Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien 102 i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl. 09.00 14.00 Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien 102 i Oslo"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (5) Møte i det norske utvalg Organisering og marked Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien 102 i Oslo Tilstede Hanne Botten (leder) Svein Røed Olav Sveen Ole Syltebø Jan Eirik Henning Willy Zakariassen Trond Johannesen Anette Aanesland Inga-Elisabeth Gjerdalen Sigurd Rugsland Anja Sivertsen Siri Ulvin (referent) Forfall Morten Alstad Kjerstin Bretteville-Jensen Jon Sandnes Statens vegvesen Region øst Statens vegvesen Region sør Statens vegvesen Region midt Oslo kommune Maskinentreprenørenes Forbund Statens vegvesen Region sør Statens vegvesen Region øst Norconsult Mesta Drift Maskinentreprenørenes Forbund Multiconsult Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg Hanne Botten ønsket velkommen til møtet og spesielt velkommen til markedssjef Anja Sivertsen i Mesta som deltok i utvalgets arbeid for første gang. Sivertsen og de øvrige møtedeltakerne presenterte seg kort. Willy Zakariassen ønsket velkommen til Bymiljøetaten. Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Protokollen var utsendt og var også vedlagt innkallingen. Protokollen godkjent. Sak 2 Orientering fra seminar og forbudsutskottsmøte i Stockholm april Hanne Botten orienterte om seminaret og forbundsutskottsmøtet i Stockholm. Det ble en diskusjon om noen av temaene fra seminaret, som hadde tittelen Innovativa samverkansformer, blant annet entrepriseformer, bestillerens utfordringer, samarbeidsformer og samhandling. Forbundsutskottsmøtet diskuterte blant annet planer for utvalgets arbeid fram mot Neste seminar blir i København 9. oktober med arbeidstitttel Tilbuds- og kontraktsformer, et virkemiddel for å skape verdier.

2 PROTOKOLL 2 (5) Det var også en gjennomgang av nøkkeltall etter samme mal/struktur som på Via Nordica på Island. Tallene fra de ulike landene er nå mer sammenlignbare enn tidligere. Det er veldig store forskjeller på investeringer mellom landene. Utvalgets medlemmer ønsker tilsendt nøkkeltallspresentasjonene fra forbundsutvalgsmøtet. Siri følger opp dette. Sak 3 Anskaffelser Arcus eiendomsdirektør Erik Bern som skulle orientere om bygging av Arcus distribusjonsanlegg på Gjelleråsen hadde dessverre måttet melde forfall. Willy Zakariassen orienterte om Bymiljøetaten i Oslo kommune, virksomhet og omorganisering av denne. Han orienterte også om eget arbeidsområde, anskaffelsesregelverket og konseptvalgarbeid. Presentasjonen er vedlagt protokollen. Sak 4 Arbeidsområder for utvalget framover Hanne Botten innledet til gruppe- og plenumsdiskusjon om temaer for utvalgets arbeid fra nå og fram til Hun tok utgangspunkt i det som kom fram på idedugnaden på utvalgets første møte høsten 2012: Kontrakter/kontraktsformer, Effektiv planlegging for effektiv gjennomføring, Markedsutvikling, Samhandlingsformer og Kompetanse/rekruttering. Følgende temaer ble spisset og supplert; Gjennomførings- og kontraktsstrategier Valg av ulike entreprisestrategier når og hvor Totalentrepriser, lite erfaring på anleggssiden i Norge, lære mer Målpris, gode eksempler, erfaringsutveksling, hvordan fungerer det, hva kan evt gjøres annerledes. Eks fra Region Øst Kombinasjoner av ulike kontraktstyper E39 pågående diskusjon, hvilke tanker har arbeidsgruppene gjort seg Ulike typer anskaffelser og tildelingskriterier, konkurransepreget dialog Store vs små prosjekter, differensiert kontraktsstrategi, hvordan bli mer effektive i de små? Sosial dumping, kontraktene hindre dette Gjennomføringsstrategier, organisering, involvering case E39. Hvordan er erfaringene i de andre nordiske landene Bidragsytere: Andre store offentlinge byggherrer, Statbygg, Thon, Forsvarsbygg, Jernbaneverket, prosjektlederfirmaer som jobber for ulike byggherrer Effektiv planlegging for effektiv gjennomføring hvordan bruke de gode eksemplene Planprosessene er for lange og må gjøres mer effektive Kartlegging, synliggjøre hvorfor får vi forsinkelser, evt seminar, få inn andre aktører for å belyse dette Tidlig kartlegging av konfliktområder Kvalitet i planlegginga må ligge i bunnen, hvor tidlig kan konfliktområder kartlegges Planleggingstiden skal halveres hvordan skal dette skje 6 år realistisk? få fram suksesshistorier

