Møte for det norske utvalg Organisering og marked Hos EBA i NHO-bygget, Middelthunsgt 27, Majorstua i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møte 2-2014 for det norske utvalg Organisering og marked 2012 2016. Hos EBA i NHO-bygget, Middelthunsgt 27, Majorstua i Oslo"

Transkript

1 PROTOKOLL 1 (5) Møte for det norske utvalg Organisering og marked Dag og tid: Mandag 23. mars 2014 kl Sted: Hos EBA i NHO-bygget, Middelthunsgt 27, Majorstua i Oslo Tilstede Hanne Botten (leder) Trond Johannesen Inga-Elisabeth Gjerdalen Olav Sveen Ole Syltebø Per Olav Laukli Jan Eirik Henning Svein Røed Kjerstin Bretteville-Jensen Anette Aanesland Siri Ulvin (referent) Forfall Willy Zakariassen Sigurd Rugsland Kari Sandberg Anja Sivertsen Maskinentreprenørenes Forbund Statens vegvesen Region øst Statens vegvesen Region sør Statens vegvesen Region midt Multiconsult Statens vegvesen Region øst Statens vegvesen Region sør Maskinentreprenørenes Forbund Oslo kommune Norconsult Entreprenørforeningen Bygg og anlegg Mesta Drift Hanne Botten ønsket velkommen til møtet, og orienterte om at vertinnen Kari Sandberg fra Entreprenørforeningen Bygg og anlegg dessverre hadde måttet melde forfall på kort varsel. Hanne Botten ønsket så spesielt velkommen til nytt utvalgsmedlem Per Olav Laukli fra Multiconsult. Deretter ga hun ordet til en presenteasjonsrunde. Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Protokollen var utsendt og var også vedlagt innkallingen. Protokollen godkjent. Sak 2 Kari Sandberg ønsker velkommen til EBA Denne saken gikk ut på grunn av forfall. Sak 3 Tema for seminar i Norge våren 2014 Kontrakter

2 Omarbeidet forslag fra arbeidsgruppen ble lagt fram i møtet. Hanne Botten, Svein Røed og Siri Ulvin orienterte og utvalget ble bedt om å komme med reaksjoner og innspill. Arbeidsgruppen som jobber med seminaret trenger å forsterkes med en person, og Hanne ba utvalgets medlemmer tenke gjennom om en kunne tenke seg å være med på dette arbeidet siden det ikke er noen flere utvalgsmøter før seminaret. Seminaret arrangeres enten 28. august eller 4. september på et hotell på Gardermoen. Forslag til foredragsholdere og program for andre liknende seminarer sendes til Siri. Arbeidsgruppen gjennomgår de ulike innspillene som kom fram på møtet og utarbeider et nytt forslag til program som sendes utvalgets medlemmer senest rett over påske. Invitasjonen til seminaret bør gå ut i slutten av mai. Revidert utkast til program med notater er vedlagt protokollen. Sak 4 Seminar om Upphandlingsformer och funktionskrav i Vasa, Finland Hanne Botten viste utkast til program, orienterte og ba om innspill fra Norge. Foreløpig rammeprogram fra arrangørene: Dag 1, 3. juni: öppet seminarium registrering 08.30, seminarstart og fram til ca kl.15 Kvällsprogram: kväll för utskottsmedlemmar med utskottsmiddag/excursion kl : Rundtur med buss som fortsätter till Kalles Inn: , Möjlighet till bastu , Middag , Buss tillbaka till centrum. Dag 2, 4. juni: Förbundsutskottsmöte kl : Nyckeltal från marknaden i respektive land: Antal aktörer Marknadsutsikter framöver Nyckeltalsgruppens tal trender Leverantörsmarknaden totalt sett fri konkurrens eller egen produktion Smedsby omfartsväg i Vasa: upphandlingsmodell, erfarenheter? Anders Östergård ELY-hälsning? Bordet runt: hälsningar från varje land (nytt inom organisation och upphandling, aktuellt, framtiden; påverkan på branschen)?? Innspill fra det norske utvalget: Ankomst mandag kveld anbefales med fly via Stockholm og til Vasa eller via Helsinki. Retur fra Vasa med fly onsdag kl Det er ønskelig å starte litt tidligere dag 2 og slutte litt senere for å utnytte dagen bedre. Dersom mange kommer mandag kveld bør det være et fellesopplegg da. Det sjekkes hva som er nytt siden sist i det norske nøkkeltallsarbeidet.

3 Finnene bes om å spesifisere nærmere hva de mener med funksjonskrav (jfr tema til det åpne seminaret). Utvalgsmedlemmene som planlegger å delta i Vasa sender en kort info til Siri om når de har ankomst og avreise Vasa. Hanne og Siri tar med utvalgets innspill til telefonmøte i begynnelsen av april med finnene og følger opp det øvrige. Etter dette telefonmøtet får utvalget et kort notat med det vi vet om planene for arrangementet i Vasa. Sak 5 Leder- og sekretærmøte Siri Ulvin orienterte kort om det nordiske leder- og sekretærmøtet i Finland Tas til orientering. Sak 6 Runde rundt bordet, nytt fra deltakernes organisasjoner og fra andre relevante fora Trond Johannesen: Anleggsdagene januar ble gjennomført med godt over 800 deltakere. Fire ulike seminarer over tre dager. Samferdsel og vegvalg med samferdselsminister som ble godt mottatt. Neste år blir Anleggsdagene utvidet. Nye, større muligheter for utstilling. Vinterdagene er arrangert på Hunderfossen i samarbeid med SVV i begynnelsen av februar. MEF hadde ansvar for messen. MEF (Trond og Siri) deltok på Anlãggningsdagen i Stockholm 18. mars. Det er Riksdagsvalg i Sverige i år, mye snakk om hva regjeringen har fått til. Infrastrukturministeren orienterte om samferdselspolitikken. Produktivitet og sikkerhet var tema. Også fokus på hvordan bransjen kan jobbe mer effektivt, på utviklingsprosjekter og totalentrepriser. Charter Tillsammans mot 0 olyckor i anlãggningsbranschen ble lagt fram. Dette var signert av Trafikverket, Svenska Teknik & Designforetagen og Sveriges Byggindustrier. Foredragene er lagt ut på nettet:http://www.trafikverket.se/aktuellt/evenemang/genomforda-evenemang- 2014/Anlaggningsdagen-18-mars-2014/ Kjerstin Bretteville-Jensen: Har nå flyttet til styringsstaben for å følge opp Effektiviseringsprosjektet i Statens vegvesen. Etaten skal spare 2 mrd kroner i NTP-perioden. Kjerstin skal følge opp at dette faktisk skjer. Budsjettene øker, Vegvesenet må ansette flere. Men likevel må man få forståelse for nedskjæringsbehov samtidig. Interne påvirkbare kostnader skal kuttes i. Tvinger dette fram totalentrepriser? Olav Sveen: Reklame for Bransjetreff 11.november 2014 i Arendal ble delt ut. De har begynt å tenke program for dette og har bedt MEF, EBA og RIF om innspill. Det var 180 deltakere i fjor. Programmet skal være interessant for entreprenører og rådgivere. Olav har en del uog ndervisning i regionen og eksternt og jobber mye med dette. Prosjektorganisering (modell 2) på vegavdelingen, det planlegges kick-off i beg. av april. Arbeider med notat vedr handlingsrom til Fylkeskommunen. Forsøkskontrakter blir evaluert av Dovre Group, bla en i Setesdalen som består av 30 vinterkontrakter og egne folk i SVV som styrer arbeidet. Overtagelse av OPSanleggene, to i region sør.

4 Anette Aanesland: Brukt mye tid på byggetiden i Vestfold. Legger til rette for forsert åpning med redusert hastighet (80 km/t). Koster 35 millioner (3 entreprenører og en elektroentreprenør). Tunnellrehabiliteringsprosjektet i Region sør er lagt til prosjektavdelingen, så jobber mye med dette, rigging av disse prosjektene. Forbereder rolle i forhold til Kick-off på prosjektorganiseringen. Samarbeider med region Midt om personell. Høye dødstall på veg, 10 dødsfall på 7 ulykker, de fleste i Buskerud. Analyserer dette. Inga-Elisabeth Gjerdalen: Arbeider med organisering og gjennomføring. Prosjektorganisering av vegavdelingen står på programmet. Og hvordan organisere best mulig for å gjennomføre de prosjektene vi har. Arbeidet med NTP-prosessen begynner igjen. Aktiv fylkeskommune må følges opp og serves med faktainformasjon, bla tiltak for gående og syklende. Avdelingen skal legge fram 10-årsplan for gang- og sykkelveger i Akershus. Hvordan gjøre mer for mindre penger er en utfordring. Svein Røed: Avdelingen omsetter for mer enn 6,5 mrd i fjor og det blir mer i år. Brukbar konkurranse om kontraktene. Litt bekymret for tunnellentreprisene, hvor mye konkurranse blir det om et stort antall entrepriser. Har hatt kostnadsøkning på mange prosjekter. Inngåtte kontrakter er definert som påvirkbare kostnader. Totalentrepriser blir da en løsning. Det vi sparer går til drift og vedlikehold, så dette er bra. HMS: Mange hendelser som kunne blitt alvorlige. Sliter mest med noen entreprenører, har noen cowboyer. Klarer ikke å få bedre tall hvorfor? Holdninger hos entreprenører varierer veldig. Noen er positive, andre ser ikke positivt på at SVV tar opp dette. En del negativ fokus på utenlandske entreprenører, men ingen dårlige erfaringer. Prøver å få til bransjetreff som region sør, også til høsten. Jan Eirik Henning: Arbeider med bransjedialog om HMS og konsekvenser av dette hvordan innarbeide i kontrakter. Oppgraderingsprogram på eksisterende tunneler organisasjonen er nå på plass og et sentralt forum koordinerer. Det bør bli en forutsigbar plan for entreprenører og konsulenter. Skal være bransjemøte 25. april der målet er å synliggjøre så mye som mulig av tidsplan og planer for øvrig. 8 milliarder skal investeres fram til 2019 ca 200 tunneler skal oppgraderes på ulike måter. Postdoktorgrad på samhandling innenfor prosjekter: Anna Svãrd jobber med dette. Målet er å legge føringer for framtiden. Ole Syltebø: Det er forventning og spenning både i etaten og blant folk flest i regionen før regjeringsbeslutninger som knytter seg til fergefri E39, ulike KVU. Skal foreligge avgjørelser før påske, og da blir det en del planleggingsoppgaver i regionen. Trenger mer midler for å unngå nedgang i byggherreaktiviteten. Hvordan kan byggherrepersonell trekkes inn i planleggingsoppgaver for å unngå å miste dem. Veldig fokus på planlegging. Store, sammenhengende prosjekter planlegges for å få til en konsentrert utbyggingsfase. Vegvesenet 150 år vil bli markert. Per Olav Laukli: Har deltatt på bransjetreff 7. februar, store planer og mye som skal gjøres. Godt marked både på kort og lang sikt, men fortsatt litt tørke mht konkurranser. Spent på hvordan dette slår ut konkurransemessig. Jernbaneverket henviser til omorganiseringen. Merker også de internasjonale dimensjonene av dette. Ikke stort volum på totalentrepriser foreløpig.

5 Hanne Botten: Arbeider med statsbudsjett-prosessene, det blir interessant å se innretningen. Venter på NTP-oppdragene, og om vinklingene blir annerledes enn tidligere. Tas til orientering. Sak 7 Eventuelt Hanne orienterte om at Effektiv planlegging for effektiv gjennomføring blir tema for utvalgsmøtet i november. Gyda Grendstad blir eventuelt bedt om å innlede. Hanne orienterte også om at det blir møte 28. august dersom det ikke blir seminar samme dag. Siri Ulvin sekretær

Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl. 09.00 14.00 Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien 102 i Oslo

Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl. 09.00 14.00 Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien 102 i Oslo PROTOKOLL 1 (5) Møte 2-2013 i det norske utvalg Organisering og marked 2012 2016 Dag og tid Torsdag 30. mai 2013 kl. 09.00 14.00 Sted Oslo kommune, Bymiljøetaten, Anskaffelsesavdelingen, i Strømsveien

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste

Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Styremøte 1 2013-2014: Sakliste Sted: Norsk kulturforums møterom Tid: Tirsdag 10.september kl. 17 onsdag 11.september kl. 16 Sak 21/2013: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 22/2013: Godkjenning

Detaljer

Referat fra møte i markedskomiteen

Referat fra møte i markedskomiteen Referat fra møte i markedskomiteen Dato: Tirsdag 27.01.2015 Sted: Ruter AS, Dronningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Medl tilst: Vibeke Harlem, Thomas Ruud Jensen, Hanne Alver Krum, Elisabeth Cabrinetti

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8.

Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Referat fra styremøte i StorHK Tidspunkt: tirsdag 14. april kl. 16.00 (middag kl. 15.30. Møtet begynte kl. 16.00, avsluttet 19.50) Sted: Terningen Arena. Møterom 8. Tilstede: Ulrikke Thomsen Siw Noria

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 28.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: FA, NA, ØA, MA, leder NLD, KVK, Leder, HR, KA, VK Annelie. SAK 11 14 Til Behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013

SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Sortland - ressurskommune for universell utforming 2009-20013. Rapport 2009/2010 SORTLAND KOMMUNE Ressurskommune for universell utforming 2009-2013 Skolekvartalet: Ungsomsskolen under bygging- febr 2011

Detaljer

REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009

REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009 REFERAT NETTVERKSMØTE I STOCKHOLM 26.-27.JANUAR 2009 Til stede: Ronny Spångberg (VIS, SE), Annika Ramsell (VIS), Nils Friberg (koordinator, NVL), Ulla Murholt-Rosental (Språkskoloene i DK), Anne Grethe

Detaljer

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING

Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 22.05.2008 kl. 10:00 Møtested: Andre opplysninger: SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 24/2008 Godkjenning av møtebok 2 25/2008 Referatsaker

Detaljer

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015

d eb ra-nytt Nr 1 MARS 2015 debra-nytt Nr 1 MARS 2015 Året 2015 blir spennende, EB har fått eget punkt i blåreseptordningen. Håpet er at overgangen skal gli best mulig uten særlig friksjon. DEBRA har blitt invitert sammen med flere

Detaljer

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste

Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Styremøte 3 2014-2015: Sakliste Sted: Park Inn Hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 4. februar 2014, 1030-1730 Sak 1/2015: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2/2015: Godkjenning av protokoll, Styremøte

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

FITS Utøver IKT-drift for skoleverket

FITS Utøver IKT-drift for skoleverket FITS Utøver IKT-drift for skoleverket Invitasjon til samarbeid Senter for IKT i utdanningen er på utkikk etter kursleverandører som kan tilby todagerskurset FITS Utøver til IKTpersonell i skolesektoren

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2012 Årgang 17 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Orden på arbeidsplassen. Stillas uten tilstrekkelig sikring. Leif Egil Thorsen i aksjon under aksjonsuka. Dette er noe av

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg

21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. 22.6.2012: Møtet avholdes i Fylkeshuset, Tønsberg SAKSLISTE Fylkestinget 3. gangs utsending Dato: 21.06.2012 kl. 9:00 og evnt 22.6.2012 kl 9:00 Sted: 21.6.2012: Møtet avholdes på Træleborg konferansesenter, Træleborgv 11, Tønsberg. Arkivsak: 201200112-16

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim

Styremøte BI Studentsamfunn 22 mars 2015 REFERAT. Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim REFERAT Styremøte 22.03.2015 Sentralledelsen i Trondheim 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon.

A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S. Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A K E R S H U S I D R E T T S K R E T S PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/11 TIRSDAG 06.09.2011 IDRETTENS HUS, STRØMMEN Protokollen er redigert noe vedrørende saksforberedelser og intern informasjon. A: DISKUSJONSSAKER:

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer