Kartlegging og verdivurdering av landskap, naturmiljø og kulturmiljø i Luster kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging og verdivurdering av landskap, naturmiljø og kulturmiljø i Luster kommune"

Transkript

1 Kartlegging og verdivurdering av landskap, naturmiljø og kulturmiljø i Luster kommune Fagrapport Del I Grunnlag for tematisk kommunedelplan for småkraftverk i Luster kommune Morten Clemetsen Ingunn B. Skjerdal Aurland Naturverkstad BA Rapport nr 7a

2

3 Tittel: Kartlegging og verdivurdering av landskap, naturmiljø og kulturmiljø i Luster kommune Fagrapport Del I Grunnlag for tematisk kommunedelplan for småkraftverk i Luster kommune Vurdering av konfliktpotensial for landskap, naturmiljø og kulturmiljø i 43 små vassdrag i Luster kommune Fagrapport Del II Grunnlag for tematisk kommunedelplan for småkraftverk i Luster kommune Forfattar: Morten Clemetsen Ingunn Bårtvedt Skjerdal Referanse: Clemetsen M. & Skjerdal I.B.; 2006, Kartlegging og verdivurdering av landskap, naturmiljø og kulturmiljø i Luster kommune, Fagrapport Del I Grunnlag for tematisk kommunedelplan for småkraftverk i Luster kommune Aurland naturverkstad, Rapport 7a 2006, 113s Clemetsen M. & Skjerdal I.B.; 2006, Del II Vurderings av konfliktpotensial for landskap, naturmiljø og kulturmiljø i 43 små vassdrag i Luster kommune, Fagrapport Del II, Grunnlag for tematisk kommunedelplan for småkraftverk i Luster kommune Aurland naturverkstad, Rapport 7b 2006, 72s +vedl Rapportnr: Aurland Naturverkstad Rapport 7a /2006 Aurland Naturverkstad Rapport 7b /2006 Oppdragsgjevar: Luster Energiverk AS Dato: Mai 2006 Referat: Del I rapporten gjev ei skildring av landskap, naturmiljø og kulturmiljø i Luster kommune. Dette vert gjort gjennom ei skildring av 36 delområde basert på REGINE-einingar. Det er gjeve ei vurdering av verdiane knytt til landskap, naturmiljø og kulturmiljø i kvart eiskild delområde. Og kvart einskild delområde er gjeve ei samla vurdering. Del II rapporten presenterer 43 vassdrag peika ut av småkraftprosjektet i Luster kommune. Kvart av vassdraga vert presentert gjennom kart og bilete. Vassdraget vert skildra og aktuelle registreringar knytt til vassdraget eks, naturtype eller fornminne er oppførd. For kvart vassdrag er det gjeve ei vurdering av konfliktpotensial i høve framtidig utbygging. Framsidefoto: Fortunsdalen, parti Tverrdalen, foto: Ingunn B. Skjerdal Emneord: Små kraftverk Landskap Kulturmiljø Biologisk mangfald Produsert av: Aurland Naturverkstad BA Postboks Aurland Tlf , Fax: e - post:

4

5 Føreord Luster kommune etablerte Småkraftprosjektet i 2003 for å arbeide med problemstillingar knytt til utnytting av utnytting av kraftressursane i små vassdrag. I samband med dette har det med støtte frå Norges vassdrags- og Energidirektorat blitt gjennomført kartlegging, verdsetjing og vurdering av konfliktpotensial knytt til miljøverdiar i nedbørfelt og vassdragsmiljø i Luster kommune. Aurland Naturverkstad har hatt oppdraget med å utgreie deltema naturmiljø, kulturmiljø og landskap. Prosjektet starta opp i oktober 2005 og ligg her føre som to delrapportar. Formell oppdragsgjevar har vore Luster Energiverk AS, med prosjektansvarleg Torbjørn Tuften. Prosjektansvarleg hjå Luster kommune har vore plansjef Arne Lerum, og i NVE Jan Slapgard. Naturforvaltar Magnus Snøtun, prosjektleiar i Småkraftprosjektet i Luster, har vore ein viktig kontaktperson og fagleg diskusjonspartnar under utarbeidinga av rapporten. Han fortener og stor takk for grundig og konstruktiv gjennomlesing av manus. Prosjektansvarleg hjå Aurland Naturverkstad har vore landskapsarkitekt Morten Clemetsen, med planleggjar Ingunn Skjerdal som fagleg leiar av prosjektet. Medverkande elles har vore Siri W. Bøthun, Marte Tørud Håland og Anne Engh. Aurland Morten Clemetsen / Ingunn Bårtvedt Skjerdal

6

7 Innhald 1 Innleiing Bakgrunn og problemstilling Målsetjing og rammer for prosjektet. 9 2 Metode Verdsetjing av miljøverdiar Skala - frå overordna vurderingar til spesifikke vassdrag Evalueringskriterium Landskap Naturmiljø Kulturmiljø og kulturminne Samla verdivurdering for kvart delområde Kunnskapsgrunnlag og datainnsamling Avgrensing 22 3 Overordna skildring av landskap, natur og kulturmiljø i Luster Landskapets hovudformer og kulturpreg Landskapsregionar i Luster kommune Landskapstypar Naturmiljø Arealbruk Kulturmiljø og kulturminne 34 4 Verdsetjing av natur-, kultur- og landskapsverdiar i delområde Presentasjon av delområde Oppsummering av verdivurderingar for delområda 111 Kjeldeliste: 112 7

8 1 Innleiing 1.1 Bakgrunn og problemstilling NVE har gjennomført ressurskartlegging av små vassdrag på landsbasis for å dokumentere kraftpotensialet som ligger i dette. Grense for vurderingane er satt ved ein utbyggingskostnad på kr 3.- pr kwh. Det totale potensialet på landsbasis er vurdert til 25 Twh, inkludert 7Twh som tidlegare er kartlagt i samla plan. For Sogn og Fjordane utgjer potensialet 6200 Gwh. Luster kommune er desidert største kommunen i fylket med eit kartlagt potensial på vel 750Gwh, eller meir enn 12% av potensialet i fylket. Det er registrert 97 potensielle vassdrag i kommunen med forventa utbyggingskostnad under 3 kr pr kwh. Den førre regjeringa ønskte å stimulere til bygging av fleire små kraftverk for å styrke energiforsyninga i landet (St.prp. nr Supplering av verneplan for vassdrag). Vi har i dei siste åra sett ein aukande aktivitet med utarbeiding av søknader, konsesjonsbehandling og bygging av små kraftverk i store deler av landet. For små kraftverk er det ikkje lagt sentrale føringar for samordna vurderingar. Kvart prosjekt vert fremja som einskildsak og handsaminga i tråd med dette. Sjølv om dei miljømessige verknadene av kvart anlegg vil vere innafor tolegrenser, kan likevel godkjenning og utbygging av ein serie anlegg i eit landskapsområde ha større negative verknader for til dømes landskapsbilete og biologisk mangfald enn det som er mogleg å dokumentere gjennom konsekvensvurderingar av einskildanlegga. I kommunar med mange potensielle anlegg vil det både av omsyn til strategiske, heilskaplege vurderingar på kommuneplannivå og i høve sakshandsaming av einskildanlegg, vere tenleg å utarbeide tematiske kommunedelplanar for små kraftverk. I Olje- og energidepartementet sitt dokument Strategi for økt etablering av små vannkraftverk frå desember 2003 står det (henta frå prosjektplanen for kommunedelplan for små kraftverk i Luster): Når NVE har avsluttet arbeidet med å kartlegge mulige mikro-, mini- og småkraftverk, vil kommunene kunne benytte disse oversiktene i sin planlegging. Dersom kommunene i arbeidet med kommuneplanen setter av vassdragsområder hvor det er ønskelig med små kraftverk, vil det være lettere å se flere prosjekter i sammenheng og kommunene vil bli trukket mer med i etableringen. En kartlegging av denne typen vil også kunne medføre en raskere avklaring av enkeltsaker, da flere prosjekter vil være i tråd med kommunens egen planlegging. Hittil er det berre Rauma kommune som har gjennomført samla kartlegging av miljøverdiar i nedbørfelt utan vern, som underlag for kommunedelplan (Miljøfaglig Utredning, 2005). I tillegg er det under utarbeiding ein tilsvarande rapport som underlag for kommunedelplan for små kraftverk i Sirdal kommune. Luster kommune vedtok i 2003 å etablere Småkraftprosjektet for å bygge opp lokal kompetanse i høve utbygging av mindre kraftverk i kommunen. Det er tilsett prosjektleiar for prosjektet. Prosjektet skal mellom anna greie ut problemstillingar knytt til konsekvensar for biologisk mangfald, kulturminne/kulturmiljø, friluftsliv, landbruk og reiseliv. 8

9 1.2 Målsetjing og rammer for prosjektet. Det skal gjennomførast overordna miljøkartlegging, rapportering og verdivurdering av potensielle vassdrag for utbygging av små kraftverk i Luster kommune. Føremålet med prosjektet er å gje eit fagleg grunnlag for korleis kommunen kan vurdere krav til miljøkonsekvensvurderingar i samband med søknad om bygging av små kraftverk i ulike delar av kommunen. Samstundes vil det vere tenleg at rapporten kan gje nokre signal om kva konfliktpotensial som kan forventast i einskild prosjekt. Dette vil vere nyttig rådgjeving både til dei som vurderar utbygging og til kommunen som søknadsinstans. I dette prosjektet er det presentert eit utval på 43 aktuelle vassdrag, utpeika av Småkraftprosjektet i Luster. For å løyse utfordringane forbunde med vurderingar knytt til einskilde vassdrag og landskapsområde, har ein vald å gjennomføre analyser og verdivurderingar på fleire geografiske skalanivå. Utgreiinga gjeld fylgjande tema: Landskap Naturmiljø Kulturmiljø og kulturminne Utgreiinga skal gjennomførast på to nivå: 1. Overordna verdivurdering av landskapsområde i heile kommunen, med unnatak av område som er underlagt vern etter Naturvernlova og Rikspolitiske retningslinjer for Verna vassdrag etter Plan- og bygningslova. 2. Med utgangspunkt i overordna områdevurderinga, skal det gjennomførast ei situasjonsskildring og vurdering av sårbarheit og konfliktpotensial i høve landskap, naturmiljø og kulturminne i 43 utvalde vassdrag i Luster kommune 9

10 2 Metode 2.1 Verdsetjing av miljøverdiar Rapporten omfattar ei fagleg vurdering av deltema landskap, naturmiljø og kulturmiljø. Dei ulike deltema er vekta likt ut frå verdsetjingskriteriar det vert gjort greie for i dette kapitlet. Verknader av utbyggingstiltak vil for dei einskilde tema likevel vere gjeldande på særs ulike skalanivå, frå punktverknad knytt til faste kulturminne til innverknad på landskapsbilete over store område. Ei utbygging med framføring av anleggsveg og plassering av røyrgate kan ha små verknader for biologisk mangfald i eit område, men ha stor innverknad på landskapsbilete. Likeins kan reduksjon av vassføring ha konsekvensar for biologisk mangfald i elvemiljøet, mens det i liten grad påverkar eit kulturminne langs den same elva. 2.2 Skala - frå overordna vurderingar til spesifikke vassdrag. For å fange opp variasjonane og gje tilfredsstillande vurderingar til dei tre utgreiingstema, er det gjort val av ulike skalanivå for å kunne gjenomføra vurderingar av miljøverdiarverdiar og verknader av potensielle tiltak innan dei einskilde tema. Ein har difor vald å nærme seg Luster kommune ovanfrå. Det vil seie å skildra natur- kultur- og landskapsmiljø og samanhengar mellom dei med utgangspunkt i kommunen som heilskap. Rapporten byggjer på områdeavgrensa omtale og vurderingar på tre nivå: - Hovudområde (skildring) - Delområde (verdsetjing av natur-kultur og landskapsverdiar) - Vassdrag (vurdering av konfliktpotensial i høve utbygging) REGINE sidenedbørfelt som arealmessig grunneining. Sjølv om landskap, natur og kulturmiljø er tema for vurderingane, er det knytt opp mot potensial for vasskraftutbygging. Som arealmessig grunneining for verdsetjingar er det difor teke utgangspunkt i dei eksisterande nedbørfeltgrensene som finnast i REGINE-systemet, utarbeidd av NVE. REGINE-systemet er bygd opp kring ein stadig større detaljeringsgrad avgrensa av nedbørfelt. Omfanget av Regine-sidenedbørfelt er stort. Det er difor føreteke ei samanslåing av nedbørfelt på hovudområde- og delområdenivå. Hovudområde Ut frå dei landskapsmessige hovudtrekka, kan ein skilje ut 6 overordna landskapsområde i dei delane av Luster kommune som er undersøkt. I desse områda er det igjen identifisert eit større utval landskapsområde, eller einskaplege delområde der det er mogleg å skildre landskap, natur, kultur og opplevingsmessige samanhengar i ein relevant målestokk. 10

11 Figur 1 Inndeling i 6 hovudområde. Kvart område har karaktertrekk som gjer det mogleg å identifisere dei. Ytre avgrensing fylgjer Regine-delfeltgrenser. Gjennomgangen av delområde (kapittel 4) og einskildvassdrag (kapittel 6) fylgjer nummereringa av hovudområda. Einskaplege delområde. I eit oppbrote, men storskala landskap med innslag av fjordar og gjennomgåande, større dalområde, kan det vere vanskeleg å gjere ei avgrensing av området som skal vurderast på ein meiningsfull måte. I denne utgreiinga nyttar ein omgrepet delområde for å synleggjere at t.d. eit dalføre vil vere samansett av fleire delområde som folk flest vil kunne oppfatte å ha ein indre samanheng (einskap) som skil det frå eit naboområde. Delområda tek utgangspunkt i ei romleg avgrensing og fungerer på eit landskapsmessig skalanivå som samsvarer med landskapsformer og arealstorleik som folk orienterar seg etter og opplever når dei ferdast gjennom landskapet. Grender vil ofte kunne utgjere eit delområde. Jostedalen er til dømes samansett av 14 delområde (sjå figur --). Alle delområda har ein indre samanheng, ein framtredande landskapskarakter som er mogleg å identifisere og skildre. I mange tilfelle vil det ut frå skalaforhold og topografi ikkje vere mogleg å få overblikk over heile området medan ein er ute i terrenget. Ein vil likevel kunne oppfatte og forstå overgangar mellom delområde når ein rører seg gjennom eit dalføre eller langs ei fjordside. Samanstilling av REGINE einingar til delområde. Innanfor utgreiingsområdet i Luster er det i alt 241 REGINE einingar. I vassdrag med eksisterande kraftutbygging og andre terrenginngrep kan sidenedbørfelta vere særs mange og små. For å kunne gjennomføre vurderingane på ein tenleg måte, er sidenedbørfelta slått saman til 36 delområde. Vi har kome fram til denne inndelinga ved hjelp å slå saman REGINE einingar på ein slik måte at i hovudregelen har eit delområde same vassdragsnummer og første bokstav eller tal, eks 1.7. Høyheimsvik består av REGINE einingar innanfor (075.60, 075.6A, 075.6B). Delområda er nummerert etter inndeling i landskapsområde. 11

12 Unnatak. Grensene mellom delområda fylgjer grenser mellom REGINE einingar, med unntak av eit delområde: 6.3a og 6.3b presenterar 077.D, grensa mellom områda er satt av landskapsmessige omsyn. For enkelte av delområda er det gjort tilpassingar i forhold til REGINE einingane av landskapsmessige omsyn. Dette er gjort på to ulike måtar: REGINE einingar i eit delfelt er slått saman med REGINE einingar i tilgrensande felt. Dette gjeld fylgjande delområde: o 1.4 Regine eining er vurdert saman med områda. o 1.8 Regine eining er vurdert saman med o 2.6 presenterar 075.E tom. 075.L o presenterar 076.H og 076.J REGINE einingar er først slått saman opp til eit nivå og så delt i to eller tre større område. Dette gjeld fylgjande delområde: o 2.3 og 2.7 presenterar til saman alle 075.C områda. o 2.4 og 2.5 presenterar til saman alle 075.D områda o 4.7, 4.8 og 4.9 presenterar til saman alle 076.D - områda o 4.11 og 4.12 presenterar til saman alle 076.F områda o 6.1. og 6.2 presenterar til saman alle 077.C områda. 12

13 Der dei einskaplege delområda, basert på romleg/visuell avgrensing avvik frå REGINE delfelt systemet, vert dei romlege vurderingane tilpassa delfelta. Det visar seg å vere stor grad av samsvar mellom dei to måtane å dele inn landskapet på. Det inneber mellom anna at dei delfelta som er skildra, oppfattast som einskaplege. Tabell 1 Inndeling av vurderte nedbørfelt i forhold til identifiserte landskapsområde. REGINE nummer med grå skrift indikerar at delar av området ligg innanfor område verna etter naturvernloven. Område Delområde Tal delfelt Regine nummer 1. Lustrafjorden 1.1. Almenningen Kinserdalen , , 075.1Z 1.3. Solvorn Kroken , 075.2Z, , Marifjøra Sørheim , Z 1.7. Høyheimsvik , 075.6A, 075.6B 1.8. Fjøsne , Fortunsdalen 2.1. Skjolden/Fortun A0, 075.AB1, 075.AB2, 075.AB3, 075.AB4, 075.ABA, 075.ABB, 075.ABC, 075.AC1, 075.AC2, 075.AC3, 075.AC4, 075.AD 2.2. Bergsdalen B0, 075.BA0, 075.BAA, 075.BAB, 075.BAC, 075.BAD, 075.BB1, 075.BB21, 075.BB22, 075.BB2A, 075.BB2B, 075.BBA, 075.BBB, 075.BC11, 075.BC12, 075.BC1A, 075.BC1B, 075.BC2, 075.BCA, 075.BCB, 075.BD11, 075.BD12, 075.BD1A, 075.BD1B, 075.BD21, 075.BD22, 075.BD3, 075.BD4, 075.BD5, 075.BD6, 2.3. Fortunsdalen C0, 075.CA0, 2.4. Tverrdalen D Nørdstedalen DA11, 075.DA12, 075.DA21, 075.DA22, 075.DA2A, 075.DA2B, 075.DB, 075.DC0, 075.DCA, 075.DCB, 075.DCC, 075.DD 2.6. Vetledalen, Middalen E11, 075.E12, 075.E1A, 075.E1B, 075.E1C, 075.E1D, 075.E21, 075.E22, 075.F0, 075.FA, 075.FB, 075.G, 075.H, 075.J 2.7. Sognefjellet CAB, 075.CB, 075.CC11, 075.CC12, 075.CC1A, 075.CC1B, 075.CC1C, 075.CC1D, 075.CC2, 075.CC9, 075.CCA, 075.CCB, 075.CD11, 075.CD12, 075.CD1A, 075.CD1B, 075.CD2, 075.CE, 075.CAA 3 Dalsdalen 3.1 Luster med Dalsdalen A0, 075.5AA, 075.5AB, 075.5AC, 075.5AD, 075.5AE, 075.5B, Jostedalen 4.1. Gaupne , 076.1Z 4.2. Rånnøy A0, 076.AB, 076.AC, 076.AA0, 076.AAA, 076.AAB 4.3. Leirmo med B1, 076.B20, 076.B2Z, 076.BA, Leirdalen og Rydøla 4.4 Tunsbergdalsvatnet BB, 076.BC 4.5. Alsmo - Husøy C Vigdalen CA0, 076.CAB, 076.CB1, 076.CB2, 076.CB3, 076.CB4, 076.CAA 4.7. Jostedalen D10, 076.D1A, 076.D1B, 076.D2, 076.D30, 076.D4, 076.D Krundalen DZ 4.9. Krekane/ Geisdalen D3A, 076.D3B, 076.D51, 076.D52, 076.D5A0, 076.D5AB, 076.D5AC, 076.D5B0, 076.D5BZ, 076.D5C, 076.D5D, 076.D5AA0, 076.D5AAA, 076.D5AAB 4.10.Elvekrok E Fåberg F110, 076.F11A, 076.F11B, 076.F12, 076.F1A0, 076.F1AB1, 076.F1AB2, 076.F1AB3, 076.F1AB4, 076.F1AC, 076.F1B, 076.F1C, 076.F1AA0, 076.F1AAA, 076.F1AAB, 076.F Fåbergstølen F31, 076.F32, 076.F3A0, 076.F3AB, 076.F3B1, 076.F3B2, 076.F3B3, 076.F3B4, 076.F3AA, 076.F4, 076.FZ 4.13.Øy G10, 076.G1A, 076.G1B, 076.G21, 076.G22, 076.G2A0, 076.G2AB, 076.G2B1, 076.G2B2, 076.G2B3, 076.G2B4, 076.G2AA, 076.G30, 076.G3A, 076.G3B, 076.G4, 076.G5, 076.G610, 076.G61A, 076.G61B, 076.G620, 076.G62A, 076.G62B, 076.G Styggevatnet H1, 076.H2,076.H3, 076.H4, 076.J 5 Hafslo 5.1. Hafslo B 5.2. Indre Hafslo Z 6 Veitastrond 6.1. Veitastrondvatnet, C1, 077.C21, 077.C22, 077.C2Z nedre 6.2. Veitastrondvatnet, C3, 077,C41, 077.C42, 077.C4Z øvre 6.3.a. Veitastrond DZ 6.3.b Tungestølen DZ 13

14 Figur 2 Oversikt over inndelinga i 36 delområde. 14

15 2.3 Evalueringskriterium I dette avsnittet er det gjort greie for korleis landskaps-, natur, og kulturverdiar er vurdert i høve aktuelle tiltak i samband med utbygging av små kraftverk. Potensielle tiltak vil vere knytt til vassdraget, men verknaden av dei vil høyre til i eit landskapsområde. Grunnlaget for evalueringa er difor naturleg avgrensa landskapsområde. I denne samanhengen er og framføring av linjenett teke med i vurderingsgrunnlaget Landskap Metodegrunnlaget som er nytta i landskapsvurderingane er henta frå NIJOS sitt evalueringssystem knytt til romleg landskapskartlegging. Metodikken bygger på identifikasjon av arealeiningar (delområde) som kan skillast frå kvarandre ut frå romlege eigenskapar og samspelet mellom naturgjevne og kulturskapte faktorar, slik dei trer fram i landskapet. For kvart delområde (samansett av REGINE-delfelt) vert det gjort ei vurdering av verdiar og kvalitative eigenskapar (landskapskarakter) Vurderingane bygger på metodikk utvikla ved NIJOS og Institutt for landskapsplanlegging, Ås (US Forest Service 1974,Nordisk Ministerråd 1987, NIJOS 1997): Fylgjande kriterium vert nytta: Heilskap eller samsvar. Dette vil vere eit samlande uttrykk for i kva grad dei ulike landskapskomponentane dannar ein harmonisk samanheng. Dette omfattar og kontinuitet over tid i bruk av landskapet. Variasjon eller mangfald. Uttrykker omfanget av element og uttrykk i landskapsbiletet. Stor variasjon vil vere opplevingsmessig positivt dersom dei vert oppfatta å ha ein indre samanheng, ein visuell og økologisk orden. Intensitet eller inntrykksstyrke. Kontrastverknader i landskapet, einskilde natureller kulturelement som utmerkar seg på ein positiv måte. Særskilde klimatiske tilhøve vil og kunne gje stor inntrykksstyrke. Urørtheit. Oppleving av stille, ro og urørt natur vil ha ein viktig funksjon i eit landskap. Denne vurderinga er gjort på grunnlag av inngrepsfridom etter klassifikasjon føreteke av Direktoratet for Naturforvalting, slik det er framstilt i kartform (INON). Inngrepsfrie naturområde er definert som område som ligg meir enn 1 km frå tyngre tekniske inngrep. Det vert nytta 4 sonar, der fordelinga på kvar sone er oppgjeve i prosent.: - Inngrepsnære område Mindre enn ein km frå tyngre tekniske inngrep - Inngrepsfri sone km frå tyngre tekniske inngrep - Inngrepsfri sone km frå tyngre tekniske inngrep - Villmarksprega område. Meir enn 5 km frå tyngre tekniske inngrep 15

16 Figur 3 Kart over inngrepsfrie område i Luster, kopla med kart over delområde. Evaluering av landskapsområda - kvalitetsklasser Områdets generelle omtale og utgreiing av landskapskarakter er vidare knytt opp mot ein samanfattande landskapsklassifisering, uttrykt i ein fem-delt skala. Vurderingar gjort i ein regional samanheng og vert delt inn i tre klassar, der klasse A og B er delt i to underklassar (NIJOS 1997): Som hovudregel vil det vere samsvar mellom landskapsklassifiseringa (A, B eller C) og samla verdi for landskapstemaet ( ***, **, *).Nokre delområde vil likevel ha så store sprik i landskapsutforminga innan området, at det er funne riktig å gje ei individuell tilpassing. Dette er kommentert i det einskilde delområdet der det førekjem. 16

17 2.3.2 Naturmiljø Metodegrunnlaget for denne delen av rapporten er Handbok 140 for konsekvensutgreiingar (Statens vegvesen, 1995). Denne vert lagt til grunn sjølv om det ikkje skal utarbeidast ei konsekvensutgreiing. Dette er ein mykje brukt metode i samband med små kraftverk, og den er brukt i NVE sin rettleiar nr.1/2004 Dokumentasjon av biologisk mangfald ved bygging av småkraftverk (1 10 MW) Datagrunnlag Vurdering av status for det biologiske mangfaldet i delområde er gjort på bakgrunn av gjennomgang av litteratur og tilgjengelege databasar og samtale med kommunen og miljøvernavdelinga hjå fylkesmannen. Kartleggingsgraden innanfor ulike tema på naturmiljø er varierande og kunnskapsgrunnlaget innanfor alle tema er ikkje like godt. Det er vurdert til å være tilstrekkelig for å vurdere verdien av ulike delområde. Naturmiljøet i kvart delområde er presentert gjennom plassering i vegetasjonssone og seksjon (Moen, 1998). Dette kan indirekte fortelja om variasjon, sjeldsyn og produktivitet. Vidare er alle registrerte naturtypar, fiskeførekomst, verna område, førekomst av raudlisteartar, dyreliv og kvartærgeologiske førekomst lista opp. Underpunkt er berre teke med der ein har kjente opplysningar. Verdikriterium Desse vurderingane er basert på ein standardisert og systematisk tretrinnsprosedyre for å gjere analysar, konklusjonar og anbefalingar meir objektive lettare å forstå og lettare å etterprøve. Verdsetting av tema naturmiljø er gjort ut i frå ulike kjelder(sjå tabell neste side). Unntaket er inngrepsfrie naturområde (INON) som vert omtala under tema landskap.( Jfr metode Rauma rapporten, Miljøfaglig Utredning AS, 2005) Samla vurdering Delområda er vurdert i verdiklassane stor verdi, middels verdi og liten verdi ut i frå ei samla vurdering av kvalitetane i delfeltet. Inndelinga er gjort skjønnsmessig utan noko form for tal eller vektorbasert oppsummering av ulike verdikriterium. Både generelle trekk ved delområdet og dei spesielle kvalitetane er tillagt vekt. Dei ulike kriteria er i stor grad basert på regionale og nasjonale verdiperspektiv. Dette er vidareført i verdivurderinga for delområda. Status for ein del av dei registerte områda kan vere endra etter at dei var dokumentert. Det kan vere verdiar knytt til naturmiljø i delområda utover det som er kjent eller som har kome fram gjennom innhenta informasjon om delområda i samband med dette prosjektet. 17

18 Tabell 2 Kriterium for verdsetting av enkeltobjekt, basert på modifisert utgåve av bla. verdsettingssystem for små kraftverk. (etter Gaarder 2003, NVE 2004) Kjelde Stor verdi Middels verdi Liten verdi Naturtypar (Kjelde: DNhandbok og St.meld 8 ( ). Vilt (Kjelde: DN handbok ) Ferskvatn (Kjelde: DN handbok ) Raudlista artar (Kjelde: DN-rapport ) Trua vegetasjonstypar (Kjelde: Fremstad & Moen 2001) Lovstatus (Kjelde: Ulike verneplanarbeid, særleg vassdragsvern) Geologi kvartærgeologi Store og/eller intakte område med naturtypar som er trua. Svært viktige viltområde - Små og/eller delvis intakte område med naturtypar som er trua - Større og/eller intakte område med naturtypar som er omsynskrevjande Viktige viltområde Sjå detaljert skildring i handboka. Prioriterte lokalitetar er: viktige bestandar av ferskvassfisk (som laks og storaure) lokalitetar som ikkje er påverka av utsett fisk lokalitetar med opprinneleg plante- og dyresamfunn Artar i kategoriane "direkte trua", "sårbar" eller "sjeldan", eller der det er grunn til å tru at slike finst. Store og/eller intakte område med vegetasjonstypar i kategoriane "akutt trua" og "sterkt trua" Område som er verna eller foreslått verna. Område av stor/nasjonal verdi - Artar i kategoriane "omsynskrevjande " eller "bør overvakast", eller der det er grunn til å tru slike finst - Artar som står på den regionale raudlista - Små og/eller delvis intakte område med vegetasjonstypar i kategoriane "akutt trua" og "sterkt trua" - Store og/eller intakte område med vegetasjonstypar i kategoriane "noko trua" og " omsynskrevjande " Område som er vurdert, men ikkje verna etter naturvernloven, og som har regional verdi - Lokale verneområde (Pbl.) Område av middels/ regional verdi - Små og/eller delvis intakte område med naturtypar som er omsynskrevjande - Andre registrerte naturområde/ naturtypar med ein viss (lokal) betydning for det biologiske mangfaldet Registrerte viltområde med ein viss (lokal) betydning Leveområde for artar som er uvanlege i lokal samanheng. Små og/eller delvis intakte område med vegetasjonstypar i kategorien "noko trua" og " omsynskrevjande " Område som er vurdert, men ikkje verna etter naturvernloven, og som er funne å ha berre lokal naturverdi Område av lokal verdi/registrerte geologiske område 18

19 2.3.3 Kulturmiljø og kulturminne Dette utgreiingstemaet fokuserar både på einskild objekt som gravrøyser eller verneverdige bygningar, og på samanheng mellom kulturobjekt og arealbruk i eit landskapsområde. Verdiar Kulturminneobjekt Kulturminne er definert slik i Lov om kulturminnar av 9. juni 1978, (pgf. 2): Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Oversikt over einskilde kulturobjekt er henta frå offentleg tilgjengelege registre (SEFRAK, registre over vedtaksfreda kulturminne, Askeladden, kommunale registreringar, skogbruksregistreringar etc) I tillegg er det gjennomgått temavise planar og registreringsprosjekt der kulturminne inngår. (t.d. registrering av verdfulle kulturlandskap, gjennomført av Høgskule i Sogn og Fjordane. Kulturmiljø Kulturmiljø er definert slik i Kulturminnelova: Med kulturmiljø menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng Kulturmiljøtemaet vil i ein viss grad kunne vere samanfallande med landskapstemaet. Eit tradisjonelt kulturmiljø, t.d. ei stølsgrend, vil vere eit viktig element i landskapsbiletet og utgjere ein større samanhengande struktur i landskapet. For å skilje mellom desse tema, er det difor her lagt større vekt på å skildre kulturbetinga faktorar som tidsdjupne og kontinuitet. Dv.s at området framstår som heilskapleg, intakte miljø der det er mogleg å lese ei historisk utvikling. Dette vil mellom anna ha stor pedagogisk verdi. Hendingar og kollektive minne Viktige delar av kulturarven som vedkjem landskapet er ikkje av materiell karakter, slik det og er nemnt i Kulturminnelova.. Dvs at det ikkje alltid er synlege spor i landskapet som avgjer om eit område har verdi som kulturminne. Ofte vil slike minne vere knytt til markerte hendingar av lokal eller nasjonal kjennskap. Eit døme kan vere området ved Nigardsbreen, der historia om bretunga som øydela fleire gardstun er vel kjent også ut over lokalsamfunnet. Kulturmiljø og friluftsliv Kulturarven har stor verdi for dei opplevingane vi får i samband med friluftsliv og rekreasjon. Opplevingspotensial knytt til kulturminne og kulturmiljø er difor viktig å ta omsyn til i vurderingane, sjølv dei historiske spora i seg sjølv ikkje har særskild verneverdi. Friluftsliv er i tillegg eit eige utgreiingstema som vert handsama av Småkraftprosjektet i Luster. Verdivurdering og evalueringskriterium For å tilpasse verdsettingsmetodikken av kulturminne og kulturmiljø til dei andre utgreiingstema, er det og her føreteke ei inndeling i tre verdiklassar. Det må understrekast at verdivurderinga i stor grad er føreteke ut frå kjende kjelder. Einskilde kulturminne vil i liten grad bli påverka på delområdenivå, så framt ei potensiell utbygging ikkje kjem i direkte inngrep med dei. Sidan det på dette nivået ikkje ligg føre konkrete utbyggingsplanar, vil det ikkje vere tenleg å knyte verdivurderingane opp til einskilde registrerte kulturminne. 19

20 I verdsettinga er det difor lagt størst vekt på verdien av heilskaplege kulturmiljø og i kva grad dei påverkar og pregar opplevinga av landskapsområdet. Stor tettleik og variasjon av førekomstar av faste kulturminne vil her bli vurdert i samanheng med kulturmiljøet. Verdi Vurderingskriteriar for landskapsområdet Høg verdi - Heilskaplege og verneverdige kulturmiljø av regional og nasjonal verdi og som i stor grad pregar landskapsområdet. - I området finn ein kulturmiljø med lang tidsdjupne og autentisitet - Kontinuiteten i kulturmiljø er utan visuelle brot og større inngrep - Området har høg variasjonsrikdom i førekomst av kulturminne - Kulturminne og kulturmiljø i området har høg opplevingsverdi - Kulturminna i området har høg symbolverdi regionalt og nasjonalt Middels verdi - Heilskaplege og verneverdige kulturmiljø av lokal verdi som i nokon grad pregar landskapsområdet - I området finn ein kulturmiljø som syner ein viss tidsdjupne og autentisitet - Kontinuitet i kulturmiljø er påverka av nokre, men ikkje vesentleg dominerande visuelle brot og inngrep - Området har noko variasjonsrikdom i førekomst av kulturminne - Kulturminne og kulturmiljø i området har opplevingsverdi - Kulturminna i området har lokal symbolverdi Liten verdi - I området finn ein ikkje heilskaplege og verneverdige kulturmiljø som pregar landskapsområdet - I området finn ein ikkje kulturmiljø med lang tidsdjupne - Kontinuitet i kulturhistoriske utvikling er i stor grad påverka av visuelle brot og større inngrep - Området har liten variasjonsrikdom i førekomst av kulturminne - Kulturminne og kulturmiljø i området har avgrensa opplevingsverdi - Kulturminna i området har liten symbolverdi 20

Landskapskartlegging av kysten i Sogn og Fjordane. Lars A. Uttakleiv. Aurland Naturverkstad AS

Landskapskartlegging av kysten i Sogn og Fjordane. Lars A. Uttakleiv. Aurland Naturverkstad AS Landskapskartlegging av kysten i Sogn og Fjordane. Lars A. Uttakleiv. Aurland Naturverkstad AS 1 Innhold 1. Føremål og avgrensing 2. Landskapet langs kysten av Sogn og Fjordane 3. Metode 4. Resultat og

Detaljer

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden

Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk for delområde Masfjorden Kraftverk eksisterande, planar og potensial Biologisk mangfald Sårbart høgfjell Utdrag kart frå fylkesdelplan små vasskraftverk

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Kartlegging av landskap i Breheimen - Mørkridsdalen

Kartlegging av landskap i Breheimen - Mørkridsdalen Kartlegging av landskap i Breheimen - Mørkridsdalen Tilleggsutgreiing Sognefjellet nord. Morten Clemetsen Rapport 11-2007 2 Tittel: Kartlegging av landskap i Breheimen - Mørkridsdalen Tilleggsutgreiing

Detaljer

Muggeteigen, Bermålsviki Overordna naturtilhøve

Muggeteigen, Bermålsviki Overordna naturtilhøve NOTAT Siri Bøthun Naturforvaltning Muggeteigen, Bermålsviki Overordna naturtilhøve Notat frå synfaring 21. nov. 2014, førehandskartlegging Siri Wølneberg Bøthun september 2013 NOTAT 26.11.2014 12.09.2013

Detaljer

Fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging Presentasjon for Fylkesutvalet

Fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging Presentasjon for Fylkesutvalet Fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging Presentasjon for Fylkesutvalet 28.10.2009 Mål og avgrensing Innhald Aktuelle problemstillingar Innspel og spørsmål (joar.helgheim@sfj.no el. Idar.sagen@sfj.no)

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for utleigehytter i Mjelkevika Ytre Matre, Kvinnherad kommune Prosjektnummer: B55011 Dato: 01.12.2016 Versjon Dato Skildring Utarbeidd av

Detaljer

Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker. Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker. Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Krav til kartlegging av biologisk mangfald i plansaker Tore Larsen Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Bakgrunnsmateriale LOV 2009-06-19 nr 100: Lov om forvaltning av naturens mangfold Ot.prp. Nr 52 (2008-2009)

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova Detaljregulering for Skare barnehage. Odda kommune 16. februar 2016

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova Detaljregulering for Skare barnehage. Odda kommune 16. februar 2016 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Detaljregulering for Skare barnehage Odda kommune 16. februar 2016 Tittel: Detaljregulering for Skare barnehage ar i høve til naturmanfaldlova 8-12 Naturmangfaldlovas

Detaljer

Vurderingar i høve til naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til naturmangfaldlova 8-12 Detaljreguleringsplan for Skjeljavik hyttefelt, Vikebygd Endring Vindafjord kommune ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Naturmangfaldlova sitt føremål er å ta vare

Detaljer

Upsete, Aurland kommune. Gnr/Bnr 49/79 m.fl

Upsete, Aurland kommune. Gnr/Bnr 49/79 m.fl Plan Vest Bergen Domkirkegaten 3 5017 Bergen Rapport Tema: Landskap Upsete, Aurland kommune Gnr/Bnr 49/79 m.fl Aurland kommune Landskapsanlyse, Gnr/Bnr 49/79 m. fl. Aurland kommune 16.09.2010 1 INNLEIING...

Detaljer

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk

Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Sjå adressatar Deres ref. Vår ref. Dato 12/3814-2 10.12.2012 Naustdal-Gjengedal landskapsvernområde avgjerd i sak om klage på avslag på søknad om dispensasjon for bygging av småkraftverk Vi viser til vedtak

Detaljer

Rapport 2007:02. Fiskeundersøking i Årsetelva, Ørsta kommune Miljøanalyser, rapport 2007:02 ISBN 978-82-92907-01-6

Rapport 2007:02. Fiskeundersøking i Årsetelva, Ørsta kommune Miljøanalyser, rapport 2007:02 ISBN 978-82-92907-01-6 miljøanalyser Rapport 2007:02, Ørsta kommune Miljøanalyser, rapport 2007:02 ISBN 978-82-92907-01-6 miljøanalyser R a p p o r t 2 0 0 7 : 0 2 Utførande institusjon: Miljøanalyser Leira 6590 Tustna Kontaktpersonar:

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan Fv. 7 Lussandberget aust Planprogram FORSLAG TIL PLANPROGRAM Region vest Ressursavdelinga Planseksjonen Dato: 2011-03-19 INNHALD 1 BAKGRUNN... 4 2 FØREMÅL MED PLANEN... 4 3 PLANOMRÅDE...

Detaljer

Regionale planer for villreinområdene

Regionale planer for villreinområdene Regionale planer for villreinområdene Landskapsanalyse som kunnskapsgrunnlag i regionalplan for Nordfjella Lillehammer 20.09.2011 Hanne Lykkja Siri Wølneberg Bøthun Trender i landskapsforvaltningen Fra

Detaljer

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen

Konsekvensvurdering. av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Konsekvensvurdering av nye potensielle utbyggingsområde i kommuneplanen, arealdelen Tilleggsvurderingar til 2. gongs høyring Balestrand den 19.11.2009 Innhald Konsekvensutgreiing for utbyggingsområde..

Detaljer

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama.

Breheimen nasjonalparkstyre hadde møte 3.6.2014. I møte vart søknaden handsama. BREHEIMEN NASJONALPARKSTYRE Strynefjellet landskapsverneområde Mysubytta landskapsvernområde Høydalen landskapsvernområde Mørkridsdalen landskapsvernområde Vigdalen landskapsvernområde Høyrokampen naturreservat

Detaljer

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune

Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Miljødirektoratet v/fylkesmannen i Nordland fmnopost@fylkesmannen.no 24. mai 2016 Klage Løyve til bruk av lutzgran på eigedomen gnr. 13, bnr. 1 i Lødingen kommune Vi viser til vedtak i sak 2016/2718 den

Detaljer

NATURVERNFORBUNDET I SOGN OG FJORDANE

NATURVERNFORBUNDET I SOGN OG FJORDANE NVE, Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Dykkar dato: 12.01.2015. Vår dato: 18/4.2015 FLEIRE SØKJARAR- SØKNADER OM LØYVE TIL Å BYGGJE 7 SMÅKRAFTVERK I AURLAND,VIK, HØYANGER OG BALESTRAND KOMMUNAR Merknad

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for Løebakken, Skånevik sentrum del av gnr. 136, bnr. 13 og 24 Stad: Etne kommune Dato: 12. mai 2015 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Detaljer

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Møteinnkalling Nærøyfjorden verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Aurland Fjordsenter, e-post Dato: 20.03.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylksmannen.no.

Detaljer

Erfaringar frå arbeidet med forvaltingsplan for Reinheimen

Erfaringar frå arbeidet med forvaltingsplan for Reinheimen Erfaringar frå arbeidet med forvaltingsplan for Reinheimen Reinheimen verneverdiar og bruk Verneplanprosess Forvaltingsplan I Forvaltingsplan II Oppsummering Kristiansand 23.11.12 Trond Stensby Reinheimen

Detaljer

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen

Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Kommunplan Vik Kommune 2013-24. Arealdelen Vedlegg 6.1 Konsekvensutgreiing. Utdrag for område A14 og A15 (G17 og G18 på plankart) Utført av: Aurland Naturverkstad AS v/ Christoffer Knagenhjelm, Knut Frode

Detaljer

Arbeidsverkstad fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging

Arbeidsverkstad fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging Arbeidsverkstad fylkesdelplan med tema knytt til vasskraftutbygging Gruppe 3 og 4 Landskap reiseliv og friluftsliv: Spørsmål til vurdering: A. Skal fylkesdelplanen peike ut område der det ved handsaming

Detaljer

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA

OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA OVERORDNA STRATEGI FOR HJORTEFORVALTINGA I BALESTRAND 2011-2013 Ei nasjonal omlegging av forvaltning av vilt- og fiskeressursane har pågått dei siste åra. Den langsiktige målsettinga er at innan 2006 skal

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Plannamn: Detaljregulering for Solnes, gnr. 138 bnr. 8, 15, 23 m.fl. Nedre Vats Prosjektnummer: B55229 Dato: 12.09.2017 Naturmangfaldlovas føremål er å ta vare på naturens

Detaljer

Vurdering av verknader skal gjerast på grunnlag av løysingar vist i reguleringsplan for tiltaket.

Vurdering av verknader skal gjerast på grunnlag av løysingar vist i reguleringsplan for tiltaket. 4 Planprogram Planprogrammet legg til grunn at planarbeidet og KU vert gjennomført for alternativ IVa. Det skal like vel i planen gjerast greie for andre alternativ som er vurderte og på kva grunnlag dei

Detaljer

Stranda kommune Næring og teknisk

Stranda kommune Næring og teknisk Stranda kommune Næring og teknisk Saksbehandlar: Asle Johan Bergseth Konnerth Rovvilt i region 6 Postboks 2600 7734 STEINKJER Vår ref.: 16/1057-3 Dykkar ref.: Arkiv: K2 - K47 Dato: 21.09.2017 Høyringsuttale

Detaljer

LANDSKAP VESTLIA. Konsekvenser for landskap ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014

LANDSKAP VESTLIA. Konsekvenser for landskap ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 LANDSKAP VESTLIA Konsekvenser for landskap ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 LANDSKAPSANALYSE VESTLIA Hol kommune 1 SAMANDRAG... 2 2 INNLEIING... 3 3 LANDSKAPSKARAKTER...

Detaljer

Kraftverk i Valldalen

Kraftverk i Valldalen Småkraft AS er et produksjonsselskap som vart etablert i 2002. Fem selskap i Statkraftalliansen eig Småkraft: Skagerak Energi, Trondheim Energiverk, Agder Energi, BKK og Statkraft. Målet til Småkraft er

Detaljer

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant

Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Prosjekt Småkraft i Hordaland refleksjoner i etterkant Av Anders Stub og Ottar Haugen Anders Stub og Ottar Haugen er begge prosjektleiarar og rådgjevarar på Landbruks avdelinga hjå Fylkesmannen i Hordaland.

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Førde, 23.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Rørvika kraftverk i Askvoll kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12

Vurderingar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Detaljreguleringsplan for Vangsnes ar i høve til Naturmangfaldlova 8-12 Sauda kommune 01. mars 2016 Naturmangfaldlovas føremål er å ta vare på naturens biologiske, landskapslege og geologiske mangfald

Detaljer

Fråsegn til konsekvensutgreiing for eksportløysingar for olje og gass frå feltet Johan Sverdrup i Nordsjøen

Fråsegn til konsekvensutgreiing for eksportløysingar for olje og gass frå feltet Johan Sverdrup i Nordsjøen Sakshandsamar, innvalstelefon Julie Marie Andersen, 5557 2355355 Vår dato 22.12.2014 Dykkar dato 22.09.2014 Vår referanse 2014/2391 421.1 Dykkar referanse Statoil ASA 4035 STAVANGER Fråsegn til konsekvensutgreiing

Detaljer

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule

Ny strandsonerettleiar for Hordaland. Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Ny strandsonerettleiar for Hordaland Plannettverk 30. mai 2013 Eva Katrine Ritland Taule Regional strandsonerettleiar Innhald: * Nasjonale og regionale premissar *Strandsoneverdiar *Metodikk funksjonell

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteprotokoll. Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Utval: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre - arbeidsutvalet (AU) Møtestad: E-postmøte Dato: 30.04.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Funksjon Ivar Kvalen Leiar Sven Flo Nestleiar

Detaljer

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER

KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Indre Sogn Vassområde Gaupne 31.01.2014 Aurland kommune v/ Bjørn Sture Rosenvold 5745 Aurland KARTLEGGING AV MILJØPROBLEM I REGULERTE ELVAR I LUSTER Me har fått opplyst at miljøproblem knytt til vassdragsutbygging

Detaljer

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune.

Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Førde, 24.02.2015 NVE Konsesjonsavdelinga Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Høyringsfråsegn: Søknad om løyve til bygging av Marka kraftverk i Førde kommune. Vi viser til NVE sitt høyringsbrev av 19.11.2014

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Kulturhistoriske registreringar

Kulturhistoriske registreringar Kulturhistoriske registreringar Kultur og idrettsavdelinga, seksjon for kulturminnevern og museum Kulturminneregistreringar på Vetlebotn Gnr 272 og 275 Myrkdalen Voss kommune Rapport 7 2004 Rapport om

Detaljer

FV. 551 FUREBERGFOSSEN BRU NATURMILJØ OG VANNMILJØ

FV. 551 FUREBERGFOSSEN BRU NATURMILJØ OG VANNMILJØ Dokument type Rapport Dato 2013-11-06 O ppdragsnummer Rambøll 1131492 FV. 551 FUREBERGFOSSEN BRU NATURMILJØ OG VANNMILJØ FV. 551 FUREBERGFOSSEN BRU NATURMILJØ OG VANNMILJØ Dato 6. november 2013 U tført

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32

Saksframlegg. Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Saksframlegg Sakshandsamar: Einar Nedrelo Arkiv: MTR 21/48 Arkivsaksnr.: 08/1762-32 Christian Frøyd - Søknad om oppføring av ny garasje og fasadeendring, gbnr. 21/48 -Ny handsaming. * Tilråding: Forvaltningsutvalet

Detaljer

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD

SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD LINDÅS KOMMUNE KVERNHUSMYRANE 20 5914 ISDALSTØ Bergen, 6. juli 2015 SØKNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID FOR DEL AV GNR. 24 BNR. 4 JYDALEN, FAMMESTAD På vegne av Anders Myking Fammestad, søker as i samarbeid

Detaljer

BREMANGER KOMMUNE Sakspapir

BREMANGER KOMMUNE Sakspapir BREMANGER KOMMUNE Sakspapir Styre, råd, utval Behandlingsdato Saksnr. Sakshands. Formannskapet 27.08.2015 069/15 IH Avgjerd av: Saksansv.: Inger Hilde Arkiv: K2-S11, K3-&13 Arkivsaknr.: 15/1236 Sigdestad

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Norges vassdrags- og energidirektorat Region Øst Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 0301 OSLO Melding om vedtak Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2007/320/8/ Tor

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

FRÅSEGN STOKKELVA KRAFTVERK I HALSA KOMMUNE

FRÅSEGN STOKKELVA KRAFTVERK I HALSA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 2. september 2013 NVE FRÅSEGN STOKKELVA KRAFTVERK I HALSA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs mesteparten av den planlagde utbyggingsstrekninga 24.8.2013. Vi har ei klart anna oppfatning

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

VEDLEGG 4. Grøno kraftverk (konsesjonssøknaden s. 18):

VEDLEGG 4. Grøno kraftverk (konsesjonssøknaden s. 18): a) VEDLEGG 4 Figur 1. Oversikt over dei fem planlagde utbyggingane i Valldalen. Lysegrøn line syner grensa for Hardangervidda nasjonalpark. (Kjelde: Søknad om konsesjon for Holdøla kraftverk, Småkraft

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE

NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE NOEN VIKTIGE INFORMASJONER OM NORGE Noreg er eit land i Nord-Europa. Noreg er eit nordisk land. Noreg, Danmark, Sverige, Finland og Island vert kalla dei nordiske landa. Noreg, Danmark og Sverige har òg

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER

UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER UTFYLLANDE PLANFØRESEGNER OG RETNINGSLINER 1.0 GENERELLE FØRESEGNER ( 20-4, 2. ledd) Kommunedelplanen har rettsverknad på den måten at grunneigar ikkje kan bruke eller byggje på sin eigedom på anna måte

Detaljer

Granvin herad. Planprogram. Detaljreguleringsplan Skielva, PlanID

Granvin herad. Planprogram. Detaljreguleringsplan Skielva, PlanID Granvin herad Planprogram Detaljreguleringsplan Skielva, PlanID 12342014001 Granvin herad, teknisk etat 29.01.2014 Innhold Innleiing... 2 Bakgrunn... 2 Føremål... 2 Planområde... 2 Planprosess... 3 Organisering

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: Nasjonalparkstyret for Jotunheimen og Utladalen E-postbehandling av hastesak. Ber om rask tilbakemelding per e-post. Magnus Snøtun Side1

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

«Lause kulturminner i nasjonalparkane»

«Lause kulturminner i nasjonalparkane» «Lause kulturminner i nasjonalparkane» - Verneforskrifter - Forvaltningsplaner - Naturmangfaldlova - Sakshandsaming Nasjonalparkforvaltere Kristine Sørlie, Reinheimen & Carl S. Bjurstedt, Dovrefjell Nasjonalparkstyra

Detaljer

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning

Regulering av laksefiske i vassdrag og sjø i Sogn og Fjordane 2011 Innspel til Direktoratet for naturforvaltning Sakshandsamar: Martine Bjørnhaug Vår dato Vår referanse Telefon: 57655151 29.11.2010 2010/2186-443.2 E-post: mab@fmsf.no Dykkar dato Dykkar referanse Direktoratet for naturforvaltning Postboks 5672 Sluppen

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for kulturminne Framlegg til offentleg ettersyn

Planprogram for kommunedelplan for kulturminne Framlegg til offentleg ettersyn Planprogram for kommunedelplan for kulturminne 2015-2027 Framlegg til offentleg ettersyn Vedteke: Saks nr: 14/1065 Dato: 10.06.2014 Innhald 1. Innleiing... 2 2. Bakgrunn for planarbeidet... 2 3. Mål for

Detaljer

Referanse Saksbehandlar Direkte telefonnr. Dato 12/567 - JP 13/6412 FVR

Referanse Saksbehandlar Direkte telefonnr. Dato 12/567 - JP 13/6412 FVR GULEN KOMMUNE Plan, landbruk og teknisk Internt notat Til: Frank van den Ring Plankonsulent Melding til Hovudutval for Plan og Utvikling Melding til Formannskapet Referanse Saksbehandlar Direkte telefonnr.

Detaljer

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune

Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Asbjørn Rune Aa Holteigvegen 19 6854 Kaupanger Tlf.45244907 Skredfarevurdering for Hanekam hyttefelt, Vik kommune Rapport Juni 2015 Utgitt dato: 30.06..2015 Utarbeidd: Asbjørn Rune Aa Kontrollert: Eivind

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 020/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 020/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 020/15 Formannskapet 11.03.2015 018/15 Kommunestyret 19.03.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 15/25-15/2343 K2 - S11, K3 - &13 Magnhild Aspevik

Detaljer

3)Q. Ti1N V E Pb.5091 Maj Oslo. Dyk. ref. Inger Staubo

3)Q. Ti1N V E Pb.5091 Maj Oslo. Dyk. ref. Inger Staubo 3)Q Ti1N V E Pb.5091 Maj 0301 Oslo Dyk. ref. Inger Staubo Vedlagde høyringsuttale vedk. Øyane Kraftverk og Illvatnet pumpekraftverk vart forlagt men høyrer og til fråsegn av 29.oktober d.å sendt frå advokat

Detaljer

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane

Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Vedlegg V. Produksjon av oppdrettsfisk i Hordaland og Sogn og Fjordane Østein Skaala, Havforskningsinstituttet Det føreligg svært mykje data om produksjon, forkvotar, antal lokalitetar og konsesjonar i

Detaljer

R A P P O R Vassdekt areal og vassføring i Jølstra Grunnlag for konsekvensutgreiingane

R A P P O R Vassdekt areal og vassføring i Jølstra Grunnlag for konsekvensutgreiingane Jølstra kraftverk, Jølster kommune, Sogn og Fjordane fylke R A P P O R Vassdekt areal og vassføring i Jølstra Grunnlag for konsekvensutgreiingane T Rådgivende Biologer AS 1807 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS

Detaljer

KOMMUNEPLAN

KOMMUNEPLAN LEIKANGER KOMMUNE KOMMUNEPLAN 2008 2016 - KOMMUNEDELPLAN LEIKANGER - VEDLEGG 2 KJERNEOMRÅDE LANDBRUK Jordbrukssjef Jens Øyrehagen, 2008 Innhald Innhald... 1 Kjerneområde landbruk... 2 Kriterium for utveljing

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE

KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE KOMMUNEDELPLAN FOR VÅGSLID, VINJE KOMMUNE. UTTALE ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L10 2012/722 Jørn Trygve Haug UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 13/22 Arbeidsutvalet i villreinnemnda 28.08.2013

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Marin verneplan i Sognefjorden. v/ seniorrådgjevar Tom Dybwad Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Marin verneplan i Sognefjorden. v/ seniorrådgjevar Tom Dybwad Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Marin verneplan i Sognefjorden v/ seniorrådgjevar Tom Dybwad Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Nasjonal marin verneplan 2001: oppretting av rådgivande utval som skulle kome med framlegg om kva for område

Detaljer

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN?

TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? TRENG DU VAREOPPTELJING I SKOGEN DIN? Du kan no få oversyn over kva for ressursar og verdiar du har i skogen din. Okt-13 Kva er ein skogbruksplan? Ein skogbruksplan inneheld areal-, miljø- og ressursoversikt

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for kulturminne

Planprogram for kommunedelplan for kulturminne Planprogram for kommunedelplan for kulturminne 2015-2027 Vedteke: 18.10.2014 i F-sak 163/14 Saks nr: 14/1065 Dato: 17.10.2014 Innhald 1. Innleiing... 2 2. Bakgrunn for planarbeidet... 2 3. Mål for planarbeidet...

Detaljer

Naturmangfaldlova i Førde kommune Kvar var vi og kor er vi i dag. Føredragshaldar: Oddbjørn Sellevoll Dato:

Naturmangfaldlova i Førde kommune Kvar var vi og kor er vi i dag. Føredragshaldar: Oddbjørn Sellevoll Dato: Naturmangfaldlova i Førde kommune Kvar var vi og kor er vi i dag Føredragshaldar: Oddbjørn Sellevoll Dato: 02.11.2016 Byggesak og arealforvaltning Plan, byggesak, landbruk, oppmåling, og gis Ei eining

Detaljer

Regional plan for vindkraft høyringssvar

Regional plan for vindkraft høyringssvar Regional plan for vindkraft høyringssvar Dokumentet inneheld tre hovuddelar. Ein del er utgreiingar for ulike fagtema og ein del gjer greie for konfliktsituasjonen i delområde av fylket. Den tredje delen

Detaljer

Melding om oppstart av frivillig skogvern på Skarvatun i Kvinnherad

Melding om oppstart av frivillig skogvern på Skarvatun i Kvinnherad Sakshandsamar, innvalstelefon Magnus Johan Steinsvåg, 5557 2325 Vår dato 23.03.2015 Dykkar dato Vår referanse 2010/48811 432.0 Dykkar referanse Sjå adresseliste Melding om oppstart av frivillig skogvern

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Bykle kommune -Bykle ser langt. Planprogram for kulturminneplan

Bykle kommune -Bykle ser langt. Planprogram for kulturminneplan Bykle kommune -Bykle ser langt Planprogram for kulturminneplan 2016-2026 Høyringsutkast med frist for innspel 20.11.2015 1 Innhald: 1. Innleiing 2. Bakgrunn for kulturminneplanen 3. Føringar, rammer og

Detaljer

Saman for framtida (Ref #1308123944304)

Saman for framtida (Ref #1308123944304) Saman for framtida (Ref #1308123944304) Søknadssum: 400000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Sogn og Fjordane fylkesbibliotek / 974570971 Postboks 144 6800

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ

3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ 15 3.3 Oversikt over ulike hovudalternativ Alternativ 0 (Bømlopakken) Ekornsæter Vegutbetringar spesifisert i Bømlopakken: Utbetring av dagens vegar på strekningar med dårleg standard på : - 3,0 km - Ekornsæter

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY

RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE (ROS-analyse) FOR FURULY Aurland kommune, desember 2014 1 Innhold Innleiing... 2 Analyse... 3 Radon:... 5 Naturmangfaldlova (NML) - vurdering... 5 Innleiing 20.01.2014 gjorde

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

LUSTER ENERGIVERK AS: SAMLA VURDERING AV SMÅKRAFTVERK I FJÆRLAND, SOGNDAL KOMMUNE

LUSTER ENERGIVERK AS: SAMLA VURDERING AV SMÅKRAFTVERK I FJÆRLAND, SOGNDAL KOMMUNE LUSTER ENERGIVERK AS: SAMLA VURDERING AV SMÅKRAFTVERK I FJÆRLAND, SOGNDAL KOMMUNE 2006 Samandrag Samla vurdering av småkraftverk i Fjærland SAMANDRAG Noreg aukar stadig behovet for kraft og prisane på

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0

Oppdragsnr.: Dokument nr.: 1 Modellar for organisering av vidaregåande opplæring Revisjon: 0 Samandrag Norconsult har på oppdrag frå Sogn og Fjordane fylkeskommune vurdert dagens modell for organisering av vidaregåande opplæring, og utarbeida framlegg av tre anbefalte modellar for framtidig organisering.

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL)

SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) SPESIELLE MILJØTILTAK I LANDBRUKET (SMIL) Strategi for Klepp kommune 2015-2018 Foto: Svein Oftedal Innleiing Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL-midler) har som føremål å ta vare på naturog

Detaljer

Naturmangfald og miljøomsyn i skogbruket

Naturmangfald og miljøomsyn i skogbruket Naturmangfald og miljøomsyn i skogbruket Magnus Johan Steinsvåg Alle foto M.J.S. Miljøvern og klimaavdelinga 1 Føredraget o Biologisk mangfald og det store biletet o Raudlista 2015 Relevant for skogbruket?

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige

2/12 Søknad om motorferdsel på og vedlikehald av vegar i Traudalen Rygg og Grov sameige STYRET FOR NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE Håkon Myrvang Ola Tarjei Kroken Oddmund Klakegg SAKSBEHANDLAR: ALF ERIK RØYRVIK ARKIVKODE: 2012/3162-432.2 DATO: 11.07.2012 NAUSTDAL-GJENGEDAL LANDSKAPSVERNOMRÅDE

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom. Dato: 13.09.2012.

Møteinnkalling. Breheimen nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom. Dato: 13.09.2012. 1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Breheimen nasjonalparkstyre Fossberg Hotell, Fossbergom, Lom Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 97737221. Vararepresentanter

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014. Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013

Bestandsplan for VILLREIN. Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014. Vedtatt av. Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013 Bestandsplan for VILLREIN i Ottadalen villreinområde 2012 2013-2014 Vedtatt av Ottadalen villreinutvalg, 27.04.2013 og Villreinnemnda for Ottadalen, 27.04.2013 1 Bakgrunn for planen Hjorteviltforskriften

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Magne Svåi Arkiv: 130 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/1884

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jan Magne Svåi Arkiv: 130 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/1884 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jan Magne Svåi Arkiv: 130 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/1884 Regional transportplan Sogn og Fjordane 2014-2023 Funksjonsinndeling av fylkesvegnettet Rådmannen si tilråding: Luster

Detaljer