FoR SANDE KOMMUNE. ^Â.nsvrnl,DrNc DEL II. li: SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes. l:t :.r i:i. -llf Fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FoR SANDE KOMMUNE. ^Â.nsvrnl,DrNc DEL II. li: SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes. l:t :.r i:i. -llf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01"

Transkript

1 li: l:t :.r i:i I SANDE KOMMUNE RÅoNT,cNINEN 6084 Larsnes -llf Fax r.kom m une. no ^Â.nsvrnl,DrNc FoR SANDE KOMMUNE DEL II 2013

2

3 Innhald S entraladministrasj onen PPT Kulturkontoret I(ulturskulen Biblioteket Oppvekst felles Ilaugelia Barnehage Gursken oppvekstsenter Larsnes oppvekstsenter Sandsøy oppvekstsenter Kvamsøy oppvekstsenter Heimetenesta Sandetun sjukeheim Eining for Funksjonshemma Ilelseavdelinga Nav Teknisk Eining - Landbrukskontoret Teknisk eining S ande Frivillighetssentral Side 3 Side 7 Side 9 Side 11 Side 13 Side 15 Side I7 Side 2l Side 27 Side 33 Side 4l Side 47 Side 51 Side 57 Side 61 Side 65 Side 67 Side 69 Side 75

4

5 Eining : Sentraladministrasj onen Teneste: Årsmelding - Mål for tenesta/ ansvarsområdet Brukarar: - sentraladministrasjonen har oppgåver både internt i form av stablsføtteoppgäver for resten av kommuneorganisasjonen, og eksternt ut mot pub likum/po litikarar. - administrasjonen er også ansvarleg for å levere dei folkevalde gode premissar for det politiske arbeidet gjennom saksutgreiingar og deltaking i politiske møï.e Organisasjon: - Sentraladministrasjonen består av rådmannen sin stab, med oppgaver innafor områda personal, økonomi, skatteinnkreving, plan og IKT. Her blir det også utført koordineringsoppgaver innafor områda pleie- og omsorg og skule/barnehage. I tillegg sorterer kultur, landbruk, helseavdelinga, Haugelia barnehage og NAV under administrasjonen si styringslinje' - Frå 2013har ein fätt tilsett kommunalleiar for planlegging og utvikling. P.g.a. av vakanse på teknisk sektor vart stillinga ikkje operativ på sentraladministrasjonen 1ør Frå ' gi ekk Landbrukskontoret over til teknisk sektor. - Administrasjonen er ansvarleg for at den samla kommuneorganisasjonen utfører sine oppåver i samsvar med lover, reglar og kommunale vedtak innafor vedtekne økonomiske rammer, samt å sørge for gjennomføring av påtagde og vedtekne oppgåver og vedtak Tilsette: Administrasjonen er ansvarleg for at kommunen har tilstrekkeleg og godt nok kvalifisert personell til å utføre dei pålagde oppgåvene Økonomi: - administrasjonen skal driftast innfor dei økonomiske rammene som er gitt Nøkkeltal Budsjett 2013: kroner (korrigert budsjett) Rekneskap 2013: kroner ,- i forhold til korrigert budsjett Årsverk pr : 15,8.A sverk pr.31li2.13: 15,8, fordelt slik: - Rådmannens stab:4,4 - Økonomiavd.: 3,8 - IKT: 1,0 - Servicekontor:4,8 - Landbruk: 1 8?

6 -L/ -

7 Eining: Sentraladministrasjonen Teneste: Årsmetding - Resultat Brukarar: Ventetida på å få svar er relativt kort, og ein har ikkje registrert misnøye frå tenestemottakarane. Ein har stort sett greidd å halde rapporteringsfristar etc. som g eld på ulike område. Organisasjon: Året har også i20i3 vore prega av vakansar i periodar. Noko som har medført at vi ikkje har fått hatt fuli bemanning heile året. M.a. var stillinga som kommunalleiar planlegging og utvikling delvis vakant heile året. Vakansar og mangel på ressursar gjer også at ein ikkje har fått arbeidd med plan- og utviklingsoppgåver i den grad ein skulle ynskje, og at ein del oppgåver har vorte sett på vent. Ein er elles stort sett à jour med dei rutinemessige daglege oppgåvene. Irurføring av nytt lønssystem og fakturering har krevd mykje ressursar i2013 og også inn i starten av Tilsette: Vakansar og nytilsetjingar har medført større arbeidspress på dei tilsette. Utfordringar Økonomi: Økonomiskkom eininga om lag i underbalanse i høve til budsjettet.-noko som skuldast meirarbeid på kommunekassa i samband med av lønssystemet og revisjonskostnader større enn budsiettert Framover: Mangel på overordna styringssystem gjer at ein ikkje far arbeidd så målretta som ønskjeleg. Det same gjeld behovet for systematisk måling, evaluering og utvikling av tenestene våre. Utvikling av denne typen system krev kapasitet og kompetanse i sentraladministrasjonen. Det arbeidet er sett i gang, men vil ta tid. Kommentar / vurdering {

8 L

9 Eining: PPT for Sande og Vanylven Teneste: Årsmetding - Mål for tenesta/ ansvarsområdet (if. verksemdsplan) Visjon for tenesta: Gjerurom heilskapleg tenking og samarbeid ynskjer PPT å bidra til løysingsorientert teneste med fokus på meistring og utvikling i møte med tenestemottakarar og samarbeidspartnarar. Overordna mål for tenesta: PPT er ei tydeleg og tilgjengeleg teneste med høg fagleg kvalitet med fokus på å gjere andre god. PPT arbeidar systenìretta og styrkar barnehage og skule si kompetanse i sjølv å ivareta barn og unge som strevar med tilstrekkeleg dugleikar som får tilbodet sitt innanfor det ordinære. PPT er sakkunnig instans som sikrar barn, unge og vaksne med særskilte behov ei likeverdig opplæring. PPT i samarbeid med andre instansar bidrar til gode oppvekstvilkår med fokus på læring og utvikling for barn og unge i Sande og Vanylven. PPT er den første instansen barnehage og skule vendar seg til når dei treng hjelp i høve læring og utvikling. Organisasjon: er vertskommune til PPT for Sande og Vanylven. Tilsette: PPT er ei fagleg oppdatert teneste som støttar barnehagane og skulane i utfordringane dei har med til ettelegging av tilbodet for barn og unge med særleg behov. Økonomi: Tenesta er drifta innanfor rammene som er lagt i budsjett med ein mellom kommunane som er basert på elevtalet i gmnnskulen. Rekneskap 2013: I ,- Årsverk pr : 3.4,Ärsverk pr : 3,8 Resultat: PALS er vidareført i skular og barnehagar, der PPT bidrar med rettleiing, nettverksarbeid, oppfølging i PALS-team og individuelle støtteteam. Reflekterande team er vidareførtpå skulen vi starta prosjektet, der heile skulen nyttar det som metode for å utvikle betre opplæring for elevar med særleg behov. Barn og unge opp til 16 år får hjelp ihøve kartlegging og vurdering, og mykje av tida til PPT gär ril rettleiing til dei vaksne i barnehage og skule. Nokre vaksne får hjelp gjennom kartlegging, stadfestingar i ulike samanhengar og for tilvising vidare, td til Stadped. Det er ikkje ventetid på oppstart av saker etter omlegging av arbeidsprosessane våre. PPT deltek i tverrfagleg samarbeid i begge kommunane, er involvert i tverrfagleg samarbeid over kommunegrensene og søkjer aktivt erfaringsdeling med andre PP-tenester. Nøkkeltal Budsjett 2013: ,- Resultat Organisasjon: Frå ,13 var kontoret bemanna med 3 fagstillingar og0,4 merkantil stilling. Frå fekk vi tilsett ytterlegare 0, 4 fagstilling. -v-

10 Eining: PPT for Sande og Vanylven Teneste: ÅrsmeldÍng - Utfordringar a a Barn med minoritetspråk som har særleg behov er meir ressurskrevjande å greie ut. Eit lite kontor er sårbart fagleg, og for å halde seg oppdatert krev det kontinuerleg stor eigeninnsats frå dei tilsette. Kommentar/ Vurdering Dei skuleomfattande tiltaka som er sett i verk gjev PP-tenesta høve til å jobbe meir systernretta med læringsmiljø og tilpassa opplæring som er tråd med nasjonale føringar og det som ein veit virkar for elevar med særleg behov. Dei tilsette er fagleg dyktig, har endringsvilje og er godt motivert for dei ulike og varierande arbeidsoppgåvene som ein har i tenesta. -F-

11 Eining: Kultur Teneste: Kulturkontoret Årsmelding - Mål for tenesta/ ansvarsområdet (jf. verksemdsplan) Brukarar: Jfr. Kulturlova skal kommunen syte for økonomiske, organisatoriske, informerande og andre relevante verkemiddel og tiltak som fremjar og legg til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd. Saman med stat og fulkeskommune skal kommunen syte for - aí. kulturlivet har føreseielege utviklingskår - å fremje profesjonalitet og kvalitet i kulturtilbodet og leggja til rette for deltaking i kulturaktivitetar - at personar, organisasjonar og institusjonar har tilgang til informasjon om ordningar med økonomisk støtte og om andre verkemiddel og tiltak. Organisasjon: Kulturkontoret er organisefi under rådgjevar for barnehage, skule og kultur Tilsette: Det er tilsett to kulturkonsulentar, ei i 50% stilling og ei i 20% stilling. Økonomi: Kulturkontoret hadde eit totalt budsiett på kr Nøkkeltal Budsjett 2013: Rekneskap 2013 : Å sverk pr : 70Yo Årsverk pr. 3l : 7 0o/o Resultat Brukarar Gjennom året ein hatt fokus på oppfølging og gjennomføring av faste oppgåve som ligg til kulturkontoret med bl.a.; Den kulturelle skulesekken, Den kulturelle spaserstokken, kulturmidlar, kulturpris, oppfølging kino, I-IKM, Sandesus, koordinatoransvar for ungdomsrådet. Det har dei to siste åra vore ei satsing innanfor bulyst, og sekretærfunksjonen har vore lagt til kulturkontoret. Det har og vore ei stor satsing med å oppdatere Sefrak-registeret. All registrering er gjennomført, men ein har ikkje fått avslutta arbeidet med verdivurdering av objekta. Organisasjon Kulturkontoret var organisert under rådgjevar med ansvar for barnehage, skule og kultur. Sommaren 2013 varl det gjort ei omorganisering der rådgjevarstillinga giekk vekk og det vart tilsett ein ny kommunalleiar med ansvar for barnehage, skule og kultur Tilsette Gjennom âret20l3 har det vore tilsett to kulturkonsulentar. Ei20% stilling er knlt opp med ansvar for kulturminne og prosjektleiar for kulturmirureregistrering, og ei 50% med ansvar for det øvige kulturarbeidet som er lagt til kulturkontoret. a

12 Eining: Kultur Teneste: Kulturkontoret Årsmelding - Økonomi Ansvar Budsjett Kulturkontoret , Tilskot til lag og organisasjonar , Særlese kulturføremål Rekneskap , , , ,- Utfordringar Kommentar/ Vurdering Frå januar 2014 skal det takast velck,2)%o stilling på kultur. Dette er den stillinga som er tillagt ansvar for kulturminne og prosjektleiar for kulturminnere gi strering. Oppstart av forarbeid til ein kulturminneplan er i gang med oppdatering av Sefrak-registeret. Oppstart av kulturmirureplan-arbeidet skal startast opp i 20 I 4. Utarbeide ein kultur- og frivilligplan til kommunen. Utfordring å fremje eit rikt kulturliv og eit breitt spekter av kulturverksemd med lite ressursar i eininga. Kulturfeltet er eit stort område. Med lite ressursar knytt til kulturkontoret går mykje av ressursen til å eide med dei ordinære og pålagde oppgåvene. Det vert for liten kapasitet til å utvikle kulturlivet i kommunen - /" -

13 Eining: Sande kulturskuleo Teneste:2760 Årsmelding - A. bidra til å auke trivselen for sine innbyggjarar gjennom å gje barn og unge eit godt og rimeleg undervisningstilbod iruran kulturfag. Gjennom eigne konsertar/gjesteopptreden vise gode resultat av kulturskuleundervi sninga. Nøkkeltal Resultat Utfordringar Kommentar / vurdering 80 elevar i vårsemesteret, 90 i haustsemesteret. 9 ulike fag (song, gitar, piano, bass, trekkspel, slagverk, fiolin, cello og korpsaspirant). 8 tilsette - 1 i heil stilling, 7 i deltidsstillingar. Kjøp av 2 timelærarar ftäiierøy kulturskule. 3 dirigentar for kor og korps. 4 undervisningsstadar (Kvamsøy, Sandsøy, Larsnes og Gursken). Gode kulturskulekonsertar med fine elevinnslag. Kulturskuleelevar i UKM, samt elevinnslag på andre kulturarrangement. Som før kortare skuleår for å få på plass flest mogleg elevar. (11 på venteliste siste semester.) 99,05 % forbruk ihøve budsiett. Det er lenge sidan Sande kulturskule hadde tilbod i dans. Underteikna har for tida kontakt med dansar som kan undervise i dette. Vona er å få på plass eit tilbod hausten 20r4. Vi manglar framleis å gjennom kunne kjøpe notar, musikk, etc. på internett. Dette har vore eit ønske i mange år (fr. tidlegare arsmeldingar). Sande kulturskule går på det jamne nokså bra. Dei hne konsertane er prov på det. Mange og varierte innslag. Første haivar av 2013 var utan gitarlærar. Men Knut Vegar Prytzvart tilsett pr Det same vart Bertil Tødenes i Mål for tenesta/ ansvarsområdet (jf. verksemdsplan) -//-

14 -/2 -

15 Eining: Teneste: Kultur Biblioteket Årsmelding - Mål for tenesta/ ansyarsområdet (if. verksemdsplan) Brukarar: Organisasjon: Tilsette: Økonomi: Biblioteket skal i sine tilbod til barn og vaksne legge vekt på kvalitet, allsidigheit og aktualitet. Forbetre og utvikle bibliotekets innhald og tenester. Holde personalet faglig oppdatert og bruke personal-ressursar på best mulig måte. Prøve innanfor vår budsjettranìme å få best mulig ressursutnytting. Nøkkeltal Budsjett 2013: Å sverkor : 746,800 0,80 Rekneskap 2013:,Ä sverk pr.3i , Resultat Ein assistent som har vore på biblioteket i arbeidspraksis vart tilsett (med tilskott) i 40 % frå november Opningstidene kunne dermed utvidast frå fue til fem dagar pr veke. I tillegg vart nødvendig kassasjonsarbeid gjennomført med meir effektivitet. Brukarar: Organisasjon: Tilsette: Økonomi: Det har vore registrert fleire nye lånarar i20i3 og biblioteket har mange faste låna ar. Gjennom bibliotekets eiga samling, supplert med fiernlån og transportordninga, kunne vi tilfredstille dei aller fleste lånarars ønskje. Det var jamt med klasse- og barnehagebesøk og biblioteket har lånt inn pensumlitteratur til fleire som studerer. Det er eit vel etablert og godt f,ngerande interkommunalt biblioteksamarbeid med dei fire biblioteka i Ytre -Søre (Hareid, Herøy, Ulstein og Sande). Vi har månadlige arbeidsgruppemøte og Fylkesbiblioteket hjelþer oss med å etablere eit innkjøpssamarbeid. Faglig påfyll og inspirasjon på det årlige bibliotekleiarmøtet arrangert av Fylkesbiblioteket. Det har vore kursing i bruk av den nye felles nettstaden for biblioteka i Møre og Romsdal. Rekneskapen viser eit overskot pä ,-. Biblioteket har halde seg innanfor budsjettramma men vil trulig bruke budsjettet fullt uti2014. Utfordringar a a Ifølgje den nye biblioteklova skal folkebiblioteka vere "en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt". Dette er ei utfordring særlig for små bibliotek med avgrensa bemanrring og økonomi til å lage arrangement. Vidare står det i lova at "bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent". Biblioteket må lære å bruke den nye nettstaden og sosiale media betre til å profrlere seg sjølv. Kommentar/ Vurderins Det vert ytt gode tenester på biblioteket. Samtidig må vi vere flinke til å tenke nw og kontinuerlie siå etter korleis tenestene kan utviklast. - /3 -

16 _ //-

17 Eining: Teneste: Oppvekst Grunnskule felles Årsmeldiog - Mål for tenesta/ ansvarsområdet (jf. verksemdsplan) Brukarar: Koordinere og initiere gode tenester innan grunnskuleområdet. Organisasjon: Serve ogutvikle noverande organisasjon Tilsette: Legge grunnlag for auka kompetanse og fleksibel utnytting av ressursar Økonomi: Effektivisere bruken av ressursane. Sikre nok ressursar i skulen gj ennom målretta budsjettering og disponering. Nøkkeltal Budsjett 2013: Ärsverk pr : Rekneskap 2013: Ä,rsverk or r Resultat Ny kommunalleiar vart tilsett på området frå Det har vore jobba målretta med målsettingane og lagt eit godt grunnlag for vidare satsing. Brukarar: Organisasjon: Tilsette: Økonomi: Det har vore tett oppfølging av oppveksteiningane, gjennom rektormøte, direkte nærver og oppfølging av saker i forhold til einskildpersonar. Oppretting av team for å gje tilbod til brukarar med store behov. Ny organisering av spesialundervisning, med fleksible ressursar, meir kompetanse, rebemanning, tidleg innsats og tilpassa opplæring. Tilrettelegging for vidareutdanning etter ordninga Kompetanse for kvalitet (statleg finansiert) Rekneskapen viser eit overskot på ,-. Det har vore god styring trass i nokre endringar undervegs. Utfordringar Kommentar/ Vurdering o Rekruttering og kompetanse er jobb nr. l. Vi manglar formell kompetanse i forhold til forskriftsbestemmelsane, og det er vanskeleg å rekruttere, særleg på dei små einingane.. Elevar med store og komplekse behov krev nytenking og satsing. o Ressurstilgangen er begrensa - behovet og ambisjonen uendeleg. o Sjukefråver Det vert ytt gode tenester innanfor grunnskuleområdet. Men vi har ein sårbar organisasjon, og må vere i framkant med gode tiltak, særleg i forhold til rekruttering og kompetanseutvikling. t.f _

18 Eining: Teneste: Oppvekst Barnehage felles Årsmeldittg - Mål for tenesta/ ansvarsomrrfldet (jf. verksemdsplan) Brukarar: Organisasjon: Tilsette: Økonomi Koordinere og initiere gode tenester innan barnehageområdet. Serve og utvikle noverande organisasjon Legge grunnlag for auka kompetanse og fleksibel utnytting av ressursar Effektivisere bruken av ressursane. Sikre nok ressursar i barnehagen gj ennom målretta budsj etteri ng og disponering. Nøkkeltal Budsjett 2013: Rekneskap 2013: ,{rsverkpr.0l.0l.l3 0,3 Ärsverk pr : 0,3 Resultat Ny kommunalleiar vart tilsett på området frä Det har vore jobba målretta med målsettingane og lagt eit godt grunnlag for vidare satsing. Brukarar: Organisasjon: Tilsette: Økonomi: Det har vore tett oppfølging av oppveksteiningane, gjennom styrarmøte, direkte nærver og oppfølging av saker i forhold til einskildpersonar. Oppfølging for å gje tilbod til brukarar med store behov. Fokus på tidleg innsats. Ny barnehage inn i skulen på Sandsøy. Tilrettelegging for vidareutdanning, etterutdanning og kompetanseheving. Rekneskapen viser eit overskot på 3.500,-. Det har vore god styring trass i nokre endringar undervegs. Økonomien er pressa i forhold til eit ynskje om betre kvalitet. Utfordringar Kommentar/ Vurdering Nok plassar på Larsnes og i Haugelia. Tidleg innsats krev nytenking og satsing. Små fødselstal på Sandsøy. Ressurstilgangen er begrensa- behovet og ambisjonen uendeleg Sjukefråver Det vert ytt gode tenester innanfor barnehageområdet. Men vi har ein sårbar organisasjon, og må vere i framkant med gode tiltak, særleg i forhold til rekruttering og kompetanseutvikling, og i forhold til bamehageutbygging for reelt full dekning i alle krinsar. -lb*

19 Einin g :Haugelia barnehage Teneste: Barnehagedrift Årsmelding - Mål for tenesta/ ansvarsområdet (if. verksemdsplan) Brukarar: Pr 3l var der I 9 barn som hadde plass i bamehagen. Dette lutgør 24 plassar. Overordna mål: Yte tenester i samsvar med krava i bamehagelova og rammeplan for barnehagar. Arbeide for å bli den beste barnehagen i.. Gje bamehagetilbod med kvalitet til dei som treng det a a a Mål for arbeidet med bama: Barnehagane i har ein felles visjon: Barnehagane i vil i samarbeid med heimen gje bama ein trygg start på den livslange læringa i utdanningssystemet. Vi vil gje erfaringar og opplevingar som fører til ei positiv tilknting til nærmiljøet. Vi vil oppdra bama til samarbeid og gjensidig respekt, og gjere dei i stant til å ta vare på kvarandre og seg sjølve..a.rsplanen for bamehageãret ble godkjent i SU før bamehage året starta. Barnehagen er også med i pilot prosjektet PALS. Organisasjon:. Haugelia barnehage er ein kommunal batnehage med styrer og som ligg under kommunalsjef for oppvekst. Tilsette: o Alle voksne bli bevisst si eiga rolle. o Tilbakemeldingar pãutførtarbeid o Ta opp vanskelig situasjoner på ein <Voksen måte>. e Møte kvarandre med respekf og tolleranse Konstruktivepersonalmøter o Gjennomføre medarbeidersamtale I til 2 gonger i aret. Økonomi: o Barnehagen skal driftast innanfor den ramma som vert gitt. o Barnehagen har behov for uwidelse med ein småbarnsavdeling. Barnehagen har behov for støre skur til oppevaring av uteleiker. Bamehagen har behov forvognskur. Nøkkeltal Budsjett 2013:2.155,600 Rekneskap 2013: ,10 Ärsverkpr :5.1, (inkl. lærling) Ä,rsverk pr.3l.l2.l3:

20 Einin g :Haugelia barnehage Teneste: Barnehagedrift Ä.rsmelding - Resultat Brukarar: Pr var der l9 bam som hadde plass i bamehagen. Defte er 24 plasser. o Bamehagen er godkjent for 24 plasser, for bam i alderen 0-6 år. Bama gir uttrykk for at dei har det godt i bamehagen og trives. o Dei ansatte gir uttrykk for at dei sjølve og bama trives. Foreldra gjev gode tilbakemeldingar på det arbeidet som blir drive. Dette kom fram i brukarundersøkinga gjennomført våren 2013, og i foreldresamtalane som vart gjennomførtv?r 2013 og haust 2013 Den daglege kontakta med foreldra gir eit godt foreldresamarbeid. Organisasjon: Bamehagen er organisert under administrasjonen på Rådhuset og har berre delvis budsjett- og personalansvar. Styrer og ansvarleg hadde jamlege møter. I tillegg kjem styrarmøter, nettverk, ressursgruppe og eventuelt deltaking i møte som ein kan delta eller blir innkalla til. Vi har også hatt samarbeid med PPTog helsesøster i samband med spørsmål og dringar vi har jobba med. Barnehagen ffl rutinar for overgang bamehage- skule og har såleis eit godt samarbeid med Gursken oppvekstsenter. Har også hatt godt samarbeid med Nav Sande. Er medlem av Kultursekken for barnehagar. Har elles god kontkat med politi i forhold til mottak av bam frå andre land. Tilsette: o På varen 2013 var det til tider ein ansatt med mange sjukemeldingar. Men vi har leigd inn vikarar som har fungert godt, slik at dagane i bamehagen har vore tilfredstillande. Hausten 2013 har vi hatt god kontinutet angående personalet, med veldig lite sjukefråver. o Medarbeidarsamtalar blir utført haust og vår. Sosiale samankomstar er også noko personalet verdsetter og blir gjennomført fleir gonger i året.. Personalet gjev uttrykk for glede og trives godt i samspelet med kvarandre. Økonomi: o Budsjettet er stramt og i 2013 gjekk vi med ca kr i underskudd. Barnehagen måtte investere i ny oppvaskmaskin og varmtvansbeholdar. Dette var uforutsette utgift er. Barnehagen har hatt lærling som har ñtt utvida læretida og dette har vært ei utfordring i forhold til budsjett.. Haugelia bamehage har eit stramt budsjett og innvesteringar utenom den daglege drifta er vanskelig å få til. Eks innkjøp av nye ute leikeapparater Barnehagen ser behov for å ffitil eit tilbygg til ein småbarnsavdeling, da - t? -

21 Eining :Haugelia barnehage Teneste: Barnehagedrift Årsmelding - barnehagen har stor søknad frå bam pä är. Utfordringar a a Barnehageåret har vore utfordrande ved at barnehagen har hatt stor andel fleirkulturelle barn. Personalet må då tenke annleis med omsyn til språk. Vi har lagt stor vekt på språkstimulerande tiltak ved tema og den daglege gjennomføringa. Danning er også utfordrande. Lære barna respekt og tolleranse. Utfordringa har vært å få tak vikarar med polsk som 1. språk. Bamehagen ynskjer å utvide med ein avdeling for dei små, slik at dei kan få tillrettelagt opplegg på best mogleg måte som passer dei små. Likedan fìir dei store større mogleghet til å arbeide med tema som er tilpasse dette alderstrinet. Kommentar/ Vurdering Bamehagen har tydeleg leiing med tydelege mål som ein arbeider etter. Dette viser att i kvardagen til det beste for barna. Bamehagen er med i pilotprosjektet PALS, noko barnehagen ser svært positivt på. Dette gjenspeilar seg i kvardagen. Vi har ein svært god pedagogtetthet. 3 førskulelærara, ein fagarbeider og ein assistent. Dette er med på å heve kvaliteten i Haugelia barnehage og vil gjere barnehagen eit godt sted og være og ein god stad og lære. /7

22 Eining :Ilaugelia barnehage Teneste: Barnohagedrift Årsmelding - Sande koirrmune -2o-

23 Eining: Gursken oppvekstsenter Teneste: Grunnskule Årsmelditrg - Skuleforbetrande mål: l. Skulen i Gursken skal verte tryggare. 2. Elevar og tilsette skal vite kva som vert forventa av dei. 3. Elevar og tilsette skal ñ ein meir positiv skuledag med ros og oppmuntring. Nøkkeltal Budsjett 2073: Reknesk2013: Ärsverk pr. 0l.01.13: 21,2 Resultat Ärsverk pr : 22,3 Brukarar: Gursken skule har per elevar. Det er 65 elevar i bameskulen og 88 elevar i ungdomsskulen. Organisasjon: Flat struktur - einingsleiar med ansvar for administrasjon, personal, økonomi og pedagogisk utviklingarbeid Tifsette: Pr. 3 I. I sju assistentar med til saman 250yo, fire reinhaldarar med til saman 200Vo, kontormedarbeidar 90%o,læranessurs på 1563%0, inspektør og rektor har ein adm. ressurs pä 132% Økonomi: Gursken skule hadde eit meirforbruk på kl ,00 i forhold til budsjettet. Dette kom i hovudsak på grunn av auka lønsutgifter. Det vart sett inn timar til dei minoritetsspråklege, både i bameskule og i ungdomskulen. Mål for tenesta/ ansvarsområdet (jf. verksemdsplan) -2t-

24 Eining: Gursken oppvekstsenter Teneste: Grunnskule Å.rsmelding - Utfordringar Eleven sitt læringsutbytte Utvikle ein systematikk i undervegsvurderinga i fag slik at vi har oversikt over eleven sitt utbytte av opplæringa. Elevane skal forstå kva dei skal lære og kva som vert forventa av dei ($3-l). Elevane skal ha tilbakemelding som fortel om kvaliteten på arbeidet ($3-l l). Elevane skal fä råd om korleis dei kan forbetre seg (93-l 1). Elevane skal vere involvert i eige læringsarbeid ved blant anna å vurdere eige arbeid og fagleg utvikling ($3-12). Prosjekt Inn i varmen Elevane fïir tilpassa opplæring i/tilknytt klassa. Samanheng mellom sakkunnig vurdering, einskildvedtak og individuell opplæringsplan Mobbing - Eleven sin reff til eit godt psykososialt miljø. Arbeidsmiljøet - arbeidsmiljø kvar einskild og kollektivt tek sin del av ansvaret for eit godt Kommentar/ Vurdering Ä ha moglegheit til å ha ein fleksibel ressurs 1. setje inn strakstiltak for elevar til dømes lesekurs 2. å kunne ta imot dei minoritetsspråklege elevane på ein god nok måte -2.L -

25 Eining: Gursken oppvekstsenter Teneste: str'o Årsmelding - Mål for tenesta/ ansvarsområdet (jf. verksemdsplan) skape eit innhald som skaper trivsel og samhald Organisasjon: At alle som arbeider på sfo er leiarur for borna Tilsette: Ä gjere det attraktivt å arbeide på SFO. Økonomi: Nøkkeltal Budsjett 2013: ,00 Ärsverk or : 0.82 Rekneskap 2013: , 36 Ärsverk pr : 0,64 Brukarar: pr.3l.l2.l3 er det 13 elevar på SFO. Resultat Tilsette: Det er tre assistentar som deler på stillinga på SFO. Stillingane til assistentane er kombinerte med ein stilingsprosent ved Gursken skule. Einingsleiar har 87o administrasjon. Økonomi: Det er eit mindreforbruk på ,64 i forhold til budsjettet pga mindre lønsutgifter. Utfordringar A fü tak i vikarar. - /_J -

26 Eining: Grirsken oppvekstse-nter Teneste: s['o

27 Eining: Gursken oppvekstsenter Teneste: Vaksenopplæringa for innvand rararr Årsmelding - Mål for tenesta/ ansyarsområdet (jf, verksemdsplan) Mål: Gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap slik at elevane har moglegheit for likestilling, deltaking og integrering i det norske samfunnet Nøkkeltal Budsjett 2013: 0 Rekneskap 2013: Årsverk pr lrl Resultat Brukarar: Pr. 3 I. 12. l3 var det 22 elevar på dagtid. Dei er frå Polen, Romania, Latvia, Tsjekkia, Litauen, Thailand, Mexico og Brasil. Elevane bur på Kvamsøy, Sandsøy, Larsnes, Gjerdsvika og Gursken. Tilsette: Pr er det ein tilsett i 100% i vaksenopplæringa. Denne læraren er kontaktlærar for elevane og har l0% administrasjon i stillinga si. Einingsleiarhar l0o/o administrasjon i si stilling. Økonomi: Det er eit meirforbruk på kr Utfordringar Elevtal vaksenopplæring: A imøtekome det store tal elevar på ein god nok måte. - )a &ò -

28 EÍning: Gursken oppvekstsenter Teneste: Vaksenopplær,inga for innvandrarar Vurdering auka Dette kan vi gjere pga

29 Eining: LARSNES SKULE Teneste: skule Ansvar:2550 Årsmelding Mål for tenesta/ ansvarsområdet (jf. verkserndsplan) Larsnes skule vil ha ein skule: o med fornøgale og trygge elevar som utifrå sine føresetnader ken utvikle tru på seg sjøl lære å ta ansvar for eigne og skulen sine ting, ha respelät og omsorg for andre, tileigne seg kunnskap, utvikle samerbeidsevne og samfunnsansvar. med fagleg dyktige medarbeid rar som her engasjement og optimisme, som s marbeider med kvarandre og utnyttar dei sterke sidene hos den enkelte der skule og heim skal vere aktive samarbeidspartnarar. Larsnes skule skal. yte tenester i samsvar med laava i Opplæringslova m/forskrift og Kunnskapsløftet. "Sjå" kver enkelt ev dei 65 elevane kvar dag, ha god økonomistyring og halde budsjett.. utøve tank ne i PALS og der alle partar i skulekvardagen skal kjenne til hovudord og vite kva h fokus på trygg skuleveg inkl, skulesþss. Nøkkeltal Budsjett 2013: Ärsverk pr. 0 I.0 I : 9,8 Antal elevar pr. 0 I.0 L2013: 68 Resultat Rekneskap pr : Ärsverk pr :. 9,8 Antal elevar or : 65 Administrasìon: Administrasjonstid er ca. 70 Vo, irl/r.l. SFO. Ved innføring til 2-nivå skulle denne biten styrkast noko det ikkje vart noko av. Organisasion: Larsnes skule er ei eiga eining med ansvar 2550 for skule og 2551 for SFO. Skulen har pr.3 l.l2.l3 65 elevar og er 4-delt. Personalet består av I 5 - derav 9 er timelærar/deltid. Opningstider: 0830/13 l0 (1405 for storskulen). Dagleg sþss til/frå Ä.rvik Leksehjelp for 2.-4.k1er irnført. Samarbeid: Skulen har to felles langdagar m/personalet (man/tys) som består av ((Rektors time>>, felles PAlS-skulering, intem kursing, planar og IOP-arbeid. Det er minimum sett av 2 klasseforeldremøter, 2 samarbeidsmøter m/heim + 2 fellesforeldremøter pr. skulear. FAU har møte I dag/mnd. SU/SMU har møte etter behov/saker som blir oppmeldt. Økonomi: 2550 gix for første gong litt i minus. ; desse betyr: ANSVÀR - RESPEKT - OMSORG.. ha eit nært og ope forhold til sentraladministrasjonen, FAU, SU,SMU og ikkje minst til alle foreldra-. ha god informasjonsllyt til alle i skulekvardegen - men særleg til foreldra. L7-

30 Eining: LARSNES SKULE Teneste: skule Ansvar:2550.Å.rsmelding Tilsette: Skulen har vel kvalifiserte, utdanna lærarar på alle trinn. Dei er dyktige og lojale og tilfredsstiller krava i lover og forskrifter. Samtidig er ønskemålet å oppdatere seg gjennom kurs og vidareutdanning. Vi hadde pr assistentar - derav I er fagarbeidar i barne- og ungdomsarbeidar. Vi har 2 reinhaldarar i deltid; total 93yo. Korttidssjukefråveret er svært lavt - rundt l%.ei langtidssjukemelding trakk det totale opp i 2013, slik at det totaltvart 5,4o/o. Økonomi: Inventar: Det har vore stramme tider, og alt for mykje har stått på vent. Ikkje rom for noko ekstra. Som døme; vi starta på utskiftning av pultar og stolar i2006.ikkje i måi. Mediateket, dataromet og personalavdelinga treng no til dels større utskiftningar. Digitale hjelpemidlar: Dette kostar. Oppgradering av IKT let vente på seg. Skulen har starta på investeringa av digitale tavler på klasseroma. Dataromet har <tynne klientar> som enno ikkje fungerer som det skulle. Kurs: Kurs utanom 7-stjerna og PALS har ikkje vore prioritert. Prioritering: Bruke på timar til elevane. Leirskuleopphald var det ikkje i Neste runde er vfuen2014. Uteområdet er heilt tufta på dugnad frå FAU/foreldre og Larsnes IL. Under vernerundene har ulike ting stått på lista i åresvis; som : asfaltering av parkeringsplassen og oppgradering av uteområdet. Vedlikehaldsarbeid: Skulen er overt 20 år gammal og oppussing står for tur. 20 ar utan maling merkast. Vanleg vedlikehaldsarbeid har omtrent vore fråverande. Dette rår ikkje eininga over. Dessutan må det beisast og målast utvendig. Vaktmeistertenesta fungerer ikkje slik den er planlagt. Pedaeogisk utviklinesarbeid : Gjennom eit kontinuerleg prosess med utviklingsarbeid med PALS som sentral brikke, arbeider Larsnes skule mot måla i Kunnskapsløftet og skuleplanen. Skulen har verkeleg teke arbeidet med PALS på alvor. PALS står for positiv atferd, støttande læringsmiljø og samhandling. Dette står skulen står for, slik ønsker vi at skulen skal vere. Tilsette er skuleúe og dermed i betre stand til å takle "alt" som dukkar opp, td. atferdsproblem og lærevanskar, men ikkje minst; sjå alt som rører seg i skulekvardagen av alt det gode som skjer dagleg. Skulen har utarbeidd regelmatriser for alle arenaer, alt basert på kjemeverdiane ansvar, omsorg og respekt. Resultatvurdering: o Ansvar 2550 hadde eit økonomisk resultat pä kr.. Sett i samanheng med SFO (2551) vart det toale underskotet kr. Hovudgrunn til dette er elevbasert: Skulen <miste> overføring frå anna kommune. I tillegg fekk skulen overført elev med særlege behov. Desse to momenta var ukjent då budsjettet vart lagt. Styringa på økonomien har elles vore god. Samtidig må vi kunne seie at vi slit med nokre forbrukskonti; som har hatt ein reell - 2!'

