Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober 2012."

Transkript

1 Oslo kommune Byrådet Byrådssak OSLO NYE TEATER AS - FREMTIDIG DRIFT Sammendrag: Oslo bystyre vedtok i møte punkt K115: Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober I denne saken vil byrådet redegjøre for selskapets historie, økonomi og drift, samt for utfordringer selskapet står ovenfor. I tillegg fremgår byrådets vurdering av den omstilling og retning teaterets virksomhet bør ta fremover. Byrådets vurdering er at Oslo Nye Teater AS fortsatt skal bestå som et selskap som driver teatervirksomhet og med kommunen som eier. Det skal videre ytes årlige kommunale driftstilskudd. Byrådet mener det er behov for et teater i Oslo som Oslo Nye Teater AS som kan bidra til å styrke byens identitet gjennom å reflektere hovedstadens urbane liv, fremme ny norsk dramatikk og ellers vise et bredt repertoar (jf. vedtektenes 1). Byrådet legger til grunn at teaterets lange historie som et teater for Oslos befolkning, de mange gode oppsetningene og de jevnt over gode besøkstallene de senere år gjør teateret til en viktig kulturinstitusjon for byens borgere. Byrådet mener samtidig at det er behov for at Oslo Nye Teater AS foretar flere grep for å fornye og styrke virksomheten. Byrådets mål med en fornying og styrking av virksomheten er å skape et nytt og kunstnerisk mer mangfoldig og spennende teater. En større andel av driftstilskuddet skal brukes til produksjon av teaterstykker. Byrådet mener samtidig at teateret gjennom en styrking og omstilling av virksomheten bør søke å finne tilbake til det opprinnelige formålet med opprettelsen av teateret. Teateret skal bli en scene for det nye og fremstå som et reelt kunstnerisk alternativ og en utfordrer for de andre institusjonsteatrene. Flere nye talenter skal få muligheten til å arbeide på alle arenaene innen teaterproduksjonen. Teateret skal gjennom omstillingen bli et talentenes teater. For å oppnå dette bør teateret videreutvikle det arbeidet som alt er igangsatt med prosjektorganisering ved oppsetting av stykker. Byrådet legger opp til at teateret etter en omstillingsperiode skal drives som et prosjektteater med en mindre stab med fast ansatte enn i dag. Teateret skal som prosjektteater initiere og produsere stykker selv i tråd med selskapets formål, men skal også i noen grad tilby en scene for andre prosjektteatre og frie grupper som ønsker å leie seg inn med oppsetninger. Det siste skal kun gjøres i den grad det er rom for dette og uten at det går på bekostning av kvaliteten i teaterets egne produksjoner.

2 Side 2 Byrådet ser på det nåværende tidspunkt ikke behov for endringer i formålsbestemmelsen i selskapets vedtekter. Saksfremstilling: 1. Bakgrunn for saken Oslo bystyre vedtok i møte (dok. nr. 3/2012): K115 Oslo Nye Teater AS Byrådet bes om å fremme sak om fremtidig drift av Oslo Nye Teater AS innen 1. oktober Fra den forutgående behandlingen i finanskomiteen gjengis følgende flertallsmerknader og mindretallsmerknader: Oslo Nye Teater Komiteens flertall, medlemmene fra H, A, V, SV og KrF peker på det ansvaret Oslo kommune har som eier av Oslo Nye Teater og viser til at det i byrådserklæringen er satt som mål at det skal utvikles et konsept for fremtidig drift som sikrer stabile rammebetingelser. Komiteens mindretall, medlemmene fra A, SV og R mener det haster med å få behandlet en langsiktig strategi for Oslo Nye Teater. Teatret opplever nå hvert år en kamp for å få tilfredsstillende rammevilkår, samtidig som bystyret ikke har fattet noe vedtak om endring i teatrets målsetninger og drift. Bystyret bør avklare hvilke ambisjoner man har for teatret. Disse medlemmer er glade for at staten har bevilget midler til økt tilbud på figurteater i Trikkestallen, og for at byrådet følger opp dette i sin tilleggsinnstilling. Fra byrådserklæringen vises det til (Kulturbyen Oslo s. 22): Byrådet vil: Utvikle et konsept for fremtidig drift av Oslo Nye Teater som sikrer stabile rammebetingelser. 2. Om Oslo Nye Teater AS 2.1. Aksjeselskapet innledning Oslo Nye Teater AS er et heleid kommunalt aksjeselskap. Selskapet har til formål å drive teatervirksomhet. Det vises til 1 annet avsnitt i selskapets vedtekter: Oslo Nye Teater AS har til formål å drive teatervirksomhet. Teateret skal reflektere hovedstadens urbane liv og bør søke å fremme ny norsk dramatikk, og ellers favne et videst mulig repertoar. Kommunens styring av selskapet utøves i henhold til aksjeloven nr. 44 og byrådssak 273/2011 Oslo kommunes prinsipper for god eierstyring av aksjeselskaper, behandlet av bystyret i møte sak 98. Byråden for kultur og næring har fullmakt til å møte og stemme på Oslo kommunes vegne på generalforsamlingen i selskapet. Det

3 vises til bystyrets vedtak 220/1997 og byrådets vedtak 1425/1997. Generalforsamlingen velger de aksjonæroppnevnte styremedlemmene og styreleder, vedtar endringer i selskapets vedtekter, fatter andre vedtak og kan instruere styret. Side 3 Oslo Nye Teater AS mottar samtidig årlige driftstilskudd. Tilskudd gis etter søknad i henhold til Forskrift om tildeling av driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner, - organisasjoner og -virksomheter i Oslo kommune, vedtatt av bystyret sak 112 og bystyrets årlige budsjettvedtak. Det kan settes vilkår for driftstilskuddet. Kommunes oppfølging av selskapet gjennomføres etter dette både ved dialog med styret, på generalforsamlingen og gjennom de årlige vedtakene om driftstilskudd. Kommunen utøver flere roller ovenfor selskapet, og byrådet mener generelt at det er viktig å ha en klar bevissthet og rolleforståelse i forhold til selskapet slik at det er ryddige styringsforhold og beslutningsprosesser. I denne saken uttaler byrådet seg om behovet for en omstilling ved teateret med sikte på en fornying av styrking av virksomheten for å skape et nytt og kunstnerisk mer mangfoldig og spennende teater. Dette er et ledd i kommunens eierstyring av selskapet. Driftstilskuddet avgjøres årlig etter søknad fra selskapet i tråd med kriteriene i kommunens forskrift om tildeling av driftstilskudd og bystyrets årlige budsjettvedtak Historikk Teateret har en historie tilbake til Selskapet Det Nye Teater AS ble opprettet med det formål å skaffe Oslo en ny teaterscene som kunne vise ny norsk dramatikk og være et supplement til Nationaltheatret. Aksjekapitalen ble skaffet til veie ved at en rekke enkeltpersoner kjøpte aksjer. I tillegg kjøpte staten aksjer for et større beløp. I 1924 (enkelte steder oppgitt til 1925) kjøpte selskapet eiendommen Rosenkrantzgate 10. Teaterbygningen stod ferdig i 1928 med første forestilling i februar En vanskelig økonomi førte til at det ble etablert et eget selskap i 1937 som skulle stå for teaterdriften. Selskapet fikk navnet AS Scenekunst og lagde underholdningsteater. AS Scenekunst leide lokaler for teatervirksomheten i Rosenkrantzgate 10 av Det Nye Teater AS. I 1947 ble teaterdriften ført tilbake til dets opprinnelige kunstneriske formål med bl.a. klassiske skuespill og moderne dramatikk. Selskapet Oslo Nye Teater AS ble opprettet i 1959 etter initiativ fra Oslo kommune ved at AS Scenekunst og det daværende AS Folketeateret ble slått sammen. Kommunen var hovedaksjonær i det nye selskapet. Dukketeatervirksomheten var opprinnelig en del av AS Folketeateret og fulgte med ved opprettelsen av Oslo Nye Teater AS. Oslo Nye Teater AS har i lange perioder mottatt driftstilskudd fra kommunen. Etter det som fremgår mottok selskapet tilskudd fra Oslo kommune tilbake til 1959, men selskapet AS Scenekunst mottok tilskudd i hvert fall tilbake til 1940-tallet. I årene 1967 til 1986 tok kommunen det fulle økonomiske ansvaret for teateret. Fra 1986 til 1999 mottok teatret også støtte fra Kulturdepartementet, men dette opphørte i forbindelse med en endret ansvarsdeling mellom kommunen og staten for Oslo Nye Teater AS og Nationaltheatret AS. Det vises til bystyresak 914/1998. Oslo kommune overtok tilskuddsansvaret for Oslo Nye Teater AS, mens Kulturdepartementet overtok hele tilskuddsansvaret for Nationaltheatret AS. Samtidig solgte staten sine aksjer i Oslo Nye Teater AS til kommunen (og kommunen solgte sine aksjoner i Nationaltheatret AS til staten). De to selskapene er nå heleid av henholdsvis kommunen og staten. Teateret har gjennom årene hatt ulik profil, alt fra teater for ny norsk dramatikk og samfunnsteater til mer rent underholdningsteater til nå et teater med en Osloprofil. Teateret har vært et supplement til det øvrige teatertilbudet og et tilskudd til Oslos kulturliv. Dette illustreres bl.a. ved de høye besøkstallene som teateret har hatt, både sett i forhold til andre

4 Side 4 større teatre i Oslo (se nærmere nedenfor) og i forhold til besøkstall ved andre kulturinstitusjoner i Oslo. Særlig om teaterbygningene Oslo kommune overtok i 1977 den formelle kontrollen av eiendomselskapet Det Nye Teater AS som eier Rosenkrantzgate 10, der teaterets hovedscene er. Selskapet har senere skiftet navn til Rosenkrantzgate 10 AS. Oslo kommune er majoritetseier med 78,89 % av aksjene. Oslo Nye Teater AS leier lokalene i Rosenkrantzgate 10, herunder Hovedscenen, av selskapet Rosenkrantzgate 10 AS. Oslo Nye Teater AS har siden 1971 leid Centralteatret i Akersgaten 38. Dukketeateret flyttet til Trikkestallen på Torshov i februar 2003, etter å ha vært drevet i Oslo Bymuseum på Frogner Hovedgård siden Samtidig skiftet teateret navnet på denne delen av virksomheten til Oslo Nye Trikkestallen. Lokalene i Trikkestallen leies av Omsorgsbygg Oslo KF Teatervirksomheten i dag Oslo Nye Teater AS (heretter Oslo Nye Teater) er et rent driftsselskap og utøver all virksomhet i leide lokaler. Teaterforestillinger vises på Oslo Nye Hovedscenen (717 seter), Oslo Nye Centralteatret (384 seter) og Oslo Nye Trikkestallen (230 seter). Teatret benytter også Oslo Nye Cafescenen (57 seter) og scenen i Teaterkjeller n (130 seter), begge i Akersgaten 38, til enkelte produksjoner. I 2011 presenterte teateret 13 egenproduksjoner og 7 lange gjestespill. Av teaterets egenproduksjoner var 5 ny norsk dramatikk. Teateret søker å spille forestillinger for alle aldersgrupper. Fem av egenproduksjonene rettet seg mot barn og unge. Teateret har også forestillinger på dagen for et eldre publikum og har tatt initiativ til å utvikle tilbud innenfor Den Kulturelle Spaserstokken. Tilbudet mot eldre har i det senere blitt utvidet. Teateret arbeider også med å kunne tilby ulike former for oppsøkende teatre. Teateret har et stort publikum, men det har vært en viss nedgang når man ser de siste årene samlet. I 2011 hadde teateret et besøkstall som var høyere enn året før. Se nærmere nedenfor i punkt 2.6. Selskapets største faste utgiftspost er lønnskostnadene. Disse utgjorde i 2011 om lag 58 millioner kroner. Tallet på fast ansatte har samtidig vært kraftig redusert de senere år. Antallet faste årsverk er i perioden redusert fra 151 til 103, dvs. med 32 %. Nedbemanningen er gjennomført ved naturlig avgang, effektivisering og omorganisering. Antall ansatte skuespillere og dukkespillere fast og på åremål er i samme periode redusert fra 37 til 21, dvs. med 43 %. Selskapet hadde i 2011 utgifter til husleie på om lag 11 millioner kroner inkludert utgifter til leie av lagre, kontorer mv. I tillegg kommer andre eiendomskostnader som strøm, renhold, vakthold, vedlikehold mv. En nærmere oversikt over husleieavtalene fremgår i note 19 til selskapets årsregnskap for 2011 (årsrapporten følger vedlagt) Strategi Oslo Nye Teater utarbeidet i 2010 en ny strategi innenfor rammene formålet i vedtektenes 1 annet avsnitt. Strategien er: Teateret skal bli Hele byens teater ved å være Oslosk, morsomt og mangfoldig.

5 Side 5 Teaterets mål med strategien er å tydeliggjøre at teateret ønsker å bidra til å bygge en sterkere Oslo-identitet. For å realisere strategien opplyser teateret å ha arbeidet med den kunstneriske utviklingen, ved bl.a. å gi et bredt tilbud ved et økt antall produksjoner, økt satsing på figurteater, og samarbeid med andre institusjoner og teatre. Frem til sesongen 2011/2012 brukte teateret noe tid på å tilpasse seg strategien. Repertoaret høsten 2011 var i tråd med strategien, og teateret hadde da jevnt over et bra besøk Samarbeid med andre institusjoner og teatre Oslo Nye Teater samarbeider i dag med andre institusjoner og teatre. Dette gjelder blant annet Akershus Teater og Dramatikkens Hus. Sistnevnte er en stiftelse opprettet i 2010 for bl.a. å utvikle ny dramatikk og scenetekster. Videre er det innledet et samarbeid med Riksteateret om figurteater. Samarbeidet med Riksteateret og Akershus teater vil bli kommentert nærmere. Riksteateret Riksteateret er et statlig teater eid av staten v/kulturdepartementet, opprettet ved lov (Riksteaterlova). Riksteateret har i mer enn 30 år hatt eget figurteater for barn og voksne. Det er innledet et samarbeid mellom Oslo Nye Teater og Riksteateret om figurteater. Oslo Nye Teater er sammen med Riksteatret blant de viktigste kompetansemiljøene på figurteater i Norge. Begge teatrene har alt i dag en solid figurteatervirksomhet, men teaterformen trenger satsing og nyrekruttering for ikke å dø ut som teaterform. Kulturdepartementet har styrket Riksteaterets budsjett med 1 million kroner for 2012 til bruk til et samarbeid med Oslo Nye Teater om fornying og videreføring av norsk figurteater. Vilkåret var et tilsvarende bidrag fra Oslo kommune. For året 2012 har kommunen øremerket 1 million kroner av tilskuddet til Oslo Nye Teater til å utvikle figurteatervirksomheten. Samarbeidsprosjektet har fått navn Nasjonal Arena for Figurteater. I dette ligger å etablere ekspertise innenfor figurteater, gi flere publikummere et bredere tilbud og å skape et levende senter. Som en start på dette arbeidet arrangerer Oslo Nye Teater, Riksteateret og Figurteateret i Nordland en konferanse for det norske figurteatermiljøet i Akershus Teater Akershus Teater er en stiftelse, etablert i Stifterne er bl.a. Akershus fylkeskommune og Skedsmo kommune. Teateret er et turnerende teater for Akershus, uten ensemble eller scene, og som benytter frilans kunstnere på og bak scenen. Kontorlokaler og prøvesal leies i Lillestrøm Kultursenter. Teateret mottar tilskudd fra Kulturdepartementet, Akershus fylkeskommune og Skedsmo kommune. Kulturdepartementet har gitt støtte til Stiftelsen Akershus Teater for 2012 beregnet på et samarbeid med Oslo Nye Teater. Det er på bakgrunn av dette blitt innledet et samarbeid mellom Oslo Nye Teater og Akershus Teater. Foreløpig er samarbeidet begrenset til utveksling av gjestespill Inntekter og besøkstall Oslo Nye Teater er et av landets største teatre målt både i publikumsantall og i antall oppsetninger. Teateret har samtidig de senere årene opplevd økt konkurranse fra andre teatre, som Folketeateret, Det Norske Teatret, m.fl. Videre har Oslo Nye Teaters totale inntekter (driftstilskudd og egeninntekter) de siste to årene hatt en nedgang. Dette har i følge selskapet bl.a. sammenheng med overgangen til en ny strategi.

6 Side 6 Oslo Nye Teaters inntekter består i all hovedsak av driftstilskuddet fra kommunen og billettinntektene. Billettinntektene er igjen avhengig av antall besøk, billettprisen og antall forestillinger. En oversikt over inntektene, fordelt på driftstilskudd og egeninntekter fra 2006 til 2012, ser slik ut (beløp i hele tusen): Tilskudd fra Oslo kommune * Egeninntekter* Totale inntekter *Egeninntektene inkluderer i tillegg til billettinntektene også andre driftsinntekter, bl.a. programsalg og utleie servering. *Oslo kommunes tilskudd for 2012 er på kr Kommunen har i tillegg bevilget en million kroner øremerket til en styrking av figurteateret i samarbeid med Riksteateret, så tilskuddet er totalt Av oversikten fremgår det at teateret hadde en klar nedgang i egeninntektene i årene 2010 og 2011, sett i forhold til årene 2006 til Kommunens driftstilskudd har for perioden 2006 til 2012 samtidig økt fra til , dvs. med Oslo Nye Teaters egeninntekter henger nøye sammen med besøkstallet. En oversikt over besøk i årene 2006 til 2011 (besøkstall for Nationaltheatret og Det Norske Teateret tas med for sammenligning) ser slik ut: Oslo Nye Teater * Nationaltheatret Det Norske Teatret Besøkstall for teatrene kan variere noe i ulike opptegnelser, bl.a. avhengig av om publikumstall fra turnevirksomhet, særlige arrangementer mv. er med. *Oslo Nye Teater hadde besøkende første halvår For andre halvår er det budsjettert med besøkene men besøkstallet kan bli høyere. Til sammenligning følger en oversikt over statens driftstilskudd til henholdsvis Nationaltheatret og Det Norske Teatret de siste fire år: Nationaltheatret* * Det Norske Teatret ** *Tall fra årsmeldinger, tilskuddsbrev og Prop. 1 S ( ) *Nationaltheatret er et aksjeselskap heleid av staten, mens Det Norske Teatret er et privateid aksjeselskap. Selskapene er eier av de to teaterbygningene på henholdsvis Johannes Dybwads plass 1 og i Kristian IV`s gate 8. Egeninntekten til Nationaltheatret og Det Norske Teateret de samme årene (inkluderer også bl.a. sponsorinntekter): Nationaltheatret * Det Norske Teatret* *Tall fra årsmeldinger, o.a.

7 Side 7 Tallene viser at Oslo Nye Teater har mindre i offentlige tilskudd per solgte billett enn både Nationaltheatret og Det Norske Teatret. Dette stiller krav om høyere egeninntekter for teateret. Egenkapitalen Oslo Nye Teater hadde i 2011 et underskudd på kr 3,3 millioner. På generalforsamlingen ble det vedtatt å føre dette mot annen egenkapital. Selskapets frie egenkapital er etter dette kr Om egenkapitalen fremgår det av selskapets årsberetning for 2011: Selskapets likviditet er blitt stabilisert som følge av noe høyere billettsalg, samt reduksjon av pensjonspremiereserver. Alt annet uforandret, vil egenkapitalen bli redusert frem mot 2014 som følge av en forventet reduksjon i de overfinansierte pensjonsmidlene. Egenkapitalen ekskl. kalkulatoriske pensjonsposter gir det mest rettvisende øyeblikksbildet, og denne var pr. den 31. desember 2010 positiv med kun kr. 0,8 mill. Dette er urovekkende lite i fht. den risiko som ligger i usikkert, fremtidig billettsalg, Teatrets økonomiske risiko er derfor relativt stor i Etter styrets mening er det derfor viktig å øke selskapets egenkapital for at teatret fortsatt skal kunne fokusere på Ulike driftsformer for teatre a) Institusjonsteater Institusjonsteater er en betegnelse for et etablert teater som har et eget ensemble av skuespillere og en fast teknikerstab. Et institusjonsteater har også egen teaterbygning med en eller flere scener og egen administrasjon. Finansieringen skjer ved offentlige midler og egne inntekter. Et institusjonsteater er i hovedsak hierarkisk oppbygd med en tydelig kunstnerisk ledelse. Noen av fordelene med en slik modell er at ulike typer kompetanse og ressurser er lett tilgjengelige for å løse kunstneriske utfordringer. Blant ulempene kan være at spesialisert arbeidskraft blir gående ubrukt, eller at det skapes for liten variasjon i det kunstneriske uttrykket. Oslo Nye Teater drives i dag som et institusjonsteater, selv om teateret også har mange prosjekter. Teateret har et eget ensemble av skuespillere, driver flere scener og har et mål om forestillinger fem til seks dager i uken gjennom teatersesongen. Teateret har egne verksteder som betjener produksjonene, snekkerverksted, malersal og systue, samt kompetanse innen de fleste felt som er nødvendig for teatervirksomhet, lys, sminke, parykkmaker, rekvisitter mv. Også Nationaltheatret og Det Norske Teateret drives etter det som fremgår i utgangspunktet som institusjonsteatre. Oslo Nye Teater utnytter i dag mange av fordelene teateret har gjennom å være et institusjonsteater ved at teatret baserer seg på de faste lokalene og har en fast arbeidsstokk som har opparbeidet høy kompetanse. Organisasjonsmodellen krever god planlegging for å utnytte ressursene best mulig. Er det ledig kapasitet innen den faste arbeidsstokken eller i lokalene, skal dette benyttes. Oslo Nye Teater har kunnet øke produksjonstakten dels fordi teatret lager enklere produksjoner, dels fordi teatret bidrar med verkstedskompetanse inn i samproduksjoner, og dels fordi lokalene utnyttes til et annet spillemønster. b) Prosjektteater/scene for prosjektteater Prosjektteater er ikke en entydig betegnelse (begrep), men har utviklet seg som en betegnelse på den ikke-institusjonelle delen av norsk teater. Begrepet benyttes både om

8 Side 8 frie teatergrupper som leier seg inn på en scene, om selve teaterforestillingen som en fri gruppe fremfører, men også om selve scenen eller driften av scenen som sådan. Sistnevnte kan være både en scene som utelukkende leies ut til frie grupper (et teaterhus), og/eller en scene med en driftsorganisasjon som selv initierer og produserer teaterstykker. Betegnelsen teaterhus brukes tidvis som betegnelse på scener der oppgaven til driftsselskapet er å fylle scenen med teater, også kalt programmerende teater. Black Box Teater AS er et eksempel på et teater (et prosjektteater) som baserer sin virksomhet på å gi frie grupper et spillested, men som også co-produserer og initierer ulike prosjekter. Teateret har et eget teaterhus med to scener. Et annet eksempel på et prosjektteater er Haugesund teater. Dette teateret har ikke en egen skuespillerstab, men teateret står for egne produksjoner gjennom samarbeid og samproduksjon med kunstnere, produsenter og institusjoner. Et prosjektteater med en scene vil ha en grunnbemanning, dvs. en fast stab. Antallet faste stillinger vil blant annet være avhengig av hvor vanskelig det er å finne nødvendig kompetanse på relativt kort varsel. Det kan også tenkes prosjektteatre der det ikke er fast ansatt driftspersonale i særlig grad. All teaterproduksjon har trekk fra prosjektorganisering, siden det som produseres teaterforestillingene er avgrensede og har en tydelig fremdrift med en premieredato som ikke fravikes. Spørsmålet er hvor dominerende prosjektorganiseringen er i den daglige drift. Oslo Nye Teater har erfaring med å hente inne ulike samarbeidspartnere til å gjeste teatret og til å co-produsere forestillinger. Teateret er i dag likevel ikke et prosjektteater, men er et institusjonsteater med mange prosjekter. Styret ved Oslo Nye Teater påpeker at det er usikkerhet om det er nok grupperinger i norsk kulturliv som kan inngå i prosjektorienterte samarbeidsrelasjoner. Byrådets vurdering Utfordringer Oslo Nye Teater er et av landets største teatre målt både i antall publikum og i antall oppsetninger. Teateret har imidlertid de senere årene opplevd en økt konkurranse fra andre teatre. Videre har selskapets totale inntekter (driftstilskudd og egeninntekter) vist en nedgang de senere årene. Selskapets egeninntekter har sammenheng med besøkstallene. I følge Oslo Nye Teater har overgangen til en ny strategi i en omstillingsperiode medført noe lavere besøkstall og dermed lavere egeninntekter. Oslo Nye Teater har videre anført at manglende årlig lønns- og prisjustering fra kommunen av driftstilskuddet gjør det vanskelig for selskapet å planlegge virksomheten. Byrådet vil peke på at Oslo Nye Teaters nedgang i de totale inntektene de siste årene i første rekke har sammenheng med lavere egeninntekter. En oversikt over inntektene fra 2006 til 2011 (2012) er gitt i pkt Av denne fremgår det at teateret har hatt en nedgang i egeninntektene i årene 2010 og 2011, sett i forhold til årene 2006 til Selskapets egeninntekter for 2011, sett i forhold til egeninntektene for 2006, viser en nedgang på om lag 6,8 mill. kroner. Kommunens driftstilskudd til Oslo Nye Teater har i perioden 2006 til 2012 samtidig økt fra 68 mill. kroner til 82,5 mill. kroner, dvs. med 14,5 mill. kroner. Det må være et klart mål for Oslo Nye Teater å styrke publikumsoppslutningen slik at egeninntektene kan bli høyere.

9 Side 9 Fremtidig drift utgangspunkt Byrådet viser til oppdraget fra bystyret i møtet , vedtakspunkt K115, samt til de utfordringer som teateret står ovenfor på bakgrunn av nedgangen i egeninntektene. Byrådets vurdering er at Oslo Nye Teater fortsatt skal bestå som et selskap som driver teatervirksomhet og med kommunen som eier. Det skal videre ytes årlige kommunale driftstilskudd. Byrådet mener det er behov for et teater i Oslo som Oslo Nye Teater som kan bidra til å styrke byens identitet gjennom å reflektere hovedstadens urbane liv, fremme ny norsk dramatikk og ellers vise et bredt repertoar (jf. vedtektenes 1). Byrådet mener teaterets lange historie som et teater for Oslos befolkning, de mange gode oppsetningene og de jevnt over gode besøkstallene de senere år gjør teateret til en viktig kulturinstitusjon for byens borgere. Byrådet har ellers merket seg at teateret fra 2010 har valgt å satse på en mer markert Oslo-profil og ser at dette kan bidra i arbeidet med å gjøre teateret til klarere alternativ til det øvrige teatertilbudet i byen. Samarbeidet mellom Oslo Nye Teater og Riksteateret om figurteateret (herunder dukketeatervirksomheten for barn) anser byrådet videre som positivt. Byrådet mener dette arbeidet bør søkes videreutviklet. Det samme gjelder det samarbeidet som er blitt innledet med Akershus teater. Endelig er byrådet positiv til at Oslo Nye Teater har hatt og har en satsning mot alle aldergrupper, og særlig at dette både inkluderer satsning på barn og unge, men også eldre publikummere. Det samme gjelder satsningen på oppsøkende teater for de grupper som ikke kan komme seg til teater selv. Omstilling Byrådet legger samtidig til grunn at det er nødvendig at Oslo Nye Teater foretar flere grep for å fornye og styrke virksomheten. Byrådets mål med en fornying og styrking av virksomheten er å skape et nytt og kunstnerisk mer mangfoldig og spennende teater. En større andel av driftstilskuddet skal brukes til produksjon av teaterstykker. Oslo Nye Teater opplyser at teateret alt arbeider med å utvikle flere prosjekter, og at teateret ved denne arbeidsformen både ønsker å styrke seg som scene for Oslopublikummet, men også for kunstnere med base i Oslo. Byrådet mener teateret ved dette er på rett spor for fremtidens Oslo Nye Teater. Teateret bør videreutvikle og forsterke det arbeidet som alt er igangsatt med prosjektorganisering for oppsetting av stykker. Byrådet ønsker at flere nye talenter skal få muligheten til å arbeide på alle arenaene innen teaterproduksjonen. Dette gjelder både regissører, produsenter, skuespillere og andre scenearbeidere. Byrådet viser til at teateret gjennom omstillingen skal bli et talentenes teater og et teater for nysatsing og mangfold. I tillegg vises det til at teateret som et ledd i omstilling av virksomheten også i større grad enn nå skal søke å finne tilbake til det opprinnelige formålet med opprettelsen av teateret. Teateret skal bli en scene for det nye og fremstå som et reelt kunstnerisk alternativ og en utfordrer for de andre institusjonsteatrene. Byrådet legger opp til at teateret skal drives som et prosjektteater med en mindre stab med fast ansatte enn i dag. Teateret skal som prosjektteater initiere og produsere stykker selv i tråd med selskapets formål, men skal også i noen grad å tilby en scene for andre teaterprosjekter og frie grupper som ønsker å leie seg inn med oppsetninger. Det siste skal kun gjøres i den grad det er rom for dette uten at det går på bekostning av kvaliteten i teaterets egne produksjoner. Scenen på Oslo Nye Centralteateret bør likevel vurderes i noe større grad å stilles til rådighet for eksterne brukere ved utleie, men også her skal kravet til kunstnerisk kvalitet og hensynet til teaterets formål og profil i utgangspunktet være oppfylt. Samtidig bør det

10 Side 10 undersøkes om scenen i enkelte perioder kan leies ut til for eksempel lokale barne- og ungdomsteater, skolerevyer, skoleteater, mv. Når det gjelder leieforholdet på Centralteatret overlates det imidlertid til selskapets styre og ledelse å vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig og mulig ut fra teaterets økonomi å videreføre virksomheten i dette huset, eller om det bør søkes å finne andre scener for prøver, mv. Det er avgjørende at teaterets virksomhet lar seg gjennomføre innenfor de til en hver tid gjeldende økonomiske rammer. Byrådet er videre opptatt av at teateret skal ha høy kunstnerisk kvalitet innenfor de rammer som gis. Oslo Nye Teater må fremover vurdere grundig eventuelle inntekts- og innsparingsmuligheter som ligger i å samarbeide med andre offentlige og private institusjoner, herunder også vurdere kjøp av tjenester som i dag omfattes av faste driftskostnader. Det kan videre vurderes nærmere samarbeidsformer med andre institusjoner om verksteder for kulisser, rekvisitter, kostymer mv., for eksempel ved et samarbeid med Det Norske Teateret og/eller andre teatre. I denne sammenheng kan det også vurderes utskilling av disse virksomhetene i eget selskap. Oslo Nye Teaters arbeid med å skaffe private sponsorer bør fortsette. Styret ved teateret vil få i oppdrag fra byrådet å sette i gang en skrittvis omstilling mot et prosjektteater. Prosessen skal søkes gjennomført i en god dialog med alle involverte. Omstillingen er styrets ansvar, men byrådet vil følge opp at omstillingen gjennomføres. Målet er at omstillingen til et prosjektteater kan gjennomføres i løpet av 3 til 5 år. Som ledd i oppfølgingen av styrets arbeid med omstillingen vil det bli bedt om en første statusrapport innen utgangen av Byrådet ser på det nåværende tidspunkt ikke behov for endringer i formålsbestemmelsen i selskapets vedtekter. Økonomiske konsekvenser - driftstilskudd Byrådet legger til grunn at det fortsatt skal ytes årlige kommunale driftstilskudd til teateret. Tilskuddet ytes årlig etter en konkret vurdering av selskapets søknad og i tråd med kriteriene i Forskrift om tildeling av driftstilskudd til kunst- og kulturinstitusjoner, - organisasjoner og -virksomheter i Oslo kommune vedtatt av bystyret sak 112, samt bystyrets årlige budsjettvedtak. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar byrådets redegjørelse om fremtidig drift ved Oslo Nye Teater AS, til orientering. Byrådet, den Stian Berger Røsland Hallstein Bjercke Vedlegg tilgjengelig på Internett: Vedlegg ikke tilgjengelig på Internett: 1. Selskapets vedtekter 2. Årsberetning og årsregnskap for Utredning fra selskapets styre om den fremtidige driften ved teateret Ingen

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009

STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 STRATEGIPLAN FOR AGDER TEATER 2006 2009 Ansatte ved Agder Teater 2006 2 HOVEDOPPGAVEN Agder Teater AS ble etablert i 1991 med det formål å produsere profesjonell scenekunst på høyest mulig kunstnerisk

Detaljer

d-trøndelag Teater AS

d-trøndelag Teater AS Presentasjon d-trøndelag Teater AS Ketil Kolstad -teatersjef- Stiklestad, 01.12.2014 Om virksomheten historikk/bakgrunn - «Den nordtrønderske modellen» - Startet som teaterverksted 1983 - Navneskifte på

Detaljer

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk

Hovedmålsetning for Dramatikkens Hus: økning av kvalitet og bredde på samtidens scentekst/dramatikk Dramatikkens Hus 1. Bakgrunn Kulturdepartementets scenekunstmelding konkluderer med at opprettelsen av Dramatikkens Hus vil være et hensiktsmessig grep for å bedre vilkårene for ny norsk og samisk scenetekst/dramatikk.

Detaljer

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger

Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Søknad om tilskudd til frivillig aktivitet Skjema for basisopplysninger Skjemaet skal utgjøre side 1 i søknaden. Lag helst én fil av skjema, søknad og eventuelle vedlegg. Det forutsettes at man ved innsendelse

Detaljer

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016

Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 Produksjoner rettet mot barn og unge i 2016 62 Black Box Teater 5 581 tilskuere 61 forestillinger/arrangement 5 produksjoner/aktiviteter Dansens hus 5 960 tilskuere 75 forestillinger/arrangement 11 produksjoner/aktiviteter

Detaljer

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK

Byrådssak 1053 /15. Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre ESARK Byrådssak 1053 /15 Retningslinjer for tilskudd til frivilligsentraler og seniorsentre GENI ESARK-335-201501641-1 Hva saken gjelder: Bystyret har vedtatt Bergen kommunes Plan for frivillighet i sak 33/15,

Detaljer

2. Det fremlagte forslag til vedtekter for selskapet Teater Innlandet AS godkjennes.

2. Det fremlagte forslag til vedtekter for selskapet Teater Innlandet AS godkjennes. Saknr. 2429/08 Ark.nr. 223 C33. Saksbehandler: Øyvind Larsen ETABLERING AV TEATER INNLANDET AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Senter for produksjon av barne- og ungdomsteater. Kostnader ved etablering i Vestfold ANJA HJELSETH

Senter for produksjon av barne- og ungdomsteater. Kostnader ved etablering i Vestfold ANJA HJELSETH Senter for produksjon av barne- og ungdomsteater Kostnader ved etablering i Vestfold ANJA HJELSETH TF-notat nr. 20/2014 Tittel: Senter for produksjon av Barne- og ungdomsteater Undertittel: Kostnader ved

Detaljer

Kulturhusdriften i Agder Teater AS

Kulturhusdriften i Agder Teater AS KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Kulturhusdriften i Agder Teater AS En vurdering av fordeling av utgifter og inntekter mellom teater- og kulturhusdriften i Agder

Detaljer

Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer

Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer 17. november 2015 Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer Riksrevisjonen har gjennomført en utvidet kontroll av de seks scenekunstselskapene hvor staten er eier eller

Detaljer

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.10.2014 68210/2014 2010/6519 030 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/219 Formannskapet 19.11.2014 Nordland Musikkfestuke - forlengelse av samarbeidsavtale

Detaljer

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK Dato: 15. januar 2009 Byrådssak 22/09 Byrådet Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer ADME SARK-332-200800758-146 Hva saken gjelder: Filmfondet fuzz AS anmoder i brev av 30. desember 2008 om at det gjøres

Detaljer

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK

Byrådssak 407/16. Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift ESARK Byrådssak 407/16 Retningslinjer for ordningen Tilskudd til frivilligsentraler etablering og drift GENI ESARK-335-201602702-24 Hva saken gjelder: Denne saken gjelder en samordning av kommunalt og statlig

Detaljer

NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013. NTO 6. juni 2014

NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013. NTO 6. juni 2014 1 NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2013 NTO 6. juni 2014 Hovedtall 2013 Siden 2005 har Norsk teater- og orkesterforening (NTO) utarbeidet årlige oversikter over medlemmenes sponsor- og

Detaljer

STYRESAK 23/17 MATKULTURSENTER I AKTIVITETSHUSET I ODDERØYA MUSEUMSHAVN

STYRESAK 23/17 MATKULTURSENTER I AKTIVITETSHUSET I ODDERØYA MUSEUMSHAVN STYRESAK 23/17 MATKULTURSENTER I AKTIVITETSHUSET I ODDERØYA MUSEUMSHAVN Går til Styrets medlemmer Styremøte 31. august 2017 Saksbehandler Gro Eikeland Vedlegg 1. Mail fra daglig leder Eivind Løvdal i Geitmyra

Detaljer

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund

Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund Til Norsk Kulturråd Fra Norsk Dramatikkfestival og Norske Dramatikeres Forbund SØKNAD TIL KUNSTLØFTET Videreføring av prosjektet: Norsk Barneteaterakademi Søknadssum: 580 000 Bakgrunn: Vi viser til vår

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07

Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 20.06.2007 105/07 Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 07/17418 Saksbehandler: Tor Inge Moseid, telefon: 33 34 83 15 Kommunale service- og støttetjenester Støperiet - Regional møteplass og formidlingsarena for kultur..

Detaljer

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by.

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by. Dato: 30. januar 2012 Byrådssak 34/12 Byrådet Videreføring av Bergen som Fairtradeby ESDR SARK-1252-201100319-107 Hva saken gjelder: Fairtrade er et handelssystem som er basert på partnerskap mellom produsenter

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 57-09: Forvaltningsrevisjonsrapport "Økonomi, kapasitet og kompetanse i Barneverntjenesten". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak

Detaljer

Måloppnåelse og resultater

Måloppnåelse og resultater Årsrapport 2010 Innledning 2010 ble et år med store økonomiske utfordringer, god utvikling av publikum, og arbeid med utvikling av organisasjonen og stab. Påtroppende kunstnerisk leder Arne Fagerholt trakk

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017

Handlingsprogram 2014 2017 Handlingsprogram 2014 2017 Vedtatt i styremøte 6. desember 2013 Barn Kunst, kultur og kreativitet Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 500 MNOK. Cultiva vil bidra

Detaljer

Saksframlegg. Stiftelsen Olavsfestdagene - søknad om garanti for låneopptak og tilføring av egenkapital Arkivsaksnr.: 08/39816

Saksframlegg. Stiftelsen Olavsfestdagene - søknad om garanti for låneopptak og tilføring av egenkapital Arkivsaksnr.: 08/39816 Saksframlegg Stiftelsen Olavsfestdagene - søknad om garanti for låneopptak og tilføring av egenkapital Arkivsaksnr.: 08/39816 Forslag til vedtak: 1. Trondheim kommune stiller garanti for lån som Stiftelsen

Detaljer

To kulturhus i Drammen Scener AS. Eiermøte Drammen Scener AS 24. mai. 2016

To kulturhus i Drammen Scener AS. Eiermøte Drammen Scener AS 24. mai. 2016 Eiermøte Drammen Scener AS 24. mai. 2016 1 2015 - et utfordrende år To kulturhus i Drammen Scener AS 2 Regnskap 2015 3 Driftsinntekter 2015 2014 Salgsinntekt 46 678 994 48 095 239 Annen driftsinntekt 401

Detaljer

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler.

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler. Byrådssak 358/12 Nytt lån til Stiftelsen Kulturhuset USF GOMI SARK-15-201200043-21 Hva saken gjelder: Som følge av økte kostnader ved ombygging søker USF om tilskudd eller rentefritt lån kr 3 900 000,-.

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkivsaksnr.: 10/ Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 10/11659-1 Dato: * TILSKUDDSORDNINGER I KULTUR - PRINSIPPGJENNOMGANG INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for kultur og byutvikling / Bystyret

Detaljer

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter.

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. - et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. Kompani13 Etablert 13.09.2013 Kompani13s visjon er å etablere et markant scenekunstensemble

Detaljer

Finn ditt sete. STRATEGIPLAN 2015-2019 1

Finn ditt sete. STRATEGIPLAN 2015-2019 1 Finn ditt sete. STRATEGIPLAN 2015-2019 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 Vår visjon... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 4 1. SAMFUNNSOPPDRAG... 5... 5 2. KUNSTNERISKE AMBISJONER... 6... 6 3. TEATERFAGLIG AKTØR I

Detaljer

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november

Tilskuddspolitikken på kulturområdet. Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november Tilskuddspolitikken på kulturområdet Bystyrekomiteen for kultur, idrett og byliv 10. november 10.11.2015 Tilskuddspolitikk = politiske veivalg Mål Verdier Strategier Formål Mottakere Prioritering Ressursbruk

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - opprettelse av driftsselskap Arkivsaksnr.: 03/10900

Saksframlegg. Trondheim kommune. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - opprettelse av driftsselskap Arkivsaksnr.: 03/10900 Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - opprettelse av driftsselskap Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om konsolidering av museene i Sør-Trøndelag til orientering.

Detaljer

Byrådssak /10. Dato: 9. september 2010. Byrådet. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS SARK-332-201000099-120

Byrådssak /10. Dato: 9. september 2010. Byrådet. Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS SARK-332-201000099-120 Dato: 9. september 2010 Byrådssak /10 Byrådet Salg av aksjer og endring av utbyttepolitikk i Bergen Kino AS ADME SARK-332-201000099-120 Hva saken gjelder: Bystyret ba i sak 224/01 byrådet om å søke å finne

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

Konseptvalgutredning (KVU) og Kvalitetssikring (KS1)

Konseptvalgutredning (KVU) og Kvalitetssikring (KS1) NATIONALTHEATRET Konseptvalgutredning (KVU) og Kvalitetssikring (KS1) Utredningene som er gjort Konseptvalgutredningen ble utarbeidet av Atkins, Oslo Economics og Snøhetta på oppdrag for Kulturdepartementet

Detaljer

KR 62/16 Stavanger, desember 2016

KR 62/16 Stavanger, desember 2016 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet KR 62/16 Stavanger, 07. -09. desember 2016 Referanser: KR 68/15, KR 73/15, KM 05/16, KM 18/16, KR 60/16, KR 61/16 Arkivsak: 16/4218-1 (16/37272) Saksdokumenter: Statsbudsjettet

Detaljer

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13

Froland kommune. Froland bibliotek. Bibliotek i Badedrakt. Sluttrapport 30.12.13 Froland kommune Froland bibliotek Bibliotek i Badedrakt Sluttrapport 30.12.13 Innledning Bibliotek i badedrakt var navnet på prosjektet som Froland bibliotek og Frolandia samarbeidet om i 2012 og 2013.

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M.

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: M 10 Arkivsaksnr.: 02/02774-001 Dato: 22.04. 2002 KOMMUNENS EIERROLLE FOR HEL- OG DELEIDE SELSKAPER M.V INNSTILLING TIL: Formannskapet - driftsstyret for

Detaljer

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen

Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Innspill til utredning om kunstnerøkonomien fra Musikkutstyrsordningen Oppsummering Musikkutstyrsordningen mener at vel så viktig som stipender er tiltak som direkte stimulerer til utøvelse av kunstnerisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORENINGEN «MUSIKK I SANDEFJORD KIRKE»

VEDTEKTER FOR FORENINGEN «MUSIKK I SANDEFJORD KIRKE» Side 1 av 5 HISTORISK INNLEDNING MiSK ble opprettet i 1999. I 2001 ble kantor Svein Rustad på bakgrunn av ny stillingsbevilgning fra Sandefjord kommune frikjøpt fra 50 % av kantorstillingen for å drive

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager

Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager Byrådssak 1505 /13 Høringsuttalelse vedrørende forslag om å bruke regnskap i stedet for budsjett som grunnlag for beregning av tilskudd til ikke-kommunale barnehager KJHO ESARK-03-201300286-68 Hva saken

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 18.11.2014 079/14 Kommunestyret 26.11.2014 071/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: FE-614, TI-&30 10/939 14/7525 Stian Skjærvik 13.11.2014 Service-/næringsbygg - avklaring eierskapsløsning Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

1. Fylkesrådet innvilger Hedmark fylkesmuseum et tilskudd på inntil kr for å ivareta Sandbeckstiftelsens aktivitet i annet halvår 2010

1. Fylkesrådet innvilger Hedmark fylkesmuseum et tilskudd på inntil kr for å ivareta Sandbeckstiftelsens aktivitet i annet halvår 2010 Saknr. 3502/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Linda Stewart HEDMARK FYLKESMUSEUM - SANDBECKSTIFTELSEN SØKNAD OM TILSKUDD FOR 2010 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet innvilger Hedmark fylkesmuseum

Detaljer

Byrådssak 285/09. Dato: 22. juni Byrådet. Orientering om avvikling av MIC Media AS SARK

Byrådssak 285/09. Dato: 22. juni Byrådet. Orientering om avvikling av MIC Media AS SARK Dato: 22. juni 2009 Byrådssak 285/09 Byrådet Orientering om avvikling av MIC Media AS ADME SARK-332-200800758-250 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt rapport fra stiftelsen MIC Norsk Musikkinformasjon

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

Områdeplan for scenekunst 2017

Områdeplan for scenekunst 2017 Områdeplan for scenekunst 2017 Beskrivelse av feltet Dagens mangfold av tilnærminger til scenekunstproduksjon har skapt et uensartet og fasetert kunstnerisk landskap. Form, innhold og strategier speiler

Detaljer

Danse- og teatersentrum HØRING OM ST. MELD. NR. 32 ( ) BAK KULISSENE

Danse- og teatersentrum HØRING OM ST. MELD. NR. 32 ( ) BAK KULISSENE Danse- og teatersentrum HØRING OM ST. MELD. NR. 32 (2007-2008) BAK KULISSENE Danse- og teatersentrum vil først uttrykke sin tilfredshet med St. meld. nr. 32 (2007-2008) Bak kulissene. For første gang henvises

Detaljer

Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010. Innhold i presentasjonen

Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010. Innhold i presentasjonen Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010 Innhold i presentasjonen Organisasjon Visjoner og mål Styrets arbeid Resultater og erfaringer i 2009 Balansert målstyring (BMS) Brukerundersøkelser

Detaljer

Saksframlegg. Historikk Sør-Trøndelag Teaterverksted (STV) ble etablert som en stiftelse 1. september 1992 med Sør-

Saksframlegg. Historikk Sør-Trøndelag Teaterverksted (STV) ble etablert som en stiftelse 1. september 1992 med Sør- Saksframlegg SØR-TRØNDELAG TEATERVERKSTED - VIDERE DRIFT Arkivsaksnr.: 11/34563 Forslag til innstilling: 1. Trondheim kommune bevilger ikke driftsstøtte til stiftelsen Sør-Trøndelag Teaterverksted fra

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000521 : E: 223 C35 : Liv M.R. Pedersen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 24.01.2011 12/11 VEDR. SØKNAD

Detaljer

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT)

Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Stabekk, 12. februar 2015 Ledelseskommentar for Høyskolen for Ledelse og Teologi (HLT) Institusjonens form en kortfattet beskrivelse av institusjonens form opplysninger om annen virksomhet eller aktivitet

Detaljer

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland

SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland SANDNES KULTURHUS KF Styret i Sandnes kulturhus KF Arkivsak: Arkivkode: Saksbehandler: Anders Netland Behandles av: Møtedato Utvalgsaksnr.06/12 Styret i Sandnes kulturhus KF 16.02.2012 Bystyret ETABLERING

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 01.12.2015 Møtested: Lillestrøm kultursenter, Kirkegata 11 Møtedato: 01.12.2015 Tid: 15:00 16:15 Faste medlemmer som

Detaljer

Innst. S. nr. 157. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Bak kulissene

Innst. S. nr. 157. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Bak kulissene Innst. S. nr. 157 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 32 (2007 2008) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om Bak kulissene Innst. S. nr. 157 (2008

Detaljer

Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune

Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune Dato: 22. oktober 2010 Byrådssak 570/10 Byrådet Regnskapsinformasjon fra mottakere av tilskudd fra Bergen kommune - 2010 TOOP SARK-12-200815131-27 Hva saken gjelder: Saken er en presentasjon av regnskapsinformasjon

Detaljer

Høring - finansiering av private barnehager

Høring - finansiering av private barnehager Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Ski kommune Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: ketil.aldrin@ski.kommune.no Innsendt av: Ketil Aldrin Innsenders

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015

STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 STRATEGIPLAN FOR DRAMATIKKENS HUS 2013-2015 INNHOLD: 1. Kort om virksomheten --------------------- s. 2 Formål --------------------- s. 2 Samfunnsoppdrag --------------------- s. 2 Visjon ---------------------

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/4378 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 STORHALL KARMØY - INTERKOMMUNAL STATUS Rådmannens forslag til vedtak: Det arbeides

Detaljer

Bodø Rhythm Group framtidig ordning

Bodø Rhythm Group framtidig ordning Kulturkontoret Saksf ramlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 29.03.2012 20846/2012 2012/2590 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/20 Komitè for levekår 03.05.2012 12/67 Bystyret 24.05.2012 Bodø Rhythm Group framtidig

Detaljer

Statsbudsjettet 2010 - tilskuddsbrev

Statsbudsjettet 2010 - tilskuddsbrev HORDALAND FYLKESKOMMUNE DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Saknr. ^^^O^55'DOLDT. q. IS FEB. 2010 Arkivnr. ^tf-z, ^ Saksh. Eksp. U.off. Festspillene i Bergen Postboks 183 Sentrum 5804 BERGEN KOPI Deres ref

Detaljer

Hjelpetekster museumsskjema - budsjettsøknad

Hjelpetekster museumsskjema - budsjettsøknad Hjelpetekster museumsskjema - budsjettsøknad Virksomheten det rapporteres for OBS! Listen inneholder kun virksomheter som blir administrert av institusjonen du representerer (er logget inn som) og som

Detaljer

Bergen bystyre fattet følgende vedtak 31. mai 2010 i sak :

Bergen bystyre fattet følgende vedtak 31. mai 2010 i sak : Dato: 13. desember 2010 Byrådssak 639/10 Byrådet Etablering av Bergenstriennalen AS EVHO SARK-3332-200810540-66 Hva saken gjelder: Saken gjelder planene om etablering av en internasjonal triennale for

Detaljer

Vurdering av Vestfold fylkeskommunes eierskap i Telemark og Vestfold regionteater AS

Vurdering av Vestfold fylkeskommunes eierskap i Telemark og Vestfold regionteater AS Arkivsak-dok. 201200901-3 Arkivkode ---/C33 Saksbehandler Rolf Olsen Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for kultur og helse 11.06.2012 19/12 Fylkestinget 21.06.2012 39/12 Vurdering av Vestfold fylkeskommunes

Detaljer

VedrørendestatstilskuddNITH,Westerdalsog NISS

VedrørendestatstilskuddNITH,Westerdalsog NISS DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT --rsemer-- Kunnskapsministeren Stortinget Karl Johansgate 22 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/5299-23.11.2015 VedrørendestatstilskuddNITH,Westerdalsog NISS Jeg viser

Detaljer

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle

KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD. Marianne Telle KULTURHUSENE SOM KULTURPOLITISK REDSKAP FOR KULTURELT MANGFOLD NORSK KULTURFORUMS LANDSKONFERANSE 2008 PROFESJONALITET OG MANGFOLD Marianne Telle Nestleder i Kulturhusstyret i Tromsø Administrerende direktør

Detaljer

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING

STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Arkivsaksnr.: 13/1424-2 Arkivnr.: 223 C30 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold STIFTELSEN FRILUFTSTEATERET BRONSEBUKKENE - SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Organisering av sentrale funksjoner i Byrådsavdeling for helse og inkludering

Organisering av sentrale funksjoner i Byrådsavdeling for helse og inkludering Dato: 15. desember 2009 Byrådssak 1448/09 Byrådet Organisering av sentrale funksjoner i Byrådsavdeling for helse og inkludering RIBE SARK-03-200917123-9 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for helse og inkludering

Detaljer

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Saknr. 17/6117-1 Saksbehandler: Geir Aalgaard Hilde Anette Neby Karen Hege Lonkemoen Kari Mette Hoel Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2014

NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2014 1 NTO-MEDLEMMENES GAVE- OG SPONSORINNTEKTER STATUS 2014 NTO ST oppdatert 26.10.2015 HOVEDTALL 2014 Siden 2005 har Norsk teater- og orkesterforening (NTO) utarbeidet årlige oversikter over medlemmenes sponsor-

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr )

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (org. nr. 984 861 060) Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA ( Selskapet )

Detaljer

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak?

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak? Oppgave 1) Organisering av næringsvirksomhet. Peder Ås og Lars Holm ønsket å starte opp virksomhet som maskinentreprenører. De var i tvil om hvilken organisasjonsform som skulle velges for virksomheten.

Detaljer

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015

Bodø kommunes eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015 Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.11.2015 78558/2015 2010/1812 027 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 18.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Bodø kommunes

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Miljø og sikkerhetskompaniet AS. Kristian Jåtog Trygstad, Arve Rosvold Alver, Gro Amdal

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Miljø og sikkerhetskompaniet AS. Kristian Jåtog Trygstad, Arve Rosvold Alver, Gro Amdal Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager anførte at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkte anskaffelse ved kjøp av vektertjenester til Drammen Scener og Union Scene i Drammen kommune. Klagenemnda

Detaljer

5. Scenekunst, teater og dans

5. Scenekunst, teater og dans Kulturstatistikk Scenekunst, teater og dans Liv Taule 5. Scenekunst, teater og dans Institusjonsteatra hadde til saman nær,4 millionar tilskodarar på 7 773 framsyningar i. I gjennomsnitt var det 77 tilskodarar

Detaljer

Informasjon om DHK - sammendrag

Informasjon om DHK - sammendrag Informasjon om DHK - sammendrag Til forrige møte i Formannskapet kom det inn 3 spørsmål om DHK: Spørsmålene er besvart med informasjon fra fungerende Styreleder i DHK Leif Kronstad. Leieavtalen med Drammen

Detaljer

Handlingsprogram 2015 2018

Handlingsprogram 2015 2018 Handlingsprogram 2015 2018 Vedtatt i styremøte 12. desember 2014 Barn Kunst, kultur og kreativitet Kristiansand kommune har etablert stiftelsen Cultiva med en kapitalbase på 1 500 MNOK. Cultiva vil bidra

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Kunstnerisk virksomhet

Kunstnerisk virksomhet Visjon Trondheim Symfoniorkester (TSO) skal utvikle en tydelig og særegen profil og være en moderne orkesterinstitusjon. TSO skal produsere og presentere orkestermusikk og musikkteater innenfor et bredt

Detaljer

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet

Klikk her. Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet Klikk her Visjon Hamar kulturhus skal være et kulturelt kraftsenter og en arena for kulturproduksjon og kunstnerisk utvikling i Innlandet 15.000 m² med aktivitet og opplevelse Arkitektene Tegnestuen Vandkunsten

Detaljer

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus

Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Hus for kultur Hva skal vi fylle husene med og hvordan? Morten Walderhaug Kulturhussjef Bærum Kulturhus Kort om Bærum Kulturhus Organisert som kommunal driftsenhet Programmere og drifte: Bærum Kulturhus,

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Til aksjeeierne i Norda ASA Innkalling til ordinær generalforsamling i Norda ASA Dato: Torsdag 20. juni 2013 kl 13:00 Sted: Advokatfirmaet Thommessen AS lokaler i Haakon VIIs gate 10 i Oslo Generalforsamlingen

Detaljer

Fordeling av HFs tildeling 2016

Fordeling av HFs tildeling 2016 Fordeling av HFs tildeling 2016 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2016 fra UiO. Dette viser en tildeling på 612,964 mill. kroner, noe som er en økning på 6,9 mill. fra 2015. Hvis man ser bort

Detaljer

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass

Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass Byrådssak 57/16 Høringsuttalelse om endringer i barnehageloven kortere ventetid på barnehageplass LRS ESARK-03-201600938-3 Hva saken gjelder: Bergen kommune har mottatt høring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Foretaket er fullt ut eid av Drammen kommune, jf kommuneloven 61. Foretaket skal ha ansvar for daglig drift og utvikling av de kommunale barnehagene.

Foretaket er fullt ut eid av Drammen kommune, jf kommuneloven 61. Foretaket skal ha ansvar for daglig drift og utvikling av de kommunale barnehagene. Vedtekter for Drammen Barnehager KF 1 Om foretaket Foretakets navn er Drammen Barnehager KF. Foretaket er et kommunalt foretak opprettet i henhold til vedtak i Drammen bystyre 26/4-05, sak nr. 0049/05

Detaljer

Klage på tilskudd til Studentbarnehagen

Klage på tilskudd til Studentbarnehagen Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.03.2012 17220/2012 2010/14920 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/54 Formannskapet 28.03.2012 Klage på tilskudd til Studentbarnehagen Sammendrag

Detaljer

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss

Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Målselv kommune Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging av forprosjektet 2013-05-30 Oppdragsnr.: 5124953 5124953 Forprosjekt stedsutvikling Bardufoss Sluttrapport del 4 Oppfølging

Detaljer

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 KNO Kommunestyret /10 KNO

SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 KNO Kommunestyret /10 KNO KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 01.06.2010 057/10 KNO Kommunestyret 17.06.2010 079/10 KNO Saksansv.: Rune Lund Arkiv:PLANID-, K1-143 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar"

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene Lokal Kulturaktivitet  og Kjapt Svar Dato: 3. desember 2010 Byrådssak 1009/11 Byrådet Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar" OEJO SARK-3300-201014092-6 Hva saken gjelder: Byrådet vedtok i sak 1358/10

Detaljer

BARNAS INTERNASJONALE KULTURFESTIVAL STOPPESTED VERDEN

BARNAS INTERNASJONALE KULTURFESTIVAL STOPPESTED VERDEN Saknr. 11/59-35 Ark.nr. 243 C00 Saksbehandler: Mostafa Pourbayat Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet støtter det flerkulturelle arbeidet i Hedmark

Detaljer

Frivillig scenekunst anno tilrettelagt for fremtiden

Frivillig scenekunst anno tilrettelagt for fremtiden Frivillig scenekunst anno 2015 - tilrettelagt for fremtiden Årsmelding for foreningen SceneFolk Org.nr: 916131445 Side 1 av 12 Styrets beretning Den 13. januar 2015 inngikk Buskerud Teater, Norsk Revyfaglig

Detaljer

Protokoll fra byrådets møte 12. mai 2011. Fordeling av saker til komiteene.

Protokoll fra byrådets møte 12. mai 2011. Fordeling av saker til komiteene. Dato: 12. mai 2011 FORUTV /11 Forretningsutvalget Protokoll fra byrådets møte 12. mai 2011. Fordeling av saker til komiteene. KABE BYST-0223-201004868-93 Hva saken gjelder: Vedlagt følger protokoll fra

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OPPRETTELSE AV OPERA ROGALAND SOM NYTT SELSKAP

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OPPRETTELSE AV OPERA ROGALAND SOM NYTT SELSKAP Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGG-12/12640-12 6839/14 27.01.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for kultur og idrett / 12.02.2014

Detaljer

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter

Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter Langsiktig strategi for Det Akademiske Kvarter 2015-2017 KORT OM STRATEGIPROSESSEN Kvarterets strategi for 2015 2017 er utarbeidet på strategiseminar mandag 6. oktober. Det har i forkant blitt sendt ut

Detaljer

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter.

- et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. 2014 - et profesjonelt teaterkompani som lager utforskende teater for barn og voksne ved bruk av figurer, dukker og objekter. Kompani13 Etablert 13.09.2013 Kompani13 ble etablert i forbindelse med forestillingen

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke

Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Byrådssak 256/14 Retningslinjer for tilskudd fra byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke BJOA ESARK-3303-201405838-7 Hva saken gjelder: Det finnes en rekke betingelser knyttet til å motta tilskudd

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OSLO BØRS VPS HOLDING ASA Det vil bli avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA den 26. mai 2008 kl 16.00 i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

NTO 11. desember 2013. Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder:

NTO 11. desember 2013. Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder: NTO 11. desember 2013 Vi viser til e-post fra TeaterTanken av 25. november som lyder: Regjeringen vil prioritere det frie feltet og frilansere. Vi anser dette som et lykkelig resultat av en klar anbefaling

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Kirkerådet Oslo, Statsbudsjettet 2019 Satsingsområder og ressursbehov for Den norske kirke

Kirkerådet Oslo, Statsbudsjettet 2019 Satsingsområder og ressursbehov for Den norske kirke DEN NORSKE KIRKE KR 54/17 Kirkerådet Oslo, 07.-08.12.2017 Referanser: Arkivsak: 17/05022-12 Statsbudsjettet 2019 Satsingsområder og ressursbehov for Den norske kirke Sammendrag Kirkerådet og bispedømmerådene

Detaljer