Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017"

Transkript

1 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet

2 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING SKOLENE OG REGIONENE STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Bygg og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon (TIP) OPPLÆRING AV ELEVER I SOSIALE OG MEDISINSKE INSTITUSJONER (SMI)

3 Denne planen baserer seg på Helhetlig og langsiktig plan for det fremtidige skoletilbudet i Buskerud fylkeskommune slik den ble vedtatt i fylkestinget i sak 52/12. Det er ikke gjort vesentlige endringer i planen etter vedtaket i fylkestinget med noen få unntak på grunnlag av stortingsmelding 20 ( På rett vei. Hovedmålet er å sikre et bredt utdanningstilbud i alle regionene. I stortingsmeldinga foreslår Kunnskapsdepartementet å omgjøre utdanningsprogram for medier og kommunikasjon til et studieforberedende program med samme struktur som idrettsfag og musikk, dans og drama. I samme melding foreslår departementet å etablere formgiving som eget studieforberedende utdanningsprogram. Mange spesialiserte studieforberedende tilbud kan føre til at færre elever velger de rene studiespesialiserende tilbudene. Hovedstrategien i planen er fortsatt å prioritere brede tilbud med økt handlingsrom på studiespesialiserende program, framfor mange studieforberedende utdanningsprogram. Temarettede studiespesialiserende tilbud gis regionalt. I stortingsmeldinga foreslår departementet at elever med fullført og bestått fag og yrkesopplæring på sikt gis rett til påbygging til generell studiekompetanse. Hovedstrategien i planen er at en større andel av elevene fra de yrkesfaglige utdanningsprogrammene fullfører sin fagutdanning før de eventuell tar påbygging til generell studiekompetanse. Elever med fullført fagutdanning gis en reell mulighet for studiekompetanse. For å øke rekrutteringen og stimulere til at flere gjennomfører med fagbrev, åpner stortingsmeldinga for etablering av lokale y-veitilbud, særlig innen helse- og oppvekstfag. Y-veien innebærer mulighet for å søke opptak til høyere utdanning på grunnlag av relevante fagog svennebrev. Det er et prioritert mål i planen at flere elever fullfører utdanning fram til fag- eller yrkeskompetanse for å sikre god rekruttering til disse yrkene. Hovedstrategien er å synliggjøre muligheter for læreplasser gjennom oppfølging av partenes forpliktelse i Samfunnskontrakten. I tillegg undersøke muligheten for å etablere lokalt y-veitilbud i helse- og oppvekstfag sammen med Høgskolen i Buskerud. Høgskolen vil eventuelt godkjenne y-veien som inntaksgrunnlag. Det blir viktig å se sammenhengen mellom tilråding av tilgangen på læreplasser og behovet for fagarbeidere i fremtiden med prosessen som leder frem til Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping. I arbeidet med næringsplanen blir det viktig å gjøre vurderinger av hvilke behov de ulike regionene i Buskerud har for arbeidskraft, tilgang på lærlinger og samarbeid mellom lokalt næringsliv og de videregående skolene. Utover dette foreslås det ingen vesentlige endringer i delmål og strategier for skoletilbudet etter vedtak i FT-sak 52/12. Tilbudet bør imidlertid vurderes på grunnlag av strategien for Kunnskapsskolen og arbeidet med regional plan for næringsutvikling og regional plan for kunnskapssamfunnet. Disse planene bør ses i sammenheng innenfor rammen av et bredt samfunnsperspektiv. Fylkestingets vedtak sak 52/12 er merket med fet kursiv Etter innføringen av fritt skolevalg i Buskerud kan det bli behov for å foreta større eller mindre endringer i skoletilbudet. En styrking av fagmiljøene, og dermed kvaliteten på utdanningstilbudene, og større grad av konsentrasjon og spissing av tilbudene, vil gi elevene et mest mulig optimalt faglig tilbud med størst mulig læringsutbytte og relevant kompetanse. 3

4 Per i dag er det en relativt god balanse mellom tilbud og etterspørsel når det gjelder plasser i videregående opplæring, slik at ca. 9 av 10 kom inn på sitt primært valgte utdanningsprogram Elevtallsutvikling Oppdatert statistikk pr mars 2013 Faktisk antall 2013 og prognoser for åringer i Buskerud basert på middels høye nasjonale prognoser Hurum Røyken Lier Drammen Nedre Eiker Øvre Eiker Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Sigdal Krødsherad Modum Ringerike Hole Flå Nes (Busk.) Gol Hemsedal Ål Hol Sum Faktisk antall 2012 og prognoser for åringer i Buskerud, gruppert Hurum Røyken Lier Drammen Nedre Eiker Sum Hurum-Røyken-Lier- Drammen Estimert andel elever i vgs Elevplasser 2011/ Røyken vgs, Lier vgs, St Hallvard vgs, Drammen vgs og Åssiden vgs

5 Faktiske elever 2011/ Ledige plasser 2011/ Røyken vgs, Lier vgs, St Hallvard vgs, Drammen vgs og Åssiden vgs Røyken vgs, Lier vgs, St Hallvard vgs, Drammen vgs og Åssiden vgs 0625 Nedre Eiker Øvre Eiker Sum Eiker Estimert andel elever i vgs Elevplasser 2011/ Eiker vgs Faktiske elever 2011/ Eiker vgs Ledige plasser 2011/12 23 Eiker vgs 0604 Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Sum Kongsberg og Numedal Estimert andel elever i vgs Elevplasser 2011/ Kongsberg vgs og Numedal vgs Faktiske elever 2011/ Kongsberg vgs og Numedal vgs Ledige plasser 2011/ Kongsberg vgs og Numedal vgs 0621 Sigdal Krødsherad Modum Sum Midt-fylket Estimert andel elever i vgs Elevplasser 2011/ Rosthaug vgs Faktiske elever 2011/ Rosthaug vgs Ledige plasser 2011/12 90 Rosthaug vgs 0605 Ringerike Hole Sum Ringerike Estimert andel elever i vgs Elevplasser 2011/ Ringerike vgs og Hønefoss vgs Faktiske elever 2011/ Ringerike vgs og Hønefoss vgs Ledige plasser 2011/ Ringerike vgs og Hønefoss vgs 0615 Flå Nes (Busk.)

6 0617 Gol Hemsedal Ål Hol Sum Hallingdal Estimert andel elever i vgs Elevplasser 2011/ Ål vgs og Gol vgs Faktiske elever 2011/ Ål vgs og Gol vgs Ledige plasser 2011/ Ål vgs og Gol vgs Sum Elever i off vgs 2011/ Andel elever i off vgs 84 % Offisielle tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for antall 16, 17 og 18 åringer er lagt til grunn. Veksten er størst i Drammen og nærmeste kommuner. Det er også noe vekst i Kongsberg og Øvre Eiker. For øvrig er elevtallsutviklingen relativt stabil. Andelen elever som gikk i offentlige videregående skoler i skoleåret 2012/13, var som et gjennomsnitt i fylket 85% av de tre årskullene. Den største utfordringen knyttet til skolekapasitet og elevvekst, er i Drammensområdet. Gitt SSBs prognoser og den gjennomsnittlige andelen av årskullene som går i offentlig videregående skole, kan dagens omfang av elevplasser i Drammensområdet være tilstrekkelig til 2015 og muligens også frem mot En stor andel ungdom fra Nedre Eiker benytter skoletilbud i Drammen og i Lier. De private skolene i Drammen benyttes hovedsakelig av ungdom fra Drammen, Nedre Eiker og Lier. Ungdom fra Øvre Eiker benytter skoletilbud både på Kongsberg og på Rosthaug og noen også i Drammen fordi tilbudet ved Eiker vgs er smalt. Hønefoss og Ringerike vgs har begge et betydelig antall elever fra Jevnaker som følge av samarbeidsavtale med Oppland om søking og inntak av elever. Buskerud Fylkeskommune er positive til at elever skal kunne velge utdanningssted også i andre fylker. Derfor vil fylkeskommunen fortsette samarbeidet med andre fylkeskommuner med sikte på økt utveksling av elever. Utenfor Drammensområdet er kapasiteten tilstrekkelig. 2. Skolene og regionene I dag har vi definert 5 regioner; Hallingdalsregionen, Kongsbergregionen, Ringeriksregionen, Midt- Buskerud regionen og Drammensregionen. I fremtiden vil Hurum, Røyken og Lier defineres som egen region. Hallingdalsregionen Det er ikke forventet stor befolkningsvekst i regionen. Skolene i regionen samarbeider der det mulighet for det. For Hallingdalsregionen er det særlig viktig med et bredt skoletilbud. 6

7 Ringeriksregionen Det kan forventes noe befolkningsvekst i regionen. Tilbudet i regionen er dekkende i forhold til arbeidslivets behov. Skolene (Ringerike vgs og Hønefoss vgs) utfyller hverandre når det gjelder dagens utdanningstilbud. Ungdom fra Jevnaker kommune har anledning til å søke skoleplass ved de videregående skolene i Ringerike. Kongsbergregionen Det forventes ingen stor befolkningsvekst i regionen. Numedal vgs er viktig for både lokalmiljø og arbeidslivet i Numedal. Skolen er liten og sårbar, og må sees spesielt på. Tilbudet ved Kongsberg vgs dekker i stor grad behovet i regionen. Midt-Buskerudregionen For skolene i denne regionen (Eiker vgs. og Rosthaug vgs.) er det et behov for samarbeid, spesielt når det gjelder tilbud innen studieforberedende utdanningsprogram. Med mange spesialiserte studieforberedende program på Rosthaug vgs, blir antall elever på studiespesialiserende program for lavt til å gi et godt nok tilbud innenfor skolens økonomiske ramme. Tilbudene ved Rosthaug Videregående skole bør spisses for å styrke fagmiljøet ved skolen Drammensregionen Drammensregionen er den største regionen befolkningsmessig, og det kan forventes ytterligere befolkningsvekst. Organisering av skolene og tilbudene må derfor innrettes slik at det er rom for økning av elevtallet. I denne regionen finnes det også private videregående skoler som konkurrerer med de fylkeskommunale skolene. Det er viktig at våre skoler utvikles slik at de fremstår som attraktive for søkerne. Skolene i regionen (med unntak av Røyken vgs) kan med fordel organiseres som temaskoler med robuste fagmiljø. For elever i Røyken og Hurum er Røyken vgs den nærmeste skolen, og denne skolen vil kunne ta i mot det elevtall som er i regionen nå. Med en stor elevtallsvekst i fremtiden, kan det være aktuelt å utvide skolen. 3. Studieforberedende utdanningsprogram - utfordringer og muligheter I dag er de studieforberedende utdanningsprogrammene godt fordelt i alle regioner. Studieforberedende utdanningsprogram har tre hovedretninger (Udir GREP, 2010): - Utdanningsprogram for idrettsfag - Utdanningsprogram for musikk, dans og drama - Utdanningsprogram for studiespesialisering, som har fordypning i tre hovedretninger realfag /språk, samfunnsfag og økonomi /formgivning. I tillegg gis det tilbud i Buskerud om International Baccalaureate (IB) I stortingsmelding 20 ( ) På rett vei foreslår Kunnskapsdepartementet å omgjøre utdanningsprogram for medier og kommunikasjon til et studieforberedende program med samme struktur som idrettsfag og musikk, dans og drama. I samme melding foreslår departementet å etablere formgiving som eget studieforberedende utdanningsprogram. 7

8 Mange spesialiserte studieforberedende tilbud kan føre til at færre elever velger de rene studiespesialiserende tilbudene. Utfordringen med få elever / paralleller på utdanningsprogram for studiespesialisering i enkelte regioner, har blitt løst ved at det er bevilget ekstra ressurser for å kunne tilby en viss mulighet for valg for elevene. På noen skoler vil dette medføre at undervisningsgruppene blir små. Det er utviklet kompetanse og erfaring for å tilby enkeltfag med nettbaserte løsninger, der det ellers ville være dårlig grunnlag for å opprette fulle klasser i fagene. Det vises til kapittel om Nettskolen i strategi for. Delmål: Prioritere brede tilbud med økt handlingsrom på studiespesialiserende program, framfor mange studieforberedende utdanningsprogram. Strategi: Gi elevene valgmuligheter og fleksibilitet 3.1. Utdanningsprogram for musikk, dans og drama Skolene har samarbeid med de lokale kulturskolene i flere år, i ulik grad og med ujevn kontinuitet. Det dreier seg om felles arrangementer, felles ansatte, utveksling av ansatt, utlån av utstyr til kulturskolene og elever i videregående opplæring er "hjelpelærere" ved kulturskolen. Kulturskolene er viktig rekrutteringsgrunnlag for utdanningsprogrammet Utdanningsprogram for idrettsfag Det er ikke foreslått endringer for disse utdanningsprogrammene. Da dette er relativt kostbare kurs bør volumet på utdanningene ikke utvides i forhold til dagens nivå. Dimensjoneringen må også ses i sammenheng med foreslått ny struktur på medier og kommunikasjon og formgivingsfag. Delmål: Volumet på de studieforberedende utdanningsprogram for Musikk, dans og drama og Idrettsfag holdes så lavt som mulig. Strategi: Utdanningstilbudet opprettes ikke ved flere skoler samtidig som antall elevplasser ikke økes utover dagens nivå Studiespesialiserende utdanningsprogrammer Temarettede studiespesialiserende tilbud I de senere år er det opprettet tilbud med målsetting om god kvalitet og økt rekruttering til noen studiespesialiserende utdanningsprogram. Igangsatte forsøk må følges opp og utvides. Under er det en oversikt over etablerte tilbud og en vurdering av status. Tilbudet med studiespesialiserende med entreprenørskap (Inspiro) bør vurderes utvidet. Vurdering av status: Tilbud med vekt på utvikling av entreprenørielle ferdigheter prioriteres da det henger tett sammen med ferdigheter for framtida. Det 4-årige tilbudet med reiselivsfag ved Gol Videregående skole og gründerlinje ved Rosthaug Videregående skole bør videreutvikles. Førstnevnte tilbud bør settes i sammenheng med satsing 8

9 på elevbedrift og entreprenørskap. Disse tilbudene kan vurderes å utvides til flere skoler enn beskrevet, hvis dette anses å være vellykket. En slik utvidelse bør behandles politisk. Vurdering av status: Konklusjonen etter foreløpig evaluering av 4-årig tilbud reiseliv Gol og gründerlinje Rosthaug er avvikling av tilbudet. Dette henger sammen med svak søkning. Det er gjort mye innsats for sikre rekruttering til tilbudene. Likevel er søkningen for svak. Det bør undersøkes hvordan tilbudene kan gjøres mer attraktive framover. Det tas sikte på å etablere talentklasser for realfag og teknologi, fortrinnsvis som et ledd i utviklingen av Kongsbergsskolen. Vurdering av status: Studiespesialisering forskerlinje er fra skoleåret 2013/14 gjort søkbart ved Kongsberg og Røyken videregående skoler. Det er bare 3 primærsøkere til tilbudet på Røyken. I samråd med skolens ledelse konverteres klassen til Vg1 studiespesialisering. Etter oppstart vil skolen gi mer informasjon om forskerlinja til elevene på Vg1 studiespesialisering og håper å rekruttere internt til tilbudet, og at dette vil kunne gi økt interesse for skoleåret 2014/15. På Kongsberg er det 11 primærsøkere. Vg1 studiespesialisering forskerlinje opprettholdes og skolen rekrutterer internt for å fylle opp ytterligere. Det tas initiativ til å innlede et samarbeid med Nasjonalt geologisenter, som er planlagt i Slemmestad i Røyken. Målet er at dette samarbeidet skal inngå i en særlig satsing på kombinasjonen realfag og geologi. Vurdering av status: Asker kommune har planer om et nasjonalt geologisenter. Røyken vgs bruker Geologisenteret i Slemmestad til ekskursjoner. Det er et stort potensial for økt samarbeid. Det legges en strategi sammen med aktuelle videregående skoler- fortrinnsvis knyttet til forskerlinja for mulig samarbeid rundt etableringen av et Nasjonalt geologisenter. Mange spesialiserte studieforberedende tilbud kan føre til at færre elever velger de rene studiespesialiserende tilbudene. Utfordringen med få elever / paralleller på utdanningsprogram for studiespesialisering i enkelte regioner, har blitt løst ved at det er bevilget ekstra ressurser for å kunne tilby en viss mulighet for valg for elevene. På noen skoler vil dette føre til at undervisningsgruppene blir små. Det er utviklet kompetanse og erfaring for å tilby enkeltfag med nettbaserte løsninger, der det ellers ville være dårlig grunnlag for å opprette fulle klasser i fagene. Her er det et potensial for å øke tilbudet. Temarettede tilbud må ikke gå på bekostning av elevens totale fagtilbud i regionen. Strategi: Temarettede studiespesialiserende tilbud gis regionsvis Studiespesialisering med formgivningsfag Søkningen til utdanningsprogrammet er ikke spesielt høy, og det er nå tatt inn nye elever kun ved to skoler i Drammensregionen. Intensjonen i departementets forslag om å gjøre formgiving til eget studieforberedende utdanningsprogram er å øke rekrutteringen. Delmål: Tilbudet vurderes i tråd med ny struktur, når foreslåtte endringer i Stortingsmeldinga foreligge i konkret form. 9

10 Strategi: Utviklingen av søkeratferden i utdanningsprogrammet følges nøye, og legges til grunn for endringer i tilbudet Vg3 påbygging til generell studiekompetanse I Kunnskapsløftet er strukturen slik at elever som har gått inn på et yrkesfaglig utdanningsprogram Vg1 og Vg2 kan velge et tredje år med påbygging som gir dem generell studiekompetanse. Utfordringer: Erfaring viser at en stor andel av elevene velger denne muligheten direkte etter Vg2. Dette tapper arbeidslivet for mulige lærlinger. Innen en del utdanningsprogram hadde det vært ønskelig at flere fullførte sin fag- eller yrkeskompetanse før de tok fagene som gir dem generell studiekompetanse. Spesielt innenfor utdanningsprogram for Helse- og oppvekstfag er det ønskelig at flere fullfører sin fagutdanning før de eventuelt skaffer seg generell studiekompetanse. I stortingsmelding 20 ( ) På rett vei foreslår departementet at elever med fullført og bestått fag og yrkesopplæring på sikt gis rett til påbygging til generell studiekompetanse. Delmål: En større andel av elevene fra de yrkesfaglige utdanningsprogram fullfører sin fagutdanning før de eventuell tar påbygging til generell studiekompetanse. Strategi: Elever med fullført fagutdanning gis en reell mulighet for studiekompetanse uten å øke volumet på tilbudet til påbygging til generell studiekompetanse. 4. Yrkesfaglige utdanningsprogram utfordringer og muligheter Gjennom et tett og nært samarbeid mellom skole og arbeidsliv vil begge parter bidra til god utvikling av den faglige kvaliteten på opplæringen. Omfanget av de enkelte yrkesfaglige utdanningsprogram er gjennom årlige anbefalinger fra yrkesopplæringsnemnda (YON) dimensjonert i forhold til næringslivets / arbeidslivets behov. I Kunnskapsløftets prinsipper er samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv et sentralt element i opplæringen. Sitat fra Kunnskapsløftets prinsipper: Tilrettelagt samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv kan gi elevane innsyn i ulike arbeidsprosessar, praktisk arbeidserfaring og kunnskap om arbeidslivet, og det kan styrkje arbeidet med entreprenørskap i opplæringa. Innsyn i dei endringar som skjer i nærings- og arbeidslivet, kan synleggjere aktiv deltaking i nyskapande aktivitetar og entreprenørskap. Erfaringar frå lokalt nærings- og arbeidsliv kan gi elevane betre grunnlag for eit medvite val av utdanning og yrke. I tillegg kan samspelet medverke til at opplæringa blir oppdatert med utgangspunkt i behova i arbeidslivet. Kunnskap om organisasjonane i arbeidslivet kan vere med på å utvikle samfunnsengasjement og demokratisk deltaking. Viktige næringer jobber for å få opp søkingen til vg1, for å få flere rekruttert til yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring. Det er en felles ambisjon å framsnakke yrkesfagene. 10

11 Fylkeskommunen har med sitt arbeid for økt matproduksjon og oppfølging av regional delplan for reiseliv bidratt til tiltak for rekruttering til bestemte utdanningsprogram. Fordelingen og dimensjonering av yrkesfagligevg2 og evt Vg3 kurs styres av: o Fagmiljøenes mulighet til samarbeid med lokalt arbeidsliv/ næringsliv o Tilgang på læreplasser i de enkelte fag o Små fag lokaliseres ett sted i fylket Dimensjonering av skoletilbudet baserer seg i utgangspunktet på at opplæringen følger hovedmodellen for opplæring i hvert lærefag. Ut i fra en slik forankring av kapasitet i skoler og lærebedrifter, vurderes økt fleksibilitet for tilpasning både til ungdommers og arbeidslivets lokale behov. Det er etablert samarbeid for mulig TAF/helsefag i Ringeriksregionen. Det arbeides med å etablere tilsvarende samarbeid i andre regioner. 4.1.Bygg og anleggsteknikk Programområdet tilbys i alle regioner, og programområdene er godt etablert i lokalmiljøene med nærhet til lokalt arbeidsliv. Det kan vurderes om vg2 anleggsteknikk også bør tilbys i Midt- Buskerud. 4.2.Design og håndverk Utdanningsprogrammet har flere søkere / elever enn behovet for læreplasser skulle tilsi, og en del elever gjør omvalg til annet utdanningsprogram. En god andel av elevene fra Vg2 innen utdanningsprogrammet søker seg over på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Fra Vg1 er det mulig med et kryssløp til Vg2 Barne- og ungdomsarbeider innen utdanningsprogram for Helse- og oppvekstfag. Strategi: Tilbudet tilpasses i større grad tilgangen på læreplasser innen fagene. 4.3.Elektrofag Dette er et av de utdanningsprogram som er kostnadskrevende utstyrsmessig. I dag er det en oversøkning til Vg1 i forhold til antall tilgjengelige læreplasser, og tilbudet finnes i samtlige regioner. Delmål: Programområde automatisering gis i fremtiden på Kongsberg videregående skole og Røyken videregående skole. Strategi: Endringene av fordeling av elektrofagene mellom skolene i Drammensregionen følges tett for å sikre at det videreutvikles i tråd med næringslivets behov. 4.4.Helse- og oppvekstfag Utdanningsprogrammet er godt etablert i alle regionene, og kommunene er viktig mottakere av lærlinger. Rekruttering til fagene er viktig og som et ledd i dette er synliggjøring av gode muligheter for læreplasser i alle regioner sentralt. En høy andel av elevene fullfører ikke fag/ yrkesopplæringen og velger heller Vg3 påbygg til generell studiekompetanse. Det er et behov for opplæringsløpene mot yrkeskompetanse, og det bør vurderes om dagens tilbud skal endres eller utvides ved en skole som har utdanningsprogrammet for bedre å tilfredsstille arbeidslivets behov. 11

12 Det er etablert samarbeid for mulig TAF/helsefag i Ringeriksregionen. Det arbeides med å etablere tilsvarende samarbeid i andre regioner. For å øke rekrutteringen og stimulere til at flere gjennomfører med fagbrev, åpner stortingsmelding 20 På rett vei for etablering av lokale y- veitilbud, særlig innen helse- og oppvekstfag. Høgskolen vil eventuelt godkjenne y-veien som inntaksgrunnlag. Delmål: Flere elever fullfører utdanning fram til fag- eller yrkeskompetanse for å sikre god rekruttering til yrkene. Det vurderes en utvidelse av tilbudene mot yrkeskompetanse fra vg2 helseservicefag i Drammensregionen. Strategi: Synliggjøre muligheter for læreplasser gjennom oppfølging av partenes forpliktelse i Samfunnskontrakten. Det planlegges et samarbeid med Vitensenter helse og teknologi som en del av samarbeidsavtalen med Høgskolen i Buskerud. Undersøke muligheten for å etablere lokalt y- veitilbud sammen med Høgskolen i Buskerud Medier og kommunikasjon Behovet for lærlinger fra Utdanningsprogram for Medier og kommunikasjon til lærefagene (Fotograffaget og Mediegrafikerfaget) er ikke stort. I stortingsmelding 20 ( ) På rett vei foreslår Kunnskapsdepartementet å omgjøre utdanningsprogram for medier og kommunikasjon til et studieforberedende program med samme struktur som idrettsfag og musikk, dans og drama. Yrkesfagene i utdanningsprogrammet ivaretas innenfor strukturen for yrkesfaglige utdanningsprogrammet. Strategi: Fylkestinget gjorde dette vedtaket i juni 2012: "Medie- og kommunikasjonsfaget (MK) skal evalueres som del av Kunnskapsløftet. Det er ventet at det kommer en rapport om dette høsten Fylkestinget vil gå igjennom Medie- og kommunikasjonslinjene etter at rapporten foreligger og etter at høringsinstansene har fått sagt sitt. Det er imidlertid forventet at rapporten vil åpne for at MK kan bli et studiespesialiserende tilbud. Fylkestinget ber derfor om at det sendes en søknad om at Buskerud fylkeskommune kan være det første fylket til å prøve ut dette." Fylkestinget vurderer videreføring av de nye tilbudene i tråd med ny struktur etter stortingets behandling Naturbruk Utdanningsprogrammet er det minste elevtallsmessig, under 2% av årskullet søker dette. Tilbud ved flere skoler gir små fagmiljøer. Fylkeskommunen har et særskilt ansvar for kompetanse, likestilling og rekruttering i landbruket, dette er det naturlig å se i sammenheng med utviklingen av en fjellfagskole og tilbudet innen naturbruk i videregående opplæring. Delmål: Utdanningsprogram for naturbruk gis ved tre videregående skoler i Buskerud, der hovedfokus er et best mulig læringsutbytte. Utdanningsprogram for naturbruk ved Ål videregående skole avd. Lien opprettholdes med et tydeligere fokus på fjellandbruket. Tilbudet i vg1 naturbruk og vg2 skogbruk opprettholdes ved Kongsberg vgs. Dersom undervisningstilbudet innen naturbruk nasjonalt reduseres, bør Buskerud som et stort fylke inn skogbruk fortsatt ha et tilbud som er attraktivt for egne og andre søkere. 12

13 Det legges til rette for å kunne tilby mulighet for spesiell studiekompetanse for elever på vg3 studieforberedende naturbruk ved Rosthaug vgs. Strategi: Naturbrukstilbudet i Buskerud samles i størst mulig grad som et helhetlig tilbud ved Rosthaug vgs, avd. Buskerud Restaurant og matfag Rekrutteringen av elever til utdanningsprogrammet bør bedres. Tilbudet finnes i alle regioner og dagens dimensjoner er tilfredsstillende sett i forhold til antall læreplasser. I fylkets regionale delplan for reiselivet i Buskerud er kompetanse et sentralt satsningsområde. Delmål: Økt søkning til Utdanningsprogrammet for Restaurant- og matfag for å sikre god rekruttering til yrkene. Strategi: Gjennom tett samarbeid med bransjen om utvikling av god kvalitet på opplæringen bidra til godt omdømme på utdanningsmulighetene Service og samferdsel Utdanningsprogram for Service og samferdsel er tilgjengelig i alle regionene, og nesten samtlige skoler har ett eller flere tilbud innen utdanningsprogrammet. Fagopplæring er svakt forankret innenfor servicenæringen, og bransjenes oppfølging av Samfunnskontrakten er viktig for økt forankring og fortsatt videreutvikling av samarbeidet om videregående opplæring. Delmål: Det vurderes å flytte tilbudet innen service og samferdsel fra Rosthaug vgs til Eiker vgs Strategi: Styrke fagmiljøene og spisse tilbudet i samråd med servicenæringens behov. Dialog med bransjen om utvikling av tilbudet på grunnlag av læreplasser er en vesentlig del av strategien Teknikk og industriell produksjon (TIP) Dette er et utdanningsprogram som er kostnadskrevende utstyrsmessig. Tilbudet finnes i alle regioner. Det er en hensiktsmessig fordeling ut fra næringslivets behov, jf råd fra YON. Delmål: Det vurderes å fordele utdanningsprogram for Teknikk og industriell produksjon i Drammensregionen mellom Åssiden vgs og Røyken vgs. Vg2-tilbud innen bilfagene lokaliseres til Åssiden vgs i Drammensregionen. Strategi: Tilbudet tilpasses i større grad til tilgangen på læreplasser innen fagene Opplæring av elever i sosiale og medisinske institusjoner (SMI) Det overordnede ansvaret for grunnopplæringen (hele det 13-årige løpet) i sosiale- og medisinske institusjoner har fylkesutdanningssjefen. Det utøvende ansvaret er delegert til Drammen vgs v/lerberg skole og kompetansesenter som er en avdeling under Drammen vgs. Strategi: Forutsatt fortsatt lokalisering på Lerberg, bør det vurderes om det utøvende ansvaret skal tillegges Eiker vgs.

14 14 Plan for skoletilbudet

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

Startpakke for Medier og kommunikasjon

Startpakke for Medier og kommunikasjon Startpakke for Medier og kommunikasjon 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRMK Utdanningsprogrammet medier og kommunikasjon er allerede i gang med en prosess,

Detaljer

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret

Struktursaken. Historikk. FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret Struktursaken Struktursaken FT160/2016 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring skoleåret 2017-2018 Fylkesting 5.-8. desember 2016 Møte gruppelederne 30. november 2016 Historikk Friere

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse

Høring Fleksibilitet i fag- timefordelingen i videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune - Dobbeltkompetanse KOMPETANSE- OG PEDAGOGISK ENHET Adressater i følge liste Vår dato: 01.02.2017 Vår referanse: 2017/3340-1 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sigrun Bergseth, tlf. 32808792 Høring Fleksibilitet

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

SKOLEÅRET RÅDGIVERKONFERANSEN desember 2014

SKOLEÅRET RÅDGIVERKONFERANSEN desember 2014 SKOLEÅRET 2015-2016 RÅDGIVERKONFERANSEN 2014 3. desember 2014 Inntak til skoleåret 2014-2015 Pr. 1. okt. har vi 8786 elever til 9322 plasser i videregående skole i Buskerud 181 er tatt inn med fortrinn

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO INNOVASJONSCAMP(GRUNDERCAMP) 1 Hovedintensjonen med Utdanningsvalg

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Søkere til videregående opplæring

Søkere til videregående opplæring Søkere til videregående opplæring I løpet av perioden 2006-2009 innføres Kunnskapsløftet i videregående opplæring. Denne reformen medfører endringer både i opplæringens struktur, opplæringens innhold samt

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon

Ditt valg. Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Bygg- og anleggsteknikk Elektrofag Helse- og Oppvekst Naturbruk Restaurant- og matfag Service og

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013

Resultat 1. inntak pr 9. juli 2013 Resultat 1. inntak pr 9. juli Elevtall pr. NORD-GUDBRANDSDAL VGS AVD. HJERLEID BA 1 Vg1 Bygg- og anleggsteknikk 10 BA 2 Vg2 Byggteknikk 8 3 ST 1 Vg1 Studiespesialisering 24 23 24 21 ST 1 Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Skolestrukturutredning 2013

Skolestrukturutredning 2013 1 Skole- og tilbudsstruktur for fremtiden Skolestrukturutredning 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune, midtregionen Bakgrunn 2 Fylkestingsak 24/13 Eventuelle endringer i skolestrukturen for videregående opplæring

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag ID Musikk, dans og drama MDD Studiespesialisering SP Medier og kommunikasjon MK Kunst, Design og Arkitektur KDA Yrkesforberedende Bygg

Detaljer

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere

Søkerstatistikk. Antall primærsøkere Søkerstatistikk Søkere med ungdomsrett til fylkeskommunale vg skoler, pr 14.03.2016 Søkere til Vg1 med ungdomsrett Pr 14.03.16 Antall primærsøkere Utdanningsprogram 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Kunst, Design og Arkitektur Musikk, dans og drama Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Studiespesialisering med

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole 31.01.2017 1 Hva er videregående opplæring? Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier. Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse Gunnar A. Stavnes, EBL Agenda Elektrofagene og Kunnskapsløftet fke 13 Inspektørutdanning fke 16 Installatørutdanningen fke 11 Elektrofagene

Detaljer

Polarsirkelen videregående skole

Polarsirkelen videregående skole Polarsirkelen videregående skole Utdanningsprogram Studieforberedende Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Studiespesialisering med teknologi og forskningslære Medier og kommunikasjon

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2017-2018 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg inn med MinID Sjekke at det

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

DObbelkompetanse. et solid springbrett. lier.vgs.no

DObbelkompetanse. et solid springbrett. lier.vgs.no DObbelkompetanse et solid springbrett lier.vgs.no Nye utdanningstilbud med muligheter for å velge både yrkes- og studiekompetanse, gir elevene et solid og unikt springbrett for fremtidig karrierevalg.

Detaljer

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs

Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Vi skal informere om: Videregående opplæring Hva vi kan tilby på Nesodden vgs Hvordan det er å være elev på Nesodden vgs Framtidas kompetansebehov Hvilke yrker finnes om 10-20 år? Hva bør eleven velge?

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir- - 205 Utgått! Skjul vannmerke 3.5 Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram 3.5. Studieforberedende Vg3 for naturbruk

Detaljer

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Til Høringspartene Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Fylkesopplæringssjefen oversender utkast til tilbudsstruktur for 2013-2014 til kommentering.

Detaljer

Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget

Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget Møteinnkalling Sakskart til ekstraordinært møte i fylkesutvalget 19.12.2016 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssalen Møtedato 19.12.2016 Tid 13:00 1 Saksliste Saksnr Tittel Politiske

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Fylkeskommunens arbeid for å skaffe flere læreplasser. Samhandlingsdagen Verdal

Fylkeskommunens arbeid for å skaffe flere læreplasser. Samhandlingsdagen Verdal Fylkeskommunens arbeid for å skaffe flere læreplasser Samhandlingsdagen Verdal 12.11.2014 Disposisjon Noen resultater fra kvalitetsmeldinga Arbeid med tilbudsstruktur Kvalitetsnettverket et samarbeid mellom

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 17.04.2009 2008/1907-4379/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Lundehaugen ungdomsskole Hvilke rettigheter har elever som går ut av grunnskolen? Inntak på Vg1 på ett av tre prioriterte utdanningsprogram Tre års videregående opplæring

Detaljer

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Saknr. 14/10707-4 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar tilbudsstrukturen for skoleåret

Detaljer

04.09.2014 Kort informasjon

04.09.2014 Kort informasjon 04.09.2014 Kort informasjon 1. Tidsplan for utdanningsvalg. 2. Statistikk for inntak 3. Jobbintervju 4. IKO. 1. Fraværsutvikling 5. Jobbskygging 6. 2 + 2 modellen 1. Utplassering i videregående skole 7.

Detaljer

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret Saknr. 15/8921-6 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2016-2017 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar tilbudsstrukturen for skoleåret

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

VELKOMMEN ALLE FORESATTE

VELKOMMEN ALLE FORESATTE VELKOMMEN ALLE FORESATTE Agenda: 18.00 ca.19.00: Generell informasjon fra rådgiver/ avdelingsleder 19.00 19.30: Kort presentasjon fra representanter fra ulike videregående skoler 19.30 20.30: Stands i

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 21.09.2017 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Fraværsutvikling Tidsplan for utdanningsvalg. Statistikk for inntak Jobbintervju IKO Jobbskygging 2 + 2 modellen Utplassering i videregående skole Struktur

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2012,2013,2014,2015 og 2016 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Hva er videregående opplæring?

Hva er videregående opplæring? Hva er videregående opplæring? 13 utdanningsprogram; 5 studieforberedende Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering 13 utdanningsprogram;

Detaljer

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule

Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i skule Tal søkjarar med ungdomsrett til opplæring i 2017-2018 Dale vidaregåande Eid vidaregåande 1 Helse- og oppvekstfag 1,0 17 26 1 Studiespesialisering 1,0 31 24 1 Teknikk og industriell produksjon 1,0 15 29

Detaljer

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi

Søkertall pr Elevtall pr Språk, samfunnsfag og økonomi til videregående skoler i Oppland 2016-2017 Detaljert oversikt over antall primærsøkere med ungdomsrett til den enkelte skole og opplæringstilbud i Oppland. Primærsøkere fra Hedmark og Buskerud som inngår

Detaljer

Enkel oversikt Service og samferdsel Høring av endringer i utdanningsprogrammet service og samferdsel (markert i rødt)

Enkel oversikt Service og samferdsel Høring av endringer i utdanningsprogrammet service og samferdsel (markert i rødt) Enkel oversikt Service og samferdsel Høring av endringer i utdanningsprogrammet service og samferdsel (markert i rødt) Anbefaling fra faglig råd (mai 2016) Anbefaling fra Udir (sept. 2016) Høringsforslag

Detaljer

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Videregående utdanning Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Breimyra jobber slik UTV Ungt entreprenørskap Fagdager Arbeidsuke Yrkesmessen Hospitering Fag på It`s learning Informasjonsstand på

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2015 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Analyse av søkertall 2011

Analyse av søkertall 2011 Analyse av søkertall 2011 Sammendrag Det var 204 543 søkere til videregående opplæring i offentlige skoler for skoleåret 2011-12 per 1. mars. Søkerne er fra 14 til 65 år, men mesteparten er mellom 16 og

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 08.09.2016 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Fraværsutvikling Tidsplan for utdanningsvalg. Statistikk for inntak Jobbintervju IKO Jobbskygging 2 + 2 modellen Utplassering i videregående skole Struktur

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2016-2017 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Innhold: Ulike nettsteder: www.stfk.no -tjenester-elev. Ser på PC-ordning www.lanekassen.no

Detaljer

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS

UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS UTDANNINGSVALG V E L K O M M E N TIL UTPRØVING AV UTDANNINGSPROGRAM I DE VIDEREGÅENDE SKOLENE I SØR-TROMS IKK Sør-Troms er et forum for interkommunalt samarbeid mellom grunnskolene i kommunene Harstad,

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 «På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 Tre grunnprinsipp: En inkluderende opplæring i fellesskolen Grunnopplæring for framtidens samfunn Fleksibilitet og relevans i videregående

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2013,2014,2015,2016 og 2017 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med ungdomsrett

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune. Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune Jf. forskrift til opplæringslova 6-2 Hensikten med lokal forskrift: Tydelige rettslig status/bedre rettssikkerhet

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 07.09.2017 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Gutter som rollemodeller i barnehagen Utplassering i utdanningsvalg Tidsplan Forandring struktur i VGO Studier i utlandet Søknadsstatistikk NHO`s kompetansebarometer

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016

Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016 Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016 31. oktober 2014 Noen utfordringer til oss alle Vi har aldri gjort dette før og håper vi sammen kan få møtet til å fungere Tidsskjemaet er stramt!

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Kort informasjon

Kort informasjon 07.09.2017 Kort informasjon http://fetskolene.net/# Gutter som rollemodeller i barnehagen Utplassering i utdanningsvalg Tidsplan Forandring struktur i VGO Studier i utlandet Søknadsstatistikk NHO`s kompetansebarometer

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedsamarbeidsutvalget

Møteinnkalling. Hovedsamarbeidsutvalget Møteinnkalling Hovedsamarbeidsutvalget Dato: 02.05.2017 Tid: 09:00 Sted: Fylkeshuset, møterom "Hovatn" Medlemmene innkalles med dette til møtet. Varamedlemmer innkalles etter nærmere beskjed. Sak 17/9:

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013 Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Oslo 10-11. juni 2013 Clarion Hotel Royal Christiania Avdeling for skoleutvikling Åge Risdal Større verdi: Gjennomgang av programmer og lærefag økt forskning

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Det aller beste med å ha lærlinger er at du er med å forme fremtidens fagarbeidere MYTER OG FAKTA OM DET

Detaljer