EFFEKTIVITET I KOMMUNALE TJENESTER. Teori og empiri. Per Tovmo NKRFs Fagkonferanse 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EFFEKTIVITET I KOMMUNALE TJENESTER. Teori og empiri. Per Tovmo NKRFs Fagkonferanse 2015"

Transkript

1 EFFEKTIVITET I KOMMUNALE TJENESTER Teori og empiri Per Tovmo NKRFs Fagkonferanse 2015

2 Disposisjon: Begreper Metoder for å måle effektivitet Operasjonalisering av effektivitetsmål Mer om DEA-metoden Analyser av effektivitet i kommunesektoren Diskusjon

3 PRODUKTIVITET OG EFFEKTIVITET Produktivitet er forholdet mellom produksjon og ressursbruk (arbeidsproduktivitet, total faktorproduktivitet) Y/X der Y=produksjon, X=ressursbruk Effektivitet er forholdet mellom faktisk produktivitet og en norm for best mulig produktivitet (gitt de begrensninger enheten driver innenfor) Y/X (Y/X) norm

4 Hva er produktet? En elev i grunnskolen? Antall undervisningstimer han mottar? Hans kunnskap og ferdigheter når han er ferdig? En mottaker av hjemmetjenester? Mottakerens (bedring i) helsetilstand? Vi skiller mellom produkt/tjeneste og resultat. Må også skille mellom ulike typer effektivitet

5 Ressurs tjeneste - resultat

6 Riksrevisjonen

7 INDRE OG YTRE EFFEKTIVITET Indre effektivitet å gjøre tingene på riktig måte, ressurs tjenesteproduksjon (D-output) Ytre effektivitet å gjøre de riktige tingene, tjenesteproduksjon resultat (C-output) Eksempel: lærere og andre ressurser undervisningstimer, uteksaminerte kandidater kunnskaper og ferdigheter

8 INDRE OG YTRE EFFEKTIVITET Indre effektivitet: teknisk effektivitet og kostnadseffektivitet Effektiv utnyttelse av ressurser innen hhv hjemme- og institusjonsomsorg Ytre effektivitet: resultateffektivitet og prioriteringseffektivitet Er hjemme- eller institusjonsomsorg mest effektivt?

9 ANALYSER AV OFFENTLIG SEKTOR Fokus på indre effektivitet, i hovedsak teknisk effektivitet Vanskelig å måle resultater (eks forbedring av helsetilstand) Resultatet påvirkes av andre forhold enn offentlig tjenestetilbud Viktig unntak: Utdanningssektoren, resultater på eksamen og nasjonale prøver

10 FARRELLs EFFEKTIVITETSBEGREPER I

11 FARRELS EFFEKTIVITETSBEGREPER II

12 TALLFESTING AV FRONTEN Beregning av effektivitetsindikatorer forutsetter tallfesting av fronten Stokastisk front (SFA) og deterministisk front (DEA), beste observerte praksis SFA er en parametrisk metode som tillater målefeil, men krever sterke forutsetninger for å skille effektivitet og målefeil DEA er den deterministisk metode som ikke tillater målefeil DEA bygger på innhylling av observasjoner som spenner ut en stykkevis lineær front

13 Metoder for å estimere fronten

14 DEA-METODEN I Faktorbesparende teknisk effektivitet CB/CA Produksjonsøkende teknisk effektivitet EA/ED Teknisk produktivitet CG/CB=ED/EF Faktorbesparende skalaeffektivitet CG/CB Produksjonsøkende skalaeffektivitet ED/EF

15 DEA-METODEN II Håndterer flere produkter og innsatsfaktorer Krever ikke prisinformasjon Sårbar for målefeil, særlig overvurdering av produksjon eller undervurdering av innsatsfaktorbruken Et høyt antall produkter/innsatsfaktorer kan gi for høy beregnet effektivitet Modellutforming viktig Trenger ikke spesifisere formen på produktfunksjonen

16 SKALA I KOMMUNAL TJENESTEPRODUKSJON Stor variasjon i antall innbyggere kommunene imellom Analysene som presenteres er basert på modeller med variabelt skalautbytte Effektiviseringspotensial gitt gjeldende kommunestruktur Gevinster knyttet til større kommuner kommer i tillegg Faktorbesparende effektivitet

17 ALTERNATIVT EFFEKTIVITETSMÅL Benytter TBUs produksjonsindeks for kommunale tjenester Samlemål på kommunal tjenesteproduksjon Består av 25 indikatorer for produksjonen i 7 sektorer (indeksen for 2013) Indikatorene i hver sektor vektes sammen til et mål på tjenesteproduksjonen i sektoren. Sektorindeksene vektes deretter sammen til et mål på samlet tjenesteproduksjon

18 Eksempel pleie og omsorg Indikator Definisjon Vekt PO1 PO2 Mottakere av hjemmetjenester i fht behovskorrigert innbyggertall Beboere i institusjon i fht behovskorrigert innbyggertall 0,431 0,369 PO3 Andelen av institusjonsplasser som er i enerom 0,092 PO4 Andelen tjenestemottakere med minst to hjemmetjenester 0,108 PO= (PO1*0,431) + (PO2*0,369) + (PO3*0,092) + (PO4*0,108)

19 Budsjettandeler benyttes som vekter der det er mulig Under visse forutsetninger vil produksjonsindeksen kun påvirkes av forskjeller i effektivitet og økonomiske rammebetingelser. Indeksen relateres til kommunens korrigerte inntekt for å fange opp forskjellige økonomiske rammebetingelser. Resterende variasjon = variasjon i effektivitet

20 Sektor / Indikator Vekt Barnehage (BH) 0,164 Korrigerte oppholdstimer i kom. og priv. barnehager i forhold til behovskorrigert innbyggertall 0,8 Andel ansatte med førskolelærerutdanning 0,1 Antall m 2 leke og uteareal per barn i alle barnehager 0,1 Grunnskole (GS) 0,272 Grunnskolepoeng (korrigert) 0,754 Læringsmiljø 0,188 Andel innbyggere i alderen 6-9 år med plass i kommunale SFO 0,029 Andel av brukerne av kommunale SFO med fulltidsplass 0,029 Primærhelsetjeneste (PH) 0,053 Antall timer per uke av leger i forhold til behovskorrigert innbyggertall 0,434 Antall timer per uke av fysioterapeuter i forhold til behovskorrigert innbyggertall 0,363 Antall helseundersøkelser barn og svangerskapskontroller i forhold behovskorrigert innbyggertall 0,203 Pleie og omsorg (PO) 0,361 Mottakere av hjemmetjenester i forhold til behovskorrigert innbyggertall 0,431 Beboere i institusjon i alt i forhold til behovskorrigert innbyggertall Andelen av institusjonsplasser som er i enerom 0,092 Andel tjenestemottakere med minst to hjemmetjenester 0,108 Barnevern (BV) 0,041 Barn omfattet av barnevernsundersøkelse i forhold til behovskorrigert innbyggertall 0,260 Barn 0-17 år omfattet av tiltak i forhold til behovskorrigert innbyggertall 0,540 Andel ansatte med fagutdanning 0,200 Sosialkontortjenester (SK) 0,061 Antall mottakere av økonomisk sosialhjelp i forhold til behovskorrigert innbyggertall 0,461 Gjennomsnittlig utbetaling per stønadsmåned 0,461 Nettoutgifter til kvalifiseringsordningen i forhold til behovskorrigert innbyggertall 0,078 Kultur (KU) 0,048 Bokbestand ved bibliotekene per innbygger 0,252 Utlån av bøker per innbygger 0,252 Antall kinoforestillinger per innbygger 0,051 Besøk kino per innbygger 0,051 Støtte til aktivitetstilbud til barn og unger per innbygger 6-18 år 0,394

21 DEA ANALYSER AV EFFEKTIVITET I KOMMUNENE Resultatene hentet fra SØF-rapporten «Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for Oppdatering av tidligere analyser: Har nå analyser i basert på data fra Bakgrunnen for prosjektet var at KRD ønsket mer kunnskap om effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren Beregningsopplegg som kunne oppdateres årlig Indikator for samlet (sektorovergripende) effektivitet

22 ANALYSEOPPLEGG Sektorvise analyser Unngår for mange produkter og innsatsfaktorer Tillater variabelt skalautbytte Ser på innsatsfaktorbesparende effektivitet Konstruerer et sektorovergripende effektivitetsmål

23 Innsatsfaktorer og produkter i DEA-analyser, barnehager Innsatsfaktorer Antall ansatte med førskolelærerutdanning Antall ansatte uten førskolelærerutdanning Andre driftsutgifter enn lønnskostnader Produkter Oppholdstimer barn 0-2 år Oppholdstimer barn 3 år Oppholdstimer barn 4-5 år Leke- og uteareal

24 Innsatsfaktorer og produkter i DEA-analyser, grunnskole Innsatsfaktorer Årsverk av personell med godkjent utdanning Årsverk av personell uten godkjent utdanning Utgifter utenom undervisning Produkter Korrigerte grunnskolepoeng (multiplisert med antall elever) Læringsmiljø (multiplisert med antall elever)

25 Innsatsfaktorer og produkter i DEA-analyser, SFO Innsatsfaktorer Årsverk av personell med godkjent utdanning Årsverk av personell uten godkjent utdanning Produkter Antall brukere med heltidsplass Antall brukere med deltidsplass

26 Innsatsfaktorer og produkter i DEA-analyser, pleie og omsorg Innsatsfaktorer Årsverk av personell med relevant fagutdanning Årsverk av personell uten relevant fagutdanning Andre driftsutgifter enn lønnskostnader Produkter Liggedøgn i institusjoner, langtid Enerom i institusjon Timer til hjemmesykepleie Timer til praktisk bistand

27 Innsatsfaktorer og produkter i DEA-analyser, barnevern Innsatsfaktorer Stillinger med fagutdanning Stillinger uten fagutdanning Brutto driftsutgifter til tiltak Produkter Antall undersøkelser Antall barn omfattet av tiltak i hjemmet Antall barn omfattet av tiltak utenfor hjemmet

28 Innsatsfaktorer og produkter i DEA-analyser, kultur Innsatsfaktorer Årsverk i biblioteker Utgifter til medier i biblioteker Driftsutgifter til kino Produkter Utlån av bøker Utlån av andre medier Kinobesøk

29 Deskriptiv statistikk for beregnet effektivitet Sektor År Antall kommuner Gj.snitt uveid Min Andel effektive Barnehage ,761 0,405 0, ,767 0,442 0, ,775 0,453 0, ,752 0,420 0,054 Grunnskole ,744 0,397 0, ,741 0,464 0, ,747 0,430 0, ,774 0,459 0,049 - Effektiviseringspotensiale for gjennomsnittskommunen i grunnskole er på 25 %. - Tilsvarende for barnehage er 24 %.

30 Deskriptiv statistikk for beregnet effektivitet Sektor År Antall kommuner Gj.snitt uveid Min Andel effektive SFO ,485 0,008 0, ,486 0,014 0, ,491 0,031 0, ,510 0,021 0,030 Pleie og omsorg ,687 0,144 0, ,685 0,270 0, ,677 0,324 0, ,707 0,303 0,061 - Effektiviseringspotensiale pleie og omsorg: 31%. - SFO: 51 %.

31 Deskriptiv statistikk for beregnet effektivitet Sektor År Antall kommuner Gj.snitt uveid Min Andel effektive Barnevern ,593 0,155 0, ,558 0,187 0, ,536 0,196 0, ,534 0,165 0,066 Kultur ,514 0,216 0, ,527 0,203 0, ,534 0,195 0, ,533 0,184 0,031 - Effektiviseringspotensiale barnevern: 44%. - Kultur: 47 %.

32 Frekvensfordeling, barnehager og grunnskole

33 Frekvensfordeling, pleie og omsorg og barnevern

34 Frekvensfordeling, kultur og SFO

35 Korrelasjoner i effektivitetsscore Barnehage Grunn skole SFO Pleie og Kultur Barne vern omsorg Barnehage Grunnskole 0,362* SFO 0,429* 0,503* Pleie og 0,178* 0,277* 0,233* omsorg Kultur 0,256* 0,353* 0,348* 0,267* Barnevern 0,193* 0,346* 0,249* 0,208* 0,267* Samtlige parvise korrelasjonskoeffisienter er statistisk signifikante - Klar tendens til at kommuner som kommer ut som effektive i en sektor er det også i andre sektorer

36 SAMLET EFFEKTIVITET Må konstruere et mål som bygger på sektormålene. For hvilke sektorer gir analysene rimelige og pålitelige resultater? Lave minimumsverdier og høyt gjennomsnittlig effektiviseringspotensial i SFO, barnevern og kultur Samlet effektivitet omfatter barnehage, grunnskole og pleie og omsorg Effektivitetsscorene veies sammen med aggregert budsjettandeler Samlet = barnehager*0,204 + grunnskole*0,350 + pleie og omsorg*0,446 Beregnes for kommunene som inngår i analysene for alle sektormål, samtlige år (337 kommuner)

37 Deskriptiv statistikk for samlet effektivitet Sektor År Gj.snitt uveid Gj.snitt veid - Snitt (uveid) samlet effektivitet 0,72-0,75 - Snitt veid er på 0,84 nasjonalt effektiviseringspotensiale på 16 % Min Andel effektive Samlet ,726 0,836 0,457 0, ,726 0,835 0,468 0, ,726 0,839 0,473 0, ,750 0,858 0,495 0,006 - Ressursbruk kan reduseres med 16 % uten at produksjonen reduseres( NB, kun for de tre sektorene målet bygger på) dersom alle kommunene blir like effektive som de mest effektive kommunene i samtlige tre sektorer

38 Frekvensfordeling, samlet effektivitet

39 DEA-score og korrigert inntekt

40 DEA-score og kommunestørrelse

41 NÆRMERE OM KOMMUNESTØRRELSE Positiv korrelasjon mellom beregnet effektivitet og innbyggertall Ikke et resultat av skalafordeler Mindre variasjon i effektivitet blant de største kommunene Flere observasjoner for små kommuner kan bety at fronten er «riktigere» estimert Men kan også være et resultat av at målefeil er mer utbredt i små kommuner

42 ENDRING I EFFEKTIVITET OVER TID Analysene forutsetter en felles front for perioden Hver kommune har da fire effektivitetsskår beregnet i forhold til samme front Endring i effektivitet er differansen mellom effektivitetsskårene

43 Deskriptiv statistikk for endring i effektivitet Sektor Gj.snitt (uveid) Gj.snitt (veid) Min 1. kvartil 3. kvartil Barnehage ,010 0,005-0,387-0,031 0,054 0, ,007 0,001-0,369-0,030 0,042 0, ,019-0,016-0,343-0,070 0,034 0,359 Grunnskole ,003-0,006-0,383-0,032 0,030 0, ,003 0,002-0,206-0,034 0,033 0, ,035 0,031-0,222 0,000 0,069 0,224 Pleie og omsorg ,003-0,002-0,576-0,047 0,039 0, ,006 0,007-0,391-0,048 0,045 0, ,035 0,025-0,355-0,027 0,082 0,391 Samlet ,000-0,002-0,218-0,030 0,024 0, ,000 0,004-0,202-0,029 0,029 0, ,024 0,019-0,156-0,012 0,054 0,248 Max

44 Grupperingsanalyse, endring i effektivitet Endring i samlet effektivitet Antall kommuner Korrigert inntekt, 2012 Antall innbyggere, 2012 Samlet effektivitet, 2012 Nedgang på 0,10-0, ,888 Nedgang på 0,05-0, ,820 Nedgang på 0-0, ,745 Økning på 0-0, ,715 Økning på 0,05-0, ,695 Økning på 0,10-0, ,705 Antall kommuner 337 Korrelasjon med endring i samlet effektivitet 0,04-0,03-0,29*

45 TOLKNING AV ANALYSENE Teknisk effektivitet på tvers av sektorer Med unntak for grunnskolen, ikke resultateffektivitet (effekt for brukerne) Ikke formålseffektivitet (utforming av tjenestetilbudet innen den enkelte sektor) Ikke prioriteringseffektivitet (dimensjonering av den enkelte sektor)

46 Alternative metoder Benchmarking systematiske sammenlikninger av enkeltindikatorer Effektivitet med utgangspunkt i TBUs produksjonsindeks Stokastisk front (SFA) Bedre data er viktigere enn alternative/nye metoder

EFFEKTIVITET I KOMMUNALE TJENESTER

EFFEKTIVITET I KOMMUNALE TJENESTER EFFEKTIVITET I KOMMUNALE TJENESTER Velferd og effektivitet Oslo 08.12.2010 PRESENTASJON - Bakgrunn for prosjektet - Hvordan analysere effektivitet - Våre mål på effektivitet - Resultater - Oppsummering

Detaljer

EFFEKTIVITET OG EFFEKTIVITETSUTVIKLING I KOMMUNALE TJENESTER: ANALYSER FOR

EFFEKTIVITET OG EFFEKTIVITETSUTVIKLING I KOMMUNALE TJENESTER: ANALYSER FOR Lars-Erik Borge, Ole Henning Nyhus, Ivar Pettersen Senter for økonomisk forskning (SØF) 06.05.14 EFFEKTIVITET OG EFFEKTIVITETSUTVIKLING I KOMMUNALE TJENESTER: ANALYSER FOR 2010-2012 1. Innledning I dette

Detaljer

Den kommunale produksjonsindeksen

Den kommunale produksjonsindeksen Den kommunale produksjonsindeksen Ole Nyhus Senter for økonomisk forskning AS Molde, 12. juni 2012 Opprinnelse Med bakgrunn i etableringen av KOSTRA laget Stiftelsen Allforsk (Borge, Falch og Tovmo, 2001)

Detaljer

SØF-rapport nr. 02/11. Effektivitet i kommunale tjenester

SØF-rapport nr. 02/11. Effektivitet i kommunale tjenester SØF-rapport nr. 02/11 Effektivitet i kommunale tjenester Lars-Erik Borge Ivar Pettersen Per Tovmo SØF-prosjekt nr. 7300: Effektivitet i kommunale tjenester Prosjektet er finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

SØF-rapport nr. 03/14. Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for

SØF-rapport nr. 03/14. Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2010-2013 Lars-Erik Borge Ole Henning Nyhus Ivar Pettersen SØF-prosjekt nr. 3550: «Effektivitet i kommunale tjenester» Prosjektet er finansiert av Kommunal-

Detaljer

SØF-rapport nr. 03/12. Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2009 og 2010

SØF-rapport nr. 03/12. Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2009 og 2010 Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2009 og 2010 av Lars-Erik Borge Ivar Pettersen SØF-prosjekt nr. 2000: Effektivitet i kommunale tjenester Prosjektet er finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

SØF-rapport nr. 06/16. Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for

SØF-rapport nr. 06/16. Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2014-2015 Lars-Erik Borge Torgeir Kråkenes Ivar Pettersen SØF-prosjekt nr. 1271: «Effektivitetsberegninger» Prosjektet er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

SØF-rapport nr. 07/06

SØF-rapport nr. 07/06 EFFEKTIVITET OG EFFEKTIVITETSUTVIKLING I KOMMUNESEKTOREN: SLUTTRAPPORT av Lars-Erik Borge Kjell J. Sunnevåg SØF-prosjekt nr. 1100: Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren Prosjektet er

Detaljer

SØF-rapport nr. 03/16. Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for

SØF-rapport nr. 03/16. Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for Effektivitet i kommunale tjenester: Analyser for 2013-2014 Lars-Erik Borge Ivar Pettersen SØF-prosjekt nr. 1270: «Effektivitet i kommunale tjenester» Prosjektet er finansiert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015

Kommunerapport ASSS-nettverket 2015 Kommunerapport -nettverket 2015 Rapporteringsåret 2014 1 Storbysamarbeidet Samarbeid mellom de 10 største byene Formål: dele nøkkeltall, analyser og erfaringer som kan danne grunnlag for kommunens prioriteringsdiskusjoner

Detaljer

Tjenesteproduksjon og effektivitet

Tjenesteproduksjon og effektivitet Vedlegg til -rapportene 2012 Utkast 04.09.2012 Tjenesteproduksjon og effektivitet KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 1. Innledning I kapittel 4 i

Detaljer

Effektivitet i kommunesektoren. Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Produktivitetskommisjonen, 19.05.14

