Boligsosial handlingsplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Boligsosial handlingsplan 2003-2010"

Transkript

1 Ekstern høring Rådmannens forslag til Boligsosial handlingsplan Høringsfrist 28. februar 2003

2

3 Tromsø kommune

4 Forord Tromsø kommune vedtok i 1997 en Boligsosial melding, som denne handlingsplanen bygger videre på. Husbanken har gitt økonomisk støtte til arbeidet og har vært ansvarlig for prosjektveiledning i utformingen av nye kommunale boligsosiale handlingsplaner. Det er mange som har ansvar for den kommunale boligpolitikkens utforming, og en rekke aktører har derfor vært med i planprosessen. Alle relevante kommunale enheter, frivillige organisasjoner, private utbyggingsaktører, media, Husbanken, forsknings- og universitetsmiljøet, brukere og politiske partier har deltatt i en felles dialog om hvordan situasjonen for vanskeligstilte grupper kan bli bedre. Den viktigste møtearenaen ble i denne forbindelse kommunens Boligkonferanse i april I dette planarbeidet har det vært gjennomført en individkartlegging av vanskeligstilte på boligmarkedet i Tromsø. Den er den første i sitt slag i Tromsø. På bakgrunn av de situasjonsbeskrivelser og analyser som fremkom under boligkonferansen, samt i møter med enkeltpersoner og ulike instanser, har en kommet fram til konkrete tiltak som skal gi de vanskeligstilte et bedre boligtilbud. Rådmannen ser at kommunens økonomi vil være den største utfordringen for å kunne komme i mål i henhold til prioriteringene. Diskusjon omkring dette må skje i forbindelse med kommunens økonomiplanarbeid. Arbeidet med handlingsplanen har vært gjennomført av en tverrfaglig kommunal prosjektgruppe som har bestått av Aslaug Nikolaisen (Boligkontoret), Arve Norgård (Pedagogisk utviklingsstøtte), Terje Skaug (Eiendom og utbygging), Brynly Ballari (Prosjekt bostedsløse), Trond Eliassen (Økonomi og finans), Gunn-Elin Jakobsen (Plan og næring) og Janne Ulfstein (prosjektleder Boligsosial handlingsplan). Rådmannen takker alle som har stilt velvillig opp i utarbeidelsen av planforslaget og håper at høringsrunden vil gi en god og konstruktiv boligpolitisk debatt. Etter høringsfristens utløp vil merknadene til planen bli oppsummert og forslaget til plan legges frem til politisk behandling. Tromsø, 4.februar 2003 Stein Rudaa Rådmann

5 INNHOLD FORORD INNLEDNING INNTEKT OG LEVEKÅR PLANARBEIDET I TROMSØ BEHANDLING AV BOLIGSPØRSMÅLET I KOMMUNALE PLANER KOSTNADER I FORBINDELSE MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN EVALUERING AV BOLIGSOSIAL MELDING Kommunens økonomiske situasjon konsekvenser for kommunal boligbygging Utvidet formidling av etableringslån og boligtilskudd Forslag til utbyggingsprogram for nye kommunale boliger Boliger for eldre Boliger for Psykisk utviklingshemmede Bygging av små utleieboliger for ungdom Lokalisering av kommunale boliger Kan kommune stille rimelige tomter til disposisjon for boligprosjekt med sosial innretning? Rehabilitering av kommunale boliger Etablering av utleieboliger i distriktet Bostøtteordningen må forbedres Statlig utbygging av studentboliger Forbedringstiltak i boligadministrasjonen Husleiefastsettelse i kommunale boliger Sosialhjelp til boligformål behov for mer kunnskap Revisjon av boligbyggestrategien i Ny Boligsosial melding i Oppsummering SAMMENDRAG AV BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Befolknings- og boforholdsutvikling siden Fattigdomsproblematikk Boligetablering Kommunen har ulike tjenestetilbud for vanskeligstilte Kartlegging av vanskeligstilte Forslag til nye tiltak BEFOLKNINGS- OG BOFORHOLD MULIGHETER FOR BOLIGETABLERING Inntektsutvikling Arbeidsmarked Tilgangen på kreditt Boutgifter Boligetablering i leieboliger? Fattigdomsproblematikk Oppsummering BEFOLKNINGS- OG FAMILIEUTVIKLINGEN I TROMSØ Fortsatt vekst, men mer avdempet En ung befolkning Flere bor alene Flere enslige med barn færre store familier Studenter i Tromsø VURDERING AV GENERELL UTBYGGING OG AREALUTNYTTELSE I KOMMUNEN Tilstrekkelige arealer er avsatt for fremtidig boligbygging Konsentrert byvekst Høy boligbygging Økende andel av mindre boliger Flere leiligheter i blokker - færre eneboliger og småhus Stadig økning i boligprisene Fra kommunal- til utbyggerstyrt tomtetilrettelegging...3