31 Eining: LARSNES SKULE Teneste: SKULE Ansvar:2550 Årsmelding Utfordringar reduksjon då prisstigning ikkje har vore tema. o Tenestetilbodet skulen yter, synes å vere bra. Undervisninga er forsvarleg. Tilbakemeldingane på undersøkingane viser at brukarane er fomøgde. ll2- årsprøver (storskulen), Nasj onale Prøver og Kartleggingsprøver ( I.-3.k1.) (udir) gir oss ein viktig peikepinn; heile tida utifrå til einkvar tids elevmasse. Skulen ligg godt aniløypa. o Grensegangen mellom økonomi og kva vi skal/kan yte innimot lowerket, er ikkje alltid like lett å gå! Kunnskapsløftet med sine idear innimot den digitale verda, er svært vanskeleg å oppretthalde då dette er avhengig av å fìi tildelte midlar. o Det er eit jamt køyr, likevel har vi ikkje merka dette på korttidssj ukemel din gar. Planar/informasjon er prioriterte - og PedIT -sida vår skal vere oppdatert minst I gong/veka. Fleire og fleire av brukarane vår (foreldra) er no innom sida vår nesten dagleg.. Leksehjelp: 23 elvar ( ) nytta seg av dette tilbodet (2.-4.k1.) 2 gglveke.. Digitale hjelpemiddel (IKT) er ikkje på prioritert plass i kommunen. Vi prøver å bruke eigne midlar, men det strekk ikkje til. Lærebøker etter Kunnskapsløftet er no fullført. o IA-arbeidet fungerer godt. Viser her berre til sjukefråveret. o Skulen er inni sitt {erde år med PALS. Dette er ein skuleomfattande tiltaksmodell som involverer alle i skulekvardagen. Det er tidkrevjande, men vi haustar frukfene av dette no. Samarbeidet med FAU er upåklageleg - og ein representant frå FAU sit i styringsgruppa for PALS. Vi kjem nok til på ñ høyre mykje frå PALS i tida framover. l. Den digitale sida Det er viktig for skulen/kommunen å ñ lage ein innføringsplan for digitale verkty som blir følgt. 2. Vaktmeistertenesta Vaktmeistertenesta M.Ä, inn i andre former. Slik det er i dag er denne tenesta altfor tilfeldig. 3. Vedlikehald Vedlikehaldsplan/oppussing har vore laga. Utfordringa er å lage ein plan som blir følgt. 4. Økonomi Fordeling av midlar til skulane må reviderast. Pr.dato finst ingen plan. Dette gjeld å fatilført midlar etter elevtal. 5. Fråvernerunde til handling Det er viktig å gå vemerunda, men ikkje for ein kvar pris, for viss ikkje også "t /ngre" ting vert teke opp, så er arbeidet med vernerunda lite givande. -2q'

32 Eining: LARSNES SKULE Teneste: SKTILE Ansvar:2550 Årsmelding Kommentar / vurdering 6. Framandspråklege elevar Skulen vil ñ fleire framandspråklege elevar. 7. Elevar med andre behov Skulen vil få fleire elevar i tida framover med ulike behov. Uffordringa for skulen er plassmangel. Vi er pålagde å ha baserom, sterilrom og møterom. Det er ikkje plass til dette pr.d.d. 8. Pedagogisk Utfordringa på det pedagogiske planet vert å lage eit digitalt "bibliotek" som skal innehalde planar/opplegg som har vore laga + å lag eit kartleggingssystem som er enkelt å bruke på alle trinn, samtidig som det vert eit godt verkty. 9. Pedagogisk vedlikehald Vi må vere særleg merksam på til einkvar tid å halde trykket oppe, sjå kvar enkelt elev, sjå alle i skulekvardagen, bruke PALS for alt det er verdt! Vedlikehaldet er osså å fü sendt personale på matnyttige kurs. Utifrå tildelte rammer, så går drifta rimeleg godt. Har prøvd ovanfor å påpeike enkelte ting som gjer at skuta stampar i sjøen no og då! I den samanheng må eg nemne følgjande til slutt:. Vi lever i den digitale verda. Ä. samanlikne skulen no, med berre Ë ar tilbake er både meiningslaust og uinteressant.. Verda er blitt mindre. Skulen har fätt ganske mange framandspråklege elevar Verda har blitt mindre. o Samtidig med at levestandarden har auka, så har også ulikskapen auka. Skulen er 4-delt med samanslåtte klasser som har maks utnytting. Såleis er Larsnes skule ein billeg skule med stor ffllprosent i klassene. Framover har vi ganske høge fødselstal - og vi går mot S-deling.. Økonomisk ligg skulen langt under gjennomsnittet pr. elev pr. årsbasis. (Sjå Kostratala). Brukarundelsøkingane viser at alle i skulekvardagen trivst på skulen - både fagleg og sosialt. Eg har veldig stor tru på PALS. Vi ser allereie resultata- og meir vil det kome. Er det trivsel, så blir det læring! 7o-

33 Eining: LARSNES SKULE Teneste: str'o Ansvar:2551 Ä.rsmeldit g - Larsnes skule - SFO skall yte tenester i semsvar med kreva Opplæringslova/forskrift/kommunale retningslinjer. skel strebe etter å gi eit SFO-tilbod til alle som treng det i småskulen (1.-4.k1.) følgie skulens mål og regler. "Sjå" kvar enkelt av dei 24 elevane. ha god økonomistyring. utøve tankåne og bruke PALS og der alle kjenner til hovudorda og vite kva desse betyr: ANSVAR - RESPE,KT- OMSORG. ha eit tett samarbeid med skulen. ha god komnunikasjon med foreldra. Nøkkeltal Budsjett 2013: Rekneskap pr : Ä.rsverk pr : 1,34 Ärsverk $ : 1,38 Antal brukarar pr :24 Antal brukarar pr : 24 Opningstid pr. veke: 22,5 t. Resultat Administrasjon: Administrasjonstid rektor er 2 tlv. Organisasjon: Opningstider: Kvar morgon 0710 til skulestart. Kvar ettermiddag 13l5/1615. SFGO har pr elevar. Larsnes SFO er størst i Sande - og billegast i h.h.t. bom/timar. Minstetida på SFO er 8 lv. Minstetalet for å halde ope er 6 born Tilsette: Det er 5 deltidstilsette i SFO, derav I m/fagbrev innan barne-og ungdomsarbeid. Sjukefrårver:.2,3%ó. Økonomi: Brukarbetali ng: , 5 0 kr, litt under budsj ettert. SFO gjekk litt i underskot, men dette har ei forklaring då overførte midlar frå annan kommune vart overført til skule (2550) - vårhalvåret. SFO har lite å rutte med på forbrukssida kr pr år. Resultatvurdering: r Ansvar 2551 hadde eit negativt økonomisk resultat pä32609 kr. Tenestetilbodet SFO yter, synes å vere bra. Innhaldet av SFO-dagen er forsvarleg. Tilbakemeldingane frå brukarane/foreldra viser å vere gode.. Planar/informasjon er prioriterte. SFO lagar Vr-ärsplanar og sender ut o vekeplan kvar veke. Skulen og SFO er inni sitt fierde år med PALS. PALS vert nytta dasles - os Mål for tenesta/ ansvarsf området (jf. verksemdsplan) :;3t-

34 Eining: LARSNES SKULE Teneste: Sro Ansvar:2551 Årsmelding - ut.i... SFO fär fleire born med ulike behov - alt ifrå diabetes og epilepsi til diverse matintoleranser. Det vert ei stor utfordring å halde seg oppdatert på alt dette. 2. Framandspraklege elevar. Denne gruppa har auka. Problemet synes å vere mindre viss borna har gått i barnehage og lært seg ein del <daglegdags>. 3. Hovudbasen til SFO er skulekjøkkenet. På sikt er dette ikkje tilfredstillande. Skulen må kunne gi tilbod om SFO til rundt 50 born innan 5 år. Då er plassmangel ein skikkeleg realite. Kommentar / vurdering Utifrå tildelte riunmer, så gar drifta rimeleg godt. Brukarundersøkingane syner at foreldra er nøgde med arbeidet som veí gjort. SFO har dyktige medarbeidarar som lagar til vekeplan, er kreative og følgjer opp kvar enkelt elev. I tillegg vert PALS brukt aktivt kvar dag

35 Eining: Sandsøy oppvekstsenter Teneste: skute Ansvar:2560 Årsmelding - Mål for tenesta/ ansvarsområdet (jf. verksemdsplan) Brukarar: Sandsøy skule har pr elevar i l.- lo.klasse. Skulen er tredelt. Overordna mål : o Yte tenester i samsvar med krava i opplæringslova m/forskrift Mål for Sandsøy skule: Trivsel, tryggleik og læring for alle ved Sandsøy skule Ärsplanen for skulen seier at : Vi vil ha ein skule der alle elevane o Lærer å lese, rekne og skrive på eit så høgt nivå som råd, tilpassa dei evnene dei har o Lærer å bruke digitale verl<tøy o Lærer å utvikle den kreative sansen o Lærer å samarbeide, ta initiativ og ta ansvar for seg sjølv og andre o Lærer gode arbeidsmåúar, god orden og åtferd o Har det godt og trivest i skulekvardagen Organisasion : Sandsøy oppvekstsenter er eiga eining som består av skule, barnehage og SFO. Organisatorisk ligg Sandsøy oppvekstsenter under rådmannen med einingsleiar som ansvarleg på eininga. Einingsleiar har ansvar for administrasjon, personal, økonomi og pedagogisk utviklingsarbeid. Tilsette : Sandsøy skule har gjennomgåande eit godt kvalifisert og stabilt personale. Det pedagogiske personalet tilfredstillar krava i lov/forskrift. Pr , var lærarressursen på ca. 560 o/o. Rektor hadde 62V' administrasjonsressurs. I personalet har vi både allmennlærarar, førskulelærar, spesialpedagogisk utdanning og faglærar med viktige fag for ungdomstrinnet. Assistentane er godt vaksne personar med lang erfaring, og reinhaldarane er dyktige medarbeidarar. Desse gruppene utgjorde ca l00yo stilling pr Det skal leggast stor vekf på fagleg kompetanse og serviceinnstilling frå personalet til brukarane. Økonomi: Nøkfern økonomi der alle partar mä spele på lag slik at ein bruker budsjettet til beste for alle i skulesamfunnet. Eininga skal driftast innanfor den samla ramma som vert gitt. Nøkkeltal Budsjett2013: Ärsverk pr : 7,5 Rekneskap 2013: ,13 Ärsverk pr. 3 l.l2.l3 :7,2 --33_

36 Eining: Sandsøy oppvekstsenter Teneste: skute Ansvar:2560 Å.rsmelding - Resultat Økonomi: o Sandsøy skule hadde eit overskot pä42 I 10, 87 kr Læringsmi lj ø/arbeidsmiljø : o Det store fleirtalet av elevane trivast godt på skulen. Det syner igjen i dei brukarundersøkingane vi har hatt (våren 20 I 3 og hausten ) og i elevsamtalane som blir gjennomførte i løpet av skuleåret. o Olweus-undersøkinga hausten 20 I 3 viste at det føregär svært lite mobbing ved skulen.. Foreldra gir jamt over gode tilbakemeldingar på det arbeidet som blir drive - det kjem fram på samtalemøte haust og vår.. I januar 2013 blei det montert ventilasjonssystem i administrasjonsfløya og dei tilsette gir uttrykk for at lufta er mykje betre. Når det gield temperatur, er det framleis ikkje sett inn tiltak i forhold til solskjerming. Dei tilsette gir uttrykk for at kvardagen er hektisk, men at dei likevel trivast med arbeidet og i kollegiet. Læringsutbytte : o Nasjonale prøver hausten 2013 synte middels for elevane ved Sandsøy oppvekstsenter o Varierande resultat på kartleggingsprøver på småskuletrinnet vãr 2013 Utfordringar.,Ä, skaffe kvalifiserte vikarar ved korttids- eller langtidsfråvær viser seg å vere utfordrande og krwjande. undervisning av elevar med stort aldersspenn. Mykje samanslåing av grupper - kan vere ei stor utfordring for lærarane.. Ä halde seg innan lowerket i høve framandspråklege elevar er vanskeleg. Å tilby valfag for elevane er vanskeleg.. A tilby språkleg fordjuping i framandspråk er vanskeleg..,{ jobbe for eit godt skulemiljø der alle trivast. Kommentar/ Vurdering Resultatvurdering økonomi : Stram økonomi i utgangspunktet. Grunna stort langtidsfråvær- sjukdom - har økonomien vorte betre gjennom året. Dei som er blitt tilsette har lågare løn enn dei som er ute i permisjon / sjukmeldingar. Vi har fått oppgradert dataparken, investert i smartboard og kjøpt inn ein del inventar. Dei tilsette har gjort ein god jobb for å sikre elevane eit godt tilbod innanfor dei tildelte rammene

37 Eining: Sandsøy oppvekstsenter Teneste: skute AnsYar :2560 Årsmelding - : Ut frå dei undersøkingane vi har hatt, ser vi at elevane liker seg godt på skulen, og dei uttrykkjer at dei i svært liten grad blir mobba. Vi må ha fokus på dei elevane som ikkje trivast så godt og prøve å lage gode relasjonar mellom elev/ elev og elev/ lærar. Skulen har i fleire år drive eit godt arbeid etter Olweus-programmet. Det vil vi halde fram med då vi ser på det som eit svært godt verkemiddel på dette området. Vi veit at mobbing blant elevar i grunnskulen er ei stor utfordring og at ein heile tida må ha dette arbeidet som eit prioritert område. Vi vil jobbe for at foreldra skal fä høve til å betre gi uttrykk for kva dei er nøgde med og kvar skulen har forbetringspotensiale. Skulen må i samarbeid med FAU greie å fä til at foreldra tek større del på foreldreundersøkingane vi gjennomfører i regi av Utdanni ngsdirekf oratet. Det å undervise i grupper der elevar har eit faktisk alderspenn på fire år set store krav til det pedagogiske personalet. Færre rammetimar i skulen i Sande fører Lil at det er mange timar læraren har grupper av elevar frå fleire klasser i lag. Slike grupper er svært arbeidskrevjande og slitande for arbeidstakaren. Dette kjem fram i samtalar med den enkelte lærar. Kvardagen for dei tilsette er hektisk. Dei som arbeider ved skulen er engasjerte, positive og motiverte for å gjere eit godt arbeid. FAU har hatt stort engasjement i og jobba godt for å auke trivsel blant elevane. FAU har greidd å finansiere, og fätt på plass eit stort klatretåm på skuleplassen - til stor glede for elevar og tilsette og for heile bygda. Resultatvurderins lærin gsutbvte : Når elevtala i klassene blir så små, skal det lite til for at resultata i dei ulike gruppene kan slå både positivt og negativt ut. Det skal lite til før det svingar, for kvar elev utgier ein stor prosent. Vi gled oss på elevane sine vegne ved gode resultat. Men vi veit og at vi må halde læringstrykket oppe og gi god tilpassa undervisning der vi ser at elevar strevar. På ein liten skule har ein god oversikt og vi kan raskf setje i verk tiltak når'vi ser det trengst. Interesserte foreldre, arbeidsvillige elevar og dyktige medarbeidarar er sjølvsagt vikfig for eit godt læringsutþte.,-3{-

38 - 3b -

39 Eining : Sandsøy oppvekstsenter Teneste: Barnehage TI Årsmelding - Mål for tenesta/ ansvarsområdet (jf. verksemdsplan) Brukarar: Pr 3l.l2.l3.var der 4barn (7 plassar) i Sandsøy barnehage. Barnehagen held til i eit vanleg bustadhus med dei fordelar og ulemper dette inneber. Sandsøy barnehage ligg ca 2 km frå skulen (der einingsleiar har kontorplassen sin ). Overordna mål : o Yte tenester i samsvar med krava i barnehagelova og rammeplan for barnehagar o Gje barnehagetilbod med god kvalitet til dei som treng det. Mål for arbeidet med barna: Barnehagane i Sande har ein felles visjon : "Bamehagane i vil i samarbeid med heimen gje barna ein trygg start på den livslange læringa i utdanningssystemet. Vi vil gje dei erfaringar og opplevingar som fører til ei positiv tilknyting til nærmiljøet. Vi vil oppdra barna til samarbeid og gjensidig respekt, og gjere dei i stand til å ta vare på kvarandre og seg sjølve.",4,rsplanen for barnehageåret vart godkjend i SU hausten 2012, og,arsplanen for barnehageåret vart godkjend i SU hausten Organisasjon : Sandsøy oppvekstsenter er ei eiga eining som består av skule, barnehage og SFO. Organisatorisk ligg Sandsøy oppvekstsenter under rådmannen med einingsleiar som ansvarleg for eininga. Ressursar : l. Tilsette : Barnehagen på Sandsøy er nøkternt drive, med minimumsbemanning når det gjeld pedagogar og assistentar. Pr var der pedagogisk leiar i 67yo stilling og assistent pä30 %. Einingsleiar hadde ein administrasj onsressurs pâ 30% Reingjeringsassistent i I 6 % stilling. 2.Økonomi :Barnehagen hadde i utgangspunktet nøktern økonomi, og alle har ei bevisstheit om dette og spelar på lag for å fti budsjettet til å strekke til. Grunna nedbemanning hausten lita gruppe barn - blei lønsutgiftene lågare enn rekna med - difor overskot i budsiettet Ïor 2013.

40 Einin g : Sandsøy oppvekstsenter Teneste: Barnehage Årsmeldiog - Nøkkeltal Budsjett 2013: Ärsverk pr :2.27 Resultat Rekneskap 2013: 992 I 46,65 Årsverk pr : 1,33 Brukarar o Bama gir uttrykk for at dei har det godt i barnehagen. Dei tilsette gir uttrykk for at barna trivst Foreldra gir jamt over gode tilbakemeldingar på det arbeidet som blir drive - det kom fram på brukarundersøkinga gjennomført våren Tilsette : o Dei tilsette gir uttrykk for at dei har det ok på jobb. r Dei tilsette gir uttrykk for at det å vere åleine på jobb over fleire timar kan føre til at ein kjenner seg utrygg. Organsisasion : Det er to tilsette på avdeling pr Økonomi: Sandsøy barnehage hadde eit overskot pä91 278,781<r Utfordringar Kommentar/ Vurdering Talet på barn går ned i bygda vår Det er viktig atleiar saman med dei tilsette har fokus på at tilbodet til barna og foreldra skal vere godt. Det vert gjennomført rutinemessig brukarundersøking om våren -mailtidleg juni. Samlokalisering barnehage/skule/sfo er på plass i løpet av mars 2014 Dei tilsette gir uttrykk for at tilbod om kurs og fagleg oppdatering/fagleg påffll er viktig for å halde på motivasjonen i arbeidet. Økonomi: God økonomi- har fätt oppgradert ein del leiker, inventar og data. -3(-

41 Eining: Sandsøy oppvekstsenter Teneste: sro Å.rsmelding - Mål for tenesta/ ansvarsområdet (jf. verksemdsplan) Brukarar: Ni bam har nytta tilbodet ved Sandsøy SFO våren 2013, og åtte barn har nytta tilbodet hausten 2013, Overordna mål : o Yte tenester i samsvar med opplæringslova m/forskrift, og vedtekfene for SFOordningane i Sande.. Gje SFO-tilbod til dei som treng det. Mål for Sandsøy SFO :. Gje barna ein trygg, triveleg og lærerik stad å vere Organisasjon : At alle som arbeidar pä SFO er gode leiarar for barna. Tilsette : Einingsleiar er administrativ leiar - 8% administrasjon. Ein assistent har hovudansvaret for Sandsøy SFO. Det skal leggast vekt på fagleg kompetanse og serviceinnstilling frå personalet til brukarane. Mål : Ä gjere det attraktivt å arbeide på SFO. Økonomi : Eininga skal driftast innanfor den samla ramme som vert gitt. Budsjettet var lagt opp etter talet på bam i Ein er vand med ein stram økonomi der alle spelar på lag slik at ein bruker budsjettet til beste for SFO. Nøkkeltal Budsjett 2013: kr Ärsverk pr : 0,38 Rekneskap 2013: kr ,44 Ärsverk pr : 0,36 Resultat Brukarar: Alle søkarane har ått plass og har eit godt tilbod, tilpassa behovet til bama og foreldra. Det har vore gitt rom for ekstra plass i periodar, då vi har hatt plass og rom for det. Gode tilbakemeldingar frå foreldra - bama trivast på SFO Organisasion : Organisatorisk har det vore stabilt ved Sandsøy SFO. Tilsette : Den tilsette assistenten uttrykkjer at ho har det ok på jobb og at ho trivest godt saman med batna. Jobben vil til tider bli noko einsam då der ikkje er andre vaksne i avdeling. Økonomi Sandsøy SFO hadde i 2013 eit overskot på kr 7 584,5ó kr Utfordringar Åñtat<ivikar. - 3q-

42 Eining: Sandsøy oppvekstsenter Teneste: sro,4,rsmeldiog - Kommentar/ Vurdering Økonomi: Lønsutgiftene har vore nær nøyakfig dei same som i {or, i tillegg har det vore små vikarutgifter dette året. Har hatt høve til å kjøpe inn ein del inventar og utstyr. Brukarar: Bama som har plass på SFO ser ut til å trivast godt. Så langt det er mogeleg, far barna velje aktivitetar ettet interesse, men når det berre er ein vaksen på jobb, må likevel tryggleiksomsyn styre ein del av aktivitetsval. Wg: Det er berre ein tilsett i avdeling i SFO-ordninga, difor er ordninga sårbar i høve fråvær Framover: SFO-ordninga fungerer godt i dag, og vi ser at fleire av barna som høyrer til Sandsøy oppvekstsenter no nyttar seg av tilbodet. 75 %obama i l.-4.klasse nyttar seg no av tilbodet. 4o-

43 Eining:Kvamsøy oppvekstsenter, skule Teneste:z3tz Årsmelding - Mål for tenesta/ ansvarsområdet (if. verksemdsplan) MåI: Drive skule etter gjeldande lover og føreskrifter Alle skal kjenne seg inkludert Alle skal trivast og ha det bra Alle skal oppleve meistring og utvikling i samsvar med evner og føresetnader Bruke PALS som metode Brukarar: Pr hadde skulen 36 elevar Organisasjon: Kvamsøy skule er fire delt: l. og 2.klasse er 6 elevar, 3. og 4. klasse er 9 elevar, 5.- T.klasse er 12 elevar og 8.-lO.klasse er 9 elevar. Tilsette: Dei tilsette er svært stabil arbeidskraft. Dei har lang erfaring i yrket og gjer ein samvitsfull og god jobb. Kompetansen i dei ulike faga er godt dekt. Vi har ein ufaglært lærar. Økonomi: Rekneskapen for Kvamsøy skule gjekk i minus med kr Nøkkeltal Budsjett 2013: Ärsverk pr : 7,9 Resultat Økonomi: Lønnsutgiftene vart mykje høgare enn budsjettert. Rekneskap 2013: Ärsverk or. 3 l.l2.l3 7.2 Brukarar: Elevane trivst godt på skulen. Resultat på nasjonale prwer og karaktersnitt for avgangselevaneet høgl Tilsette Stabilt personale Økonomi -4/ -

44 Eining:Kvamsøy oppvekstsenter, skule Teneste:zstz Årsmelding - Utfordringar Tid til kompetanseheving og utviklingsarbeid Kommentar/ Vurdering Resultawurdering økonomi o Ekstra klassedeling haust 2013 o Ekstra vikarutgifter (organisasjonsarbeid, møteverksemd) Når underskotet ikkje vart større, er det ulike refusjonar som ikkje er budsjettert, som er årsaka til det. -/2 -

45 Einin g :Kvamsøy oppvekstsenter, barnehagen Teneste: zszz Årsmelding - Mål for tenesta./ ansvarsområdet (if. verksemdsplan) Viser til årsplan for meir informasjon om bamehagen Brukarar: hadde bamehagen fire bom. Desse ñr eit tilbod over fire dagar barnehageåret 20t3lt4 I tillegg tek bamehagen i mot 3 born frå SFO siste del av dagen ( ca 20min) Mål for Kvamsøy bamehage: Kvamsøy barnehage vil skape eit trygt miljø som stimulerer og inspircrer til utvikling. Vi vil skape ei atmosfære som er prega av respekt, samhald og glede gjennom god kommunikasjon mellom alle menneska i barnehagen. Styringsdokumenta for bamehagen er Barnehagelova og Rammeplan for bamehagens innhald og oppgåver. Organisasjon: Kvamsøy barnehage er del av Kvamsøy oppvekstsenter og held til i eigne lokale i tilknyting til skulen og gymnastikksalen. Kvamsøy oppvekstsenter ligg under rådmannen med einingsleiar som driftsansvarleg. Tilsette: Kvamsøy barnehage har minimumsbemanning med 4 tilsette. Det er pedagogisk leiar (på dispensasjon frå veke 43), to assistentar og reinhaldar. Økonomi: Rekneskapen syner eit positivt resultat på kr I ,- Nøkkeltal Budsjett 2013: I Ärsverk pr : 2,25 Resultat Rekneskap 2013: I I Ârsverk or : 1.46 Brukarar. Barnegruppa har fungert svært godt. Borna trivst godt og har fin utvikling. Brukarundersøkinga i juni synte svæft godt nøgde foreldre. I haust var foreldra misnøgde med vikarsituasjonen. Dette har vorte betre. Organisasjon: Åpningstida vart hausten 2013 redusert med ein dag. Tilsette: Pedagogisk leiar med godkjent utdanning gjekk frå veke 43 over i stilling ved skulen. driven. Dei tilsette trivst sodt i iobben sin. Arbeidsplassen ber Bamehagenen blir godt -73 -

46 { î V Eining :Kvamsøy oppvekstsenter, barnehagen Teneste: zszz Årsmelding - preg av at dei tilsette er engasjerte, delaktige og flinke arbeidstakarar Økonomi Økonomien syner eit positivt resultat. Dette på grunn av lågare lønnsutgifter Utfordringar Vikarsituasjonen har periodevis vore utfordrande. Dette er spesielt vanskeleg i og med at der er berre ein påjobb. Kommentar/ Vurdering -/4

47 { Eining :Kvamsøy oppvekstsenter, SFO Teneste:2907 r V Årsmelding - Mål for tenesta/ ansvarsområdet (if. verksemdsplan) Brukarar: hadde SFO 12 born (7 har eit tilbod dei betalar for, medan 5 av borna har eit gratistilbod pga at dei ventar på skulebussen) Overordna mål: Drive SFO etter gjeldande vedtekfer og lowerk. Organisasjon: SFO er del av Kvamsøy oppvekstsenter. Eininga ligg under rådmannen med einingsleiar som drift sansvarleg. Tilsette: Der er to tilsette i SFO. Vi har eit samarbeid med barnehagen på slutten av dagen. Dette personalet kjem i tillegg Økonomi: Rekneskapen i SFO syner eit positivt resultat päl<r Nøkkeltal Budsjett20l3: Årsverk pr : 0,3 1 Resultat Brukarar: Arbeidet med PALS som metode gjev resultat Boma trivst godt og har eit godt tilbod i SFO Organisasjon: Uendra Rekneskap 2013:ll4 064 Arsverk pr. 3 l.l2.l3: 0.33 Tilsette: Dei tilsette har lang erfaring med å drive SFO, og gjer ein svært god jobb Økonomi: Rekneskapen for SFO gjekk i pluss med: Dette sþldast sjukelønsrefusjonar, lågare lønnsutgifter og forbruk - /r-

48 .'*:ijj EÍning :Kvamsøy oppvekstsenter, SF'O Teneste:zsoz -4 -

49 Årsmelding - Eining: Heimetenesta Teneste: o Heimesjukepleie. Heimehjelp o Rus/psykiatriteam. Dagsenter for mennesker med psykiske lidingar o Dagsenter for eldre/mennesker med demens o Nattenesta o Sandetun bufellesskap o Støttekontakt til brukarar i heimetenesta. Tryg g leiksalarmar/hjelpem iddelform id ling Målfor tenesta/ ansvarsområdet [f. verksemdsplan) Pasientar: Tenestene vi yter til pasientane er heimla i Helse- og omsorgstenesteloven Heimetenesta skal yte gode tenester til sine innbyggarar innanfor tenesteområda som ligg til eininga. Pasientane skal oppleve at deifår rett teneste til rett tid, når dei har behov for det og når deifyller vilkåra for å få tenester. Pasientane skal behandlast med respekt og verdigheit ved utføring avoppgåvene. Organisasjon: Heimetenesta skal vere organisert på ein slik måte at vi greier å ímøtekomme behova til befolkninga, mellom anna krev dette at vi har døgnkontinuerlige tenester innanfor nokre områder. Medarbeidarar: Medarbeidarane i heimetenesta skal ha høg fagleg kompetanse og oppleve at dei har ein trygg arbeidsplass, der dei kan utøve yrket sitt på ein god og trybg måte. Det skal arbeidast for medarbeidarane skal oppleve arbeidsmiljøet som godt, og at den einskilde medarbeidar skal ha lyst til å gå på jobb og trives der. Økonomi: Heimetenesta skal drivast forsvarleg innanfor dei rammene som vert tildelt. Nøkkeltal Budsjett 2013: Ärsverk pr ,2 Resultat Rekneskap 2OL3= ,- Ärsverk pr : 35 Heimesjukepleie: Pasientane i heimetenesta er ei samansett gruppe. Nokre treng hjelp til enkle t ng som hjelp til å administrere legemidlar eller hjelp tilvask i huset, medan andre treng hjelp til stell av avanserte sår, kompliserte medisinske behandlingar eller omsorg ved livets slutt. Vi har ytt tenester i ulikt omfang til om lag 155 pasientar i aldersgruppa 4-96 år. Pasientane harfått gode og tilpassa tenester ut i frå den einskilde sitt behov. Vi skulle starte med førebyggande besøk til eldre over 75 år, av ulike årsaker vert dette ikkje starta før våren i V7

50 Årsmelding - Eining: Ileimetenesta Teneste:. Heimesjukepleie. Heimehjelp o Rus/psykiatriteam o Dagsenter for mennesker med psykiske lidingar. Dagsenter for eldre/mennesker med demens. Nattenesta o Sandetun bufellesskap o Støttekontakt til brukarar i heimetenesta. Tryg g Ieiksalarmar/Hjelpem iddelform idl in g Dagtilbod til eldre: Vi har i 2013 hatt ope 3 dagtilbod, vi har 2 dagtilbod for eldre, eit ved Sandetun bufellesskap som er ope to dagar i veka, og eit på Høgtun på Kvamsøya, som er ope ein dag iveka, Dagtilbodet på Kvamsøya vert organisert i samarbeid med Kvamsøy helselag. Det er 8-12 personar som nyttar seg av dagtilboda dei dagane det er ope. Rus/Psykiatriteam: Frå januar 2013 blei rus/psykiatriteamet oppretta. Vi fikk midlar til oppretting av ei 50% stilling i tillegg til det vi hadde 1räfør.l tillegg til å vidareføre eksisterande tilbod, har denne styrkinga i hovudsak gått til äfølgje opp yngre brukarar, med samansette behov. Det har vore stor variasjon i kor mange som har nytta seg av den nye satsinga. lnnanfor denne tenesta driftar ein også dagtilbodet på SjØkanten, her er ope 3 dagar i veka for ei samansett gruppe, samt 1-2 dagar for yngre brukarar. Organisasjonen: I Heimetenesta må dei ulike faggruppene samarbeide tett med kvarandre. Det er viktig at pasientane opplever kontinuitet og at dei er trygge på tenesteapparatet. Heimetenesta har tilbod om døgnkontinuerlige tenester der dette er naudsynt ut i frå faglege vurderingar og omsynet til forsvarlegheit. Organiseringa er slik at dei med mest omfattande tenestebehov i stor grad bur i bustadar lokalisert i nærleiken av omsorgsbasen på Larsnes. Det vert og ytt omfattande hjelp i heimar andre stadar i kommunen. Pasientane skal oppleve at dei kan få hjelp der dei bur. I 2013 har heimetenesta opplevd stort press på omsorgsbustader. Vi har hatt overbelegg som har variert i tal frå 3-6. Pasientane som utgjer dette overbelegget, har budd på rom utan eige bad og toalett, og på dobbeltrom. Dette er ikkje tilfredsstillande. I tillegg har det vore overbelegg også på sjukeheimen, slik at det ikkje har vore mogleg å få gitt tidsavgrensa opphald og avlasting til alle med behov innanfor rimelig tid. Det har då vore naudsynt å auke opp tilbodet i heimen, noko som har ført til bruka av ekstra ressursar i periodar. Medarbeidarane: Heimetenesta har medarbeidarar som har arbeidd lenge i organisasjonen, og dei har god oversikt og høg kompetanse. Medarbeidarane er sjølvstendige og er svært fleksible. Mange har vidareutdanning innan ulike områder. Vi har no 2 sjukepleiarar som tar vidareutdanning i psykisk helsearbeid og ein sjukepleiar som tar vidareutdanning i kreftomsorg. Desse tre er ferdig med vidareutdanninga -/(-

51 ,Å,rsmelding - Eining: Heimetenesta Teneste:. Heimesjukepleie. Heimehjelp o Rus/psykiatriteam o Dagsenter for mennesker med psykiske lidingar o Dagsenter for eldre/mennesker med demens Nattenesta o Sandetun bufellesskap o Støttekontakt til brukarar i heimetenesta. Tryg g leiksala rmar/hjelpem iddelform id I in g vâren2ol4. Vi har og fleire utan formell utdanning som har starta eit þpfor å verte helsefaga rbeidarar. Heimetenesta har framleis alternativ turnus der medarbeidarane arbeider vakter på 13 timar, nokre dagar i veka, helst på helg, mot å få lenger friperiodar i løpet av ein turnus. Dette har ogførttil at dei berre trenger å arbeide 4. kvar helg. Dette er ei ordning som må ha godkjenning av arbeidstilsynet. Vi har godkjenning til 8, mai 2014 og det vert søkt om vidare dispensasjon, då evalueringa viser at dette er ein måte medarbeidarane Ønskjer å arbeide på. Ordninga er frivillig. Vi har og i 2014 vidareført ordninga med fast vikar. Dette er noko som fungere godt. Dette gjer at medarbeidarane får fast tilsetjing i høgare stilling. Dei får da fast lønn og arbeider når det er ledige vakter. Sjukefråveret har gått ned på nokre områder og opp på andre områder i Ein del av dette er planlagde operasjonar, og ting som ikkje har noko med jobb å gjere. Men vi høgt arbe dspress overtid i ein arbeidssituasjon, kan vere med på å auke fråveret. Dette setter vi fokus på, og vi må arbeide for at arbeidssituasjonen er slik at medarbeidarane våre kan stå i arbeid. Utfordringar I 2013 har vi hatt pasientar i overbelegg både ved Sandetun bufellesskap og ved Haugetun. I tillegg har vi hatt dårlige pasientar som har krevd mykje oppfølging. Denne situasjonen forandrar seg undervegs, men over tid ser vi at vi har for lite vikarar med fagkompetanse, ved stort fråvær. Dette aukar presset på dei medarbeidarane som er på jobb, og som gjerne må ta på seg ekstravakter, eller får ekstra oppgåver utover det dei har til vanlig. Vi har ordning med fast vikar, som gjer at vi kan få på plass personar i faste stillingar, men det dekker ikkje alle behov. Det er og utfordrande at vi ikkje har nok rom av god nok kvalitet for pasientane våre, når deitreng eit slikt tilbod. Dette er vel på veg til årette seg på sikt, men vi ikkej vere på plass før tidligst hausten 2015, så vi står framfor eit og eit halvt år til med utfordringar knytt til rom/bustader, og pasientar som må bu i midlertidige/provisoriske løysingar. Dette er utfordrande både for pasientane og medarbeidarane. -42-

52 Årsmelding - Eining: Heimetenesta Teneste:. Heimesjukepleie o Heimehjelp. Rus/psykiatriteam. Dagsenter for mennesker med psykiske lidingar o Dagsenter for eldre/mennesker med demens. Nattenesta Sandetun bufellesskap o Støttekontakt til brukarar i heimetenesta. Tryggleiksalarmar/Hjelpem iddelform idling Kommentar/ Vurdering Einingfor heimetenesta harfåtttilført midlar i2073, men går likevel med underskot. Dette skuldast ekstra innleige av vikar til pasientar som har rett på naudsynt helsehjelp. På grunn av mangel på vikarar med rett kompetanse har det vore naudsynt å bruke personell som utløyser overtid. Dette er ikkje gunstig over tid, da vi aukar presset på den einskilde arbeidstakar. Det har i arbeidet med Helse- og omsorgsplan vore meldt inn behov for auke i administrative ressursar i eining for heimetenesta. I heimetenesta er det berre leiar som har avsett tid til administrasjon. Nokre oppgåver kan delegerast til andre, men det meste fell på leiar. Det vert vanskelig å prioritere anna enn dagleg drift, noko som gjer at det vert brukt mindre tid på å utvikle tenestene på ein tilfredsstillande måte. Det er over 50 t lsette i heimetenesta som skalfølgjast opp, på ulike områder. Det vert brukt mykje tid på dei som er ute i sjukmelding, og tilsvarande mindre tid på dei som faktisk er på arbeid. Dette er ikkje ein tilfredsttillande situasjon å vere i. Heimetenesta har auka både i omfang og kompleksitet siste åra, noko som krev at det vert jobba kontinuerlig med å utvikle gode tenester, samt å sørgje for at pasientane får rett hjelp når dei har behov for det. Medarbeidarane i heimetenesta strekker seg langt og er fleksible. Det vert gjort ein god jobb innanfor dei rammene som er tilgjengelig. Det er viktig å ha fokus på godt arbeidsmiljø, og legge til rette for at folk trivast på jobb. Dette vil det verte jobba vidare med i2014. Arbeidet med Helse- og omsorgsplanen som vart gjort i 2013 var positivt. Resultatet vil kunne vere med å skape gode tenester for framtida. --Ç -

53 Eining Sandetun sjukeheim Teneste: Ä.rsmelding Sande kommune Ansvar 3270 Sandetun buavdeling Ansvar 3271 Sandetun kjøkken LOVGRUNNLAG. Helse- og omsorgstenestelova seier noko om kommunen sitt ansvar for helseteneste, formål og oppgåver. Helse- og omsorgstenestelova $ 3-1 seier dette om kommunen sitt overordna ansvar for helse- og omsorgstenester: <<Kommunen skal sørge for at personar som oppheld seg i kommunen tilbydast naudsynte helse- og omsorgstenester.>> S 1-1 punkt 1. seier at lova sine formål er <<å forebygge, behandle og tilrettelegge for meistring av sjukdom, skade, lidelse og nedsett funksjonsevne.>r Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstenesten skal vere med på å sikre at personar som mottek pleie- og omsorgstenester etter helseog omsorgstenestelova får ivareteke sine grunnleggande behov med respekt for det enkelte menneske sin sjølbestemmelsesrett, eigeverd og livsførsel. Denne og andre forskrifter er med på å utforme korleis dei tilsette i eininga kan arbeide og kva teneste ein tilbyr. MAL Mål for tenesta/ ansvars-området fif. verksemdsplan) Brukarar: Eining Sandetun sjukeheim skalvere eisamordna og heilskapleg teneste. Vi legg vekt på å ivareta individuelle behov, og å ha eit fagleg og kvalitativt høgt nivå på tenestene. Organisasjon: Eining Sandetun sjukeheim skal vere ein open og trygg organisasjon med god kommunikasjon mellom dei ulike faggruppene og leiar/ad min istrasj on. Tilsette: Eining Sandetun sjukeheim skal legge til rette for eit godt arbeidsmiljø der trivsel,fl eksibilitet oq faoleo utviklino er sentralt. -9/ -

54 Eining Sandetun sjukeheim Teneste: Årsmeldiog Sande kommune Ansvar 3270 Sandetun buavdeling Ansyar 3271 Sandetun kjøkken Forebyg g i n g av sj u kefråver og tilretteleg g in g/oppfø I g i n g av sjukemeldte skal ha høg prioritet. Seniortiltak skal iverksettast så langt det er mulig for drifta av sjukeheimen. Kompetansheving skal vektleggast til ei kvar tid, på dei område der ein har behov for å styrke kunnskapen til dei tilsette. Økonomi: Eining Sandetun sjukeheim skal så lenge det er forsvarleg drivast innanfor dei budsjettrammene som til ei kvar tid vert gitt til sjukeheimen. Nøkkeltal Ansvar 3270 Sandetun buavd. Ansvar 3271 Sandetun kiøkken Rekn.2013 Rev. Budsjett 2013 Awik ,172,433kr l7,16l,200kr +988,766kr Awik Rekn Rev.budsjett ,140,678k1 1,895,00Okr -245,67ïkr Resultat Ansvar Sandetun buavd. Sandetun kiøkken Årsverk pr adm.still/leiar Ärsverk pr ,88 1,0 adm.stilvleiar 3,5 3,63 Brukarar/pasientar: Eining Sandetun sjukeheim har 32 plassar, alle einerom utanom eit av dei, der 2 mindre rom er knytta til eit bad og toalett. Pasientane på sjukeheimen har oftast fleire diagnoser og omfattande pleiebehov. Det vert difor etter søknad frå sjukehuset eller heimen innvilga flest vedtak om langtidsopphold har vi som i tjor merka ei særskilt auke i hjelpetrengande eldre demente. Mange har vore -ç2 -

55 Eining Sandetun sjukeheim Teneste: Årsmeldiog Sande kommune Ansvar 3270 Sandetun buavdeling Ansvar 32TL Sandetun kjøkken alvorleg sjuke lenge og r eit omfattande hjelpebehov. Det har vore til stor nytte at vi har ei avdeling der vi kan skjerme pasientane for inntrykk utanfrå. Behovet for avlastningsopphold for ulike pasientkategoriar har auka i Vi har og innvilga dagopphald i lengre perioder. Både avlastnings- og dagopphald kan virke forebyggande og utsette behovet for langtidsplass i sjukeheim. Pärørande får på denne måten hjelp og støtte slik at den demente kan bu lenger heime. Vi innvilgar og tidsavgrensa opphold i sjukeheim, både td. til demente som treng utredning og til pasientar som er utskrivingsklare frå sjukehuset og treng opptrening. 1.januar 2012 va t Samhandlingsreforma innført og dei utskrivingsklare pasientane på sjukehus vert sendt tidlegare tilbake til heimkommunen. Sjukeheimen merkar at pasientane er dårlegare når dei kjem frå sjukehus og vitek ofte imot pasientar med krevande diagnoser. Nokre pasientartreng, i kortare eller lengre perioder, 1:1 bemanning heile døgnet har vi hatt eit stort overbelegg på sjukeheimen, på det meste opp i 10 pasientar. Vi har løyst utfordringane ved å dele av ei stove med skillevegg, ta i bruk kontorlokale og etablere dobbeltrom. Dette har igjen Íørltil meir misnøye frå pårørande. Organisasjon Eining Sandetun sjukeheim er organisert i 3 pasientgrupper. 2 avdelingar i 2. etasje for det meste for dei med somatisk sjukdom, og ei avdeling i 1. etasje for pasientar med demens-sjukdom. Dette er ei avdeling der det er mogleg å skjerme dei pasientane som treng det. Gjennom avdelings - og personalmøter har det vore etterstreba jamn kommunikasjon og informasjonsflyt mellom leiing og personalet. Faste møter og god dialog med verneombod og tillitsvalte er og eit mål ein arbeider etter. Sjukeheimen har eit nært samarbeid med helseavdelinga gjennom tilsynslege og ffsioterapeut. Sjukeheimen har eit godt samarbeid med heimetenesta/kommunelege gjennom tiltaksmøte, der sø knadar vert vurdert og oppgåver fordelte. Kjøkkenet er eit eige ansvar under sjukeheimen som yter tenester til sjukeheimen, heimetenesten og heimebuande. Kiøkkenet leverer mat til ulike kommunale møter oo liknande -t3 -

56 Eining Sandetun sjukeheim Teneste: Årsmelding Sande kommune Ansvar 3270 Sandetun buavdeling Ansvar 3271 Sandetun kjøkken Kjøkkenet har som tilby saltil private personar etter evne. Dei har levert stabile og gode tenester i året som har gått. Sal av middag til heimebuande har halde fram med å auka i Tilsette/Kompetanse. Eining Sandetun sjukeheim har ved slutten av årsverk tilsaman, då er deifaste vikarane medrekna. Sjukeheimen har siste året tilsett vikarar i faste stillingar for å ha ei mest mogleg stabil dekning av vikarar ved fråver. På den måte kan og dei som ønskjer det fàhøgare stillingsprosent. Det har vore ei stor utskifting av tilsette som har gått av med pensjon på sjukeheimen. Det har teke tid å rekruttere nye fagpersonar, men etter kvart har vi lukkast med det. Som eit rekrutteringstiltak har sjukeheimen gitt fast stilling med atterhald om greidd teoretisk og praktisk eksamen, til 3 vaksne pleiemedarbeidarar som har starta grunnutdanning som helsefagarbeidarar ved Herøy vidaregåande skule. Dei var ferdig med den teoretiske delen i desember Overbelegget førte til at vi i perioder hadde eit stort behov for ekstravakter i Det har vore ei positiv utvikling på sjukeheimen at unge studentar som tek seg fri frå studiane ei tid, ønskjer å arbeide på sjukheimen. Det har igjen ført til stabil og betre tilgong på vikarar. Det er ei administrativ stilling knytta til sjukeheimen gjennom einingsleiar.vi deler elles sekretær gjennom seruicekontoret med deito andre einingane i pleie og omsorg. Sjukefråveret har siste året vore 1 1,02o/o i snitt i buavdelinga, på kjøkkenet 6,05%. Arbeidet med forebygging av sjukefråver og god dialog og oppfølging av sjukemeldte er eit vedvarande og viktig arbeid. Det vert satsa på forebygging gjennom innkjøp og motivering til bruk av hjelpemiddel. Erfaring viser at sjukefråver er samansett og sjeldan har berre ei årsak. Det er likevel ikkje til å underslå at muskel- og skjelettlidingar er ein stor del av årsaka til langtidsjukefråveret på sjukeheimen. I arbeidet med sjukefråver er StaminaHelse bedriftshelseteneste og NAV arbeidslivssenter i Alesund ein støttespelar. I tillegg til dei ufaglærte som starta på grunnutdanning, har sjukeheimen ein siukepleiar under vidareutd anning i kreftsiukepleie 14-

57 Eining Sandetun sjukeheim Teneste: Årsmelding Sande kommune Ansvar 3270 Sandetun buavdeling Ansvar 3271 Sandetun kjøkken ved Høgskulen i. Denne vidareutdanninga gjev kompetanse som sjukeheimen har stor bruk for. Leiar i eininga tok våren 2013 eksamen i delstidsstudiet Helse og omsorg i plan ved Høgskulen ivolda saman med leiar i heimetenesta Sjukeheimen tek imot praksiselevar frå vidaregåande gjennom heile året. Vi har og ein lærling i eininga. Sjukeheimen er innmeldt i Noklus for å sikre at vi utfører laboratorietenestene våre korrekt. I tillegg tiljevnlege tilsyn frå Noklus har ein av sjukpleiarane saerleg ansvar for laboratoriet og vert kursa i dette. Personalet reiser jevnleg på aktuelle kurs, ofre isamarbeid med Helseforetaket. er med ieit Geriatriprosjekt saman med Herøy kommune og medisinsk avdeling ivolda. Dette prosjektet står m.a ansvarleg for ein Fagdag kvart år, der ein tek opp aktuelle og viktige tema. Økonomi. Eining Sandetun sjukeheim. ( Ansvar Rekn.2013 Rev.budsiett 2013 Awik I l2kr Okr kr Sjukeheimen fekk tidleg i2013 tilført midlar då lønsutgiftene var svært høge pga. stort overbelegg og pasientar med krevande diagnoser. Det krevde styrking av personalet. Det store overbelegget synte seg ved slutten av äret ä gi auke i brukarbetalinga slik at sjukeheimen kom ut i pluss. Dette var vanskeleg å forutsjå eksakf på førehand. På driftssida er det særskilt medisinsk forbruksmateriale/kjøp av matvarer og inventar som har gitt overforbruk. -.1r

58 Eining Sandetun sjukeheim Teneste: Ärsmelding Sande kommune Ansvar 3270 Sandetun buavdeling Ansvar 3271 Sandetun kjøkken Utfordringar 2013 har vore svært utfordrande m.o.t å dekke behovet for pa sjukeheimen. Overbelegget har vore stort det meste av aret og det har vore vanskeleg å halde seg innafor dei økonomiske rammene som vart gitt. Den største utfordringa er pasientar med demens - sjukdom som enten treng avlastning/dagopphald eller langtidsplass med skjerming. Vi har ikkje klart å etablere dagtilbod for pasientar som har fast plass pga. det store presset på sjukeheimen. Vi har og ei utfordring i rekruttering og kompetanse, spesielt med tanke på at vi siste åra har hatt ei stor gruppe hjelpepleiarar som har gãút av med pensjon. Overbeleggetfører med seg auke i behovet for fagkompetanse og det har ikkje vore like lett å ñ den på plass raskf nok, kvaliteten på tenestene kan difor stå i fare for å verte redusert meir enn ønskjeleg. Vi har og merka at krava fräpãnørande har vorte tydelegare og både dei uformelle og formelle klagene har auka. Arbeidet med sjukefråversforebygging og oppfølging av sjukemeldte er ei stor utfordring. Det gjeld å sette inn dei rette tiltaka til rett tid. Det kan og vere ei utfordring m.o.t. arbeidsmiljøet ved stort arbeidspress og mange ufaglærte. Oppfordringane til å ta ansvar for eiga helse må vidareførast og sjukeheimen ønskjer å stimulere personalet til å vere aktive gjennom ulike tiltak. Kvalitetsikringsarbeid er ein viktig del av kvardagen, innføring i bruk av Kvalitetslosen er eit godt hjelpemiddel for alle tilsette i dette arbeidet. Kommentar/ Vurdering Aret 2013 har vore krevande for sjukeheimen då overbelegget og presset mot tenestene og kvaliteten på det vi gir har vore konstant. Lover og forskrifter er bakteppet for arbeidet vi skal utføre og både dei administrative og faglege krava vi står overfor har vore store og samansette. I denne situasjonen har dei tilsette gjort ein stor innsats for å halde <hjula i gong>. Noko av det mest positive som har skjedd i aret som har gält, er arbeidet med ein Helse -og omsorgsplan som kan vise veg i arbeidet med å peike på kva tenester brukarane /pasientane har bruk for. Målet må vere å utvikle og etablere gode tenester for framtida.,5-b -

59 Eining: Eining for funksjonshemma.â.rsmelding - Ansvar:3230 Elvebakken, Elverom og 5 andre bustadar Støttekontakt Hjelpemiddel Mål for tenesta/ ansvarsområdet (if. verksemdsplan) Vedtak på teneste vert fatta etter Helse og omsorgstenesteloven $ 3-2 praktisk bistand og opplæring, støttekontakt, avlastning og $ 3-6 omsorgslønn. $9, bruk av tvang og makt ovanfor personer med psykisk utviklingshemning. Helsepersonell lova: Forsvarleg, Kompetanse, Ansvar, Teieplikt m.m. Lov om pasientrettigheter: Brukarmedverlcrad, rett til individuell plan. Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetenesta. Formålet med forskrifta er å bidra til fagleg forsvarlege sosial- og helsetenester og at sosial- og helselovene vert oppfylt gjennom krav til systematisk styring og kontinuerlig forbetringsarbeid i tenestene. HOVT]DMÅ TON EININGA FOR F'TJNKSJONSIIEMMA Eininga for funksjonshemma skal vere ei samordna og heilskapleg teneste. Vi legg vekt på å ivareta individuelle behov, og å ha eit fagleg og kvalitativt høgt nivå på tenestene. Hovudmålet er delt opp i 4 delmål:. Delmål 1: Gi brukarane ei fagleg og individuelt tilpassa teneste innanfor tildelte rammer.. Delmål2: Rekruttere personell og auke kompetansen i personalgruppa.. Delmål 3: Jobbe for å redusere sjukefråværet og for å skape eit godt arbeidsmiljø.. Delmål 4 A: Bygge ein god struktur i eininga rundt fl av informasjon og samarbeid.. DelmåI4 B: Jobbe for eit godt samarbeid ekstemt mellom eininga og pärørandel verje og andre samarbeidspartar. Nøkkeltal Budsjett 2013 : 11,928,700 Rekneskap 2013 :10,783,605 (pluss 1, ),A sverk pr : 24,55 Årsverk pr : 24,55 Tilsette: 36 Resultat Eininga har i2013 eit resultat på pluss-sida med 1, ,- Det som har gjort utslag er meirinntekter i form av sjukelønnrefusjonar og refusjonar for ressurskrevande tiltak. Sistnemnte er vanskeleg å budsjettere med då det ikkje vert gjort rekneskap før ved årets slutt, og at endringar i høve innslagspunkt og dekningsgrad kan variere noko frå år til år. Dette er ein stor inntektspost for eininga, og har for 2013 gitt utslag ihøve budsjett, denne gongen på pluss-sida. Eininga har også i20i3harlagrmykje vekt på å drive ei nøktem og effektiv drift, og hatt fokus på å innarbeide gode kostnadssparande rutinar. Eininea har og hatt eit stort -s7 - I

60 Eining: Eining for funksjonshemma Årsmetding - Ansvar:3230 Elvebakken, Elverom og 5 andre bustadar Støttekontakt Hjelpemiddel fokus på kvalitet i tenesta, gjennom fagleg og individuelt tilpassa tenestetilbod til brukarane, men slit med å imøtekome behovet lor møter og for samarbeidsfora innanfor tildelte rammer. Sjukefråværet har jamt over vore stabilt lavt siste 4-5 âra, men var i2013 i Lkvartal opp i24,7o/o. Samla for heile året vart 12,95o/o, men ned på 4% i slutten av året. Sjukefråværsarbeidet krev mykje førebygging og tilrettelegging og er eit høgt prioritert område framover, der auka arbeidspress for personalet og store krav til kompetanse er nokre av utfordringane vi må forhalde oss til. Utfordringar Det vil kome eit auka behov for tenester dei komande åra. Mange eldre brukarar vil dei komande åra trenge mykje meir hjelp enn dei har pr. i dag. Det vil gjere at ein treng meir ressursar til stillingar og ein vil ha behov for å rekruttere fleire personell. Vi ser og at det er mange barn og ungdommar som vil trenge hjelp frå denne eininga. Mange har diagnosar som autisme, asberger syndrom og svært mange har behov for hjelp frå fleire einingar. Dette vil krevje gode samarbeidsrutine på tvers av einingane og fokuset bør vere på å utnytte kompetanse og ressursar best mogeleg. stabil personalgruppe. Det er vanskeleg å få vikarar og dette fører til ei meirbelastning på personale som då må stille opp å jobbe ekstra helgar og også ei dyrare drift grunna overtid. Eininga har fortsatt mange tilsette utan utdanning og 1/3 av personalgruppa er over 60 år. Det vil vere eit stort behov for å rekruttere personell med fagutdanning. Sjølv om ein dei seinare åra har jobba mykje med mange ulike tiltak for âfa ei stabil personalgruppe, er dette fortsatt ei av dei største utfordringane vi har. Fokuset må mellom anna vere på å unngå små stillingsprosentar og uønska deltid. Det har dei siste åra vorte auka krav til og større arbeidspress for personale i eininga. Kvar einskild tilsett har fleire oppgåver og eit krav om auka kompetanse inn mot fleire brukarar. På denne måten får eininga ei meir fleksibel personalgruppe, som må kunne samarbeide godt med kvarandre og kunne takle uforusette situasjonar. For at personale skal vere i stand til å imøtekome desse krava er det svært viktig med oppfølging og rettleiing og at ein har arenaer for samarbeid. I tillegg er fokuset medarbeidarsamtalar, oppfølging av sjukemeldte og tilrettelegging av arbeidssituasjonen. Eininga har hatt stort fokus på god struktur i eininga rundt fl av informasjon og samarbeid, Det er ei stor personalgruppe, og behovet for møter og for samarbeidsfora er større enn det vi har moglegheit til i dag innanfor tildelte rammer. Vi må frnne personalet kan i større grad kan få same informasjonen på same tid oe løysinsar der --_ft - 2

61 Eining: Eining for funksjonshemma Årsmelding - Ansvar:3230 Elvebakken, Elverom og 5 andre bustadar Støttekontakt Iljelpemiddel har tid til å kunne utveksle erfaringar og å samarbeide med kvarandre, og til å gje personale nok oppfflging og rettleiing. Eininga har i dag mange eksterne samarbeidspartnarar. P ârørande, kommunal legeteneste, heimetenesta, interkommunalt samarbeid, hjelpemiddelsentralen, 2.linjeteneste: sjukehus, habiliteringsteam, psykiatri, støttekontakte, verge, høgskular og vidaregåande skular. Samhandlingsreforma vil auke kravet om tverrfagleg og tverr-etatleg samhandling. Det vil vere ei utfordring framover å finne gode måtar å koordinere tenestene på, for å utnytte ressursar og for å skape ei heilheitleg teneste. I(ommentar / vurdering Brukarane i eininga er ei mangfaldig gruppe. Nolre har fleire og samansette diagnose som krev god kompetanse hos den som skal e hjelpa. Tverrfagleg samarbeid er noko vi set svært høgt og ikkje minst eit godt samarbeid i personalgruppa slik at vi kan drage nytte av kvarandre sin kompetanse er svært avgjerande. Dette set store krav til dei tilsette når det gjeld evne til fleksibilitet og samarbeid. Eininga samarbeider med eksterne partar som til dømes Helse Sur rmøre vaksenhabilitering og Hjelpemiddelsentralen, pärørande, verjer m.m Når det gjeld rekruttering av personell har det vore gjort mange grep dei siste åra og dette er noko ein vil måtte ha stor fokus på framover. Eininga har også dei siste åra jobba for å bygge ein god struktur. Der er utfordringar knytt rundt oppfølginglrettleiing av personale og at personale ikkje skal føle seg uttrygge og aleine på jobb. -rq_ J

62 -þo -

63 Eining : Ilelseavdelinga Tenestg: Lege, helsestasjon, jordmor, fysioterapi og folkehels ekoordinator. Årsmetding - Mål for tenesta/ ansvarsområdet fif. verksemdsplan) Mål for Helseavdelinga: Brukarar: Sande Helseavdeling skal gje innbyggarane i gode tenester innafor områda jordmor, helsestasjon, lege, kommuneoverlege, miljøretta helsevem, fysioterapi og vere med på ein samla innsats i kommunen for folkehelsa. Organisasjon: Sande Helseavdeling skal vere ei avdeling der dei tilsette skal ha høg kompetanse, og der mest muleg av ressursane skal gå til pasientrelaterte tenester. Tilsette: Det skal leggast stor vekt på fagleg kompetanse og serviceinnstilling for dei tilsette. Målet er at dette skal utvikle seg positivt i eit godt arbeidsmiljø. Økonomi: Avdelinga skal driftast innfor den samla ranìme som vert gitt. Nøkkeltal Budsjett 2013: kr ,- Rekneskap 2013: kr l ,- ( ,-) Resultat, sverk pr : lo,7 Årsverk pr : I0,7 Brukarar: gjev på det jamne gode helsetenester. Siste året har vi måtte dekt opp ei legestilling store deler av året med vikarar noko som gjev ein del utfordringar. Talet på innbyggarar som brukar legar i Sande har og í2013 atka. Det vert og ytt gode tenester på dei ulike områda i helseavdelinga av dyktige tilsette, og vi har og fleire samhandlingsfora for dei ulike tenestene både interkommunalt og kommunalt som har fungert godt i Organisasjon: Ein har kontinuerleg fokus på målsettinga på dette området og meiner at vi har hatt eit godt år. Vi har no gode lokalitetar, ei godt utstyrt avdeling og gode samarbeidsfora. Tilsette: Det at tilsette sluttar ogleller går ut i permisjon er alltid ei utfordring på små avdelingar. Vi har hatt nokre slike utfordringar i året som har gåttt, men det har vore arbeidd mykje for at dette i så lita grad som råd er skal gå ut over tenestene til brukarar av avdelinga. Økonomi: Helseavdelinga går i 2013 med eit samla mindreforbruk på kr ,- I hovudsak er grunnen til det vakansar på fysioterapi og folkehelsekoordinator og at det ikki e vart sett inn vikarar. Dette hadde sin snrnn i usikkerheit med oms\,/n -ê/_

64 Eining: Helseavdelinga TeneSte: Lege, helsestasjon, jordmor, fysioterapi og folkehels ekoordinator. Årsmelding - til andre kostnadar. Samla sett godt nøgd med at vi kom ut i år med eit så godt resultat. Utfordringar Sande Legesenter: Legekontoret har 3 faste legestillingar. Ei stilling har vore ledig og erstatta av vikar, men ny lege på plass i På legekontoret er det mange oppgåver. Dei har daglege vakt, fastlegetenester, kommuneoverlegeoppgåver som t.d. smittevern, tilsynsfunksjon på sjukeheimen, helsestasjonslege, skulehelseteneste m.m. Legevaktsamarbeid med Herøy kommune og med fire andre kommuner i Volda på natt fungerer godt. Dette har heilt klart gjort arbeidsvilkåra for legane betre, og vi må då tru at det vil kunne føretilhøgre stabilitet over tid. Sande Helsestasjon: Helsestasjon har som mål å førebygge sjukdom og skade, og fremje fysisk og psykisk helse til born, unge og deira familie. Helsestasjonen har i2013 fulgt veglederen i forhold til tilbud om kontroll og oppfølging av barn og unge 0-5 år på helsestasjonen. Etterspørselen etter helsesøster i skulen har i år som i fior vore aukande. Ser ein aukande tendens til at bom og unge har psykiske utfordringar i kvardagen, og oppsøker helsesøster for å få hjelp og støtte. Iløpe av dei siste åra er overvekt blant born og unge eit aukande problem på nasjonalt nivå. Dette ser vi og i Sande Kommune. Dette har ført1il at helsestasjons- og skulehelsetenesta har fått tydlegare retningslinjer for auka innsats på dette området. Arbeid med born og unge som har utfordringar med overvekt/fedme er eit ressurskrevj ande arbeid. I2013 vart helsestasjonen med på <Tidleg Inn>>, som er eit samarbeids prosjekt i <sjustjerna>. Dette vert starta opp i har vi og hatt auka fokus på foreldreveiledningsprogrammet PMTO. Det vart og jobba med og innført nytt dataprogram for helsestasjonen WinMed 3.0. Det var i2013 diskusjon rundt arbeidet med Reisevaksinering og kor vidt denne oppgåva, skulle ligge til helsestasjonen. Konklusjonen vart her at denne tenesta skal ligge til helsestasjonen. Då reisevaksinering er eit omfattande fagfelt i stadig endring, ser vi som fag rersoner at det krevst auka kompetanse, for å halde seg oppdatert på området. -b2 -

65 Eining: Helseavdelinga TeneSte: Lege, helsestasjon, jordmor, fysioterapi og folkehels ekoordinator. Årsmelding - Sande Jordmorteneste: Sidan jordmortenesta vart endre i 2010 har Ulstein kommune vore vertskommune for Hareid-, Ulstein-, Herøy- og. Dette fungerer godt. Det var i2013 fødd24 barn i Sande noko som er omlag på snittet dei siste åtra. Sande Fysioterapi/þlkehels eko o rdinator : Ei kommuneffsioterapeutstilling (100%), 60% stilling på driftsavtale og no 60Yo stilling som fysioterapeut/folkehelsekoordingar gjer at vi har ei bra bemanning utifrå kommunestørrelse. Samarbeidet mellom lege og fysioterapien er svært god, og på same måte har det vore arbeidd med å fä til eit godt samarbeid med andre tenesteområder i kommunen noko som er svært viktig. Folkehelsekoordinator har kome godt igong og vi er då med på God Helse progranìmet. I arbeidet vidare vert det viktig at alle deler av det kommunale tenesteapparatet vert med å tenkjer førebygging og folkehelse! Utfordringar:,/ Styrke samarbeid mellom ulike avdelingar i Helseavdelinga og i kommuna { Stabilitet på bemanninga er ei generell utfordring. Det er viktig med godt arbeidsmiljø, samt at det vert lagt godt til rette for arbeidstakarane../ Fokus på folkehelse må styrkast, eit felles ansvar for alle i kommuna,/ Stor arbeidsinnvandring frå utlandet gjev utfordringar r' ll4åii2014 skifte datasystem for legane og ein del utstyr på helseavdelinga for å m.a. kunne fü meldingsløftet(elektronisk samhandling mellom m.a. sjukehus, lege, sjukeheim) til å fungere. Kommentar/ Vurdering Sande Helseavdeling har lagt bak seg eit godt arbeidsår. Ein har makta å gje eit godt tilbod til innbyggarane i Sande på dei ulike tenesteområda. Ein samarbeider godt internt i avdelinga og med andre i kommune. I den grad ein maktar det er ein og med i interkommunale samarbeidsfora. I2013 fekk vi på plass folkehelsekoordinator. Ei stilling som vi skal vi følgje dei sentrale føringane innfor helse må gjere oss godt n te av. Vi kom godt igong i 2013 som medlemmer i God Helse programmet. Samarbeid med Herøy og Volda sjukehus i <Geriatriprosjektet> og samarbeid mellom tilsynslegane på sjukeheimane i regionen er viktige tiltak som har vore godt oppfylgde i året som har gått. Nytt i 2013 var og nattlegevakta i Volda. Dette har vist seg å fungere svært godt. Økonomisk gjekk vi i 2013 i pluss etter at vi bremsa noko på kostnadsida på hausten. - b3_

66

67 Årsmelding - Eining: NAV Teneste: Sosialhjelp Økonomisk rådgivning/gj eldsrådgivnin g Kvalifis eringspro grammet Støttekontakt/avlastningstiltak overfor funksjonshemma under 18 år Barnevern Mål for tenesta/ ansvarsområdet (if. verksemdsplan) Brukarar Målsettinga for brukarar av NAV i Sande er å gi muligheiter og få fleire ut i arbeid og aktivitet ved å fremje økonomisk og sosial tryggleik, og færre på stønad. Organisasjon: Målsettinga for NAV Sande er å yte ei heilskapleg teneste med fokus på brukarar med samansette behov Tilsette: Ivareta alle tilsette på ein framifrå måte i samsvar med kommuna og NAV sine HMS retningsliner og i tråd med la-plan.høgr nærvær. (min93,l%) Økonomi Reduksjon i sosialhjelp og halde resterande budsjett i balanse. Nøkkeltal Budsjett 2013: Reknskap 2013: Ä sverk pr : 3,8 Ä sverk pr 010 I 14: 3,0 inkl. 0,5 tilskot bamevern (fulkesmannen/stat) Resultat Brukarar: Sosial: Generelt sett, så er sosialstønadsutbetalingane nokså lik frå år til år. Færre mottek stønad over lengre perioder, men vi ser ein auke i antal søkarar. Vi tenkjer det positivt i tråd med verksemdplanen å snu flest muleg tidleg, og over til arbeid/kurs eller anna aktivitetstiltak som utløyser statleg stønad. Vi har ingen i kvalifiseringsprogrammet p.t. Barnevern: Vi registrerer ein nedgang fräl 27 i 2012 til24 undersøkingar i (1,2 meldingar henlagt som opplysning i sak) Barn med tiltak er likt med førce ãtr:27. Omsorgstiltak 2 stk. Vi fekk 0,5 yo stillingstilskot frå fylkesmannen, som gjer at vi totalt har hatt 1.8% tilsett og har teke unna alle saker. Vi har meir komplekse og utfordrande saker enn før, Tilsette: NAV Sande har gâttt ned i stilling totalt, då rus vart satt ut av NAV og inn i psykiatrien, og vidar at vi ikjke vidarcførte barnefattigdomsastinga. Ny barnevernsleiar starta i fast stilling frå å vere konstituert vikar.. Sjukefråver Økonomi: Vi bruker stadig mindre midlar og har i fleire år på rad levert -bs - I

68 Årsmelding - Eining: NAV Teneste: Sosialhjelp Økonomisk rådgivnin g/gj etdsrådgivnin g Kvalifis eringspro grammet Støttekontaklavlastningstiltak overfor funksj onshemma under 18 år Barnevern tenesta med mindre forbruk og med eit betydeleg overskot. Utfordringar Betre tverretatleg samarbeid. Følgje opp avlastning/støttekontakt for brukarar under 18 år. Skaffe eigna nok midlertidige boligar. Mindre tilgong på tiltak innan barnevern. For lite kapasitet til oppfølging av tiltak/evalueringar saman med born og foreldra i tiltak. (for lite aktive tiltaksplanar) Kommentar / vurdering Vi fekk redusert stilling ved nyttar -13(50%) og i august -13.(30%) Dette har gjort det krevande å levere på tenester som støttekontakt og avlastningstiltak spesielt, i kombinasjon med dei andre tenestene som skal elverast i NAV) utan å gi resultat og vil derrned ikkje bli prioritert framover i det nye året. Vi spissar spesialkompetansen med å arbeide separat i høve barnevemstenesta og nav tenestene. Vi søker heller spisskompetanse og samarbeid på tvers av einingane og på tvers av kommunen. Vi har gjennomført opplæring i den nye sosialtenestelova i NAV, i regi av frlkesmannen. Samt at nokre tenester er lagt under helse og omsorgslova, ved å bli teken ut av den gamle sosialtenestelova. (detet gjeld rus, tvang, støttekontakt) - b6-2

69 Eining: Teknisk eining Teneste: Landbrukskontoret,4.rsmelding - Mål for tenesta/ ânsvarsområdet (jf. verksemdsplan) Landbrukskontoret utfører i hovudsak oppgåver og tenester som kommunen er pålagt äulføre innanfor område som arealforvaltning, lovforvaltning jordlov, konsesjonslov mfl., næringsutvikling i landbruket, forvaltning av tilskotsordningar og velferdsordningar i landbruket, finansieringsordningar i landbruket, vilt- og hskeforvaltning, naturforvaltning og havbruk. Viktige brukarar av tenestene er grunneigarar, gardbrukarar, jakt- og fiskerettshavarar, jegerar, fritidshskarar og havbruksnæringa Landbrukskontoret har som mäl å forvalte og utføre lovpålagte, pålagte og andre oppgåver på best muleg måte innanfor gjevne lovar, reglar og rammer. Nøkkeltal Budsjett 2013: Rekneskap 2013: Ärsverk pr : 1,8 Ärsverk pr : 1,8 Resultat Av sakene som er handsama ved landbrukskontoret har det i 2013 vore gjort vedtak i om lag 190 enkeltsaker. Om lag65 av sakene vart handsama i politiske utval. Handsaming av saker i høve til ulike tilskotsordningar og velferdsordningar i landbruket utgjer største delen av sakene. Til saman har utbetalingar på omlag 7,2 mill. kr. vore handsama ved landbrukskontoret i Sande starta på gardskartprosessen i 2009 og det vart sendt ut kart til om lag 400 eigedommar. Tilbakemeldingane viste mange feil og mykje usikkerheit i høve til både grenser og markslag i kartgrunnlaget. Gjennomgang og oppretting har vist seg å vere tidkrevjande arbeid. Dette har etter kvart vorte ein kontinuerleg prosess med registrering av endringar i tillegg til oppretting, og det har vore arbeidd med dette også i I midten av januar arrangerte Landbrukskontoret arrangerte "Hygge og nytte"-treff for gardbrukarane i kommunen. I tillegg til å vere ein møtestad, vart det orientert om aktuelle prosj ekt, ordningar og regelendringar. Arbeidet med utarbeiding av Kommunal forvaltningsplan for hjort for vart avslutta våren 2013 og planen vart godkjent i Driftsutvalet. Det vart våren 2013 vedteke endringar i SMll-strategien for for perioden i høve til dreneringssaker og skogsaker. Det varti2013 irnført eiga tilskotsordning for drenering gjennom SMIL. Det vart i august 2013 innført nyfi elektronisk sakshandsamingssystem for tilskot gjennom Regionalt miljøprogram, noko som vart ein tidkrevjande prosess

70 Eining: Teknisk eining Teneste : Landbrukskontoret Årsmeldiog - Organisasion: Landbrukskontoret er frå ein del av Teknisk eining. Landbrukskontoret held til i Rådhuset. Tilsette: Landbrukskontoret hadde i 2013 to tilsette med i alt 200 Vo stilling i. Fagkonsulenten hadde i 20 I 3 80 % stilling ved landbrukskontoret og 20 Yo stilling ved kulturavdelinga. Fagkonsulenten har hatt l0 o/o senioravtale i I tillegg kjem fast avtale om leige av skogfagleg kompetanse i 5 % stilling frå Søre S unnmøre Landbrukskontor. Økonomi: Landbrukskontoret sine budsjettområde omfattar Landbruk/miljø kontor, Skogbruk, Distriktsveterinær, Fallvilt, Hjorteviltutval og Fiske, jakt. Totalt for ansvarsområda til landbrukskontoret var netto utgifter budsjettert til kr i revidert budsjett for 2013 medanrekneskapen varr.pirkr , eitmindreforbrukpåkr Det har vore eit meirforbruk til veterinær, medan mindreforbruket howdsakeleg kan knytast til lønspostane på landbrukskontoret. b8-

71 II Ä,rsmeldit g - Mål for tenesta/ ansvarsområdet (jf. verksemdsplan) TEKNISK EINING 2013 DRIFT: Teknisk eining skal forvalte og gjennomføre lovpålagde og sjølvpålagde oppgåver til beste for innbyggarane i kommunen. VEDLIKEHALD: Teknisk eining skal halde vedlike og føre tilsyn med kommunale eigedomar, bygningar, vegar, tekniske anlegg m.v., slik at desse til ei kvar tid held ein forsvarleg standard. ANLEGG OG INVESTERINGAR: Teknisk eining skal gjennomføre anlegg og investeringar slik dei er planlagde og innanfor dei rammer som er vedtekne TENESTER: Brukarane skal vere fornøgde med dei kommunale tenestene Nøkkeltall Opprinneleg Budsjett 20 I 3 Korigert Budsjett 2013 Rekneskap , ,- g l9l 662,- Awik innan ansvar 6150 Brannvern l<r ,- Ä,rsak > Fleire utrykningar enn tidlegare år Avvik innan ansvar 6163 Utleigebygg kr ,- Årsak > Sal av fleire kommunale husvære medfører reduserte inntekter Awik innan ansvar 6l64Institusjonsbygg kr ,- Ärsak > Høgare driftskostnader enn budsjettert Awik innan ansvar 6162 Adm.bygg, ansvar 6165 omsorgsbustader og ansvar 6170 vegar på kr ,-. Resultat TILSETTE 100 Yo Eininssleiar 200 Yr In geniørar forvaltning 200 Yo Ingeniørar drift 400% Dri ft soperatør/fagarbei dar VAR, veg, mm. 340Yo Dri ft soperat ør I fagarbeidar bygg 140 % Reinhald Besatt fràmai2073 Besatt frå an vikarbruk tilsvarande ca2ùyo Sandetun Adm. mm bq-

72 TEKNISK EINING 2013 Ä.rsmelding - 27% Brannmannskap Stillingandelen er fordelt på 16 brannmannskap Skogbrannreservar Oppdragsavtalar med 12 personar Sommarvikarar Grøntområdet. byse. Teknisk eining hadde ved inngangen til 2013 vakansar i fleire stillingar både innan leiing av etaten og på driftsida (ingeniør og fagarbeidarar). I løpet av andre halvår fekk ein besatt alle stillingar som ein hadde vakanse. Det er spesielt pä ingeniørsida ein har hatt utfordringar med å fille ubesatte stillingar og må derfor auke sitt fokus på rekruttering av arbeidskraft framover. ARBEIDSMTLJø. Arbeidsmilj øet pâ teknisk eining er vurdert som godt. Eininga sitt sjukefråvær lãgi2013 pï4,23 %o.det er ingen signaler som går i retning av at sjukefråværet kan relaterast til det psykososiale arbeidsmiljøet ved eininga. Det er ikkje registrert ulykker/uhell som har resultert i sjukefråvær i BHT er gjennomført i hht plan med mindre awik. Teknisk eining har vore utan daglig leiing i tidsperioda mars 2012 til mai Dette innebar også at funksjonen som brannsjef var ubemanna og dette er beredskapsmessig særs uheldig. Tilsette på teknisk eining har i denne perioden elles vist stor velvilje og fleksibilitet for å løyse daglige oppgåver. RESULTATVT]RDERING M.M. : 2013 har vore nok eit aktivt driftsår. Andre halvår baud på ein del driftsutfordringar knytt til drift av vassverk. Vi hadde her mange lekkasjer og noko ustabilitet spesielt ved Gursken vassverk, men også ved Larsnes vassverk og Gjerdsvika vassverk. Store vanskar og ustabilitet ved straumforsyninga var ein medvirkande årsak her. ""i'i,i"ï#.ilä:iî*ffi,i{#:i,._:mvkje'ppmerks'mhe'f:. Opprusting av kommunale vegar (m/asfaltlegging) --Þ- 2

73 TEKNISK EINING 2013 Årsmelding - o Bergsnev vassverk - o Gangvegbygging Larsnes -. Kloakksanering Haugsbygda Revisjon av arealplan. Reguleringsplan Storehaugen Ny vassforsyning Larsnes Brevikneset med ny vassledning Teknisk eining yter tenester til eit breidt lag av befolkninga i kommunen og til dei fleste einingane, gjennom sakshandsaming av byggesaker, frådelingar, planlegging, vedlikehald/ drift av byggningar, anlegg,vegar, brannvern mv. Det har ikkje vore gjennomført brukarundersøking, men det er også i2013 registrert klager frå brukarane på vasskvalitet. Dette gjeld spesielt på Larsnes (Morkavatn vassverk) og i Gursken (Gursken vassverk). Det er også kome inn klager på den kommunale vegstandarden. Når det gjeld gatelys har fleire bygder fütt tilskot frå RDA midlar og ein legg opp til utbygging i samsvar med tilskota. I tillegg til arbeid innan eige ansvarsområde, utfører eininga arbeid for Kyrkja. Dette arbeidet vert fakturert etter fastsette timesatsar. Utfordringar a Behalde os rekruttere kvalifisef arbejdslqaft I konkuranse med det private næringslivet har kommunen utfordringar med å rekruttere arbeidskraft (ingeniørar, fagarbeidar). a a a Brann/rednin g: Dei deltidstilsette brannmannskapa er viktige tryggheitsfaktorar for innbyggarane. Den store utfordringa har vore (og er) opplæringsreforma. I vårt brannvesen er det fem personar som har starta denne opplæringa i samband med deltidskurs lokalisert til søre sunnmøre. Det vil være viktig at fleire at dei deltidstilsette brannmannskapa tek pålagt utdanning slik at ein klarer å tilfredstille krava til grunnutdanning. Elles aukar også behova for fornying av bilmateriell og utstyr. Det vil her være særs viktig å fìi fornya mannskapsbilane innan brann. Brann/redning organisering : Det er også gjennomført ny organisering av den administrative organiseringa innan brann (frå 0l ) Teknisk beredskap Sandetun og vassverka: I ei lita kommune med fü tilsette er det ofte berre ein person som har detaljkunnskap om bestemte arbeidsområder. I dei fleste tilfelle fungerer dette greitt, men for enkelte ansvarsområder er det ekstra - Vt- J

74 v,å.rsmeldiog - TEKNISK EINING 2013 viktig å unngå driftstopp. Ved teknisk eining vurderer ein det som spesielt viktig at det bygningstekniske (varme,ventilasjon,lys) ved Sandetun fungerer godt utan driftstans og at drifta av vassverka ikkje stoppar opp. Her har vi berre ein person på kvar plass, utan andre som kan overlappe eller utføre særleg teknisk arbeid ved td sjukdom, ferie mv. Meir teknisk personell og avtalar for drift og vedlikehaldbør vurderast. Ledise kommunale tomter pr Stad Antall Forventa verdi lkr) Gierde/Riise Haugsbygda Sætre Hallelia 0 0 Rustene Sandshamn Kvamsøy Sum 23 I På Sætre har vi mulegheita til å kjøpe tilbake 2 stk tomter Sakshandsaming : I 2013 vart det gjennomført 133 delegerte saker mot t 08 i 2012 Bustadbvgsins : Bvssesøknader 6 l0 8 7 I 2l* 7 l0 9 Innflytta I J 4 I t4 Det er interesse for relativt store tomter for einebustadar, og for tomter med høg ut else (4-mannsbustadar, rekkehus, etc). Elles er det fleire som etterspør sjønære tomter Planleesing: Stadfesta planar: Haugsbygda hamn, Sjølyst, Storehaugen bustadfelt P lan ar under arbeid : Hauge li a 2, G ang/ sykke lve g Larsne s-brevi kneset. Vidare har eining delteke i arbeidet med rullering av kommuneplanen sin arealplan - 7z - 4

75 Det føregår elles arbeid med kommunedel plan for Rovdefiordbrua og Sande Fastlandssamband )01I 20I Utryhningar l2 l8 l t9 28 Brønnsyn 2I T4 I6 t3 9 t4 7 4 Tílsynfeüng Feiing piper Av dei 28 utrykningane er l9 av desse relatert til sjukeheimsområdet på Haugen. Av desse 16 er fleire relatert til matlaging. Desse vert ofte omtalt som "unødige alarmar". Det er likevel viktig med rask reaksjon på desse "unødige alarmane" for å unngå at slike hendingar eskalerer til noko større. Brannsyn er prioritert til skule- og barnehagebygg Tilsyn feiing og feiing pipe er utsett til entreprenør. Nve investerinesprosiekt 2013 : Enøk tiltak skule ,- Ombygging Sandetun ,- Omsorgsbustader ,- Vassverk ,- Avløp I ,- Larsnes skule, f'leirebrukshall ,- Gjerdsvika skule, ny gymsal I ,- Tettstad ,- Administrasjonsbygg ,- Hamneutbygging Haugsbygda ,- Kartlegging Gis ,- Ny bamehage Sandsøy skule ,- Badebasseng utgreiing ,- Nye veglys Led ,- Kommunale vegar ,- Dette var nye inngåande investeringsprosjekt innan Teknisk eining i Prosjekta er finansierte på ulike måter enten med eksterne tilskotsmidlar eller kommunal fullfinasiering. Anùe investetingsprosjekt er i VAR området som skal være sjølvfinansiert innan dette området. I tillegg til desse har vi prosjekt frå tidlegare år og tilkomande prosjekt iløpet. av Nokre av prosjekt har vorte endra iløpet av 2013 med eigne vedtak 1 5

76 -.J-J tt-

77 Frivillígsentralane er aktive støltespelørarþr å skape gode levande lokalmiljø og koordinere lokalt engesjement, nærmíljøutvíkling og kulturelt mangfald. Frívilligsentralen í Sande er ein av deí rundt 400 statleg støtta sentralane ì landet, som skal medverke lil å samordne den frivillige innsatsen som privatpersonar og frivillige organisasjonar i kommunen utfører og dermed styrke og fremje det frivíllige arbeidet. Sande Frivillígsentral vat't etcblert i 201 I av Sande leonnune og held til i Elveromsslova på Larsnes. ÅnsunrDrNc zor3 Gjennom fuethar Frivilligsentralen sine lokale vore flittig brukt av mellom anna Strikkekafeen, Helselaget på Larsnes, <Syklubb for Travle Damer> og Eldrekafeen. Det vart og arrangert srnåbarnstreffpå sentralen i regi av NAV fram til somrnarferien. Etter ferien tok foreldra sjølv initiativ til å fortsette ãrmøta,st. Vídare vart det i 2013 arrangert datakurs for pensjonistar, ulike tlpar <<Kaféarrangementn - og sjølvsagt også den ârlege avaksinasjonsdageru awikla på sentralen. Vi fekk og besøk av Hørselshjelpa som i løpet av hausten etablerte seg med ein fast dag å treffast på ein gong i månaden. Praksisplassen for ein person, som kom i stand gjennom eit tiltak via NAV í2012, vart forlenga til utgangen av februar Sentralen har og vore behjelpeleg med å skaffe språþraksisplass. Dagleg leiar har og vore meir involvert i uiike typar samarbeid i kommtnen, mellom anna under fiarebuing og awikling av Stemmerettsjubileet, møter om utarbeiding av ny Helse og Sosialplan for og eit nærare samarbeid med Folkehelsekoordinator. Gjennorn samarbeidet med folkehelsekoordinator håper ein lettare å kunne få i gang aktivitetar og lav-terskelstilbod for ulike grupper i kommunen. Etter samråd med styret vart Fadderordninga for arbeidsir nvandrarar lag litt til side då ein ikkje fekk dar nødvendige responsen for å kunne etablere ordninga slik den var tenkt i utgangspunktet. Styret ynskte i staden at dagleg leiar skulfe fokusere pä äfä etablert ei god ordning på eit aktivitetstilbod for bebuarane på Sandetun Sjukeheim. Dette tilbodet kom så vidt i gang på slutten av året. Av kurs og konferansar har daglig leiar delteke på mellom anna A beidsinnvandrarkonferanse - Brattvåg <Frivillighetens deltagelse, ansvar og medskaping i kommune-norge>> - Oslo, Kurs i Presentasjonstelnikk - Älesund, <Korleis jobbe med folkehelse imøre og Romsdal> - Älesund,

78 Kompetanse og InHudering - Molde, Regionskonferansen 2013 "Frivilligsontralen i bevegelso - Bergen og Kurs i tilskotordning/praklisk søknadsskriving - Ålæund. I tilleggtil dei ordinære nettverlssanlingane for dagleg leiar for frivilligsentralane på ytre søre, vart det i også avhalde rnøte for styra/eigar i nettverket med tanke på å fä til eit sarnarbeidsfora for desse. Sentralen vart og i2073 utleigd til mindre prlvate arrangement men det er særs hyggieleg å sjå at fleire lag og organisasjonar etter lcvart har byrja ta lokala i bruk for sine møter og kursarrangement. Nemner i denne samanheng ti1 dømes <<Pårørandosluler>, Sande Måtlag og <<Leve>r. Styret består av Kirsti Kragset indresøvde (styreleiar) Peter Muen, Ragnar Kvamme og Inger lise H.I{ Gjerde. Dagleg leiar av frivilligsentralen fungerer som sekretær for styret. Frivilligsentalcn bar faste opningstider rnåndag- torsdag. Statstilskotet for 2013 var kr Viser elles til vedlagt rekneskap for 2013 Larsnes, 19. februar 2014 Kirsti Kragset trdresøvde Styreleiar ÚrgerLiseHH Gjerde Svanhild Yksnøy Dagligleiar S ande Frivilligsentral - 7é _

79 Arsrapport god helse 2Ol3 God Helse l. Samfunnsuwikling for ein god start på livet o Helsestasjonen har jobba helsefremjande og forebyggande. Områder det var eit auka fokus på i er blant anna: born og unge som slit med overvekt og fedme. Det var ulike psykiske utfordringar i barneskulen men spesielt på ungdomsskuletrinnet.. Utanom det ordinære helsestasionsprogrammet så har det blitt iobba med opplæring i foreldreveiledningsprogrammet PMTO. o Helsestasionen har vore med på å jobbe fram felles satsing på "Tidleg Inn" (oppdage/avdekke rus og vald i nære relasjonar, allereide frå tidleg svangerskap) i samarbeid med dei ó nærliggande kommunene. Dette blir starta,2o14.. Det er gjennomført ungdata undersøkelse ved ungdomsskulane i i september 13. Svar fiå undersøkinga viser at ungdom i Sande deltek i sto_r grad innànfor ulike orgnisasjonar, idrett, fc tball, frilufuliv, musikk og kulturskule.. Brukarplanundersøking: Det vart giennomført brukarplanundersøking ilandg hausteñ 2Ol3 for å kartlegge omfanget og karakteren av rusmiddelmisbruk blant brukarane av kommunen si helse-, omsorg' og velferdstenester.. Rusmiddelpolitisk handlingsplan vart revidert.. Delta (Dugnad): Kommunen er med i satsinga,,delta" i regi av Kompetanlesenter rus Midt. Kommunen arbeidde med to arbeidsseminar giennom åreq njysrrfagleg samarbeid_på r_ugqmrådet i kommunen, og iúsmiddelpolitisk handlingsplanu og "Oppfølglng av menneske med rusmiddelproblem og samansette behov i kommuneno. 2. Aktiv, trygg og frisk alderdom. Treningsgruppe for ó5 +: Gruppetrening til musikk i gymsalen på Larsnes skule. l5-2o deltakarar møter til trening 1 gong iveka. I iunivar det sommaravslutning med tur. Gruppa har vore leia av folkehelsekoordinator, men gruppa har også vore siølvgåande i perioder. l2ol4 vil vi endre namnet t l ó0 + for å kunne få med enda fleire deltakarar.. Treningsgrupper på Sandetun siukeheim. Det var ønske om eit t lrettelagt treningsprogram for brukarane av dagavdeling og bebuarane på Sandetun. Det har blitt utarbeida program og giennomført fleire treningar av personalet på dagavdelinga og på skierma avdeling.. Heimetenesta har hatt eit generelt fokus på å prøve å tilrettelegge slik at folk kan bu heime lengst mogleg. Dette ved bruk av hielpetiluk og hielpemiddel. Det er dagsenter 3 dagar i veka, to dagar på Larsnes og ein dag på Kvamsøya. Dette opplever vi som godt forebyggande helsearbeid. Desse dag ilboda er mest ein 7-

80 plass og møtast, der deltakarane får middag, sosialt samvær, og dei som ønskier det, driv med handarbeid. 3. Inkludering og deluking i kultur og frivillige organisasionar a a a a o Frivilligheitssentralen tilbyr ein møteplass for lokale lag og foreiningar. Strikkekafe, eldrekafe, hørsel, møteplass for helselaget, pårørandeskule, datakurs for pensionistar, hørselhielpa og møtastad til barseltreff. God helse spalte i Vestlandsnytt 1 gong i månaden. lnnlegga er frå dei ulike sektorane i kommunen med formål å nå ut til folk med generell helsefremjandeog førebyggia nd e informasjon. Ti Turmål l.mai-30.septemer. Ti nye turmål kvart år. Dette er eit samarbeid mellom dei ulike idrettslaga på Gurskøya: Fiellturar med ulike turmål med ulike dagar og tidspunkt. Morotur.no: Privatpersonar har vore ivrige registratorar, og fekk i 2013 kvar sin tursekk frå fylket som takk for god hielp. Folkehelsekoordinator har gitt tilbod om livsstilssamtalar med veiledning innan kosthald og fysisk aktivitet. Deltakarane har fått henvisning igiennom NAV og lege. 4, Tryçt og helsefremmande fysisk miliø a MAL a a a Det er påbegynt arbeid med å lage ein tursti som skal vere universelt utforma og kan nyttast av skule, barnehagar og innbyggjarane generelt. Turstien er lagt til nært Sandetun sjukeheim slik at stien er lett tilgiengeleg for brukarane. lor 2Ol4z Aktiv på dagtid: Eit samarbeid mellom folkehelsekoordinator og frivilligheissentralen. Dette er eit tilbod som omfattar fysisk aktivitet og sosialt samvær for personar som er heime på dagtid (t.d.uføre, siukmeldte, arbeidsledige). Målet er å fremme fysisk og psykisk helse, forebygge einsemd og skape ein sosial møteplass. Mål: 1 gong pr veke med 30 min gåtur, deretter sosialt møte på frivilligheitssentralen. Dette har starta opp. Akt v tetsplanar - er no godt i gong med å lage ei oversikt over aktivitetar i kommunen. Ein plan for born/unge og ein for vakne over 18 år. Dette kan vere ei nytte for innflyttarar, samt inaktive og andre som kan bli motivert til aktivitet. Målet for 2Ol4 er å ferdigstille planane. I løpet av mars 2O1+, skal vi starte med førebyggande heimebesøk til eldre over 75 âr, og vi skal i løpet av mars stårte dagtilbod ein dag iveka også på Sandsøya. 5. Organisering og samhandling, eit kunnskapsbasert folkehelsearbeid a Utfordringa vidare er å integrere og bevisstgiere alle sektorane i kommunen om folkehelsearbeid, og samarbeide mot eit felles må. Opprette faste møter med leiarar innan sektorane. 7r-

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012

HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 HANDLINGSPLAN FOR NORDBYGDO UNGDOMSSKULE 2011-2012 BRUKARAR -Utviklingssamtalar, og framovermeldingar Lærarane og assistentane Resultat: 3.2 eller betre i elevundersøkinga Elevane opplever fagleg rettleiing

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET

MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET MÅLEKART FOR LOEN BARNEHAGE BARNEHAGE 2013-2014 VISJON: DET BESTE FOR BARNET-DET BESTE FOR MILJØET Målekartet bygger på prinsippa i Balansen og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN 2008/09 FORORD Kvalitetsutviklingsplanen for Blindheim barneskole

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Gjeld for avdelingane Vesterhuset barnehage inklusiv tidlegare Fagerlund barnehage Breidokk barnehage og Hallingmo barnehage, felles leiing, men blir rapport

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå oktober 2016 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barnehagelova 19 g.barn med nedsatt funksjonsevne Kommunen skal sikre at barn med nedsatt

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Sakshandsamar: Øystein Johansen Arkivsaknr: 2015/ /2015 Arkiv: Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsutvalet

SAKSDOKUMENT. Sakshandsamar: Øystein Johansen Arkivsaknr: 2015/ /2015 Arkiv: Utvalsaksnr Utval Møtedato Driftsutvalet SANDE KOMMUNE 6084 Larsnes Tlf. 70 02 67 00 Fax 70 02 67 01 sande.kommune@sande-mr.kommune.no www.sande-mr.kommune.no SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Øystein Johansen Arkivsaknr: 2015/249-684/2015 Arkiv: Utvalsaksnr

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Handlingsplan. for. grunnskulen i Vestnes

Handlingsplan. for. grunnskulen i Vestnes Handlingsplan for grunnskulen i Vestnes 2010 1. Innleiing Handlingsplanen for grunnskulen i Vestnes bygg på behov tilstandsrapporten viser, og på behov som er komne fram etter at administrasjonssjefen

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule

Utviklingsplan skuleåret Varhaug skule Utviklingsplan skuleåret 2015-2016 Varhaug skule Innhald 1 Innleiing 2 Heilskapleg status, læringsresultat og læringsmiljø ved Varhaug skule 2.1 Trendutvikling læringsresultat 2.2 Trendutvikling læringsmiljø

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. 2014 Manifest mot mobbing 2014-2018 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Barnehage, skule og kultur i Bjerkreim kommune Rune Andersen

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14

Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 Seljord kommune PLAN FOR SAMARBEID OM OVERGANG FRÅ BARNEHAGE TIL SKULE / SFO BARNESKULE - UNGDOMSSKULE I SELJORD KOMMUNE 18.12.14 1 Innhold 1. Forord..3 2. Plan for overgang mellom barnehage og skule årshjul....4

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Trudvang skule og fysisk aktivitet

Trudvang skule og fysisk aktivitet Trudvang skule og fysisk aktivitet Eit heilskapleg system for dagleg FysAk for alle i eit folkehelse- og pedagogisk perspektiv gjennomført av kompetent personale Bjarte Ramstad rektor Trudvang skule 1

Detaljer

VFL på Rommetveit skule.

VFL på Rommetveit skule. VFL på Rommetveit skule. Rommetveit skule starta systematisk arbeid med VFL hausten 2012. Skuleåret 2012-2013 vart det gjenomført opplæring i lover og forskrifter knytta til VFL, oversikt over praksis

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

på vegne av barn og unge

på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET på vegne av barn og unge HAUGALANDSLØFTET SKAL FØRE TIL AT BARN OG UNGE FÅR UTNYTTA RESSURSANE SINE OG BLI GODT INKLUDERT I DET ORDINÆRE OPPLEGGET I BARNEHAGE OG SKULE 4 hovudområde for

Detaljer

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE SUNDE BARNEHAGE: Sunde barnehage ligg midt i Sunde sentrum, med Sunde skule som næraste nabo. Barnehagen og skulen med ca. 210 born og 40 tilsette utgjer Sunde oppvekstsenter.

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Årsmelding for Urhei barnehage

Årsmelding for Urhei barnehage Årsmelding for Urhei barnehage 2014 15 Målekartet byggjer på Prinsippa i «Balansen» og kommunen sin visjon for barnehage, skule, kulturskule og vaksenopplæring: Alle barn/elevar opplever kvar dag læring

Detaljer

Ein trygg stad å vera ein god stad å læra

Ein trygg stad å vera ein god stad å læra Fotlandsvåg skule 5283 Fotlandsvåg TLF.56 19 23 30 Faks. 56 19 23 31 Rektor: Kjell Haugland 56 19 23 55 Personalrom 56 19 23 50 fotlandsvag.skule@osteroy.kommune.no Ein trygg stad å vera ein god stad å

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule

KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule KEV tilbod: - Kurs - kroppsøvingsfaget - Kurs fysisk aktiv skulekvardag - Kurs fysisk aktivitet og måltid - Kurs uteskule Kroppsøvingsseksjonen og kunnskapsløftet Kroppsøving - Fysisk aktiv skulekvardag/fysisk

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste

Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste Verksemdsplan 2014 for Vest-Telemark PP-teneste PPT for Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje og Telemark fylkeskommune Visjon: Ei tilpassa opplæring for alle Hovudmål : Vest-Telemark PP-teneste

Detaljer

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse

Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Gjennomføring av foreldresamtale 5.-7. klasse Namn: Klasse: 1. Gjennomgang av skjemaet «Førebuing til elev- og foreldresamtale» 2. Gjennomgang av samtaleskjemaet 3. Gjennomgang av IUP og skriving av avtale

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

SPESIALUNDERVISNING. Presisering av opplæringslova 5-1 til 5-6 og 4A-2, gjeldande rutinar og ansvarsforhold i Volda kommune.

SPESIALUNDERVISNING. Presisering av opplæringslova 5-1 til 5-6 og 4A-2, gjeldande rutinar og ansvarsforhold i Volda kommune. VOLDA KOMMUNE Skuleavdelinga SPESIALUNDERVISNING Presisering av opplæringslova 5-1 til 5-6 og 4A-2, gjeldande rutinar og ansvarsforhold i Volda kommune. Ein viser også til heftet Spesialundervisning. Veileder

Detaljer

Saman om Ørstabarnehagen

Saman om Ørstabarnehagen Saman om Ørstabarnehagen 2017-2019 26.09.2017 Lokal rammeplan for Ørstabarnehagen - Ny rammeplan for barnehagen 13.09.17 Reidun Mo, seksjonsleiar barnehage Ørsta 1 26.09.2017 Lokal rammeplan for Ørstabarnehagen

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer

Ny Øyra skule. Pedagogisk plattform

Ny Øyra skule. Pedagogisk plattform Ny Øyra skule Pedagogisk plattform PEDAGOGISK PLATTFORM Visjon Øyra skule vil arbeide for å nå dei overordna nasjonale målsettingane i Kunnskapsløftet gjennom ein inkluderande skule med mottoet: Ein god

Detaljer

Overgang barnehage barneskule -ungdomsskule

Overgang barnehage barneskule -ungdomsskule Overgang barnehage barneskule -ungdomsskule For tryggleik, trivsel og læring for barnet for foreldra Regelverksamling 26.10.2016 Elin Røyseth, styrar Anne Finsveen Midtbø, rektor barneskule Åge Stafsnes,

Detaljer

Resultat brukarundersøkingar

Resultat brukarundersøkingar Resultat brukarundersøkingar Etne Hausten 2010 Kommuneplanen slår fast at Etne skal vera ein heilskapleg og målstyrt organisasjon. Kommunestyret vedtok i K-sak 048/07 eit målstyringssystem for n og at

Detaljer

Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Hafslo barne- og ungdomsskule - Tiltaksplan mot mobbing Revidert juni 2012 9 A opplæringslova: Alle elevar i grunnskulen har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING PLEIE OG OMSORGSTENESTER

TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING PLEIE OG OMSORGSTENESTER Naustdal kommune TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING VED SØKNAD OM PLEIE OG OMSORGSTENESTER - 2 - INNHALD: SAKSHANDSAMING Side 3 1. Grunnlag for tildeling av tenester 2. Sakshandsaming / saksgang 3. Klage

Detaljer

Frå tre små til ein stor.

Frå tre små til ein stor. Frå tre små til ein stor. TO PARALLELLE PROSESSAR: SKULESAMANSLÅING OG PALS. PALS - kon nferansen 2010 FRÅ FLEIRE PERSPEKTIV Skuleeigar Leiinga ved skulen Tilsette og PALS-teamet sine erfaringar Tilbakemeldingar

Detaljer

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet

Utviklingsplan skuleåret Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Utviklingsplan skuleåret 2017-2018 Tu skule Læringsleiing i det digitale klasserommet Innleiing Utviklingsplanen synar korleis skulen vil vidareutvikla det pedagogiske arbeidet og i kva retning skulen

Detaljer

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING»

STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» NASJONAL SATSING STRATEGI FOR UNGDOMSTRINNET «MOTIVASJON OG MESTRING FOR BEDRE LÆRING» Innføring av valfag Auka fleksibilitet Varierte arbeidsmåtar Eit meir praktisk og relevant ungdomstrinn beherske grunnleggande

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15.

Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven 2014/15. Sykkylven kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.07.2015 2013/865-8136/2015 Saksbeh.: Steinar Nordmo Saksnr Utval Møtedato Levekårsutvalet 20.08.2015 Kommunestyret Tilstandsrapport for grunnskulen i Sykkylven

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

Kvalitetskriterium i PP-tenesta

Kvalitetskriterium i PP-tenesta Kvalitetskriterium i PP-tenesta For å hjelpe kommunar og fylkeskommunar til å utvikle PP-tenesta har Utdanningsdirektoratet utforma fire kvalitetskriterium for PP-tenesta. Føremålet med kriteria er å medverke

Detaljer

Utviklingsplan 2015 Meling skule. "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare."

Utviklingsplan 2015 Meling skule. Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare. Utviklingsplan 2015 Meling skule "Det har jeg aldri prøvd før, så det tror jeg sikkert jeg kan klare." GRUNNGJEVING FOR VAL AV SATSINGSOMRÅDE Me har bestemt oss for å føre vidare satsingsområda Samarbeid

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Bakgrunn for meldinga - KD Nesten alle barn går i barnehage Summen små barn i barnehage har auka betrakteleg seinare åra Trygge barnehagar med høg kvalitet For stor skilnad i kvaliteten på det allmennpedagogiske

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007

Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Mobbeplan Harøy skule 2006/2007 Førebygging 1.1 Skulemiljøet Ein venleg og integrerande skule er naudsynt for å oppnå eit godt læringsmiljø, både fagleg og sosialt. Skulen skal vere ein trygg og triveleg

Detaljer