Effektivitet i kommunesektoren. Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Produktivitetskommisjonen, 19.05.14 Effektivitet i kommunesektoren Lars-Erik Borge Institutt for samfunnsøkonomi, NTNU Produktivitetskommisjonen, 19.05.14 Disposisjon Den norske styringsmodellen Skattefinansiering Rammeoverføringer (inntektssystemet)

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

SØF-rapport nr. 06/09. Ny produksjonsindeks for kommunene. Lars-Erik Borge Per Tovmo

SØF-rapport nr. 06/09. Ny produksjonsindeks for kommunene. Lars-Erik Borge Per Tovmo Ny produksjonsindeks for kommunene av Lars-Erik Borge Per Tovmo SØF-prosjekt nr. 5800: Utredningsoppdrag og produksjonsindeks for kommunene Prosjektet er finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 203 Vegårshei. nr. 187 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr. 203 Vegårshei nr. 187 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til 2015-barom eteret (sam

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

Vedlegg: Nærmere om produksjonsindeksene

Vedlegg: Nærmere om produksjonsindeksene Vedlegg: Nærmere om produksjonsindeksene 1.1 Grunnskole Brutto driftsutgifter for grunnskole omfatter funksjonene: Brutto driftsutgift grunnskole 202 Grunnskole 215 Skolefritidstilbud 222 Skolelokaler

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

SØF-rapport nr. 03/06. Effektivitetsforskjeller og effektiviseringspotensial i pleie- og omsorgssektoren. Lars-Erik Borge Marianne Haraldsvik

SØF-rapport nr. 03/06. Effektivitetsforskjeller og effektiviseringspotensial i pleie- og omsorgssektoren. Lars-Erik Borge Marianne Haraldsvik Effektivitetsforskjeller og effektiviseringspotensial i pleie- og omsorgssektoren Lars-Erik Borge Marianne Haraldsvik SØF-prosjekt nr. 1100: Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren Prosjektet

Detaljer

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal

KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal KOSTRA-analyse foreløpige tall 2016 Utvalgte nøkkeltall Larvik og Lardal Innhold Grunnskole... 3 Prioritet - Netto driftsutgifter grunnskolesektor (202, 215, 222, 223) i prosent av samlede netto driftsutgifter...5

Detaljer

Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune?

Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Hva vet vi egentlig om Lillehammer kommune? Kilder til fakta og kunnskap om kommunen Denne presentasjonen handler ikke om hvor GOD Lillehammer kommune er Denne presentasjonen handler heller ikke om hvor

Detaljer

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015

STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 STYRINGSINDIKATORER BUDSJETT 2015 Felles kriterier lagt til grunn for utvelgelsen av styringsindikatorene: (Max 5 7 indikatorer innenfor hvert område) Enhetskostnad pr bruker ( dvs pr skoleelev, barnehagebarn,

Detaljer

KOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007.

KOSTRA 2007. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. KOSTRA 2007 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2007. Brutto driftsinntekter pr. innbygger Mørkest: 25 % høyeste inntekter

Detaljer

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 25 000 B Behovsprofil Diagram A: Befolkning 25,0 20 000 15 000 15,0 10 000 5 000 5,0 2006 2007 kommuneg ruppe 02 Namdalsei d Inderøy Steinkjer

Detaljer

SØF-rapport nr. 02/07 EFFEKTIVITETSFORSKJELLER OG EFFEKTIVISERINGSPOTENSIAL I BARNEHAGESEKTOREN

SØF-rapport nr. 02/07 EFFEKTIVITETSFORSKJELLER OG EFFEKTIVISERINGSPOTENSIAL I BARNEHAGESEKTOREN EFFEKTIVITETSFORSKJELLER OG EFFEKTIVISERINGSPOTENSIAL I BARNEHAGESEKTOREN Lars-Erik Borge Marianne Haraldsvik SØF-prosjekt nr. 1100: Effektivitet og effektivitetsutvikling i kommunesektoren Prosjektet

Detaljer

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet

Kommunebarometeret 2010 1. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 95 % av landsgjennomsnittet Kommunebarometeret 2010 1 Analysen for din egen kommune: 0926 Lillesand Rangering Kommunebarometeret 17 av 429 kommuner Rangering uten hensyn til inntektsnivå 56 av 429 kommuner Korrigert inntekt inkl.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MSC-14/18264-2 93657/14 14.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

I del 4 gir utvalget en oppsummering av utviklingen i tjenesteproduksjon og ressursinnsats, med særlig vekt på 2004.

I del 4 gir utvalget en oppsummering av utviklingen i tjenesteproduksjon og ressursinnsats, med særlig vekt på 2004. Notat fra TBU til 3. konsultasjonsmøte Tjenesteproduksjon og ressursinnsats 1. Innledning Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) er bedt om å lage et notat om utviklingen

Detaljer

Kommunebarometeret 2010 1. 7 av 429 kommuner. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 100 % av landsgjennomsnittet

Kommunebarometeret 2010 1. 7 av 429 kommuner. Korrigert inntekt inkl. e-skatt: 100 % av landsgjennomsnittet Kommunebarometeret 2010 1 Analysen for din egen kommune: 0829 Kviteseid Rangering Kommunebarometeret 7 av 429 kommuner Rangering uten hensyn til inntektsnivå 24 av 429 kommuner Korrigert inntekt inkl.

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 2. mars 2015 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2016 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Plasseringer. Totalt

Plasseringer. Totalt nr.266 Loppa Plasseringer 2010 2011 2012 2013 2014 Trend Totalt 352 158 92 176 266 I fylket 4 3 1 1 2 I kommunegruppa 31 19 8 24 26 Korrigert inntekt (KI) 170,8 170,8 145,9 140,5 139,1 Rangering KI 16

Detaljer

KS Effektiviseringsnettverk Samhandling for utsatte barn og unge, feb 2013, Bergen

KS Effektiviseringsnettverk Samhandling for utsatte barn og unge, feb 2013, Bergen KS Effektiviseringsnettverk Samhandling for utsatte barn og unge, feb 213, Bergen Indikatorer som viser status i tjenestene som tilbys utsatte barn og unge INDIKATORER FOR BEHOV 1. Indikatoren «Andel skilte

Detaljer

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009

Økonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009 Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =

Detaljer

Effektivitets- og produktivitetsanalyser i offentlig sektor

Effektivitets- og produktivitetsanalyser i offentlig sektor Effektivitets- og produktivitetsanalyser i offentlig sektor Finn R. Førsund, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo * Presentasjon på Partnerforums dagskonferanse Effektivitet i staten Handelshøyskolen

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2010 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2011. Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå

Bamble. n r. 111 ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr. 162 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON n r. 111 Bamble nr. 162 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klart bedre enn disponibel inntekt skulle tilsi Plasseringer Oppdater t til 20 15-bar ometer et (sammenliknbar

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 25. februar 2008 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2009. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 1. Innledning

Detaljer

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent

Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent Hvor er vi og har vi råd til å fortsette slik? 22. april 2013 Ine Ch. Haustreis, KS-Konsulent To hovedutfordringer i kommunene Kommunenes evne til utvikling og nyskaping Kommunenes tilgang på og forvaltning

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 3. mars 2014 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2015 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

EFFEKTIVITET OG EFFEKTIVITETSUTVIKLING I KOMMUNESEKTOREN:

EFFEKTIVITET OG EFFEKTIVITETSUTVIKLING I KOMMUNESEKTOREN: SØF-RAPPORT 05/05 EFFEKTIVITET OG EFFEKTIVITETSUTVIKLING I KOMMUNESEKTOREN: RAPPORTERING FOR 2004 Lars-Erik Borge Kjell Sunnevåg Prosjektet er finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet FORORD Denne

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

SØF rapport 03/06. Effektivitetsforskjeller og effektiviseringspotensial i pleie- og omsorgssektoren. Lars-Erik Borge Marianne Haraldsvik

SØF rapport 03/06. Effektivitetsforskjeller og effektiviseringspotensial i pleie- og omsorgssektoren. Lars-Erik Borge Marianne Haraldsvik SØF rapport 03/06 Effektivitetsforskjeller og effektiviseringspotensial i pleie- og omsorgssektoren Lars-Erik Borge Marianne Haraldsvik Prosjektet er finansiert av Kommunal- og regionaldepartementet FORORD

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 29. februar 2016 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2017 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Alta kommune Vurdering for kommunen Denne analysen er laget ved bruk av analyseverktøyet Framsikt. De endelige KOSTRA - tallen for 2016 ligger til grunn. Vi har valgt å sammenligne

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

Noen KOSTRA-tall og figurer Verdal Kommune mai 2015.

Noen KOSTRA-tall og figurer Verdal Kommune mai 2015. Noen KOSTRA-tall og figurer Verdal Kommune mai 2015. KOSTRA er sammensatt av tall som kommunene rapporterer inn direkte til KOSTRA, regnskapstall og disse talla er kombinert med tall fra andre offentlige

Detaljer

FORORD. Trondheim, januar 1999 Lars-Erik Borge og Ivar Pettersen

FORORD. Trondheim, januar 1999 Lars-Erik Borge og Ivar Pettersen FORORD Dette notatet presenterer nye tilleggsanalyser for prosjektet Likeverdig skoletilbud og kommunale inntekter. Tidligere er hovedprosjektet dokumentert i egen rapport og tilleggsanalyser i eget notat.

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 103 Arkivsaksnr.: 16/1-2 Klageadgang: Nei HØRING - FORSLAG TIL NYTT INNTEKTSSYSTEM FOR KOMMUNENE Administrasjonssjefens innstilling:

Detaljer

Notat fra utvalget til konsultasjonsordningen mellom staten og KS om tjenesteproduksjon og ressursinnsats

Notat fra utvalget til konsultasjonsordningen mellom staten og KS om tjenesteproduksjon og ressursinnsats Notat fra utvalget til konsultasjonsordningen mellom staten og KS om tjenesteproduksjon og ressursinnsats Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) er bedt om å lage et

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal

Bruk av vesentlige data i planer. og årsmeldinger slik gjør vi det. i Gjesdal Bruk av vesentlige data i planer og årsmeldinger slik gjør vi det i Gjesdal Budsjettet for 2004-vesentlige tall KOSTRA nøkkeltall Produktivitet Gjesdal Gjesdal Ref.gr Gjesdal 2000 2001 2001 2002 Driftsutgifter

Detaljer

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner

KOSTRA data 2009. Verran kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner KOSTRA data kommune siste tre år sammenlignet med andre kommuner 100,0 BBehovsprofil Diagram C: Alderssammensetning 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 0,0 2007 2008 Namdalseid Inderøy Steinkjer Nord

Detaljer

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe

KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS Verdal , Levanger og Kostragruppe KOSTRA 2015 UTVALGTE OMRÅDER BASERT PÅ FORELØPIGE TALL PR. 15. MARS 2016 Verdal 2011-2015, Levanger 2014-2015 og Kostragruppe 8 2015 Alle tall er hentet fra: ressursportal.no Oversikten viser fordeling

Detaljer

FORORD. Kostrarapport 2016

FORORD. Kostrarapport 2016 KOSTRARAPPORT 2016 FORORD Denne rapporten er skrevet på oppdrag frå Hemnes kommune. Oppdraget har vært med bakgrunn i Kostratall, å finne årsaker til kostnadsforskjeller mellom Hemnes kommune og Kostragruppen

Detaljer

Et heiltrøndersk prosjekt. Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune»

Et heiltrøndersk prosjekt. Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune» Et heiltrøndersk prosjekt Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune» Bakgrunn: Helse og omsorgstjenesten i kommunen: - Størst område i tjenesteyting - Reformer gir økte krav

Detaljer

Vedlegg c) Kapittel 2.7 fra Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi

Vedlegg c) Kapittel 2.7 fra Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Vedlegg c) Kapittel 2.7 fra Rapport fra Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi 2 Utviklingen i kommuneøkonomien og tjenestene de siste årene 2.7 Utviklingen i tjenestetilbud

Detaljer

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo 1. Beskrivelse av tjenesten Hjemmetjenesten i NLK er lokalisert i 2 soner. Dokka og Torpa. Hjemmetjenesten Dokka har et budsjett på 17 683 500,-, mens Torpa har budsjett på 13 050 400,- Lønn faste stillinger

Detaljer

Effektiviseringsnettverk Kostra

Effektiviseringsnettverk Kostra Effektiviseringsnettverk Kostra Formannskapet 4.6.29 Effektiviseringsnettverket Samling på Stiklestad 11-12 mai sammen med Orkdal, Levanger, Stjørdal og Steinkjer. Utfordringsnotater ble send ut i forkant

Detaljer

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014

Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Kostnadsanalyse Elverum kommune 2014 Bjørn Brox, Agenda Kaupang AS 8.4.2015 1 Innhold Konklusjoner Mandat/metode Finanser Samlede utgifter PLO Grunnskolen Barnehage Helse Sosial Barnevern Kultur Teknisk

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

Effektiviseringspotensial

Effektiviseringspotensial Effektiviseringspotensial Det er klart at en kommunesammenslåing også kan gi grunnlag for å hente ut stordriftsfordeler gjennom mer effektiv administrasjon og tjenesteproduksjon. Erfaringene fra tidligere

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 26. februar 2013 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2014 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 18. februar 2005 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren 25. februar 2005 om statsbudsjettet 2006. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Bestillingen, klippet fra e-post Vi ønsker fokus på analyse av KOSTRA-tallene for PLO for kommunene i Troms. Hvordan er bildet

Detaljer

Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS

Framsikt Analyse- Videreutvikling Bjørn A Brox, Framsikt AS Framsikt Analyse- Videreutvikling 2018 Bjørn A Brox, Framsikt AS Temaer Innsparingsanalyse Tjenesteanalyse økonomi Tjenesteanalyse kvalitet Nye kommuner Dokumentproduksjon Ny Kostra 2018 Innsparingsanalysen

Detaljer

Hvilken velferd leverer kommunene?

Hvilken velferd leverer kommunene? Hvilken velferd leverer kommunene? 1 Hvilken velferd leverer kommunene? Innbyggerne i norske kommuner mottar et bredt og mangfoldig tjenestetilbud. Kommunene sørger for en grunnpakke av tjenester til innbyggerne.

Detaljer

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Vegårshei, 19. mai 2015

Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Vegårshei, 19. mai 2015 Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport Vegårshei, 19. mai 2015 Hva er Kommunebarometeret? Et journalistisk bearbeidet produkt Basis i offisielle tall levert av kommunene til staten Kostra, Utdanningsdirektoratet,

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2012 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2013 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt

Saksfremlegg. 1. Sammenstilt ressursbruk personal ved Alta skoler Skolers driftsbudsjett - oversikt Saksfremlegg Saksnr.: 8/1761-3 Arkiv: 41 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: RESSURSER SKOLER Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.398. Fauske. nr.410 uten justering for inntektsnivå ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.398 Fauske nr.410 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartdårligere enn disponibelinntekt skulle tilsi Kort om barometeret Et journalistisk bearbeidet produkt,

Detaljer

Effektiviseringsnettverkene

Effektiviseringsnettverkene Effektiviseringsnettverkene Helge Eide Områdedirektør Kommunenettverk for fornyelse og effektivisering Endring og utvikling basert på fakta, ikke synsing Bidra til helhetlig styringssystem, tilpasset kommunens

Detaljer

Advisory. Effektivitet i kommunal tjenesteproduksjon Casestudie

Advisory. Effektivitet i kommunal tjenesteproduksjon Casestudie Advisory Effektivitet i kommunal tjenesteproduksjon Casestudie Forord Denne rapporten er resultatet av en utredning PricewaterhouseCoopers (PwC) har utført for Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

SØF rapport nr. 01/05 Ressursbruk og tjenestetilbud i institusjons- og hjemmetjenesteorienterte kommuner

SØF rapport nr. 01/05 Ressursbruk og tjenestetilbud i institusjons- og hjemmetjenesteorienterte kommuner Ressursbruk og tjenestetilbud i institusjons- og hjemmetjenesteorienterte kommuner Lars-Erik Borge Marianne Haraldsvik SØF prosjekt nr. 2600: Effektivitet Heldøgnstjenester ytt i institusjon eller hjemmetjenester

Detaljer

SØF-rapport nr. 06/11. Bedre måling av tjenesteproduksjonen i kommunene

SØF-rapport nr. 06/11. Bedre måling av tjenesteproduksjonen i kommunene Bedre måling av tjenesteproduksjonen i kommunene av Lars-Erik Borge Ole Henning Nyhus Per Tovmo SØF-prosjekt nr. 8300: Bedre måling av tjenesteproduksjonen i kommunene Prosjektet er finansiert av KS Kommunesektorens

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013

Drammen kommune Handlingsrom. Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Drammen kommune Handlingsrom Gjennomgang av kommuneøkonomien i 2013 Sammenligningskommuner Kommune Befolkning 1.1 Vekst 2004-2004 2014 2014 Innbygger pr. km2 areal K gruppe Areal Drammen 13 56688 66214

Detaljer

Nøkkeltall Bodø kommune

Nøkkeltall Bodø kommune Nøkkeltall 2011 Bodø kommune KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Informasjon om kommunale tjenester og bruk av ressurser

Detaljer

DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I TRONDHEIM KOMMUNE

DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I TRONDHEIM KOMMUNE Lars-Erik Borge 22.10.09 DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I TRONDHEIM KOMMUNE 1. Overordnet situasjonsforståelse Den høye inntektsveksten i kommunesektoren i årene 2004-2006 bidro til å styrke netto driftsresultat

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Hol

1 Velferdsbeskrivelse Hol 1 Velferdsbeskrivelse 1.1 Presentasjon av kommunen kommune tilhører AV- gruppe 3 som består av SSBs kostragruppe 3. Hva er det som kjennetegner og kommunegruppen? Kjennetegn for kommune og kommunegruppen

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

samfunnsokonomisk-analyse.no Dokumentasjonsrapport database

samfunnsokonomisk-analyse.no Dokumentasjonsrapport database samfunnsokonomisk-analyse.no 13.02.2017 Dokumentasjonsrapport database Notat 01-2017 Notat nr. 01-2017 fra Samfunnsøkonomisk analyse AS Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet Tilgjengelighet:

Detaljer

NØKKELTALLSANALYSE. Alternativ 1 b) Nabokommuner Alternativ 1 c) 0-alternativ med samarbeidsløsninger

NØKKELTALLSANALYSE. Alternativ 1 b) Nabokommuner Alternativ 1 c) 0-alternativ med samarbeidsløsninger NØKKELTALLSANALYSE Alternativ 1 b) Nabokommuner Alternativ 1 c) 0-alternativ med samarbeidsløsninger Innhold Innledning... 2 Gamvik / Lebesby... 3 Befolkning og demografi... 3 Tjenesteproduksjon... 4 Sysselsetting...

Detaljer

Kommunebarometeret 2012

Kommunebarometeret 2012 Kommunebarometeret 2012 Gran Totaltabellen Uten korrigering for inntektsnivå Korrigert År Plass Endring Plass Endring inntekt 2012 169 4 226 29 91 2011 173 34 255 41 2010 207 296 Kommunebarometeret utvikles

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging v/ Olaug Olsen og Kristine Asmervik Styringsdatarapport Malvik kommune 2013 Interkommunal satsning Bedre analyse av styringsdata Synliggjøre fordeler

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2009 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2009 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2009. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

FORORD. Trondheim, 2. november 1998 Lars-Erik Borge og Ivar Pettersen

FORORD. Trondheim, 2. november 1998 Lars-Erik Borge og Ivar Pettersen FORORD Dette notatet presenterer tilleggsanalyser for prosjektet Likeverdig skoletilbud og kommunale inntekter. Hovedprosjektet er dokumentert i egen rapport. Prosjektet er utført av førsteamanuensis Lars-Erik

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2016

KOSTRA NØKKELTALL 2016 KOSTRA NØKKELTALL 2016 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2016 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane Raus Ansvarlig Engasjert KOSTRA NØKKELTALL 2016 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen

Detaljer

SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13

SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13 Kommunebarometeret 2015 - Kommunal Rapport SJEKK DIN KOMMUNE MOT ANDRE Knr Knr Knr Tast inn kommunenumre i de oransje cellene: 104 136 F1 G13 Kommune Kommune Kommune Fylke Gruppe Moss Rygge (median) (median)

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer