Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling"

Transkript

1 Fet kommune Sammen skaper vi trivsel og utvikling Arkivsak: 2012/ Arkiv: 0102R1202 Dato: SAMLET SAKSPROTOKOLL Saksbehandler: Kari Marte Haugstad Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/14 Fast utvalg for plansaker /14 Kommunestyret Detaljreguleringsplan 0102 R1202 Tiltak for bedre trafikkflyt langs Rv 22 i Fetsund. Rådmannens innstilling: Detaljreguleringsplan-Tiltak for bedre trafikkflyt langs Rv 22 i Fetsund 0102 R1202 med bestemmelser vedtas i medhold av plan- og bygningsloven Saksprotokoll i Fast utvalg for plansaker Fast utvalg for plansakers behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Fast utvalg for plansakers enstemmige vedtak: Detaljreguleringsplan-Tiltak for bedre trafikkflyt langs Rv 22 i Fetsund 0102 R1202 med bestemmelser vedtas i medhold av plan- og bygningsloven

2 Saksprotokoll i Kommunestyret Kommunestyrets behandling: Ordfører John Harry Skoglund refererte Fast utvalg for plansakers innstilling fra avholdt møte i forkant av kommunestyremøtet. Fast utvalg for plansakers innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyrets enstemmige vedtak: Detaljreguleringsplan-Tiltak for bedre trafikkflyt langs Rv 22 i Fetsund 0102 R1202 med bestemmelser vedtas i medhold av plan- og bygningsloven

3 Vedlegg: 1. Reguleringsplankart. 2. Reguleringsbestemmelser. 3. Uttalelser ved offentlig ettersyn: Fortidsminneforeningen, datert Akershus Fylkeskommune, datert Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert Terje Asak og Dan Rosenborg, datert Norges Vassdrags- og energidepartement, datert Statens vegvesen, datert Dokumenter som ligger på saken: Varsel om offentlig ettersyn, datert Adresseliste Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Trafikkberegninger. Støyrapport. Geoteknisk rapport. Planbeskrivelse Forhåndsuttalelser ved varsel om oppstart. Bakgrunn for saken: Forslagsstiller: Statens vegvesen, region øst. Konsulent: Multiconsult Rv. 22 er en viktig øst-vestgående regional transportåre. Foruten funksjon som fjerntrafikkåre, er rv. 22 en viktig del av ringvegnettet rundt Lillestrøm, og lokalveg over Glomma for østre og vestre deler av Fetsund tettsted. Stor utbygging på Nedre Romerike, særlig i Lillestrøm og på Skedsmokorset, Gardermoens nærhet, økende tilsig av fjerntrafikk fra Østfold og stor pendlertrafikk fra utenforliggende kommuner som Aurskog Høland, fører til at rv. 22 har et kapasitetsproblem på strekningen fra Fetsundbrua og inn til Lillestrøm. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en bedre trafikkflyt og trafikkavvikling på rv. 22 mellom Kringen og Garderveien. Ny rv. 22 åpner i 4-felt fra Garderveien og fram til krysset ved fv. 159 i Lillestrøm høsten Dagens signalregulerte kryss mellom rv. 22 og fv. 279 Gamle Fetvei har kapasitetsproblemer i forbindelse med morgenrushet og ettermiddagsrushet. For å få bedre flyt i trafikken på rv. 22 er det ønskelig å bygge om lyskrysset vest for Fetsundbrua til en rundkjøring. På bakgrunn av kapasitetsberegninger har man kommet frem til at en rundkjøring vil gi best avvikling i krysset. Denne rundkjøringen vil være et midlertidig tiltak i påvente av ny glommakryssing som etter nåværende framdriftsplan skal åpnes i Rundkjøringen vil imidlertid være permanent for vegstrekningen uavhengig av plassering av ny Glommakryssing.

4

5 Saksutredning: Beskrivelse av reguleringsformålene Utsnitt av reguleringsplankartet. Bebyggelse og anlegg. Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg: Offentlig eller privat tjenesteyting, 12-5 nr. 1 Området med Herredshuset og ny plassering av den gamle skolen skal reguleres til offentlig tjenesteyting. Høyde og utnyttelse er satt i samsvar med dagens arealbruk. Samferdsel og teknisk infrastruktur, pbl 12-5 nr. 2 Offentlige kjøreveger er vist i planen med o_kv. Innenfor dette området skal det opparbeides en rundkjøring som skal ha den hovedform og tekniske løsning som vist i reguleringskartet og detaljplan. Fortau er vist i planen som o_f1-2 og gang- og sykkelveg er vist som o_gs1-2. Disse er vist i plankartet og tegnforklaringen med rosa farge. Det er ikke gitt bestemmelser til disse. Annen veggrunn, grøntanlegg, pbl 12-5 nr. 2 Gjelder skråninger og vegkanter som skal være i Statens vegvesens eie. Det er regulert inn en parkeringsplass vist som o_pa. Innenfor dette området skal det opparbeides minimum 30 parkeringsplasser, hvorav 2 av plassene opparbeides for bevegelseshemmede.

6 Hensynssoner, midlertidig anleggsområde, pbl 12-7 Det er avsatt et område med midlertidig anleggsområde på sørsiden av rv. 22. Under anleggsarbeidet er det nødvendig å ha et areal til disposisjon langs rv. 22, både for selve anleggsarbeidet og for omleggingen av trafikken i denne perioden. Reguleringsbestemmelsene fastsetter at områdene skal tilbakeføres til opprinnelig formål etter anleggsarbeidet. Områdene vil midlertidig disponeres av Statens vegvesen. For utfyllende beskrivelse av planforslaget, vises det til planbeskrivelsen (vedlegg 7) Kunngjøring, varsling og medvirkning Den formelle reguleringsprosessen startet med et oppstartsmøte med Fet kommune den Planarbeidet er varslet i henhold til plan- og bygningslovens Igangsatt regulering er varslet slik: Annonse i Aftenposten, Indre Akershus Blad vegvesen.no Brev til grunneiere og berørte naboer og Brev til offentlige myndigheter Fremdriftsplan Planutvalget 1. gangsbehandling, Offentlig ettersyn Planutvalget 2. gangsbehandling, Kommunestyret Offentlig ettersyn. I perioden lå forslag til reguleringsplan 0102 R1202- Tiltak for bedre trafikkflyt langs Rv. 22 i Fetsund ute til offentlig ettersyn. I denne perioden kom det in 6 merknader. Disse er sammenfattet og kommentert nedenfor. 1. Fortidsminneforeningen, Oslo og Akershus avdeling, Romerike lokallag, datert Fortidsminneforeningen har forståelse for at det er nødvendig med tiltak på rv. 22, men mener det er uheldig at skolen og garasjen inne på tomta berøres og ber om ny vurdering av nødvendigheten av dette. Begge bygningene er deler av et flott kulturmiljø med flere bevaringsverdige bygninger. Stedet har vesentlig verdi både i lokal og regional sammenheng. Anmoder at det vurderes muligheten av å bevare både garasjen og skolebygget, men hvis dette ikke er mulig må skolebygget prioriteres. SVRØ har vurdert alternative løsninger for å unngå å flytte eller rive skolen og garasjen, men det er ikke mulig å gjennomføre prosjektet uten å flytte eller rive skolen. SVRØ anbefaler å flytte skolen internt på tomta. Det medfører at eksisterende garasje/uthus må rives. Garasjen har omfattende råteskader i bunnsviller/nedre del av kledning

7 2. Akershus Fylkeskommune, datert Fylkeskommunen har ingen innvendinger til at skolen flyttes. Men kulturmiljøet som den gamle skolen er en del av har vesentlig verdi, både i lokal og regional sammenheng. Kulturkvartalet må avmerkes med hensynssone med formål bevaring, av kulturmiljøgenerelt og bygningen spesielt, i reguleringsplanen. Det må utarbeides bestemmelse r som ivaretar bevaring av bygningene og deres sammenheng med hverandre og legge føringer for videre utvikling av området. Videre anbefaler fylkeskommunen at Vidsyn I og II blir tatt med i helhetsvurderingen av kulturmiljøet og underlegges hensynssone på like linje med Herredshuset og skolebygget. Fylkeskommunen har forståelse for flytting av skolebygget, men ønsker hensynssone i reguleringsplanen som sikrer bygningene på en god måte. SVRØ har ingen kommentarer til hvordan kulturkvartalet bør reguleres; dette må ivaretas av Fet kommune. Kommentar Fet kommune: Skolehuset som er foreslått flyttet internt på tomta, har ingen vernestatus pr. i dag. En hensynssone ville kunne gitt en slik status. Hovedformålet med planen er imidlertid å legge til rette for bedre trafikkflyt langs rv. 22. Fet kommune utarbeider for tiden en kommunedelplan for kulturminner. Denne planens anbefalinger bør være førende for prioriteringer med hensyn til vern av bygg og anlegg. 3. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, datert Ingen konkrete merknader til planforslaget Tas til etterretning. 4. Terje Asak og Dan Rosenborg, datert Støtter vegtiltaket og mener prosjektet fv. 279; Støvin-Fetsund sentrum bør bli en del av samme prosjekt. Mener at skolen ikke bør flyttes, men rives da den er uegnet med tanke på tidens krav og krav til universell utforming osv. om bygget skal brukes til kommunale tjenester. Dette er også i tråd med ønsker om å samle kommunens tjenestetilbud i moderne lokaler i sentrum samtidig som kulturkvartalet vil framstå luftigere uten skolen. Økonomisk kompensasjon fra SVRØ vil være bidrag til å få kommunens tjenestetilbud inn i moderne lokaler nær brukerne SVRØ har foreslått å flytte skolen 30m internt på tomten. For SVRØ vil det være enklere og raskere om skolen rives. Dette må imidlertid Fet kommune avgjøre. Når reguleringsvedtaket foreligger, vil det bli igangsatt en ordinær grunnervervsprosess. En riving vil utløse en erstatningssum som Fet kommune for eksempel kan benytte til erstatningslokaler andre steder. Det foreligger ennå ikke reguleringsplanvedtak for fv. 279; Støvin-Fetsund sentrum og det er heller ikke midler til å gjennomføre dette prosjektet. Kommentar Fet kommune: Dersom Fet kommune ønsker riving framfor flytting av skolehuset og etablering av aktivitetene et annet sted, for eksempel i sentrum slik som anbefalt i merknaden, kan dette kommuniseres gjennom vedtaket slik at Rådmann kan gå i dialog med SVV med dette som utgangspunkt. Planforslaget kan likevel vedtas slik det foreligger, men det må eventuelt søkes om disp. fra planen dersom man går inn for å rive det gamle skolehuset istedenfor å flytte det.

8 5. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE), brev datert NVE opplyser at det 120m unna planområdet i vestlig retning ligger et område som er kartlagt som faresone i forhold til kvikkleireskred NVE henvendte seg direkte til Multiconsult for utfyllende opplysninger, da de savnet en konkret vurdering (konklusjon) om grunnforhold og områdets stabilitet på grunnlag av de undersøkelsene som var foretatt rundt flytting av skolehuset. På bakgrunn av supplerende informasjon mottatt fra Multiconsult har NVE ingen merknader til planen. Tas til etterretning. 6. Statens vegvesen Region øst, PB 1010, 2605 Lillehammer, datert Opplyser at det er viktig at rundkjøringen kan åpnes samtidig med utvidelsen av rv. 22 mellom krysset med rv. 159 og Garderveien som åpnes 1. desember 2015 og at det således haster med å få godkjent reguleringsplanen for rundkjøringen. Tas til etterretning. Rådmannens vurdering: Detaljreguleringsplan med ny rundkjøring vil bedre trafikkflyt langs rv. 22 i Fetsund. Dagens lyskryss på rv. 22 er ikke tilfredsstillende for trafikkstrømmen, selv ikke i perioden før ny Glommakryssing kommer på plass. Det er viktig for Fet kommune at fremkommeligheten ivaretas også under anleggsperioden. Tiltaket krever at den gamle skolebygningen flyttes. Dette virker som et hensiktsmessig tiltak uten at det vil få for store konsekvenser for kulturkvartalet som en helhet. Dersom kommunestyret primært ønsker å etablere funksjonene i skolehuset i mer egnede lokaler i Fetsund sentrum og vil vurdere riving, kan følgende tillegg tas med i vedtaket; Rådmann gis fullmakt til å forhandle med Statens vegvesen om erstatning av skolehuset. Planen anbefales vedtatt. RÅDMANNEN I FET Trine Myrvold Wikstrøm (sign)

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling

Rv 301, Jahrehagen - Skårabakken, detaljplan og reguleringsplan for g/s-veg langs veien. Sluttbehandling ArkivsakID.: 09/3028 Arkivkode: FA-L12, PLANID-200962 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 111/14 Planutvalget 17.06.2014 099/14 Formannskapet 10.09.2014 105/14 Kommunestyret 17.09.2014 Rv 301, Jahrehagen

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 29.04.2010 18.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Kl. 18.00 Orientering fra Komite 2

Detaljer

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN

ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN SfAli&FORN/ES ULLENSAKER OG NANNESTAD KOMMUNER FORSLAG TIL REGULERINGSENDRING INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR RUTHOLEN, SØR-GARDERMOEN PLANBESKRIVELSE DATERT 04.03.09 I brev datert 24.11.08 ble det varslet

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 282/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 DETALJREGULERINGSPLAN FOR KONGRESSHALL GARDERMOEN - 1. GANGSBEHANDLING Vedtak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 69/09 08/191 ENDRING AV REGULERINGSPLAN - FOR AGDENES GNR 1/1 2. GANGS BEHANDLING Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05.

SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA Utvalg for samfunn 22.05. FLEKKEFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Petter Rappe Saksfremlegg Arkivsaksnr: 11/122 Arkiv: L12, 68/99 SAKSGANG Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 29.09.2011 137/11 PRA

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 04.05.2012 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Jon A. Olsen Arkitektkontor AS Postboks 435 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2010/6152-42 Kjeld Erik Sandbakken 97169371

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013

Søknad om mindre endring av reguleringsplan for Rutholen-Sør Gardermoen Saksprotokoll i Plan- og utviklingsutvalget - 11.06.2013 Nannestad kommune Forvaltning Arkivsak: 2012/3272-9 Arkiv: L12 Saksbehandler: Anne Lise Koller Saksprotokoll med saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 34/13 Plan- og utviklingsutvalget 11.06.2013 Søknad

Detaljer

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn

Saksframlegg. Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Søgne kommune Arkiv: 143 Saksmappe: 2011/836-31277/2012 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 04.10.2012 Saksframlegg Revisjon av kommuneplanens arealdel - merknadsbehandling etter nytt offentlig ettersyn Utv.saksnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583. Utvalg Utv.sak nr Møtedato SAKSFRAMLEGG Utv.sak nr. / R-203 - ENDRET REGULERINGSPLAN FOR ÅS SENTRUM Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Arkivnr: REG R-203 Saknr.: 00/02583 Utvalg Utv.sak nr Møtedato ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen Lom kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 16,285-16,600 Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE UTVALG FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING

FAUSKE KOMMUNE UTVALG FORSLAG TIL DETALJRGULERING FOR STRØMSNES SENTRUM, ENDRING SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE /JouraipostID: Arkiv sakd.: 10/1236 12/3234 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyet II Sak nr.: 070112 I PLAN- OG UTVIKLINGS UTVALG I I Saksbehandler: Jan Erik Johansen I

Detaljer

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune

Synnfjellstugua mm. Nordre Land kommune Planbeskrivelse for Synnfjellstugua mm. Del av R5 Krokhølen - Strangsetra i Synnfjell øst Nordre Land kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn 3 2 Beskrivelse av området 3 3 Planstatus 5 3.1 Kommunedelplan for Synnfjell

Detaljer

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune

Planbeskrivelse til. Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo. i Hol kommune Planbeskrivelse til Reguleringsplan for skole- og idrettsområde Geilo i Hol kommune 21. mai 2012 Innhold 1. Forord... 4 2. Bakgrunn... 5 3. Mål og forutsetninger... 6 4. Eksisterende situasjon... 7 4.1

Detaljer

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA.

04.02.2009 26.08.2009 BEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN: REGULERINGSPLAN 0432 TERMINALOMRÅDE - STAVANGER LUFTHAVN SOLA. Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Møtedato Eldrerådet 30.03.2009 Funksjonshemmedes råd 30.03.2009 Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet Det faste utvalg for plansaker / bygningsrådet

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2014/2920 - Endring av reguleringsplan Del av Bølingshavna - Doknr 13 L12 Susanne Lund Johansen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum

PLANBESKRIVELSE. SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE SPIKKESTADKVARTALENE Område S11 i Områdeplanen for Spikkestad sentrum PLANBESKRIVELSE TIL DETALJREGULERINGSPLANEN SPIKKESTADKVARTALENE, I RØYKEN KOMMUNE Plan ID: 0627 250 Datert: 09.05.12.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer