BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN"

Transkript

1 VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0112/04 04/01000 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Vadsø, Bjørn Pedersen fung. ordfører

2 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Saksbehandler: Inger Nilssen Arkivkode: 144 F Arkivsaksnr.: 04/01000 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0112/04 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar boligsosial handlingsplan. Planen innarbeides i kommuneplanen i Vedlegg: Forslag til boligsosial handlingsplan Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 ( ): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som innarbeides i kommuneplan, økonomiplan og budsjett. Husbanken har deltatt aktivt i arbeidet med kommunene, både som pådrivere, men også som støttespillere for å få dette til. Regjeringens overordnede visjon for boligpolitikken er at Alle skal kunne bo godt og trygt, jfr St.meld nr 23 ( ). Dette vil de oppnå ved å legge til rette for et velfungerende boligmarked, sikre stabile og lave renter, videre skaffe boliger. Målet er å bistå og å legge til rette for at vanskeligstilte husstander og unge i etableringsfasen, kan etablere seg en god bolig i et godt boligmiljø. Vadsø kommunes visjon i kommuneplanen er: på høyde med tiden. Det nasjonale målet og lokale visjoner er grunnlaget for denne boligsosiale handlingsplanen. Boligsosial handlingsplan skal senere innarbeides i kommunens øvrige plandokumenter. Tomtesituasjonen: Vadsø kommune har 16 byggeklare tomter og vil i løpet av høsten 2005 få ytterligere 19 byggeklare tomter i Fossen område. Byggeaktiviteten har vært laber de siste årene, i 2001 var den 0 igangsatte boliger, mens i 2002 er det igangsatt 5. I 2003 ble det i tillegg til kommunens to prosjekter; Bekkefaret: 3 leiligheter og 34 omsorgsboliger igangsatt bygging av 2 boliger i privat regi. Boligbyggelag/borettslag: Vadsø Boligbyggelag og de 6 frittstående borettslagene har til sammen 94 leiligheter. Side 2 av 11

3 Omsettingen av disse leilighetene varierer fra borettslag til borettslag. Det har ikke vært nybygging i regi av verken boligbyggelaget eller borettslagene de siste 14 årene. Utleieenheter Siden Vadsø kommune er fylkeshovedstad, er det relativt mange utleieenheter eid av stat, fylkeskommune og kommune. Etter at Forsvaret har solgt mange av sine boliger er andelen av private utleieenheter økt betraktelig de siste årene. Vadsø kommune har 50 leiligheter som leies ut til ansatte og vanskeligstilte. De fleste boligene har lav standard og vedlikeholdet er dårlig. Stiftelsen Vadsø Utleieboliger Stiftelsen har 100 boliger, hvorav 15 er omsorgsleiligheter og 22 er trygdeleiligheter. Øvrige leiligheter tildeles flyktninger og andre vanskeligstilte. Vadsø kommune har tildelingsretten til disse leilighetene. Leilighetene er gjennomgangsleiligheter med 3 års botid. Prosjekter som er i gang Vadsø kommune bygger 34 omsorgsboliger tilknyttet helsesenteret. Kartlegging av boligbehov blant vanskeligstilte: Sosialkontoret, psykiatrisk enhet og servicekontoret har deltatt i kartleggingen av vanskeligstilte på boligmarkedet. Kartleggingen ble foretatt i Hjemmebasert omsorg deltok ikke av kapasitetsmessige årsaker. Det er kartlagt 36 husstander. Kriteriet for å være med i kartleggingen var at de hadde vært i kontakt med hjelpeapparatet i kartleggingsperioden, og at husstanden hadde utilfredsstillende boforhold. Ingen av de kartlagte var bostedsløse. Dette betyr ikke at det ikke finnes personer i Vadsø uten fast bopel. De bor hos familie, venner og bekjente. Så vidt kommunen kjenner til er ikke dette et stort og vedvarende problem. Det som er en klar tendens er at mange av de kartlagte har behov for oppfølging av hjelpeapparatet for å kunne bo. De fleste kan bo i ordinær bolig med oppfølging. Det er i denne gruppen en finner de som sliter på miljøet i og rundt boligene. Bosetting av flyktninger Vadsø Kommune er en foregangskommune i Nord Norge når det gjelder bosetting av flyktninger. Bystyret har vedtatt at det skal bosettes 30 personer hvert år + det antall som flyttet året før, fram til Boligbehovet til denne gruppen avhenger av sammensetningen av familien. I perioder er det behov for boliger til barnerike familier, mens andre perioder er det behov for 3 roms leiligheter. Dette krever at tilgangen på boliger til denne gruppen må være fleksibel. Forholdet til andre kommunale planer Kommuneplan for Vadsø : Gode bo og nærmiljø Planmessig forbedre eksisterende bo- og nærmiljø. Tenke helhet og trivsel ved planlegging av nye boligområder. Gode vilkår for eldre Side 3 av 11

4 Tilrettelegge for at eldre som ønsker det, kan bo hjemme, har gode møtesteder og kan ha en aktiv pensjonsalder. Utbygge et tilfredsstillende tilbud på sykehjemsplasser, avlastningsplasser og eldreboliger. Plan for psykisk helsevern i Vadsø Kommune Personer med alvorlig psykisk lidelse skal ha et botilbud som gir nok trygghet til å kunne klare å bo i egen leilighet, utenfor institusjon Handlingsplan for pleie, rehabilitering og omsorg Opprettelse av bofellesskap for aldersdemente Bygging av omsorgsboliger tilknyttet helsesenteret Strategisk Næringsplan Vadsø kommune skal gjennom god tilrettelegging framstå som en attraktiv kommune for etablerere som ønsker å realisere bygging av egen bolig og fritidshus. Vurdering: Det er behov for tiltak for å bedre boligforholdene for enkelte grupper. Selv om kartleggingen av vanskeligstilte personer med utilfredsstillende boforhold er gjort for flere år siden, så har ikke situasjonen for denne gruppen endret seg noe særlig. Pågangen av boliger til vanskeligstilte kan variere i løpet av året/årene, men når det topper seg, er det som regel ingen tilgjengelige boliger. Av økonomiske årsaker kan verken Stiftelsen eller kommunen eller kommunen ha leiligheter i beredskap, når det oppstår spesielle situasjoner. Stiftelsen Vadsø Utleieboliger er et boligpolitisk virkemiddel som kan kjøpe og selge boliger raskere enn en kan gjøre i et kommunalt system. Målgrupper: 1. Økonomiske vanskeligstilte For noen i denne gruppen, vil ikke løsning være å eie egen bolig. De vil ikke klare de økonomiske forpliktelsene ved det å kjøpe egen bolig, dette gjelder minstepensjonister og de med lave inntekter. Mens andre vil ved hjelp av boligtilskudd til etablering, startlån og bostøtte være i stand til å klare utgiftene. Utleieleiligheter Startlån Boligtilskudd til etablering 2. Flyktninger Familiesammensetningen på denne gruppen vil variere etter hvor i verden og fra hvilken kultur de kommer fra. Hvor mange flyktninger Vadsø kommune skal motta i årene framover vil bli behandlet i Side 4 av 11

5 Det er et ønske fra flyktningetjenesten at bosettingen mht boliger kan skje ut fra en aktør; Stiftelsen. Stiftelsen har muligheter til å være fleksibel mht størrelser på leilighetene/boligene. Ved kjøp og salg av enheter de eier, vil de være i stand til møte behovet når det er der. Det er et overordnet mål at flest mulig at flyktningene skal bli sjølhjulpen både økonomisk og på andre måter. I tillegg til arbeid er bolig en viktig faktor for at dette skal kunne skje. Flyktninger er også målgruppen for Startlån og boligtilskudd til etablering. Utleieboliger Startlån Boligtilskudd til etablering 3. Funksjonshemmede I denne gruppen er både fysiske og psykisk funksjonshemmede. Målet for denne gruppen er at de skal ha en tilrettelagt bolig som tilfredsstiller deres behov. Psykisk utviklingshemmede For psykisk utviklingshemmede er det viktig med nærhet til hjelpeapparatet og at bomiljøet hindrer isolasjon og ensomhet. Boligene er nå plassert i umiddelbar nærhet til basene i Stubben og Bekkefaret. Det har vært prøvd å anskaffe flere enheter i nærheten av Stubben for å dekke behovet til denne gruppen. Foreløpig har en ikke lykkes, og det arbeides med å finne løsninger på dette. Utleieboliger i tilknytning til base for hjemmebasert omsorg Fysisk funksjonshemmede For noen av denne gruppen er det tilstrekkelig med livløpsstandard på boligen, mens for andre må boligen spesialtilpasses. Spesialtilpassende utleieboliger til de som ikke kan/ønsker å eie egen bolig Ved tilpasning: samarbeide med fysio-/ergoterapitjenesten og hjelpemiddelsentralen Boligtilskudd til tilpasning av bolig Boligtilskudd til etablering for de som ønsker å etablere seg i egen bolig Startlån til de som ønsker å kjøpe egen bolig 4. Psykiatriske pasienter Noen av denne gruppen har egne boliger og klarer seg bra i disse boligene, mens andre har behov for mer nærhet til en bemannet base og til fellesskap med andre. Det er utprøvd et bofellesskap med 5 leiligheter, hvor den ene leiligheten fungerer som fellesareal. Prosjektet har bemanning deler av dagen. Det har vært problemer med å leie ut alle leilighetene, dette begrunnes med at det ikke er bemanning hele døgnet. Side 5 av 11

6 Psykiatrisk enhet erfarer er at det er behov for gjennomgangsleiligheter/treningsleiligheter som pasientene kan benyttes etter opphold på institusjon. Disse må ha bemanning hele døgnet slik at de er trygge i bomiljøet. Unge psykiatriske pasienter har andre behov enn de eldre, de ønsker ikke fellesskapsløsninger, og dette må det tas hensyn til. Utleieenheter med heldøgnsbemanning Vanlige utleieenheter 5. Sosialt vanskeligstilte Det kan være ulike grunner til at de er vanskestilte, men det som er felles er at de har problemer på boligmarkedet. Noen i denne gruppen vil ha behov for hjelp for å kunne bo, enten økonomisk eller praktisk. Da Stiftelsen ble dannet, ble boligene bygd spredt, for å hindre at ett boligområde ble belastet med mange beboere som hadde en utagerende oppførsel/rusproblematikk. Selv om dette har hjulpet på, har det vært problemer i enkelte gater/områder. Det som er gjort da er at boligene i disse områdene, tildeles andre grupper, slik at området roer seg ned. Hærverk på leiligheter som leies ut til denne brukergruppen er et problem. Dette medfører høye kostnader som etter søknad fra Stiftelsen dekkes av kommunen. Spredte utleieboliger til denne gruppen. Miljøarbeidertjeneste for oppfølging av beboere. 6. Eldre Dette er en gruppe som vil øke i omfang om noen år. Mange bor i boliger med alt på en flate, men det finnes ennå boliger som har bad og soverom på andre plan enn hovedplan. De fleste ønsker å bo lengst mulig i egen bolig og at den er mest mulig brukervennlig til alle faser av livet. Mange foretar tilpasninger slik at de kan fortsette å bo i egen bolig. Omsorgsboliger til de som ikke er i stand til å fortsette å bo i egen leilighet Tilrettelegge boligen slik at de kan fortsette å bo i egen bolig Boligtilskudd til tilpasning av bolig Startlån til utbedring/tilpasning av bolig 8. Unge i etableringsfasen Denne gruppen var ikke med på kartleggingen, men er en viktig gruppe for kommunen å tilrettelegg for. Side 6 av 11

7 Byggeklare tomter Startlån til bygging/kjøp av bolig Boligtilskudd til etablering for de som kommer inn under ordningen Generelt: Det er viktig at positive erfaringer videreføres og at problemer i forbindelse med boligene løses. Stiftelsen er et viktig redskap i forbindelse med kommunens boligpolitikk. Standarden på deres leiligheter er bra, noe som har en positiv effekt for de gruppene som leier leiligheter gjennom dem. God boligstandard er viktig for trivsel og velvære som for enkelte grupper, kan bidra til at de kommer seg videre i boligverdenen, etablerer seg i eid bolig. Startlån og boligtilskudd kan bidra til at de lykkes med dette. For de som ikke er i stand til å skaffe seg egen eid bolig, er trygghet og godt vedlikeholdte boliger viktig. De fleste som bor i leide boliger hvor det kreves depositum/depositumsgaranti, har denne gjennom kommunen v/sosialkontoret. Målet vil være at kommunen slipper å løse ut disse, tettere oppfølging av leietakere vil være en måte å oppnå dette. Det vil også bidra til at vedlikeholdskostnadene reduseres. Tiltak 1: Tomter Tiltak Ansvarlig Finansiering Tidsplan 1.1 Klargjøre 19 tomter i Fossen område Teknisk etat Låneopptak og avsetting over Legge ved informasjon om livsløpsstandard og andre Husbankbrosjyrer ved tomtetilsagnet 1.3 Til enhver tid ha kapitalbudsjettet Teknisk etat 2004 Teknisk etat Hele perioden byggeklare tomter 1. de 19 tomtene ligger i attraktivt område, det påregnes at etterspørselen etter disse vil være større enn for de som er klargjorte. En regner med at byggeaktiviteten vil øke. 2. Livsløpsstandard: Ved at flest mulig boliger har livsløpsstandard, gjør at man fortsatt kan bo i samme bolig selv om livssituasjonen endres fysisk. Tiltak 2: Virkemidler ved etablering Tiltak Ansvarlig Finansiering Tidsplan 2.1 Startlån Service og Låneopptak i Hele perioden informasjonsavdelingen Husbanken 2.2 Boligtilskudd til Service og Husbankemidler Hele perioden etablering informasjonsavdelingen 2.3 Samarbeid med lokale banker Service og Informasjonsavdelingen Hele perioden Side 7 av 11

8 1. Startlån: virkemiddel som kan gjøre husstander med svak økonomi er i stand til etablere seg i egen bolig som de eier. Dette gjelder både unge i etableringsfasen og vanskeligstilte husstander.. 2. Boligtilskudd til etablering: Kommunen søker hvert år om boligtilskudd til videre tildeling. Målgruppen er husstander med funksjonshemmede, sosialt vanskeligstilte, flyktninger, eldre og unge i etableringsfasen med svak økonomi. Det er en forutsetning at boligen er nøktern og egnet. 3. Startlånet kan kombineres med banklån, dette gjelder unge i etableringsfasen Tiltak 3: Virkemidler for at husstander fortsatt skal kunne bo i sin bolig 3.1 Boligtilskudd til Service og Husbankemidler Hele perioden tilpasning informasjonsavdelingen 3.2 Bostøtte Service og Husbanken Hele perioden informasjonsavdelingen 3.3 Kommunal bostøtte Service og Innbakes i Fra 2005 informasjonsavdelingen budsjett 1. Boligtilskudd til tilpasning: tilskudd som evt sammen med startlån kan tildeles eldre og funksjonshemmede, til tilpasning/utbedring av sin bolig, slik at de kan fortsette å bo i sin bolig så lenge som mulig. 2. Bostøtte: Intensivere informasjonen til andre virksomheter, for å fange opp flere som kan være støtteberettiget. Bruke bostøtteordningen mer aktivt i forbindelse med søknader om boligtilskudd til tilpasning og etablering. 3. Kommunal bostøtte: Dette vil være spesielt rettet mot de som bor i omsorgsleiligheter, der husleia er høy (kr pr mnd), men vil også bli vurdert for andre grupper. Prognosene for de nye omsorgsleilighetene tilsier at husleia for disse vil bli høyere enn for de nåværende. Tiltak 4: Tapsfond 4.1 Oppbygging av tapsfond Økonomiavdelingen 20 % av Hele perioden boligtilskudd Dette er også et viktig virkemiddel i en boligsosial handlingsplan. Ved å ha et tapsfond, vil en ha en sikkerhet for evt tap på etableringslån/startlån. Dette gjør også at en vil kunne gi lån/tilskudd til husstander som ved etableringspunktet kanskje ikke hadde fått lån ved en normal kredittvurdering. Tiltak 5: Stiftelsen 5.1 Skaffe boliger etter det behovet som er blant søkergruppene Stiftelsen Husbankmidler/egen kapital v/evt salg av andre boliger Hele perioden Stiftelsen Vadsø Utleieboliger er en heleid kommunal stiftelse, kommunen har tildelingsretten. Hovedtyngden av boligene er 2 og 3-roms leiligheter, de siste årene har Stiftelsen gått til anskaffelse av større boliger. I en periode har det vært behov for større boliger fordi kommunen har bosatt barnerike flyktningefamilier. Stiftelsen kan tilpasse seg behovet og anskaffe boliger det er behov for til enhver tid. Det kan også være aktuelt å avhende noen boliger, fortrinnsvis de som ikke har etableringstilskudd/boligtilskudd tilknyttet seg. Tiltak 6: Samlokaliserte boliger Gjennomgangsboliger Psykiatrisk enhet Husbankfinansiering Side 8 av 11

9 til psykiatriske pasienter med base 1. Det er behov for bemannet samlokalisert bolig for langtids psykiatriske pasienter. Tiltak 7: Miljøarbeidertjenester 7.1 Opprette stilling som Sosialkontoret Innarbeides i 2005 bomiljøarbeider budsjettet Av de kartlagte var det mange som har behov for tilsyn av ulik karakter. En slik stilling vil også roe flere av de bomiljøene som det er problemer med. Rullering av planen Planen tas inn i kommuneplanen, ved rulleringen som skal skje i 2005 Svein Tore Dørmænen rådmann Side 9 av 11

10 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Regjeringens overordnede mål Alle skal kunne bo godt og trygt og Vadsø kommune visjon På høyde med tiden er bakteppet for denne planen. Boligbygging Vadsø kommune ønsker å bidra til økt boligbygging. Det er også et mål at det bygges boliger som folk kan bo gjennom alle faser i livet. Dette kan oppnås ved å: ha byggeklare tomter. Gi informasjon om universell utforming som gjør at man kan bo i boligen selv om en blir eldre eller blir funksjonshemmet. Dette oppfylles gjennom areal og reguleringsplaner og sende ut/ha lenker til tilgjengelig informasjon. Finansiering Målet er at flest mulig som ønsker det, skal bo i bolig de selv eier. For de som har problemer med å oppnå finansier gjennom private banker, kan de søke om Startlån til bygging, kjøp eller utbedring av boliger. Boligtilskudd til etablering. Vadsø kommune søker Husbanken om Startlån og boligtilskudd hvert år. Andre finansielle virkemidler Vadsø kommune vil ved å bruke tilgjengelige virkemidler, bidra til at vanskeligstilte og funksjonshemmede fortsatt skal kunne bo i sine boliger. Opplyse om og bruke husbankens lån- og tilskuddsmidler Bostøtte Kommunal bostøtte Vadsø kommune vil opprette en kommunal bostøtteordning for de mest vanskeligstilte som samordnes med den statlige bostøtten. Dette gjelder spesielt de som bor i omsorgsboliger. Tapsfond Vadsø kommune har et tapsfond til dekning av misligholdte kommunale lån. Det avsettes 20 % av boligtilskudd til etablering-/tilpasning til tapsfondet. Stiftelsen Vadsø Utleieboliger Stiftelsen Vadsø Utleieboliger er opprettet som et boligpolitisk virkemiddel for vanskeligstilte. Det er behov for at Stiftelsen også skal kunne tildele boliger til andre grupper enn de vanskeligstilte. For å dekke behov fra alle grupper boligsøkere må Vedtektene endres til også å gjelde andre grupper Bygge/kjøpe nye boliger som dekker etterspurt behov Selge boliger som det ikke er behov for. Vurdere hvem som skal ha tildelingsretten til boligene. Side 10 av 11

11 Miljøarbeider Vadsø kommune vil ha trygge og trivelige boligområder. Et av tiltakene for å oppnå dette er at personer som bor i boliger kommunen har ansvar for og som har behov for det, følges opp av en miljøarbeidertjeneste. Det opprettes en stilling som miljøarbeider som har ansvar for oppfølging av leietakere i kommunalt disponerte boliger. Samlokaliserte boliger Vadsø kommune vil planlegge et tilbud om gjennomgangsboliger til langtids psykiatriske pasienter. Boligene må tilknyttes en bemannet base. Side 11 av 11

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.09.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Utfordringer i kommunene: Bergen kommune KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Behovet for tilrettelagte boliger På tross av de statlige programmer som HVPU-reformen,

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene

Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Vedlegg 2 21.10.2011 Pri Boligsosial handlingsplan samlet oversikt av tiltakene Realisering Kap Tiltak Ansvarlig 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK OM MIDLERTIDIG LØSNING PÅ BEHOV FOR HELDØGNS OMSORGSPLASSER

OPPFØLGING AV VEDTAK OM MIDLERTIDIG LØSNING PÅ BEHOV FOR HELDØGNS OMSORGSPLASSER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 26.06.2006 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 01.07.2015 Møtested: Kommunestyresalen,

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken satser størstedelen

Detaljer

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER

GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER GOD BRUK AV STATLIGE FINANSIELLE PRODUKTER Alle skal bo trygt og godt Boliger og bygg skal ha god kvalitet Husbankens visjon 2 Programarbeid i husbanken region Midt-Norge Langsiktig utviklingsarbeid Husbanken

Detaljer

ODD- A BROVOLD/ MARIANNE BØRSVIK- KLAGE OVER PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK

ODD- A BROVOLD/ MARIANNE BØRSVIK- KLAGE OVER PLANUTVALGETS VEDTAK I SAK VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 30.11.2006 Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling

Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien for kommunalt styrt boligutvikling Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 02.09.2014 54953/2014 2014/3606 035 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/173 Formannskapet 24.09.2014 Avhending av kommunal eiendom i Greisdalsveien/Mørkvedveien

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE 2003-2006. Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE 2003-2006. Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN MÅSØY KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret 16.12.02. sak 46/02 1 1 INNLEDNING...3 1.1 BAKGRUNN FOR HANDLINGSPLANEN...3 2 SAMMENDRAG...4 3 BESKRIVELSE AV NÅSITUASJONEN...5 3.1 INNBYGGERTALL

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Prioritert tiltaksliste Tidsplan

Prioritert tiltaksliste Tidsplan Boligsosial handlingsplan 2013-2030 Prioritert tiltaksliste Tidsplan PRIORITERT TILTAKSLISTE MED TIDSPLAN ORGANISERT ETTER BASIS OG MÅL FOR DET BOLIGSOSIALE ARBEID. 1. FREMSKAFFELSE AV BOLIGER 1.1 Kommunens

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019

Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Boligstrategi for Orkdal kommune 2016 2019 Orkdal kommune etter tredje kvartal 2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Boligutvikling... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Status... 3 1.2.1 Fakta om tjenesteområdet... 3 1.3

Detaljer

1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2

1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2 1. INNLEDNING...2 2. SITUASJONSBESKRIVELSE OG VURDERING AV DAGENS SITUASJON...2 2.1 Befolkning og bosetting...2 2.2 Befolkningsframskrivning...2 2.3 Kommunale utleieboliger...3 2.3.1 Andre boliger i kommunen...3

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 10 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/09 09/635 SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 10 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 29/09 09/635 SØKNAD OM STARTLÅN - FORHØYET LÅNEOPPTAK RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDKOMITEEN FOR HELSE, OMSORG OG VELFERD Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.11.2009 Tid: kl. 17.00 Forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117481 (Ingebjørg)

Detaljer

Partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Husbanken for perioden 2011-2015

Partnerskapsavtale mellom Bodø kommune og Husbanken for perioden 2011-2015 Rådmannen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.01.2011 3135/2011 2011/579 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Komite for helse og sosial 27.01.2011 11/2 Bystyret 17.02.2011 Partnerskapsavtale mellom

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune

7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune 7. Boligsosiale utfordringer og tiltak i Tromsø kommune I de foregående kapitlene er det samlet beskrivelser og analyser over ulike områder som er sentrale faktorer i boligpolitikken. Det er videre framskaffet

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Sør-Troms - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Harstad 14.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt

Detaljer

30.8.2010 1.9.2010 8.9.2010 14.9.2010 HUSLEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE

30.8.2010 1.9.2010 8.9.2010 14.9.2010 HUSLEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005060 : E: 613 F17 &52 : Einar Storli Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Funksjonshemmedes råd Utvalg for helse- og sosialtjenester

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Sak 05/489 Dok 8585/07 Arkiv F17 SØRREISA KOMMUNE Behandlet av Helse- og sosialutvalget 07.06.07 Vedtatt av Kommunestyret 11.10.07 INNHOLD BAKGRUNN / GENERELT Hva er en boligsosial handlingsplan Brukere

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-15/7427-2 60718/15 12.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Funksjonshemmedes råd / 03.09.2015 Innvandrerrådet

Detaljer

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 15.03.2007 Klokkeslett: Umiddelbart etter økonomiutvalgsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13.

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

MÅLSELV KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN INNHOLD: SIDE 1. Bakgrunn/ generelt. 3 1.1 Hva er en Boligsosial handlingsplan. 3 1.2 Brukere av planen. 3 1.3 Bakgrunn for planen. 3 1.4 Planomfang og hvilke behov planen fokuserer på er begrenset. 4

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Lofoten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Leknes 16.10.2009 20. okt. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering»

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» «Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» Monica Ketelsen Husbanken Region vest 1 Regjeringens visjon for boligpolitikken er visjonen for boligpolitikken. Husbanken skal supplere

Detaljer

Veier mot målet. En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad

Veier mot målet. En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad Veier mot målet En solidarisk boligpolitikk av kommunal- og regionalminister Sylvia Brustad Veien fram til en solidarisk boligpolitikk Boligmarkedet i pressområdene er i ubalanse. For unge og vanskeligstilte

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-1 Dato: 30.03.2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2012-2014 INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÉ HELSE, SOSIAL OG OMSORG / FORMANNSKAP/

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere. Slik gjør vi det i Drammen!

Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere. Slik gjør vi det i Drammen! Bosetting av flyktninger - og hvordan planlegge en boligkarriere Slik gjør vi det i Drammen! Mål 2013-2016 Vedtak: Årlig bosetting av inntil 130 flyktninger Mål: Flere av kommunens innbyggere er i arbeid

Detaljer

Vedtatt av Skaun kommunestyre 19.6.2014, sak 28/14

Vedtatt av Skaun kommunestyre 19.6.2014, sak 28/14 Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt av Skaun kommunestyre 19.6.2014, sak 28/14 ESA sak nr.: 13/1190 Planstatus: Fagplan INNLEDNING 3 OG DEL FOR BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 3 UTVIKLINGSTREKK OG DEMOGRAFI

Detaljer

Boligsosialt arbeid - statusrapport

Boligsosialt arbeid - statusrapport Boligsosialt arbeid - statusrapport Disposisjon: Utfordringer Fakta Boligløftet Organisering Økonomiske virkemidler Formuesforvaltning Leie til eie -prosjektet Bolig til flyktninger Boligsosial handlingsplan

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B.1 - Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken - Side 1 av 4 HB 8.B.1 06.2008 Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken Innhold: 1 Formål 2 Hva kan det gis tilskudd til 3 Hvem kan det gis

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold

Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Utfordringer og muligheter for boliganskaffelse i kommunene i Østfold Levekår for innvandrere Bolig, Østfold 7.2.2013 Seniorrådgiver i Husbanken region øst v/siri Sandbu 1 Alle skal bo godt og trygt Utfordringer

Detaljer

ANMODNING TIL KOMMUNENE OM EKSTRA BOSETING

ANMODNING TIL KOMMUNENE OM EKSTRA BOSETING Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 05.05.2015 Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

Boligsosiale faktaark. Askim kommune

Boligsosiale faktaark. Askim kommune Boligsosiale faktaark Askim kommune 2 Boligsosiale faktaark 3 Innledning Boligsosialt faktaark er utarbeidet i forbindelse med kommunens boligsosiale arbeid. Dokumentet gir en presentasjon av utvalgt statistikk

Detaljer

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik

Leie til eie. Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune. 15. november 2012. Innlegg på programkonferanse i Larvik Leie til eie Et delprosjekt i boligsosialt utviklingsprogram i Drammen kommune Stibolts gate Innlegg på programkonferanse i Larvik 15. november 2012 Boligløft for vanskeligstilte: Strakstiltak (1) 1. Utvide

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2002-2007

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2002-2007 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2002-2007 INNHOLD BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STANGE KOMMUNE 2002-2007 INNLEDNING... s.4 1. SAMMENDRAG... s.4 2. BEFOLKNING I STANGE... s.6 2.1 Folkemengdens bevegelser... s.6

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Husbankens rolle og virkemidler

Husbankens rolle og virkemidler Husbankens rolle og virkemidler K5-NT Tommy Rønne Februar 2015 Noen satsninger Eksisterende boligmasse. Mange norske boliger mangler god nok funksjonalitet Utfordringer med flere eldre og personer med

Detaljer

På vei til egen bolig

På vei til egen bolig På vei til egen bolig Småhusprosjektet i Balsfjord Kommune 2009 Innhold Innledning...3 Studietur...4 Situasjonen i Balsfjord Kommune...7 Finansieringsmuligheter for boliger for vanskeligstilte...7 Vurderinger

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier

Bolig for velferd, 19. mai 2015. Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Bolig for velferd, 19. mai 2015 Helhetlig planlegging for trygg bosetting av barnefamilier Første bolig skal være en god og varig bolig Beliggenhet!! Larvik kommune forsøker å anskaffe boliger i et bomiljø

Detaljer

LOMAKKA BO- OG AVLASTNINGSTILBUD

LOMAKKA BO- OG AVLASTNINGSTILBUD Rådmannen MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunalt råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset - møterom i u.etg. Møtedato: 14.04.2008 Klokkeslett: kl.10.00 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.05.2006 Tid: Fra kl.: 18.15 - til kl. 19.17 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Ragnar Olsen AP, ordfører

Detaljer

Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2010/91-2 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Finansieringsplan for restaurering av kommunal bolig Nordtun I på Skage. Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Skal det bo folk i utbygda?

Skal det bo folk i utbygda? Skal det bo folk i utbygda? - og hva skal de bo i? Marit Iversen Seniorrådgiver Husbanken region Bodø 29. jun. 2011 1 Husbanken en støttespiller i bosettingsarbeidet? Boligpolitikkens plass i lokal samfunnsutvikling

Detaljer

Kunsten å se hele bildet

Kunsten å se hele bildet Kunsten å se hele bildet Om boligpolitikk i Malvik kommune Malvik kommune har gjennom mange år utmerket seg med en aktiv boligpolitikk, og har vist at mange vanskeligstilte på boligmarkedet kan hjelpes

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 27.10.2014 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 99 59 09 02. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Kunsten å se hele bildet

Kunsten å se hele bildet Kunsten å se hele bildet Om boligpolitikk i Malvik kommune Malvik kommune har gjennom mange år utmerket seg med en aktiv boligpolitikk, og har vist at mange vanskeligstilte på boligmarkedet kan hjelpes

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Mabel Johansen Regiondirektør Husbanken Region vest Husbankens hovedsatsingsområder Fremskaffe boliger

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER Notat Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Kopi: Ordfører Saksnr./Arkivkode Sted Dato 11/6035 - F17 ASKER 13.11.2012 SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA MARIANNE RIIS RASMUSSEN (AP) KOMMUNALE BOLIGER 1. SPØRSMÅL Marianne

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015

Prosjektrapport Veien fram 2013-2015 Prosjektrapport "Veien fram" 2013-2015 Sak nr. 2012/7931 1 Innledning I Norge eier de fleste sin egen bolig. 80 % av husholdningene bor i eide borettslagsleiligheter, eierseksjonssameier eller eneboliger.

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune

Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing. Drammen kommune Dialogmøte 7. mars 2016 Ny boligsosial satsing Drammen kommune 16.03.2016 Drammen kommunes forventninger til storbysatsingen Utvikling og kompetanse Gjennom satsingen og nettverksarbeid ønsker vi å få

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig

Forskrift om tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Rana kommunestyre den 10. februar 2015, sak 3/2015 Trer i kraft: 1. april 2015 Innhold Kapittel 1. Innledende bestemmelser... 3 1. Formål... 3 2. Kommunale boliger... 3 3. Virkeområde... 3 Kapittel

Detaljer

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER

BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER UKM 2012. Utsikten Kunstsenter. BOLIGPLAN MED HOVEDVEKT PÅ BOSETTING AV FLYKTNINGER Kvinesdal kommune 2016 2021 Status, utfordringer og satsingsområder Vedtatt: Innhold 1.0 Innledning 2 1.1 Mandat 2 1.2

Detaljer