AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Reidun Grodås, Mette Thorne Lothe.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Reidun Grodås, Mette Thorne Lothe."

Transkript

1 AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET Sak nr 2011/494 Dato: Utvalget: Saksleder Ellen Strømodden, Reidun Grodås, Mette Thorne Lothe. Klager: A Prosessfullmektig: Advokat Anja Ankerud Innklaget: B Eiendom: X, 1440 Drøbak Sammendrag Saken gjaldt opprinnelig utleierens krav om heving/oppsigelse og betaling av full husleie med henvisning til at leieren ikke hadde oppfylt arbeidsplikten som var vilkår for å få halv husleie, og fordi leieren uansett i lange perioder ikke hadde betalt noe husleie. Da leieren flyttet, ble saken redusert til kravet om betaling av full husleie. Leieren bestred utleierens krav, med henvisning til at han ikke hadde misligholdt kontrakten og at han hadde betalt kontant til utleiers fullmektig. Leieren ga opplysninger om noen arbeider og fremla materialkvitteringer for under kr 4 000,-. Og ingen kvitteringer for husleiebetaling. Utleieren fremla en takst/tilstandsrapport som viste at huset bar preg av store etterslep på vedlikehold. Da leieren hadde nektet å betale utleiers krav og ikke hadde advokathjelp, drøftet utvalget foreldelse som annet grunnlag for betalingsnekt. Ca 2/5 av kravet ble funnet bortfalt som foreldet. Resten av kravet fikk utleier medhold i. Saksgang Klage av ble mottatt av Husleietvistutvalget den Ved Husleietvistutvalgets brev av ble klagen forkynt for innklagede Tilsvar av ble etter purring ved brev av mottatt Klageren ønsket ikke å ta i mot tilbudet om mekling. Saken avgjøres derfor uten mekling etter Forskrift om husleietvistutvalget, Oslo, Akershus, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag (HTU-forskriften) 8 på grunnlag av saksdokumentene. Partene fikk frist til med å inngi eventuelle ytterligere opplysninger og dokumentasjon. Saksleder ba om uttalelse blant annet om foreldelsesspørsmålet innen Det ble gitt fristutsettelse til Det innkom ikke noe svar fra partene. Leieavtalen Leiekontrakt ble inngått mellom klageren som utleier og innklagede som leier og gjaldt en umøblert syvroms bolig på ca. 225 m2 med garasje. Det er opplyst at boligen er utleiers vanlige bolig, og at leieren derfor har dårligere vern enn vanlig etter husleieloven, blant annet ved oppsigelse. Kontrakten startet og løp til opphør I leietiden gjaldt det en gjensidig oppsigelsesadgang med to måneders varsel til opphør ved utløpet av en måned. Leien var kr ,- per måned til forfall forskuddsvis den 15. hver måned. Depositumet var kr ,-. Partene inngikk en udatert tilleggsavtale til leiekontrakten. Av denne fremgår det blant annet at husleien er satt til kr ,- per måned, men at da huset har behov for betydelig renovasjon har partene blitt enige om at leiesummen per måned er kr 5 000,- og 35 arbeidstimer. Utleier besørger alt materiell som er nødvendig, prioriteringer av arbeid avtales med utleier eller fullmektig, og dette gjelder frem til huset er i god og avtalt stand. Timer og utført arbeid skal føres av leieren. Kommunale avgifter for renovasjon, vann, kloakk skulle faktureres av huseier til leieren. 1

2 Prosessuelt Ved tidspunktet da klage ble levert til Husleietvistutvalget, gjaldt saken krav om heving, subsidiært gyldigheten av oppsigelse, og det ble i tillegg fremsatt krav om erstatning. Utleier opplyser ved e-post av til Husleietvistutvalget at innklagede leier har flyttet. Videre fremlegges en besiktigelsesrapport som skal vise at leieren ikke har overholdt avtalen som skulle begrunne lavere husleie, slik at leieren skulle betalt kr ,- per måned. Utleieren har imidlertid ikke uttrykkelig justert sin påstand. Da leieren har flyttet, anses utleier ikke lenger å ha rettslig interesse i å få avgjort spørsmålet om heving/oppsigelse, og Husleietvistutvalget legger dermed til grunn at sakens påstand er redusert til et spørsmål om leierens betalingsplikt i botiden. Utvalget begrenser derfor sin gjengivelse av partenes anførsler til det som anses relevant for avgjørelsen av utleierens krav om erstatning. Klageren har i det vesentlige anført Blant annet som følge av fremskreden alder, ønsket utleier ikke selv å ta seg av det praktiske rundt leieforholdet. En slektning av utleier som samtidig var en bekjent av leieren, ble derfor oppnevnt som utleiers fullmektig ved leieforholdet. I tilknytning til leiekontrakten ble det inngått en tilleggsavtale til kontrakten. Det følger av avtalen at husleien reduseres til kr 5 000,- mot at leieren utfører renovasjons- og vedlikeholdsarbeider på boligen tilsvarende 35 arbeidstimer i måneden. Etter ektefellens bortgang, ønsket ikke utleier å eie to boliger. Leieren ble derfor ved brev av sagt opp med virkning fra I brevet ble leieren anmodet om å dokumentere at han hadde overholdt sine betalingsforpliktelser, samt at han hadde utført slikt arbeid som i henhold til tilleggsavtalen medfører rett til nedsatt leie. Dette fordi en gjennomgang av utleiers konto viser at det i lange perioder ikke har blitt betalt husleie slik som forutsatt. Ved telefon meddelte leieren at han likevel aksepterte oppsigelsen. Leieren har nå flyttet. Tapet som kreves erstattes beregnes slik: Manglende husleie : (kr ,- x 36 mnd) kr ,- Manglende husleie november 2009: (kr ,- x 1 mnd) kr ,- Manglende husleie februar, mars, april 2010: (kr ,- x 3 mnd) kr ,- Delvis manglende husleie jan-aug 2011: (kr 5 000,- x 7 mnd) kr ,- Delvis manglende leie jan, april, juni, 2010 des 2010: (kr 5 000,- x 9 mnd) kr ,- Delvis manglende husleie jun-okt, des 2009 (kr 5 000,- x 6 mnd) kr ,- Totalt kr ,- Utleier har lidt et betydelig tap grunnet manglende husleiebetaling, og krever tapet erstattet jf. 9-9 siste ledd samt alminnelig erstatningsrett. Så langt har leieren ikke dokumentert at han har oppfylt betingelsene for redusert husleie etter den inngåtte tilleggsavtalen. I klagen tok utleieren forbehold om å trekke anførslene om oppsigelse/heving, dersom det skulle vise seg at leieren likevel ikke motsatte seg oppsigelsen. Ved utleierens e-post av til Husleietvistutvalget fremgår det at leieren har flyttet. 2

3 Klageren har nedlagt slik Påstand: Prinsipalt: 1. Leieavtale vedrørende X, 1440 Drøbak heves.. Subsidiært: 1. Oppsigelse av 3. juni 2011 vedrørende X, 1440 Drøbak er gyldig. I begge tilfeller: 2. B betaler til A kr ,- med tillegg av forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling av , fra forfall av den enkelte husleietermin til betaling skjer. 3. B betaler sakens omkostninger. Innklagede har i det vesentlige anført Påstanden om mislighold av husleiekontrakten og ikke betaling av husleie de tre første årene, tilbakeviser jeg. De ble betalt kontant til utleiers fullmektig. Har en rekke ganger forsøkt å komme i kontakt med utleier alle disse årene, men det har ikke vært mulig da jeg har blitt møtt med sinne og ikke adekvat oppførsel. Mitt spørsmål angående oppsigelsen var kun å få en utsettelse fordi det var vanskelig å finne et annet sted å bo. Husleietvistutvalget finner at innklagede har nedlagt slik Påstand: 1. Påstanden om mislighold av husleiekontrakten og ikke betaling av husleie de tre første årene, tilbakeviser jeg. [Innklagede frifinnes]. Husleietvistutvalgets vurdering og konklusjon Leieforholdet reguleres av partenes leieavtale og lov om husleieavtaler av 26. mars 1999 nr 17. Husleie, kr ,- Utleier har benevnt betalingskravet som et krav om erstatning (for leietap), men siden det dreier seg om krav om oppfyllelse av leiebetalingsplikt i leietiden, behandler utvalget kravet som et krav om betaling av skyldig leie. Det følger av kontraktens punkt 4 at innklagede plikter å betale leie med kr ,- per måned, den 15. i hver måned til utleiers konto med det der nevnte kontonummer. Av tilleggsavtalen fremgår det at leiesummen som i hovedkontrakten i utgangspunktet er kr ,- per måned, men at leien blir kr 5 000,- per måned og 35 arbeidstimer da huset har behov for betydelig renovasjon og vedlikehold. Utleier har opplyst at leieren ikke har betalt leie som avtalt, ikke alltid heller de kr 5 000,- per måned. Videre er anført at leieren ikke har oppfylt vilkåret om arbeidsplikt for å få den lavere leien, at han heller ikke som anmodet har godtgjort å ha oppfylt arbeidsplikten eller betalt som avtalt. Utleier har selv fremlagt en takst/tilstandsrapport av utført etter leierens flytting hvor det blant annet fremgår at det er avflassing på veggflater, diverse skader, nevnt preg av manglende vedlikehold, fuktmerker m.v. Rapporten etterlater det helhetsinntrykk at leieren ikke 3

4 kan ha foretatt løpende vedlikeholds- og utbedringsarbeider som avtalt, eller uansett svært lite. I estimerte normale byggekostnader for et tilsvarende bygg på kr ,- gjør taksten et fradrag for alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler, tilstandssvekkelser, og gjenstående arbeider på kr ,-, noe som er en betydelig andel av eiendommens totale verdi. Innklagede har bestridt kravet og klagerens fremstilling med henvisning til at han har betalt kontant til utleiers fullmektig. Fullmektigen har signert både på hoved- og tilleggskontrakten og ville være legitimert til å ta i mot betaling på vegne av utleier. Dersom leieren har betalt til utleiers fullmektig, ville det være i strid med kontraktens instruksjon om å betale til utleiers konto. For det tilfellet at leieren har betalt kontant til utleiers fullmektig uten å sørge for å få kvittering for betalingene, må han i tilfelle bære konsekvensen av at han ikke sikret seg bevis. At det anførte betalingsmisligholdet har pågått i årevis uten at det har blitt noe tema taler for at leierens opplysning om at han har betalt kontant kunne være riktig. Hvis leieren ikke betalte, og det var viktig for utleier at betaling skjedde til hans konto, burde utleier ha fulgt med og tatt opp temaet tidligere. På den annen side viser utleiers oversikt at de betalinger som er registrert, har skjedd til utleiers konto, og en slik praksis kan tale i mot at leieren innimellom uten videre betaler kontant. I tillegg fremgår det av leierens brev av at han tilbyr at leien økes til kr ,- per måned, noe som sannsynliggjør at han i hvert fall ikke har betalt mer enn kr 5 000,- per måned de månedene han har betalt. I samme brev uttaler leieren at han ikke kan skrive ut mer en de siste 18 måneders transaksjoner fra nettbanken, noe som kan tale for at alle betalinger som skjedde, ble gjort via bank. Leieren har uansett ikke fremlagt noen kvitteringer eller annen form for dokumentasjon som kan godtgjøre at han har betalt de terminer utleier nå har krevd, heller ikke med kr 5 000,- per måned. Utvalget må dermed legge til grunn at han ikke har betalt, slik utleier har opplyst. Av brev av samt et udatert brev fra leieren fra samme tid hvor han gir uttrykk for at han håper leieforholdet kan fortsette også etter , opplyser leieren at han har lagt parkett i begge stuene, + tre soverom, at begge garasjene er nymalt, at takskien er byttet på en side, at huset er klargjort for å bli malt, at vinduene er pusset, grunnet og malt, at terrassebekledningen er pusset og malt, at dusjen i første etasje er reparert etter råteskade, at toalettet i første etasje er byttet og at han den siste måneden har spylt huset utvendig; Videre nevnes en del arbeider som trengs å gjøres. Utleiers forespørsel om dokumentasjon for utførte arbeider har leieren imøtekommet ved å fremlegge kvitteringer fra oktober 2010 for utgifter til malerpensler og annet maleutstyr, varmelist osv. fra Bauhaus og Jernia med totalt kr 3 824,90. I brev av opplyser leieren at han i mars/april 2011 pusset opp stua, med fjerning av tapet og maling av tak og vegger. Leiers opplysninger om utført arbeid er ikke helt uforenelig med opplysningene i tilstandsrapporten av da det fremgår av rapporten at det er parkett i stue og malte vegger uten merknad for dårlig tilstand på dette, men det fremgår av rapporten generelt at boligen bærer preg av store etterslep på vedlikehold. Leieren har bevisbyrden for om han har oppfylt sin plikt, og har ikke fremlagt noe mer bevis for de arbeider han har opplyst å ha utført eller som kan sannsynliggjøre at leieren har oppfylt sine arbeidsplikt tilsvarende 35 timer i måneden. Utvalget må dermed legge til grunn at leieren ikke har oppfylt sin betalingsplikt i en slik grad at det kan gi grunnlag for avtalt leienedsettelse i den aktuelle perioden, og at han dermed i utgangspunktet må betale det beløp utleier har krevd. Foreldelsesspørsmålet Husleietvistutvalget tar i utgangspunktet ikke helt av eget tiltak (ex officio) stilling til om krav er foreldet uten at det er påberopt. På den annen side er parten selvprosederende og det kan ikke stilles strenge krav før foreldelse ønskes påberopt som alternativt grunnlag for betalingsnekt. Ved brev av ba saksleder utleier uttale seg om han mener kravet er foreldet og leieren om å uttale seg om han ønsker å påberope seg en mulig foreldelse, men ingen av partene har besvart henvendelsen. Klagerens advokat har gitt beskjed om at klageren har ønsket å avslutte advokatens prosessoppdrag. 4

5 At partene ikke har besvart sakslederens henvendelse vanskeliggjør utvalgets avgjørelse av foreldelsesspørsmålet. Utvalget antar at partenes taushet er uttrykk for at de bare ønsker at utvalget skal avgjøre kravene etter gjeldende regler slik saken nå fremstår for utvalget; herunder med det foreldelsesspørsmål som er reist. Utvalget legger derfor etter en helhetsvurdering til grunn at foreldelse må drøftes som alternativt grunnlag. Også prosessøkonomiske hensyn tilsier denne løsning, da kravet er betydelig og grunnlaget sannsynligvis likevel ville blitt tema dersom leieren fikk advokathjelp og sjansen for at saken ville kunne bli brakt videre til tingretten i så fall ville være forholdsvis stor, med de personlige og økonomiske kostnader det ville medført både for partene og samfunnet. Leieren har bestridt utleierens krav. Skyldnere som nekter å betale vil normalt påberope seg ethvert mulig grunnlag for betalingsnekten. Leieren har ikke uttalt at han ikke ønsker foreldelse påberopt som et mulig grunnlag for bortfall, og utleieren har ikke bestridt antakelsen om at deler av kravet er foreldet, eller gitt opplysninger som skulle tale for noe annet. Det følger av foreldelseslovens 2 at den alminnelige foreldelsesfrist er 3 år. Klagen som avbrøt foreldelsesfristen er av I utgangspunktet vil de deler av kravet som forfalt før være bortfalt som foreldet, med mindre det er grunnlag for unntak som følge av tilleggsfrist eller lignende. Det fremgår av partenes opplysninger at partene ikke har hatt direkte kontakt eller foretatt seg noe i forhold til leiebetalingskravet før nå. Utvalget legger dermed til grunn at den del av kravet som forfalt før er bortfalt som foreldet. Leieterminene forfalt den 15. i hver måned. Leiene fra til og med forfallet til en sum av kr ,- (32 mnd x kr ,-) er bortfalt som foreldet. De husleier som ikke er foreldet fra til og med utgjør kr ,- (2008: 4 x kr ,-, 2009: 6 x kr 5 000,- + 1 x kr ,-, 2010: 9 x kr 5 000,- + 3 x kr ,-, 2011: 7 x kr 5 000,-). Konklusjon Husleietvistutvalget gir derfor klageren medhold i kravet om skyldig leie med kr ,-. Renter Klageren har krevd rente. Husleie Etter forsinkelsesrenteloven (rl.) 2 første ledd annet punktum kan rente kreves fra den enkelte leietermins forfall. Husleietvistutvalget gir derfor klageren medhold i den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente på de enkelte skyldige leiebeløp som ikke er foreldet, fra de enkelte terminers forfall og til betaling skjer, jf. rl. 3. Rentekalkulator: Saksomkostninger Etter HTU-forskriften 14, avgjør utvalget hvem som skal bære sakskostnadene. Utleier har krevd dekket sakens omkostninger. 1. Saksbehandlingsgebyr, kr 860,- Klageren har hatt utgifter til saksbehandlingsgebyr med kr 860,-. Ansvaret for gebyret for Husleietvistutvalget fordeles etter prinsippene i tvisteloven 20-2, 20-3 og Klageren har i hovedsak vunnet frem. Innklagede må derfor dekke klagers utgifter til behandlingsgebyr med kr 860,-. 5

6 2. Andre kostnader Etter HTU-forskriften 14 kan den som har vunnet saken fullstendig også tilkjennes andre kostnader (enn gebyret) som har vært strengt nødvendig for å vinne frem. Advokatutgifter anses bare strengt nødvendige, hvis motparten har engasjert advokat, og det ville virke urimelig ikke å refundere kostnadene. Utleieren har brukt advokat, men har ikke fremlagt omkostningsoppgave. Utleier har ikke vunnet fullstendig. Utgiften anses ikke strengt nødvendig for å vinne frem eller urimelig ikke å refundere. Leieren har ikke brukt advokat. Husleietvistutvalget gir derfor ikke medhold i kravet. Husleietvistutvalgets avgjørelse av kostnadsfordelingen kan bringes inn for tingretten innen èn måned etter at avgjørelsen er forkynt. Slutning Avgjørelsen er enstemmig og Husleietvistutvalget har truffet vedtak med slik Slutning 1. B tilpliktes å betale skyldig leie med kr ,-, med tillegg av rente etter lov av nr 100 om renter ved forsinket betaling 3 av de enkelte skyldige leiebeløp fra den enkelte termins forfall og til betaling skjer. 2. B tilpliktes å erstatte klagerens utgifter til gebyr for Husleietvistutvalget med kr 860,-, med tillegg av rente etter lov av nr 100 om renter ved forsinket betaling 3 fra avgjørelsens oppfyllelsesfrist og til betaling skjer. Oppfyllelsesfristen er to uker fra avgjørelsen er forkynt. Partene har selv ansvaret for gjennomføringen av oppgjøret. Eventuelt depositum kan gjøres opp jf husll 3-5. **** Husleietvistutvalgets vedtak kan bringes inn for tingretten innen en måned fra det er forkynt for partene, jf 10 i Forskrift om husleietvistutvalget, Oslo, Akershus, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag av 28. september 2000 nr Saken er etter dette avsluttet i Husleietvistutvalget. Oslo, den Reidun Grodås Ellen Strømodden Mette Thorne Lothe 6

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Jens Petter Bull og Ola Fæhn.

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Jens Petter Bull og Ola Fæhn. AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET Sak nr 2010/744 Dato: 31.03.11 Utvalget: Klager: Innklaget: Eiendom: Saksleder Ellen Strømodden, Jens Petter Bull og Ola Fæhn. A AS 1) B1 2) B2 3) B3 4) B4 X, Jessheim

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE Dato: 16.07.15 Sak nr: 2015/356 Utvalgets sammensetning: Klager: Prosessfullmektig for klager: Innklaget: Leieobjektets adresse: Sammendrag: Saksleder

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE Dato: 25.06.15 Sak nr: 2015/286 Utvalgets sammensetning: Klager: Innklaget: Leieobjektets adresse: Sammendrag: Saksleder Ellen Strømodden og utvalgsmedlemmene

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE Dato: 10.03.16 Sak nr: 2015/611 Utvalgets sammensetning: Klager: Innklaget: Leieobjektets adresse: Sammendrag: Saksleder Ellen Strømodden og utvalgsmedlemmene

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE Dato: 04.06.15 Sak nr: 2015/281 Utvalgets sammensetning: Klager: Saksleder Ellen Strømodden og utvalgsmedlemmene Benedicte Wien og Mette Thorne Lothe

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE Dato: 16.07.15 Sak nr: 2015/381 Utvalgets sammensetning: Klager: Innklaget: Leieobjektets adresse: Sammendrag: Saksleder Ellen Strømodden og utvalgsmedlemmene

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE Dato: 3. juli 2019 Sak nr: 2019/0345 Utvalgets sammensetning: Klager Innklaget: Leieobjektets adresse: Sammendrag: Saksleder A. Désirée Bjørne-Larsen

Detaljer

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Geir Engebraaten, Christian Hellevang.

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Geir Engebraaten, Christian Hellevang. AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET Sak nr 2011/446 Dato: 02.02.12 Utvalget: Klager: Innklaget: Eiendom: Saksleder Ellen Strømodden, Geir Engebraaten, Christian Hellevang. A B X, Oslo Sammendrag Leieforholdet

Detaljer

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Bente Bendixen, Christina Moestue

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Bente Bendixen, Christina Moestue AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET Sak 2014/301 Dato: 25.09.14 Utvalget: Klager: Fullmektig: Saksleder Ellen Strømodden, Bente Bendixen, Christina Moestue A (leier) A1 Innklaget: B (utleier) Prosessfullmektig:

Detaljer

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Geir Engebraaten, Christina Moestue

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Geir Engebraaten, Christina Moestue AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET Sak 2014/121 Dato: 11.09.14 Utvalget: Saksleder Ellen Strømodden, Geir Engebraaten, Christina Moestue Klager: A kommune Prosessfullmektig: A1 Innklaget: Bs dødsbo, v/arvingene:

Detaljer

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Hans Welle-Watne, Knut Helland-Hansen.

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Hans Welle-Watne, Knut Helland-Hansen. AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET Sak nr 2011/626 Dato: 13.09.12 Utvalget: Klager: Innklaget: Eiendom: Saksleder Ellen Strømodden, Hans Welle-Watne, Knut Helland-Hansen. A B X, 1540 Vestby Sammendrag Saken

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE Dato: 03.03.16 Sak nr: 2015/827 Utvalgets sammensetning: Klager: Prosessfullmektig for klager: Innklaget: Prosessfullmektig for innklaget: Leieobjektets

Detaljer

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Bente Furulund og Christian Hellevang.

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Bente Furulund og Christian Hellevang. AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET Sak nr 2011/347 Dato: 16.02.12 Utvalget: Klager: Innklaget: Saksleder Ellen Strømodden, Bente Furulund og Christian Hellevang. A 1) B1 2) B2 Eiendom: X, Oslo Sammendrag

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE Dato: 20.08.15 Sak nr: 2015/253 Utvalgets sammensetning: Klager: Innklaget: Leieobjektets adresse: Sammendrag: Saksleder Ellen Strømodden og utvalgsmedlemmene

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I SØR- OG NORD-TRØNDELAG VEDTAK

HUSLEIETVISTUTVALGET I SØR- OG NORD-TRØNDELAG VEDTAK HUSLEIETVISTUTVALGET I SØR- OG NORD-TRØNDELAG VEDTAK Dato: 19.12.2016 Sak nr: 2016/20205 Utvalgets sammensetning: Klager: Prosessfullmektig for klager: Innklaget: Prosessfullmektig for innklaget: Leieobjektets

Detaljer

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Geir Engebraaten, Christian Hellevang

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Geir Engebraaten, Christian Hellevang AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET Sak nr 2012/201 Dato: 25.10.12 Utvalget: Klager: Innklaget: Eiendom: Saksleder Ellen Strømodden, Geir Engebraaten, Christian Hellevang A1 og A2 B X, 0688 Oslo Sammendrag

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE Dato: 13.05.2015 Sak nr: 2015/052 Utvalgets sammensetning: Klager: Saksleder Sverre Bugge og utvalgsmedlemmene Karina Rankin og Hilde Ulland A (leietaker)

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE Dato: 20.08.15 Sak nr: 2015/292 Utvalgets sammensetning: Klager: Prosessfullmektig: Innklaget: Leieobjektets adresse: Sammendrag: Saksleder Ellen Strømodden

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE Dato: 21.05.15 Sak nr: 2015/036 Utvalgets sammensetning: Klager: Prosessfullmektig for klager: Innklaget: Leieobjektets adresse: Sammendrag: Saksleder

Detaljer

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Reidun Grodås, Trond Walmsnæss Wehn

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Reidun Grodås, Trond Walmsnæss Wehn AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET Sak 2014/232 Dato: 14.08.14 Utvalget: Klager: Innklaget: Eiendom: Saksleder Ellen Strømodden, Reidun Grodås, Trond Walmsnæss Wehn A B X, 0475 Oslo Sammendrag Saken gjelder

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE Dato: 17.09.2015 Sak nr: 2015/294 Utvalgets sammensetning: Klager: Prosessfullmektig for klager: Innklaget: Prosessfullmektig for innklaget: Leieobjektets

Detaljer

AVGJØRELSE AV HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS

AVGJØRELSE AV HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS 1 AVGJØRELSE AV HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS Sak nr. 2013/728 Den 15.5.2014 ble det avholdt møte i Husleietvistutvalget for å avgjøre saken. Møtet ble holdt i Husleietvistutvalgets lokaler.

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE Dato: 21.04.16 Sak nr: 2015/929 Utvalgets sammensetning: Klager: Innklaget: Leieobjektets adresse: Sammendrag: Saksleder Ellen Strømodden og utvalgsmedlemmene

Detaljer

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Bente Bendixen, Tanja Charlotte Øistad

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Bente Bendixen, Tanja Charlotte Øistad AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET Sak 2013/246 Dato: 19.09.13 Utvalget: Saksleder Ellen Strømodden, Bente Bendixen, Tanja Charlotte Øistad Klager: A Prosessfullmektig: Juss-Buss v/thea Sjuve Johansen Innklaget:

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE Dato: 01.10.2015 Sak nr: 2015/321 Utvalgets sammensetning: Klager: Prosessfullmektig for klager: Innklaget: Leieobjektets adresse: Sammendrag: Saksleder

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I SØR- OG NORD-TRØNDELAG VEDTAK. Saksleder Geir Morten Løkken og utvalgsmedlemmene Leif Kristian Solberg og Knut Melting

HUSLEIETVISTUTVALGET I SØR- OG NORD-TRØNDELAG VEDTAK. Saksleder Geir Morten Løkken og utvalgsmedlemmene Leif Kristian Solberg og Knut Melting HUSLEIETVISTUTVALGET I SØR- OG NORD-TRØNDELAG VEDTAK Sak nr 2011/20135 Dato: 14.02.12 Utvalget: Klager: Innklaget: Eiendom: Saksleder Geir Morten Løkken og utvalgsmedlemmene Leif Kristian Solberg og Knut

Detaljer

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Tone Krange, Lisbet Bjone

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Tone Krange, Lisbet Bjone AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET Sak 2013/371 Dato: 14.11.13 Utvalget: Klager: Prosesfullmektig: Innklaget: Eiendom: Saksleder Ellen Strømodden, Tone Krange, Lisbet Bjone A Advokat Marius A. Rød v/adv.

Detaljer

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET Sak nr: 2007/128 Dato: 23.08.07 Saken gjelder: Utleiers krav om erstatning for sopp- og råteskade, og hakk i parkett m.m på fellesarealene mot to leiere i et utleiekollektiv.

Detaljer

Forslag til revidert forskrift for Husleietvistutvalget

Forslag til revidert forskrift for Husleietvistutvalget Forslag til revidert forskrift for Husleietvistutvalget 1. Formål Husleietvistutvalget skal legge til rette for at partene ved mekling eller avgjørelse får løst saken på en rask, rimelig og kompetent måte.

Detaljer

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Geir Engebraaten, Christian Hellevang.

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Geir Engebraaten, Christian Hellevang. AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET Sak nr 2012/84 Dato: 03.08.12 Utvalget: Klager: Prosessfullmektig: Saksleder Ellen Strømodden, Geir Engebraaten, Christian Hellevang. A AS Visma Collectors AS V/Pål Austlid,

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B

HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B HUSLEIEKONTRAKT FOR GEITMYRSVEIEN 21 B PARTENE 1. Partene i avtalen Leier/utleier må være over 18 år, eller representeres av en myndig fullmektig. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier

Detaljer

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL

Husleieloven. Jus for nyansatte Oslo desember Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Husleieloven Jus for nyansatte Oslo 6.- 7. desember 2016 Elisabeth Aas Nilsen, advokat i NBBL Hva er husleie? Avtale om bruksrett til husrom mot vederlag. Eksempler på forhold faller utenfor: avtale om

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE Dato: 20.08.15 Sak nr: 2015/401 Utvalgets sammensetning: Klager: Prosessfullmektig for klager: Innklaget: Prosessfullmektig for innklaget: Leieobjektets

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. --- 1 --- Navn: Adresse: Telefon: 1.1 UTLEIER 1.2 LEIETAKER Navn: Adresse: Telefon:

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE Dato: 14.04.16 Sak nr: 2015/975 Utvalgets sammensetning: Klager: Prosessfullmektig for klager: Innklaget: Leieobjektets adresse: Sammendrag: Saksleder

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse:

HUSLEIEAVTALE. Initialer utleier: Initialer leietaker: 1. 1. Parter. 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: HUSLEIEAVTALE 1. Parter Utleier Navn Leietaker Navn Adresse Adresse Telefon Telefon E-post E-post 2. Utleieobjekt 2.1 Boligens adresse: 2.2 Type bolig: Hus Leilighet Boenhet hvor utleier bor i samme bolig

Detaljer

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Bente Bendixen, Mette Thorne Lothe

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Bente Bendixen, Mette Thorne Lothe AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET Sak 2013/299 Dato: 01.08.13 Utvalget: Klager: Innklaget: Eiendom: Saksleder Ellen Strømodden, Bente Bendixen, Mette Thorne Lothe 1) A1 2) A2 B X, 0373 Oslo Sammendrag

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Reidun Grodaas, Mette Thorne Lothe.

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Reidun Grodaas, Mette Thorne Lothe. AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET Sak nr 2012/86 Dato: 10.05.12 Utvalget: Klager: Innklaget: Saksleder Ellen Strømodden, Reidun Grodaas, Mette Thorne Lothe. A B AS v/b1 Eiendom: X, 1359 Eiksmarka Sammendrag

Detaljer

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned.

Mellom. 3. LEIESUMMEN Den månedlige leiesum, inklusive tillegg betales forskuddsvis den 1. hver måned. HUSLEIEKONTRAKT Mellom AS Ibsensgate 16-26 (nr. ) og Aksje nr. Aksjonærer i AS Ibsensgate 16-26 (heretter kalt selskapet) har rett og plikt til å leie bolig i selskapets bygg. Leieforholdet reguleres av

Detaljer

AVGJØRELSE. Saksleder: Jørgen Hafstad Utvalgsmedlemmer: Reidun Grodås og Gunnar-Martin Kjenner. Arbeids- og Boligsamvirket Vestbredden Vell Vell SA

AVGJØRELSE. Saksleder: Jørgen Hafstad Utvalgsmedlemmer: Reidun Grodås og Gunnar-Martin Kjenner. Arbeids- og Boligsamvirket Vestbredden Vell Vell SA HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE Dato: 29.09.2016 Sak nr: 2016/503 Husleietvist (HTU): Klager: Prosessfullmektig for klager: Innklaget: Prosessfullmektig for innkiaget: Leieobjektets

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Om husleiekontrakten Dette er Forbrukerrådets standardkontrakt for leie av bolig. På Forbrukerrådets hjemmeside finner dere informasjon om regler i husleieforhold, skjema ved overtakelse av bolig, og inventarliste

Detaljer

Forbrukerrådets husleiekontrakt

Forbrukerrådets husleiekontrakt Partene 1. Partene i avtalen Dersom leier eller utleier er under 18 år, må en person over 18 år (fullmektigen) stå ansvarlig for avtalen. Fullmektigen skal i så fall undertegne avtalen. Utleier Navn: Adresse:

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige

FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige Side 1 av 5 FOR 2002-11-15 nr 1288: Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser DATO: FOR-2002-11-15-1288 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings- administrasjons, og kirkedepartementet) AVD/DIR: Konkurransepolitisk

Detaljer

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS

HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS HUSLEIEKONTRAKT FOR LEIE AV HYBEL / LEILIGHET / HUS Reglene i husleieloven kan bare fravikes til fordel for leietaker. 1.1 UTLEIER Navn: -SDC-C= sret,1 Adresse Telefon: s \C Navn: -- 11kEi6S Adresse: (--)

Detaljer

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Benedicte Wien, Mette Thorne Lothe

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Benedicte Wien, Mette Thorne Lothe AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET Sak 2013/856 Dato: 12.05.14 Utvalget: Saksleder Ellen Strømodden, Benedicte Wien, Mette Thorne Lothe Klager: Fullmektig: 1) A1 AS 2) A2 Leiebolig Forvaltning AS Innklaget:

Detaljer

Husleiekontrakt. Les mer om leie av bolig på

Husleiekontrakt. Les mer om leie av bolig på Husleiekontrakt Denne leiekontrakten regulerer, sammen med husleieloven, leierens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Ved leie av husrom, skal det skrives kontrakt. Kontrakten bør fylles

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Normann og Bergsjø i HR-2018-267-U, (sak nr. 2018/86), sivil sak, anke over kjennelse: I. LF

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Gjengs leie ved utleie av kommunale boliger. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Gjengs leie ved utleie av kommunale boliger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: F17 Arkivsaksnr: 2008/2876-27 Saksbehandler: Bjarte Arve Sundal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for samfunnsutvikling Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Bente Bendixen, Christina Moestue

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET. Saksleder Ellen Strømodden, Bente Bendixen, Christina Moestue AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET Sak 2014/291 Dato: 25.09.14 Utvalget: Klager: Innklaget: Eiendom: Saksleder Ellen Strømodden, Bente Bendixen, Christina Moestue 1) A1 (leier) 2) A2 (leier) 1) B1 (utleier)

Detaljer

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET

AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET AVGJØRELSE I HUSLEIETVISTUTVALGET Sak nr: 2008/364 Den 28. januar 2009 ble det avholdt møte i Husleietvistutvalget for å avgjøre saken. Møtet ble holdt i Husleietvistutvalgets lokaler. Saken gjelder: Til

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer

Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser

Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser Gjelder fra: 01.01.2017 - HISTORISK VERSJON Dato 15.11.2002 nr. 1288 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Avd/dir Konkurransepolitisk avd. Publisert I 2002 hefte 15 Ikrafttredelse 01.01.2003 Sist

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet. Husleielovens ufravikelige regler går foran avtalte

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 2. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 2. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 2. februar 2018 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Arntzen i HR-2018-203-U, (sak nr. 2017/2225), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller bolig i tomannsbolig, der utleier bor i samme hus. 1 - Parter Utleier: Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

Forskrift om klagenemnd for off. anskaffelser

Forskrift om klagenemnd for off. anskaffelser Gjelder fra: 01.03.2013 - HISTORISK VERSJON Dato 15.11.2002 nr. 1288 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Avd/dir Konkurransepolitisk avd. Publisert I 2002 hefte 15 Ikrafttredelse 01.01.2003 Sist

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig Beahcevardievva 54 Husleieloven regulerer sammen med denne leiekontrakten leietakerens og utleierens rettigheter og plikter i leieforholdet Husleielovens ufravikelige regler

Detaljer

BEGYNNELSEN PÅ LEIEFORHOLDET. En brosjyre i husleierett

BEGYNNELSEN PÅ LEIEFORHOLDET. En brosjyre i husleierett BEGYNNELSEN PÅ LEIEFORHOLDET En brosjyre i husleierett FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

10.5.2 Gevinst eller tap?... 46 10.5.3 Skattefri gevinst ved salg... 46 10.5.4 Fradrag i inntekt ved tap... 47 11 Hvem skal det leies ut til?...

10.5.2 Gevinst eller tap?... 46 10.5.3 Skattefri gevinst ved salg... 46 10.5.4 Fradrag i inntekt ved tap... 47 11 Hvem skal det leies ut til?... Innhold DEL 1 INNLEDNING 1 Hva er formålet med denne boken?.................... 15 2 Noen utgangspunkter................................ 17 2.1 Innledning.................................... 17 2.2 Krisemaksimering!.............................

Detaljer

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200

Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: 72540200 TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, Postboks 2300 Sluppen, 7004

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: Leier Adresse: Postnr. Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato: Epost: Evt. fullm: 2

Detaljer

Kommunens leiekontrakt for bolig

Kommunens leiekontrakt for bolig Kommunens leiekontrakt for bolig Gjelder for leie av enkelt beboelsesrom der leieren etter avtalen har adgang til en annens bolig. 1 - Parter Utleier Adresse: Postnr: Poststed: Evt. org.nr: Fødseldato:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i NORGES HØYESTERETT Den 12. januar 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Utgård og Indreberg i HR-2015-00067-U, (sak nr. 2014/1941), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG LEIEKONTRAKT FOR BOLIG Vi anbefaler både utleier og leietaker å lese hele kontrakten, og å ha en grundig felles gjennomgang av boligen ved inn- og utflytting. Tekst i kursiv er kun til informasjon. Kontrakten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke

Detaljer

HR U, (sak nr SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: A B (advokat Anne Mette Hårdnes) (advokat Lars-Henrik Windhaug) D O M :

HR U, (sak nr SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: A B (advokat Anne Mette Hårdnes) (advokat Lars-Henrik Windhaug) D O M : Kan bare gjengis offentlig i anonymisert form, jf. domstolloven 130 første ledd Den 27. august 2019 ble det av Høyesteretts ankeutvalg med justitiarius Øie og dommerne Møse og Arntzen i, sivil sak, anke

Detaljer

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG

KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG KONTRAKT VED LEIE AV BOLIG Revidert oktober 2013 1. Partene Uleier Navn: Telefon: E-post: Leietaker Navn: Telefon: E-post: Fødselsnr (11 siffer): 2. Eiendommen 2.1 Avtalen gjelder følgende eiendom: Gnr:

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV LOKALE

AVTALE OM LEIE AV LOKALE AVTALE OM LEIE AV LOKALE 1. PARTENE UTLEIER: A/S Thomas Fredrik Olsen Organisasjonsnummer: 930350338 Adresse: Fred. Olsens gt. 2, 0152 OSLO Utleiers representant: Axel Heyl Adresse: [ ] Telefon/e-post:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger)

KJØPEKONTRAKT. mellom. Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) KJØPEKONTRAKT mellom Frogn kommune Organisasjonsnr. 963 999 089 (heretter kalt selger) og Drøbak Montesorri Stiftelse Organisasjonsnr. 985 039 860 (heretter kalt kjøper) Sign:. Sign.. 1. SALGSOBJEKTET

Detaljer

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER

AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER AVTALE OM FREMLEIE AV LOKALER mellom RUTER AS org. nr. 989 993 682, (heretter «Hovedleier») og [OPERATØR AS] org. nr. [xxx], (heretter «Fremleietaker») Hovedleier og Fremleietaker omtales i denne avtalen

Detaljer

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE

HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE HUSLEIETVISTUTVALGET I OSLO OG AKERSHUS AVGJØRELSE Dato: 11.12.14 Sak nr: 2014/641 Utvalgets sammensetning: Klager: Innklaget: Leieobjektets adresse: Sammendrag: Saksleder Ellen Strømodden og utvalgsmedlemmene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

Utleie av bolig. Advokat Elisabeth Aas Nilsen. Boligjuss for viderekomne, Lillestrøm 6. februar 2018

Utleie av bolig. Advokat Elisabeth Aas Nilsen. Boligjuss for viderekomne, Lillestrøm 6. februar 2018 Utleie av bolig Advokat Elisabeth Aas Nilsen Boligjuss for viderekomne, Lillestrøm 6. februar 2018 Tema for foredraget Viktige punkter i leiekontrakten Leietid: ulike alternativer Husleien: fastsettelse

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker:

LEIEKONTRAKT FOR LOKALER. Mellom. Leietaker: LEIEKONTRAKT FOR LOKALER Mellom Leietaker: Rita Strand Høvik, 7740 Steinsdalen heretterkalt leier og Utleier: OSEN KOMMUNE Organisasjonsnummer/Fødselsnummer: 944350675 7740 STEINSDALEN -heretter kalt utleier

Detaljer

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør)

Rammeavtale. mellom. AtB AS (oppdragsgiver) (leverandør) Rammeavtale mellom AtB AS (oppdragsgiver) og (leverandør) Alminnelige bestemmelser 1. Avtalen Avtalen består av generelle kontraktsvilkår (dette dokumentet), med følgende vedlegg: Utfylt prisskjema Leverandørens

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i HR-2013-01663-U, (sak nr. 2013/1162), sivil sak, anke over dom: Skien Papirindustri

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

Kontrakt ved leie av bolig

Kontrakt ved leie av bolig Kontrakt ved leie av bolig For denne leiekontrakten gjelder Lov om husleie av 26.3.1999 (Husleieloven). Husleieloven kan i sin helhet lastes ned fra Lovdata (www.lovdata.no) eller kjøpes i bokhandelen

Detaljer

LEIEKONTRAKT for lagerlokale

LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT for lagerlokale LEIEKONTRAKT For utleie av varmtlager Mellom nedenfornevnte Nils- Christian og Liv Halvorsrud heretter kalt utleier og Navn:, heretter kalt leietaker. Adresse: Telefon: e-

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer:

TRONDHEIM KOMMUNE. Leietakeren har pr. dags dato i tillegg følgende husstandsmedlemmer: TRONDHEIM KOMMUNE HUSLEIEKONTRAKT TIDSUBESTEMT Det er herved inngått kontrakt mellom: Utleier Navn: Trondheim Eiendom Besøksadresse: Erling Skakkes gate 14 Postadresse: Trondheim kommune, 7004 Trondheim

Detaljer

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Utskriftsdato: 5.12.2017 12:26:55 Status: Gjeldende Dato: 12.12.2006 Nummer: HR-2006-2086-U Utgiver: Høyesterett Dokumenttype: Kjennelse Innholdsfortegnelse Tvangsfullbyrdelse.

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555.

LEIEKONTRAKT FOR BOLIG. Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. LEIEKONTRAKT FOR BOLIG 1. PARTENE Utleier: Kvalsund kommune, Driftsavdelingen Adresse: Rådhusveien 18, 9620 Kvalsund. Telefon: 784 15 555. Leietaker: Adresse: Telefon: Type bolig: Leieobjektets adresse:

Detaljer

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager

LEIEKONTRAKT. for. Lagerlokale. Tingulstad Gård. LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager LEIEKONTRAKT for Lagerlokale Tingulstad Gård LEIEKONTRAKT For utleie av Varmtlager Mellom nedennevnte Trond Håkon Tingulstad - heretter kalt utleier og Navn: - heretter kalt leier Fødselsnr.: / Adresse:

Detaljer

FROSTATING LAGMANNSRETT

FROSTATING LAGMANNSRETT FROSTATING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 18.08.2015 i Frostating Iagmannsrett 15-O61394ASK-FROS Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Sverre Erik Jebens Knut Røstum Roger Faanes Sandhaug AS

Detaljer

å vite om husleieloven: Husleie

å vite om husleieloven: Husleie 04 Nyttig å vite om husleieloven: Husleie Hva er HUSleie? Hva er husleie? Det leier må betale for å bruke boligen kalles husleie. Hva kan avtales som husleie? Husleien skal være et bestemt beløp, for eksempel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å justere husleiesatsene for kommunale

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal

REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016. advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal REKLAMASJON OG TIDSFRISTER I LEIEFORHOLD ESTATE PRAKTISK HUSLEIERETT 3.3.2016 advokat Tore Stønjum og advokat Amund Berthelsen Erdal TEMAET Reklamasjonsregler og andre utvalgte fristregler i leieforhold

Detaljer