Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud. Plan for skoletilbudet 2014-2017"

Transkript

1 Vedlegg til strategi for Plan for skoletilbudet

2 Innhold 1. ELEVTALLSUTVIKLING SKOLENE OG REGIONENE STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Bygg og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk Restaurant og matfag Service og samferdsel Teknikk og industriell produksjon (TIP) OPPLÆRING AV ELEVER I SOSIALE OG MEDISINSKE INSTITUSJONER (SMI)

3 Denne planen baserer seg på Helhetlig og langsiktig plan for det fremtidige skoletilbudet i Buskerud fylkeskommune slik den ble vedtatt i fylkestinget i sak 52/12. Det er ikke gjort vesentlige endringer i planen etter vedtaket i fylkestinget med noen få unntak på grunnlag av stortingsmelding 20 ( På rett vei. Hovedmålet er å sikre et bredt utdanningstilbud i alle regionene. I stortingsmeldinga foreslår Kunnskapsdepartementet å omgjøre utdanningsprogram for medier og kommunikasjon til et studieforberedende program med samme struktur som idrettsfag og musikk, dans og drama. I samme melding foreslår departementet å etablere formgiving som eget studieforberedende utdanningsprogram. Mange spesialiserte studieforberedende tilbud kan føre til at færre elever velger de rene studiespesialiserende tilbudene. Hovedstrategien i planen er fortsatt å prioritere brede tilbud med økt handlingsrom på studiespesialiserende program, framfor mange studieforberedende utdanningsprogram. Temarettede studiespesialiserende tilbud gis regionalt. I stortingsmeldinga foreslår departementet at elever med fullført og bestått fag og yrkesopplæring på sikt gis rett til påbygging til generell studiekompetanse. Hovedstrategien i planen er at en større andel av elevene fra de yrkesfaglige utdanningsprogrammene fullfører sin fagutdanning før de eventuell tar påbygging til generell studiekompetanse. Elever med fullført fagutdanning gis en reell mulighet for studiekompetanse. For å øke rekrutteringen og stimulere til at flere gjennomfører med fagbrev, åpner stortingsmeldinga for etablering av lokale y-veitilbud, særlig innen helse- og oppvekstfag. Y-veien innebærer mulighet for å søke opptak til høyere utdanning på grunnlag av relevante fagog svennebrev. Det er et prioritert mål i planen at flere elever fullfører utdanning fram til fag- eller yrkeskompetanse for å sikre god rekruttering til disse yrkene. Hovedstrategien er å synliggjøre muligheter for læreplasser gjennom oppfølging av partenes forpliktelse i Samfunnskontrakten. I tillegg undersøke muligheten for å etablere lokalt y-veitilbud i helse- og oppvekstfag sammen med Høgskolen i Buskerud. Høgskolen vil eventuelt godkjenne y-veien som inntaksgrunnlag. Det blir viktig å se sammenhengen mellom tilråding av tilgangen på læreplasser og behovet for fagarbeidere i fremtiden med prosessen som leder frem til Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping. I arbeidet med næringsplanen blir det viktig å gjøre vurderinger av hvilke behov de ulike regionene i Buskerud har for arbeidskraft, tilgang på lærlinger og samarbeid mellom lokalt næringsliv og de videregående skolene. Utover dette foreslås det ingen vesentlige endringer i delmål og strategier for skoletilbudet etter vedtak i FT-sak 52/12. Tilbudet bør imidlertid vurderes på grunnlag av strategien for Kunnskapsskolen og arbeidet med regional plan for næringsutvikling og regional plan for kunnskapssamfunnet. Disse planene bør ses i sammenheng innenfor rammen av et bredt samfunnsperspektiv. Fylkestingets vedtak sak 52/12 er merket med fet kursiv Etter innføringen av fritt skolevalg i Buskerud kan det bli behov for å foreta større eller mindre endringer i skoletilbudet. En styrking av fagmiljøene, og dermed kvaliteten på utdanningstilbudene, og større grad av konsentrasjon og spissing av tilbudene, vil gi elevene et mest mulig optimalt faglig tilbud med størst mulig læringsutbytte og relevant kompetanse. 3

4 Per i dag er det en relativt god balanse mellom tilbud og etterspørsel når det gjelder plasser i videregående opplæring, slik at ca. 9 av 10 kom inn på sitt primært valgte utdanningsprogram Elevtallsutvikling Oppdatert statistikk pr mars 2013 Faktisk antall 2013 og prognoser for åringer i Buskerud basert på middels høye nasjonale prognoser Hurum Røyken Lier Drammen Nedre Eiker Øvre Eiker Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Sigdal Krødsherad Modum Ringerike Hole Flå Nes (Busk.) Gol Hemsedal Ål Hol Sum Faktisk antall 2012 og prognoser for åringer i Buskerud, gruppert Hurum Røyken Lier Drammen Nedre Eiker Sum Hurum-Røyken-Lier- Drammen Estimert andel elever i vgs Elevplasser 2011/ Røyken vgs, Lier vgs, St Hallvard vgs, Drammen vgs og Åssiden vgs

5 Faktiske elever 2011/ Ledige plasser 2011/ Røyken vgs, Lier vgs, St Hallvard vgs, Drammen vgs og Åssiden vgs Røyken vgs, Lier vgs, St Hallvard vgs, Drammen vgs og Åssiden vgs 0625 Nedre Eiker Øvre Eiker Sum Eiker Estimert andel elever i vgs Elevplasser 2011/ Eiker vgs Faktiske elever 2011/ Eiker vgs Ledige plasser 2011/12 23 Eiker vgs 0604 Kongsberg Flesberg Rollag Nore og Uvdal Sum Kongsberg og Numedal Estimert andel elever i vgs Elevplasser 2011/ Kongsberg vgs og Numedal vgs Faktiske elever 2011/ Kongsberg vgs og Numedal vgs Ledige plasser 2011/ Kongsberg vgs og Numedal vgs 0621 Sigdal Krødsherad Modum Sum Midt-fylket Estimert andel elever i vgs Elevplasser 2011/ Rosthaug vgs Faktiske elever 2011/ Rosthaug vgs Ledige plasser 2011/12 90 Rosthaug vgs 0605 Ringerike Hole Sum Ringerike Estimert andel elever i vgs Elevplasser 2011/ Ringerike vgs og Hønefoss vgs Faktiske elever 2011/ Ringerike vgs og Hønefoss vgs Ledige plasser 2011/ Ringerike vgs og Hønefoss vgs 0615 Flå Nes (Busk.)

6 0617 Gol Hemsedal Ål Hol Sum Hallingdal Estimert andel elever i vgs Elevplasser 2011/ Ål vgs og Gol vgs Faktiske elever 2011/ Ål vgs og Gol vgs Ledige plasser 2011/ Ål vgs og Gol vgs Sum Elever i off vgs 2011/ Andel elever i off vgs 84 % Offisielle tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for antall 16, 17 og 18 åringer er lagt til grunn. Veksten er størst i Drammen og nærmeste kommuner. Det er også noe vekst i Kongsberg og Øvre Eiker. For øvrig er elevtallsutviklingen relativt stabil. Andelen elever som gikk i offentlige videregående skoler i skoleåret 2012/13, var som et gjennomsnitt i fylket 85% av de tre årskullene. Den største utfordringen knyttet til skolekapasitet og elevvekst, er i Drammensområdet. Gitt SSBs prognoser og den gjennomsnittlige andelen av årskullene som går i offentlig videregående skole, kan dagens omfang av elevplasser i Drammensområdet være tilstrekkelig til 2015 og muligens også frem mot En stor andel ungdom fra Nedre Eiker benytter skoletilbud i Drammen og i Lier. De private skolene i Drammen benyttes hovedsakelig av ungdom fra Drammen, Nedre Eiker og Lier. Ungdom fra Øvre Eiker benytter skoletilbud både på Kongsberg og på Rosthaug og noen også i Drammen fordi tilbudet ved Eiker vgs er smalt. Hønefoss og Ringerike vgs har begge et betydelig antall elever fra Jevnaker som følge av samarbeidsavtale med Oppland om søking og inntak av elever. Buskerud Fylkeskommune er positive til at elever skal kunne velge utdanningssted også i andre fylker. Derfor vil fylkeskommunen fortsette samarbeidet med andre fylkeskommuner med sikte på økt utveksling av elever. Utenfor Drammensområdet er kapasiteten tilstrekkelig. 2. Skolene og regionene I dag har vi definert 5 regioner; Hallingdalsregionen, Kongsbergregionen, Ringeriksregionen, Midt- Buskerud regionen og Drammensregionen. I fremtiden vil Hurum, Røyken og Lier defineres som egen region. Hallingdalsregionen Det er ikke forventet stor befolkningsvekst i regionen. Skolene i regionen samarbeider der det mulighet for det. For Hallingdalsregionen er det særlig viktig med et bredt skoletilbud. 6

7 Ringeriksregionen Det kan forventes noe befolkningsvekst i regionen. Tilbudet i regionen er dekkende i forhold til arbeidslivets behov. Skolene (Ringerike vgs og Hønefoss vgs) utfyller hverandre når det gjelder dagens utdanningstilbud. Ungdom fra Jevnaker kommune har anledning til å søke skoleplass ved de videregående skolene i Ringerike. Kongsbergregionen Det forventes ingen stor befolkningsvekst i regionen. Numedal vgs er viktig for både lokalmiljø og arbeidslivet i Numedal. Skolen er liten og sårbar, og må sees spesielt på. Tilbudet ved Kongsberg vgs dekker i stor grad behovet i regionen. Midt-Buskerudregionen For skolene i denne regionen (Eiker vgs. og Rosthaug vgs.) er det et behov for samarbeid, spesielt når det gjelder tilbud innen studieforberedende utdanningsprogram. Med mange spesialiserte studieforberedende program på Rosthaug vgs, blir antall elever på studiespesialiserende program for lavt til å gi et godt nok tilbud innenfor skolens økonomiske ramme. Tilbudene ved Rosthaug Videregående skole bør spisses for å styrke fagmiljøet ved skolen Drammensregionen Drammensregionen er den største regionen befolkningsmessig, og det kan forventes ytterligere befolkningsvekst. Organisering av skolene og tilbudene må derfor innrettes slik at det er rom for økning av elevtallet. I denne regionen finnes det også private videregående skoler som konkurrerer med de fylkeskommunale skolene. Det er viktig at våre skoler utvikles slik at de fremstår som attraktive for søkerne. Skolene i regionen (med unntak av Røyken vgs) kan med fordel organiseres som temaskoler med robuste fagmiljø. For elever i Røyken og Hurum er Røyken vgs den nærmeste skolen, og denne skolen vil kunne ta i mot det elevtall som er i regionen nå. Med en stor elevtallsvekst i fremtiden, kan det være aktuelt å utvide skolen. 3. Studieforberedende utdanningsprogram - utfordringer og muligheter I dag er de studieforberedende utdanningsprogrammene godt fordelt i alle regioner. Studieforberedende utdanningsprogram har tre hovedretninger (Udir GREP, 2010): - Utdanningsprogram for idrettsfag - Utdanningsprogram for musikk, dans og drama - Utdanningsprogram for studiespesialisering, som har fordypning i tre hovedretninger realfag /språk, samfunnsfag og økonomi /formgivning. I tillegg gis det tilbud i Buskerud om International Baccalaureate (IB) I stortingsmelding 20 ( ) På rett vei foreslår Kunnskapsdepartementet å omgjøre utdanningsprogram for medier og kommunikasjon til et studieforberedende program med samme struktur som idrettsfag og musikk, dans og drama. I samme melding foreslår departementet å etablere formgiving som eget studieforberedende utdanningsprogram. 7

8 Mange spesialiserte studieforberedende tilbud kan føre til at færre elever velger de rene studiespesialiserende tilbudene. Utfordringen med få elever / paralleller på utdanningsprogram for studiespesialisering i enkelte regioner, har blitt løst ved at det er bevilget ekstra ressurser for å kunne tilby en viss mulighet for valg for elevene. På noen skoler vil dette medføre at undervisningsgruppene blir små. Det er utviklet kompetanse og erfaring for å tilby enkeltfag med nettbaserte løsninger, der det ellers ville være dårlig grunnlag for å opprette fulle klasser i fagene. Det vises til kapittel om Nettskolen i strategi for. Delmål: Prioritere brede tilbud med økt handlingsrom på studiespesialiserende program, framfor mange studieforberedende utdanningsprogram. Strategi: Gi elevene valgmuligheter og fleksibilitet 3.1. Utdanningsprogram for musikk, dans og drama Skolene har samarbeid med de lokale kulturskolene i flere år, i ulik grad og med ujevn kontinuitet. Det dreier seg om felles arrangementer, felles ansatte, utveksling av ansatt, utlån av utstyr til kulturskolene og elever i videregående opplæring er "hjelpelærere" ved kulturskolen. Kulturskolene er viktig rekrutteringsgrunnlag for utdanningsprogrammet Utdanningsprogram for idrettsfag Det er ikke foreslått endringer for disse utdanningsprogrammene. Da dette er relativt kostbare kurs bør volumet på utdanningene ikke utvides i forhold til dagens nivå. Dimensjoneringen må også ses i sammenheng med foreslått ny struktur på medier og kommunikasjon og formgivingsfag. Delmål: Volumet på de studieforberedende utdanningsprogram for Musikk, dans og drama og Idrettsfag holdes så lavt som mulig. Strategi: Utdanningstilbudet opprettes ikke ved flere skoler samtidig som antall elevplasser ikke økes utover dagens nivå Studiespesialiserende utdanningsprogrammer Temarettede studiespesialiserende tilbud I de senere år er det opprettet tilbud med målsetting om god kvalitet og økt rekruttering til noen studiespesialiserende utdanningsprogram. Igangsatte forsøk må følges opp og utvides. Under er det en oversikt over etablerte tilbud og en vurdering av status. Tilbudet med studiespesialiserende med entreprenørskap (Inspiro) bør vurderes utvidet. Vurdering av status: Tilbud med vekt på utvikling av entreprenørielle ferdigheter prioriteres da det henger tett sammen med ferdigheter for framtida. Det 4-årige tilbudet med reiselivsfag ved Gol Videregående skole og gründerlinje ved Rosthaug Videregående skole bør videreutvikles. Førstnevnte tilbud bør settes i sammenheng med satsing 8

9 på elevbedrift og entreprenørskap. Disse tilbudene kan vurderes å utvides til flere skoler enn beskrevet, hvis dette anses å være vellykket. En slik utvidelse bør behandles politisk. Vurdering av status: Konklusjonen etter foreløpig evaluering av 4-årig tilbud reiseliv Gol og gründerlinje Rosthaug er avvikling av tilbudet. Dette henger sammen med svak søkning. Det er gjort mye innsats for sikre rekruttering til tilbudene. Likevel er søkningen for svak. Det bør undersøkes hvordan tilbudene kan gjøres mer attraktive framover. Det tas sikte på å etablere talentklasser for realfag og teknologi, fortrinnsvis som et ledd i utviklingen av Kongsbergsskolen. Vurdering av status: Studiespesialisering forskerlinje er fra skoleåret 2013/14 gjort søkbart ved Kongsberg og Røyken videregående skoler. Det er bare 3 primærsøkere til tilbudet på Røyken. I samråd med skolens ledelse konverteres klassen til Vg1 studiespesialisering. Etter oppstart vil skolen gi mer informasjon om forskerlinja til elevene på Vg1 studiespesialisering og håper å rekruttere internt til tilbudet, og at dette vil kunne gi økt interesse for skoleåret 2014/15. På Kongsberg er det 11 primærsøkere. Vg1 studiespesialisering forskerlinje opprettholdes og skolen rekrutterer internt for å fylle opp ytterligere. Det tas initiativ til å innlede et samarbeid med Nasjonalt geologisenter, som er planlagt i Slemmestad i Røyken. Målet er at dette samarbeidet skal inngå i en særlig satsing på kombinasjonen realfag og geologi. Vurdering av status: Asker kommune har planer om et nasjonalt geologisenter. Røyken vgs bruker Geologisenteret i Slemmestad til ekskursjoner. Det er et stort potensial for økt samarbeid. Det legges en strategi sammen med aktuelle videregående skoler- fortrinnsvis knyttet til forskerlinja for mulig samarbeid rundt etableringen av et Nasjonalt geologisenter. Mange spesialiserte studieforberedende tilbud kan føre til at færre elever velger de rene studiespesialiserende tilbudene. Utfordringen med få elever / paralleller på utdanningsprogram for studiespesialisering i enkelte regioner, har blitt løst ved at det er bevilget ekstra ressurser for å kunne tilby en viss mulighet for valg for elevene. På noen skoler vil dette føre til at undervisningsgruppene blir små. Det er utviklet kompetanse og erfaring for å tilby enkeltfag med nettbaserte løsninger, der det ellers ville være dårlig grunnlag for å opprette fulle klasser i fagene. Her er det et potensial for å øke tilbudet. Temarettede tilbud må ikke gå på bekostning av elevens totale fagtilbud i regionen. Strategi: Temarettede studiespesialiserende tilbud gis regionsvis Studiespesialisering med formgivningsfag Søkningen til utdanningsprogrammet er ikke spesielt høy, og det er nå tatt inn nye elever kun ved to skoler i Drammensregionen. Intensjonen i departementets forslag om å gjøre formgiving til eget studieforberedende utdanningsprogram er å øke rekrutteringen. Delmål: Tilbudet vurderes i tråd med ny struktur, når foreslåtte endringer i Stortingsmeldinga foreligge i konkret form. 9

10 Strategi: Utviklingen av søkeratferden i utdanningsprogrammet følges nøye, og legges til grunn for endringer i tilbudet Vg3 påbygging til generell studiekompetanse I Kunnskapsløftet er strukturen slik at elever som har gått inn på et yrkesfaglig utdanningsprogram Vg1 og Vg2 kan velge et tredje år med påbygging som gir dem generell studiekompetanse. Utfordringer: Erfaring viser at en stor andel av elevene velger denne muligheten direkte etter Vg2. Dette tapper arbeidslivet for mulige lærlinger. Innen en del utdanningsprogram hadde det vært ønskelig at flere fullførte sin fag- eller yrkeskompetanse før de tok fagene som gir dem generell studiekompetanse. Spesielt innenfor utdanningsprogram for Helse- og oppvekstfag er det ønskelig at flere fullfører sin fagutdanning før de eventuelt skaffer seg generell studiekompetanse. I stortingsmelding 20 ( ) På rett vei foreslår departementet at elever med fullført og bestått fag og yrkesopplæring på sikt gis rett til påbygging til generell studiekompetanse. Delmål: En større andel av elevene fra de yrkesfaglige utdanningsprogram fullfører sin fagutdanning før de eventuell tar påbygging til generell studiekompetanse. Strategi: Elever med fullført fagutdanning gis en reell mulighet for studiekompetanse uten å øke volumet på tilbudet til påbygging til generell studiekompetanse. 4. Yrkesfaglige utdanningsprogram utfordringer og muligheter Gjennom et tett og nært samarbeid mellom skole og arbeidsliv vil begge parter bidra til god utvikling av den faglige kvaliteten på opplæringen. Omfanget av de enkelte yrkesfaglige utdanningsprogram er gjennom årlige anbefalinger fra yrkesopplæringsnemnda (YON) dimensjonert i forhold til næringslivets / arbeidslivets behov. I Kunnskapsløftets prinsipper er samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv et sentralt element i opplæringen. Sitat fra Kunnskapsløftets prinsipper: Tilrettelagt samarbeid med lokalt nærings- og arbeidsliv kan gi elevane innsyn i ulike arbeidsprosessar, praktisk arbeidserfaring og kunnskap om arbeidslivet, og det kan styrkje arbeidet med entreprenørskap i opplæringa. Innsyn i dei endringar som skjer i nærings- og arbeidslivet, kan synleggjere aktiv deltaking i nyskapande aktivitetar og entreprenørskap. Erfaringar frå lokalt nærings- og arbeidsliv kan gi elevane betre grunnlag for eit medvite val av utdanning og yrke. I tillegg kan samspelet medverke til at opplæringa blir oppdatert med utgangspunkt i behova i arbeidslivet. Kunnskap om organisasjonane i arbeidslivet kan vere med på å utvikle samfunnsengasjement og demokratisk deltaking. Viktige næringer jobber for å få opp søkingen til vg1, for å få flere rekruttert til yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring. Det er en felles ambisjon å framsnakke yrkesfagene. 10

11 Fylkeskommunen har med sitt arbeid for økt matproduksjon og oppfølging av regional delplan for reiseliv bidratt til tiltak for rekruttering til bestemte utdanningsprogram. Fordelingen og dimensjonering av yrkesfagligevg2 og evt Vg3 kurs styres av: o Fagmiljøenes mulighet til samarbeid med lokalt arbeidsliv/ næringsliv o Tilgang på læreplasser i de enkelte fag o Små fag lokaliseres ett sted i fylket Dimensjonering av skoletilbudet baserer seg i utgangspunktet på at opplæringen følger hovedmodellen for opplæring i hvert lærefag. Ut i fra en slik forankring av kapasitet i skoler og lærebedrifter, vurderes økt fleksibilitet for tilpasning både til ungdommers og arbeidslivets lokale behov. Det er etablert samarbeid for mulig TAF/helsefag i Ringeriksregionen. Det arbeides med å etablere tilsvarende samarbeid i andre regioner. 4.1.Bygg og anleggsteknikk Programområdet tilbys i alle regioner, og programområdene er godt etablert i lokalmiljøene med nærhet til lokalt arbeidsliv. Det kan vurderes om vg2 anleggsteknikk også bør tilbys i Midt- Buskerud. 4.2.Design og håndverk Utdanningsprogrammet har flere søkere / elever enn behovet for læreplasser skulle tilsi, og en del elever gjør omvalg til annet utdanningsprogram. En god andel av elevene fra Vg2 innen utdanningsprogrammet søker seg over på Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. Fra Vg1 er det mulig med et kryssløp til Vg2 Barne- og ungdomsarbeider innen utdanningsprogram for Helse- og oppvekstfag. Strategi: Tilbudet tilpasses i større grad tilgangen på læreplasser innen fagene. 4.3.Elektrofag Dette er et av de utdanningsprogram som er kostnadskrevende utstyrsmessig. I dag er det en oversøkning til Vg1 i forhold til antall tilgjengelige læreplasser, og tilbudet finnes i samtlige regioner. Delmål: Programområde automatisering gis i fremtiden på Kongsberg videregående skole og Røyken videregående skole. Strategi: Endringene av fordeling av elektrofagene mellom skolene i Drammensregionen følges tett for å sikre at det videreutvikles i tråd med næringslivets behov. 4.4.Helse- og oppvekstfag Utdanningsprogrammet er godt etablert i alle regionene, og kommunene er viktig mottakere av lærlinger. Rekruttering til fagene er viktig og som et ledd i dette er synliggjøring av gode muligheter for læreplasser i alle regioner sentralt. En høy andel av elevene fullfører ikke fag/ yrkesopplæringen og velger heller Vg3 påbygg til generell studiekompetanse. Det er et behov for opplæringsløpene mot yrkeskompetanse, og det bør vurderes om dagens tilbud skal endres eller utvides ved en skole som har utdanningsprogrammet for bedre å tilfredsstille arbeidslivets behov. 11

12 Det er etablert samarbeid for mulig TAF/helsefag i Ringeriksregionen. Det arbeides med å etablere tilsvarende samarbeid i andre regioner. For å øke rekrutteringen og stimulere til at flere gjennomfører med fagbrev, åpner stortingsmelding 20 På rett vei for etablering av lokale y- veitilbud, særlig innen helse- og oppvekstfag. Høgskolen vil eventuelt godkjenne y-veien som inntaksgrunnlag. Delmål: Flere elever fullfører utdanning fram til fag- eller yrkeskompetanse for å sikre god rekruttering til yrkene. Det vurderes en utvidelse av tilbudene mot yrkeskompetanse fra vg2 helseservicefag i Drammensregionen. Strategi: Synliggjøre muligheter for læreplasser gjennom oppfølging av partenes forpliktelse i Samfunnskontrakten. Det planlegges et samarbeid med Vitensenter helse og teknologi som en del av samarbeidsavtalen med Høgskolen i Buskerud. Undersøke muligheten for å etablere lokalt y- veitilbud sammen med Høgskolen i Buskerud Medier og kommunikasjon Behovet for lærlinger fra Utdanningsprogram for Medier og kommunikasjon til lærefagene (Fotograffaget og Mediegrafikerfaget) er ikke stort. I stortingsmelding 20 ( ) På rett vei foreslår Kunnskapsdepartementet å omgjøre utdanningsprogram for medier og kommunikasjon til et studieforberedende program med samme struktur som idrettsfag og musikk, dans og drama. Yrkesfagene i utdanningsprogrammet ivaretas innenfor strukturen for yrkesfaglige utdanningsprogrammet. Strategi: Fylkestinget gjorde dette vedtaket i juni 2012: "Medie- og kommunikasjonsfaget (MK) skal evalueres som del av Kunnskapsløftet. Det er ventet at det kommer en rapport om dette høsten Fylkestinget vil gå igjennom Medie- og kommunikasjonslinjene etter at rapporten foreligger og etter at høringsinstansene har fått sagt sitt. Det er imidlertid forventet at rapporten vil åpne for at MK kan bli et studiespesialiserende tilbud. Fylkestinget ber derfor om at det sendes en søknad om at Buskerud fylkeskommune kan være det første fylket til å prøve ut dette." Fylkestinget vurderer videreføring av de nye tilbudene i tråd med ny struktur etter stortingets behandling Naturbruk Utdanningsprogrammet er det minste elevtallsmessig, under 2% av årskullet søker dette. Tilbud ved flere skoler gir små fagmiljøer. Fylkeskommunen har et særskilt ansvar for kompetanse, likestilling og rekruttering i landbruket, dette er det naturlig å se i sammenheng med utviklingen av en fjellfagskole og tilbudet innen naturbruk i videregående opplæring. Delmål: Utdanningsprogram for naturbruk gis ved tre videregående skoler i Buskerud, der hovedfokus er et best mulig læringsutbytte. Utdanningsprogram for naturbruk ved Ål videregående skole avd. Lien opprettholdes med et tydeligere fokus på fjellandbruket. Tilbudet i vg1 naturbruk og vg2 skogbruk opprettholdes ved Kongsberg vgs. Dersom undervisningstilbudet innen naturbruk nasjonalt reduseres, bør Buskerud som et stort fylke inn skogbruk fortsatt ha et tilbud som er attraktivt for egne og andre søkere. 12

13 Det legges til rette for å kunne tilby mulighet for spesiell studiekompetanse for elever på vg3 studieforberedende naturbruk ved Rosthaug vgs. Strategi: Naturbrukstilbudet i Buskerud samles i størst mulig grad som et helhetlig tilbud ved Rosthaug vgs, avd. Buskerud Restaurant og matfag Rekrutteringen av elever til utdanningsprogrammet bør bedres. Tilbudet finnes i alle regioner og dagens dimensjoner er tilfredsstillende sett i forhold til antall læreplasser. I fylkets regionale delplan for reiselivet i Buskerud er kompetanse et sentralt satsningsområde. Delmål: Økt søkning til Utdanningsprogrammet for Restaurant- og matfag for å sikre god rekruttering til yrkene. Strategi: Gjennom tett samarbeid med bransjen om utvikling av god kvalitet på opplæringen bidra til godt omdømme på utdanningsmulighetene Service og samferdsel Utdanningsprogram for Service og samferdsel er tilgjengelig i alle regionene, og nesten samtlige skoler har ett eller flere tilbud innen utdanningsprogrammet. Fagopplæring er svakt forankret innenfor servicenæringen, og bransjenes oppfølging av Samfunnskontrakten er viktig for økt forankring og fortsatt videreutvikling av samarbeidet om videregående opplæring. Delmål: Det vurderes å flytte tilbudet innen service og samferdsel fra Rosthaug vgs til Eiker vgs Strategi: Styrke fagmiljøene og spisse tilbudet i samråd med servicenæringens behov. Dialog med bransjen om utvikling av tilbudet på grunnlag av læreplasser er en vesentlig del av strategien Teknikk og industriell produksjon (TIP) Dette er et utdanningsprogram som er kostnadskrevende utstyrsmessig. Tilbudet finnes i alle regioner. Det er en hensiktsmessig fordeling ut fra næringslivets behov, jf råd fra YON. Delmål: Det vurderes å fordele utdanningsprogram for Teknikk og industriell produksjon i Drammensregionen mellom Åssiden vgs og Røyken vgs. Vg2-tilbud innen bilfagene lokaliseres til Åssiden vgs i Drammensregionen. Strategi: Tilbudet tilpasses i større grad til tilgangen på læreplasser innen fagene Opplæring av elever i sosiale og medisinske institusjoner (SMI) Det overordnede ansvaret for grunnopplæringen (hele det 13-årige løpet) i sosiale- og medisinske institusjoner har fylkesutdanningssjefen. Det utøvende ansvaret er delegert til Drammen vgs v/lerberg skole og kompetansesenter som er en avdeling under Drammen vgs. Strategi: Forutsatt fortsatt lokalisering på Lerberg, bør det vurderes om det utøvende ansvaret skal tillegges Eiker vgs.

14 14 Plan for skoletilbudet

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud

Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune. Til regionrådet i Midt-Buskerud Utdanningsavdelingen Buskerud fylkeskommune Til regionrådet i Midt-Buskerud INVITASJON TIL INNSPILL TIL REVIDERING AV LANGSIKTIG VIDEREGÅENDE SKOLETILBUD I BUSKERUD Bakgrunn Fylkestinget vedtok i desember

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Saksframlegg Ark.: Lnr.: 6073/15 Arkivsaksnr.: 15/1350-1 Saksbehandler: Cathrine Furu HØRING - PLAN FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I OPPLAND Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:

Detaljer

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike.

9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. 9.4.2010 Strategiplan for ØRU fram mot 2020 Notat/innspill om utdanning og kompetanse på Øvre Romerike. Som grunnlag for behandling av en strategi for utdanning og kompetanse settes nedenfor sammen et

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07

ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert myndighet A 07 Videregående opplæring De videregående skolene Opplæringskontor og opplæringsringer Regionråd v/regionkoordinator Vår ref. 200809049 45 / A40 Deres ref. ADMINISTRATIVT VEDTAK Vedtaksdato Sak nr. Delegert

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Startpakke for Service og samferdsel

Startpakke for Service og samferdsel Startpakke for Service og samferdsel 1. Kort oppsummering av forrige utviklingsredegjørelse og oppfølgingsspørsmål til FRSS Utdanningsprogrammet service og samferdsel er et prioritert område for gjennomgangen

Detaljer

Vi trenger fagarbeidere

Vi trenger fagarbeidere Vi trenger fagarbeidere Møteplass lærebedrifter 17. september 2014 VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Dagens program 10:00 Vi trenger fagarbeidere, Kari Hoff Okstad, Spekter 10:30 Samarbeid mellom skoler og virksomheter,

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE

PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Videregående opplæring Arkivsak-dok. 201307486-25 Saksbehandler Jane Kjerstin Olsson Haave Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 04.11.2014 Komite for opplæring og kompetanse 03.11.2014 PÅBYGGING Vg3 TIL GENERELL

Detaljer

DObbelkompetanse. et solid springbrett. lier.vgs.no

DObbelkompetanse. et solid springbrett. lier.vgs.no DObbelkompetanse et solid springbrett lier.vgs.no Nye utdanningstilbud med muligheter for å velge både yrkes- og studiekompetanse, gir elevene et solid og unikt springbrett for fremtidig karrierevalg.

Detaljer

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen. Anne Sara Svendsen Fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen Anne Sara Svendsen Hvorfor fagutdanning? Trend mot høyere utdanning fører til mangel på gode fagarbeidere = Godt arbeidsmarked. Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL

Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse. Gunnar A. Stavnes, EBL Elektrobransjens utfordringer når det gjelder å sikre kompetanse Gunnar A. Stavnes, EBL Agenda Elektrofagene og Kunnskapsløftet fke 13 Inspektørutdanning fke 16 Installatørutdanningen fke 11 Elektrofagene

Detaljer

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016

Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Saknr. 14/10707-4 Saksbehandler: Kasper Tøstiengen Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark skoleåret 2015/2016 Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet vedtar tilbudsstrukturen for skoleåret

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT

Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING GRIP MULIGHETEN BLI EN LÆREBEDRIFT 1 Å ha lærlinger tilfører min bedrift kreativitet, engasjement, energi og glede Rasim Osmani daglig leder

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING - ENDRINGER I ANTALL GRUPPER OG TILBUD - SKOLEÅRET 2009/10 Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 17.04.2009 2008/1907-4379/2009 / A40 Saksframlegg Saksbehandler: Karen Grundesen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013

Videregående utdanning. Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Videregående utdanning Informasjonsmøte på Breimyra skole 09.01.2013 Breimyra jobber slik UTV Ungt entreprenørskap Fagdager Arbeidsuke Yrkesmessen Hospitering Fag på It`s learning Informasjonsstand på

Detaljer

04.09.2014 Kort informasjon

04.09.2014 Kort informasjon 04.09.2014 Kort informasjon 1. Tidsplan for utdanningsvalg. 2. Statistikk for inntak 3. Jobbintervju 4. IKO. 1. Fraværsutvikling 5. Jobbskygging 6. 2 + 2 modellen 1. Utplassering i videregående skole 7.

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 «På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 Tre grunnprinsipp: En inkluderende opplæring i fellesskolen Grunnopplæring for framtidens samfunn Fleksibilitet og relevans i videregående

Detaljer

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014

Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Til Høringspartene Utkast til tilbudsstruktur ved de videregående skolene i Nord-Trøndelag skoleåret 2013-2014 Fylkesopplæringssjefen oversender utkast til tilbudsstruktur for 2013-2014 til kommentering.

Detaljer

Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016

Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016 Møte om utlysning og dimensjonering for skoleåret 2015-2016 31. oktober 2014 Noen utfordringer til oss alle Vi har aldri gjort dette før og håper vi sammen kan få møtet til å fungere Tidsskjemaet er stramt!

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG

GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG videregående skole GODE RÅD FOR RIKTIG SKOLEVALG IKONER: FORVIRRA? Hvilken utdanningsretning skal du søke etter ungdomsskolen? Usikker? Veldig mange er forvirra og aner ikke hva de skal velge. Det er helt

Detaljer

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Lærebedrift. Hva gjør fagopplæringsseksjonen Lærebedrift Bli en godkjent lærebedrift Hvordan rekruttere lærlinger Hvor lang er læretiden Hva har lærebedriften ansvaret for Hvilke fordeler har en lærebedrift Tilskudd Hva gjør fagopplæringsseksjonen

Detaljer

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene?

Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Håkon Høst 22.10.2012 Hva betød Kunnskapsløftet for yrkesfagene? Kompetanse i reiseliv og matindustrien. Gardermoen 22. oktober 2012 Hva skal jeg snakke om? Litt om bakgrunnen for at vi har det systemet

Detaljer

Analyse av søkertall 2011

Analyse av søkertall 2011 Analyse av søkertall 2011 Sammendrag Det var 204 543 søkere til videregående opplæring i offentlige skoler for skoleåret 2011-12 per 1. mars. Søkerne er fra 14 til 65 år, men mesteparten er mellom 16 og

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.:

Vår ref.: 201200044-45 Lillehammer, 21. november 2013 Deres ref.: Videregående opplæring FR-sak Intern Hadeland videregående skole Valdres vidaregåande skule Gausdal videregående skole Gjøvik videregående skole Lena videregående skole Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar

Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Søknad videregående skole foreldremøte 27. januar Utdanningsprogram - de ulike programmene - fag- og timefordeling Hvor kan du på skole? Hvilke rettigheter/plikter har du? Vi snakker litt om: - 3 alternativer

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2010, 2011,2012, 2013 og 2014 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet

Østfold FYLKESKOMMUNE. Videregående opplæring. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet. Videregående trinn 2 (Vg2) Kunnskapsløftet Østfold FYLKESKOMMUNE Videregående opplæring Det gjøres oppmerksom på at tilbudene kommer i gang under forutsetning av et tilstrekkelig antall søkere. Videregående trinn 1 (Vg1) Kunnskapsløftet 01060 Askim

Detaljer

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Poenggrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2011,2012, 2013,2014 og 2015 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veilede søkere med

Detaljer

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Hva skal vi leve av i Telemark? Hvilken kompetanse trenger vi? Hvordan innretter fylkeskommunen tilbudet innen videregående opplæring? Prosjektstatus

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark

Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Karaktergrense ved inntak til videregående skoler i Hedmark Tall fra inntakene i 2008, 2009, 2010, 2011og 2012 Denne oversikten er i første rekke beregnet på rådgivere og andre som skal veiledesøkere i

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 -

Merå. Kapasitet -10 0-20 -30. m kap. Vg1, Vg2, Vg3, Vg4 172. sum 2013-2014 45 6 sum 2014-2015 47 4 Endring 2 - Meråker videregående skole skoletilbud 2014/2015 Vg1,Vg2,Vg3 og Vg4 Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Vg4 Vg1 13-14 Programområder Studiespesialisering 7 7 Realfag 4 11 Idrettsfag 20 18 Idrettsfag 20 23 15

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014

Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014 Komite for utdanning Sak 127/12 Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland fra og med skoleåret 2013-2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkestinget vedtar følgende endringer

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring Hovseter skole, 10. september 2015 Tord Reine Karriereenhetene i Oslo/Hartvig Nissens skole 1 Valg av utdanning og yrke Hva er jeg interessert i? Hva er jeg god til? Hva er viktig

Detaljer

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring

Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016. Videregående opplæring. Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring Skaper resultater gjennom samhandling Videregående opplæring Opplæringskatalogen Buskerud 2015-2016 Informasjon til deg som skal søke videregående opplæring 1 Til deg som skal søke videregående opplæring

Detaljer

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret

Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Fagopplæringsordningen ulike veier til kompetanse Sigrid Isdal Rådgiver fagopplæringskontoret Hvorfor er fagutdanning viktig? Trend mot høyere utdanning Fagbrev lukker ikke for høyere utdanning, kombinasjon

Detaljer

Færder videregående skole

Færder videregående skole Færder videregående skole Første driftsår 2003/4 (fra 3 sammenslåtte skoler) Skoleåret 2011/12 har vi ca 800 elever i opplæring Skolen har 147 ansatte Skolen har 2 avdelinger i Tønsberg lokalisert på Korten

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram. Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015

Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram. Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015 Gjennomgang av tilbudsstrukturen i yrkesfaglige utdanningsprogram Industriens yrkesfagskonferanse 13.10.2015 Oppdraget «Udir skal gjennomgå tilbudsstrukturen på yrkesfaglige utdanningsprogram i samarbeid

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Vedlegg til tilstandsrapporten 2012

Vedlegg til tilstandsrapporten 2012 Vedlegg til tilstandsrapporten 2012 Videregående opplæring, Buskerud fylkeskommune skoleåret 2010/11 Samlerapporter fra PULS per skole (til sammen13) 1. Hvordan lese rapportene 2. Buskerud/nasjonalt 3.

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015

Skolestruktur mot 2030 fase 2. Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Skolestruktur mot 2030 fase 2 Ingunn Øglænd Nordvold, Informasjonsmøte tillitsvalgte 26.8.2015 Utkast til ny skolestruktur Prinsipper Skolene skal i størst mulig grad være kombinerte skoler under gitte

Detaljer

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2

Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 16.11.2015 Utviklingsredegjørelse 2015/2016 del 2 Gjennomgangen av tilbudsstrukturen er hovedtemaet for utviklingsredegjørelsen 2015-2016. Utdanningsdirektoratet har bedt de faglige rådene om å levere

Detaljer

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/

10.Trinn 2015-2016. Infomøte fra avd.leder/ 10.Trinn 2015-2016 Infomøte fra avd.leder/ 2015-2016 Siste året på Kyren. 10.trinn forplikter Eldst på skolen Forbilder /hilsekampanje Atferd Olweus TL Kantine Gangareal Elevene har tatt utfordringen.

Detaljer

Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur. Noen eksempler fra Rosenvilde vgs

Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur. Noen eksempler fra Rosenvilde vgs Handlingsrommet i dagens tilbudsstruktur Noen eksempler fra Rosenvilde vgs www.rosenvilde.vgs.no Utdanningsprogram ved Rosenvilde Helse- og oppvekstfag (HS) Restaurant- og matfag (RM) Medier og kommunikasjon

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune

VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA. Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FORBEREDELSE TIL UTDANNINGSMESSA Felles for skolene i Tromsø, Balsfjord og Karlsøy kommune Skoleåret 2014/2015 UTDANNINGSMESSA UKE 41 Tirsdag 7. oktober og onsdag 8. oktober Sted:

Detaljer

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014

Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Veileder for lærebedrifter i Agder JANUAR 2014 Lærebedrift Informasjon til lærebedrifter i Agder Hvordan bli en godkjent lærebedrift? Hvordan rekruttere lærlinger? Hvilke fordeler har en lærebedrift? Kurs

Detaljer

AGENDA: IKO Gjennomføring VGO Tidsplan Struktur Rettigheter Tips og råd Tilrettelagt Statistikk Åpen Skole vgs Nettadresser

AGENDA: IKO Gjennomføring VGO Tidsplan Struktur Rettigheter Tips og råd Tilrettelagt Statistikk Åpen Skole vgs Nettadresser Rådgiver - karriereveileder kommer i løpet av november og desember til å være tilgjengelig enkelte dager som yrkesveileder i matpause rundt mediateket. Gruppeveiledning med ½ klasser i november. AGENDA:

Detaljer

Stortingsmelding 20, 2013

Stortingsmelding 20, 2013 Stortingsmelding 20, 2013 Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående skole x 2/3/4. Fylkeskommunal prosjektleder

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring

Østfold fylkeskommune. Videregående opplæring Østfold fylkeskommune Videregående opplæring 2010 2011 Hvordan søke videregående opplæring i Østfold for skoleåret 2010 2011 Du søker ved å logge deg på vigo.no med MinID Detaljert oversikt over fylkeskommunens

Detaljer

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen

Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen Rådmannsforum Trondheimsregionen Inger Johanne Christensen 14 videregående skoler utenfor Trondheim 8 videregående skoler i Trondheim Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal,

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT HALLINGDAL OPPLÆRINGSKONTOR

SØKNAD OM TILSKOT HALLINGDAL OPPLÆRINGSKONTOR SAK 54/14 SØKNAD OM TILSKOT HALLINGDAL OPPLÆRINGSKONTOR Saksopplysning Regionrådet for Hallingdal har motteke søknad (vedlegg 1) dat. 12.11.2014 frå Hallingdal opplæringskontor SA/Hallingdal Næringshage,

Detaljer

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010

Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Elevers fagvalg i videregående opplæring 2009-2010 Utdanningsdirektoratet presenterer her en oversikt over elevenes valg av utdanningsprogram, programområder og programfag i videregående opplæring i skoleåret

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring

Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016. Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Orientering om søking til skole og læreplass 2015-2016 Informasjon ved overgang grunnskole videregående opplæring Søkeren må: Søke Svare Møte www.vigo.no Hvordan søke? Det søkes og svares på vigo.no Logg

Detaljer

Strategiplan for videregående opplæring. Rektorsamling 13.12.2013

Strategiplan for videregående opplæring. Rektorsamling 13.12.2013 Strategiplan for videregående opplæring Rektorsamling 13.12.2013 Mandat Komité for opplæring og kompetanse skal utarbeide en helhetlig strategiplan for videregående opplæring. Mål og strategier for videregående

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark.

Skoletilbudet for Telemark 2016 2017. Videregående trinn 1 (Vg1)* Videregående trinn 2 (Vg2)* Telemark Vestfold. 8040 Vest-Telemark. Telemark Vestfold Skoletilbudet for Telemark 2016 2017 Videregående trinn 1 (Vg1)* 8001 Bamble 8004 Hjalmar Johansen 8006 Porsgrunn 8007 Skien 8008 Skogmo 8010 Kragerø 8020 Bø 8022 Notodden 8026 Nome 8040

Detaljer

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs.

Skoletilbud Vg1. = skolen har dette tilbudet. Steinerskolen i Trondheim 1) Trondheim katedralskole. Charlottenlund vgs. KVT 1) i Trondheim 1) ØYA VGS 1) Skoletilbud Vg1 = skolen har dette tilbudet STUSP1---- Studiespesialisering STFOR1---- Studiespes. Formgivningsfag STUSP1C---- Studiespes. for min. språkelige STUSP1UT---

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag

Bygg-og anlegg TAF- Tekniske allmennfag Bygg-og anlegg Norge trenger dyktige håndverkere, i tillegg er ingeniører med praktisk bakgrunn sterkt etterspurt. Mange gode jobb og utdanningsmuligheter senere. Vi har Vg1 Bygg-og anleggsteknikk,vg2

Detaljer

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE lier.vgs.no YRKESFAG gjør deg attraktiv! INFORMASJON TIL DEG SOM SKAL SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE Dobbeltkompetanse eller påbygging? Elektro eller Helse- og oppvekstfag? veien videre går via Lier! Design og

Detaljer

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal

Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Ungt entreprenørskap Aktiviteter i Hallingdal Regionrådet i Hallingdal Gol 30.august 2013 ue.no FRAMTID - SAMSPILL - SKAPERGLEDE Agenda 1. Ungt entreprenørskap hvem er vi? 2. Programmer vi tilbyr i grunnskolen

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Vurdering av praktisk, tverrfaglig eksamen vår 2012

Vurdering av praktisk, tverrfaglig eksamen vår 2012 Vurdering av praktisk, tverrfaglig eksamen vår 2012 Design og håndverk, kommunikasjon, samferdsel, Studiespesialiserende med formgivingsfag Drammen 03.10.2012 Erik Kathrud Innledning Etter at Kunnskapsløftet

Detaljer

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no

Viktige opplysninger. Andre frister 1. juli Forhåndssvar via vigo.no Viktige opplysninger Søknad til private skoler med rett til statstilskudd På vigo.no kan du også søke til enkelte privatskoler i Agder. Det kan for disse skolene påløpe ekstra kostnader for eleven. For

Detaljer

Søkere til læreplass

Søkere til læreplass Søkere til læreplass Erfaringer fra 2012 og nye søkere 2013 Kjetil Storeheier Norheim Formidlingsansvarlig Samfunnskontrakten Resultatmål: Antall godkjente lærekontrakter skal øke med 20% innen 2015 i

Detaljer