BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN"

Transkript

1 VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: Klokkeslett: 1000 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført. Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0112/04 04/01000 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Vadsø, Bjørn Pedersen fung. ordfører

2 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Saksbehandler: Inger Nilssen Arkivkode: 144 F Arkivsaksnr.: 04/01000 Saksnr.: Utvalg: Møtedato: 0112/04 Formannskapet / Bystyret Forslag til vedtak/innstilling: Vadsø bystyre vedtar boligsosial handlingsplan. Planen innarbeides i kommuneplanen i Vedlegg: Forslag til boligsosial handlingsplan Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 ( ): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som innarbeides i kommuneplan, økonomiplan og budsjett. Husbanken har deltatt aktivt i arbeidet med kommunene, både som pådrivere, men også som støttespillere for å få dette til. Regjeringens overordnede visjon for boligpolitikken er at Alle skal kunne bo godt og trygt, jfr St.meld nr 23 ( ). Dette vil de oppnå ved å legge til rette for et velfungerende boligmarked, sikre stabile og lave renter, videre skaffe boliger. Målet er å bistå og å legge til rette for at vanskeligstilte husstander og unge i etableringsfasen, kan etablere seg en god bolig i et godt boligmiljø. Vadsø kommunes visjon i kommuneplanen er: på høyde med tiden. Det nasjonale målet og lokale visjoner er grunnlaget for denne boligsosiale handlingsplanen. Boligsosial handlingsplan skal senere innarbeides i kommunens øvrige plandokumenter. Tomtesituasjonen: Vadsø kommune har 16 byggeklare tomter og vil i løpet av høsten 2005 få ytterligere 19 byggeklare tomter i Fossen område. Byggeaktiviteten har vært laber de siste årene, i 2001 var den 0 igangsatte boliger, mens i 2002 er det igangsatt 5. I 2003 ble det i tillegg til kommunens to prosjekter; Bekkefaret: 3 leiligheter og 34 omsorgsboliger igangsatt bygging av 2 boliger i privat regi. Boligbyggelag/borettslag: Vadsø Boligbyggelag og de 6 frittstående borettslagene har til sammen 94 leiligheter. Side 2 av 11

3 Omsettingen av disse leilighetene varierer fra borettslag til borettslag. Det har ikke vært nybygging i regi av verken boligbyggelaget eller borettslagene de siste 14 årene. Utleieenheter Siden Vadsø kommune er fylkeshovedstad, er det relativt mange utleieenheter eid av stat, fylkeskommune og kommune. Etter at Forsvaret har solgt mange av sine boliger er andelen av private utleieenheter økt betraktelig de siste årene. Vadsø kommune har 50 leiligheter som leies ut til ansatte og vanskeligstilte. De fleste boligene har lav standard og vedlikeholdet er dårlig. Stiftelsen Vadsø Utleieboliger Stiftelsen har 100 boliger, hvorav 15 er omsorgsleiligheter og 22 er trygdeleiligheter. Øvrige leiligheter tildeles flyktninger og andre vanskeligstilte. Vadsø kommune har tildelingsretten til disse leilighetene. Leilighetene er gjennomgangsleiligheter med 3 års botid. Prosjekter som er i gang Vadsø kommune bygger 34 omsorgsboliger tilknyttet helsesenteret. Kartlegging av boligbehov blant vanskeligstilte: Sosialkontoret, psykiatrisk enhet og servicekontoret har deltatt i kartleggingen av vanskeligstilte på boligmarkedet. Kartleggingen ble foretatt i Hjemmebasert omsorg deltok ikke av kapasitetsmessige årsaker. Det er kartlagt 36 husstander. Kriteriet for å være med i kartleggingen var at de hadde vært i kontakt med hjelpeapparatet i kartleggingsperioden, og at husstanden hadde utilfredsstillende boforhold. Ingen av de kartlagte var bostedsløse. Dette betyr ikke at det ikke finnes personer i Vadsø uten fast bopel. De bor hos familie, venner og bekjente. Så vidt kommunen kjenner til er ikke dette et stort og vedvarende problem. Det som er en klar tendens er at mange av de kartlagte har behov for oppfølging av hjelpeapparatet for å kunne bo. De fleste kan bo i ordinær bolig med oppfølging. Det er i denne gruppen en finner de som sliter på miljøet i og rundt boligene. Bosetting av flyktninger Vadsø Kommune er en foregangskommune i Nord Norge når det gjelder bosetting av flyktninger. Bystyret har vedtatt at det skal bosettes 30 personer hvert år + det antall som flyttet året før, fram til Boligbehovet til denne gruppen avhenger av sammensetningen av familien. I perioder er det behov for boliger til barnerike familier, mens andre perioder er det behov for 3 roms leiligheter. Dette krever at tilgangen på boliger til denne gruppen må være fleksibel. Forholdet til andre kommunale planer Kommuneplan for Vadsø : Gode bo og nærmiljø Planmessig forbedre eksisterende bo- og nærmiljø. Tenke helhet og trivsel ved planlegging av nye boligområder. Gode vilkår for eldre Side 3 av 11

4 Tilrettelegge for at eldre som ønsker det, kan bo hjemme, har gode møtesteder og kan ha en aktiv pensjonsalder. Utbygge et tilfredsstillende tilbud på sykehjemsplasser, avlastningsplasser og eldreboliger. Plan for psykisk helsevern i Vadsø Kommune Personer med alvorlig psykisk lidelse skal ha et botilbud som gir nok trygghet til å kunne klare å bo i egen leilighet, utenfor institusjon Handlingsplan for pleie, rehabilitering og omsorg Opprettelse av bofellesskap for aldersdemente Bygging av omsorgsboliger tilknyttet helsesenteret Strategisk Næringsplan Vadsø kommune skal gjennom god tilrettelegging framstå som en attraktiv kommune for etablerere som ønsker å realisere bygging av egen bolig og fritidshus. Vurdering: Det er behov for tiltak for å bedre boligforholdene for enkelte grupper. Selv om kartleggingen av vanskeligstilte personer med utilfredsstillende boforhold er gjort for flere år siden, så har ikke situasjonen for denne gruppen endret seg noe særlig. Pågangen av boliger til vanskeligstilte kan variere i løpet av året/årene, men når det topper seg, er det som regel ingen tilgjengelige boliger. Av økonomiske årsaker kan verken Stiftelsen eller kommunen eller kommunen ha leiligheter i beredskap, når det oppstår spesielle situasjoner. Stiftelsen Vadsø Utleieboliger er et boligpolitisk virkemiddel som kan kjøpe og selge boliger raskere enn en kan gjøre i et kommunalt system. Målgrupper: 1. Økonomiske vanskeligstilte For noen i denne gruppen, vil ikke løsning være å eie egen bolig. De vil ikke klare de økonomiske forpliktelsene ved det å kjøpe egen bolig, dette gjelder minstepensjonister og de med lave inntekter. Mens andre vil ved hjelp av boligtilskudd til etablering, startlån og bostøtte være i stand til å klare utgiftene. Utleieleiligheter Startlån Boligtilskudd til etablering 2. Flyktninger Familiesammensetningen på denne gruppen vil variere etter hvor i verden og fra hvilken kultur de kommer fra. Hvor mange flyktninger Vadsø kommune skal motta i årene framover vil bli behandlet i Side 4 av 11

5 Det er et ønske fra flyktningetjenesten at bosettingen mht boliger kan skje ut fra en aktør; Stiftelsen. Stiftelsen har muligheter til å være fleksibel mht størrelser på leilighetene/boligene. Ved kjøp og salg av enheter de eier, vil de være i stand til møte behovet når det er der. Det er et overordnet mål at flest mulig at flyktningene skal bli sjølhjulpen både økonomisk og på andre måter. I tillegg til arbeid er bolig en viktig faktor for at dette skal kunne skje. Flyktninger er også målgruppen for Startlån og boligtilskudd til etablering. Utleieboliger Startlån Boligtilskudd til etablering 3. Funksjonshemmede I denne gruppen er både fysiske og psykisk funksjonshemmede. Målet for denne gruppen er at de skal ha en tilrettelagt bolig som tilfredsstiller deres behov. Psykisk utviklingshemmede For psykisk utviklingshemmede er det viktig med nærhet til hjelpeapparatet og at bomiljøet hindrer isolasjon og ensomhet. Boligene er nå plassert i umiddelbar nærhet til basene i Stubben og Bekkefaret. Det har vært prøvd å anskaffe flere enheter i nærheten av Stubben for å dekke behovet til denne gruppen. Foreløpig har en ikke lykkes, og det arbeides med å finne løsninger på dette. Utleieboliger i tilknytning til base for hjemmebasert omsorg Fysisk funksjonshemmede For noen av denne gruppen er det tilstrekkelig med livløpsstandard på boligen, mens for andre må boligen spesialtilpasses. Spesialtilpassende utleieboliger til de som ikke kan/ønsker å eie egen bolig Ved tilpasning: samarbeide med fysio-/ergoterapitjenesten og hjelpemiddelsentralen Boligtilskudd til tilpasning av bolig Boligtilskudd til etablering for de som ønsker å etablere seg i egen bolig Startlån til de som ønsker å kjøpe egen bolig 4. Psykiatriske pasienter Noen av denne gruppen har egne boliger og klarer seg bra i disse boligene, mens andre har behov for mer nærhet til en bemannet base og til fellesskap med andre. Det er utprøvd et bofellesskap med 5 leiligheter, hvor den ene leiligheten fungerer som fellesareal. Prosjektet har bemanning deler av dagen. Det har vært problemer med å leie ut alle leilighetene, dette begrunnes med at det ikke er bemanning hele døgnet. Side 5 av 11

6 Psykiatrisk enhet erfarer er at det er behov for gjennomgangsleiligheter/treningsleiligheter som pasientene kan benyttes etter opphold på institusjon. Disse må ha bemanning hele døgnet slik at de er trygge i bomiljøet. Unge psykiatriske pasienter har andre behov enn de eldre, de ønsker ikke fellesskapsløsninger, og dette må det tas hensyn til. Utleieenheter med heldøgnsbemanning Vanlige utleieenheter 5. Sosialt vanskeligstilte Det kan være ulike grunner til at de er vanskestilte, men det som er felles er at de har problemer på boligmarkedet. Noen i denne gruppen vil ha behov for hjelp for å kunne bo, enten økonomisk eller praktisk. Da Stiftelsen ble dannet, ble boligene bygd spredt, for å hindre at ett boligområde ble belastet med mange beboere som hadde en utagerende oppførsel/rusproblematikk. Selv om dette har hjulpet på, har det vært problemer i enkelte gater/områder. Det som er gjort da er at boligene i disse områdene, tildeles andre grupper, slik at området roer seg ned. Hærverk på leiligheter som leies ut til denne brukergruppen er et problem. Dette medfører høye kostnader som etter søknad fra Stiftelsen dekkes av kommunen. Spredte utleieboliger til denne gruppen. Miljøarbeidertjeneste for oppfølging av beboere. 6. Eldre Dette er en gruppe som vil øke i omfang om noen år. Mange bor i boliger med alt på en flate, men det finnes ennå boliger som har bad og soverom på andre plan enn hovedplan. De fleste ønsker å bo lengst mulig i egen bolig og at den er mest mulig brukervennlig til alle faser av livet. Mange foretar tilpasninger slik at de kan fortsette å bo i egen bolig. Omsorgsboliger til de som ikke er i stand til å fortsette å bo i egen leilighet Tilrettelegge boligen slik at de kan fortsette å bo i egen bolig Boligtilskudd til tilpasning av bolig Startlån til utbedring/tilpasning av bolig 8. Unge i etableringsfasen Denne gruppen var ikke med på kartleggingen, men er en viktig gruppe for kommunen å tilrettelegg for. Side 6 av 11

7 Byggeklare tomter Startlån til bygging/kjøp av bolig Boligtilskudd til etablering for de som kommer inn under ordningen Generelt: Det er viktig at positive erfaringer videreføres og at problemer i forbindelse med boligene løses. Stiftelsen er et viktig redskap i forbindelse med kommunens boligpolitikk. Standarden på deres leiligheter er bra, noe som har en positiv effekt for de gruppene som leier leiligheter gjennom dem. God boligstandard er viktig for trivsel og velvære som for enkelte grupper, kan bidra til at de kommer seg videre i boligverdenen, etablerer seg i eid bolig. Startlån og boligtilskudd kan bidra til at de lykkes med dette. For de som ikke er i stand til å skaffe seg egen eid bolig, er trygghet og godt vedlikeholdte boliger viktig. De fleste som bor i leide boliger hvor det kreves depositum/depositumsgaranti, har denne gjennom kommunen v/sosialkontoret. Målet vil være at kommunen slipper å løse ut disse, tettere oppfølging av leietakere vil være en måte å oppnå dette. Det vil også bidra til at vedlikeholdskostnadene reduseres. Tiltak 1: Tomter Tiltak Ansvarlig Finansiering Tidsplan 1.1 Klargjøre 19 tomter i Fossen område Teknisk etat Låneopptak og avsetting over Legge ved informasjon om livsløpsstandard og andre Husbankbrosjyrer ved tomtetilsagnet 1.3 Til enhver tid ha kapitalbudsjettet Teknisk etat 2004 Teknisk etat Hele perioden byggeklare tomter 1. de 19 tomtene ligger i attraktivt område, det påregnes at etterspørselen etter disse vil være større enn for de som er klargjorte. En regner med at byggeaktiviteten vil øke. 2. Livsløpsstandard: Ved at flest mulig boliger har livsløpsstandard, gjør at man fortsatt kan bo i samme bolig selv om livssituasjonen endres fysisk. Tiltak 2: Virkemidler ved etablering Tiltak Ansvarlig Finansiering Tidsplan 2.1 Startlån Service og Låneopptak i Hele perioden informasjonsavdelingen Husbanken 2.2 Boligtilskudd til Service og Husbankemidler Hele perioden etablering informasjonsavdelingen 2.3 Samarbeid med lokale banker Service og Informasjonsavdelingen Hele perioden Side 7 av 11

8 1. Startlån: virkemiddel som kan gjøre husstander med svak økonomi er i stand til etablere seg i egen bolig som de eier. Dette gjelder både unge i etableringsfasen og vanskeligstilte husstander.. 2. Boligtilskudd til etablering: Kommunen søker hvert år om boligtilskudd til videre tildeling. Målgruppen er husstander med funksjonshemmede, sosialt vanskeligstilte, flyktninger, eldre og unge i etableringsfasen med svak økonomi. Det er en forutsetning at boligen er nøktern og egnet. 3. Startlånet kan kombineres med banklån, dette gjelder unge i etableringsfasen Tiltak 3: Virkemidler for at husstander fortsatt skal kunne bo i sin bolig 3.1 Boligtilskudd til Service og Husbankemidler Hele perioden tilpasning informasjonsavdelingen 3.2 Bostøtte Service og Husbanken Hele perioden informasjonsavdelingen 3.3 Kommunal bostøtte Service og Innbakes i Fra 2005 informasjonsavdelingen budsjett 1. Boligtilskudd til tilpasning: tilskudd som evt sammen med startlån kan tildeles eldre og funksjonshemmede, til tilpasning/utbedring av sin bolig, slik at de kan fortsette å bo i sin bolig så lenge som mulig. 2. Bostøtte: Intensivere informasjonen til andre virksomheter, for å fange opp flere som kan være støtteberettiget. Bruke bostøtteordningen mer aktivt i forbindelse med søknader om boligtilskudd til tilpasning og etablering. 3. Kommunal bostøtte: Dette vil være spesielt rettet mot de som bor i omsorgsleiligheter, der husleia er høy (kr pr mnd), men vil også bli vurdert for andre grupper. Prognosene for de nye omsorgsleilighetene tilsier at husleia for disse vil bli høyere enn for de nåværende. Tiltak 4: Tapsfond 4.1 Oppbygging av tapsfond Økonomiavdelingen 20 % av Hele perioden boligtilskudd Dette er også et viktig virkemiddel i en boligsosial handlingsplan. Ved å ha et tapsfond, vil en ha en sikkerhet for evt tap på etableringslån/startlån. Dette gjør også at en vil kunne gi lån/tilskudd til husstander som ved etableringspunktet kanskje ikke hadde fått lån ved en normal kredittvurdering. Tiltak 5: Stiftelsen 5.1 Skaffe boliger etter det behovet som er blant søkergruppene Stiftelsen Husbankmidler/egen kapital v/evt salg av andre boliger Hele perioden Stiftelsen Vadsø Utleieboliger er en heleid kommunal stiftelse, kommunen har tildelingsretten. Hovedtyngden av boligene er 2 og 3-roms leiligheter, de siste årene har Stiftelsen gått til anskaffelse av større boliger. I en periode har det vært behov for større boliger fordi kommunen har bosatt barnerike flyktningefamilier. Stiftelsen kan tilpasse seg behovet og anskaffe boliger det er behov for til enhver tid. Det kan også være aktuelt å avhende noen boliger, fortrinnsvis de som ikke har etableringstilskudd/boligtilskudd tilknyttet seg. Tiltak 6: Samlokaliserte boliger Gjennomgangsboliger Psykiatrisk enhet Husbankfinansiering Side 8 av 11

9 til psykiatriske pasienter med base 1. Det er behov for bemannet samlokalisert bolig for langtids psykiatriske pasienter. Tiltak 7: Miljøarbeidertjenester 7.1 Opprette stilling som Sosialkontoret Innarbeides i 2005 bomiljøarbeider budsjettet Av de kartlagte var det mange som har behov for tilsyn av ulik karakter. En slik stilling vil også roe flere av de bomiljøene som det er problemer med. Rullering av planen Planen tas inn i kommuneplanen, ved rulleringen som skal skje i 2005 Svein Tore Dørmænen rådmann Side 9 av 11

10 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN Regjeringens overordnede mål Alle skal kunne bo godt og trygt og Vadsø kommune visjon På høyde med tiden er bakteppet for denne planen. Boligbygging Vadsø kommune ønsker å bidra til økt boligbygging. Det er også et mål at det bygges boliger som folk kan bo gjennom alle faser i livet. Dette kan oppnås ved å: ha byggeklare tomter. Gi informasjon om universell utforming som gjør at man kan bo i boligen selv om en blir eldre eller blir funksjonshemmet. Dette oppfylles gjennom areal og reguleringsplaner og sende ut/ha lenker til tilgjengelig informasjon. Finansiering Målet er at flest mulig som ønsker det, skal bo i bolig de selv eier. For de som har problemer med å oppnå finansier gjennom private banker, kan de søke om Startlån til bygging, kjøp eller utbedring av boliger. Boligtilskudd til etablering. Vadsø kommune søker Husbanken om Startlån og boligtilskudd hvert år. Andre finansielle virkemidler Vadsø kommune vil ved å bruke tilgjengelige virkemidler, bidra til at vanskeligstilte og funksjonshemmede fortsatt skal kunne bo i sine boliger. Opplyse om og bruke husbankens lån- og tilskuddsmidler Bostøtte Kommunal bostøtte Vadsø kommune vil opprette en kommunal bostøtteordning for de mest vanskeligstilte som samordnes med den statlige bostøtten. Dette gjelder spesielt de som bor i omsorgsboliger. Tapsfond Vadsø kommune har et tapsfond til dekning av misligholdte kommunale lån. Det avsettes 20 % av boligtilskudd til etablering-/tilpasning til tapsfondet. Stiftelsen Vadsø Utleieboliger Stiftelsen Vadsø Utleieboliger er opprettet som et boligpolitisk virkemiddel for vanskeligstilte. Det er behov for at Stiftelsen også skal kunne tildele boliger til andre grupper enn de vanskeligstilte. For å dekke behov fra alle grupper boligsøkere må Vedtektene endres til også å gjelde andre grupper Bygge/kjøpe nye boliger som dekker etterspurt behov Selge boliger som det ikke er behov for. Vurdere hvem som skal ha tildelingsretten til boligene. Side 10 av 11

11 Miljøarbeider Vadsø kommune vil ha trygge og trivelige boligområder. Et av tiltakene for å oppnå dette er at personer som bor i boliger kommunen har ansvar for og som har behov for det, følges opp av en miljøarbeidertjeneste. Det opprettes en stilling som miljøarbeider som har ansvar for oppfølging av leietakere i kommunalt disponerte boliger. Samlokaliserte boliger Vadsø kommune vil planlegge et tilbud om gjennomgangsboliger til langtids psykiatriske pasienter. Boligene må tilknyttes en bemannet base. Side 11 av 11

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020 Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011 2020 (utkast) 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅLET MED EN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 3 2.1. Kommunens mål for god boligpolitikk... 4 2.2. Organisering

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Vedlegg Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 Befolknings- og boforholdsbeskrivelse Befolkningsutviklingen er en grunnleggende forutsetning for langsiktig planlegging. Endringer

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Rullering boligsosial handlingsplan 2011-2014 Kommunestyrets vedtak: Boligsosial handlingsplan for perioden 2012 2014 vedtas som retningsgivende for det boligpolitiske

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg

2012-2016. Boligsosial handlingsplan. Aurskog-Høland kommune . 11. Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg 2012-2016 Boligsosial handlingsplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 17.12.12. 11 Innholdsfortegnelse Del Kapitel side Del 1. Bakgrunn 3 Del 2. Boligpolitiske føringer

Detaljer

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020 Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Sist endret: Iveland 12.11.2014 1 Innhold Del 1.... 4 Strategi for den kommunale

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 Innholdsfortegnelse: 0. Sammendrag side 4 1.0 Innledning side.. 1.1 Bakgrunn og mandat 1.2 Organisering 1.3 Målsetning med boligsosial handlingsplan ut fra mandat 1.4

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6

Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6 Boligsosial handlingsplan 2006-2009 Vedlegg 9.1-9.6 Vedlegg 9.1 Regjeringens politiske plattform Regjeringen vil føre en sosial boligpolitikk. Målet er at alle skal kunne disponere en god bolig i et godt

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE Det skal bo folk i husa, husa dæm træng folk! Folk træng hus, og hus træng folk i all sin tid. VEDTATT AV HEMNE KOMMUNESTYRE I SAK 1/ 05 01.02.2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan 2013 SLUTTRAPPORT 2025 Boligsosial handlingsplan Foto: Fred Christensen «Det er bare ett sted som er et virkelig hjem. Og det er der hvor et menneske føler seg helt trygg» Peter Egge Bamble kommune 2013

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 MELØY KOMMUNEPLAN - 13.09.2012 Arkivkode: 146,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2012 Sak: 73/12

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune

Boligsosial handlingsplan 2004-2009. Rygge kommune Boligsosial handlingsplan 2004-2009 Rygge kommune 04-09 INNHOLD Henvisninger................................... 3 Innledning..................................... 4 Kapitel 1 Gjennomføring av mandatet..............

Detaljer

Ringsaker kommune 2008-2011

Ringsaker kommune 2008-2011 Ringsaker kommune 2008-2011 04.01.2010 Boligsosial handlingsplan 2 Innholdsfortegnelse: 1 Sammenfattende del 1.1 Innledning. 5 1.2 Organisering av planarbeidet. 5 1.3 Boligbehov for målgruppa. 6 1.4 Hovedutfordringer.

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020

Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Boligplan for Rollag kommune 2013-2020 Godkjent av kommunestyret 14.12.2012 sak 80/12 Kjetil Heitmann Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Mandat... 4 3 Boligpolitiske føringer... 5 Nasjonale føringer...

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter

Boligsosial handlingsplan 2011-2014. Frivolltun bo- og omsorgssenter Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Frivolltun bo- og omsorgssenter 1 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 2 2. Innledning... 2 3. Hva har skjedd siden forrige boligsosiale handlingsplan?...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2014-2017 Vedtatt i Bystyret mars 2014 Kortversjon Forsidefoto: Bilde 1, 4, 5, 6: Bilde 2 og 3 Fredrikstad kommune Flickr.com Produsert av kommunikasjonsenheten, Fredrikstad kommune,

Detaljer