Sparekatalogen for Ål kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sparekatalogen for Ål kommune"

Transkript

1 Sparekatalogen for Ål kommune Rådmannens forslag Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

2 Innhald Innleiing... 3 Helse og sosial 7 tiltak kr Byggforvaltning 4 tiltak kr Reinhald 3 tiltak kr Veg og park 3 tiltak kr Drift og utvikling 1 tiltak kr Utvikling 3 tiltak kr Personalavdelinga 2 tiltak kr Fellestenester 5 tiltak kr Servicetorget 1 tiltak kr Ål kulturhus 2 tiltak kr Kulturkontoret 1 tiltak kr Ål bibliotek 1 tiltak kr Sektor: Oppvekst 3 tiltak kr Sektor: Oppvekst stillingar kr Innvadrartenesta 1 tiltak kr Rådmannsteam 1 tiltak kr Omplassering midlar 1 tiltak kr Utsett låneopptak 1 tiltak kr Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

3 Ål kommune har et vesentleg omstillingsbehov i budsjett og økonomiplanperioden for Bakgrunn for omstillingsbehovet er i hovudsak: Store investeringar som er utgiftsdrivande Sterkt aukande pensjonskostnader Utvikling og høg aktivitet på dei ulike tenestene Usikre og pt. reduserte skatteinntekter, rammeoverføringar og kraftinntekter Aukande rente -og avdragsutgifter som fylgje av mange investeringar og låneopptak Ressurskrevjande interkommunale samarbeid Fleire oppgåver med omfattande regelverk lagt til kommunane Dyrare eksisterande og nyrekruttert arbeidskraft /kompetanse Konklusjon: kommunens økonomi er ikkje bærekraftig aktivitet og budsjett må strammast inn. Ramma for å vidareføre drifta innanfor dei ulike budsjettområda har endra seg noko undervegs i budsjettprosessen, men det samla omstillingsbehovet og innsparingsbehovet for kommunen er ikkje endra i serleg grad. Dei økonomiske utfordringane i kommande fireårsperiode er mykje større enn den har vore i perioden Det er difor utarbeida ein sparekatalog også for 2014 med sparetiltak tilsvarande 6,791 millionar kroner. Innsparingane gjennom 2013 og 2014 er ikkje mogeleg utan at dette reduserer nivået og omfanget på tenestene. Rådmannen har søkt å skjerme kjernetenestene og prioritert innsparingar i funksjoner som ikkje driv direkte brukarretta tenesteproduksjonen. Rådmannen vil, som formannskapet og har uttalt, søkje å unngå direkte oppseiingar i prosessen. Formannskapet, leiare i utval og tillitsvalde har blitt laupande orientert om arbeidet. Sparekatalogen er utarbeida etter en grundig administrativ prosess. Krav til sparparetiltak i kvar eining vart sett til 1,5% av brutto utgifter i ramma (jf.budsjettrundskriv). Rådmannen ser i utgangspunktet fem innfallsvinklar til eit berekraftig budsjett i balanse: Direkte kutt og reduksjon på driftsbudsjettet til einingane Opphør eller reduksjon av tiltak og prosjekt med fondsfinansiering Auka inntekt (eigenbetaling, tilskot, kraftprisgaranti, eigedomsskatt etc.) Gradvis og langsiktig tilpassing- holde att vekst i aktivitet og tilbod Jobbe smartare (meir robuste avdelingar, IKS, kjøpe etter behov etc.) Sparetiltaka er ein blanding av dei fem punkta over. Men det er på det reine at situasjonen krev fleire tiltak kring det fyrste punktet enn det siste. Det er rådmannen og rådmannsteam som legg fram tiltaka i denne katalogen til politisk handsaming. Dei nye rammene er varig inntil nye rammevedtak er gjort. 3 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

4 1 Krisesenteret Endre drift eller kjøpe tenester % psykisk helse % HT sentrum % Prestegardsjordet % Prestegardsjordet Vakanse Auke inntekt: I Gerica (Sikker sone) II Husleige legekontor Personalmessige konsekvenser 2,4 1,6 1,6 1,6 Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste 1. Krisesenteret er eit viktig beredskapstiltak. Ål får ca i rammetilskot rekninga frå krisesenteret er Ein må sjå på organisering og sambruk av ressurser. 2. Halde 50% stilling vakant i eit år. 3. Halde 30% stilling vakant i eit år. 4. og 5. Reduksjon i tall på tilsette. Ein har redusert i Fleire brukarar vil få redusert tilbod dei har. 6. Vakansar i løpet. Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter Kr Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

5 1 Spare strøm ca 5% Turkøyring med bussen finansiert frå gåvemidlar Vats skule reduserte utg Auke husleige på Minnabu ca 1000/mnd /leiligheit Personalmessige konsekvenser Ingen Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste Ingen vesentlige konsekvensar i eigen avdeling. Konsekvenser for brukere/innbyggere Tilbod om sightseeing og turkøyring for omsorgspersonar kan finansierast frå gåvemiddelkonto då det er eit velferdstiltak Bruk av Vats skule som grendahus fell bort Høgare husleige for leigetakare i Minnabu Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Sparetiltaket utgjer ca 1,9% av budsjettet Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter Kr Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

6 1 Reduksjon 40 % st Sumarstengte barnehagar i 3 veker og meir reduksjon av reinhald andre plassar i juli mnd Ikkje reinhald i høgtider Personalmessige konsekvenser Antall årsverk redusert 0,4 0,4 0,4 0,4 Antall ansatte redusert Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste 1. Med reduksjon på antall årsverk må vi legge om noko av reinhaldet. Fleire reinhalderar vil ha fleire bygg som dei må gjera reint i og andre vil kunne oppleva at det vert reduksjon i reinhaldet. Mindre tid til periodisk reinhald. 2. Vi kan greie oss med ferre ferievikarar. Forutsetningen må vera at det vert bestemt tidleg når barnehagane skal vera stengt elles vil det fort bli ein meirkostnad for avd. 3. Blir lite med tøy etter ei høgtid (arb. tøy og flattøy). Meir å ta att for reinhalderane etter ei høgtid og meirarbeid for dei som arbeider i pleie. Konsekvenser for brukere/innbyggere Vil få utført reinhaldet med ein lågare frekvens enkelte plassar. Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Andre avd. vil få mindre reinhald, mulig dei må ta meir sjølv. Vi må legge opp reinhald etter aktivitet/bruk av kommunale bygg. Sparetiltak i andre avd. kan også utløyse meir sparing i vår avd. Når det er snakk om evt. stenging av avd., basseng, barnehagar etc. er det viktig at det vert bestemt i god tid sånn at vi evt. kan legge inn sparing, om ikkje det vert gjort kan fort resultatet bli større utgifter. Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter 0 6 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

7 1 Innsparing kontorutgifter Mindre driftsmateriell park Mindre driftsmateriell veg Personalmessige konsekvenser Antall årsverk redusert Antall ansatte redusert Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste Konsekvenser for brukere/innbyggere Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter 0 7 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

8 1 Vakans generelt Personalmessige konsekvensar Tal - årsverk redusert Tal - Tilsette redusert Kort om tiltaket og konsekvensar for eigen avdeling og teneste Det vert ikkje fylt opp med vikar ved t.d. sjukmelding eller andre vakansar. Dette kan slå skeivt ut i høve til kor vakansane kjem, men det burde vera mogleg i sektoren som heilskap å flytte ressursar internt for å unngå at ein del av tenestene vert ekstra skadelidande. Konsekvensar for brukarar/innbyggarar Må jobbe smartare for å unngå at det går ut over tenestetilbodet. Konsekvensar for andre avdelingar og tenester i kommunen Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter 0 8 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

9 1 Vakans 30-40% bygg og plan 2 Sal av 20% folkehelsekoordinator til prosjekt Personalmessige konsekvensar Tal - årsverk redusert 0,6 0,3 0,3 0,3 Tal - Tilsette redusert Kort om tiltaket og konsekvensar for eigen avdeling og teneste Det vert ikkje fylt opp vakansar for sakshandsamerar sine reduksjonar i stillingar eller i fødselspermisjonstid. Folkehelsekoordinator kan fungere som prosjektleiar for felles prosjekt diabetes i Hallingdal som det er løyvd statlege midlar til. Konsekvensar for brukarar/innbyggarar Litt lenger svartid. Konsekvensar for andre avdelingar og tenester i kommunen Ingen. Diabetes-arbeid er del av folkehelsearbeidet. Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter Kr Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

10 Økonomiske konsekvenser i 1000 kroner Nr. Sparetiltak 1 Velferdstiltak tilsette Reduksjon annonse Personalmessige konsekvenser Antall årsverk redusert Antall ansatte redusert Kort om tiltaket og konsekvensar for eigen avdeling og teneste Ingen konsekvensar i eigen avdeling.. Konsekvenser for brukere/innbyggere Ingen Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Mindre mogelegheit for påskjønningar, trivselstiltak og støtte til gode arbeidsmiljøtiltak. Reduserte årlege utgifter Kr Auka årlege inntekter 10 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

11 1 Reduksjon kontormateriell Ytterlegare reduksjon porto Fryse 10% vakant stilling % stilling finansiert fra flyktningmidlar Fornye/endre leigeavtale på kopimaskin Personalmessige konsekvenser Redusert stilling totalt på 20% Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste 1. Redusere forbruket av kontormateriell, mindre papir ved å sende meir elektronisk. 2. Større reduksjon av porto ved meir bruk av elektronisk utsending. Ved oppstart av 360- modulen Ekspedering blir det enklare å sende utgåande brev elektronisk, med loggføring. 3. Fryse 10 % vakant stilling i % stilling finansiert av flyktningemidlar blir ikkje vidareført. 5. Endre/fornye leigeavtale for ei av kopimaskinene, gir lågare leigesats. Konsekvenser for brukere/innbyggere Fleire av innbyggerene vil få tilsendt brev elektronisk. Redusert stilling vil medføre litt mindre Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Tilsette på Tingstugu må redusere forbruket av kontormateriell. Saksbehandlarane må bli meir bevist på å sende utgåande brev elektronisk der er mogleg. Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter 11 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

12 1 Redusere telefoniutg Servicetorget: reduksjon med 30% stilling Personalmessige konsekvenser Antall årsverk redusert servicetorget 0,3 0,3 0,3 0,3 Antall årsverk redusert fellestenester 0,1 0,1 0,1 0,1 Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste Ål kommune har bytta telefonleverandør frå Telenor til TDC og ventar reduksjon av telefonutgiftene fom mai Redusert bemanning på servicetorget fører til meirbelastning for dei tilsette og større utfordringar ved ferie og fråvær. Konsekvenser for brukere/innbyggere Redusert bemanning på telefon / skranke fører til lengre ventetid og at evt brukaren må bli sendt vidare i systemet. I tillegg gjer vi brukarane eit dårlegare tilbod med mindre tid til ajourhald på heimesidene. Flyktningane og arbeidsinnvandrarar vil få ein dårlegare service Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Meir belastning og arbeidspress i dei ulike avdelingane ved inndraging av 30 % stilling i servicetorget. Arbeidsoppgåver på servicetorget må vurderast å leggje til andre avdelingar. Mindre ressursar til flyktningetenesta og arbeidsinnvandrarar. Mindre fleksibelt med ferieavvikling, stengig av kontor og telefonar i avdelingane. Servicetorget leiger ikkje inn vikar ved sjukdom, nyttar ikkje overtid eller leiger inn vikar for seniordagar. Det blir heller ikkje i dag krevd midlar for hovudtillitsvalgtarbeid i Delta eller arbeidsbelastning med å vere i 3 ulike regionale faggrupper, derav leiar i 1 faggruppe. Auke i både antall flyktningar og arbeidsinnvandrar i Ål kommune krev meir ressursar v serv.torget. Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter 12 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

13 1 Stengje kulturhuset på laurdagar/vekedag kutte kinotilbod og halde biblioteket/ kulturskule og kafe stengd Auke leigeprisane med 5 % Personalmessige konsekvenser Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste Om tiltak med å stengje huset skal medføre reell innsparing må huset vere stengd for all aktivitet på desse tidspunkta for å spare personalutgiftene og andre driftskostnader. Dette betyr at t.d. kulturskulen og biblioteket må tilretteleggje sine aktivitetar/åpningstider og undervisning ut frå når kulturhuset er bemanna. Det kan vere aktuelt å stengje huset (og kutte kino/møter og anna aktivitet) på torsdagar og laurdagar. Auka prisar på ut leige av areal, utstyr og personale vil få verknader for lokale aktørar som nyttar kulturhuset til sine arrangement og aktivitetar. Konsekvenser for brukere/innbyggere Stenging av kulturhuset ein kveld pr veke og på helg vil medføre innskrenka opningstider i biblioteket og i billettskranken på kulturhuset. Det blir dyrare å leige kulturhuset til møter, kurs, arrangement og aktivitetar for lokale aktørar. Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Å stengje kulturhuset ein dag i veka eller på helg betyr innskrenka opningstider i bibliotek og ikkje kulturskuleundervisning etter kl Det vil heller ikkje bli avvikling av møter og øving for kor/korps og andre på kveldstid dei kveldane kulturhuset eventuelt blir stengd. For å få effekt av sparetiltaket må det vere stengd slik at me sparer inn personalressursen (vakt og liknande) desse kveldane og på helg. Kutt på ramma til kulturhuset som vart gjennomført i sparekatalogen for 2013 var på kr ,-. Dette saman med eventuelle ytterlegare kutt i ny sparekatalog vil medverke til at kulturhuset må innskrenke sine tilbod/opningstider og tenester i Det vil også vere store utfordringar knytt til at kulturhuset slik det noe ser ut i 2014 ikkje lenger har leigetakar som driv kafeen i kulturhuset. Det vil bety bortfall av ei inntekt på minimum kr ,- i tillegg til kutt i 2013 og eventuelle nye kutt for Dette vil medføre innskrenka tilbod og aktivitet på kulturhuset om det skal vere ein reell økonomisk innsparing. Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter Kr Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

14 1 Redusert stilling ungdomskonsulent Personalmessige konsekvenser Ingen; mellombels vikariat Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste Mindre tid til å skape aktiv fritid for ungdom. I permisjonstida er stillinga redusert til 60%. Konsekvenser for brukere/innbyggere Redusert handlekraft knytt til førebyggande arbeid for ungdom. Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Andre avdelingar som jobbar med ungdom får truleg meir arbeid. Samlet effekt Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter 0 14 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

15 1. Kutte i innkjøpsbudsjettet for bøker og tidsskrift Personalmessige konsekvensar Ingen Kort om tiltaket og konsekvensar for eigen avdeling og teneste Det blir meir arbeid med innlån frå andre bibliotek. Konsekvensar for brukarar/innbyggjar Dei som bruker biblioteket får eit dårlegare utval av nye bøker og tidsskrift. Konsekvensar for andre avdelingar og tenester i kommunen Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter 0 15 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

16 1 Leirskule på Knattholmen, 9.tr Polentur, 10. tr % innsparing på frie driftsmiddel, alle avdelingar 4 Redusere søskenmoderasjon i barnehage frå 50% til 30 % for barn nr Djup Kort om tiltaket og konsekvensar i eigen sektor og tenesta 1. Vil ha negativ innverknad på skulemiljøet generelt. Dette er tiltak i løpet av grunnskulen som alle elevar har eit positivt forhold til. Det er med på å bygge gode klasse- og læringsmiljø i tida dei er ungdomsskuleelvar, og gir dei gode minne for resten av livet. Dette er viktige alternative opplæringsarenaer for ulike tema. 2. Det har ikkje vore auke i budsjettet til frie driftsmiddel dei siste åra. Det er difor stadig mindre til lærebøker, arbeidsmateriell, kontorhald, kurs/opplæring, inventar og utstyr. 3. Tiltaket vil ikkje ha konsekvensar for tenesta og er i samsvar med føringar i Lov om barnehagar og Forskrift om foreldrebetaling. Konsekvenser for brukere/innbyggere 1. Sjå punkt over. 2. Meir gjenbruk av bøker, mindre arbeidsmateriell i praktisk/estetiske fag. 3. Det blir dyrare barnehage for foreldre med fleire barn i barnehagen. Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter Kr Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

17 1 Kulturskulen 35 % Helsestasjonen 40 % Skule 100 % Oppvekst 20 % vakanse Personalmessige konsekvenser Ingen blir sagt opp med denne stillingsreduksjonen. Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og tenesta Kvalitetsmåla Tidleg innsats og Tilpassa opplæring krev pedagogar som er tett på barna/elevane. Større elevutfordringar krev tett oppfølging av vaksne og det krev eit godt nettverk og samhandling mellom ulike faginstansar. Sektoren må finne tid og ressursar til desse utfordringane, og det blir mindre tid til ordinær undervisning/tilpassa opplæring. Det er stadig nye diagnosar og stadig ny kunnskap om korleis enkeltbarn bør hjelpast. Dette krev kompetanse og det er ei utfordring å nå alle som treng oppfølging. Oppvekstsektoren må på årsbasis halde ei 20 % stilling vakant. Reduksjon i talet på tilsette vil difor måtte gå ut over kvaliteten på dei tenestene oppvekst leverer. Konsekvenser for brukere/innbyggere Mindre vaksentettleik. Tid til oppfølging av den einskilde eleven blir mindre. Læringsutbytte kan bli redusert som ein konsekvens av mindre tid med lærar. Mindre oppfølging i form av tilpassa opplæring vil auke behov for spesialundervisning Meir «tilfeldig» vikar inn ved fråvær fører til tap av kontinuitet og kvalitet i undervisninga Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen PPT og andre etatar vi samarbeider med vil få fleire oppgåver/større arbeidsbelastning. Ål kommune si satsing på «Betre læring i Ål» med eleven i fokus og presisering av kor viktig læraren er, blir svekka når vaksentettleiken går ned. Realisering av 2 års planarbeid i oppvekstsektoren blir vanskeleg med færre lærarstillingar. Målsetjing om å oppnå resultat på nivå med landsgjennomsnittet kan virke ambisiøst med ei nedbemanning i sektoren. Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter 17 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

18 1 Auka integreringstilskot Personalmessige konsekvenser Ingen Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste Busette flyktningar pr. sept 2013 utløyser kr.3,6 mil. i integreringstilskot i Dersom flyktningtenesta oppfyller k.vedtak om å busette 10 flyktningar i 2014, utgjer dette kr.1,5 mil, tilsaman ca. 5 mil i integreringstilskot. 4 mil kr ligg inne i budsjettet. Konsekvenser for brukere/innbyggere Ingen Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Den store utfordringa i 2014 er å skaffe kommunale bustader til busette. Pr. dags dato bur det flyktningar i 10 kommunale bustader då det er vanskeleg å få leigd privat, spesielt for barnefamiliar. Tida er inne for å vurdere om flyktningtenesta skal leige private bustader og framleige vidare til flyktningar. Tiltaket gjev 1 mill.kr i auka inntekter viss ein forutsett at 40% stilling finansiert av flyktningmidlar på Servicetorg vert drege inn. Reduserte årlege utgifter Økte årlege inntekter Kr Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

19 1. Nullvekst lønn rådmannsteam Personalmessige konsekvensar Ingen Kort om tiltaket og konsekvensar for eigen avdeling og teneste Konsekvensar for brukarar/innbyggjar Konsekvensar for andre avdelingar og tenester i kommunen Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter 0 19 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

20 1. Plassering innskotsmidlar/bank Personalmessige konsekvensar Ingen Kort om tiltaket og konsekvensar for eigen avdeling og teneste Plassering i KLP-banken. Reforhandling av hovudbankavtale. Overføring av meir likviditet Til meir bunde innskot med høgare rente. Konsekvensar for brukarar/innbyggjar Konsekvensar for andre avdelingar og tenester i kommunen Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter 0 20 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

21 1. Forskyve låneopptak Personalmessige konsekvensar Ingen Kort om tiltaket og konsekvensar for eigen avdeling og teneste Innlån er berekna med heilårseffekt. Helseutbygginga og dei store rekningane vil truleg koma etter sumaren. Forskyving av låneopptak er difor mogeleg. Konsekvensar for brukarar/innbyggjar Konsekvensar for andre avdelingar og tenester i kommunen Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter 0 21 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

22 Sparetiltak (sjå eigne tiltaksark kring konsekvensar ) Nr. Navn på på tiltak som gjev redusert Spart beløp Spart beløp Auka Sparing fond / Budsjettområde utgift,auka inntekt eller styrka fond Inntekt Budsjettramme Krisesenteret Endre drift eller kjøpe 1 tenester Budsjettramma Helse 2 50% psykisk helse- stilling Budsjettramma Helse 3 30% HT sentrum Budsjettramma Helse 4 100% Prestegardsjordet Budsjettramma Helse 5 60% Prestegardsjordet Budsjettramma Helse 6 Vakanse Budsjettramma Helse 7 Gerica (Sikker sone) Budsjettramma Helse 8 Husleige leger Budsjettramma Helse 9 Spare strøm ca 5% Budsjettramma Byggforvaltning 10 Endra finansiering turkjøring med bussen Budsjettramma Byggforvaltning 11 Vats skule-reduserte driftsutgifter Budsjettramma Byggforvaltning 12 Auka husleige Minnabu Budsjettramma Byggforvaltning 13 Reduksjon 40% stilling Budsjettramma Reinhald 14 Reduksjon sumarstengt barnehagar Budsjettramma Reinhald 15 Ikkje reinhald i høgtider Budsjettramma Reinhald 16 Kontormateriell Budsjettramma Veg og park 17 Driftsmateriell Budsjettramma Veg og park 18 Kommunale veger/driftsmateriell Budsjettramma Veg og park 19 Vakanse generelt Budsjettramma Drift og utvikling 20 Vakans 30-40% plan og byggesak Budsjettramma Utviklingsavd. 21 Sal av 20% stilling til prosjekt Budsjettramma Utviklingsavd. 22 Velferdstiltak tilsette Budsjettramma Personalavd. 23 Annonseutgifter Budsjettramma Personalavd. 24 Reduksjon kontormateriell Budsjettramma Fellestenester 25 Reduksjon porto Budsjettramma Fellestenester 26 Vakant stilling 10% Budsjettramma Fellestenester 27 Fryse 10 % vakant stilling Budsjettramma Fellestenester 28 Endring kopiavtale/kopimaskin Budsjettramma Fellestenester 29 Redusere telefonutgifter Budsjettramma Servicetorg 30 Reduksjon med 30% stilling ( finansiert.flykt.f Budsjettramma Servicetorg 31 Stengje kulturhuset pålaurdag/vekedag Budsjettramma Kulturhuset 32 Auke leigeprisane Budsjettramma Kulturhuset 33 Redusert stilling ungdomskonsulent Budsjettramma Kulturkontoret 34 Redusert innkjøpsbudsjett bøker/tidskrifter Budsjettramma Bibliotek 35 Leirskule Knattholmen 9 tr Budsjettramma Oppvekst 36 Polentur 10tr Budsjettramma Oppvekst 37 Frie driftsmidler alle avdelinger Budsjettramma Oppvekst 38 Redusert søskenmoderasjon barnehage Budsjettramma Oppvekst 39 Djup Budsjettramma Oppvekst 40 Reduserte stillinger i oppvekst Budsjettramma Oppvekst 41 Oppvekst 20 % vakanse Budsjettramma Oppvekst 42 Auka intgreringstilskot Budsjettramma Oppvekst 43 Nullvekst i lønn i rådmannsteam Budsjettramma 44 Plassering av innskotsmidler/bank Budsjettramma 45 Forskyve låneopptak, utsetje rentebelastning Budsjettramma 46 sommarfriluftsliv Fond 47 Adressering Fond 48 Kleivi næringspark Fond 49 Behandlingsbasseng/oljefond Fond Sum sparing og auka inntekt Sum Innsparing alle tiltak herav fondssparing Tiltak ikkje innstilt frå rådmann Samla innsparing i rådmannens innstilling Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Tingsalen Møtedato: 17.06.2010 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012

Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2013 Budsjett 2013 - framlegg frå rådmannen til formannskapet 29.11.2012 (Foto: Bjørn Andresen, Statens Vegvesen) Innhaldsliste Overordna kommentarar - inntektsføresetnader s.

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013. Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013)

Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013. Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013) Rådmannen sin rapport 1. kvartal 2013 Pr. 26.4.2013 (rekneskap pr. 26.4.2013) Generelt om kvartalsrapporten Kvartalsrapportering bakgrunn Behovet for kontroll og informasjon er stort. M.a. har Kontrollutvalet

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13

AURLAND KOMMUNE. Budsjett 2014. Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 AURLAND KOMMUNE Budsjett 2014 Budsjett 2014 Vedteke i kommunestyret 19.12.2013 Sak 080/13 Innhaldsliste Overordna kommentarar s. 3 Inntektsføresetnader s. 3-4 Oversikt renter og avdrag - låneportefølgje

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.

Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory. 1 INNHALD Nettversjon side Hovudpunkt 3 1. Kommunemål og handlingsmål 4 2. Økonomiutvalet sitt forslag til handlingsplan 2009-2012/budsjett 2009 Total omsetning 8 Mål og budsjettprofil 9 Forslag til driftsrammer

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD POSITIVE DRIFTSTILTAK: UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR AVD. 27 - GOL SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 D3111-001-POS Avd. 27 - Gol

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune.

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune. Budsjettdokument for Lom kommune Gjestfri og nyskapande Innhald: Vurdering frå administrasjonssjefen 3 Innstilling frå budsjettutvalet 4 Økonomiske oversikter 12 Formannskapet - første gong 15 Formannskapet

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune

Tilstandsrapport 2014. for oppvekstsektoren i Ål kommune Tilstandsrapport 2014 for oppvekstsektoren i Ål kommune 1 2 Innhold 1. Innleiing... 5 2. Oversikt over avdelingane i oppvekstsektoren... 5 2.1 Barnehage... 5 2.1.1 Tilsyn... 6 2.2 Skule... 6 2.3 Andre

Detaljer

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013

Bokn kommune. Rådmannen sitt forslag til. Økonomiplan 2011-2013 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2010 og Økonomiplan 2011-2013 Innhald; Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 11 Økonomiske oversiker

Detaljer

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009

Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 Budsjett 2006 og Økonomiplan 2006-2009 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Side 1 av 66 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak:... 3 2 Rådmannen sine kommentarar... 8 2.1 Hovudoversikt

Detaljer

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste

INNKALLING ETNE KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET. Sakliste ETNE KOMMUNE INNKALLING ADMINISTRASJONSUTVALET Møtedato: 28.04.2015 Møtestad: Formannskapssalen Møtetid: Kl 13:00 Eventuelle forfall må meldast på forfall@etne.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærare

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr

Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00. Saksnr Innhald Arkivsaknr Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Kommunestyret Møtestad: Møterom, Midsund Kro Dato: 14.12.2006 Tid: 12:00 NB: JULEMIDDAG FRÅ KL. 16:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer