Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017"

Transkript

1 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet

2 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING SKOLENE OG REGIONENE STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Bygg og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon (TIP) OPPLÆRING AV ELEVER I SOSIALE OG MEDISINSKE INSTITUSJONER (SMI)

3 Denne planen baserer seg på Helhetlig og langsiktig plan for det fremtidige skoletilbudet i Buskerud fylkeskommune slik den ble vedtatt i fylkestinget i sak 52/12. Det er ikke gjort vesentlige endringer i planen etter vedtaket i fylkestinget med noen få unntak på grunnlag av stortingsmelding 20 ( På rett vei. Hovedmålet er å sikre et bredt utdanningstilbud i alle regionene. I stortingsmeldinga foreslår Kunnskapsdepartementet å omgjøre utdanningsprogram for medier og kommunikasjon til et studieforberedende program med samme struktur som idrettsfag og musikk, dans og drama. I samme melding foreslår departementet å etablere formgiving som eget studieforberedende utdanningsprogram. Mange spesialiserte studieforberedende tilbud kan føre til at færre elever velger de rene studiespesialiserende tilbudene. Hovedstrategien i planen er fortsatt å prioritere brede tilbud med økt handlingsrom på studiespesialiserende program, framfor mange studieforberedende utdanningsprogram. Temarettede studiespesialiserende tilbud gis regionalt. I stortingsmeldinga foreslår departementet at elever med fullført og bestått fag og yrkesopplæring på sikt gis rett til påbygging til generell studiekompetanse. Hovedstrategien i planen er at en større andel av elevene fra de yrkesfaglige utdanningsprogrammene fullfører sin fagutdanning før de eventuell tar påbygging til generell studiekompetanse. Elever med fullført fagutdanning gis en reell mulighet for studiekompetanse. For å øke rekrutteringen og stimulere til at flere gjennomfører med fagbrev, åpner stortingsmeldinga for etablering av lokale y-veitilbud, særlig innen helse- og oppvekstfag. Y-veien innebærer mulighet for å søke opptak til høyere utdanning på grunnlag av relevante fagog svennebrev. Det er et prioritert mål i planen at flere elever fullfører utdanning fram til fag- eller yrkeskompetanse for å sikre god rekruttering til disse yrkene. Hovedstrategien er å synliggjøre muligheter for læreplasser gjennom oppfølging av partenes forpliktelse i Samfunnskontrakten. I tillegg undersøke muligheten for å etablere lokalt y-veitilbud i helse- og oppvekstfag sammen med Høgskolen i Buskerud. Høgskolen vil eventuelt godkjenne y-veien som inntaksgrunnlag. Det blir viktig å se sammenhengen mellom tilråding av tilgangen på læreplasser og behovet for fagarbeidere i fremtiden med prosessen som leder frem til Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping. I arbeidet med næringsplanen blir det viktig å gjøre vurderinger av hvilke behov de ulike regionene i Buskerud har for arbeidskraft, tilgang på lærlinger og samarbeid mellom lokalt næringsliv og de videregående skolene. Utover dette foreslås det ingen vesentlige endringer i delmål og strategier for skoletilbudet etter vedtak i FT-sak 52/12. Tilbudet bør imidlertid vurderes på grunnlag av strategien for Kunnskapsskolen og arbeidet med regional plan for næringsutvikling og regional plan for kunnskapssamfunnet. Disse planene bør ses i sammenheng innenfor rammen av et bredt samfunnsperspektiv. Fylkestingets vedtak sak 52/12 er merket med fet kursiv Etter innføringen av fritt skolevalg i Buskerud kan det bli behov for å foreta større eller mindre endringer i skoletilbudet. En styrking av fagmiljøene, og dermed kvaliteten på utdanningstilbudene, og større grad av konsentrasjon og spissing av tilbudene, vil gi elevene et mest mulig optimalt faglig tilbud med størst mulig læringsutbytte og relevant kompetanse. 3

4 Per i dag er det en relativt god balanse mellom tilbud og etterspørsel når det gjelder plasser i videregående opplæring, slik at ca. 9 av 10 kom inn på sitt primært valgte utdanningsprogram Elevtallsutvikling Oppdatert statistikk pr mars 2013 Faktisk antall 2013 og prognoser for åringer i Buskerud basert på middels høye nasjonale prognoser Hurum Røyken Lier Drammen Nedre Eiker Øvre Eiker Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Sigdal Krødsherad Modum Ringerike Hole Flå Nes (Busk.) Gol Hemsedal Ål Hol Sum Faktisk antall 2012 og prognoser for åringer i Buskerud, gruppert Hurum Røyken Lier Drammen Nedre Eiker Sum Hurum-Røyken-Lier- Drammen Estimert andel elever i vgs Elevplasser 2011/ Røyken vgs, Lier vgs, St Hallvard vgs, Drammen vgs og Åssiden vgs

5 Faktiske elever 2011/ Ledige plasser 2011/ Røyken vgs, Lier vgs, St Hallvard vgs, Drammen vgs og Åssiden vgs Røyken vgs, Lier vgs, St Hallvard vgs, Drammen vgs og Åssiden vgs 0625 Nedre Eiker Øvre Eiker Sum Eiker Estimert andel elever i vgs Elevplasser 2011/ Eiker vgs Faktiske elever 2011/ Eiker vgs Ledige plasser 2011/12 23 Eiker vgs 0604 Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Sum Kongsberg og Numedal Estimert andel elever i vgs Elevplasser 2011/ Kongsberg vgs og Numedal vgs Faktiske elever 2011/ Kongsberg vgs og Numedal vgs Ledige plasser 2011/ Kongsberg vgs og Numedal vgs 0621 Sigdal Krødsherad Modum Sum Midt-fylket Estimert andel elever i vgs Elevplasser 2011/ Rosthaug vgs Faktiske elever 2011/ Rosthaug vgs Ledige plasser 2011/12 90 Rosthaug vgs 0605 Ringerike Hole Sum Ringerike Estimert andel elever i vgs Elevplasser 2011/ Ringerike vgs og Hønefoss vgs Faktiske elever 2011/ Ringerike vgs og Hønefoss vgs Ledige plasser 2011/ Ringerike vgs og Hønefoss vgs 0615 Flå Nes (Busk.)

6 0617 Gol Hemsedal Ål Hol Sum Hallingdal Estimert andel elever i vgs Elevplasser 2011/ Ål vgs og Gol vgs Faktiske elever 2011/ Ål vgs og Gol vgs Ledige plasser 2011/ Ål vgs og Gol vgs Sum Elever i off vgs 2011/ Andel elever i off vgs 84 % Offisielle tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for antall 16, 17 og 18 åringer er lagt til grunn. Veksten er størst i Drammen og nærmeste kommuner. Det er også noe vekst i Kongsberg og Øvre Eiker. For øvrig er elevtallsutviklingen relativt stabil. Andelen elever som gikk i offentlige videregående skoler i skoleåret 2012/13, var som et gjennomsnitt i fylket 85% av de tre årskullene. Den største utfordringen knyttet til skolekapasitet og elevvekst, er i Drammensområdet. Gitt SSBs prognoser og den gjennomsnittlige andelen av årskullene som går i offentlig videregående skole, kan dagens omfang av elevplasser i Drammensområdet være tilstrekkelig til 2015 og muligens også frem mot En stor andel ungdom fra Nedre Eiker benytter skoletilbud i Drammen og i Lier. De private skolene i Drammen benyttes hovedsakelig av ungdom fra Drammen, Nedre Eiker og Lier. Ungdom fra Øvre Eiker benytter skoletilbud både på Kongsberg og på Rosthaug og noen også i Drammen fordi tilbudet ved Eiker vgs er smalt. Hønefoss og Ringerike vgs har begge et betydelig antall elever fra Jevnaker som følge av samarbeidsavtale med Oppland om søking og inntak av elever. Buskerud Fylkeskommune er positive til at elever skal kunne velge utdanningssted også i andre fylker. Derfor vil fylkeskommunen fortsette samarbeidet med andre fylkeskommuner med sikte på økt utveksling av elever. Utenfor Drammensområdet er kapasiteten tilstrekkelig. 2. Skolene og regionene I dag har vi definert 5 regioner; Hallingdalsregionen, Kongsbergregionen, Ringeriksregionen, Midt- Buskerud regionen og Drammensregionen. I fremtiden vil Hurum, Røyken og Lier defineres som egen region. Hallingdalsregionen Det er ikke forventet stor befolkningsvekst i regionen. Skolene i regionen samarbeider der det mulighet for det. For Hallingdalsregionen er det særlig viktig med et bredt skoletilbud. 6

7 Ringeriksregionen Det kan forventes noe befolkningsvekst i regionen. Tilbudet i regionen er dekkende i forhold til arbeidslivets behov. Skolene (Ringerike vgs og Hønefoss vgs) utfyller hverandre når det gjelder dagens utdanningstilbud. Ungdom fra Jevnaker kommune har anledning til å søke skoleplass ved de videregående skolene i Ringerike. Kongsbergregionen Det forventes ingen stor befolkningsvekst i regionen. Numedal vgs er viktig for både lokalmiljø og arbeidslivet i Numedal. Skolen er liten og sårbar, og må sees spesielt på. Tilbudet ved Kongsberg vgs dekker i stor grad behovet i regionen. Midt-Buskerudregionen For skolene i denne regionen (Eiker vgs. og Rosthaug vgs.) er det et behov for samarbeid, spesielt når det gjelder tilbud innen studieforberedende utdanningsprogram. Med mange spesialiserte studieforberedende program på Rosthaug vgs, blir antall elever på studiespesialiserende program for lavt til å gi et godt nok tilbud innenfor skolens økonomiske ramme. Tilbudene ved Rosthaug Videregående skole bør spisses for å styrke fagmiljøet ved skolen Drammensregionen Drammensregionen er den største regionen befolkningsmessig, og det kan forventes ytterligere befolkningsvekst. Organisering av skolene og tilbudene må derfor innrettes slik at det er rom for økning av elevtallet. I denne regionen finnes det også private videregående skoler som konkurrerer med de fylkeskommunale skolene. Det er viktig at våre skoler utvikles slik at de fremstår som attraktive for søkerne. Skolene i regionen (med unntak av Røyken vgs) kan med fordel organiseres som temaskoler med robuste fagmiljø. For elever i Røyken og Hurum er Røyken vgs den nærmeste skolen, og denne skolen vil kunne ta i mot det elevtall som er i regionen nå. Med en stor elevtallsvekst i fremtiden, kan det være aktuelt å utvide skolen. 3. Studieforberedende utdanningsprogram - utfordringer og muligheter I dag er de studieforberedende utdanningsprogrammene godt fordelt i alle regioner. Studieforberedende utdanningsprogram har tre hovedretninger (Udir GREP, 2010): - Utdanningsprogram for idrettsfag - Utdanningsprogram for musikk, dans og drama - Utdanningsprogram for studiespesialisering, som har fordypning i tre hovedretninger realfag /språk, samfunnsfag og økonomi /formgivning. I tillegg gis det tilbud i Buskerud om International Baccalaureate (IB) I stortingsmelding 20 ( ) På rett vei foreslår Kunnskapsdepartementet å omgjøre utdanningsprogram for medier og kommunikasjon til et studieforberedende program med samme struktur som idrettsfag og musikk, dans og drama. I samme melding foreslår departementet å etablere formgiving som eget studieforberedende utdanningsprogram. 7

8 Mange spesialiserte studieforberedende tilbud kan føre til at færre elever velger de rene studiespesialiserende tilbudene. Utfordringen med få elever / paralleller på utdanningsprogram for studiespesialisering i enkelte regioner, har blitt løst ved at det er bevilget ekstra ressurser for å kunne tilby en viss mulighet for valg for elevene. På noen skoler vil dette medføre at undervisningsgruppene blir små. Det er utviklet kompetanse og erfaring for å tilby enkeltfag med nettbaserte løsninger, der det ellers ville være dårlig grunnlag for å opprette fulle klasser i fagene. Det vises til kapittel om Nettskolen i strategi for. Delmål: Prioritere brede tilbud med økt handlingsrom på studiespesialiserende program, framfor mange studieforberedende utdanningsprogram. Strategi: Gi elevene valgmuligheter og fleksibilitet 3.1. Utdanningsprogram for musikk, dans og drama Skolene har samarbeid med de lokale kulturskolene i flere år, i ulik grad og med ujevn kontinuitet. Det dreier seg om felles arrangementer, felles ansatte, utveksling av ansatt, utlån av utstyr til kulturskolene og elever i videregående opplæring er "hjelpelærere" ved kulturskolen. Kulturskolene er viktig rekrutteringsgrunnlag for utdanningsprogrammet Utdanningsprogram for idrettsfag Det er ikke foreslått endringer for disse utdanningsprogrammene. Da dette er relativt kostbare kurs bør volumet på utdanningene ikke utvides i forhold til dagens nivå. Dimensjoneringen må også ses i sammenheng med foreslått ny struktur på medier og kommunikasjon og formgivingsfag. Delmål: Volumet på de studieforberedende utdanningsprogram for Musikk, dans og drama og Idrettsfag holdes så lavt som mulig. Strategi: Utdanningstilbudet opprettes ikke ved flere skoler samtidig som antall elevplasser ikke økes utover dagens nivå Studiespesialiserende utdanningsprogrammer Temarettede studiespesialiserende tilbud I de senere år er det opprettet tilbud med målsetting om god kvalitet og økt rekruttering til noen studiespesialiserende utdanningsprogram. Igangsatte forsøk må følges opp og utvides. Under er det en oversikt over etablerte tilbud og en vurdering av status. Tilbudet med studiespesialiserende med entreprenørskap (Inspiro) bør vurderes utvidet. Vurdering av status: Tilbud med vekt på utvikling av entreprenørielle ferdigheter prioriteres da det henger tett sammen med ferdigheter for framtida. Det 4-årige tilbudet med reiselivsfag ved Gol Videregående skole og gründerlinje ved Rosthaug Videregående skole bør videreutvikles. Førstnevnte tilbud bør settes i sammenheng med satsing 8

9 på elevbedrift og entreprenørskap. Disse tilbudene kan vurderes å utvides til flere skoler enn beskrevet, hvis dette anses å være vellykket. En slik utvidelse bør behandles politisk. Vurdering av status: Konklusjonen etter foreløpig evaluering av 4-årig tilbud reiseliv Gol og gründerlinje Rosthaug er avvikling av tilbudet. Dette henger sammen med svak søkning. Det er gjort mye innsats for sikre rekruttering til tilbudene. Likevel er søkningen for svak. Det bør undersøkes hvordan tilbudene kan gjøres mer attraktive framover. Det tas sikte på å etablere talentklasser for realfag og teknologi, fortrinnsvis som et ledd i utviklingen av Kongsbergsskolen. Vurdering av status: Studiespesialisering forskerlinje er fra skoleåret 2013/14 gjort søkbart ved Kongsberg og Røyken videregående skoler. Det er bare 3 primærsøkere til tilbudet på Røyken. I samråd med skolens ledelse konverteres klassen til Vg1 studiespesialisering. Etter oppstart vil skolen gi mer informasjon om forskerlinja til elevene på Vg1 studiespesialisering og håper å rekruttere internt til tilbudet, og at dette vil kunne gi økt interesse for skoleåret 2014/15. På Kongsberg er det 11 primærsøkere. Vg1 studiespesialisering forskerlinje opprettholdes og skolen rekrutterer internt for å fylle opp ytterligere. Det tas initiativ til å innlede et samarbeid med Nasjonalt geologisenter, som er planlagt i Slemmestad i Røyken. Målet er at dette samarbeidet skal inngå i en særlig satsing på kombinasjonen realfag og geologi. Vurdering av status: Asker kommune har planer om et nasjonalt geologisenter. Røyken vgs bruker Geologisenteret i Slemmestad til ekskursjoner. Det er et stort potensial for økt samarbeid. Det legges en strategi sammen med aktuelle videregående skoler- fortrinnsvis knyttet til forskerlinja for mulig samarbeid rundt etableringen av et Nasjonalt geologisenter. Mange spesialiserte studieforberedende tilbud kan føre til at færre elever velger de rene studiespesialiserende tilbudene. Utfordringen med få elever / paralleller på utdanningsprogram for studiespesialisering i enkelte regioner, har blitt løst ved at det er bevilget ekstra ressurser for å kunne tilby en viss mulighet for valg for elevene. På noen skoler vil dette føre til at undervisningsgruppene blir små. Det er utviklet kompetanse og erfaring for å tilby enkeltfag med nettbaserte løsninger, der det ellers ville være dårlig grunnlag for å opprette fulle klasser i fagene. Her er det et potensial for å øke tilbudet. Temarettede tilbud må ikke gå på bekostning av elevens totale fagtilbud i regionen. Strategi: Temarettede studiespesialiserende tilbud gis regionsvis Studiespesialisering med formgivningsfag Søkningen til utdanningsprogrammet er ikke spesielt høy, og det er nå tatt inn nye elever kun ved to skoler i Drammensregionen. Intensjonen i departementets forslag om å gjøre formgiving til eget studieforberedende utdanningsprogram er å øke rekrutteringen. Delmål: Tilbudet vurderes i tråd med ny struktur, når foreslåtte endringer i Stortingsmeldinga foreligge i konkret form. 9

10 Strategi: Utviklingen av søkeratferden i utdanningsprogrammet følges nøye, og legges til grunn for endringer i tilbudet Vg3 påbygging til generell studiekompetanse I Kunnskapsløftet er strukturen slik at elever som har gått inn på et yrkesfaglig utdanningsprogram Vg1 og Vg2 kan velge et tredje år med påbygging som gir dem generell studiekompetanse. Utfordringer: Erfaring viser at en stor andel av elevene velger denne muligheten direkte etter Vg2. Dette tapper arbeidslivet for mulige lærlinger. Innen en del utdanningsprogram hadde det vært ønskelig at flere fullførte sin fag- eller yrkeskompetanse før de tok fagene som gir dem generell studiekompetanse. Spesielt innenfor utdanningsprogram for Helse- og oppvekstfag er det ønskelig at flere fullfører sin fagutdanning før de eventuelt skaffer seg generell studiekompetanse. I stortingsmelding 20 ( ) På rett vei foreslår departementet at elever med fullført og bestått fag og yrkesopplæring på sikt gis rett til påbygging til generell studiekompetanse. Delmål: En større andel av elevene fra de yrkesfaglige utdanningsprogram fullfører sin fagutdanning før de eventuell tar påbygging til generell studiekompetanse. Strategi: Elever med fullført fagutdanning gis en reell mulighet for studiekompetanse uten å øke volumet på tilbudet til påbygging til generell studiekompetanse. 4. Yrkesfaglige utdanningsprogram utfordringer og muligheter Gjennom et tett og nært samarbeid mellom skole og arbeidsliv vil begge parter bidra til god utvikling av den faglige kvaliteten på opplæringen. Omfanget av de enkelte yrkesfaglige utdanningsprogram er gjennom årlige anbefalinger fra yrkesopplæringsnemnda (YON) dimensjonert i forhold til næringslivets / arbeidslivets behov. I Kunnskapsløftets prinsipper er samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv et sentralt element i opplæringen. Sitat fra Kunnskapsløftets prinsipper: Tilrettelagt samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv kan gi elevane innsyn i ulike arbeidsprosessar, praktisk arbeidserfaring og kunnskap om arbeidslivet, og det kan styrkje arbeidet med entreprenørskap i opplæringa. Innsyn i dei endringar som skjer i nærings- og arbeidslivet, kan synleggjere aktiv deltaking i nyskapande aktivitetar og entreprenørskap. Erfaringar frå lokalt nærings- og arbeidsliv kan gi elevane betre grunnlag for eit medvite val av utdanning og yrke. I tillegg kan samspelet medverke til at opplæringa blir oppdatert med utgangspunkt i behova i arbeidslivet. Kunnskap om organisasjonane i arbeidslivet kan vere med på å utvikle samfunnsengasjement og demokratisk deltaking. Viktige næringer jobber for å få opp søkingen til vg1, for å få flere rekruttert til yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring. Det er en felles ambisjon å framsnakke yrkesfagene. 10

11 Fylkeskommunen har med sitt arbeid for økt matproduksjon og oppfølging av regional delplan for reiseliv bidratt til tiltak for rekruttering til bestemte utdanningsprogram. Fordelingen og dimensjonering av yrkesfagligevg2 og evt Vg3 kurs styres av: o Fagmiljøenes mulighet til samarbeid med lokalt arbeidsliv/ næringsliv o Tilgang på læreplasser i de enkelte fag o Små fag lokaliseres ett sted i fylket Dimensjonering av skoletilbudet baserer seg i utgangspunktet på at opplæringen følger hovedmodellen for opplæring i hvert lærefag. Ut i fra en slik forankring av kapasitet i skoler og lærebedrifter, vurderes økt fleksibilitet for tilpasning både til ungdommers og arbeidslivets lokale behov. Det er etablert samarbeid for mulig TAF/helsefag i Ringeriksregionen. Det arbeides med å etablere tilsvarende samarbeid i andre regioner. 4.1.Bygg og anleggsteknikk Programområdet tilbys i alle regioner, og programområdene er godt etablert i lokalmiljøene med nærhet til lokalt arbeidsliv. Det kan vurderes om vg2 anleggsteknikk også bør tilbys i Midt- Buskerud. 4.2.Design og håndverk Utdanningsprogrammet har flere søkere / elever enn behovet for læreplasser skulle tilsi, og en del elever gjør omvalg til annet utdanningsprogram. En god andel av elevene fra Vg2 innen utdanningsprogrammet søker seg over på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Fra Vg1 er det mulig med et kryssløp til Vg2 Barne- og ungdomsarbeider innen utdanningsprogram for Helse- og oppvekstfag. Strategi: Tilbudet tilpasses i større grad tilgangen på læreplasser innen fagene. 4.3.Elektrofag Dette er et av de utdanningsprogram som er kostnadskrevende utstyrsmessig. I dag er det en oversøkning til Vg1 i forhold til antall tilgjengelige læreplasser, og tilbudet finnes i samtlige regioner. Delmål: Programområde automatisering gis i fremtiden på Kongsberg videregående skole og Røyken videregående skole. Strategi: Endringene av fordeling av elektrofagene mellom skolene i Drammensregionen følges tett for å sikre at det videreutvikles i tråd med næringslivets behov. 4.4.Helse- og oppvekstfag Utdanningsprogrammet er godt etablert i alle regionene, og kommunene er viktig mottakere av lærlinger. Rekruttering til fagene er viktig og som et ledd i dette er synliggjøring av gode muligheter for læreplasser i alle regioner sentralt. En høy andel av elevene fullfører ikke fag/ yrkesopplæringen og velger heller Vg3 påbygg til generell studiekompetanse. Det er et behov for opplæringsløpene mot yrkeskompetanse, og det bør vurderes om dagens tilbud skal endres eller utvides ved en skole som har utdanningsprogrammet for bedre å tilfredsstille arbeidslivets behov. 11

12 Det er etablert samarbeid for mulig TAF/helsefag i Ringeriksregionen. Det arbeides med å etablere tilsvarende samarbeid i andre regioner. For å øke rekrutteringen og stimulere til at flere gjennomfører med fagbrev, åpner stortingsmelding 20 På rett vei for etablering av lokale y- veitilbud, særlig innen helse- og oppvekstfag. Høgskolen vil eventuelt godkjenne y-veien som inntaksgrunnlag. Delmål: Flere elever fullfører utdanning fram til fag- eller yrkeskompetanse for å sikre god rekruttering til yrkene. Det vurderes en utvidelse av tilbudene mot yrkeskompetanse fra vg2 helseservicefag i Drammensregionen. Strategi: Synliggjøre muligheter for læreplasser gjennom oppfølging av partenes forpliktelse i Samfunnskontrakten. Det planlegges et samarbeid med Vitensenter helse og teknologi som en del av samarbeidsavtalen med Høgskolen i Buskerud. Undersøke muligheten for å etablere lokalt y- veitilbud sammen med Høgskolen i Buskerud Medier og kommunikasjon Behovet for lærlinger fra Utdanningsprogram for Medier og kommunikasjon til lærefagene (Fotograffaget og Mediegrafikerfaget) er ikke stort. I stortingsmelding 20 ( ) På rett vei foreslår Kunnskapsdepartementet å omgjøre utdanningsprogram for medier og kommunikasjon til et studieforberedende program med samme struktur som idrettsfag og musikk, dans og drama. Yrkesfagene i utdanningsprogrammet ivaretas innenfor strukturen for yrkesfaglige utdanningsprogrammet. Strategi: Fylkestinget gjorde dette vedtaket i juni 2012: "Medie- og kommunikasjonsfaget (MK) skal evalueres som del av Kunnskapsløftet. Det er ventet at det kommer en rapport om dette høsten Fylkestinget vil gå igjennom Medie- og kommunikasjonslinjene etter at rapporten foreligger og etter at høringsinstansene har fått sagt sitt. Det er imidlertid forventet at rapporten vil åpne for at MK kan bli et studiespesialiserende tilbud. Fylkestinget ber derfor om at det sendes en søknad om at Buskerud fylkeskommune kan være det første fylket til å prøve ut dette." Fylkestinget vurderer videreføring av de nye tilbudene i tråd med ny struktur etter stortingets behandling Naturbruk Utdanningsprogrammet er det minste elevtallsmessig, under 2% av årskullet søker dette. Tilbud ved flere skoler gir små fagmiljøer. Fylkeskommunen har et særskilt ansvar for kompetanse, likestilling og rekruttering i landbruket, dette er det naturlig å se i sammenheng med utviklingen av en fjellfagskole og tilbudet innen naturbruk i videregående opplæring. Delmål: Utdanningsprogram for naturbruk gis ved tre videregående skoler i Buskerud, der hovedfokus er et best mulig læringsutbytte. Utdanningsprogram for naturbruk ved Ål videregående skole avd. Lien opprettholdes med et tydeligere fokus på fjellandbruket. Tilbudet i vg1 naturbruk og vg2 skogbruk opprettholdes ved Kongsberg vgs. Dersom undervisningstilbudet innen naturbruk nasjonalt reduseres, bør Buskerud som et stort fylke inn skogbruk fortsatt ha et tilbud som er attraktivt for egne og andre søkere. 12

13 Det legges til rette for å kunne tilby mulighet for spesiell studiekompetanse for elever på vg3 studieforberedende naturbruk ved Rosthaug vgs. Strategi: Naturbrukstilbudet i Buskerud samles i størst mulig grad som et helhetlig tilbud ved Rosthaug vgs, avd. Buskerud Restaurant og matfag Rekrutteringen av elever til utdanningsprogrammet bør bedres. Tilbudet finnes i alle regioner og dagens dimensjoner er tilfredsstillende sett i forhold til antall læreplasser. I fylkets regionale delplan for reiselivet i Buskerud er kompetanse et sentralt satsningsområde. Delmål: Økt søkning til Utdanningsprogrammet for Restaurant- og matfag for å sikre god rekruttering til yrkene. Strategi: Gjennom tett samarbeid med bransjen om utvikling av god kvalitet på opplæringen bidra til godt omdømme på utdanningsmulighetene Service og samferdsel Utdanningsprogram for Service og samferdsel er tilgjengelig i alle regionene, og nesten samtlige skoler har ett eller flere tilbud innen utdanningsprogrammet. Fagopplæring er svakt forankret innenfor servicenæringen, og bransjenes oppfølging av Samfunnskontrakten er viktig for økt forankring og fortsatt videreutvikling av samarbeidet om videregående opplæring. Delmål: Det vurderes å flytte tilbudet innen service og samferdsel fra Rosthaug vgs til Eiker vgs Strategi: Styrke fagmiljøene og spisse tilbudet i samråd med servicenæringens behov. Dialog med bransjen om utvikling av tilbudet på grunnlag av læreplasser er en vesentlig del av strategien Teknikk og industriell produksjon (TIP) Dette er et utdanningsprogram som er kostnadskrevende utstyrsmessig. Tilbudet finnes i alle regioner. Det er en hensiktsmessig fordeling ut fra næringslivets behov, jf råd fra YON. Delmål: Det vurderes å fordele utdanningsprogram for Teknikk og industriell produksjon i Drammensregionen mellom Åssiden vgs og Røyken vgs. Vg2-tilbud innen bilfagene lokaliseres til Åssiden vgs i Drammensregionen. Strategi: Tilbudet tilpasses i større grad til tilgangen på læreplasser innen fagene Opplæring av elever i sosiale og medisinske institusjoner (SMI) Det overordnede ansvaret for grunnopplæringen (hele det 13-årige løpet) i sosiale- og medisinske institusjoner har fylkesutdanningssjefen. Det utøvende ansvaret er delegert til Drammen vgs v/lerberg skole og kompetansesenter som er en avdeling under Drammen vgs. Strategi: Forutsatt fortsatt lokalisering på Lerberg, bør det vurderes om det utøvende ansvaret skal tillegges Eiker vgs.

14 14 Plan for skoletilbudet

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN

SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN SKOLEBRUKSPLAN FOR VEST-AGDERSKOLEN FRAM MOT 2030 MED VEKT PÅ ENDRINGER I KRISTIANSANDSREGIONEN OG LISTER Høringsnotat INNHOLD 0. Innledning... 3 1. Sammendrag... 4 2. Planprosess... 6 2.1. Bakgrunn...

Detaljer

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015

Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Tilstandsrapport for Kunnskapsskolen i Buskerud 2015 Videregående opplæring skoleåret 13/14 Bildet eies av Lier videregående skole Bildet eies av Lier videregående skole Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND. Tilstandsrapport 2013 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I NORDLAND Tilstandsrapport 2013 Forord Tilstandsrapporten for 2013 dokumenterer positive resultater på flere områder, og gir et helhetlig bilde på status innen videregående opplæring

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Skolestruktur Nedre Glomma

Skolestruktur Nedre Glomma Østfold fylkeskommune Skolestruktur Nedre Glomma Borg, Greåker, Kalnes og St. Olav videregående skoler 2013-03-04 Rev. Dato: 12. mars 2013 Beskrivelse: utredning av skolestruktur, arealbruk og teknisk

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 www.vfk.no Innhold FORORD... 3 1 INNLEDNING... 4 1.1 Kort oppsummering... 4 1.2 Visjon og verdier... 5 1.3 Utdanning i Vestfold... 5 1.4

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013

Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Utdanningsavdelingen Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 Vest-Agder fylkeskommune 1 Vest-Agder Innhold 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 5 3. Gjennomføring... 6 3.1. Resultater... 6 3.2.

Detaljer

Skolebehovsplan 2007-2016

Skolebehovsplan 2007-2016 Høringsutkast Skolebehovsplan 2007-2016 Høringsfrist 26. juni 2007 Oslo kommune Utdanningsetaten Høringsinstanser Dato: 05.06.2007 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 200703194-4 Alex Seip,

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus

TILSTANDSRAPPORT. for videregående opplæring i Akershus TILSTANDSRAPPORT for videregående opplæring i SKOLEÅRET 20132014 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 5 12

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Melding om kvalitet og aktivitet 1. Innledning Fylkesrådmannen la i desember 2008 for første gang frem en samlet fremstilling av videregående opplæring i Oppland for fylkestinget.

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014

Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Aust-Agder fylkeskommune 2014 Innhold Sammendrag... 3 1 Introduksjon... 4 1 1.1 Leseveiledning... 4 1.2 Målsettinger... 5 2 Gjennomføring... 6 2.1 Program

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig ra d for teknikk og industriell produksjon 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Datagrunnlag... 3 3. Generelle problemstillinger... 5 3.1 Yrkesretting... 5 3.2 Nasjonal styring

Detaljer

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05.

Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18. 1.0 Innledning. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø 20.05. Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/02240-6 May-Wenche Hestø Vedlegg til Økonomistrategi 2015-18 20.05.2014 1.0 Innledning I dette vedlegget til Økonomistrategi 2015-18, omtaler vi den

Detaljer

Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring

Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring Tilbudsstruktur og gjennomføring i videregående opplæring RAPPORT 40/2008 Delrapport I Evaluering av Kunnskapsløftet Mari Wigum Frøseth, Elisabeth Hovdhaugen, Håkon Høst og Nils Vibe NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal

Årsrapport 2011. Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015. Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Postadresse: Postboks 788 Stoa 4809 Arendal Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsvei 1 4838 Arendal Telefon: 37 01 73 00 Telefaks: 37 01 73 03 Bank: 6318.05.49015 Org.nr.: 943 039 046 E-post: postmottak@austagderfk.no

Detaljer

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte

PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015. - et løft og et løfte PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 2015 - et løft og et løfte Innhold 1 Innledning...5 2 Visjon, posisjon og hovedstrategier...6 3 Hvordan ser den gode akershusopplæringen ut?...9 4 Generelle kvalitetsbeskrivelser

Detaljer

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport

Flere gjennom 2007-2010. Sluttrapport Flere gjennom 2007-2010 Sluttrapport 1 Forord Prosjektet Flere gjennom har de siste tre årene vært Nord-Trøndelag fylkeskommunes hovedsatsing på gjennomføring og fullføring av videregående opplæring. Prosjektet

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel

Utviklingsredegjørelse 2013. Faglig råd for service og samferdsel Oslo, 31.12.2013 Revidert og godkjent 13.2.2014 Utviklingsredegjørelse 2013 Faglig råd for service og samferdsel Punkt 4 i det nye mandatet for faglige råd slår fast at hvert råd skal levere inn en utviklingsredegjørelse

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag

Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren? En undersøkelse av elever og lærlinger i Helse- og sosialfag Håkon Høst, Hilde Karlsen, Asgeir Skålholt og Elisabeth Hovdhaugen Rapport 30/2012 Yrkesfagutdanning

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 27.01.2015 Møtested Bleiker videregående skole, Brages vei 1, 1387 ASKER Møtedato 27.01.2015 Tid 15:00 1 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 215 Kommunereform - økonomi - folkehelse - oppvekst og utdanning - sosial og barnevern - helse og omsorg - landbruk - miljø - plan- og bygningsloven - samfunnssikkerhet og beredskap Innhold

Detaljer

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø...

1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8. 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12. 3.3. Læringsmiljø... 2 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 7 3. Resultatvurdering... 8 3.1. Gjennomføring... 8 3.2. Læringsutbytte... 12 3.3. Læringsmiljø... 15 4. Gjennomføring... 17 4.1. Bedre opplæring... 17 4.1.1.

Detaljer