6 2.3.8 Strukturendringene på boligforsyningssiden Utfordringer for kommunen BESKRIVELSE AV TROMSØ KOMMUNES BOLIGSOSIALE POLITIKK KOMMUNENS BOLIGTJENESTE Prisnivået i de kommunale boligene Kommunens boligmasse Hvem bor i de kommunale boligene og hvor lenge? Boligmassens tilstand LÅNE- OG STØTTEORDNINGER Etableringslån Utbedringslån Kjøpslån Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd til tilpasning Statlig bostøtte Kommunal bostøtte STIFTELSEN KOMMUNALE BOLIGER SOSIALHJELP TIL DEKNING AV BOUTGIFTER OPPSUMMERING KARTLEGGING AV VANSKELIGSTILTE I TROMSØ KOMMUNE METODE OG UTVALG HVEM ER VANSKELIGSTILTE I TROMSØ? Husstandstyper Aldersfordelingen INNTEKTSFORHOLD HVA ER BOLIGPROBLEMET? ANBEFALTE BOLIGTILTAK BISTANDS- OG OPPFØLGINGSBEHOV NÆRMERE OM MÅLGRUPPENES SITUASJON OG BEHOV Barn Økonomisk vanskeligstilte Fysisk funksjonshemmet Annen funksjonshemming Flyktninger Psykisk utviklingshemmet Psykiatriske langtidspasienter Rusmiddelmisbruker Sosialt vanskeligstilt OPPSUMMERING PERSPEKTIVER OG MODELLER PÅ DET KOMMUNALE BOLIGTILBUDET OG BOSTEDSLØSHET TRAPPETRINNSMODELLEN NORMALISERINGSMODELLEN KJEDEMODELLEN HVILKEN MODELL SKAL MAN VELGE FOR DET FRAMTIDIGE BOLIGTILBUDET I TROMSØ? MARGINALISERING OG BOEVNE ØKONOMISKE VURDERINGER VED FREMSKAFFELSE AV KOMMUNALE BOLIGER INNLEDNING KOSTNADSRIKTIG HUSLEIE INDIREKTE ØKONOMISKE EFFEKTER KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER BEREGNING AV KOSTNADER, FINANSIERING OG HUSLEIENIVÅ FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER FINANSIERING OG ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OPPSUMMERING BOLIGSOSIALE UTFORDRINGER OG TILTAK I TROMSØ KOMMUNE HOVEDUTFORDRINGER/MÅLSETTINGER...3

7 7.2 HOVEDUTFORDRING I: FRAMSKAFFE BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE Behov for ordinære boliger Estimert behov for samlokaliserte enheter HOVEDUTFORDRING II: GJØRE FLERE VANSKELIGSTILTE I STAND TIL Å ANSKAFFE OG BEHOLDE ET EGNET BOTILBUD Behov for oppfølging i boligen Bedre botilbudet for bostedsløse Tiltak i nåværende bolig Opptak av etableringslån/startlån i Husbanken Tildeling av boligtilskudd til etablering HOVEDUTFORDRING III: STIMULERE SAMARBEIDET FOR FRAMSKAFFELSE AV FLERE BOLIGER Boligfaglig samarbeid Utbyggingsavtaler som virkemiddel HOVEDUTFORDRING IV: STYRKE KOMMUNAL BOLIGFAGLIG KOMPETANSE Styrking av boligkontoret HOVEDUTFORDRING V: FREMSKAFFE RIMELIGE TOMTER TIL BOLIGSOSIALE FORMÅL HOVEDUTFORDRING VI: VEDLIKEHOLD AV BOLIGMASSEN HOVEDUTFORDRING VII: REVIDERING AV BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN I VEDLEGG...3 VEDLEGG 8.1 MANDATET TIL PROSJEKTGRUPPA...3 VEDLEGG 8.2 BOLIGKONFERANSEN 23. APRIL 2002, PROGRAM OG PRESSEKLIPP...3 VEDLEGG 8.3 OVERSIKT OVER DEN KOMMUNALE BOLIGMASSEN...3 LITTERATURHENVISNING/REFERANSER...3

8 1. Innledning 1.1 Inntekt og levekår Å eie bolig er høyt prioritert i Norge (Dalheim, Samfunnspeilet 3/2002). Regjeringen har som mål at det norske velferdssamfunnet skal gi trygghet for alle og en rettferdig fordeling av inntekter og levekår. Ikke alle mennesker kan være selvhjulpen gjennom eget arbeid og egne inntekter. Det offentlige skal legge til rette for et fullverdig liv for disse, og har ansvar for at alle har et godt, tilgjengelig og pålitelig trygghetsnett. Alle skal ha tilgang til boliger av rimelig god kvalitet. Det sivile samfunnet, både familien og de frivillige organisasjonene, har en viktig rolle å spille når det gjelder å bidra til gode levekår. Spørsmålet om kvalitet vil alltid være tilstede. Det er et etisk spørsmål og et politisk valg om de som har vanskelig for å klare seg sjøl skal ha del i den generelle velstandsøkningen sammen med resten av befolkningen. Kommunens oppgave er å komme inn og fylle tomrommene mellom den enkelte og bolig- og arbeidsmarkedet og til dels det sosiale markedet. I dette tomrommet ligger en spenning mellom hva vi forventer at det offentlige yter og hva den enkelte selv bør yte. Å gi hjelp innebærer også å stille krav. Kommunen kan ikke overta ansvaret for folks liv, men har et stort ansvar for at den hjelpen som ytes er basert på verdighet, tillit og respekt (Kommuneplan for Tromsø 1999,s 15) De fleste i Norge har gode boliger og standarden har blitt bedre. Noen husholdninger har fremdeles relativt dårlig boligstandard ved at de bor trangt, har usikre og dårlige leieforhold. Generelt sett har den eldre delen av befolkningen gjennomgående bedre boligforhold enn yngre. For noen husholdninger vil dårlige boforhold oftest være et forbigående problem, fordi det er knyttet til hvilken livsfase de er i. Visse grupper har likevel klart dårligere boligforhold enn andre på ett eller flere områder. Enslige forsørgere, ikke-vestlige innvandrere, sosialhjelpsmottakere, langtidsledige skiller seg ut med relativt dårlige boligforhold. Dårlige boligforhold og det å bo trangt, er i stor grad et problem knyttet til lav inntekt. I dag er det å eie sin egen bolig målet og drømmen for nordmenn. Å eie oppfattes av de fleste som en større sikkerhet enn å leie. Hva skjer med de gruppene i samfunnet som ikke har økonomiske forutsetninger til å anskaffe seg selveid bolig på grunn av langvarig inntektssvikt eller varig sykdom? Det er mangel på kommunale boliger for alle de vanskeligstilte gruppene. I denne planen pekes det på at det er behov for både flere ordinære og samlokaliserte boenheter, samt at det eksisterer et stort behov for oppfølging og bistand knyttet til å bo for alle gruppene, med unntak av de økonomisk vanskeligstilte. 1.2 Planarbeidet i Tromsø I 1997 vedtok Tromsø kommune en boligsosial melding. Denne ble ansett å være banebrytende for planlegging av en sosial boligpolitikk. For å følge opp de politiske vedtakene med hensyn til boligbygging, ble det vedtatt å utarbeide en ny melding i I Kommuneplanmelding 2001, som ble lagt frem i januar 2001, ble boligsosial politikk tatt opp som ett av flere tema. Siden ble det igangsatt en evaluering av 1997-meldinga og rullering av planen med oppstart høsten Meldinga fra 1997 avdekket behov for stor utbygging av ulike typer boliger for vanskeligstilte grupper. Kommunene har ifølge lov om sosiale tjenester ansvar for å medvirke til å skaffe

9 bolig til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. En forutsetning for å gjøre en god jobb for de vanskeligstilte, er at kommunen har kjenneskap til hvem dette er og hvor mange som trenger kommunale boligtilbud. Den boligsosiale handlingsplanen er ment å være et redskap i planleggingen og tilretteleggingen av et differensiert boligtilbud for vanskeligstilte grupper. Denne handlingsplanen er igangsatt med tilskudd fra Husbanken, som av Stortinget er tillagt veiledningsansvar i arbeidet med å utvikle kommunale boligsosiale handlingsplaner. Gjennom dokumentasjon av vanskeligstilte gruppers behov vil det fra Husbankens side være enklere å fordele og prioritere tilskuddsmidler til boligutbygging for vanskeligstilte. De kommunene som dokumenterer boligbehovet gjennom boligsosiale handlingsplaner vil bli prioritert i tildelingen av lån og tilskudd. Når det gjelder arbeidsprosessen vises det til forordet på side Behandling av boligspørsmålet i kommunale planer I kommunen er det utarbeidet planer på ulike fagområder hvor boligpolitikk er behandlet som en del av disse. Dette gjelder: Psykiatriplan Psykiatriplan , delplan for barn og unge Rehabiliteringsplan, høringsutkast 2000 Handlingsplan for eldreomsorgen Plan for forebyggende barnevern 1999 (skal revideres i 2002) Rusmiddelpolitisk handlingsplan Boligsosial melding Kostnader i forbindelse med Boligsosial handlingsplan Flere av tiltakene som er foreslått i denne planen vil medføre økte investerings- og driftskostnader. De økte kostnadene både innenfor drift og investering er rammevurderinger/kalkyler, og kostnadssidene ved de ulike tiltakene må derfor utredes grundigere for hvert enkelt tiltak. 1.5 Evaluering av Boligsosial melding 1997 Prosjektgruppa ble bedt om å gjennomgå og vurdere tiltakene som ble vedtatt i Boligsosial melding i Måten dette ble løst på, har vært å se på hva som er oppnådd i forhold til formulerte mål. Resultatene fra denne målevalueringen har vært sentrale med hensyn til nye forslag til mål, strategier og tiltak for kommende års utviklingsarbeid på det boligsosiale området i Tromsø kommune Kommunens økonomiske situasjon konsekvenser for kommunal boligbygging Tromsø kommune har også i perioden etter at Boligsosial melding for 1997 ble vedtatt, vært i en vanskelig økonomisk situasjon. Regnskapsmessige underskudd og urealiserte salgsinntekter har redusert mulighetene for ønsket fremdrift på investeringssiden. Det

10 resulterte da også i at Fylkesmannen i Troms godkjente kun såkalte selvfinansierende investeringer i 1999 og Kommunal boligutbygging, har selv med statlige tilskudd, ikke blitt definert som selvfinansierende prosjekter. Det har medført at disse prosjektene har måttet konkurrere med større investeringer innen blant annet skole og eldreomsorg. Med tanke på de behov som har vært innenfor disse sektorene har det vært vanskelig å få prioritert kommunale boligprosjekter. Staten har i samme periode lagt opp til øremerkede satsinger innenfor skole og eldreomsorg. Investeringer knyttet til disse reformene har krevd store kommunale egenandeler, og har medført at andre oppgaver har blitt nedprioritert. I perioden har om lag 75 % av alle investeringer blitt brukt innenfor satsningsområdene skole og eldreomsorg. Det har vist seg i ettertid at investeringskostnadene knyttet til blant annet Reform 1997, har blitt langt høyere enn departementet la til grunn. På samme måte ble det i handlingsplanen for eldreomsorg forutsatt at staten skulle fullfinansiere utbygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser. Tilskuddene ble i utgangspunktet fastsatt ut fra gjennomsnittskostnader og derav under de reelle byggekostnadene i Tromsø. Samtidig har tilskuddene i liten grad blitt prisjustert Utvidet formidling av etableringslån og boligtilskudd Utlånsrammen i Husbanken er økt fra 35 mill. kr i 1996 til 70 mill. kr i For økonomiplan ble det budsjettert med 75 mill. kr årlig. Dette beløpet kan også økes etter behov. Boligtilskuddet tildeles fra Husbanken på bakgrunn av opptak av etableringslån og folketall. I 2001 fikk Tromsø ca. 5,8 mill. kr Forslag til utbyggingsprogram for nye kommunale boliger I Boligsosial melding 1997 ble det lagt frem et behov for 450 nye kommunale boliger. Dette ambisjonsnivået er på lagt nær oppfylt. I perioden er det tatt i bruk 22 nye ordinære kommunale boliger. På samme tid er det imidlertid avhendet like mange boliger. Antall verna boliger for rusmisbrukere har variert i planperioden. I 1999 hadde kommunen 84 boenheter for denne gruppen, hvorav seks måtte avvikles på grunn av at Luftfartsverket overtok tomta. Det ble gjort forsøk på å finne ny tomt uten at det lyktes. Videre måtte en avvikle fem boenheter i en av brakkeriggene på Skattøra. På grunn av at boevnen til mange rusmisbrukere har blitt dårligere, er det svært vanskelig å opprette denne typen lavterskel tilbud. De ti planlagte nye leilighetene på Bjerkaker har på grunn av økonomi blitt strøket av investeringsbudsjettet. På grunn av prosjektet Natthjem og Ørretholmen, vil det være aktuelt å vurdere om en skal gjennomføre planene på Bjerkaker. I forbindelse med kommunestyrets behandling av rapporten fra Tomte- og boligstrategiutvalget i februar 2001, ble det vedtatt fremleggelse av en sak om bygging og drift av inntil 200 utleieboliger i kommunal regi. Boligene var tenkt som en avlastning i utleiemarkedet og kom i tillegg til planer for Nedre Håpet. Boligene skulle være selvfinansierende Boliger for eldre Gjennom handlingsplanen for eldreomsorg er det gitt tilskudd til bygging av omsorgsboliger. Det har medført bygging av 112 nye omsorgsboliger, hvor åtte boenheter er forbeholdt funksjonshemmede. I samme periode er det avhendet 12 trygdeboliger.