3 PROTOKOLL 3 (5) Mange planprosesser går samtidig eks 100 i Region Midt Hva er nødvendig planleggingstid, hvordan skal vi innordne oss, forutsigbarhet eks E39 Erfaringer fra de andre nordiske landene, regler og prosedyrer metodikker Demokrati, involvering når og hvor lenge Kontraktsformer forberedelser, marked, bransjer Avveining mellom tid, kostander, kvalitet mm. Mer strukturert mht tid i byggefasen (profesjonell), fremdriftsplaner i tidlig fase mye å gå på Eksempel fra Holmenkollen og Lillehammer gjennomført, men tidligfasen var ikke optimal Mediestrategi eks fra Citybanen Er budsjettdisiplinen god nok? Planer som eser ut økonomiske rammer Bidragsytere: Benytte eksterne, eks Miljødirektoratet, rapport fra SVV Vegdirektoratet (Gyda Grendstad), rapport fra Samferdselsdepartementet Miljøverndepartementet koordinering, innsigelse Markedsutvikling Markedsutviklingens effekt på sikkerhetsarbeid og HMS Policygruppen jobber med dette temaet sikkerhetskultur, -må spisses Hva er bildet; internasjonale aktører og konkurranse med innenlandske aktører som bygger seg opp, entreprenørmarkedet i forhold til kapasitet Kontraktsformer, utvelgelseskriterier Utenlandsk arbeidskraft sikkerhetskrav, sette standard, sosial dumping, må sørge for at kontraktsformene ivareta det merkedet som er Samhandling og konfliktløsning Håndteres ulikt, hva er erfaringene med de ulike modellene Konfliktforebygging Bidragsytere: Erik Frogner, Norconsult Sak 5 De to første temaene diskuteres på to møter i løpet av høsten og målet skal være å gjennomføre et seminar i Oslo våren Tema Gjennomføring kontraktsstrategier: Videomøte arrangeres der Svein Røed eller Anette Aanesland og Anja Sivertsen deltar. Tema Samhandling og konfliktløsning: Sigurd Rugsland, Inga-Elisabeth Gjerdalen deltar i planleggingen. Siri og Hanne tar inititaiv til dette. Via Nordica 2016 innspill til faglig program, utstilling, sosialt og kulturelt Oppsummering fra idédugnad 3. april var vedlagt. Siri Ulvin orienterte kort om hvordan idedugnaden var gjennomført. Innspill: Maks to-tre paralleller, alle sesjoner starter med et kulturelt innslag. Framtidens transportplanlegging, gang- og sykkelveier, byplanlegging kan være en ramme for arrangementet. Ellers ble det gitt utrykk for at det ligger mange spennende ideer til grunn i referatet fra idedugnaden for videre planlegging.

4 PROTOKOLL 4 (5) Via Nordica settes opp på saklisten på hvert møte i utvalget slik at utvalget kan komme med innspill og ideer. Sak 6 Runde rundt bordet, nytt fra deltakernes organisasjoner og fra andre relevante fora Sigurd Rugsland: Rådgiverbransjen er avventende til NTP når vil tiltakene effektueres? Mye snakk om mangel på kapasitet, men det er kapasitet i God dialog med SVV som kunde, og får gode tilbakemeldinger. Stor vilje til samarbeid og samhandling og god gjennomføring av kontraktene. Fått opp et stort miljø i Nord-Trøndelag, så nå dekker Norconsult hele landet med 48 kontorer pluss 20 i Sverige, men basen er i Sandvika. Til protokollen fra møtet høsten 2012: Norconsult ser på prosjekter for å tilpasse de ulike kontrakter til hver parsell og situasjon. Noen ganger er også totalentreprise egnet. Inga-Elisabeth Gjerdalen: Mye arbeid med Handlingsprogram på riksveger og fylkesveger, fokus på gjennomføring av det man har budsjettmidler til. Egen rapport på prosjektorganisering. Anja Sivertsen: Fokus på oppstart av dirftskontrakter, nyetablert for ett år siden i Sverige. Går mye på jernbane for tiden. Jan Erik Henning: Videreutvikling av tankene i NTP om E39. Skal i gang med bransjeprosjekt om samhandling. Anna Svãrd tar doktorgrad på BI og postdoktorprosjekt med dette temaet. Utvalget kan være en fin arena for innspill til områder hun kan fokusere på. Kanskje en orientering for utvalget om dette? Nye regler innenfor kontraktssystemer, håndbok 066. Anette Aanesland: En del flomskader i deler av regionen. Etter NTP fordeler prosjekter på handlingsprogrammene kombinert med effektiv framdrift. Blir mye rundt overgangen Tar litt tid for å få kontraktene ut. Prosjektsjefene skal ha møte med RIF med fokus på samhandling. Økt HMS-fokus, sprengning, prosedyrer mm. Prosjektlederprogram internt. Olav Sveen: Arbeider på investering og drift. Sosial dumping, HMS, mye diskusjon med fylkeskommunene om kotraktsmodeller, ser til andre land. Høyt trykk, mye som skjer. Trond Johannesen: Fakta- og analysedag 4. juni med fakta om anleggsbransjen både basert på egne fakta og undersøkelser og tall fra SVV. Eget notat om vedlikeholdsetterslepet. Ser på driftskontraktene, bruker Dovre Group for å se på dette. Fokus på HMS, har nedsatt utvalg for å foreslå tiltak. HMS blir også mer sentralt tema på MEFs skoler og kurs. Eget KS/HMS-system blir revidert. Må ha sterkere fokus på hverdags-hms. Forutsigbarhet er viktig, samferdselsministeren må komme med konkrete signaler til den norske anleggsbransjen. Svein Røed: Dilemmaer rundt NTP og handlingsprogrammet. Store forventninger til oppstart på prosjekter. Utfordringer fordi bompengeinntektene går ned gir utsettelse på prosjekter. Hva skjer med NTP etter valget? Bemanningsutfordringer. Mange store ting som skjer på utlysinger og kontrakter. Ole Syltebø: Samme problemstillinger som de øvrige fra Vegvesenet har rapportert om. Forskyvning på prosjekter gir bedre tid til planlegging. Lokal strategi for å samle småtiltak på strekninger og i byområder for å gi bedre gjennomføringsevne. Gir lavere aktivitet i andre områder og dette skaper debatt.

5 PROTOKOLL 5 (5) Willy Zakariassen: Jobber med ISO-sertifisering av Bymiljøetaten innen årsskiftet. Konkurranse om Green Euro City. Sterk fokus på HMS. Etterlsyer større kompetanse på Byggherreforskriften hos konsulentene. Sak 7 Dato for neste møte 12. november er det kompetanseseminar i Gøteborg. Neste møte blir onsdag 28. august hos Sigurd Rugsland i Norconsult i Sandvika. Neste møte deretter blir tirsdag 19. November, sted ikke bestemt. Det sendes ut Outlookinnkalling så snart som mulig. Sak 8 Eventuelt Det ble ikke tatt opp noen saker til eventuelt.

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Årsrapport 2012. BTV Innkjøp. BTV Innkjøp

Årsrapport 2012. BTV Innkjøp. BTV Innkjøp BTV Innkjøp BTV Innkjøp april 2013 Innhold 1. INNLEDNING...4 1.1 Generelt...4 1.2 Ressursinnsats...4 2. RAMMEAVTALER...5 2.1 Rammeavtaler...5 2.2 Rammeavtalestrategi...7 2.3 Enkeltanskaffelser...8 3. INFORMASJON

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012.

Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Nordisk møte, Idrettens hus, Ullevål, Oslo 25 26 februar 2012. Møtedeltakere: Rolf Lind, Danmark Bo Palm, Cenneth Åhlund, Jane Gyllhag, Anders Augustsson, Sverige Jón Eriksson, Island Schandorff Vang,

Detaljer

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Oppsummering bransjedialog

Oppsummering bransjedialog Oppsummering bransjedialog HMS/SHA (gjennomføring) NVF-seminar 4. september 2014 Bjørn Erik Selnes Møter med : AF-gruppen Veidekke Skanska Mesta NCC Hæhre Implenia MEF + mindre MEF-entreprenører Regionale

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

Rådmannsutvalget 30. august 2013

Rådmannsutvalget 30. august 2013 MØTEREFERAT! Rådmannsutvalget 30. august 2013 Sted: Kongsbergregionens lokaler, Kirkegt 4 Kongsberg Tid: 09:00 15:00 Møteleder: Hans Henrik Thune referent: Jan Erik Innvær regional koordinator / daglig

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Det vil i starten av møtet bli økonomirapportering og stillingsrapportering. Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 09:00

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 Medlemmer som kalles inn til møtet: Rune Sjurgard leder Tone Roaldsnes nestleder Ottar Brage Guttelvik

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie. Trenger du hjelp? Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser

Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie. Trenger du hjelp? Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie Trenger du hjelp? Oppstartevaluering av Samarbeidsprosjektet færre utkastelser Siv Øverås, Anders Brede Fyhn og Hans Christian Sandlie Trenger du

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer