Referat fra kafédialog med hovedtema Menneskerettigheter i et lokalt perspektiv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra kafédialog med hovedtema Menneskerettigheter i et lokalt perspektiv"

Transkript

1 Referat fra kafédialog med hovedtema Menneskerettigheter i et lokalt perspektiv Gjestebud 2013 ble avviklet på Union Scene i Drammen søndag 27. oktober. Kafédialogen ble organisert og ledet av styremedlem Enver Djuliman Ca 100 deltakere deltok i dialogen som foregikk etter en innledende samtale mellom Bjørn Engesland (Den norske Helsingforskomite), John Peder Egenæs (Amnesty Norge) og Kari Helene Partapouli (Antirasistisk senter) ledet av Odd Myklebust (samfunnsredaktør i Drammens tidende). Notatene er gjort av samtalelederne og redigert og sammenstilt av Christine Ax, Enver Djuliman, Monika Bock og Ivar Flaten. Side 1 av 10

2 Vold i nære relasjoner Spørsmål til samtalen Vold omfatter både fysisk og psykisk maktbruk. Norge er: et land der hver fjerde kvinne har vært utsatt for vold av sin partner, et land der mannens vold i hvert ellevte parforhold var potensielt livstruende, og et land der en av ti kvinner har blitt voldtatt. «Vold mot kvinner er et betydelig folkehelseproblem» (Norsk institutt for by- og regionforskning, 2005). Den tabubelagte volden som skjer bak lukkede dører i alt for mange norske hjem, har ingen lyst til å vise frem eller se. Der ligger noe av problemet. Hjemmevold mot kvinner 1, men også menn og barn står ikke på den politiske dagsorden i norske kommuner. En rapport fra Amnesty International Norge (2005) viste at over 70% av kommunene hadde det aldri vært noen politisk diskusjon om vold mot kvinner. I 95% av kommunene fantes det ingen handlingsplan for å stoppe volden. - Hva kan vi i Drammen gjøre? Holdningsarbeid Vold i nære relasjoner er ikke et etnisk problem. Viktig å bry seg om hverandre og se hverandre. Snakke med folk, bygge opp tillit/relasjon slik at vi kan følge med uten å innvadere andre folks privatliv. Samtalegrupper for kvinner kan hjelpe dem til å bli i stand til å melde fra om vanskeligheter. Vold er forbudt i Norge, men tradisjoner er vanskelig å snu. Foreldre må få redskaper til å unngå bruk av vold: grensesetting, være i stand til å stå i konflikt og være sterk uten bruk av fysisk makt. Kunnskapsformidling er viktig. Hva gjør vold i familien med barna? Hva gjør det med oss? Forslag til tiltak Mer midler til Betzy krisesenter Skolen er vesentlig for å oppdage, og lærere må kontinuerlig skoleres i å se signaler Informasjon om hvor man kan henvende seg ved mistanke må nå ut til alle. Gode rutiner for hvordan følge opp henvendelser. Sikre politibeskyttelse for kvinner som oppsøker politiet/hjelpeapparat. Må ikke være redd for å søke hjelp av frykt for å «bli tatt». 1 Et brev fra en kvinne sendt Amnesty International Norge: Hemmelighet: «Jeg klarte å skjule volden for alle rundt oss. Det ble et felles prosjekt for både meg, barna og eksmannen min å holde på denne hemmeligheten. Dagen etter var det ikke et tema. Vi pratet aldri om det. Etter en dag/natt med mishandling, spark, dytting mot møbler og ned trapp, lugging, boksing i magen, hyling i øret, vridde armer, pute over hodet, trusler med kniv og rifle, han som sitter over meg og holder meg fast i smertefulle stillinger, stengt ute i vinternatten nesten naken, frakobling av telefon, gjemming av bilnøkler, selvmordstrusler og andre trusler fra en mann i psykisk ubalanse, kunne jeg gå på jobb, foreldremøte eller i familieselskap uten at noen fikk vite noe om dette helvete vi levde i. Han passet på å ikke skade ansiktet.» Side 2 av 10

3 Barnefattigdom Spørsmål til samtalen Mens de fleste i Norge har fått økt velstand, har det blitt flere fattige barn 2. Disse barna får ikke tilfredsstilt sine grunnleggende menneskerettigheter. Hva er fattigdom i et land som Norge? Hva Drammen kommune kan gjøre og hvordan lokale frivillige organisasjoner, lag og foreninger kan skape tilbud og tiltak som kan redusere tallet på fattige? Hva kan jeg selv bidra med når jeg får vite om barn som lever under kummerlige kår i Drammen? FNs Barnekonvensjon: Art 26. Sosialtjenester. Staten skal sikre at barnet får den sosiale hjelpen og den økonomiske støtten den har krav på etter landets lover. Art 27. Levestandard. Barnet har rett til en levestandard som er tilstrekkelig på alle områder. Foreldrene, eller andre som har ansvar for barnet, har det grunnlegende ansvaret for å sikre de livsvilkårene som er nødvendig for barnets utvikling. Staten har PLIKT til å støtte de foresatte. Gruppene kommenterte følgende Flere deltakere påpeker behovet for en begrepsavklaring: Behov for å se på definisjonen for fattigdom. Det kommer også an på hvordan den enkelte selv tolker sin situasjon. Ikke alle føler seg fattige, selv om de etter definisjonen er fattige. Motsatt betyr det ikke at om man føler seg fattig, så er man fattig. Det kan oppleves som verre å være fattig på Bragernes skole enn på Fjell skole f. eks. Evne til å dekke primære, men også sekundære behov Barnefattigdom eksisterer uavhengig av nasjonalitet. Det er ikke bare innvandrerbarn som har behov for hjelp, mange fattige barn er norske, disse må ikke glemmes. Fattigdom hos barn er forbundet med fattigdom hos resten av familien. Arbeide for å heve hele familien ut av fattigdom. Henger ofte sammen med arbeidsledighet eller arbeidsuførhet. For høye bokostnader/husleie legger beslag på en stor del av familiens inntekter. Måten penger brukes på innad i en familie er avgjørende. Selv om en kan ha grei økonomi i utgangspunktet, kan en gjøre dårlige valg og klarer ikke prioritere. Økonomisk fattigdom: Ikke ha de samme mulighetene som andre har (utover de basale tingene). Ikke få være med på det andre kan være med på. Bør ha mulighet til å sende barna på noen aktiviteter. Uheldig å bruke begrepet fattig i Norge. De grunnleggende behovene er stort sett dekt. Men det å være ekskludert fordi man ikke kan delta på enkelte aktiviteter kan sees på som å være fattig her. «Fattig er et sterkt begrep. Bruk heller begrepet utenforskap. 2 Stadig flere barn lever i fattigdom i Norge. Barnefattigdommen økte fra 5,1 prosent til 7,9 prosent fra 2000 til Det betyr at barn lever i fattige familier - mot i En større andel av sosialhjelpsmottagere er nå under fattigdomsgrensa. Trygd er i mindre grad enn før i stand til å løfte barnehusholdninger over fattigdomsgrensa. Andelen fattige blant barn av enslige forsørgere har doblet seg fra 2000 til (Dagbladet, ). Side 3 av 10

4 Holdningsarbeid Holdningsarbeid i skolen med foreldrene og elevene. Hva gjør det med barn når foreldrene bruker barna som «utstillingsvindu» og dytter sine «luksusvaner» på dem? Voksne har et ansvar for å ikke legge for mye vekt på materielle ting/luksusvarer. Det overføres på barna. Hver enkelt av oss må ikke bare stille krav til at kommunen og andre skal ordne opp. Vi må ta ansvar selv også. Alle kan bidra. Alle har et selvstendig ansvar for å vise omsorg og bry oss om hverandre. Godt naboskap --> være behjelpelig og bidra til et godt samhold og gode relasjoner i nærmiljøet. Bli kjent med naboen, dele med hverandre og ta seg av hverandre. Holdningsarbeid blant barn og unge: hva trengs for å være lykkelig/ha det bra? ta fokuset vekk fra materielle- og «luksus»-goder. Forslag til tiltak Utstyrsdepoter. idrettsklubber kan for eksempel samle inn og selge/gi bort brukt utstyr Arrangere byttehandel for utstyr (Se ) Bedre informasjon om hvilke ordninger og hjelpetiltak som finnes, spesielt til innvandrerfamilier. Samarbeid med frivillige organisasjoner Gratis aktivitetskort/gratis inngangsbilletter til ulike arrangementer (f.eks oppfordre aktørene til å gi bort noen gratisbilletter) Kommunen må gi mer til barnas stasjon og andre frivillige organisasjoner som Kirkens Bymisjon Flere kommunale boliger Åpne skoler, som fritidsklubber. Gratis aktiviteter for barna slik at de føler seg mindre utenfor. Når mer og mer av barnas fritid går med til organiserte aktiviteter sier det seg selv at dette koster penger. Heldagsskole med varmmat og aktiviteter. Ungdomsklubber Øke satsene for barnebidrag og trygd. (de er ikke økt på flere år) Differensierte priser på SFO Oppfordre til å gi bort klær og utstyr man ikke har bruk for lenger (Jfr Fretex og Gi det videre som samler og formidler utstyr). Skolen må være på hugget med å oppdage elever som sliter med å være med på aktiviteter på grunn av mangel på penger eller utstyr, og til å formidle utstyr og være til hjelp uten at det blir synlig for de andre i klassen og uten at det oppleves som pinlig for den enkelte elev. Kommunen, skolen, frivillige organisasjoner og idrettslag bør ha en felles strategi for håndtering av barnefattigdom. Etablere egne fond som skal brukes til å sponse kontingent, medlemskap, reise, utstyr for de som trenger det. Etablere fadderordninger, hvor fadderfamilier kan sponse et eller flere fadderbarn med utstyr eller et pengebeløp i måneden. Tilskuddsordninger (NAV ordninger) rettet mot barn. Botilskudd og andre tilskudd er som oftest rettet mot voksne, og forutsetter at foreldrene klarer å prioritere barna, men det er ikke alltid tilfelle. Derfor kan ordninger som retter seg direkte mot barnet være en ide (utstyr, inngangsbilletter, tilskudd for å dekke medlemskap i idrettsforening etc). Side 4 av 10

5 Skolen og barnehagen har en unik mulighet til å komme innpå barna og avdekke problemer i hjemmet. --> de burde gis opplæring i hvordan de kan hjelpe. Fokus på barnefattigdom i hjem-skole/-barnehage-samarbeidet. Sørge for at det finnes gratis aktiviteter for barn, samt reklamere og opplyse om disse. Finne måter å legge til rette for at alle kan være med. Gratis veiledning i økonomistyring --> aktivt oppsøke hjelpetrengende familier Flere uorganiserte fritidstilbud. Skateparken er et godt eksempel. Side 5 av 10

6 Tigging Spørsmål til samtalen De senere år har det vært en økning i antall EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge. Hvordan opplever jeg tigging i Drammen? Er det en menneskerett å få lov til å tigge til livets opphold? Hvordan kan vi i Drammen ivareta tiggernes rettigheter? Den europeiske menneskerettskonvensjon: Art 2. Retten til liv Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv Art 14. Forbud mot diskriminering Utøvelsen av de rettigheter og friheter som er fastlagt i denne konvensjon skal bli sikret uten diskriminering på noe grunnlag slik som kjønn, rase, farge, språk, religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, tilknytning til en nasjonal minoritet, eiendom, fødsel eller annen status. Holdningsarbeid Hvem går pengene til? Viktig å formidle kunnskap om tiggerne, hvem er de? Dette er turister de kan være tre måneder. En del av EØS. De har lov til å komme. Det er en menneskerett å få et arbeid ikke å tigge., men: Når du er i nød er det en menneskerett å prøve å overleve. Politiet i Drammen har ikke grunnlag for å hevde at tiggerne i Drammen driver med annen kriminalitet i tillegg Vi vet veldig lite om Rom-folket og deres historie. Veldig lukket folk. En deltaker anbefaler bok om Rom-folket av Isabel Fonseca. Forslag til tiltak Gi tiggerne tilgang til WC og dusj - minimum av verdighet Offentlig toalett er en vesentlig mangel i byen for turister og alle som oppholder seg i byen To ting må gjøres samtidig: 1) Lokal løsning = omsorg 2) Politisk arbeid for å avhjelpe. Skaff arbeid: Rydde. Vedhogging. Tigging er et symptom. Nøkkel: utdanning. Forbud er ikke en løsning. Må finne årsaken. Hva er alternativet? Virker veldig vanskelig å gjøre noe. Må ha et permanent opplegg. Kan ikke bare la dem sitte der. Side 6 av 10

7 Sysselsetting av innvandrerkvinner Spørsmål til samtalen Andelen av innvandrerkvinner i Drammen som er i jobb er betydelig lavere enn den er for resten av befolkningen. Hva tror du dette skyldes? Hva Drammen kommune og hvordan lokale frivillige organisasjoner, lag og foreninger kan gjøre? Hvordan kan jeg og andre handle dersom vi skal bidra til økt sysselsetting av innvandrerkvinner? Forslag til tiltak Ikke utvide tiden for kontantstøtte Gratis kjernetid i barnehagen fra barna er tre år. Utdanning på eget morsmål som supplement til norsk. Kartlegge helsetilstand, både psykisk og fysisk for de som har behov. De lever under helt nye omgivelser samt nytt miljø. Trenger å bli kjent med helsesystemet. Tiltak for å avverge tvangsekteskap og arrangerte ekteskap. Holdningskampanjer for å forebygge fordommer mot innvandrerkvinner, ikke alle er undertrykte... Skape nettverk og arenaer, møteplasser for innvandrerkvinner Staten må pålegge innvandrere norskopplæring før det gis arbeids-og oppholdstillatelse Grunnleggende opplæring for å forstå hvordan de kan integreres i det norske samfunnet Hjelp til selvhjelp. Kommunale eller statlige kvalifiseringstiltak som kan styrke mulighetene på arbeidsmarkedet Det bør bevilges penger for kvalifiserende tiltak som er rettet mot innvandrerkvinner, for eksempel jobbsjansen, som er ett av tilbudene som kan bidra til økt deltagelse i arbeidslivet og samfunnet. Arbeidsgiver har lite kompetanse om NAVs tiltak og virkemidler. Det er viktig å markedsføre og bevisstgjøre arbeidsgivere om aktuelle tiltak for å inkludere innvandrerkvinner i arbeid. Etableringskurs for innvandrerkvinner --> selvstendig næringsdrivende. Gründere med innvandrerbakgrunn kan skape lavprofilarbeidsplasser for andre. Oppfordre til utdanning og videreutdanning Jobbsøkerkurs: Bli kjent med arbeidsmarkedet Anonymisere søknader og CVer (utenlandskklingende navn virker dessverre diskvalifiserende) Økt kvotering til offentlige stillinger Økt oppmerksomhet rundt fritidsaktiviteter for innvandrerkvinner--> støtte til organisasjoner som har tilbud for innvandrerkvinner/integreringstiltak. Arrangere jobbmesser der arbeidssøkende og arbeidsgivere kan møtes. Kulturelle aktiviteter for å skape møteplasser på tvers av ulike nasjonaliteter: «kvinnekaffe», matlagingskurs, --> finne felles interesser som kan bygge relasjoner mellom norske kvinner og innvandrerkvinner. Synliggjøre vellykkede innvandrerkvinner som solskinnshistorier for å motivere andre. Holdningsendringskampanjer: dialog på tvers av religion og etnisitet. Side 7 av 10

8 Mentorordninger: det tar til å bli kjent med det nye. --> en slags veileder Utdanningsmuligheter for enslige mindreårige innvandrerkvinner Godkjenning av formell og uformell kompetanse fra andre land Kutte kontantstøtte. Sørge for full barnehagedekning. Mer gratis kjernetid? Fritidsaktiviteter med barnepass Aktiviteter som svømmekurs, skikurs etc Tolketjenester Skriftlig informasjon på eget morsmål fra kommunen --> introduksjonsbrosjyre? Skape miljøer for kvinner som ikke er i arbeid, og som kan gi de samme mulighetene som de som er i arbeid: sosialisering. som et slags første skritt mot arbeidslivet. Det kan være stor overgang fra hjemmeværende rett ut i fast jobb. Få barna i barnehagen og mødrene med på fritidsaktiviteter, dugnad, møter etc.. gratis kjernetid. Aktiv rekruttering. I Re kommune arrangerer bygdekvinnelaget månedlig internasjonal møteplass Arrangementer/møteplasser må baseres på noe som er av interesse for både innvandrere og etnisk norske. samlende: kulturutveksling samt skape nettverk Barselgrupper: hvordan fungerer dette med innvandrerkvinner? Deltar de sammen med norske kvinner? God, uformell sosial arena. For arbeidsgivere: tørre å satse på personer som har kompetanse selv om de ikke har språkferdigheter enda. Kommunen og staten bør gå foran her. Det må være politisk vilje til å gjøre en innsats: f.eks Grorudprosjektet hvor man banket på dører for å få kontakt med folk. Konklusjon Manglende språkferdigheter fører til vanskeligheter med å forstå det norske samfunnet. Det begrenser også utdanning og videreutdanning, og arbeidsmuligheter generelt. Det gir også utfordringer med å følge opp sine barn på skole og fritidsaktiviteter og med leksehjelp. Sosial isolasjon kan føre til redusert livskvalitet av ulik art. Lav deltagelse i arbeidslivet kan føre til fattigdom, og dermed til reduserte levekår for individer og familier. Side 8 av 10

9 Utenforskap Spørsmål til samtalen "Vi og dem" tenkning fører til intoleranse, manglende nettverk og tilhørighet samt diskriminering og utenforskap. Vi vet at en persons deltakelse i samfunnslivet øker den vedkommendes sosiale kapital og tillit til storsamfunnet. Samtidig ser vi at innvandrere er underrepresentert når det angår å bruke stemmeretten ved valg, delta i styrer, råd og utvalg og i frivillig sektor. Hvordan kan vi i Drammen bygge flere møteplasser der vi møtes som individer og ikke som grupper? Hvordan kan vi få innvandrere til å delta mer aktivt i samfunnslivet? Hva slags kulturtiltak kan bidra i denne prosessen 3? Tanker om temaet Samfunnet bør ha som prioritet å jobbe mot utenforskap Mer åpenhet om norsk kultur, så andre kan få innsikt og mulighet til å oppleve. Hvordan kan vi i Drammen bygge flere møteplasser der vi møtes som individer og ikke som grupper? Det er ikke vesentlig med store møteplasser for individer å treffe individer. Hver og en må prøve å komme i kontakt med andre. Som gode møteplasser blir nevnt: kirke og trossamfunn, biblioteket, interesseforeninger, Fontenehuset, frivillighetssentralen Opprette møteplasser der både innvandrere og norske har muligheten for å møtes. f.eks samtale, spille kort, turgruppe, matlagingsgruppe, sykkelgruppe (Drammen Sacred Music Festival og matfestival på Fjell blir nevnt som positive eksempler, som burde utvikles videre). Forslag: hva med å etablere en melafestival i Drammen? Det er nok av tilbud og møtesteder i drammen, men spm er hvordan komme sammen? Konkrete forslag er jungeltelegraf, nøkkelpersoner som kan formidle, fadderordning, flyktningguide. Viktig for innvandrere å skaffe seg et nettverk Utvikle et godt naboskap, både blant innvandrere og norske. åpne oss mer for hverandre Hvordan kan vi få innvandrere til å delta mer aktivt i samfunnslivet? Felles interesse kan gi en basis, som for eksempel innen musikk Bedre samarbeid mellom organisasjoner Hva slags kulturtiltak kan bidra i denne prosessen? Fylkeskommunen og kommunen bør i samarbeid etablere et diskusjonsforum hvor innvandrerbefolkning og etnisk norske møtes for å diskutere viktige temaer (dialogforum). Intensjonen må være dialog og flerkulturell forståelse samt integrering. Det er viktig å ha kontaktpersoner for å etablere relasjoner mellom minoritets- og majoritetssamfunnet. 3 Kultur er ikke en mur som skal rives ned. Det er et vindu til å se gjennom, en dør til å åpne for å skape større framgang for menneskerettighetene. (Thoraya Ahmed Obaid). Side 9 av 10

10 Når det er så få ungdomssteder er det i ferd med å vokse frem undergrunnsbevegelser i Drammen. Disse kan være positive men også negative. Voksne må ikke lede ungdomsaktiviteter. Ungdom må lede ungdomsaktivitet selv. Kommunen og evt organisasjoner kan legge til rette Gatefestival er en kul greie. men det virker dumt når voksne snakker «ungdomsspråket» Den nye lekeplassen i parken er flott møteplass for alle typer mennesker Legg til rette for aktiviteter, men la stedene bli formet av de som kommer dit og bruker stedet Språket er en viktig nøkkel for å hindre utenforskap. Det er ønskelig med større tilbud om norskopplæring/undervisning De små detaljer er viktig, f. eks å hilse på hverandre, gi et vennlig smil eller å gi et håndtrykk Ikke svare på engelsk når innvandrere gjerne vil snakke norsk, selv om vedkommende ikke kan perfekt norsk... Åpne skolene etter skoletid for uorganiserte aktivieter. Alt f.eks leksehjelp til fritidsaktiviteter. Gode eksempler på dette fra USA. Ved rommen skole i Groruddalen er det vanlig å «henge» på skolen med venner etter skoletid, noe som samler alle fordi skolen er der man vanligvis møtes. Velkommen til engasjement i Gjestebud 2014 Styret takker for engasjementet i samtalene og i det øvrige programmet på Gjestebud Vi ser fram til Gjestebud 2014 som vil bli arrangert på Union Scene søndag 26. oktober. Mer informasjon om Gjestebud kan du finne på Vennligst kontakt styret med eventuelle kommentarer og innspill. Send e-post til eller direkte til styremedlem Ivar Flaten Side 10 av 10

Tromsø kommunes visjon

Tromsø kommunes visjon Tromsø kommunes visjon Sammen betyr at vi i fellesskap samhandler og lojalt slutter opp om vårt viktige samfunnsoppdrag Varmt betyr at vi er inkluderende og at vi skal møte alle med åpenhet og respekt

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom

Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom Vedlegg 4 Oversikt over viktige tiltak mot barnefattigdom Tiltakets navn Beskrivelse Tiltak i regi av kommunen 1 Levekårsteamet Samarbeidstiltak mellom NAV og Senter for oppvekst. Jobber med levekårsutsatte

Detaljer

Bakgrunn og målsetting

Bakgrunn og målsetting Bakgrunn og målsetting Barnas Stasjon er en nasjonal satsing i regi av Blå Kors. Barnas Stasjon har i dag 6 avdelinger i Norge. 2008 ble Blå Kors Norge tildelt TV- aksjonsmidlene, hvilket gjorde det mulig

Detaljer

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september

PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september PRESENTASJON AV FLYKTNINGGUIDEN Hamar 7.september Bakgrunn Røde Kors er nøytral og uavhengig Røde Kors er verdens største internasjonale humanitære organisasjon finnes i 188 land alle kjenner Røde Kors

Detaljer

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013

JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN DRAMMEN Jobbsjansen-deltakerne på tur i skogen. Høsten 2013 JOBBSJANSEN JOBBSJANSEN er en videreføring av Ny-Sjanse ordningen, og ble et permanent tiltak i 2013 IMDi tildeler midler til kommunene

Detaljer

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet V R D - D O K U M N T Retten til et liv uten vold Krisesenter sekretariatet Visjon Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov for. De skal møtes med

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

HØRING: NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING. FLERSPRÅKLIGE BARN, UNGE OG VAKSNE I OPPLÆRINGSSYSTEMET.

HØRING: NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING. FLERSPRÅKLIGE BARN, UNGE OG VAKSNE I OPPLÆRINGSSYSTEMET. Kristent Pedagogisk Forum Colletts gt. 43 0456 Oslo Oslo, 28.10.2010 Det kongelige kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 Oslo HØRING: NOU 2010:7 MANGFOLD OG MESTRING. FLERSPRÅKLIGE BARN, UNGE OG

Detaljer

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1

Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 Frivilligheten ønsker deg velkommen med på laget! Frivillighet Norge 1 FRIVILLIGHETEN TRENGER DEG! I Norge finnes det 115 000 frivillige organisasjoner. De holder på med alle tenkelige aktiviteter fra

Detaljer

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme?

Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Informasjon til foreldre om ekteskap Hva skal foreldre bestemme? Om ungdommer kan ha kjæreste? Om de skal gifte seg? Når de skal gifte seg? Hvem de skal gifte seg med? Familien Sabil Maryams foreldre hører

Detaljer

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling:

Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten. Dato for utfylling: Datainnsamling nr. 2 Spørreskjema til saksbehandler / konsulent i barneverntjenesten Dato for utfylling: ID nr: NB: Når det spørres om opplysninger vedrørende foreldrene, kan opplysninger bare gis om den

Detaljer

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen.

Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Myndiggjøring og deltaking i den flerkulturelle skolen. Elvis Chi Nwosu Fagforbundet i Barne- og familieetaten. Medlem av rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune. Det sentrale nå er at integrering

Detaljer

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet

Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Fagdag Barnefattigdom, 4. desember 2015 Bekjempelse av barnefattigdom Arbeids- og velferdsdirektoratet v/ John Tangen Arbeids- og velferdsdirektoratet Det jeg skal snakke om i dag er: Fattigdom og dens

Detaljer

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune

Levekår og barnefattigdom. Status og tiltak i Bodø kommune Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.11.2015 77061/2015 2014/5618 X06 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 24.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Levekår og barnefattigdom.

Detaljer

Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern

Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern Fylkesmannen i Buskerud, Samling/lederforum Klækken

Detaljer

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage

Alle med. En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Alle med En plan for et godt oppvekst- og læringsmiljø i Annen Etasje barnehage Vår barnehage består av barn i alderen 1 til 5 år. Den er preget av mangfold og ulikheter. Hvert enkelt barn skal bli ivaretatt

Detaljer

Å KOMME UT AV VOLDSSPIRALEN - KVINNER MED MINORITETSBAKGRUNN

Å KOMME UT AV VOLDSSPIRALEN - KVINNER MED MINORITETSBAKGRUNN Å KOMME UT AV VOLDSSPIRALEN - KVINNER MED MINORITETSBAKGRUNN Nasjonal konferanse om å forebygge vold i nære relasjoner 24.10.17 Fakhra Salimi Leder, MiRA- Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Detaljer

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv?

Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Informasjon til ungdom om tvangsekteskap Hva kan du bestemme selv? Om du kan ha kjæreste? Om du skal gifte deg? Når du skal gifte deg? Hvem du skal gifte deg med? Sara, 18 år Sara har en kjæreste som foreldrene

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Integreringsplan for Flyktninger

Integreringsplan for Flyktninger HVALER KOMMUNE Integreringsplan for Flyktninger Hvaler Kommune 2 Integreringsplan for Flyktninger i Hvaler kommune Det er tre faktorer som mer enn andre definerer integrering: at man snakker og forstår

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET

HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 11/00593-4 01.09.2011 HØRING-NOU 2011:7 VELFERDS- OG MIGRASJONSUTVALGET Fellesorganisasjonen

Detaljer

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet!

Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! Sammen gir vi barna en god og trygg start på livet! by Barnas Hus Nordic har siden 2010 samarbeidet med Kirkens Bymisjon hvor vi har gitt klær og utstyr til barn som har det vanskelig. Reflex sin «Varme

Detaljer

Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir)

Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) Tilskuddskonferanse 19. januar 2016, Stavanger Tilskudd til barnefattigdom Kapittel 0621 post 63 v/ Irene Anibrika Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) Bekjempelse av barnefattigdom Tall fra Statistisk

Detaljer

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn.

Åpen og inkluderende. Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. Åpen og inkluderende Alle som har lyst til å være med i frivilligheten skal ha mulighet til det uavhengig av kjønn, alder eller kulturell bakgrunn. I organisasjonene møter du andre som deler dine interesser.

Detaljer

Sluttrapport Café Fontene

Sluttrapport Café Fontene Sluttrapport Café Fontene Drammen 21.01.16 Et av våre medlemmer lager kunstmaleri på Café Fontene 1 Innholdsfortegnelse Forord Side 3 Sammendrag Side 3 Kapittel 1: Bakgrunn for prosjektet/målsetting Side

Detaljer

Frivillighetsstrategi

Frivillighetsstrategi ' ' -lr!. if f". "* «= ' % :*:-» [,A l' MARKER. / xi..- _ KOMMUNE. «- j,".-.)..» 1... "'t.. '. *YG' - 'a kia.. Frivillighetsstrategi 2018-2021 kf'.: -..,!. :0; q" Ve rd ie r l ', ' Trygghet,....- = Trivsel

Detaljer

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013

Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 Høstkonferanse 1. og 2. oktober 2013 TIL BARN OG UNGES BESTE Tema: God oppvekst god folkehelse Røros Hotell Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt

Utenforskap. Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt En medlemsdialog for å forebygge utenforskap og inkludere i fellesskapet KS hovedstyre: Overordnet tema for Kommunalpolitisk toppmøte og Landsting 2016

Detaljer

Barnefattigdomsprosjektet «Alle skal med» NAV Sande

Barnefattigdomsprosjektet «Alle skal med» NAV Sande Barnefattigdomsprosjektet «Alle skal med» NAV Sande 2015-18 Målet med å søke prosjektmidler Hva har vi gjort, hva har vi oppnådd? 7. Desember 2017 Torunn Petterson og Lisbeth Norøm Hvorfor barnefattigdomsprosjekt?

Detaljer

SLUTTRAPPORT FRA GATA TIL IDRETT

SLUTTRAPPORT FRA GATA TIL IDRETT SLUTTRAPPORT FRA GATA TIL IDRETT 2015-2016 Integrering gjennom idrett Forebygge helseproblemer kriminalitet blant barn med innvandrerbakgrunn Norsk Folkehjelp Bergen I samarbeid med Way Forward Innhold

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen

Intervjuguide, tuberkuloseprosjektet Drammen Mål for prosjektet Formål med intervjuet Skaffe oss innsikt i innvandrerbefolkningens behov og erfaringer knyttet til tuberkulose i Drammen. Konkrete mål Finne ut hva som kan bidra til at personer med

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016 Opplæringskomiteen 12.04.2016 Saksnr.: 2016/6027 Løpenr.: 31868/2016 Klassering: Saksbehandler: Knut Johan Rognlien Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Flerkulturelt råd 06.04.2016 Styret i Østfoldhelsa 07.04.2016

Detaljer

Fjell 2020 Orientering for Byutviklingskomiteen for byutvikling og kultur 4. mars v/parminder Kaur Bisal

Fjell 2020 Orientering for Byutviklingskomiteen for byutvikling og kultur 4. mars v/parminder Kaur Bisal Fjell 2020 Orientering for Byutviklingskomiteen for byutvikling og kultur 4. mars 2014 v/parminder Kaur Bisal Fjell 2020 hovedprosjekt mot en bedre fremtid Bakgrunn Befolkningen på Fjell har de dårligste

Detaljer

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2017 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 04.04.2017 - PS 9/17. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt... 3 1.1 Handlingsplanen

Detaljer

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Ellen Marie Krakeli Folkehelsekoordinator i Eide kommune Eide kommune: Midt i mellom Molde og Kristiansund

Detaljer

12/10 2006. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

12/10 2006. Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Ungdom og sosial inklusjon 12/10 2006 Tone Fløtten Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning Regjeringen vil arbeide for å forebygge sosial utstøting som har sammenheng med fattigdomsproblemer.

Detaljer

Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer

Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer Oslo Extra Large!* For en romsligere by, mot rasisme og fordommer Hvordan jobber vi? Siktemål Barn og unge er en viktig målgruppe for OXLO. Siden startsskuddet for OXLO-arbeidet i 2001 har det vært gjennomført

Detaljer

Resultater Velferdsbarometeret 2017

Resultater Velferdsbarometeret 2017 Kåre Hagen Høgskolen i Oslo og Akershus Tlf.: 952 17 508 E-post: kare.hagen@hioa.no Resultater Velferdsbarometeret 2017 Innledning Velferdsbarometeret er en spørreundersøkelse som er tenkt gjennomført

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt.

For vi drammensere er glade i byen vår, og det å gjøre Drammen til et godt sted å bo, er vårt felles prosjekt. Sammen mot radikalisering og voldelig ekstremisme Jeg er glad for å ønske dere alle, og spesielt statsminister Erna Solberg, velkommen til dette møtet. Jeg setter pris på at dere har tatt dere tid, en

Detaljer

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber

«Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen. Rune Gjelberg og Sahra Jaber «Fra ruteknusere til myteknusere» Ungt lederskap i Groruddalen Rune Gjelberg og Sahra Jaber 02.03.17 2300 medlemmer Furuset IF / Alnaskolen 02.03.17 Groruddalen har en befolkningsmasse på 139 733 Alna

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune

Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold Søgne kommune Handlingsplan 2016 Plan for likestilling, inkludering og mangfold 2016-2020 Søgne kommune Vedtatt i kommunestyret 28.04.2016, K-24/16 og K-25/16. Innholdsfortegnelse 1 Hensikt...3 1.1 Handlingsplanen må

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner

Høringsuttalelse - forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Vår ref.: Deres ref.: Dato: 17/1330-2- CAS 20.09.2017 Høringsuttalelse - forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Detaljer

Mobbing: Hva kan foreldre gjøre?

Mobbing: Hva kan foreldre gjøre? Mobbing: Hva kan foreldre gjøre? At eget barn blir utsatt for krenkelser og mobbing er enhver forelders mareritt. Alle vet at mobbing og krenkelser foregår mellom elever. Men hvordan er det med mitt barn?

Detaljer

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO

VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO VELK0MMEN TIL SAKSHAUG SFO TIL DEG SOM SKAL BEGYNNE PÅ SFO NÅR DU ER PÅ SFO: Skal du kunne leke nesten hele tiden. Du kan være ute eller inne, i store eller små rom, med få eller mange barn, med eller

Detaljer

På vei til ett arbeidsrettet NAV

På vei til ett arbeidsrettet NAV Nasjonal konferanse, Bergen 20.april 2015 På vei til ett arbeidsrettet NAV -Bolig i et arbeidsperspektiv Yngvar Åsholt Kunnskapsdirektør Yrkesdeltakelsen i Norge 2 600 000 innmeldte (sysselsatte) 420 000

Detaljer

MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN. Innspill fra Norsk psykologforening

MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN. Innspill fra Norsk psykologforening MELD.ST.19 2014-2015 FOLKEHELSEMELDINGEN Innspill fra Norsk psykologforening Psykisk helse i folkehelsearbeidet Norsk psykologforening mener det er et stort fremskritt for befolkningens helse, at Regjeringen

Detaljer

Slettebakken skolefritidsordning

Slettebakken skolefritidsordning Slettebakken skolefritidsordning Innhold 2015/2016 Hva er en skolefritidsordning (SFO) Skolefritidsordninger er hjemlet i Opplæringsloven 13-7 Skolefritidsordningen Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning

Detaljer

Velkommen til klassedebatt!

Velkommen til klassedebatt! Velkommen til klassedebatt! UngMed varer fra januar til april Klassedebatter Skolekonferanser Grorud ungdomskonferanse Elevrådskurs Fritidskonferansen Eksempel på saker Mangfold: Kulturdag/uke Nærmiljø:

Detaljer

RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE RAPPORT FRA SPØRREUNDERSØKELSE I VERDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Desember2008/januar2009 6 klasser deltok: - 1STA, 1STB, 2BYB, 2HEA, 2SSA, 3IDA Totalt 99 elever Gjennomført av Debattgruppen i Verdal. RAPPORT

Detaljer

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS?

HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? HVORFOR ER DET VIKTIG Å VITE OM RETTIGHETENE SINE, OG HVA BETYR DET I PRAKSIS? Under finner du en forenklet versjon av barnekonvensjonen. Du kan lese hele på www.barneombudet.no/barnekonvensjonen eller

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie

Oslo kommune Utdanningsetaten. Velk mmen. til nyankomne elever og deres familie Oslo kommune Utdanningsetaten Velk mmen til nyankomne elever og deres familie Språksenteret for intensiv norskopplæring i Osloskolen Utdanningsetaten i Oslo opprettet i august 2014 et nytt tilbud - Språksenter

Detaljer

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø

WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø WEIDEMANNSVEIEN BARNEHAGE en inkluderende boltreplass i et grønt miljø HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Å skap et inkluderende miljø i barnehagen Å inkludere er det samme som å invitere noen inn Velkommen til

Detaljer

PLAN OG TILTAK MOT MOBBING OG UTESTENGING HOMPETITTEN BARNEHAGE

PLAN OG TILTAK MOT MOBBING OG UTESTENGING HOMPETITTEN BARNEHAGE PLAN OG TILTAK MOT MOBBING OG UTESTENGING HOMPETITTEN BARNEHAGE VISJON: HOMPETITTEN BARNEHAGE - ET GODT BARNDOMSMINNE! «Mauren» Liten? Jeg? Langt ifra Jeg er akkurat stor nok. fyller meg selv helt på langs

Detaljer

Fjell Orientering for Byutviklingskomiteene for oppvekst og utdanning og Helse, sosial og omsorg

Fjell Orientering for Byutviklingskomiteene for oppvekst og utdanning og Helse, sosial og omsorg Fjell 2020 - Orientering for Byutviklingskomiteene for oppvekst og utdanning og Helse, sosial og omsorg v/parminder Kaur Bisal - 8. april 2014 Fjell 2020 hovedprosjekt mot en bedre fremtid Bakgrunn Befolkningen

Detaljer

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Utdanningsdirektoratets konferanse 15.11.16 Oversikt Kort om barnekonvensjonen og

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988

Saksframlegg. Trondheim kommune. KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988 Saksframlegg KRISESENTERET OG KOMMUNAL BOLIGTILDELING Arkivsaksnr.: 09/44988 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken til orientering. ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner?

Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Hvordan lykkes med bosetting i norske kommuner? Oslo, 17. februar 2015 Ranveig Nygård, fagleder innvandrertjenesten Hammerfest 1.januar 2015:10400 innbyggere 15% av befolkningen har innvandrerbakgrunn

Detaljer

ALLEMED. Hva gjør vi bra? Sko til besvær. Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge

ALLEMED. Hva gjør vi bra? Sko til besvær. Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge ALLEMED ALLEMED er et verktøy som skal gjøre det lettere å inkludere alle barn og unge i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi. Verktøyet brukes til å skape diskusjon og finne ut hva som skal

Detaljer

Retningslinjer for ANGSTRINGER

Retningslinjer for ANGSTRINGER Retningslinjer for ANGSTRINGER Innledning Retningslinjene er en rettesnor og en hjelp i selvhjelpsarbeidet for den enkelte deltager, for selvhjelpsgruppene i Angstringen, og for de som holder liv i Angstringene

Detaljer

Orientering om arbeidet med Handlingsplan for mangfold og inkludering v/ Parminder Kaur Bisal

Orientering om arbeidet med Handlingsplan for mangfold og inkludering v/ Parminder Kaur Bisal Orientering om arbeidet med Handlingsplan for mangfold og inkludering v/ Parminder Kaur Bisal Formannskapsmøte 16. september 2014 Arbeidet med Handlingsplanen - Fremdriftsplan November 2011: Bestilling

Detaljer

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn

KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn KIRKEMØTET 2006 KM 11/06 Innvandring og integrering Den norske kirkes rolle i et flerkulturelt samfunn Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Komiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen

Detaljer

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune

AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET. Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune AVTALE MELLOM BODØ KOMMUNE OG SAMETINGET Forslag til avtale om samarbeid mellom Sametinget og Bodø kommune Sametinget og Bodø kommune erkjenner at samene er et folk med felles historie, kultur, språk og

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 23.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/1342- Geir Aarrestad Eriksen, 23431411 124.2 BU-sak 189/2012 Barne-

Detaljer

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013

Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 Stiftelsen Bergensklinikkene 2013 2008: Ny veileder fra helsedirektoratet om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Realiteter: Helsetjenestenes samarbeid med pårørende varierer Lite fokus

Detaljer

HVEM KAN HJELPE JESPER?

HVEM KAN HJELPE JESPER? HVEM KAN HJELPE JESPER? Vi vet etter hvert mye om hva som skal til for at barn som vokser opp under vanskelige forhold likevel skal klare seg bra. Det handler i stor grad om å ha tilgang til omsorg, hjelp

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Sandsvær barnehage SA "DET DU TROR OM MEG, SLIK DU ER MOT MEG, HVORDAN DU SER PÅ MEG, SLIK BLIR JEG" (M. Jennes) 1 Innholdsfortegnelse 1. Hovedmål. 3 2. Delmål... 3 3. Formål...

Detaljer

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013

Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 = ferdig, UA = under arbeid, IU = ikke utført Tiltaksplan mot sosial eksklusjon av barn og ungdom fra fattige familier 2011-2014 Status for oppfølging av tiltak per 31.12.2013 Mål 1 I Bydel Østensjø er

Detaljer

Notat etter samtaler med nye landsmenn.

Notat etter samtaler med nye landsmenn. Notat etter samtaler med nye landsmenn. Samtalene er gjennomført for å få fram flyktningenes stemme. Utvalget av informanter er tilfeldig. Navnetilfang er gitt av flyktningetjenesten, flyktningehelsetjenesten,

Detaljer

STATLIGE TILSKUDDSMIDLER - INTEGRERING, MANGFOLD OG FATTIGDOM

STATLIGE TILSKUDDSMIDLER - INTEGRERING, MANGFOLD OG FATTIGDOM Notat Til : Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg Bystyrekomité for oppvekst og utdanning Fra : Rådmann Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/1273-8 243 U03 DRAMMEN 26.02.2008 STATLIGE TILSKUDDSMIDLER

Detaljer

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Per Haarr direktør oppvekst og levekår 10.12.2015 Forankring fryder Mangfold og deltakelse et av de fem langsiktige målene i Kommuneplanen 2014-2029 Stavanger

Detaljer

Gruppeoppgave workshop 2

Gruppeoppgave workshop 2 Gruppeoppgave workshop 2 Hva skal til for å rekruttere flere frivillige? Gruppe 1 Informere foreldrene Involvere til kostymer Skrive lapper Ha et medlemsnett (sparebank 1), registrere og fakturere medlemmene

Detaljer

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015

Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 Introduksjonsordningen hva virker? v/ Katja Heradstveit, IMDi Introduksjonsprogrammet; EffektiviseringNettverk 2015 1 Tema Formålet med loven Resultater 2014/2015 Faktorer som påvirker resultatene Resultatmål

Detaljer

Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor

Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor Samhandling mellom kommune og frivilllig sektor Per Tøien FOF Oslo 22.oktober 2015 Et lite varsku før vi begynner: Man skal passe seg for navler Spesielt ens egen 22. oktober 2015 2 Norges idrettsforbund

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll

Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll Oppfølging av ungdom som utsettes for sosial kontroll Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Ekstrem kontroll Brudd på den enkeltes grunnleggende rett til selvbestemmelse

Detaljer

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner 25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner Vold stenger dører Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi krever et

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

Kompetansesenter rus - Oslo Velferdsetaten

Kompetansesenter rus - Oslo Velferdsetaten 1 Asylmottak - Beboere i mottak fordelt på aldergruppe januar 2012 Alder Antall 0 5 år 1 918 6-10 år 909 11 17 år 971 Voksen 12 034 Totalt 15 832 2 Asylmottak beboere fordelt på status første halvdel 2011

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling

Arbeidsgiverpolitikk. fra ord til handling Arbeidsgiverpolitikk fra ord til handling Vedtatt i Bamble kommunestyre 21. juni 2012 Arbeidsgiverpolitikk Arbeidsgiverpolitikk er de verdier, holdninger og den praksis som arbeidsgiver står for og praktiserer

Detaljer

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097)

Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Nedenfor er en kopi av ditt svar på: Høring - Nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten (16/30097) Høringen kommer fra: o Statlig etat Navn på avsender av høringen (hvilken statlig etat, fylkesmannen,

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering

Barnehage, skole, oppvekst og integrering Barnehage, skole, oppvekst og integrering 12.11.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 10. november 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 12/347-2 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Turid Lie GLOBAL FUTURE KULL II SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening

Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller. Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Inkludering og deltagelse frivilligheten som medspiller Katrine Ingebrigtsen og Dina von Heimburg Røde kors og Levangers unge sanitetsforening Hva skaper helse og livskvalitet? Der folk bor, leker, lærer,

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009:

Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Kort redegjørelse for positive og evt. negative endringer siden forrige kommuneanalyse 2009: Medbestemmelse. Positivt: Etablert BUR og har startet prosessen med å få etablert barn- og ungdommens kommunestyre.

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna

Sluttrapport. Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Sluttrapport Prosjekt: Meld fra! Prosjektnummer: 2010/3/0401 Virksomhetsområde: Rehabilitering Søkerorganisasjon: Redd Barna Forord Denne sluttrapporten gir en gjennomgang og oppsummering av prosjektet

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole

Elevenes psykososiale skolemiljø. -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Elevenes psykososiale skolemiljø -En handlingsplan for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing ved Neskollen skole Formål: Kort sikt: Skape trygge og glade skoleelever, og sikre faglig og sosial utvikling

Detaljer

«Mobbeplan, forebygging av mobbing og tiltak for ULNA-barnehagene»

«Mobbeplan, forebygging av mobbing og tiltak for ULNA-barnehagene» «Mobbeplan, forebygging av mobbing og tiltak for ULNA-barnehagene» Pass på hva du sier. Ord kan ingen viske ut. De blir der. For alltid! Hva er mobbing? Mobbing er en systematisk handling, der en eller

Detaljer