulturminner Vil planforslaget kunne gi økt risiko for: Naturvernområder, andre viktige naturområder, rekreasjons- og friluftsområder Sykehus, sykehjem, aldershjem/eldreboliger, skoler, barnehage Objekter med stor kulturhistorisk verdi Glomma Herredshuset/dam (registret som naturtype) Dagsenter Skolestua Kulturkvartalet, samling gamle trebygninger Avkjøring til Lense-museet Viktige offentlige bygninger Trafikk-knutepunkt El-forsyning Tunneler, broer Hovednett gass Drikkevannsforsyning Avløp Informasjons- og kommunikasjonsinstallasjoner Administrasjonsbygg, bygg for viktige tekniske funksjoner Jernbanestasjon, bussterminal, havn, flyplass Kraftverk, høyspentledninger, trafoer, dammer m.m. Finnes alternative veiforbindelser? Finnes alternative energikilder Vannverk, drikkevannskilder, inntak, grunnvannsforekomster m.m. Rørnettverk, pumpestasjoner, renseanlegg m.m. Fibernettverk, radio/tv-stasjon, radio/tv-sender Herredshuset benyttes som bibliotek Den gamle skolestua benyttes i dag som psykiatrisk dagsenter Rush Trafikk Fetsund sentrum over høgda, fletting til en fil, tetter seg oppover 4 til 2 felt Ikke relevant Nei, ev. kjøre via Sørumsand Ikke relevant Ikke relevant Ja, tas i prosjekteringen (sørge for avrenning lokalt) Ja, tas i prosjekteringen Følgende tema fra sjekklisten er funnet aktuelle for videre analyse: 1. Trafikkavvikling trafikkavvikling 2. Grunnforhold 3. Anleggsgjennomføring ROS-analysen tar for seg både anleggsperioden og driftsperioden. 12

14 Risikoforhold 4.1 Planområdet Planområdet ligger på Fetsund på vestsiden av Glomma. Selve plantiltaket omfatter området rundt dagens lysregulerte kryss ved rv. 22 og Gamle Fetvei og området på sørsiden av veien som omtales som Kulturkvartalet. Innenfor dette området ligger Fetsund gamle skole og Herredshuset. Fet folkebibliotek holder til i første etasje og kjeller på Herredshuset og skolestua benyttes i dag som psykiatrisk dagsenter. Like sørøst for dette platået er det en bratt skråning ned mot atkomstveien Lundveien og to boligeiendommer og et grøntområde/friareal som heller ned mot dammen og våtmarksområdet Fjellsevja. 4.2 Kulturminner I følge Riksantikvarens database Askeladden er det ingen registrerte kulturminner innenfor planområdet. Av nyere tids kulturminner ligger Fetsund gamle skole og Herredshuset innenfor planområdet. Fetsund gamle skole ble bygd i 1914 og Herredshuset ble bygd i Bygningene er registrert i SEFRAK-registret grunnet sin høye alder, men har ingen vernestatus. Skolebygningen ble valgt ut til å være kommunens Milleniumssted. Området har et fint kulturmiljø selv om plasseringen like ved rv. 22 er dårlig. 4.3 Naturmiljø Det er ingen viktige naturmiljø eller naturtyper innenfor planområdet. Nedenfor den sørvendte skråningen ligger Fjellsevja. Denne dammen/våtmarksområdet er registert som naturtype med B verdi. Dammen har mye alger, slik at krikkand og stokkand beiter i vannet. Det er ikke registrert rødlistede arter knyttet til dammen (Naturbase/Artsdatabanken). 4.4 Grunnforhold Kvartærgeologisk kart fra Norges geologiske undersøkelser under viser at det er fjell i dagen innenfor planområdet med noe løsmasser over. Deler av skråningen på sørsiden av rv. 22 bak Herredshuset er bratt og ulendt. Kvartærgeologisk kart: 13

15 Detaljreguleringsplan rundkjøring rv. 22 og fv. 279 Gamle Fetvei ROS-analyse 4.5 Topografi I hovedsak ligger planområdet på et plattå. I den sørlige delen er det en bratt skrent ned mot Fjellevja. 4.6 Trafikk I dette kapittelet ses det først og fremst på trafikkulykker i driftsperioden. I anleggsfasen er det ikke gått detaljert inn i forhold som er entreprenørens ansvarsområde, som for eksempel skyldes avvik fra HMS-rutiner. Et viktig unntak er at det ses på mulige hendelser som involverer og gir konsekvenser for viktig infrastruktur, dvs. jernbanelinjen og høyspentledning som krysser planområdet. Dagens signalregulerte kryss mellom rv. 22 og fv. 279 Gamle Fetvei er nær overbelastet, og vil i en fremtidig situasjon få kapasitetsproblemer. Figur 4-1: Statens vegvesens vegdatabase På bakgrunn av kapasitetsberegninger har man kommet frem til at en rundkjøring vil gi best avvikling i krysset. I tillegg er det beregnet 12 alternative løsninger for krysset. Beregningene er gjort i modelleringsverktøyene SIDRA og Aimsun, for årene 2016, 2022 og Hensikten med beregningene er komme frem til en alternativ kryssutforming for dagens signalregulerte kryss mellom rv. 22 og fv. 279 (Gamle Fetvei). Dagens kryss er overbelastet og i en fremtidig situasjon vil krysset få kapasitetsproblemer. På bakgrunn av beregningene, viser det seg at en rundkjøring vil gi best avvikling i krysset mellom rv. 22 og Gamle Fetvei. Av de beregnede løsningene er dette den som vil gi minst mulig inngrep både med tanke på Kulturkvartalet og bebyggelsen på nordsiden av dagens kryss. Beredskap I forbindelse med beredskap er det etablert et ferdig skilt som viser omkjøring via Sørumsand/ev. mekanisk variable skilt. Brannstasjon ligger noen km noen km lengre, og A-hus ligger relativt nært. 14

16 Risikoforhold Trafikkulykker Det vil alltid være en viss risiko forbundet med å bevege seg i trafikken. Statens vegvesens Håndbok 271 Risikovurderinger i vegtrafikken inneholder en sjekkliste som gjennomgås ved planlegging av alle vegprosjekter. Selv om gjeldende retningslinjer i håndbøker for planlegging er fulgt, kan det avdekkes svakheter eller uheldige konstruksjoner. I tillegg er formålet å gjøre en risikovurdering med tanke på å optimalisere prosjektet med hensyn til trafikksikkerhet innenfor prosjektets rammer. Tabell 4: Sjekkliste for identifisering av sikkerhetsproblemer ved eksisterende eller planlagt veg (Statens vegvesen) Sikkerhetskritiske forhold 1 Logisk og lettlest Kryss, på/avkjøringer, kurver, gangfelt 2 Informativ og ukomplisert 3 Invitere til ønsket fart Risikofaktorer Spørsmål Bidrag til risiko Vegmiljø, sikt, vegutstyr, skilting og oppmerking Linjeføring, geometri, vegbredde Er vegen forutsigbar for trafikantene? Gir vegmiljøet bare nødvendig informasjon? Er sikker fart et naturlig valg? Ja, skiltes og bygges som en rundkjøring Merking i asfalt, stiplet - viser at to felt skal gjennom rundkjøringen Beplantning i rundkjøring, ikke ønskelig med busker og trær, krav til sikt Rundkjøringen er justert slik at man får god avbøyning og redusert fart inn i rundkjøring 4 Beskyttende barrierer 5 Fartsnivå tilpasset menneskets tåleevne Rekkverk, sideterreng Gangfelt Kryss Veg med ÅDT > uten midtrekkverk Kan en feilhandling få alvorlige konsekvenser? Er fartsnivået under 30 km/t? Er fartsnivået under50 km/t? Er fartsnivået under70 km/t? Vurdere skiltet hastig Rekkverk på hele strekningen Hastighet i forbindelse med gangfeltet er rundt 30 km/t Rundkjøring vurdere skiltet hastighet Ja Harde hindre i sikkerhetssonen uten siderekkverk Er fartsnivået under70 km/t? Ja 6 Trafikkmengde Vegstandard 7 Variasjon Andel tunge kjøretøy Friksjon, sikt, rekkverk, spordybde Er standarden tilpasset trafikkmengden? Er det liten variasjon i trafikkmengden? Er andelen mindre enn 10 %? Er standarden forutsigbar og iht kravene? 8 Belysning Mørkeulykker Er andelen mørkeulykker liten? Rundkjøringen er midlertidig i påvente av trasévalg for kryssing av Glomma Stor variasjon mye til og fra arbeid på morgen og ettermiddag, 8% (mulig økning i forbindelse med utvidelse av industriområde på Heia) Ja Det er belysning, mulig at man må ha inn noe mer, må vurderes 10 Noe stigning I underkant av 3% 15

17 Detaljreguleringsplan rundkjøring rv. 22 og fv. 279 Gamle Fetvei ROS-analyse 4.7 Anleggsfasen Nr Uønsket Årsak Sannsynlighet Konsekvens Risiko Tiltak hendelse 1. Trafikkulykke Bil i feil Skjer hvert år (6) Lettere skadd (1) 6 Lav hastighet kjøreretning i Frese bort «gammel» forbindelse med veimerking omlegging av Klare linjer veg/kryss Mini guard 2. Trafikkulykke Bil kjører inn på sperret område, kjører på anleggsarbeider 3. Påkjørsel av fotgjenger (kun en fotgjengerkryssi ng) Bil kjører på fotgjenger 4. Påkjørsel av syklist/ fotgjenger (sykkel kjører på bil) Mye aktivitet, gjerde mot kantsteinsrabatt Syklist kjører ned Garderveien, tar «snarvei» Skjer hvert år (4) Hindermarkeringer forvarsel slik at man får ned hastigheten Hardt skadd (2) 8 Lav hastighet Frese bort «gammel» veimerking Klare linjer Mini guard Hindermarkeringer forvarsel slik at man får ned hastigheten Skjer hvert år (6) Lettere skadd (1) 6 Gjerde/kantstein mot rundkjøring/kryss Skjer hvert år (6) Skjer hevrt 20. til 60- år (2) Hardt skadd (2) 12 Lav hastighet 2 Gjerde mot rundkjøring/kryss Vurdere rekkverk/gjerde 5. Påkjørsel av syklist/ fotgjenger Anleggsmaskin kjører på syklist/ forgjenger Skjer hvert 5-10 år (4) Hardt skadd (2) 8 Anleggsområdet skal gjerdes inn, all inn- og utkjøring skal skje fra rv Anleggsmaskiner kjører ut fra Kulturkvartalet Anleggsmaskin kolliderer med bil Skjer hvert 1-5 år (5) Skjer sjeldnere enn hvert 60 år (1) Hardt skadd (2) 10 Manuell dirigering 2 Høyre inn/høyre ut 7. Lekkasje/utslipp av olje og diesel Lekkasje/utslipp fra anleggsmaskin Skjer hvert år (5) Registrerbar miljøskade (1) 5 Oppsamlingsutstyr tilgjengelig Vedlikehold Årlig kontroll 16

18 Risikoforhold 8. Forurensning av dammen sør for Herredshuset Lekkasje av olje/diesel fra anleggsmaskin fører til utslipp til dam Skjer hver år (3) Registrerbar miljøskade (1) 3 Oppsamlingsutstyr tilgjengelig Vedlikehold Årlig kontroll 9. Skade på trebygninger i Kulturkvartalet Anleggsmaskin kommer borti huset Skjer hvert 5-10 år (4) Registrerbar miljøskade (1) 4 Anleggsgjerde 10. Forurenset masse på avveie Manglende kartlegging/prø vetaking Skjer hvert 5-10 år (4) Registrerbar miljøskade (1) 4 Kartlegging og registrering 11. Spredning av uønskede arter Manglende kartlegging/prø vetaking Skjer hvert 5-10 år (4) Betydelig miljøskade (2) 8 Kartlegging og registrering Masser samles og merkes, ikke blanding med andre masser 4.8 Driftsfasen Nr Uønsket hendelse I. Bil kolliderer med annen bil II. Påkjørsel av fotgjenger (kun en fotgjengerkryssi ng) Årsak Sannsynlighet Konsekvens Risiko Tiltak Veksling av felt inne i rundkjøringen (har vikeplikt) Bil kjører på fotgjenger Skjer hvert år (6) Lettere skadd (1) 6 Lav hastighet, oppmerking Skjer hvert år (6) Lettere skadd (1) 6 Skilting Nedsenket kantstein Oppheve gangfelt Vurdere fysisk «hindring» mellom kjørebane og gangvei 17

19 Detaljreguleringsplan rundkjøring rv. 22 og fv. 279 Gamle Fetvei ROS-analyse 4.9 Konsekvenser for mennesker Anleggsfasen For øvrig er det ikke gått detaljert inn på forhold som er entreprenørens ansvarsområde, for eksempel arbeidsulykker som skyldes avvik fra HMS-rutiner eller uhell forårsaket av menneskelig feil. Når det gjelder trafikkavvikling langs anleggsområdet vil det utarbeides faseplaner som styrer trafikkavvikling med etablering av sikre omkjøringsveger. Tabell 5: Oppsummering av risiko for mennesker Konsekvens Sannsynlighet 6: Skjer hvert år 1,3 1: Menneske: Lettere skadd 2: Menneske: Hardt skadd 3: Menneske: drept 4: Menneske: Flere drept 5: Skjer hvert år 6 4: Skjer hvert år 2,5 3: Skjer hvert år 2: Skjer hvert år 4 1: Skjer sjeldnere enn hvert 60. år Driftsfasen Avlastet veg vil få betydelig mindre trafikk, men det vil alltid være forbundet med en viss risiko å bevege seg i trafikken. Tabell 6: Oppsummering av risiko for mennesker Konsekvens Sannsynlighet 6: Skjer hvert år I, II 1: Menneske: Lettere skadd 2: Menneske: Hardt skadd 3: Menneske: drept 4: Menneske: Flere drept 5: Skjer hvert år 4: Skjer hvert år 3: Skjer hvert år 2: Skjer hvert år 1: Skjer sjeldnere enn hvert 60. år 18

20 Risikoforhold 4.10 Konsekvenser for miljø Anleggsfasen Tabell 7: Oppsummering av risiko for miljøet Konsekvens Sannsynlighet 6: Skjer hvert år 1: Registrerbar miljøskade. Restaureringstid <1 år 2: Betydelig miljøskade. Restaureringstid 1-3 år 3: Alvorlig miljøskade. Restaureringstid 3-10 år 4: Svært alvorlig miljøskade. Restaureringstid > 10 år 5: Skjer hvert år 7 4: Skjer hvert år 8, 9, : Skjer hvert år 2: Skjer hvert år 1: Skjer sjeldnere enn hvert 60. år 4.11 Forebyggende/avbøtende tiltak Tiltak i forbindelse med trafikkulykker i anleggsperioden vil være nedsatt hastighet på rv. 22. For å få farten ned vil det benyttes en kombinasjon av fysiske tiltak og skiltet nedsatt hastighet. Anleggsområdet skal gjerdes inn og all inn- og utkjøring skal skje fra rv. 22. I forbindelse med anleggsperioden skal det etableres 10 parkeringsplasser som vil være tilgjengelige under hele anleggsperioden. 19

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse

Kalvehagen boligfelt. Revidert reguleringsplan. ROS-analyse Detaljregulering for Kalvehagen Kalvehagen boligfelt Revidert reguleringsplan ROS-analyse 1. Bakgrunn Plan- og bygningsloven 4-3 krever ROS-analyse for alle planer som inneholder utbyggingsformål: Ved

Detaljer

ROS-sjekkliste Reguleringsplan Steallijeaggi hyttefelt. Nordreisa kommune. ROS-SJEKKLISTE og FAGRESSURSER

ROS-sjekkliste Reguleringsplan Steallijeaggi hyttefelt. Nordreisa kommune. ROS-SJEKKLISTE og FAGRESSURSER ROS-sjekkliste Reguleringsplan Steallijeaggi hyttefelt. Nordreisa kommune. ROS-SJEKKLISTE og FAGRESSURSER Dato: 25.05.15 Sjekkliste for kommunale areal, regulerings- og bebyggelsesplaner Denne sjekklista

Detaljer

ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN AV 0103R1001 for boliger i Garderveien Gnr./Bnr. 18/10 og 18/34 i Fet kommune

ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN AV 0103R1001 for boliger i Garderveien Gnr./Bnr. 18/10 og 18/34 i Fet kommune ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN AV 0103R1001 for boliger i Garderveien Gnr./Bnr. 18/10 og 18/34 i Fet kommune UTARBEIDET ETTER FET KOMMUNES SJEKKLISTE Hedalm Anebyhus AS, Linjevegen 31, 2344 Ilseng 1

Detaljer

ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN NEDRE HOLTET HARSTAD UTARBEIDET ETTER BEREDSKAPSAVDELINGENS SJEKKLISTE

ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN NEDRE HOLTET HARSTAD UTARBEIDET ETTER BEREDSKAPSAVDELINGENS SJEKKLISTE ROS- ANALYSE FOR REGULERINGSPLAN NEDRE HOLTET HARSTAD UTARBEIDET ETTER BEREDSKAPSAVDELINGENS SJEKKLISTE Hedalm Anebyhus AS, Linjeveien 32, 2344 ILSENG INNLEDNING 2 Denne ROS-analysen er laget som vedlegg

Detaljer

ROS-sjekkliste Reguleringsplan Storsletta hyttefelt. Nordreisa kommune. ROS-SJEKKLISTE og FAGRESSURSER

ROS-sjekkliste Reguleringsplan Storsletta hyttefelt. Nordreisa kommune. ROS-SJEKKLISTE og FAGRESSURSER ROS-sjekkliste Reguleringsplan Storsletta hyttefelt. Nordreisa kommune. ROS-SJEKKLISTE og FAGRESSURSER Dato: 15.12.2011. Sjekkliste for kommunale areal, regulerings- og bebyggelsesplaner Denne sjekklista

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A

Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljregulering E105 parsell 1A Dette vedlegget utdyper vurderingene gjort i planprogrammets kap. 7. 1 Innledning En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) skal vurdere

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR NYTT LOKALMEDISINSK SENTER, FAGERNES SENTRUM

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE FOR NYTT LOKALMEDISINSK SENTER, FAGERNES SENTRUM Hendelse/Situasjon Problemstillinger Til- Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak stede NATURRISIKO Skred/ras/ustabil grunn (snø, is, stein, leire, jord, fjell) Utgjør fare for ras, flom osv. så stor fare

Detaljer

E6 Selli Asphaugen Trøa

E6 Selli Asphaugen Trøa RAPPORT E6 Selli Asphaugen Trøa OPPDRAGSGIVER Statens vegvesen Region midt EMNE Reguleringsplan - ROS-analyse DATO / REVISJON: 1. februar 2016 / 00 DOKUMENTKODE: 416474-PLAN-PBL-08 Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

Rapport. ROS-analyse for Eurofins. Detaljreguleringsplan for Eurofins. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 125512 OPPDRAG

Rapport. ROS-analyse for Eurofins. Detaljreguleringsplan for Eurofins. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 125512 OPPDRAG Rapport for Eurofins OPPDRAG Detaljreguleringsplan for Eurofins EMNE DOKUMENTKODE 125512 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult. Innholdet eller

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU. Etnedal kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FV.251 NY LUNDE BRU Etnedal kommune Region øst Fagernes, traf Dato: 09.05.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljer

Endring av "Reguleringsplan for Sundstø- Vibberodden (Kværner Egersund)", nå Aker Solutions. Krabbevika og felt G. ROS analyse

Endring av Reguleringsplan for Sundstø- Vibberodden (Kværner Egersund), nå Aker Solutions. Krabbevika og felt G. ROS analyse Endring av "Reguleringsplan for Sundstø- Vibberodden (Kværner Egersund)", nå Aker Solutions. Krabbevika og felt G. ROS analyse 12.03.2012 1 R a p p o r t Oppdrag: Emne: Rapport: Oppdragsgiver: Endring

Detaljer

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE. Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune. Prosjekt Vestoppland

RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE. Rv. 4 Hadeland. Sandvold - Amundrud Gran kommune. Prosjekt Vestoppland RISIKO - OG SÅRBARHETSANALYSE Rv. 4 Hadeland Sandvold - Amundrud Gran kommune Prosjekt Vestoppland 04.12.2015 Innhold FORORD... 2 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 3 3 ANALYSEMETODE... 3

Detaljer

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as

ROS-ANALYSE. for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2. Ullensaker Kommune. Forslagsstiller. BoligPartner as 1 ROS-ANALYSE for Reguleringsplan PARKSTUBBEN 2 i Ullensaker Kommune Forslagsstiller BoligPartner AS 30.04.2012 2 Sammendrag I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Parkstubben 2 er det utarbeidet

Detaljer

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015

ROS- ANALYSE. For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 ROS- ANALYSE For plan 2576P Detaljregulering for Atlantic hotel, Eiganes og Våland bydel Datert 02.07.2015 Orientering Etter plan- og bygningsloven 4-3 skal det ved utarbeiding av planer for utbygging

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Statens vegvesen RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) REGULERINGSPLAN for Fv. 602 Setremoen Midtskogen Notodden kommune Skien, 30.10.2015 Innhold 1 BAKGRUNN FOR RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE... 3 1.1 BESTILLING...

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde Dato: 23.02.2015 Risiko- og sårbarhetsanalyse for Bjørkholt boligområde PlanID: 19402015_001 1. Innholdsfortegnelse 2. Krav og metode... 3 1.1 Metode... 3 1.1.1 Risikomatrise... 4 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse...

Detaljer

HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE

HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE Oppdragsgiver USBL Rapporttype ROS-analyse 2014-09-02 HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (8) HEGGEN BOLIGFELT ROS-ANALYSE Oppdragsnr.: 1350002009 Oppdragsnavn: Heggen boligfelt, detaljregulering

Detaljer

Rapport Risikovurdering Fv 866 Langbakken - Skjervøy

Rapport Risikovurdering Fv 866 Langbakken - Skjervøy Rapport Risikovurdering Fv 866 Langbakken - Skjervøy Region nord 2013037619 Gunn Schultz 16.05.2014 INNHOLD 1 ANALYSEOBJEKT, FORMÅL OG VURDERINGSKRITERIER... 2 1.1 BESKRIVELSE OG AVGRENSNING AV ANALYSEOBJEKTET...

Detaljer

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE

FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Jostein Ege AS Rapporttype ROS-analyse 18.06.2014 FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) FJELLVEIEN 16 ROS ANALYSE Oppdragsnr.: 1350003075 Oppdragsnavn: Fjellveien 16 med tilgrendsende

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR HØGEDALSLIA, ARENDAL NORDVEST Mal Arendal kommune, sist revidert 10.09.14 Sammendrag Planområdet ligger nordvest for Arendal sentrum, i nærheten av Arendal

Detaljer

INNHOLD. RAPPORT ROS-analyse for Rasta Senter Risiko og sårbarhet i tilknytning til reguleringsforslag. 20.01.2011 SAMMENDRAG...2

INNHOLD. RAPPORT ROS-analyse for Rasta Senter Risiko og sårbarhet i tilknytning til reguleringsforslag. 20.01.2011 SAMMENDRAG...2 RAPPORT ROS-analyse for Rasta Senter Risiko og sårbarhet i tilknytning til reguleringsforslag. 20.01.2011 INNHOLD SAMMENDRAG...2 1 INNLEDNING...3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Avgrensning av ROS-analysen... 3

Detaljer

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE

PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsgiver Jaasund AS c/o Bo1 as Rapporttype ROS-analyse 2011-09-22 PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE 2 (9) PLAN 0509, JÅSUND FELT F1-2, I3-4 OG L2 ROS-ANALYSE Oppdragsnr.:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN, VESTBY KOMMUNE Oppdragsgiver Statens Vegvesen Rapporttype Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) reguleringsplan rensedam Follotunnelen 2016-07-01 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN RENSEDAM FOLLOTUNNELEN,

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR HØGHAUGEN - HARESTIEN HARSTAD KOMMUNE Planid: 514 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mai 2016 1. Innledning Denne ROS-analysen bygger på DSB

Detaljer

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2012/2228-34 Arkiv: 0102R1202 Dato: 02.06.2014 SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Kari Marte Haugstad Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/14 Fast

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Idrettsveien 11 i Ski kommune Dato

Risiko- og sårbarhetsanalyse for Idrettsveien 11 i Ski kommune Dato Risiko- og sårbarhetsanalyse for Idrettsveien 11 i Ski kommune Dato 14.07.16 SAMFUNN Innledning. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen av disse må

Detaljer

Reguleringsplan for hyttefelt - Lønnegrav, Vrådal, Kviteseid kommune. ROS analyse

Reguleringsplan for hyttefelt - Lønnegrav, Vrådal, Kviteseid kommune. ROS analyse Reguleringsplan for hyttefelt - Lønnegrav, Vrådal, Kviteseid kommune ROS analyse Januar 2012 1 R a p p o r t Oppdrag: ROS-analyse. Reguleringsplan for hyttefelt - Lønnegrav - Vrådal, Kviteseid kommune

Detaljer

RAPPORT. ROS-analyse Reguleringsplan for fv.27 Muen rasteplass

RAPPORT. ROS-analyse Reguleringsplan for fv.27 Muen rasteplass RAPPORT ROS-analyse Reguleringsplan for fv.27 Muen rasteplass INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med utarbeidelsen av detaljregulering

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Oppdragsgiver Rapporttype Dato Reiersøl Eiendom AS ROS-analyse 06.05.2014 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3 Metode... 3 1.4 Vurdering av sannsynlighet... 4 1.5 Vurdering

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE I henhold til plan- og bygningsloven 4.3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse, skal det ved utarbeidelse av alle planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Svv. Prosjekt: Rv. 4 Hadeland. Parsell: Nytt Amundrudkryss Kommune: Gran

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Svv. Prosjekt: Rv. 4 Hadeland. Parsell: Nytt Amundrudkryss Kommune: Gran Risiko- og sårbarhetsanalyse Svv Prosjekt: Rv. 4 Hadeland Parsell: Nytt Amundrudkryss Kommune: Gran Region øst Prosjekt Vestoppland 2.5.2017 Innhold FORORD... 2 1 INNLEDNING... 3 2 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET...

Detaljer

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner

Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Sjekkliste for areal og reguleringsplaner Vurdering av potensielle risiko og sårbarhetsforhold (ROS) i område Myra/TEBO. 16.04.2015 Denne sjekklisten er ikke komplett, men ment som en huskeliste for å

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR SKILLEVEGEN 17, MØBELRINGEN GNR. 52 BNR. 393 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 669 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad Januar 2016 1. Innledning Denne

Detaljer

Detaljregulering for Storvold Grimstad kommune. ROS analyse. Planområdet Storvold med omgivelser

Detaljregulering for Storvold Grimstad kommune. ROS analyse. Planområdet Storvold med omgivelser Grimstad kommune ROS analyse Planområdet Storvold med omgivelser MULTICONSULT Rigedalen 15 4626 Kristiansand Tlf 37 40 20 00 multiconsult.no NO 910 253 158 MVA RAPPORT OPPDRAG Detaljregulering for Storvold

Detaljer

Detaljregulering for Lussevika, område B1, Lindesnes kommune

Detaljregulering for Lussevika, område B1, Lindesnes kommune RAPPORT Detaljregulering for Lussevika, område B1, Lindesnes kommune OPPDRAGSGIVER Konsmo Fabrikker AS EMNE DATO / REVISJON: 15. mai 2014 / MULTICONSULT Rigedalen 15 4626 Kristiansand Tlf 37 40 20 00 multiconsult.no

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Evt. illustrasjon Utarbeidet av : Tiltakshaver:

Detaljer

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE

TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE ROS-analyse TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR KILBOTN GNR.47, BNR. 44, 99, 123, 295 OG 328 I HARSTAD KOMMUNE Planid: 664 HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor as Harstad mars 2015 1. Innledning Denne ROS-analysen

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Tiltakshavers Risiko- og sårbarhetsanalyse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kniveåsen Nord Øst Bb2 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av : Tiltakshaver: Kniveåsen AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Detaljregulering for Litlestølen boligområde

Detaljregulering for Litlestølen boligområde ROS analyse Laksevåg, Drotningsvik gnr 137 bnr 140, 141, 143 m.fl Detaljregulering for Litlestølen boligområde Plan nr 60280000 Saksnr 201005929 Juli 2013 R a p p o r t Oppdrag: Emne: Detaljregulering

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Gravdalberget Bb1 Sør gnr/bnr 151/114 Lier kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: Kobbervikdalen 117C AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

Kaldvellfjorden Eiendom AS. ROS-Analyse for Tjuholla boligområde

Kaldvellfjorden Eiendom AS. ROS-Analyse for Tjuholla boligområde Kaldvellfjorden Eiendom AS ROS-Analyse for Tjuholla boligområde RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 18558001 17.03.2016 Kunde: Kaldvellfjorden Eiendom AS ROS-Analyse Tjuholia boligområde Sammendrag:

Detaljer

Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner

Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner Sjekkliste for kommunale areal- og reguleringsplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med et samfunn som har redusert

Detaljer

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE

ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Oppdragsgiver Stine Sofie Stiftelse Rapporttype ROS analyse - arealplan ROS-ANALYSE Del av Østerhus Morvika gnr/bnr 74/284 GRIMSTAD KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3

Detaljer

Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune

Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune Kommunenes forhold til flom og skredfare i arealplanleggingen Steinkjer kommune Torbjørn Stene Avdeling for plan og natur Innhold: Generelt Flom Skred (kvikkleire) Kommuneplanens arealdel Kommunedelplaner

Detaljer

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker

Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Sjekkliste for risiko og sårbarhet i plansaker Detaljregulering for Skudeviga gnr/bnr 90/28 mfl Plan- og bygningsloven 4-3 samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: Ved utarbeidelse av planer

Detaljer

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato:

Bekkfaret. Områderegulering ROS-analyse. Plan ID: Dato: Bekkfaret Områderegulering ROS-analyse Plan ID:16270131 Dato: 17.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser... 3 3. Analyse av

Detaljer

ROS- ANALYSE. Fv. 455 Gjerdrumsvegen

ROS- ANALYSE. Fv. 455 Gjerdrumsvegen ROS- ANALYSE Fv. 455 Gjerdrumsvegen Prosjektnummer: 108668 13.12.2016 Forord Statens vegvesen utarbeider i samarbeid med Ullensaker kommune detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 455 Gjerdrumsvegen,

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg 1 til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til reguleringsplan for: Adkomst Svinesundparken Utarbeidet av: Sundt & Thomassen AS Tiltakshaver: Fredriksten utvikling AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan: Bjerkelivegen gnr 106 bnr 1, PlanID: 201 Kommune: Rælingen Forslagsstiller: blå arkitektur landskap ab v/eiendomsgruppen AS Dato:15.05.15 Skrevet av: Nina

Detaljer

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE

DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Aria AS Rapporttype ROS-analyse 2013.05.15 DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV44 OG RV509 PLAN 2007 128-01 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) DETALJREGULERING AV NÆRINGSOMRÅDE MELLOM

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Moane - Saggrenda

ROS-analyse for reguleringsplan E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Moane - Saggrenda Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan E134 Damåsen Saggrenda, omregulering Moane - Saggrenda Dato: 2016-11-17 Skrevet av: Kristi K. Galleberg Kvalitetskontroll: Lasse Berge Innhold 1. Bakgrunn... 2

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 SAMFUNN Risiko- og sårbarhetsanalyse for fjernvarmeanlegg i Kråkstad, Ski kommune Dato 05.03.15 Innledning. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen

Detaljer

ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland.

ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland. Oppdragsgiver: Oppdrag: Sortland Boligstiftelse ROS-analyse for Reguleringsplan Skogveien 9 og 11 med Skogveien, Sortland. Dato: 20161117 Skrevet av: Dagmar Kristiansen Kvalitetskontroll: Oppdragsnr: 600317

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig.

RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. RISIKO OG SÅRBARHET Analyse av risiko- og sårbarhet for detaljregulering for: Åsane, gnr. 209 bnr. 14, 696 mfl. Nedre Åstveit Park. Bolig. Nasjonal arealplan-id 1201_63300000 Utarbeidet av: Plottaplan

Detaljer

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB.

Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på rundskriv fra DSB. RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE DETALJREGULERING GREPANVEIEN ØST, GBNR 43/15 Dato: 30.01.2017 Risiko og sårbarhet Plan- og bygningsloven 4-3 stiller følgende krav til risikovurderinger: «Ved utarbeidelse av

Detaljer

DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE

DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE Dokument type Risiko og sårbarhetsanalyse Dato 2017-07-07 DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE DETALJREGULERING FOR FJELLSTUEVEGEN 49 PÅ AUSTLID ROS-ANALYSE Revisjon 00 Dato 2017/07/07

Detaljer

Vedlegg 5 ROS ANALYSE. Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013

Vedlegg 5 ROS ANALYSE. Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013 Vedlegg 5 ROS ANALYSE Plan 0453.00 - Detaljregulering for Meieritomta, Bryne sentrum. Datert Link Arkitektur AS 15.08.2013 sist revidert: Oppdragsgiver: MEIERIGAARDEN AS INNHOLDSFORTEGNELSE Generelt om

Detaljer

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan

Røerveien 42 Risiko- og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Røerveien 42 Risiko og sårbarhetsanalyse, reguleringsplan Utgivelsesdato 16.12. 2010 Saksbehandler Helene Hyllseth Kontrollert av Per Furuseth Oppdragsgiver Linn Dammann ROS analyse, reguleringsplan K

Detaljer

ROS-analyse Detaljregulering for fortau langs Markeveien, Farsund kommune

ROS-analyse Detaljregulering for fortau langs Markeveien, Farsund kommune RAPPORT ROS-analyse Detaljregulering for fortau langs Markeveien, Farsund kommune OPPDRAGSGIVER Farsund kommune EMNE ROS-analyse DATO / REVISJON: 4.1.2017 MULTICONSULT Rigedalen 15 4626 Kristiansand Tlf

Detaljer

ROS analyse. Rådalslien, boliger. Detaljregulering. Ytrebygda, gnr. 119 bnr. 952, 953, 954, 955 mfl. Plan nr Saksnr

ROS analyse. Rådalslien, boliger. Detaljregulering. Ytrebygda, gnr. 119 bnr. 952, 953, 954, 955 mfl. Plan nr Saksnr ROS analyse Ytrebygda, gnr. 119 bnr. 952, 953, 954, 955 mfl. Rådalslien, boliger. Detaljregulering Plan nr 1201-63740000 Saksnr 201322101 1.oktober 2014 R a p p o r t Oppdrag: Emne: Detaljregulering Rådalslien,

Detaljer

ROS-analyse for reguleringsplan. Sommer- og vinterløype Rognmoskaret. (tur- og skitrasé) Planident.: 19242014001

ROS-analyse for reguleringsplan. Sommer- og vinterløype Rognmoskaret. (tur- og skitrasé) Planident.: 19242014001 ROS-analyse for reguleringsplan Sommer- og vinterløype Rognmoskaret (tur- og skitrasé) Planident.: 19242014001 1. Bakgrunn: I henhold til PBL 4-3 utføres det ROS-analyse for Reguleringsplan sommer- og

Detaljer

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE

Lier kom m une. ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2. Planforslag til offentlig ettersyn UTVIDET ROS-ANALYSE Lier kom m une UTVIDET ROS-ANALYSE ROS-ANALYSE Forslag til reguleringsplan for Heggtoppen 5-7, gnr/bnr: 29/2 Planforslag til offentlig ettersyn Utarbeidet av : Forslagsstiller: BGM Arkitekter AS Konsulent:

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15

Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 Vedtatt av Kommunestyret 7. september 2015, sak 49/15 1 INNHOLD 1 Formålet med ROS-analysen... 3 2 Identifisering av hendelser... 3 3 Analysemetode og begrepsavklaring... 4 Risiko og sannsynlighet... 4

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER, KOBBERVIKA, PLANID: 141 Sammendrag Planområdet og planlagte tiltak er beskrevet i vedlagte planomtale. Det er Plankontoret H. H. AS, avd. Vegårshei

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Bislingen. ROS-analyse

Detaljreguleringsplan for Bislingen. ROS-analyse Detaljreguleringsplan for Bislingen ROS-analyse Januar 2012 Forord Dette er en risiko- og sårbarhetsanalyse for planlagt hotell på Bislingen. Analysen er utarbeidet som en del av reguleringsplanen for

Detaljer

Detaljregulering for Hatlestad, Hamrevegen 31 boligområde

Detaljregulering for Hatlestad, Hamrevegen 31 boligområde ROS analyse Fana, Hatlestad gnr 82 bnr 9 m.fl Detaljregulering for Hatlestad, Hamrevegen 31 boligområde Plan nr Saksnr 201303945/4 oktober 2014 R a p p o r t Oppdrag: Emne: Detaljregulering for Hatlestad,

Detaljer

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig

1. Ubetydelig Ingen alvorlig skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er uvesentlig Oppdragsgiver: Suldal kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Suldal Bad Plan-og byggesak Dato: 13.10.2015 Rev: 1 Skrevet av: Frederik Sømme Kvalitetskontroll: Hans Munksgaard 1. BAKGRUNN

Detaljer

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg

E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg E6 Skaumsvingen - Berkåk, Gang- og sykkelveg Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) R A P P O R T Ressursavdelingen Høringsutgave Region midt Trondheim kontorsted Plan- og prosjekteringsseksjonen Dato: 2011-09-16

Detaljer

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE

Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Oppdragsgiver Rapporttype Dato Per Egil Invest AS ROS analyse arealplan 04.11.16 ROS-ANALYSE - Gamle Kolbjørnsvik Skole - ARENDAL KOMMUNE Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Hensikt... 3 1.3

Detaljer

Rapport. Vestvågøy kommune. OPPDRAG Reguleringsplan for Sykehusbakken, Gravdal. EMNE Forenklet ROS-analyse DOKUMENTKODE PLAN-RAP-001

Rapport. Vestvågøy kommune. OPPDRAG Reguleringsplan for Sykehusbakken, Gravdal. EMNE Forenklet ROS-analyse DOKUMENTKODE PLAN-RAP-001 Rapport Vestvågøy kommune OPPDRAG Reguleringsplan for Sykehusbakken, Gravdal EMNE DOKUMENTKODE 712458 PLAN-RAP-001 Side 2 av 18 06. oktober 2014 / Revisjon 00 712458-PLAN-RAP-001 Innledning Innholdsfortegnelse

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Fv. 220 Bagn-Reinli. Sør-Aurdal kommune. Region øst

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Fv. 220 Bagn-Reinli. Sør-Aurdal kommune. Region øst RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Fv. 220 Bagn-Reinli Sør-Aurdal kommune Region øst Innhold FORORD... 2 1 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET... 3 2 ANALYSEMETODE... 3 2.1 Beskrive analyseobjektet, formål og vurderingskriterier...

Detaljer

Kjellesvik Prosjektering AS

Kjellesvik Prosjektering AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVITINGEN HYTTEFELT GNR. 50, BNR. 2 ROS - ANALYSE Kjellesvik Prosjektering AS Moi, 19.09.2013 0. OPPSUMMERING Risiko- og sårbarhetsanalysen beskriver og beregner risikoen for

Detaljer

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner

Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Vedlegg 3 Sjekkliste for kommunale areal-, regulerings- og bebyggelsesplaner Det er en overordnet målsetting å redusere samfunnets sårbarhet og skape trygge og robuste lokalsamfunn. Det er ønskelig med

Detaljer

Rapport Risikovurdering E6 avlastningsveg Hjemmeluft Alta sentrum

Rapport Risikovurdering E6 avlastningsveg Hjemmeluft Alta sentrum Rapport Risikovurdering E6 avlastningsveg Hjemmeluft Alta sentrum Region nord Prosjekt 501692 Gunn Schultz 10.11.14 INNHOLD 1 ANALYSEOBJEKT, FORMÅL OG VURDERINGSKRITERIER... 2 1.1 BESKRIVELSE OG AVGRENSNING

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/440 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 16/440 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 05.12.2016 051/16 Arkivsak ID 16/440 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig ettersyn - detaljreguleringsplan - PID 201404- Sykehusbakken - Vestvågøy kommune

Detaljer

1. BAKGRUNN 2. METODE

1. BAKGRUNN 2. METODE Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan Granlund Dato: 2017-08-01 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens 4-3 skal myndighetene ved utarbeidelse av planer for utbygging påse at risiko- og sårbarhetsanalyse

Detaljer

ROS-ANALYSE. for Detaljregulering Hornåsen trinn 3. Evje og Hornnes kommune. Forslagsstiller BoligPartner AS

ROS-ANALYSE. for Detaljregulering Hornåsen trinn 3. Evje og Hornnes kommune. Forslagsstiller BoligPartner AS 1 ROS-ANALYSE for Detaljregulering Hornåsen trinn 3 i Evje og Hornnes kommune Forslagsstiller 28.01.2014 2 Sammendrag I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Hornåsen er det utarbeidet en

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Forslag til detaljert reguleringsplan for Schulerudhagen gnr/bnr 24/1, 24/9 og 24/98 Hurum kommune RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Utarbeidet av: Tiltakshaver: PRO 3484 AS Forslagsstiller/Konsulent:

Detaljer

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE

ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ULLANDHAUG EIENDOM AS REGULERINGSPLAN 0514, DEL AV GNR 37 BNR 3, ULLANDHAUG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE 18. DESEMBER 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan 0514, del av

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN

RISIKO- OG SÅRBARHETS- ANALYSE FV 287 ØVRE KRÅKENES, BERGEN Oppdragsgiver tatens vegvesen Rapporttype RO-analyse. Vedlegg til reguleringsplan. Dato 24/01 2013 RIIKO- OG ÅRBARHT- AALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG RIIKO- OG ÅRBARHTAALY FV 287 ØVR KRÅK, BRG Revisjon Dato

Detaljer

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid:

Seterfjæra. Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse. planid: Seterfjæra Endring av reguleringsplan Seterfjæra ROS- analyse planid:16270119 21.04.2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Metode... 3 2. Identifikasjon av farer og uønskede hendelser...

Detaljer

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate

ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate ROS (RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE) for: Fv. 33 Strandgata sør. Miljøgate I tilknytning til arbeidet med reguleringsplanen, er det utført en analyse av risiko og sårbarhet (jf. Plan- og bygningsloven 4-3.)

Detaljer

ROS - ANALYSE. 1. Bakgrunn. 2. Metode

ROS - ANALYSE. 1. Bakgrunn. 2. Metode ROS - ANALYSE Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for prosjektet fv. 84 Furnesvegen sykkelveg med fortau. ROS-analysen fokuserer på mulige uforutsette hendelser som har samfunnsmessige, miljømessige

Detaljer

Detaljregulering for område B12, Evje, Evje og Hornnes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)

Detaljregulering for område B12, Evje, Evje og Hornnes kommune. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Detaljregulering for område B12, Evje, Evje og Hornnes kommune Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) MULTICONSULT Rapport Oppdrag: Emne: ROS-analyse for område B12, Evje. Risiko og sårbarhet Rapport:

Detaljer

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering.

ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. RISIKO OG SÅRBARHET ROS-vurdering I dette kapitlet er det gjennomført en risiko og sårbarhetsvurdering (ROS-vurdering) i tilknytning til forslag til detaljregulering. Det er foretatt en ROS-analyse av

Detaljer

441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune

441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune ROS-ANALYSE 441R Idrettsparken barnehage, Kongsberg kommune 03.03.2014 RAPPORT ROS-analyse - 441R Idrettsparken Prosjektnr: Oppdragsgiver: Kongsberg kommunale eiendom Dato 03.03.2014 Risiko og sårbarhetsanalyse

Detaljer

Bødalen IF Ski og skiskyting. Planprogram. Reguleringsplan for ski- og skiskytteranlegg på Torvbråten. Mai 2010

Bødalen IF Ski og skiskyting. Planprogram. Reguleringsplan for ski- og skiskytteranlegg på Torvbråten. Mai 2010 Bødalen IF Ski og skiskyting Planprogram Reguleringsplan for ski- og skiskytteranlegg på Torvbråten Mai 2010 COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Bødalen IF Ski og skiskyting Planprogram

Detaljer

Samfunnssikkerhetsvurdering omregulering Rv 7, kryss Ørgenvika

Samfunnssikkerhetsvurdering omregulering Rv 7, kryss Ørgenvika Til: Statens vegvesen/ Erik Furuseth Fra: Kevin H. Medby Dato: 2011-05-20 Samfunnssikkerhetsvurdering omregulering Rv 7, kryss Ørgenvika I forbindelse med omregulering av Rv. 7 Sokna Ørgenvika, kryss Ørgenvika

Detaljer

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fortau i Eikeliveien i Ski kommune. Dato Innledning.

Risiko- og sårbarhetsanalyse for fortau i Eikeliveien i Ski kommune. Dato Innledning. Risiko- og sårbarhetsanalyse for fortau i Eikeliveien i Ski kommune Dato 11.03.11. Innledning. Samfunnet preges i økende grad av risiko og sårbarhet for trusler, særlig miljøtrusler. Noen av disse må vi

Detaljer

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE

RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE RISIKO OG SÅRBARHETSANALYSE REGULERINGSPLAN FOR GANGVEG I ODNES Sist revidert:06.09.16 Vedtatt av kommunestyret: 12.12.2016 Planid: 0536059 Arkivsak: 16/621 METODE OG FORUTSETNINGER 3 OVERORDNET RISIKOVURDERING

Detaljer

435R Raumyr skole, Kongsberg kommune

435R Raumyr skole, Kongsberg kommune ROS-ANALYSE 435R Raumyr skole, Kongsberg kommune 31.10.2013 RAPPORT ROS-analyse 435R Raumyr skole Prosjektnr.: Oppdragsgiver: Dato: 23.10.2013 Risiko og sårbarhetsanalyse for 435R Raumyr skole Datert 23.10.2013

Detaljer

GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE

GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE Oppdragsgiver Sandnes tomteselskap Rapporttype ROS-analyse 07.10.2014 GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115 ROS ANALYSE ROS ANALYSE 2 (8) GNR/BNR 63/85 65/541 KA-1, STANGELAND PLAN 2014 115

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) Vedlegg til Planbeskrivelsen RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) til Detaljreguleringsplan for Borgen B4, Ullensaker kommune Utarbeidet av: Forslagsstiller: Neskollen Eiendom AS Konsulent: Siv. Ing. Stener

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde

Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde Øster Hus Tomter AS Detaljreguleringsplan for Ørnaberget 2, Snøde ROS-analyse Plan 0525 2013-04-22 Oppdragsnr.: 5122693 1 2013-04-22 For gjennomgang hos myndigheter CeGGj LaNie CeGGj Rev. Dato: Beskrivelse

Detaljer

Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven. Temaveileder (2011). Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2011).

Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven. Temaveileder (2011). Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2011). Oppdragsgiver: Gratangen kommune Oppdrag: ROS-analyse for reguleringsplan for Gratangen Dato: 06.06.2017 Skrevet av: Hanne Skeltved Kvalitetskontroll: Sigrid Rasmussen 1. BAKGRUNN I følge plan- og bygningslovens

Detaljer

Reguleringsplan for g/s-veg langs E136 mellom Solsida og Bjorli. Høringutgave RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Kommune: Lesja

Reguleringsplan for g/s-veg langs E136 mellom Solsida og Bjorli. Høringutgave RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE. Kommune: Lesja RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE Reguleringsplan for g/s-veg langs E136 mellom Solsida og Bjorli Kommune: Lesja Region øst Fagernes, traf 06.09.2017 Høringutgave INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG Det er gjennomført

Detaljer

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal

Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Notat Til: Fra: Sola Kommune Dimensjon Rådgivning AS v/arne Buchholdt Espedal Kopi: Dato: 28. april 2011 Emne: Risiko og sårbarhetsanalyse for plan 0491 Innleding Dimensjon Rådgivning AS har på vegne av

Detaljer

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001

ROS-analyse. Drammen eiendom KF. OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall. EMNE ROS-analyse DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Drammen eiendom KF OPPDRAG Detaljregulering av Øren skole og flerbrukshall EMNE DOKUMENTKODE 127197-PLAN-RAP-001 Med mindre annet er skriftlig avtalt, tilhører alle rettigheter til dette dokument Multiconsult.

Detaljer