2.Tertialrapport 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.Tertialrapport 2013"

Transkript

1 Buskerud fylkeskommune Økonomi- og administrasjonsstaben september 2013

2 Innhold 1. SAMMENDRAG ØKONOMISTATUS PR. 2. TERTIAL DRIFTSREGNSKAPET INVESTERINGSREGNSKAPET SEKTORVISE KOMMENTARER UTDANNING UTVIKLING SAMFERDSEL TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF SENTRALADMINISTRASJONEN FELLESUTGIFTER VEDLEGG Side 2 av 37

3 1. SAMMENDRAG Følgende prinsipper er lagt til grunn for rapporteringen: Det er i hovedsak lagt vekt på avviks- og målrapportering samt prognoser for året. Mindre aktiviteter som ikke omtales, forutsettes å ha normal fremdrift i forhold til planene i handlingsprogrammet. Forslag til budsjettmessige endringer omtales i eget saksframlegg. Utdanningssektoren melder om et antatt mindreforbruk på 22,5 mill. kr (6,1 mill. kr pr. 1. tertial 2013) og sentraladministrasjonen et mindreforbruk på 6,9 mill. kr. Utviklingsavdelingen, samferdsel og tannhelseforetaket melder om balanse. En grundig gjennomgang av etterslep på refusjoner fra NAV har avdekket utestående sykepengerefusjoner fra NAV fra perioden med ca 8,2 mill kr, tilsvarende 6% av innsendte krav. Dette skyldes dels treghet i systemet til NAV og dels uriktige krav fra fylkeskommunen, f.eks. ved brudd i sykepengeperioden. Det iverksettes nå et prosjekt for å styrke samhandlingen med NAV, etablere enklere kanal dit, styrke rutiner og samhandling internt. En mulig avskrivning av deler av refusjonskravet er ikke hensyntatt i virksomhetenes prognoser og vil svekke resultatet for Statens vegvesen har i 2013 til disposisjon 406 mill.kr til gjennomføring av investeringstiltak. Dette er langt mer enn Vegvesenet har hatt til disposisjon siden forvaltningsreformen ble innført. Vegvesenet har hatt store utfordringer med å omsette budsjettmidlene i årene Det er nå en prognose på et merforbruk på 7,2 mill.kr i Deler av merforbruket er periodiseringsavvik på prosjekter som videreføres og får bevilgning i Budsjettanslaget for de frie inntekter opprettholdes. Netto finanskostnader forventes ca. 1,9 mill. kr lavere enn budsjettert. Fylkesrådmannen er ikke fornøyd med at flere investeringsprosjekter nå ender opp med betydelige overskridelser. Årsakene synes å variere fra prosjekt til prosjekt, men det er åpenbart behov for bedre rutiner både i utarbeidelse av prosjektunderlaget og i oppfølgingen underveis. Fylkesrådmannen har tidligere lagt opp til at særlig prosjektavslutningen på Drammen vgs skal undersøkes nærmere. Dette er satt i gang. Side 3 av 37

4 Fylkeshuset, Runar Hannevold Fylkesrådmann Side 4 av 37

5 2. ØKONOMISTATUS PR. 2. TERTIAL DRIFTSREGNSKAPET I tabell 1 (vedlegg) fremkommer en avviksanalyse av fylkeskommunens driftsregnskap pr. 2. tertial 2013 og en årsprognose utarbeidet av de ulike resultatansvarlige i fylkeskommunen. Fylkesskatt Pr. 2. tertial er det inntektsført 893,7 mill. kr i fylkesskatt. Budsjettanslaget for de frie inntekter opprettholdes. Se vedlegg 2 som viser skatteutviklingen. Rammetilskudd Pr. 2. tertial er det inntektsført 763,5 mill. kr i rammetilskudd inkludert inntektsutjevnende tillegg på 7,5 mill. kr Netto finansutgifter Netto finanskostnader forventes 1,9 mill. kr lavere enn budsjettert, på grunn av lavere rentekostnader enn budsjettert. Se vedlegg 7 i tertialrapporten for ytterligere kommentarer til finansforvaltningen. Driftsfond Ordinær del av driftsfondet er pr 2. tertial 131,5 mill. kr. I tillegg kommer 17,5 mill. kr øremerket fylkesveger. 2.2 INVESTERINGSREGNSKAPET Det vises til omtale i sak om tertialrapport samt tabell 6 i vedlegget til denne rapporten. Side 5 av 37

6 3. SEKTORVISE KOMMENTARER 3.1 UTDANNING Kunnskapsskolen i Buskerud Status: Strategi for Kunnskapsskolen ble behandlet av hovedutvalget for utdanningssektoren i juni med innstilling til fylkestinget som behandler saken 31. oktober. Mål 1: I samspill med andre skal fylkeskommunen skape et sammenhengende og fleksibelt opplæringsløp som utløser ressurser og skaper læringsglede. Status: Samarbeid i det 13- årige opplæringsløpet Flere skoler har og utvikler gode samarbeidsarenaer med kommuner/avgiverskoler for å skape gode overganger og sammenheng i elevenes opplæring. I forseringsprosjektet gis elever på ungdomsskolenivå mulighet til å forsere i fagene matematikk og engelsk, de involverte videregående skoler er Drammen, Eiker og Ringerike. Våre nettverksrådgivere bidrar i samarbeidet mellom de videregående skolene og kommunene. Prosjektet utvides nå med tilbud om forsering i matematikk og engelsk ved Gol vgs, der tilbudet gis nettbasert i Nettskolen Buskerud. St.Hallvard vgs og Kongsberg vgs har egne forseringsprosjekt og samarbeider med lokal kommune. I høst starter Røyken vgs med tilbud om forsering. I Ny GIV satsingen er det utviklet et felles kommunalt årshjul for oppfølging av målgruppen i ungdomsskolen. Et tilsvarende årshjul for den videre oppfølging av disse elevene er utarbeidet for alle de videregående skolene. Årshjulene skal sikre god oppfølging av ungdommer i både ungdomsskolen og videregående opplæring, samt sikre at overgangene blir best mulig for den enkelte elev. Senter for IKT i utdanningen prøver ut en virtuell matematikkskole, som fylkeskommunen deltar i. En matematikklærer på Kongsberg vgs er engasjert, og elever fra ungdomsskoler får et digitalt tilbud om forsering i matematikk. Nettskolen i Buskerud Nettskolen Buskerud er i gang med andre prosjektår. Opplæringen kjennetegnes ved å være fleksibel, og læreren har tett individuell oppfølging av elevenes læring. Høsten 2013 er det etablert følgende tilbud på tvers av skolene: For elever med fremmedspråk nivå III (en fordypning relativt få elever ved hver skole velger): fransk ( 13 elever), spansk (13 elever) og tysk ( 20 elever) og i tillegg er det tilbud om fagene Medie- og informasjonskunnskap 1 og 2. For voksne elever inntatt ved OPUS er det opprettet tilbud i studiekompetansefag: engelsk (18 elever), matematikk (23 elever), naturfag (21 elever) og norsk (24 elever). Nettskolen prøver også ut forsering i faget matematikk for ungdomsskoleelever i Hallingdal og Numedal, dette inngår som en del av fylkeskommunens forseringsprosjekt. Side 6 av 37

7 Spesialundervisning Innenfor spesialundervisning ses det på videregående opplæring som del av individuell plan hjemlet i helselovgivningen, hvor sistnevnte er et kommunalt ansvar. Det arbeides med å utvikle en felles forståelse av lov og forskrift og av sentrale begreper. Dette arbeidet gjøres i første omgang i tett samarbeid med pedagogisk-psykologisk tjeneste. Kvalitetsutviklingen er svært viktig for å fremme kvaliteten både når det gjelder god tilpasset opplæring og sikring av elevenes rettigheter til spesialundervisning etter opplæringslovens 5. Samarbeid om fag- yrkesopplæring og læreplasser Samarbeidet med NAV er tett og godt med fokus på å revidere samarbeidsavtalene. For høsten 2013 har utdanningsavdelingen og NAV utviklet samarbeid om tilbudet «Aktiv mot læreplass» der NAV og fylkeskommunen samarbeider om å gi et tilbud til søkere til læreplass som står uten tilbud. Pr august 2013 er tiltaket igangsatt i flere regioner i Buskerud. I juni 2013 ble det gjennomført samarbeidsmøte om «Aksjon lærebedrift» mellom næringslivet, opplæringskontorer, partene i arbeidslivet og utdanningsavdelingen. Hovedfokuset var rettet mot Samfunnskontraktens målsetting om å etablere flere læreplasser og legge til rette for flere lærekontrakter. Det var felles enighet om å utarbeide en handlingsplan med klar ansvarsfordeling i løpet av høsten Videre utvikling av karrieresentre i et samarbeidsprosjektet med NAV har kommet i gang. Prosjektleder er tilsatt og har startet arbeidet. Indikatorer: Figur 1: Elevenes forutsetninger målt ved karakterpoengsum ved inntak til videregående opplæring. 100 % 100 % 99 % 99 % 98 % 98 % 97 % 97 % 96 % 11,90% 13,30% 11,30% 35,40% 37,10% 40,90% 38,60% 11,80% 11,00% 13,20% 39,8 39,3 40,4 Buskerud (11-12) Buskerud (12-13) 33,10% 42,40% Buskerud (13-14) Enkel kompetanse (< 30 poeng) (I faresonen) Grunnleggende kompetanse (30 - < 40 poeng) God kompetanse (40,0 < 50 poeng) Høy kompetanse (>= 50 poeng) Gjennomsnitt karakterpoengsum Kilde: PULS (september 2013 for skoleåret 13-14) Side 7 av 37

8 Figur 2: Direkte overgang til videregående skole 97, , , Kilde: SSB/KOSTRA juni Mål 2: Alle skal oppleve mestring og faglig utfordring hver dag. Status: Kvalitet, gjennomføring, styrkingstiltak og vurdering for læring Felles kvalitetskjennetegn knyttet til målene i handlingsprogrammet ble ferdigstilt og implementert i kvalitetsforbedringsverktøyet PULS etter nært samarbeid med alle de videregående skolene. Ved skolene er det etablert ulike tilbud om styrkingstiltak for elevene. Skolenes kartlegging av elevenes kompetanse avdekker behovene, og i dialog med elevene/foresatte gis det tilbud om ulike styrkingstiltak. Skolene har etter hvert et stort register av tilbud om styrking av elevens læring, Eksempler er organisering av opplæringen i mindre grupper, opplæring etter minimumsplaner, alternative opplæringsarenaer (f eks i bedrift), leksehjelp, særskilt oppfølging av minoritetselever, grunnleggende norskopplæring, intensivopplæring, sommerskole. Resultatet av årlig fullført og bestått opplæring i skole viser 78,9% og 2,8% elever med alternativ opplæringsplan, eller samlet resultat 81,7% mot mål 82%. Skolene følger opp skoleringen som er gitt i regi av Ny GIV metodikk, lærere sprer sin kompetanse til kolleger på egen skole. Satsingen på vurdering for læring er fulgt opp på mange skoler. Skolene rapporterer nå om reduksjon i antall klager på vurdering til standpunkt og eksamen. Elevene er i økende grad bevisst på hva de skal lære og hvilke vurderingskriterier som brukes. Lærerne har økt bevissthet på hvordan gode tilbakemeldinger og framovermeldinger til elevene kan gis. Kompetanseheving - IKT i opplæringen Arbeidet med å utvikle pedagogisk IKT kompetanse pågår i flere prosjekter, Nettskolen Buskerud er et av prosjektene. Alle våre videregående skoler er i det kommende skoleåret med prosjektet One Note Buskerud, et samarbeidsprosjekt med Microsoft. Prosjektet skal bidra til at Vg1 elevene lærer seg å bruke verktøyet OneNote i sitt læringsarbeid. Nettbrettprosjektet (ipad) videreføres ved Hønefoss vgs og Åssiden vgs, målet for prosjektet er å prøve ut hvordan små mobile enheter kan styrke læringsprosessen på yrkesfag. Røyken vgs har startet et tilsvarende prosjekt dette skoleåret for en vg1 klasse studiespesialisering. I tillegg har flere skoler med elever med omfattende behov for spesialundervisning fått anledning til å prøve ut nettbrett i stedet for bærbar PC for disse elevene. Side 8 av 37

9 Lærekontrakter og fag-/svenneprøver Ved utgangen av perioden er det løpende godkjente kontrakter. I tillegg 582 kontrakter som er formidlet men ikke godkjent. Det er samlet 90 brutte opplæringsløp. En andel på 5,2 prosentpoeng. Av dette er 74 lærekontrakter, herav 20 på grunn av endret kontraktstype/overført til ny kontrakt. Antall brutte opplæringskontrakter er 16, herav 5 på grunn av endret kontraktstype/overført til ny kontrakt. Noe av årsaken til det noe høye antall brutte opplæringsløp ligger i at Sødra Cell avviklet i løpet av våren I denne prosessene har fylkeskommunen og Sødra Cell hatt et godt og konstruktivt samarbeid som har resultert i tilbud om alternative opplæringsveier for de berørte lærlingene. Av samlet antall fag- og svenneprøver (elever, lærlinger, praksiskandidater) på 570 er det pr. 2. tertial avlagt 418 fag-/svenneprøver for lærlinger. Av disse har 34 ikke bestått og gir en andel på 91,8 % lærlinger med bestått fag- og svenneprøve. 5 av disse (1,2 %) har avlagt fag-/svenneprøve, og vil oppnå bestått når nødvendig teori kan dokumenteres bestått. Samlet antall kandidater med ikke bestått er 54 og gir en andel på 90,5 % bestått. 7 av disse (1,2 %) har avlagt fag- /svenneprøve, og vil oppnå bestått når nødvendig teori kan dokumenteres bestått. Indikatorer Tabell 1: faglig mestring og utvikling Indikatorer faglig mestring og utvikling Buskerud (10-11) Buskerud (11-12) Buskerud (12-13) Karakterutvikling fra ungdomsskolen -0,31-0,28-0,29 Karakterutvikling pr. trinn -0,14-0,13-0,12 Kilde: PULS sept 2013 for skoleåret Eksamenskarakterer fellesfag - gjennomsnitt av alle eksamener Buskerud (10-11) Buskerud (11-12) Buskerud (12-13) Engelsk skriftlig og muntlig 3,66 3,66 3,30 Norsk hovedmål, skriftlig 3,16 3,09 3,31 Matematikk, skriftlig og muntlig 2,72 2,41 2,93 Kilde: PULS sept for skoleåret Elevundersøkelsen i 2013 gjennomføres av Utdanningsdirektoratet først i oktober Tabell 2: Fagopplæring Resultat Resultat Resultat Resultat Styringstall tertial 2013 Andel brutte lærekontrakter 6,5 6,5 6,6 4,7 < 7,0 Andel brutte 19,8 12,0 13,3 12,9 < 12,0 opplæringskontrakter Antall fag- og svenneprøver >1.000 Andel beståtte fag- og 91,1 89,4 88,1 90,5 > 93,0 svenneprøver 1) Antall kompetanseprøver Andel beståtte kompetanseprøver ,7 95,4 100 > 98,0 Kilde: Lokal VIGO. 1) SSB/KOSTRA for Side 9 av 37

10 Figur 3: Elever som har fullført videregående skole eller som holder på ,1 2,9 2,8 3,2 2,4 2,6 6,7 6,6 6,3 11,9 11,7 9, ,4 78,9 2010/ / /13 Resultat Resultat Resultat Andel elever Alternativ plan (Alle årstrinn) Andel elever Holder på (Alle årstrinn) Andel elever Mangler fag (Alle årstrinn) Andel elever Ikke bestått (Alle årstrinn) Andel elever Bestått (Alle årstrinn) Kilde: Extens. 1) Måltallet inkluderer også elever med alternativ plan. Elever som har sluttet i løpet av skoleåret inngår ikke i statistikken. Mål 3: Læringsfellesskapet skal være preget av styrkende relasjoner og likeverdig samhandling. Status: Samhandling i Ny Giv På Ny GIV storsamlingen på Sundvollen i april var bærekraftige strukturer og samhandling mellom fylkeskommunen/de videregående skolene, kommuner, og NAV et hovedfokus. Etter samlingen kan vi nå registrere lokal oppfølging; parter har kommet sammen. Det legges planer om ytterligere samhandling rundt målsettingen om å bidra til at flere ungdommer gjennomfører og fullfører videregående opplæring. Folkehelse Folkehelseperspektivet i det helsefremmende arbeid i skolen er en viktig forutsetning for å skape gode læringsmiljøer og sikre elevenes helse. Det er nå flere prosjekter i gang for å videreutvikle det helsefremmende arbeidet i skolene; Statens Designkonkurranse: Design, skole og helse (Rosthaug vgs/ Modum kommune), Forskningsprosjektet " Kunnskapsbasert folkehelsearbeid i videregående opplæring for å redusere sosiale helseforskjeller" (Åssiden vgs og Rosthaug vgs), skolefrokost (Åssiden vgs og Rosthaug vgs), Lavterskeltilbud psykisk helse ungdom år (fylkeskommunen, Vestre Viken HF, Drammen og Lier kommuner) Mobbeombudet har arbeidet i samsvar med mandat for stillingen, og har lagt frem sin første halvårsrapport. I sitt første halvår har hovedfokuset vært å sikre at elever i videregående opplæring i Buskerud får ivaretatt sine rettigheter. Mobbeombudet er et lavterskeltilbud når skolens tiltak mot mobbing ikke er tilstrekkelig. Ombudets skolebesøk våren 2013 viste at det er behov for å øke elevdeltakelsen i skolemiljøarbeidet, og det er lagt planer for elevrådsskolering i samarbeid med elev- og lærlingeombudet. Side 10 av 37

11 Oppfølging av lærlinger Resultatene i lærlingeundersøkelsen er fulgt opp gjennom løpende oppfølging av opplæringskontor, lærebedrifter og lærekontrakter. Resultatene er også brukt som grunnlag for planlegging av tilbud om instruktørkurs høsten Resultatene fra undersøkelsen vil også benyttes i forberedelser til utviklingsdialoger med opplæringskontor og som innspill til arbeidet med kompetansestrategi for pedagogisk ansvarlige. Indikatorer: Elevundersøkelsen i 2013 gjennomføres av Utdanningsdirektoratet først i oktober Mål 4: Opplæringen skal forberede for videre utdanning, yrke, og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Status: Fellesfag, yrkesretting, relevans (FYR) i Ny GIV. FYR-prosjektet ble våren 2013 utvidet til også å gjelde naturfag på yrkesfaglige utdanningsprogram i tillegg til engelsk, matematikk og norsk. FYR-koordinator i naturfag på Knutepunktskolen (Åssiden vgs) ble involvert i arbeidet med yrkesretting på vårparten og frikjøpes i 30% stilling i likhet med de andre FYR-koordinatorene for skoleåret 2013/2014. Det er utarbeidet totalt i underkant av 600 undervisningsopplegg på det nasjonale nettstedet nygiv.ndla som er tilgjengelig for alle lærere. I Buskerud er det utarbeidet ca. 90 undervisningsopplegg som er tilgjengelig i læringsplattformen It s Learning. Utdanningsprogrammene Teknikk og industriell produksjon, Bygg- og anleggsteknikk, og Service og samferdsel har lagt ut flest undervisningsopplegg i Buskerud (henholdsvis 15, 13 og 12). Arbeidet med naturfag vil først komme skikkelig i gang høsten Kompetanseheving i fag- og yrkesopplæringen Gjennom hospiteringsordningen kan instruktører og faglige ledere hospitere ved en skole, og yrkesfaglærere og fellesfaglærere kan hospitere i en bedrift. Fylkeskommunens gode erfaringer med hospiteringsprosjektet blir videreført i et prosjekt i perioden , med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Fellesfaglærere i yrkesfag trekkes med i hospiteringsordningen og vi ser dette i sammenheng med FYR. Det er pr. 2. tertial 180 deltakere som har deltatt på instruktørkurs. Dette fordeler seg på 6 kurs, hvert med varighet en dag. Av disse var 4 spesialkurs i samarbeid med opplæringskontor /større bedrifter, til sammen 114 deltagere. Det har vært gjennomført skolering av 40 prøvenemndsmedlemmer, hvor hovedtema var god vurderingspraksis. For skoleåret 2013/2014 var det tilsammen 71 søkere til Kompetanse for kvalitet og 6 søkere til rektorutdanningen. Av disse har 20 lærere og 6 skoleledere fått tilbud kommende skoleår. Dimensjonering behov for lærlinger 2015 og tilgang på fagarbeidere 2017 Fylkeskommunen etterspurte i mai behov for lærlinger i 2015 og behov for tilgang på nye fagarbeidere i 2017 hos arbeidsgiversammenslutninger, næringsorganisasjoner og alle godkjente opplæringskontor i fylket. En sammenstilling av tilbakemeldinger fra de ulike partene danner grunnlaget for sak om tilrådning til Yrkesopplæringsnemnda i september. Erfaringer fra tidligere år, samt årets formidling av søkere til læreplass, ligger til grunn for forslaget, samtidig som det er basert på relevante undersøkelser og forskerrapporter som NAV s bedriftsundersøkelse og Arbeidsnotat 10/2012 fra Nifu /FaFo: Om potensialet for å få bedriftene til å ta inn flere lærlinger. Side 11 av 37

12 Ekstra tilskudd til lærebedriftene oppfølging av vedtak Det har vært aktivitet tilknyttet vedtaket fra yrkesopplæringsnemnda og hovedutvalget for utdanningssektoren i februar om disponering av midlene «ekstra tilskudd til lærebedriftene». Posten på 0,3 mill. kr avsatt til lærebedrifter som tar inn lærlinger/lærekandidater med særskilte behov er i all hovedsak fordelt. Midlene tilknyttet Samfunnskontrakten med undertittel «søkbare midler» 0,9 mill. kr ble lyst ut med kriteriesett i begynnelsen av mai, og søknadene er behandlet og midler er tildelt. Om lag halvparten av de avsatte midlene er fordelt. Midlene tilknyttet postene «full opplæring i bedrift-utvidet satsing» 1,0 mill. kr og «fra prosjekt til fordypning til lærekontrakt» 0,5 mill. kr er fortsatt under arbeid og forventes disponert høst Inntak til videregående opplæring skoleåret 2013/14 Skoleåret 2013/14 er det 445 klasser i 13 videregående skoler, samme klassetall som forrige skoleår. Det var pr 1. september 601 ledige plasser mot 692 på samme tid i fjor. Alle søkere med ungdomsrett har fått tilbud om skoleplass. 89,4 % av elevene er inne på primært ønsket programområde, mens 84,6 % av elevene er inne på primært ønsket programområde og skole. Andelene på samme tid i fjor var hhv 90,1 % og 86,8 %. Inntaket vil fortsette ut september. Endelig rapporteringsdato er 1. oktober. Det ble opprettet to ekstra klasser, en klasse Vg1 Studiespesialisering ved Eiker videregående skole og en klasse Vg1 Elektrofag ved Lier videregående skole, som følge av mange rettssøkere til uten tilbud til de to utdanningsprogrammene etter suppleringsinntaket primo august. Tabell 3: Nøkkeltall videregående skole. Resultat 2010 Resultat 2011 Resultat 2012 Resultat 2013* Måltall Antall elevplasser i videregående skoler Antall elever i videregående skoler Ledige plasser pr 01.10, < 700 Ledig kapasitet i % 7,6 10,2 7,2 6,7 < 8 Andel elever inntatt på primært ønsket 89,6 89,0 90,0 89,4 > 88 programområde % Kilde: Lokal VIGO (datasystem for inntak av og rapportering om elever og lærlinger, søkere til skole og læreplass og formidling av lærlinger og lærekandidater) *Tall pr 1. september Formidling til læreplass som lærling Søkertallene endrer seg noe utover hele perioden fra søknadsfristen til formidlingen avsluttes 1. november. Pr andre tertial er det registrert primærsøkere, hvorav 800 har opplæringsrett. Det er 701 søkere formidlet til læreplass, og det gjenstår 121 søkere med opplæringsrett som mangler tilbud. Fylkeskommunen har ved årets formidling utvidet bruken av nettportalen Vigobedrift til også å gjelde kontraktsmodulen. Bruken gjelder lærebedrifter og opplæringskontor som har gjort avtale om å inngå lærekontrakt med en eller flere av årets søkere. Fylkeskommunen oppretter og legger ut i portalen kontraktformularene klare til lærebedriften for utskrift, kontroll, signering og innsending til fylkeskommunen for godkjenning. Innføring og bruken av dette påvirker årets formidlingstall noe i form av etterslep i antall godkjente kontrakter utover høsten. Etter hvert som brukerne blir fortrolig med tjenesten er det forventet en forenklet prosess og kommunikasjon rundt kontrakt mellom fylkeskommunen og lærebedriften/opplæringskontorer. Det foreligger 582 kontraktformularer i påvente av behandling. Av dette 548 hos bedriftene og 34 hos fagopplæringsseksjonen. Side 12 av 37

13 For andre tertial er det av antallet på 239 inngåtte nye lærekontrakter 195 med rett, og av 46 inngåtte nye opplæringskontrakter 42 med rett. Pr andre tertial kan det ennå ikke gis noe tall for elever i fagopplæring i skole da disse kandidatene nettopp har fått det generelle tilbudet. Hvor mange som starter avklares ikke før formidlingen avsluttes og tilbudet starter opp. Pr d.d. er det 40 søkere som har fått det generelle tilbudet om fagopplæring i skole. Formidling til læreplass som lærekandidat Det er 107 søkere hvorav 91 har opplæringsrett. 64 søkere har fått avtale om opplæringskontrakt. 17 søkere er registrert med tilbud om fagopplæring i skole. Av disse har 14 takket ja, 2 takket nei og 1 er uavklart. 5 søkere med opplæringsrett venter fortsatt på tilbud. Tabell 4: Nøkkeltall fagopplæring. Resultat 2010 Resultat 2011 Resultat 2012 Tertial Måltall Antall løpende lærekontrakter Antall inngåtte nye lærekontrakter 2) Antall løpende opplæringskontrakter Antall inngåtte nye opplæringskontrakter 2) Ant læreplassøkere u/læreplass el/annet tilbud Antall elever i fagopplæring vg3 i skole Kilde: Lokal VIGO. 2) mottatte, ferdigbehandlede og godkjente lærekontrakter/opplæringskontrakter. Klagebehandling karakterer Fylkeskommunal klagenemnd behandler klager på karakterer ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen, samt på standpunktkarakterer. Som tabellen viser har antallet klager i 2013 gått klart ned. En viktig grunn til det antas å være det arbeidet skolene gjør i forbindelse med veiledning og vurdering for læring. På den måten vil elvene i mye større grad være orientert om sin faglige status, og om hva karakteren kan bli. Det er viktig at skolene fortsetter dette arbeidet. God dialog mellom elev og faglærer gir bedre læring, og gjøre det mindre nødvendig å klage Figur 4 : Klager på vurdering Figur 5: Omfang privatisteksamen Eksamensseksjonen Totalt Seks privatisteneheter Side 13 av 37

14 Privatisteksamen Antall privatister fortsetter å øke, med de utfordringer til en god og forsvarlig avvikling som det medfører. Fra 2011 til 2013 har antallet privatister totalt i Buskerud fylkeskommune økt med hele 23 %. Med et stadig økende antall privatister, øker også fylkeskommunens utgifter til avvikling av eksamen. Særlig er muntlig eksamen i fremmedspråk som det ikke gis undervisning, i kostbar. Våren 2013 ble det avviklet muntlig eksamen i 18 slike språk. Oppmeldingen i høst viser at antall språk har økt ytterligere. Figur 6: Andel elever med direkte overgang til høyere utdanning Kilde: SSB/KOSTRA juni Økonomi resultat og års prognose Tabell 5: Hovedtall for utdanningssektoren Beløp i mill. kr Just. bud. Regnskap Regnskap i % Prognose Forventet årsavvik Driftsutgifter 1 642, ,5 61,4 % 58,0 % 1 669,8-27,7 Driftsinntekter -248,2-186,3 75,1 % 68,0 % -298,5 50,2 Nto. driftsutgifter 1 393,8 822,2 59,0 % 24,3 % 1 371,3 22,5 Ved utløpet av 2. tertial forventer sektoren et netto mindreforbruk på 22,5 mill. kr, et avvik på 1,6 % av totalt budsjett. Fordelingen på ansvarsområdene følger i egen tabell under vedlegg. Samlet prognoser for virksomhetene viser et mindreforbruk på 12,2 mill. kr som inkluderer et meddratt mindreforbruk fra 2012 på 30,3 mill. kr. Inkludert i prognosene er også oppløste fondsmidler som skolene i tidligere år har satt av til fremtidig fornyelse av gratis læremidler. Utdanningsavdelingen forventer et mindreforbruk på 1,6 mill. kr som knytter seg til ulike virkninger på utgifts- og inntekstsposter. På konto for aktivitetsendring forventes en avsetning på 8,6 mill. kr, hvorav 3 mill. kr er øremerkerket midler til kunnskapsskolen, gitt i revidert handlingsprogram. Midlene vil bli brukt i samråd med vedtak i hovedutvalget for utdanningssektoren. Resterende 5,6 mill. kr er i hovedsak meddratt fra 2012 tillagt resultat av ulike aktivitetsendringer i 2013 som sektoren trenger for å møte ulike problemstillinger fremover. Etter opprettelse av en klasse Vg1 studiespesialisering ved Eiker vgs og en klasse Vg1 elektrofag ved Lier vgs har sektoren en økning med to klasser fra forrige skoleår, til sammen 445 klasser. Netto merutgift høsten 2013 dekkes innenfor sektorens ramme. Side 14 av 37

15 Omfanget av elever tatt inn på særskilt grunnlag er stort, og noen midler er avsatt for å dekke opp for endringer i elevsituasjonen i høst. Endelig oversikt over økonomisk virkning av dette vil ikke være klart før senhøstes. En klasse helsefagarbeider med fagopplæring i skole videreføres for søkere som ikke har fått læreplass, og det gis også tilbud om fagopplæring i skole til 15 søkere som ikke har fått opplæringsplass. Kostnadene høsten 2013 er ennå usikre, men det er grunn til å tro at utgiftene kan bli større enn budsjettert. Side 15 av 37

16 3.2 UTVIKLING 1. Buskerud fylkeskommune skal styrke konkurransekraften i fylkets næringsliv a. Styrke Buskerud fylkeskommunes strategiske lederrolle i næringsutvikling Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling følger planlagt fremdrift. Det har vært mye ekstern medvirkning og en bred prosess for å skape eierskap og forankring av arbeidet. Planprogram er sendt på høring. Utrede/avklare ny partnerskapsarena for FoUoI-strategien (ref. evaluering) er i rute. Partnerskapsavtalen med Drammen Næringslivsforening er blitt en levende og god allianser for begge parter, og fører med seg tiltak som gagner næringslivet i regionen. Det arbeides med grunnlag for slike avtaler andre steder i fylket også. Team Reiseliv har gjennomført møter og en prosess med egenevaluering som har ført til revitalisering av samarbeidsarenaen. Det er også opprettet andre relevante samspillsarenaer på spesifikke tema for å jobbe mer effektivt med tematiske problemstillinger og prosjekter. b. Styrke evnen til innovasjon og verdiskaping i næringsliv og offentlig sektor Det er inngått avtale med Innovasjon Norge om bedriftsrettede tiltak. Det er søkt KRD om videreføring av omstillingsarbeidet for Rollag og Ringerike, samt ny søknad for Hurum på grunn av nedlegging av Sødra Cell Tofte. Omstillingsarbeidet i Rollag og på Ringerike følges tett fra fylkeskommunen, og arbeidet følger oppsatt plan. Revidert strategi for landbruks- og matområdet er vedtatt. Forskningsrapporten "Verdiskaping i landbruk og landbruksbasert virksomhet" er utarbeidet. Dette er et solid kunnskapsgrunnlag som vil brukes som grunnlag for prioriteringer på landbruks- og matområdet fremover. Tiltak i tråd med FoUoI-strategien gjennomført som planlagt. Arbeidet med VRI for 2013 har gått som planlagt, i tillegg har det vært arbeidet med ny søknad for VRI 3. Oslofjordfondet har gjennomført en søknadsrunde, og det er gledelig økning i søknader fra Buskerud. Det er gjennomført mobilisering til søknader i perioden, noe som gir resultater. Det er vedtatt gjennomføringsavtale mellom Buskerud fylkeskommune og Høgskolen i Buskerud. Det er også vedtatt ny partnerskapsavtale for mellom Buskerud fylkeskommune og SIVA med tilhørende gjennomføringsavtale for Hovedprosjektet for bærekraft, 90% sertifisert, har gjennomført mye mobiliseringsaktivt i perioden. Det har vært en utfordring å få bedriftene til å prioritere arbeidet, men både Geilo og Hemsedal er i gang med bedriftsprosjekter og forberedelser for destinasjonssertifisering. Side 16 av 37

17 Storsatsingen Forbilde 2016 i Øvre Eiker har fått både midler, rådgivning og aktiv deltagelse fra fylkeskommunen i perioden. Et annet området det er jobbet aktivt med er Slemmestad, der det etableres lønnsomme kulturnæringsbedrifter. c. Styrke samarbeidet for å rekruttere, utvikle og beholde kompetent arbeidskraft i fylket. Det arbeides for å utvikle et komplett kompetanseprosjekt for reiselivet, Høgskolen i Buskerud har gjennomført en utredning. Markedsmidler for reiseliv er videreført ett år i påvente av ny nasjonal organisering av reiselivet. Det er jobbet aktivt i sosiale medier for å spre kunnskap om reiseliv og problemstillinger. Innsatsstyrken for distriktsreiselivet generer fellestiltak som skal styrke reiselivets konkurransekraft og fungerer som en god og offensiv arena for samarbeid mellom offentlige og private aktører. Forskningsprosjektet Reiselivsmonitor følger planen og er inne i sitt andre prosjektår, og formelt samarbeid med Nordland fylkeskommune og Nordlandsforskning er inngått. På kulturnæring er det arbeidet offensivt så langt i år med møteplasser for erfaring og kompetanseder eksisterende og nye klynger følges opp. Rådgivning og nettverksbygging er en stor oppgave på dette fagfeltet. Drammens kulturinkubator som fikk støtte fra kulturdepartementet har også fått midler og drahjelp fra fylkeskommunen, og det er arbeidet aktivt for å posisjonere regionen i nasjonal kulturnæringssatsing. I samarbeid med Møre og Romsdal og Finnmark fylkeskommune gjennomføres forprosjektet "hvordan lykkes som små", som handler om små bedrifter og hva som skal til for å stimulere til vekst. 2. Buskerud fylkeskommune skal legge til rette for et rikt kulturliv gjennom en målrettet satsing på profesjonalitet og kulturelt mangfold Den kulturelle skolesekken er etablert som en ordning i videregående opplæring. Alle fylkeskommunalt eide skoler får skolesekktilbud i skoleåret 2013/14, og de første turneene starter i september. Beslutningsgrunnlaget for videre konsolidering i museumssektoren ble vedtatt av Hovedutvalget for regionalutvikling og kultur 19. juni, i tillegg til at det foreligger positive styrevedtak i Hallingdal museum, Stiftelsen Hringariki, Kunstnerdalen kulturmuseum og Kongsberg og Lågendalen museum, samt Portåsen Wildenveys rike. Det er sendt søknad til Kulturdepartementet om støtte til en ny konsolidert enhet. Buskerud fylkeskommune har tatt et initiativ overfor alle kommunene i fylket om en tettere samhandling på kulturområdet. Høsten 2013 planlegges det gjennomført dialogmøter med alle kommunene. Side 17 av 37

18 Vårt arbeid med kunst i offentlige rom har utløst kr ,- i statlige midler, i forbindelse med ombyggingen av Ringerike folkehøgskole. 3. Buskerud fylkeskommune skal bidra til en bærekraftig areal- og ressursforvaltning. Det er avholdt nettverkssamling for kommunene i Buskerud om stedsutvikling. Nettverksmøtene skal fungere som en arena for utveksling av erfaringer og etablering av tettere nettverk mellom kommunene relatert til lokalutvikling og stedsutvikling. Arbeidet med regional plan for Nordfjella villreinområde gjennomførte en konsekvensutredning av planens virkning for villrein, ferdsel og reiseliv. Styringsgruppa drøftet forslag til regional plan og samlet seg om et planforslag. I arbeidet med regional vannforvaltningsplan for vannregion Vest-Viken utredes tiltak for å nå målet om godt vannmiljø på lokalt nivå. Dette inngår som en del av det faglige grunnlaget til den regionale planen. Planforum gjennomføres 1-2 ganger pr. måned for å støtte opp om kommunenes arbeid med kommuneplaner og reguleringsplaner. Buskerud fylkeskommune fikk tildelt 2,8 millioner kr fra Kommunal- og regionaldepartementet til arbeidet med lokal samfunnsutvikling i I nært samarbeid med kommunene Krødsherad, Flå, Øvre Eiker, Sigdal, Nore og Uvdal. Nes, Gol og Ål satser fylkeskommunen på arbeidet med boligstrategi, økt samarbeid mellom næringsliv og kommune og utvikling av vertskapsrollen slik at innflyttere eller andre som flytter tilbake til kommunene skal bli tatt godt i mot. Buskerud fylkeskommune og Distriktssenteret skal i samarbeid med Krødsherad kommune utvikle et femårig program som skal gi distriktskommunen større kapasitet til lokal samfunnsutvikling. Prosjektene "Flå veksthus" og "Bolyst og blilyst i Sigdal" fikk henholdsvis 1,5 mill. kr og 0,9 mill. kr av Kommunal- og regionaldepartementets program Bolyst for å skape attraktive Lokalsamfunn. Prosjektene har klare mål om økt bosetting, tilførsel av kompetanse/ bedrifter og økt trivsel for nye innbyggere i Flå og Sigdal. 4. Buskerud fylkeskommune bidrar til en målretta satsning på idrett, friluftsliv og folkehelse. Buskerud fylkeskommune fikk tildelt 38,884 mill. kr i spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Midlene er fordelt videre til prosjekter i kommunene. I samarbeid med Gjensidigstiftelsen er det fordelt 1,2 mill. kr til skilt og merking av turveier og turstier i kommunene. Iverksetting av tiltak som faller inn under "Strategi for folkehelse i Buskerud" foregår fortløpende. Side 18 av 37

19 Prosjekter i videregående skoler har hatt stort fokus i perioden. Her kan nevnes; Ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse, som er et samarbeid med Modum kommune, Modum Bad og Buskerud fylkeskommune Statens designkonkurranse "Design, læring og helse" i samarbeid med helsedirektoratet og Norsk form. Forskningsprosjekt "Helsefremmende videregående skoler". Pilotskoleprosjekt folkehelse med skolefrokost, kantinenettverk, helsekvelder, uteområder og fokus på psykososialt miljø. Videreutvikling av Veiledning og informasjon om psykisk helse i videregående skole (VIP). Nettverkssamling for kommunene innen friskliv er gjennomført. 5. Buskerud fylkeskommune skal bidra til bevaring av et representativt utvalg kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap i fylket Delmål: Redusere tapet av fredete og verneverdige bygninger til under 0,5 % årlig Det er startet et nytt opplæringsprogram i tradisjonshåndverk i drammensregionen med 8 håndverkere som skal gjennom et program på 330 timer i regi av Buskerud bygningsvernsenter. Det er gjort et prøveregistreringsprosjekt på Hallingskarvet for å sikre kulturminner som smelter fram av snøfonner i høyfjellsområder. Bidra til kunnskapsløft for kommunene innenfor kulturminnevern Arbeidet med kommunedelplan for kulturminner i Røyken er godt i gang og kulturminneregistreringene blir ferdige høsten Det ble gjennomført en kulturarv-konferanse for kommunen i Buskerud der sikring av kulturminner med bruk av plan- og bygningsloven var tema. Formidle kulturarven til allmennheten og skolene Det er gjennomført to minnefinnekurs for 7. trinn i Hurum kommune. Det er gjennomført fagdager for vg2 byggteknikk med tema bygningsvern og tradisjonshåndverk. Det er gjennomført flere formidlingstiltak og foredrag, samt gjennomfør åpne kurs i tradisjonshåndverk i regi av Buskerud bygningsvernsenter. 6. Buskerud fylkesbibliotek skal medvirke til en planmessig styrking av bibliotekene som lokale møteplasser Læringsressurser og arenaer for litteraturformidling, kulturell opplevelse og demokratisk deltakelse Det er avholdt rollespillarrangement for ungdom i samarbeid med Drammen bibliotek Egenproduksjonen "FanArt": kreativ idoldyrking" er under utvikling for Den kulturelle skolesekken, videregående skole. Side 19 av 37

20 Dialog og kunnskapsdeling med alle kommunene i Buskerud skal systematiseres, for å utvikle bibliotekenes praksis Politisk sak om strategiprosess i bibliotekene i Buskerud er satt på dagsorden og vil bli behandlet i september Regionale dialogmøter med bibliotekene i Drammensregionen og Ringerike/Midtfylketregionen er gjennomført Bibliotekenes digitale tjenester styrkes, med særlig vekt på litteraturformidling, e-lån og formidling av kulturarv Statusrapport for fylkesbibliotekets prosjekt med utlån av ebøker i Drammen, Kongsberg og Nore og Uvdal er sendt Kulturrådet: Det jobbes med en ny og bedre løsning som blant annet vil gi en bedre eksponering av e-bøker fra Kulturfondordningen. Digitaliseringsprosjektet Fotoarv videreføres gjennom samarbeid med museumssektoren Webløft, fylkesbibliotekets tilbud om nye nettsider til bibliotekene, har fått nytt design og det jobbes spesielt med integrering av bokanbefalinger i samarbeid med Deichmanske bibliotek. Bokbamsen og Øvre Eiker bibliotek har fått nye nettsider i perioden. Bibliotekansattes kompetanse heves på områder som formidling, ledelse og bruk av nettmedier Kurset publikumsutvikling og litterære arrangementer ble avholdt 13. juni Fylkesbiblioteket skal styrke sin kunnskapsbaserte og utviklingsrettede virksomhet og gjøre denne tilgjengelig Aktiv deltakelse i det polsk-norske samarbeidsprosjektet "Library as a meeting place for many cultures" Foredrag og paper på IFLAs internasjonale bibliotekkonferanse 2013 om bruk av indikatorer og kvalitativ måling for bibliotek som læringsarena Innlegg om "Klasserommet som arena for litteraturformidling" for DKS-sekretariatet i Norsk kulturråd 18. juni. Side 20 av 37

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG

Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Skaper resultater gjennom samhandling HANDLINGSPROGRAM 2014/2017 FORSLAG Forord Fylkesrådmannen presenterer her sitt forslag til handlingsprogram for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannens forslag til handlingsprogram

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

ÅRSRAPPORT. Kortversjon

ÅRSRAPPORT. Kortversjon 2014 ÅRSRAPPORT Kortversjon SIDE 2 Årsrapport 2014 INNHOLD FYLKESRÅDMANNEN HAR ORDET 3 SAMFUNNSOPPDRAGET 4 HELHET, UTVIKLING OG BÆREKRAFT 4 REGIONALSEKTOREN 5 FOR HELE FYLKET 5 Kollektivtrafikk 5 Regional

Detaljer

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no

Forfall meldes snarest mulig til fylkesordføreren v/ Randi Mykland randi.mykland@austagderfk.no Møteinnkalling Utvalg: ADMU/fylkesvalgstyret/fylkesutvalget Møtested: 1615 Vegår, Fylkeshuset Dato: 31.05.2011 Tid: Administrasjonsutvalget: kl. 10:30 Fylkesvalgstyret: kl. 11:00 Fylkesutvalget: kl. 11:15

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer

Årsrapport 2013. Med regnskap og årsberetning 2013. gode ideer Årsrapport 2013 Med regnskap og årsberetning 2013 gode ideer Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 4 1.3 INTERNE PROSESSER... 6 1.4 ØKONOMI... 9 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune

ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune ÅRSBERETNING 2008 Vest-Agder fylkeskommune Forsidebilde: Utsnitt av reinsflokk (fostringsflokk) under kalvetelling i Setesdal-Ryfylkeheiene. Bildet er publisert i boken Vandringer i Setesdals Vesthei utgitt

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 REGIONALE TJENESTER 78

DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 REGIONALE TJENESTER 78 FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DEL III FORDELT ÅRSBUDSJETT 2012 DE BLÅ SIDER 60 FOLKEVALGTE, STYRINGS- OG KONTROLLORGAN 64 UTDANNING 65 Pedagogisk utvikling 65 Inntak og rådgivning 66 Fagopplæring 67 PP-tjenesten

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2010

Årsmelding for Drammen kommune 2010 Årsmelding for Drammen kommune 2010 Forsidebilde: Marienlyst skole, Norges første skole bygget med passivhusstandard. ÅRSMELDING 2010 DRAMMEN KOMMUNE INNHOLD side 3 Leseveiledning side 4 Innledning side

Detaljer

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér

Vedtatt. Strategiplan 2010-2013. Med budsjett 2010. gode ideér Vedtatt Strategiplan 2010-2013 Med budsjett 2010 gode ideér Onkel skrue: Penger er ikke alt, bare man har nok av dem SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESTINGETS MØTE 15.-16. DESEMBER 2009 SAK 113/2009 Strategiplandokumentet

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 215 Kommunereform - økonomi - folkehelse - oppvekst og utdanning - sosial og barnevern - helse og omsorg - landbruk - miljø - plan- og bygningsloven - samfunnssikkerhet og beredskap Innhold

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Sør-Trøndelag 2012 gode ideer Innhold 1. Forord... 3 2. Styringskortet, styringsperspektiv elever... 4 3. Antall elever og lærlinger... 6 4. Læringsmiljø blant

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013

Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Administrasjonsutvalget 24.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 24.04.2013 Tid 09:00 Side1 Side2 Saksliste Saksnr Tittel Saker

Detaljer

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET,

INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, INNHOLD Med livskvalitet i fokus... 5 1. Tjenesteproduksjon... 9 FYLKESORDFØRER OG FYLKESTING... 9 1.1 Sektorens driftsramme...9 POLITISK VIRKSOMHET, LEDELSE OG STAB... 9 1.1 Sektorens driftsramme...10

Detaljer

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post:

Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: Vest-Agder fylkeskommune Postboks 517 N-4605 Kristiansand Besøk: Tordenskjoldsgate 65 Telefon sentralbord: 38 07 45 00 Telefaks: 38 07 45 01 E-post: fornavn.etternavn@vaf.no Internett: www.vaf.no Redaktør:

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årsberetning 2014

Oslo kommune Utdanningsetaten. Årsberetning 2014 Oslo kommune Årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 1. ANSVARSOMRÅDE... 6 1.1 Organisasjon/bemanning... 6 2. MÅL, RESULTATER OG RISIKOVURDERING... 8 2.1 Situasjonsbeskrivelse... 8 2.2 Målsettinger,

Detaljer

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér

Årsrapport 2014. Med regnskap og årsberetning. gode ideér Årsrapport 2014 Med regnskap og årsberetning gode ideér Innhold 1 ÅRSBERETNING... 1 1.1 ELEVER/BRUKERE... 2 1.2 REGIONAL UTVIKLING... 5 1.3 INTERNE PROSESSER... 8 1.4 ØKONOMI... 10 1.5 MEDARBEIDERE

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Strategiplan 2015-2018

Strategiplan 2015-2018 Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokument Foto: GT gode ideér SAKSPROTOKOLL Strategiplan 2015-2018 Utfordringsdokumentet Arkivsak-dok. 201406254 Saksbehandler Sveinung Salater Saksgang Møtedato Saknr

Detaljer

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2012 FR-sak 40/12

Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2012 FR-sak 40/12 Foto: Heidal Rafting Et attraktivt og konkurransedyktig OPPLAND Fylkesrådmannens gjennomføringsdokument 2012 FR-sak 40/12 Innholdsfortegnelse 1. Fylkesrådmannens føringer... 4 2. Samarbeid med kommuner

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse 2011...5 1.1 Administrasjon og politisk styring...5 1.2 Skoler...9 1.3 Barnehage...11 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester...13

Detaljer