11 I handlingsplan 1997 er det skissert alternative måter å finansiere boliger på. For det første vurdere å engasjere private aktører f.eks TBBL / LHL. I så måte er det vedtatt bygging av 200 omsorgsboliger i privat regi. Hvorvidt dette blir gjennomført avhenger av om prosjektene blir tildelt statlige midler i henhold til handlingsplan for eldreomsorg. Slik status er nå er det ingenting som tyder på at nye prosjekter i Tromsø kommune, foruten Sør-Tromsøya sykehjem, vil få tilsagn om statlige midler. Det ble også nevnt at man bør se på hvorvidt man skal innføre innskuddsbaserte løsninger vedrørende omsorgsboliger. Tromsø kommune har med bakgrunn i blant annet erfaringer fra andre kommuner vedtatt å innføre en frivillig ordning med innskudd i omsorgsboliger. Det er lagt opp til at ordningen skal innføres fra 1. juli Hensikten med en slik ordning er at de som besitter en boligformue skal gis anledning til å bruke denne og dermed oppnå en redusert månedlig husleie. Ordningen i selv gjør ikke boligene mer selvfinansierende, men det gir et likviditetsoverskudd som kan dekke opp for høye rente- og avdragsutgifter de første årene Boliger for Psykisk utviklingshemmede Tromsø kommune er tilført statlige midler til 12 nye boliger for multifunksjonshemmede på Mortensnes. Det er beregnet oppstart av boligene i løpet av Bygging av små utleieboliger for ungdom Husbanken godkjenner nå boliger mindre enn 55 m 2. Kommunen vil få tildelingsrett på 50 prosent ( boenheter) av utleieboligene på Strandkanten, herunder også små boliger Lokalisering av kommunale boliger I kommuneplanen kap side 31 heter det; Sørge for at kommunale tjenester vurderes i en helhet og utformes slik at de bidrar til å styrke lokalsamfunnenes kvaliteter og et godt og allsidig oppvekstmiljø. Det er viktig med spredning av kommunale boliger i skolekretsene, og til områder som i dag ikke har et tilbud av kommunale utleieboliger. Problemstillingen er drøftet bl.a. i saken vedrørende Nedre Håpet og i rapporten fra tomte- og boligstrategiutvalget Kan kommune stille rimelige tomter til disposisjon for boligprosjekt med sosial innretning? Spørsmålsstillingen er behandlet i ulike sammenhenger, med konkrete vurderinger knyttet til vedtak om kostnader og finansieringsplan for hvert enkelt nytt boligprosjekt. Det er imidlertid et problem at kommunens selv mangler egnede areal til dette formålet, noe som fremgår i blant annet. Kommuneplanmelding 2001: Kommunen har ikke selv lenger tilstrekkelig byggeareal av strategisk betydning. På grunn av manglende strategi foretas større grunnerverv i dag kun når det er helt påkrevd. (Side 14) Rehabilitering av kommunale boliger Kommunestyret vedtok i august 2000 sanering og riving av 100 kommunale boliger på Nedre Håpet. I tråd med reguleringsplanen anbefales det at området bygges opp på nytt med høyere utnytting. Det ønskes en mer variert boligmasse enn tidligere, med private boliger i området. Når det gjelder Otium, Tindveien og Svarthammervegen foreligger det ennå ikke noen avgjørelse om rehabilitering Etablering av utleieboliger i distriktet I perioden er det ikke foretatt noen nye etableringer av utleieboliger i distriktet. Behovet er fortsatt til stede, noe som blir påpekt i Kommuneplan kap side 168;

12 Boligpolitikken i distriktene må gjøre det enklest mulig for ungdom å etablere seg. Dette fremgår også i avslutningsrapport fra Mobiliseringsprosjektet i Ullsfjord, kap. 6.3 side 26; Tromsø kommune kan bidra med å etablere billige/gratis boligtomter i distrikts-områder som i dag etterspørres som boområde Bostøtteordningen må forbedres Spørsmålet om utvidelse av det generelle grunnlaget for statlig bostøtte er tatt opp med Husbanken og Kommunaldepartementet ved forskjellige anledninger. Det er foretatt små justeringer i bostøtteordningen. Den eneste endringen som er gjort er at for barnefamilier stilles det ikke lenger krav til hvordan boligen er finansiert Statlig utbygging av studentboliger Studentsamskipnaden i Tromsø realiserte første byggetrinn av Stakkevollan studentboliger senhøstes i Byggetrinn II på dette prosjektet ble ferdigstilt høsten Siden ferdigstillelsen av studentboligene på Stakkevollan har Studentsamskipnaden i Tromsø ikke bygd nye studentboliger i Tromsø. I forbindelse med mangelen på familieleiligheter har Studentsamskipnaden i Tromsø søkt Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomisk støtte til utbygging av 32 familieleiligheter (96 studentboligenheter) på Mortensnes.) Det er gitt tilsagn om statsstøtte til ca. syv familieleiligheter (20 studentboligenheter), men samskipnaden avventer tildeling av ytterligere 25 familieleiligheter (ca. 76 studentboligenheter). Studentsamskipnaden i Tromsø har liten lyst til å starte opp utbyggingen før statsstøtten til alle de 32 leilighetene er sikret. Fire av de nye leilighetene på Mortensnes er prosjektert som boliger for funksjonshemmede. Spørsmålet om kommunal tomt til boligene er under utredning. Tromsø kommune er grunneier til området og legger frem forslag til utvidelse av studentboligområdet frem til den nye flystøysonegrensen. Politisk avklaring av salg og tomtepris for området gjenstår Forbedringstiltak i boligadministrasjonen Det foreligger et bedre samarbeid mellom boligtildeling og boligfinansiering. Alle som får avslag på søknad om forlenget botid og de som har for god inntekt til at de blir tildelt kommunal bolig, får orientering om finansieringsmulighetene. Et nytt boligadministrasjonssystem er tatt i bruk. Det er også tatt i bruk nytt system for administrasjon av videreutlånsmidlene. Kommunestyret har vedtatt sammenslåing av Boligadministrasjonen og Stiftelsen kommunale boliger fra 1. januar Den påfølgende utredningen er ennå ikke politisk behandlet Husleiefastsettelse i kommunale boliger For nye prosjekter og for alle omsorgsboliger skal det brukes kostnadsriktig husleie etter Husbankens modell for omsorgsboliger. Tidligere ble husleia fastsatt ut fra størrelse og standard, for nye prosjekter skal nå prosjektkostnadene legges til grunn Sosialhjelp til boligformål behov for mer kunnskap Sosialtjenesten skiftet til nytt saksbehandlingssystem i I forbindelse med kjøp av nytt system ble det lagt for liten vekt på rapporteringsdelen ved valg av system, selv om dette var et av tiltakene i Boligsosial melding 1997.

13 Med dagens system har en ikke noe godt redskap til å fange opp utviklingen av boligbehov for brukere av sosiale tjenester. Resultatet er at en ikke kan dokumentere behov som har gjennomslag i forbindelse med planleggingen av boligbygging for denne gruppen. Sosialtjenesten har til enhver tid klienter som trenger innpass i de kommunale boligene. På grunn av mangel på boliger, både på det kommunale og private boligmarkedet, har sosialtjenesten de siste to årene registrert en tredobling i utgifter til bruk av pensjonater/hospitser Revisjon av boligbyggestrategien i 1998 Boligbyggestrategien ble lagt frem i kommuneplanens arealdel , som ble fremmet for politisk behandling sommeren Boligbyggestrategien fokuserer på utbyggingsrekkefølge og utbyggingstakt for nye boligområder og boligprosjekt, med bakgrunn i konsekvensvurderinger særlig med hensyn til kommunal økonomi. Denne delen ble vedtatt tatt ut av behandlingen av arealdelen. Revidert boligbyggestrategi er nå under utarbeidelse i administrasjonen Ny Boligsosial melding i 1999 På grunn av kapasitetsproblemer i administrasjonen var det ikke mulig å starte arbeidet med revisjonen av Boligsosial melding i Oppsummering Det ble i Boligsosial melding 1997 vedtatt forbedringstiltak på flere områder. I tråd med vedtakene har kommunen økt rammene for etableringslån til unge, og de fleste av de foreslåtte forbedringstiltakene i kommuneadministrasjonen er gjennomført. Imidlertid er det ikke blitt bygd boliger til vanskeligstilte i tråd med intensjonene i utbyggingsprogrammet. Hva er så grunnen til at de gjenstående tiltakene ikke er gjennomført? Beskrivelsene av problemets omfang og art samt forslag til løsninger foreligger i 1997-meldinga. Kommunestyret fulgte de administrative anbefalingene og vedtok meldinga under forutsetning av mulig finansiering. Kommunal boligbygging har ikke nådd opp i prioriteringen av økonomiske midler. Hovedkonklusjonen i denne gjennomgangen er at de prosjekter/målgrupper som staten prioriterer med hensyn til lån og tilskudd, også er de gruppene som kommunene har økonomisk mulighet til å finansiere. Kommunens planer og vedtak viser at problemforståelsen, behovene og intensjonene er tilstede. De begrensede økonomiske finansieringsmulighetene hindrer realisering av planene. 1.6 Sammendrag av Boligsosial handlingsplan 2002 Arbeidet med en ny Boligsosial handlingsplan har vært gjennomført med vektlegging av tre hovedområder: for det første er det foretatt en gjennomgang av hva som er oppnådd i forhold til formulerte mål i 97-meldinga. Resultatene fra denne målevalueringa har vært sentrale med hensyn til nye forslag til mål, strategier og tiltak for kommende års utviklingsarbeid på det boligsosiale området i kommunen. Det andre hovedområdet, og det viktigste, har vært å gjennomføre en kartlegging av hvem som er vanskeligstilte i kommunen. Dette har vært et omfattende arbeid hvor alle berørte resultatenheter innen helse, omsorg og rehabilitering har deltatt. For det tredje har en gjennom planprosessen sett at i det boligfaglige arbeidet trenges også fokus på innhold. Boligfaglig forsknings-, utrednings- og planfokus har i stor grad vært preget av en funksjonalistisk tilnærming. Her defineres grunnleggende boligbehov etter

14 fysiske og romlige termer eller i standard og størrelse. Denne tilnærmingen legger ikke vekt på de psykososiale behovene knyttet til boligen. Derfor er det gitt plass til en teoretisk gjennomgang av eksisterende perspektiv og modeller på det kommunale boligtilbudet generelt og bostedsløshet spesielt Befolknings- og boforholdsutvikling siden 1997 Den generelle inntektsutviklingen har vært god på slutten av 90-tallet, og den største inntektsveksten har blitt husholdninger med små barn til del. Likevel er det mellom og barn i Norge som bor i husholdninger med lav inntekt. Blant de barna som har vedvarende lavinntekt er det mange som vokser opp med bare en forsørger, og hvor de voksne husholdningsmedlemmene har en svak tilknytning til arbeidsmarkedet. Det har i flere år vært en vekst i sysselsettingen i Norge og Tromsø. 78 prosent av husholdningene i Norge eier den boligen de bor i. Det er de unge som i stadig større grad må leie boligen de bor i, mens de eldste i stadig større grad eier sin bolig. Blant de som bor i utleieboliger er yngre og enslige av de gruppene som er overrepresentert Fattigdomsproblematikk Lave inntekter og fattigdom blir oppfattet som et økende problem i de fleste europeiske landene. I et internasjonalt perspektiv har Norge og de andre nordiske velferdslandene redusert fattigdom til et avgrenset problem. Men for de relativt få individene som har lave inntekter over lang tid, kan det kanskje oppleves som minst like ille å være marginaliserte i et samfunn der det store flertallet har det svært bra, som i et samfunn der det er mange som er i samme situasjon Boligetablering Det finnes ikke et generelt etableringsproblem i dagens boligmarked. Til tross for at en har vært gjennom en periode med sterkt økende priser har reduksjonen i rentenivået gjort at hushold med stabile, gode inntektsforhold kan skaffe seg en passende bolig. Økningen i prisene på boliger, særlig i de større byene, har ført til at enkelte grupper med lave inntekter og usikker tilknytning til arbeidsmarkedet får større problemer enn tidligere med å etablere seg på boligmarkedet. Husholdninger med lave inntekter som opptar store boliglån, er i tillegg svært sårbare for økninger i rentenivået. Prisene på boliger i Tromsø har fortsatt å stige til tross for at boligbyggingen har vært høy. Fra ble det i gjennomsnitt tatt i bruk 469 nye boenheter per år. I samme tiårsperiode har befolkningen økt med 9000 innbyggere. I årene fremover ventes det fortsatt befolkningsvekst, men mer avdempet enn tidligere Kommunen har ulike tjenestetilbud for vanskeligstilte Tromsø kommune har en stadig økende andel av befolkningen som ikke klarer å løse sitt boligbehov ved egen hjelp. Fra 2000 til 2001 var det 25 prosents økning i antall søknader om kommunal bolig. Kommunen eier ca 950 boenheter. Halvparten av disse kan tildeles vanskeligstilte som ikke når fram på det øvrige boligmarkedet. Mange av boligene er øremerket spesielle brukergrupper, og inngår som sentrale ledd i kommunens samlede tiltakskjeder for disse gruppene. Gjennom Boligkontoret er kommunen aktiv med å formidle Husbankens låne- og støtteordninger. I 2001 lånte kommunen ut i overkant av 76 mill. kr i etableringslån til 259

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

boligsjef Håkon Kristoffersen byggforvaltninga, boligadministrasjonen 1. konsulent Aslaug N. Nikolaisen

boligsjef Håkon Kristoffersen byggforvaltninga, boligadministrasjonen 1. konsulent Aslaug N. Nikolaisen FORORD Denne meldinga er skrevet som et bidrag til utforming av en bred kommunal boligpolitikk der også forholdene for de grupper som faller mer eller mindre utenom det ordinære boligmarkedet vektlegges.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Rullering boligsosial handlingsplan 2011-2014 Kommunestyrets vedtak: Boligsosial handlingsplan for perioden 2012 2014 vedtas som retningsgivende for det boligpolitiske

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune Boligsosial handlingsplan 2004-2009 Rygge kommune 04-09 INNHOLD Henvisninger................................... 3 Innledning..................................... 4 Kapitel 1 Gjennomføring av mandatet..............

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 Innholdsfortegnelse: 0. Sammendrag side 4 1.0 Innledning side.. 1.1 Bakgrunn og mandat 1.2 Organisering 1.3 Målsetning med boligsosial handlingsplan ut fra mandat 1.4

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2012-2016 Boligsosial handlingsplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. 11 Innholdsfortegnelse Del Kapitel side Del 1. Bakgrunn 3 Del 2. Boligpolitiske føringer

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer

Ringsaker kommune 2008-2011

Ringsaker kommune 2008-2011 Ringsaker kommune 2008-2011 04.01.2010 Boligsosial handlingsplan 2 Innholdsfortegnelse: 1 Sammenfattende del 1.1 Innledning. 5 1.2 Organisering av planarbeidet. 5 1.3 Boligbehov for målgruppa. 6 1.4 Hovedutfordringer.

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1.

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Sammendrag... 4 3. Boligplanens mål og tiltak... 8 4. Fakta om Hamar... 12 4.1. Befolkningstall, befolkningsutvikling og boligbehov... 12 4.2. Boligmassen i Hamar

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt Boligsosial Handlingsplan 2010-2013 Alle skal kunne bo trygt og godt 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 4 3 Organisering av det boligsosiale arbeidet i Asker... 5 4 Demografiske og planmessige forutsetninger...

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE Det skal bo folk i husa, husa dæm træng folk! Folk træng hus, og hus træng folk i all sin tid. VEDTATT AV HEMNE KOMMUNESTYRE I SAK 1/ 05 01.02.2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse

Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Prosjektrapport nr. 6/2011 Boligsosialt utviklingsprogram i Moss kommune -en foranalyse Christine Svarstad Anne Lene Dale Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere Boligsosialt utviklingsprogram

Detaljer

Fragmentert og koordinert

Fragmentert og koordinert Fragmentert og koordinert Organisering av boligsosialt arbeid i norske kommuner ÅSMUND LANGSETHER THORBJØRN HANSEN JARDAR SØRVOLL Rapport nr 18/08 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 MELØY KOMMUNEPLAN - 13.09.2012 Arkivkode: 146,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2012 Sak: 73/12

Detaljer

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune August 2012 Innhold SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Mandat... 6 1.3 Forutsetninger og avgrensninger... 6 1.4 Mål... 7 1.4.1

Detaljer