Erfaringar frå arbeidet med forvaltingsplan for Reinheimen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringar frå arbeidet med forvaltingsplan for Reinheimen"

Transkript

1 Erfaringar frå arbeidet med forvaltingsplan for Reinheimen Reinheimen verneverdiar og bruk Verneplanprosess Forvaltingsplan I Forvaltingsplan II Oppsummering Kristiansand Trond Stensby

2 Reinheimen Verneområde\Kommune Norddal Rauma Lesja Skjåk Lom Vågå Sum Privat areal (km 2 /(%)) Reinheimen NP 236,95 375,42 735,32 420,62 178,43 27, ,38 984,64 (49,9) Tafjorden Reindalen LVO 73, ,87 73,26 (99,3) Trollstigen LVO 84,77 60, ,51 82,08 (56,4) Romsdalen LVO 3,24 132, ,86 117,12 (86,2) Lordalen LVO , ,39 0 Finndalen LVO ,59 2,89 34,48 0 Brettingsmoen naturreservat ,75 0 5,75 0 Ottadalen LVO ,6 70,11 26,71 223,42 154,89 (69,3) Sum 398,83 568,78 756,71 547,22 285,88 57, ,66 - % av verneområda 15,30 21,80 28,9 20,90 10,90 2, Privat areal (km 2 (%)) 200,76 (50,3) 401,61 (70,6) 211,37 (27,9) 547,22 (100) 23,27 (8,3) 27,70 (48,3) ,93 (54)

3 Verneføremål (nasjonalparken) Stort, samanhengande og villmarksprega fjellområde Høgfjellsøkosystem med eit eigenarta og variert biologisk mangfald Sentrale leveområde til villreinstammen i Ottadalen nord Viktig referanseområde for forsking med ein aust-vest gradient med stor variasjonsbreidde i høve til geologi, klima, vegetasjon og topografi Landskapsformer og særprega geologiske førekomstar Vassdragsnaturen i området Verne om kulturminne Ålmenta skal ha tilgang til naturoppleving gjennom utøving av tradisjonelt og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging.

4 Bruken Jakt, fangst, fiske Periode med tamreindrift ca 1840 og fram til 1964 Villreinutvalet for Ottadalen frå 1965 Sætring Lausbeite småfe og storfe Aktive gardsbruk Skogbruk Ålesund og Sunnmøre Turistforening Tafjordfjella (ca 100 år) Friluftsliv Veg, jernbane, vassdragsreguleringar, masseuttak Forsking Lokal identitet

5 Verneplanprosess Reinheimen føreslege verna allereie 1975 NOU 1986:13 St. meld. 62 ( ) Kontaktutvalet for Reinheimen (KUR) 1991 Kommunar, grunneigarar, rettshavarar Ivareta og samordne interessene i verneplanprosessen Senter for bygdeutvikling brukarrapport. Oppstart verneplanprosess 1996 Kommunevise brukar-rapportar (finansiert av fylkesmannen)

6 Verneplanprosess Verneplanen på høyring i 2004, 2 alternativ: Nasjonalpark + landskapsvern Landskapsvern Kommunane vart utfordra av fylkesmannen på å lage utkast til forvaltingsplan. Kompakt prosess 3 månader ca. 30 møte med berørte partar Utkast til forvaltingsplan på høyring saman med verneplanen fyrste gong med ei slik samordning. Lokal forvaltingsmodell utgreidd av NINA kom i tillegg til fire forsøksområde.

7 Forvaltingsplan I Drog nytte av at berørte partar allereie hadde eit engasjement ift. verneplanprosessen. Fekk mange gode innspel Kom i skuggen av verneplanen i høyringa ikkje mange uttaler til forslaget til forvaltingsplan. Forvaltingsplanar for alle delområda. Prosjektleiar skreiv for nasjonalparken + nokre landskapsvernområde Nokre kommunar hadde eigne delprosjekt på enkelte landskapsvernområde

8 Forvaltingsplan I Planen vart i hovudsak tematisk oppbygd Bruken av fleire forfattarar gjorde planen sprikande i form og innhald mindre eigna som grunnlag for å vurdere enkeltsaker Retningslinene vart for generelle og i liten grad forankra i verneforskriften. Prosessen hadde likevel fått opp dei viktigaste problemstillingane.

9 Forvaltingsplan II Vernevedtaket kom : Nasjonalpark 6 landskapsvernområde 1 naturreservat Fylkesmannen forvaltingsstyresmakt fyrste året Kommunal forvalting frå Samarbeidsavtale mellom kommunane om «nye» KUR eit vilkår for delegering av forvaltingsmynde: samordnande organ ansvar for revidering av forvaltingsplanen KUR med eigen nasjonalparkforvaltar Administrativ faggruppe - inkl. prosjektleiar på forvaltingsplan

10 Forvaltingsplan II Før revidering tok KUR eit møte med DN: Treft godt på «policy» Behov for å gjere noko med strukturen i planen Ny struktur planen vart mykje omarbeidd: Tre felles innleiande kapittel Innleiing Omtale av verneverdiar Bruken av verneområda Eigne kapittel for kvart verneområde med retningsliner for forvalting ordna etter oppbygging i verneforskriften Eit felles avsluttande kapittel om Forvalting Oppsyn Informasjon

11 Forvaltingsplan II Ny høyringsrunde hausten 2008 m. opne møte i kvar kommune Ca. 50 uttaler til planforslaget. Planen vart behandla av KUR i to trinn: Trinn 1, møte : Høyringsinnspel av politisk karakter vart drøfta og Trinn 2, møte : Alle innspela var innarbeidd i planen, vart sluttbehandla. Oversendt til DN som i brev godkjende planen men med vilkår. Sluttføring administrativ dialog med DN

12 Oppsummering Lang erfaring med felles forvalting av villreinområdet Stor grad av konsensus om bruken av området Lokal forvaltingsmodell gav lågare konfliktnivå Eigarskapet til planen lokalt forankra Fokus på forvalting liten grad av omkamp om vernet. Viktig og nyttig med god dialog med DN

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde

Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Fylkesdelplan for inngrepsfrie naturområde Møre og Romsdal Fylkeskommune Framsidefoto: Utsikt frå Slogen over Langesæterdalen. Foto Gunnar Wangen. Baksidefoto: Frå Molladalen, Sunnmørsalpane. Foto Gunnar

Detaljer

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas 4 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen Børre K. Dervo Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar.

Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Gratisprinsippet i grunnskulen kollektive løysingar mot individuelle rettar. Kva for utfordringar opplever rektor når foreldre ønskjer å gjennomføre prosjekt utanfor skulen si økonomiske ramme? Asbjørn

Detaljer

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009. "Der alle skulle tru at nokon kunne bu

STORD KOMMUNE. Rapport. Prosjekt  Modell for bustadbygging Stord oktober 2009. Der alle skulle tru at nokon kunne bu STORD KOMMUNE Rapport Prosjekt " Modell for bustadbygging" Stord oktober 2009 "Der alle skulle tru at nokon kunne bu I 7 Bakgrunn Stord kommune søkte 10.10.08 om kompetansemidlar frå Husbanken Region Vest

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen!

Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk kome hit for å snakke til dykk på denne spennande konferansen! Side 1 av 10 Arr: Vestlandsk vidsyn Dato: Voss Sted: 26.oktober Utkast pr: 14.11.2011 10:56 Kontroller mot framføring Politikk og rammevilkår for nyskaping i kommunar og lokalsamfunn Takk for at eg fekk

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Kirkeg. 76 2626 Lillehammer -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Statssekretæren Oppland fylkeskommune Kirkeg. 76 2626 Lillehammer Dykkar ref Vår ref Dato 13/542-20 04.07. 2013 Statsbudsjettet 2013 - Kap. 551, post

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

Cairngorm National Park i Skottland

Cairngorm National Park i Skottland Studietur 1-5.september: Cairngorm National Park i Skottland Jostedalsbreen nasjonalparkstyre arbeider med revisjon av forvaltningsplanen for nasjonalparken. I den samanhengen ynskte dei å besøke ein annan

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling?

Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? Notat nr. 9/2007 Jørgen Amdam, Johan Barstad, Finn Ove Båtevik og Geir Tangen Plansatsinga i Møre og Romsdal fylke Frå forvaltning til utvikling? 2007 VOLDA Prosjekttittel Prosjektansvarleg Prosjektleiar

Detaljer

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3)

«Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) Kvinge, L. M. Ek, C.E., Olsen Bøe, T., Kolnes, M., Hundseid, E. & Vikse, I. «Hjartetrimmen» Frå spesialisthelseteneste til kommune Helsetorgmodellen-rapport (2013/3) 1 Helsetorgmodellen rapport (2013/3)

Detaljer

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR

FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR FRÅ FØRSKULELÆRAR TIL BARNEHAGELÆRAR Den nye barnehagelærarutdanninga Mulegheiter og utfordringar Rapport frå Følgjegruppa til Kunnskapsdepartementet RAPPORT NR.1 2014 0 Forord Denne rapporten er den første

Detaljer

Fem nye småkraftverk i Fjærland / ny kraftlinje frå Fjærland til Grindsdalen

Fem nye småkraftverk i Fjærland / ny kraftlinje frå Fjærland til Grindsdalen Småkraft AS er eit produksjonsselskap som vart etablert i 2002. Fem selskap i Statkraftalliansen eig Småkraft: Skagerak Energi, Trondheim Energiverk, Agder Energi, BKK og Statkraft. Målet til Småkraft

Detaljer

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing

Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Evaluering av Senter for yrkesrettleiing Nr. 12-12 AUD-rappor t Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon (AUD) http://www.hordaland.no/aud Tittel: «Evaluering av Senter for

Detaljer

FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP

FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP FORHOLDET MELLOM DRIFTSSTYRE OG LOKALT EIGARSKAP Dette er eit viktig spørsmål for mange av dei konsoliderte musea, og det er bra det blir sett på dagsorden. Det er ei problemstilling som i all hovudsak

Detaljer

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no

trategisk plan for pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no trategisk plan for edagogisk Strategisk plan bruk for av IKT pedagogisk bruk av IKT 2010-2012 2010 2012 26.mars 2010 Høyringsdokument www.sfj.no Innhaldsliste Strategisk plan for pedagogisk bruk av IKT

Detaljer

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring

Når starten er god. En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Når starten er god En artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring Copyright C 2007 Utdanningsdirektoratet Layout: Wallace Design Ill.: Brian

Detaljer

Transport og klima i Møre og Romsdal fylke Lage Lyche Samferdselsavdelinga

Transport og klima i Møre og Romsdal fylke Lage Lyche Samferdselsavdelinga Transport og klima i Møre og Romsdal fylke Lage Lyche Samferdselsavdelinga 1 Samferdselsavdelinga 8 Ansvaret for kollektivtransporttilbodet i fylket, både på sjø og land inneverande år blir det brukt 350

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer