Sparekatalogen for Ål kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sparekatalogen for Ål kommune"

Transkript

1 Sparekatalogen for Ål kommune Rådmannens forslag Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

2 Innhald Innleiing... 3 Helse og sosial 7 tiltak kr Byggforvaltning 4 tiltak kr Reinhald 3 tiltak kr Veg og park 3 tiltak kr Drift og utvikling 1 tiltak kr Utvikling 3 tiltak kr Personalavdelinga 2 tiltak kr Fellestenester 5 tiltak kr Servicetorget 1 tiltak kr Ål kulturhus 2 tiltak kr Kulturkontoret 1 tiltak kr Ål bibliotek 1 tiltak kr Sektor: Oppvekst 3 tiltak kr Sektor: Oppvekst stillingar kr Innvadrartenesta 1 tiltak kr Rådmannsteam 1 tiltak kr Omplassering midlar 1 tiltak kr Utsett låneopptak 1 tiltak kr Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

3 Ål kommune har et vesentleg omstillingsbehov i budsjett og økonomiplanperioden for Bakgrunn for omstillingsbehovet er i hovudsak: Store investeringar som er utgiftsdrivande Sterkt aukande pensjonskostnader Utvikling og høg aktivitet på dei ulike tenestene Usikre og pt. reduserte skatteinntekter, rammeoverføringar og kraftinntekter Aukande rente -og avdragsutgifter som fylgje av mange investeringar og låneopptak Ressurskrevjande interkommunale samarbeid Fleire oppgåver med omfattande regelverk lagt til kommunane Dyrare eksisterande og nyrekruttert arbeidskraft /kompetanse Konklusjon: kommunens økonomi er ikkje bærekraftig aktivitet og budsjett må strammast inn. Ramma for å vidareføre drifta innanfor dei ulike budsjettområda har endra seg noko undervegs i budsjettprosessen, men det samla omstillingsbehovet og innsparingsbehovet for kommunen er ikkje endra i serleg grad. Dei økonomiske utfordringane i kommande fireårsperiode er mykje større enn den har vore i perioden Det er difor utarbeida ein sparekatalog også for 2014 med sparetiltak tilsvarande 6,791 millionar kroner. Innsparingane gjennom 2013 og 2014 er ikkje mogeleg utan at dette reduserer nivået og omfanget på tenestene. Rådmannen har søkt å skjerme kjernetenestene og prioritert innsparingar i funksjoner som ikkje driv direkte brukarretta tenesteproduksjonen. Rådmannen vil, som formannskapet og har uttalt, søkje å unngå direkte oppseiingar i prosessen. Formannskapet, leiare i utval og tillitsvalde har blitt laupande orientert om arbeidet. Sparekatalogen er utarbeida etter en grundig administrativ prosess. Krav til sparparetiltak i kvar eining vart sett til 1,5% av brutto utgifter i ramma (jf.budsjettrundskriv). Rådmannen ser i utgangspunktet fem innfallsvinklar til eit berekraftig budsjett i balanse: Direkte kutt og reduksjon på driftsbudsjettet til einingane Opphør eller reduksjon av tiltak og prosjekt med fondsfinansiering Auka inntekt (eigenbetaling, tilskot, kraftprisgaranti, eigedomsskatt etc.) Gradvis og langsiktig tilpassing- holde att vekst i aktivitet og tilbod Jobbe smartare (meir robuste avdelingar, IKS, kjøpe etter behov etc.) Sparetiltaka er ein blanding av dei fem punkta over. Men det er på det reine at situasjonen krev fleire tiltak kring det fyrste punktet enn det siste. Det er rådmannen og rådmannsteam som legg fram tiltaka i denne katalogen til politisk handsaming. Dei nye rammene er varig inntil nye rammevedtak er gjort. 3 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

4 1 Krisesenteret Endre drift eller kjøpe tenester % psykisk helse % HT sentrum % Prestegardsjordet % Prestegardsjordet Vakanse Auke inntekt: I Gerica (Sikker sone) II Husleige legekontor Personalmessige konsekvenser 2,4 1,6 1,6 1,6 Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste 1. Krisesenteret er eit viktig beredskapstiltak. Ål får ca i rammetilskot rekninga frå krisesenteret er Ein må sjå på organisering og sambruk av ressurser. 2. Halde 50% stilling vakant i eit år. 3. Halde 30% stilling vakant i eit år. 4. og 5. Reduksjon i tall på tilsette. Ein har redusert i Fleire brukarar vil få redusert tilbod dei har. 6. Vakansar i løpet. Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter Kr Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

5 1 Spare strøm ca 5% Turkøyring med bussen finansiert frå gåvemidlar Vats skule reduserte utg Auke husleige på Minnabu ca 1000/mnd /leiligheit Personalmessige konsekvenser Ingen Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste Ingen vesentlige konsekvensar i eigen avdeling. Konsekvenser for brukere/innbyggere Tilbod om sightseeing og turkøyring for omsorgspersonar kan finansierast frå gåvemiddelkonto då det er eit velferdstiltak Bruk av Vats skule som grendahus fell bort Høgare husleige for leigetakare i Minnabu Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Sparetiltaket utgjer ca 1,9% av budsjettet Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter Kr Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

6 1 Reduksjon 40 % st Sumarstengte barnehagar i 3 veker og meir reduksjon av reinhald andre plassar i juli mnd Ikkje reinhald i høgtider Personalmessige konsekvenser Antall årsverk redusert 0,4 0,4 0,4 0,4 Antall ansatte redusert Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste 1. Med reduksjon på antall årsverk må vi legge om noko av reinhaldet. Fleire reinhalderar vil ha fleire bygg som dei må gjera reint i og andre vil kunne oppleva at det vert reduksjon i reinhaldet. Mindre tid til periodisk reinhald. 2. Vi kan greie oss med ferre ferievikarar. Forutsetningen må vera at det vert bestemt tidleg når barnehagane skal vera stengt elles vil det fort bli ein meirkostnad for avd. 3. Blir lite med tøy etter ei høgtid (arb. tøy og flattøy). Meir å ta att for reinhalderane etter ei høgtid og meirarbeid for dei som arbeider i pleie. Konsekvenser for brukere/innbyggere Vil få utført reinhaldet med ein lågare frekvens enkelte plassar. Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Andre avd. vil få mindre reinhald, mulig dei må ta meir sjølv. Vi må legge opp reinhald etter aktivitet/bruk av kommunale bygg. Sparetiltak i andre avd. kan også utløyse meir sparing i vår avd. Når det er snakk om evt. stenging av avd., basseng, barnehagar etc. er det viktig at det vert bestemt i god tid sånn at vi evt. kan legge inn sparing, om ikkje det vert gjort kan fort resultatet bli større utgifter. Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter 0 6 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

7 1 Innsparing kontorutgifter Mindre driftsmateriell park Mindre driftsmateriell veg Personalmessige konsekvenser Antall årsverk redusert Antall ansatte redusert Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste Konsekvenser for brukere/innbyggere Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter 0 7 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

8 1 Vakans generelt Personalmessige konsekvensar Tal - årsverk redusert Tal - Tilsette redusert Kort om tiltaket og konsekvensar for eigen avdeling og teneste Det vert ikkje fylt opp med vikar ved t.d. sjukmelding eller andre vakansar. Dette kan slå skeivt ut i høve til kor vakansane kjem, men det burde vera mogleg i sektoren som heilskap å flytte ressursar internt for å unngå at ein del av tenestene vert ekstra skadelidande. Konsekvensar for brukarar/innbyggarar Må jobbe smartare for å unngå at det går ut over tenestetilbodet. Konsekvensar for andre avdelingar og tenester i kommunen Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter 0 8 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

9 1 Vakans 30-40% bygg og plan 2 Sal av 20% folkehelsekoordinator til prosjekt Personalmessige konsekvensar Tal - årsverk redusert 0,6 0,3 0,3 0,3 Tal - Tilsette redusert Kort om tiltaket og konsekvensar for eigen avdeling og teneste Det vert ikkje fylt opp vakansar for sakshandsamerar sine reduksjonar i stillingar eller i fødselspermisjonstid. Folkehelsekoordinator kan fungere som prosjektleiar for felles prosjekt diabetes i Hallingdal som det er løyvd statlege midlar til. Konsekvensar for brukarar/innbyggarar Litt lenger svartid. Konsekvensar for andre avdelingar og tenester i kommunen Ingen. Diabetes-arbeid er del av folkehelsearbeidet. Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter Kr Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

10 Økonomiske konsekvenser i 1000 kroner Nr. Sparetiltak 1 Velferdstiltak tilsette Reduksjon annonse Personalmessige konsekvenser Antall årsverk redusert Antall ansatte redusert Kort om tiltaket og konsekvensar for eigen avdeling og teneste Ingen konsekvensar i eigen avdeling.. Konsekvenser for brukere/innbyggere Ingen Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Mindre mogelegheit for påskjønningar, trivselstiltak og støtte til gode arbeidsmiljøtiltak. Reduserte årlege utgifter Kr Auka årlege inntekter 10 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

11 1 Reduksjon kontormateriell Ytterlegare reduksjon porto Fryse 10% vakant stilling % stilling finansiert fra flyktningmidlar Fornye/endre leigeavtale på kopimaskin Personalmessige konsekvenser Redusert stilling totalt på 20% Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste 1. Redusere forbruket av kontormateriell, mindre papir ved å sende meir elektronisk. 2. Større reduksjon av porto ved meir bruk av elektronisk utsending. Ved oppstart av 360- modulen Ekspedering blir det enklare å sende utgåande brev elektronisk, med loggføring. 3. Fryse 10 % vakant stilling i % stilling finansiert av flyktningemidlar blir ikkje vidareført. 5. Endre/fornye leigeavtale for ei av kopimaskinene, gir lågare leigesats. Konsekvenser for brukere/innbyggere Fleire av innbyggerene vil få tilsendt brev elektronisk. Redusert stilling vil medføre litt mindre Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Tilsette på Tingstugu må redusere forbruket av kontormateriell. Saksbehandlarane må bli meir bevist på å sende utgåande brev elektronisk der er mogleg. Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter 11 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

12 1 Redusere telefoniutg Servicetorget: reduksjon med 30% stilling Personalmessige konsekvenser Antall årsverk redusert servicetorget 0,3 0,3 0,3 0,3 Antall årsverk redusert fellestenester 0,1 0,1 0,1 0,1 Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste Ål kommune har bytta telefonleverandør frå Telenor til TDC og ventar reduksjon av telefonutgiftene fom mai Redusert bemanning på servicetorget fører til meirbelastning for dei tilsette og større utfordringar ved ferie og fråvær. Konsekvenser for brukere/innbyggere Redusert bemanning på telefon / skranke fører til lengre ventetid og at evt brukaren må bli sendt vidare i systemet. I tillegg gjer vi brukarane eit dårlegare tilbod med mindre tid til ajourhald på heimesidene. Flyktningane og arbeidsinnvandrarar vil få ein dårlegare service Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Meir belastning og arbeidspress i dei ulike avdelingane ved inndraging av 30 % stilling i servicetorget. Arbeidsoppgåver på servicetorget må vurderast å leggje til andre avdelingar. Mindre ressursar til flyktningetenesta og arbeidsinnvandrarar. Mindre fleksibelt med ferieavvikling, stengig av kontor og telefonar i avdelingane. Servicetorget leiger ikkje inn vikar ved sjukdom, nyttar ikkje overtid eller leiger inn vikar for seniordagar. Det blir heller ikkje i dag krevd midlar for hovudtillitsvalgtarbeid i Delta eller arbeidsbelastning med å vere i 3 ulike regionale faggrupper, derav leiar i 1 faggruppe. Auke i både antall flyktningar og arbeidsinnvandrar i Ål kommune krev meir ressursar v serv.torget. Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter 12 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

13 1 Stengje kulturhuset på laurdagar/vekedag kutte kinotilbod og halde biblioteket/ kulturskule og kafe stengd Auke leigeprisane med 5 % Personalmessige konsekvenser Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste Om tiltak med å stengje huset skal medføre reell innsparing må huset vere stengd for all aktivitet på desse tidspunkta for å spare personalutgiftene og andre driftskostnader. Dette betyr at t.d. kulturskulen og biblioteket må tilretteleggje sine aktivitetar/åpningstider og undervisning ut frå når kulturhuset er bemanna. Det kan vere aktuelt å stengje huset (og kutte kino/møter og anna aktivitet) på torsdagar og laurdagar. Auka prisar på ut leige av areal, utstyr og personale vil få verknader for lokale aktørar som nyttar kulturhuset til sine arrangement og aktivitetar. Konsekvenser for brukere/innbyggere Stenging av kulturhuset ein kveld pr veke og på helg vil medføre innskrenka opningstider i biblioteket og i billettskranken på kulturhuset. Det blir dyrare å leige kulturhuset til møter, kurs, arrangement og aktivitetar for lokale aktørar. Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Å stengje kulturhuset ein dag i veka eller på helg betyr innskrenka opningstider i bibliotek og ikkje kulturskuleundervisning etter kl Det vil heller ikkje bli avvikling av møter og øving for kor/korps og andre på kveldstid dei kveldane kulturhuset eventuelt blir stengd. For å få effekt av sparetiltaket må det vere stengd slik at me sparer inn personalressursen (vakt og liknande) desse kveldane og på helg. Kutt på ramma til kulturhuset som vart gjennomført i sparekatalogen for 2013 var på kr ,-. Dette saman med eventuelle ytterlegare kutt i ny sparekatalog vil medverke til at kulturhuset må innskrenke sine tilbod/opningstider og tenester i Det vil også vere store utfordringar knytt til at kulturhuset slik det noe ser ut i 2014 ikkje lenger har leigetakar som driv kafeen i kulturhuset. Det vil bety bortfall av ei inntekt på minimum kr ,- i tillegg til kutt i 2013 og eventuelle nye kutt for Dette vil medføre innskrenka tilbod og aktivitet på kulturhuset om det skal vere ein reell økonomisk innsparing. Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter Kr Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

14 1 Redusert stilling ungdomskonsulent Personalmessige konsekvenser Ingen; mellombels vikariat Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste Mindre tid til å skape aktiv fritid for ungdom. I permisjonstida er stillinga redusert til 60%. Konsekvenser for brukere/innbyggere Redusert handlekraft knytt til førebyggande arbeid for ungdom. Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Andre avdelingar som jobbar med ungdom får truleg meir arbeid. Samlet effekt Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter 0 14 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

15 1. Kutte i innkjøpsbudsjettet for bøker og tidsskrift Personalmessige konsekvensar Ingen Kort om tiltaket og konsekvensar for eigen avdeling og teneste Det blir meir arbeid med innlån frå andre bibliotek. Konsekvensar for brukarar/innbyggjar Dei som bruker biblioteket får eit dårlegare utval av nye bøker og tidsskrift. Konsekvensar for andre avdelingar og tenester i kommunen Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter 0 15 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

16 1 Leirskule på Knattholmen, 9.tr Polentur, 10. tr % innsparing på frie driftsmiddel, alle avdelingar 4 Redusere søskenmoderasjon i barnehage frå 50% til 30 % for barn nr Djup Kort om tiltaket og konsekvensar i eigen sektor og tenesta 1. Vil ha negativ innverknad på skulemiljøet generelt. Dette er tiltak i løpet av grunnskulen som alle elevar har eit positivt forhold til. Det er med på å bygge gode klasse- og læringsmiljø i tida dei er ungdomsskuleelvar, og gir dei gode minne for resten av livet. Dette er viktige alternative opplæringsarenaer for ulike tema. 2. Det har ikkje vore auke i budsjettet til frie driftsmiddel dei siste åra. Det er difor stadig mindre til lærebøker, arbeidsmateriell, kontorhald, kurs/opplæring, inventar og utstyr. 3. Tiltaket vil ikkje ha konsekvensar for tenesta og er i samsvar med føringar i Lov om barnehagar og Forskrift om foreldrebetaling. Konsekvenser for brukere/innbyggere 1. Sjå punkt over. 2. Meir gjenbruk av bøker, mindre arbeidsmateriell i praktisk/estetiske fag. 3. Det blir dyrare barnehage for foreldre med fleire barn i barnehagen. Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter Kr Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

17 1 Kulturskulen 35 % Helsestasjonen 40 % Skule 100 % Oppvekst 20 % vakanse Personalmessige konsekvenser Ingen blir sagt opp med denne stillingsreduksjonen. Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og tenesta Kvalitetsmåla Tidleg innsats og Tilpassa opplæring krev pedagogar som er tett på barna/elevane. Større elevutfordringar krev tett oppfølging av vaksne og det krev eit godt nettverk og samhandling mellom ulike faginstansar. Sektoren må finne tid og ressursar til desse utfordringane, og det blir mindre tid til ordinær undervisning/tilpassa opplæring. Det er stadig nye diagnosar og stadig ny kunnskap om korleis enkeltbarn bør hjelpast. Dette krev kompetanse og det er ei utfordring å nå alle som treng oppfølging. Oppvekstsektoren må på årsbasis halde ei 20 % stilling vakant. Reduksjon i talet på tilsette vil difor måtte gå ut over kvaliteten på dei tenestene oppvekst leverer. Konsekvenser for brukere/innbyggere Mindre vaksentettleik. Tid til oppfølging av den einskilde eleven blir mindre. Læringsutbytte kan bli redusert som ein konsekvens av mindre tid med lærar. Mindre oppfølging i form av tilpassa opplæring vil auke behov for spesialundervisning Meir «tilfeldig» vikar inn ved fråvær fører til tap av kontinuitet og kvalitet i undervisninga Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen PPT og andre etatar vi samarbeider med vil få fleire oppgåver/større arbeidsbelastning. Ål kommune si satsing på «Betre læring i Ål» med eleven i fokus og presisering av kor viktig læraren er, blir svekka når vaksentettleiken går ned. Realisering av 2 års planarbeid i oppvekstsektoren blir vanskeleg med færre lærarstillingar. Målsetjing om å oppnå resultat på nivå med landsgjennomsnittet kan virke ambisiøst med ei nedbemanning i sektoren. Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter 17 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

18 1 Auka integreringstilskot Personalmessige konsekvenser Ingen Kort om tiltaket og konsekvensar for egen avdeling og teneste Busette flyktningar pr. sept 2013 utløyser kr.3,6 mil. i integreringstilskot i Dersom flyktningtenesta oppfyller k.vedtak om å busette 10 flyktningar i 2014, utgjer dette kr.1,5 mil, tilsaman ca. 5 mil i integreringstilskot. 4 mil kr ligg inne i budsjettet. Konsekvenser for brukere/innbyggere Ingen Konsekvenser for andre avdelingar og tenester i kommunen Den store utfordringa i 2014 er å skaffe kommunale bustader til busette. Pr. dags dato bur det flyktningar i 10 kommunale bustader då det er vanskeleg å få leigd privat, spesielt for barnefamiliar. Tida er inne for å vurdere om flyktningtenesta skal leige private bustader og framleige vidare til flyktningar. Tiltaket gjev 1 mill.kr i auka inntekter viss ein forutsett at 40% stilling finansiert av flyktningmidlar på Servicetorg vert drege inn. Reduserte årlege utgifter Økte årlege inntekter Kr Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

19 1. Nullvekst lønn rådmannsteam Personalmessige konsekvensar Ingen Kort om tiltaket og konsekvensar for eigen avdeling og teneste Konsekvensar for brukarar/innbyggjar Konsekvensar for andre avdelingar og tenester i kommunen Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter 0 19 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

20 1. Plassering innskotsmidlar/bank Personalmessige konsekvensar Ingen Kort om tiltaket og konsekvensar for eigen avdeling og teneste Plassering i KLP-banken. Reforhandling av hovudbankavtale. Overføring av meir likviditet Til meir bunde innskot med høgare rente. Konsekvensar for brukarar/innbyggjar Konsekvensar for andre avdelingar og tenester i kommunen Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter 0 20 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

21 1. Forskyve låneopptak Personalmessige konsekvensar Ingen Kort om tiltaket og konsekvensar for eigen avdeling og teneste Innlån er berekna med heilårseffekt. Helseutbygginga og dei store rekningane vil truleg koma etter sumaren. Forskyving av låneopptak er difor mogeleg. Konsekvensar for brukarar/innbyggjar Konsekvensar for andre avdelingar og tenester i kommunen Reduserte årlege utgifter Kr Økte årlege inntekter 0 21 Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

22 Sparetiltak (sjå eigne tiltaksark kring konsekvensar ) Nr. Navn på på tiltak som gjev redusert Spart beløp Spart beløp Auka Sparing fond / Budsjettområde utgift,auka inntekt eller styrka fond Inntekt Budsjettramme Krisesenteret Endre drift eller kjøpe 1 tenester Budsjettramma Helse 2 50% psykisk helse- stilling Budsjettramma Helse 3 30% HT sentrum Budsjettramma Helse 4 100% Prestegardsjordet Budsjettramma Helse 5 60% Prestegardsjordet Budsjettramma Helse 6 Vakanse Budsjettramma Helse 7 Gerica (Sikker sone) Budsjettramma Helse 8 Husleige leger Budsjettramma Helse 9 Spare strøm ca 5% Budsjettramma Byggforvaltning 10 Endra finansiering turkjøring med bussen Budsjettramma Byggforvaltning 11 Vats skule-reduserte driftsutgifter Budsjettramma Byggforvaltning 12 Auka husleige Minnabu Budsjettramma Byggforvaltning 13 Reduksjon 40% stilling Budsjettramma Reinhald 14 Reduksjon sumarstengt barnehagar Budsjettramma Reinhald 15 Ikkje reinhald i høgtider Budsjettramma Reinhald 16 Kontormateriell Budsjettramma Veg og park 17 Driftsmateriell Budsjettramma Veg og park 18 Kommunale veger/driftsmateriell Budsjettramma Veg og park 19 Vakanse generelt Budsjettramma Drift og utvikling 20 Vakans 30-40% plan og byggesak Budsjettramma Utviklingsavd. 21 Sal av 20% stilling til prosjekt Budsjettramma Utviklingsavd. 22 Velferdstiltak tilsette Budsjettramma Personalavd. 23 Annonseutgifter Budsjettramma Personalavd. 24 Reduksjon kontormateriell Budsjettramma Fellestenester 25 Reduksjon porto Budsjettramma Fellestenester 26 Vakant stilling 10% Budsjettramma Fellestenester 27 Fryse 10 % vakant stilling Budsjettramma Fellestenester 28 Endring kopiavtale/kopimaskin Budsjettramma Fellestenester 29 Redusere telefonutgifter Budsjettramma Servicetorg 30 Reduksjon med 30% stilling ( finansiert.flykt.f Budsjettramma Servicetorg 31 Stengje kulturhuset pålaurdag/vekedag Budsjettramma Kulturhuset 32 Auke leigeprisane Budsjettramma Kulturhuset 33 Redusert stilling ungdomskonsulent Budsjettramma Kulturkontoret 34 Redusert innkjøpsbudsjett bøker/tidskrifter Budsjettramma Bibliotek 35 Leirskule Knattholmen 9 tr Budsjettramma Oppvekst 36 Polentur 10tr Budsjettramma Oppvekst 37 Frie driftsmidler alle avdelinger Budsjettramma Oppvekst 38 Redusert søskenmoderasjon barnehage Budsjettramma Oppvekst 39 Djup Budsjettramma Oppvekst 40 Reduserte stillinger i oppvekst Budsjettramma Oppvekst 41 Oppvekst 20 % vakanse Budsjettramma Oppvekst 42 Auka intgreringstilskot Budsjettramma Oppvekst 43 Nullvekst i lønn i rådmannsteam Budsjettramma 44 Plassering av innskotsmidler/bank Budsjettramma 45 Forskyve låneopptak, utsetje rentebelastning Budsjettramma 46 sommarfriluftsliv Fond 47 Adressering Fond 48 Kleivi næringspark Fond 49 Behandlingsbasseng/oljefond Fond Sum sparing og auka inntekt Sum Innsparing alle tiltak herav fondssparing Tiltak ikkje innstilt frå rådmann Samla innsparing i rådmannens innstilling Total innsparing jfr rådmannens innstilling kr ,-

Sparekatalogen for Ål kommune

Sparekatalogen for Ål kommune Sparekatalogen for Ål kommune 2017 Etter at rådmannen har lagt inn vidareføring av driftsnivå 2016 og styrkingstiltak, har kommunen eit finansieringsbehov i drifta på kr 8 637 000. Tiltak i sparekatalogen:

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012, økonomiplan 20122015 Framlagt formannskapet 9.11.2011 Endring i rådmannen sitt framlegg til budsjett av 12.10.2011 nr.1 Side 1 av 8 INNLEIING: Dette dokumentet tek utgangspunkt i rådmannen

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013

Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 Øygarden kommune - Driftstilpasning 2013 til prosjektgruppene dagsett 20.mars Delprosjekt 1 Administrativ organisering Administrative arbeidsprosessar 1. Delprosjektet skal ta utgangspunkt i den administrative

Detaljer

B U D JSE TT Tiltak og konsekvensar (6 %) Leiing og støttefunksjonar EI NI NG. Sentraladm.- strasjonen

B U D JSE TT Tiltak og konsekvensar (6 %) Leiing og støttefunksjonar EI NI NG. Sentraladm.- strasjonen B U D JSE TT 2015 EI NI NG Sentraladm.- strasjonen Leiing og støttefunksjonar 1) Bruk av ny teknologi 2) Omorganisering 3) Reduksjon av stillingar KONSEKVENSAR * Meir press på dei tilsette, fører til at

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 20.06.2013 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Barnehagane skal drivast

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2016 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2015/2329 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 24.11.2015 Kommunestyret 17.12.2015 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

Balestrand kommune Sagatun skule

Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Sagatun skule Balestrand kommune Oppvekst 30.10.2012 BUDSJETT 2013 Skulen la fram i første omgang fram eit utkast til budsjett innafor reduserte rammer på 600 000 kr. Dette inneber ein

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2015/1152 Løpenr.: 13244/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR FOR SEKSJONANE

Detaljer

Tiltak: Kommentar: 2008 2009 2010 2011

Tiltak: Kommentar: 2008 2009 2010 2011 Bremanger kommune FRAMLEGG TIL INNSPARINGSTILTAK Skule og barnehage Tala for 2008 gjeld for 5 eller 6 månader. Dei andre gjeld for heile året. Tala er ikkje kontrollrekna. Samla budsjett for alle skular

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 ØRSTA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Cecilie Urke Larsen Arkivsak: 2016/1745 Løpenr.: 12288/2016 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Levekårsutvalet Ørsta formannskap Ørsta kommunestyre Saka gjeld: BETALINGSSATSAR

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VIK KOMMUNE. 1. EIGARTILHØVE Vedtektene gjeld barnehagar som Vik kommune eig og driv. 2. LOV OG REGELVERK, FØREMÅL Barnehagane skal drivast i samsvar med til ei kvar

Detaljer

VINN-VINN-prosjektet

VINN-VINN-prosjektet VINN-VINN-prosjektet Ideen om gjenbruksstasjon med verkstad og utsal Bakgrunn Kommunestyrevedtak i Hol og Ål febr. 2007: Vinn-Vinn er et samarbeid mellom Ål og Hol kommune for å utvikle arbeids- og aktivitetstiltak

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE OG BARNEHAGAR 2015 VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Per Ivar Kongsvik Arkivsak nr.: 2014/2162 Arkivkode: 231 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 02.12.2014 Kommunestyret 18.12.2014 BETALINGSSATSAR I SFO, KULTURSKULE

Detaljer

INNSPARINGSTILTAK. Framlegg frå avdelingane

INNSPARINGSTILTAK. Framlegg frå avdelingane INNSPARINGSTILTAK Framlegg frå avdelingane Prioritetsnr. STAB-DI-001-2100 - Sekretariat - 2 Tiltak(beskriving Oppseiing av leigeavtale på kopimaskin : Totalt: -30.000-30.000-30.000-30.000 Sekretariatet

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2014 76/14 2 Kommunestyret. Økonomiplan 2015-2018/ med årsbudsjett og sparekatalog

Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2014 76/14 2 Kommunestyret. Økonomiplan 2015-2018/ med årsbudsjett og sparekatalog Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/01737-6 Arkivkode. 150 Saksbehandler Morten Mastrup Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2014 76/14 2 Kommunestyret Økonomiplan 2015-2018/ med årsbudsjett og sparekatalog

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg

Budsjett 2011. Rådmannen sitt framlegg Budsjett 2011 Rådmannen sitt framlegg Utgangspunktet - stoda Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbyggar 2006 2007 2008 2009 Lærdal 58 033 64 257 71 297 79 632 KG 03 56 145 59 658 64 485 69

Detaljer

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune

Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedtekter for skulefritidsordninga i Hemsedal kommune Vedteke i Kommunestyret 12.05.2016 K-sak 36/16 1. Eigar Hemsedal kommune er eigar og ansvarleg for drifta av skulefritidsordningane (SFO) ved Tuv og

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Ann Margrethe Kråvik Kari Bolstad Gunnvor Linde Kjetil Nesse Gudvin Haraldsson MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: Rådhuset - kommunestyresal Møtedato: 04.12.2012 Kl: 12.30 14.15 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Frå adm. (evt. andre): Ann Margrethe Kråvik Kari

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift.

VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE. Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald og drift. Lærdal kommune VEDTEKTER FOR DEI KOMMUNALE BARNEHAGANE I LÆRDAL KOMMUNE Vedteke i kommunestyre 10.03.2016, gjeldande frå 01.05.2016 1 Drift: Lærdal kommune er eigar av barnehagane og har ansvaret for vedlikehald

Detaljer

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Kyrkja Kostradokument nr. 16 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 21 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Side 1 av 6 Kyrkja - Budsjett pr. 1. tertial 29 Funksjon/ Tenester

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Utsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett 2016 og økonomiplan _versjon

Utsendte saksdokument: Dok.dato Tittel Dok.ID Budsjett 2016 og økonomiplan _versjon Norddal kommune Arkiv: FE - 210 JournalpostID: 15/9600 Saksbehandlar: Anne Nygård Dato: 26.10.2015 Saksframlegg Budsjett 2016 og økonomiplan 2016-2019 Saksnr. utval Utval Møtedato 020/15 Arbeidsmiljøutvalet

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08

Budsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08 Budsjett 2009 Intern Service Helse Førde 05.12.08 UTFORDRINGSBILDET FOR INTERN SERVICE Generelt I 2007 vart budsjettet for DIS saldert mot rekneskap for 2006 med ei nedskjering på 5 mill. kroner. I budsjettprosessen

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015

Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Tilstandsrapport for grunnskulen 2014/2015 Bakgrunn / heimel: Opplæringslova 13-10 andre ledd (Stortingsmelding nr. 31 (2007-2008)) 1 Innleiing Tilstandsrapporten omtalar dei mest sentrale områda innanfor

Detaljer

Sparekatalogen for Ål kommune

Sparekatalogen for Ål kommune Sparekatalogen for Ål kommune 2016 Etter at rådmannenharlagt inn vidareføringav driftsnivå2015og tiltak i tabellenunderharkommuneneit finansieringsbehovi drifta på kr 14 765000. Beløpsommådekkastinn: 14

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato:

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Økonomiplan for Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 2012/2844 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.11.2012 Økonomiplan for 2013-2016 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon

Rapport. Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon Rapport Arbeidsgruppe sparepakke 3 Administrasjon 25.03.2015 1 1. Innleiing Rapporten omhandlar arbeidet i arbeidsgruppa Sparepakke 3 Administrasjon som har vurdert mulige innsparingar i administrasjonen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan

Rådmannen sitt andre budsjettframlegg - Budsjett 2017 og økonomiplan FJALER KOMMUNE Arkiv: K1-151 JournalpostID: 16/9723 Sakshandsamar: Lundgård, Martin Dato: 28.11.2016 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 111/16 Formannskapet 05.12.2016 Rådmannen sitt andre budsjettframlegg

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ.

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I VÅGÅ. Vedtekne av Vågå kommunestyre 7.mai 1979 og seinare justerte i vedtak i Vågå kommunestyre, sak 78/82, 119/88, 10/89, 18/91,19/93, 31/94, 138/94, 7/97, 25/2000,

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning

Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Miljøsertifisering av offentlige og private verksemder i Gol kommune Bruk av Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning Plan for 2010 2012 Næringsavdelinga hausten 2009 Bakgrunn: Formannskapet i Gol vedtok

Detaljer

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA-

Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite /10 Bystyret Arkiv: FA-A22, FA- Førde kommune Styre, råd og utval Møtedato Saksnr Levekårskomite 11.03.2010 008/10 Bystyret 25.03.2010 Sakshandsamar: Per Arne Furseth Arkiv: FA-A22, FA- Arkivsaknr.: 10/331 Innføring av leksehjelp i grunnskulen

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

Budsjettnotat frå rådmann datert

Budsjettnotat frå rådmann datert Budsjettnotat frå rådmann datert 31.10.2016. Dette notatet inneheld: 1. Tekst til postar sett opp på endringsliste i møte finansutvalet 26.10.16. 2. Utgreiing av moment som finansutvalet har bedt utgreidd

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar:

1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: KS-064/13 Vedtak: 1. Rådmannens framlegg til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vert godkjent med følgjande endringar: Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 Rammetilskot reduksjon

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Innstilling frå rådmannen: Levekårskomiteen sluttar seg til framlegg til uttale slik det går fram av saksutgreiinga.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Innstilling frå rådmannen: Levekårskomiteen sluttar seg til framlegg til uttale slik det går fram av saksutgreiinga. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2017/163-9 Astri Måkestad Saksgang Saksnr Utval Møtedato Levekårskomiteen Endringar i barnehagelova - høyring Innstilling frå rådmannen: Levekårskomiteen sluttar seg

Detaljer

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Endring av vedtektene for dei kommunale barnehagane - endring av sommarferietilbodet

VESTNES KOMMUNE. Saksframlegg. Endring av vedtektene for dei kommunale barnehagane - endring av sommarferietilbodet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 2012/1374 Saksbehandlar: May Britt Skavnes Dato: 22.02.2017 Endring av vedtektene for dei kommunale barnehagane - endring av sommarferietilbodet Utval

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal

Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Gjeldsbøra i kommunane Møre og Romsdal Høg gjeld = færre teneste? For å yte gode tenester til innbyggarane treng kommunane gode barnehage- og skulebygg, vegar, gode infrastrukturar for vassforsyning,

Detaljer

1. Kommentarar til møtereferat 10.11.2010: 2. Prosjektstilling til system for kvalitetssikring

1. Kommentarar til møtereferat 10.11.2010: 2. Prosjektstilling til system for kvalitetssikring Budsjettutvalet 15.11.2010 Til stades: Odd Arne Kroken, Anne-Lise Marstein, Magny Hilde, Beate Stø, Torbjørg Graffer Myrhaug. Frå administrasjonen: Egil Haug og Karl Viggo Waldersløw, referent. 1. Kommentarar

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Utval for opplæring og kultur er styringsorgan for dei kommunale barnehagane i Hå. Barnehagane er administrativt knytta til opplæring og kultur.

Utval for opplæring og kultur er styringsorgan for dei kommunale barnehagane i Hå. Barnehagane er administrativt knytta til opplæring og kultur. Opplæring og kultur Vedtekter i kommunale barnehagar frå 01.01. 2016 1. Eigarforhold og ansvar for drift av barnehagane. Hå kommune eig og driv 14 barnehagar. Barnehagane vert drivne i tråd med Lov om

Detaljer

Praktisk informasjon om Treungen barnehage

Praktisk informasjon om Treungen barnehage Praktisk informasjon om Treungen barnehage Barnehageåret 2014 2015 Desse møter du i Treungen barnehage: Einingsleiar/styrar: Gro Midtsund, telefon: 350 48 477 mobil: 91 38 26 46 Fagleg utviklar 30%: Solveig

Detaljer