Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 2 Kommunestyret. Økonomiplan / med årsbudsjett og sparekatalog

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2014 76/14 2 Kommunestyret. Økonomiplan 2015-2018/ med årsbudsjett og sparekatalog"

Transkript

1 Saksutskrift Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 150 Saksbehandler Morten Mastrup Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /14 2 Kommunestyret Økonomiplan / med årsbudsjett og sparekatalog Saka vert avgjort av: Kommunestyret Vedlegg: Rådmannens forslag til økonomiplan og budsjett 2015 Sparekatalogen 2015 med alle tiltak Dokument i saka: Økonomiplan frå avdelingane Underlagsmateriell frå administrasjonen sitt arbeid. Statsbudsjettet og Grønt Hefte ( berekningar frå inntektssystemet). Budsjett og økonomiplan for interkommunale selskap og samarbeid. Referat frå utval sine budsjettkonferansar Prognosemodell frå KS. Rådmannen sitt notat til budsjettkonferansen 6 og 7 okt. Gjeldande budsjett og økonomiplan Tidligare vedtak i økonomiplanutvalet Budsjettrundskriv Rapport frå Telemarksforskning: kostraanalyse, Ål kommune. Saksopplysningar: Rådmannen viser til dei opplysningar som ligg i økonomiplandokumentet. For budsjettansvarlege vart rammene formidla gjennom budsjettrundskrivet i august Formannskapet som økonomiplanutval heldt sin årlege budsjettkonferanse 6. og 7. oktober, der rådmannen la fram eit budsjett utan saldering og med ein underbalanse på ca.5,5 millionar kroner. Utfordringar på drift og investeringssida vart drøfta, og rådmannen har arbeidd fram eit budsjettgrunnlag i balanse etter innsparingstiltak jf. vedlagte sparekatalog 2015 og bruk av utbyggingsfond. Økonomiplan og budsjett vert lagt ut til offentleg høyring etter handsaming i formannskapet. Endringar frå rådmannen sitt forslag vil følgje budsjettdokumenta og saka fram til endeleg vedtak i kommunestyret 18 desember. 1

2 Kommunestyret vedtek driftsbudsjettet på netto rammenivå og investeringsbudsjettet på brutto løyving pr prosjekt. Forhold til overordna plan: Kommuneplanen og sektorplanar er grunnlaget for økonomiplanen, saman med overordna statlege mål og rammar kommunisert gjennom statsbudsjettet. Miljøkonsekvenser: Rådmannen sitt forslag inneber ein lågare takt på gjennomføringa av klimaplanen. Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ingen kjente. Økonomiske konsekvensar: Rådmannen sitt budsjettgrunnlag med dei prioriterte tiltaka i sparekatalogen, gjev eit budsjett i balanse og tiltaka kan gjennomførast i organisasjonen utan dramatisk svikt i tenestetilbodet. Katalogen inneheld utgiftskutt og styrka inntekt på 5,121 mill.kr.( 1,475 mill.kr er fondssparing) Ytterligare vurderingar kring økonomien i planperioden vert drøfta i vedlagte plandokument og sparekatalog. Vurdering: Økonomisk drift i balanse gjev handlefridom og er ein viktig føresetnad for lokal styring og utvikling er tredje året med sparekatalog og Ål kommune har dei tre siste åra stramma inn budsjettet med omkring 25 millionar kroner. Vidare innsparing, rasjonalisering og styrka handlingsrom krev større og strukturelle grep. Rådmannen vil jobbe vidare med dette ut frå vedtak i pkt. 13 i innstillinga. Rådmannen si innstilling: Ål kommunestyre vedtek formannskapet sitt framlegg til Økonomiplan og årsbudsjett I tillegg til taldelen vedtek kommunestyret følgjande: 1. Med heimel i Eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c, vedtek kommunestyret å skrive ut eigedomsskatt i eigedomsskatteåret 2015 for verk og bruk etter ein sats på Formannskapet får delegert fullmakt til å disponere frå teneste 1805, til formannskapet sin disposisjon, for løyvingar inntil kroner. 3. Rådmannen får i samsvar med økonomireglementet, og i samråd med formannskapet, mynde til å disponere inntil kroner som eit disposisjonsbeløp, finansiert frå disposisjonsfond og budsjettert under , reserverte midlar. 4. Rådmannen får fullmakt til å fordele / disponere felles utstyrspott innanfor ei ramme på kroner. Midlane skal takast frå utbyggingsfond og kan nyttast til både drift- og investeringsformål. 2

3 5. Kommunen sine betalingsordningar, eigenbetaling, avgifter og gebyr, blir handsama i eigne saker der dette er naudsynt utover dei retningsliner som ligg i budsjettdokumentet. 6. Kommunestyret godkjenner følgjande låneopptak: Frå Husbanken til vidareutlån (Startlånordninga), med inntil 8 millionar kroner i Dette lånet har 22- års avdragstid. Rehabilitering av vatn og avlaup med 3 millionar kroner i 2015 ( sjøvkost). Vassforsyning Kleivi med 1,5 millionar kroner i 2015 Reenovasjonsknutepunkt med kroner i 2015 Som hovudregel nyttar kommunen 25 års avdragstid på sine lån. 7. Busetjing av flyktningar i planperioden kan skje innafor ei ramme på inntil 10 flyktningar pr. år (inkl. familiesameining). 8. Budsjettet gjev denne finansieringa av årets investeringsbeløp jf.skjema 2B. Finansiering Låneopptak Bruk av kapitalfond Bruk av næringsfond Mva-refusjon Mva-refusjon prosjekt Statstilskot prosjekt Mva-refusjon prosjekt Ekstern finansiering prosjekt Anna finansiering * Bruk av utbyggingsfond Kommunestyret vurderer kommunen sin likviditet som tilfredsstillande for å dekkje løpande behov og utbetalingar. 10. Rådmannen skal gjennom heile 2015 fylgja opp gjennomføring av innsparingstiltaka og vurdera ytterlegare reduksjonar i driftsbudsjettet der det er mogleg. 11. Satsar som grunnlag for berekning av kommunalt tilskot til ikkje-kommunale barnehagar I 2015 i Ål kommune : Driftstilskot pr. plass Kapitaltilskot pr. plass Barn 0-2 år Barn 3-6 år Frå skal ikkje-kommunale barnehagar ha 98 % av tilskotssatsane. Kunnskapsdepartementet fastset dei nasjonale satsane. Ved ev. endring skal til ei kvar tid gjeldande nasjonal sats nyttast. 3

4 12. For kommunale investeringar skal det ikkje takast opp nye lån. Unnateke herifrå er: Investeringar som får dekka inn rente- og avdragskostnader ved leigeinntekter. Helsetunutbygginga ( prosjekt 192) Dansesal i kulturhuset ( prosjekt199) Investeringar innanfor sjølvkostområda, til dømes for vatn og kloakk. Årleg investeringsnivå i kommunen skal normalt ikkje overstige forventa og disponibelt årleg overskot frå Ål kraftverk. 13. Fygjande spare -og omstillingstiltak skal utgreiast vidare i planperioden ) Skule -og barnehagestruktur. 2.) Eigedomsskatt. 3.) Felleskjøkken (rasjonalisere drifta). 4.) Rasjonalisering av bassengdrift. 5.) Slå saman økonomi, rekneskap -og lønsfunksjon med andre kommunar. 6.) Generelle rasjonaliseringstiltak på tvers av kommunegrensene. Ål, Tone Tveito Eidnes rådmann Morten Mastrup økonomisjef 4

5 1. Formannskapet har behandla saka i møte sak 76/14 Behandling Investering: Framlegg frå Torhild Helling Bergaplass (H): Verkstaden på Oppsjø: utsett til 2016, opprusting Prestegardsjordet: framskunda til Sparekatalogen: Politisk organisering: Framlegg frå Ivar M. Brevik (SP): Slå saman sektorutval for helse, SHS, og sektorutval for oppvekst og kultur, SUKO, til eit sektorutval. Framlegg frå Torhild Helling Bergaplass (H): Oppretthalde tre politiske sektorutval utval. Framlegg frå Ove Bråten (V): Redusere tal representantar i kommunestyret frå 25 til 21. Framlegg frå Ingeborg K. Frydenlund (Krf): Legge inn ei innsparing på kr til gateljos. Servicetorget: Magny R. Folkedal (SP): Det blir ikkje redusert med 30 % stilling i servicetorget. Seniortiltak: Framlegg frå Solveig Vestenfor (AP): Oppretthalde løyvinga til seniortiltak. Pleie og omsorg: Torhild Helling Bergaplass (H): Oppretthalde kr til ekstrahjelpsmidlar pleie og omsorg. Fondsbruk: Framlegg frå Torhild Helling Bergaplass (H): Oppretthald størrelsen på jordbruksfondet. Oppvekst: Framlegg frå Ivar M. Brevik (SP): Oppretthalde leirskuletilbodet på Knattholmen. Framlegg frå Ivar M. Brevik (SP): Set av kr til Inn på tunet ved bruk av «oljefondet». Framlegg frå Torhild Helling Bergaplass (H): Løyve kr til Korps i skulen og vidareføre dagens ordning. Aukar bruk frå fond med Samrøystes 5

6 Budsjettvedtaket: Framlegg frå Torhild Helling Bergaplass (H): Endring av punkt 13 i budsjettvedtaket: Nytt punkt 7: Struktur og organisering av oppgåvene i drift og utviklingsavdelinga: a) Utviklingsavdelinga b) byggforvaltning c) veg og park d) VAR Nytt punkt 8: Struktur og organisering av oppgåvene i kulturavdelinga Budsjettvedtaket punkt 7: Framlegg frå Torhild Helling Bergaplass (H): Tal flyktningar 8. Framlegg frå Ingeborg (KRF): Tal flyktningar 15. Votering Framlegget til endring i investeringsplanen frå Torhild Helling Bergaplass (H) fekk 1 røyst (H) og fall. Investeringsplanen vart elles samrøystes tilrådd. Politisk utval: Torild Helling Bergaplass (H) sitt framlegg om å oppretthalde 3 sektorutval fekk1 røyst og fall. Ivar M. Brevik (SP) sitt framlegg om å slå saman to sektorutval til eit nytt utval fekk 6 røyster og vart tilrådd. Ove Bråten (V) sitt framlegg om å redusere tal medlemer i kommunestyret til 21 representantar fekk 4 røyster og vart tilrådd. Framlegget frå Ingeborg Kaslegard Frydenlund (Krf) om å spare kr på gateljos fekk 3 røyster (1 Krf, 1 AP, 1 V) og fall. Framlegget frå Magny R. Folkedal (SP) om ikkje å redusere 30 % stilling på servicetorget fekk 1 røyst (SP) og fall. Framlegget frå Solveig Vestenfor (AP) om å oppretthalde seniortiltaka fekk 1 røyst (AP) og fall. Harald Varlid (AP) var ugild i denne røystinga. Framlegget frå Torhild Helling Bergaplass (H) om å oppretthalde kr til ekstrahjelp pleie og omsorg vart samrøystes tilrådd. Framlegget frå Torhild Helling Bergaplass (H) om å oppretthalde jordbruksfondet fekk 3 røyster (1 H, 2 SP) og fall. 6

7 Framlegget frå Ivar M. Brevik (SP) om å oppretthalde leirskuletilbodet på Knattholmen vart samrøystes tilrådd. Framlegget frå Ivar M. Brevik om å setje av kr til Inn på tunet vart samrøystes tilrådd. Framlegget frå Torhild Helling Bergaplass (H) om å løyve kr til å vidareføre Korps i skulen vart tilrådd mot ei røyst (V). Budsjettvedtaket: Punkt 5 vart tilrådd med atterhald om sektorutvala si handsaming Punkt 7: Torhild Helling Bergaplass (H) sitt framlegg om å ta imot 8 flyktningar fekk 1 røyst (H) og fall. Ingeborg Kaslegard Frydenlund (KRF) om å ta imot 15 flyktningar fekk 1 røyst (KRF) og fall. Rådmannen sitt framlegg vart tilrådd med 5 røyster. Torhild Helling Bergaplass (H) sitt framlegg om nytt punkt 7 og 8 under punkt 13 vart samrøystes tilrådd. Formannskapet tilråd det samla budsjettet med dei fleirtalsendringane som kom fram i møtet samrøystes. Formannskapet tilrår auka bruk av fond med kr Formannskapet si innstilling: Endringsframlegg som vart tilrådd av formannskapet: Politisk utval: Framlegg frå Ivar M. Brevik (SP) : : Slå saman sektorutval for helse, SHS, og sektorutval for oppvekst og kultur, SUKO, til eit sektorutval. Framlegget fekk 6 røyster og vart tilrådd. Framlegg frå Ove Bråten (V): Redusere tal representantar i kommunestyret frå 25 til 21. Framlegget fekk 4 røyster og vart tilrådd. Torhild Helling Bergaplass (H): Oppretthalde kr til ekstrahjelpsmidlar til pleie og omsorg. Framlegget vart samrøystes tilrådd. Framlegg frå Ivar M. Brevik (SP): Oppretthalde leirskuletilbodet på Knattholmen. Framlegget vart samrøystes tilrådd. Framlegg frå Ivar M. Brevik (SP): Set av kr til Inn på tunet ved bruk av «oljefondet». Framlegget vart samrøystes tilrådd. Framlegg frå Torhild Helling Bergaplass (H): Løyve kr til Korps i skulen og vidareføre dagens ordning. Framlegget vart tilrådd mot ei røyst (V). 7

8 Budsjettvedtaket: Punkt 5 vart tilrådd med atterhald om sektorutvala si handsaming Torhild Helling Bergaplass (H) sitt framlegg om nytt punkt 7 og 8 under punkt 13 vart samrøystes tilrådd. Formannskapet tilrår auka bruk av fond med kr Ål kommunestyre vedtek formannskapet sitt framlegg til Økonomiplan og årsbudsjett I tillegg til taldelen vedtek kommunestyret følgjande: 1. Med heimel i Eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c, vedtek kommunestyret å skrive ut eigedomsskatt i eigedomsskatteåret 2015 for verk og bruk etter ein sats på Formannskapet får delegert fullmakt til å disponere frå teneste 1805, til formannskapet sin disposisjon, for løyvingar inntil kroner. 3. Rådmannen får i samsvar med økonomireglementet, og i samråd med formannskapet, mynde til å disponere inntil kroner som eit disposisjonsbeløp, finansiert frå disposisjonsfond og budsjettert under , reserverte midlar. 4. Rådmannen får fullmakt til å fordele / disponere felles utstyrspott innanfor ei ramme på kroner. Midlane skal takast frå utbyggingsfond og kan nyttast til både drift- og investeringsformål. 5. Kommunen sine betalingsordningar, eigenbetaling, avgifter og gebyr, blir handsama i eigne saker der dette er naudsynt utover dei retningsliner som ligg i budsjettdokumentet. 6. Kommunestyret godkjenner følgjande låneopptak: Frå Husbanken til vidareutlån (Startlånordninga), med inntil 8 millionar kroner i Dette lånet har 22- års avdragstid. Rehabilitering av vatn og avlaup med 3 millionar kroner i 2015 ( sjøvkost). Vassforsyning Kleivi med 1,5 millionar kroner i 2015 Reenovasjonsknutepunkt med kroner i 2015 Som hovudregel nyttar kommunen 25 års avdragstid på sine lån. 7. Busetjing av flyktningar i planperioden kan skje innafor ei ramme på inntil 10 flyktningar pr. år (inkl. familiesameining). 8

9 8. Budsjettet gjev denne finansieringa av årets investeringsbeløp jf.skjema 2B. Finansiering Låneopptak Bruk av kapitalfond Bruk av næringsfond Mva-refusjon Mva-refusjon prosjekt Statstilskot prosjekt Mva-refusjon prosjekt Ekstern finansiering prosjekt Anna finansiering * Bruk av utbyggingsfond Kommunestyret vurderer kommunen sin likviditet som tilfredsstillande for å dekkje løpande behov og utbetalingar. 10. Rådmannen skal gjennom heile 2015 fylgja opp gjennomføring av innsparingstiltaka og vurdera ytterlegare reduksjonar i driftsbudsjettet der det er mogleg. 11. Satsar som grunnlag for berekning av kommunalt tilskot til ikkje-kommunale barnehagar I 2015 i Ål kommune : Driftstilskot pr. plass Kapitaltilskot pr. plass Barn 0-2 år Barn 3-6 år Frå skal ikkje-kommunale barnehagar ha 98 % av tilskotssatsane. Kunnskapsdepartementet fastset dei nasjonale satsane. Ved ev. endring skal til ei kvar tid gjeldande nasjonal sats nyttast. 12. For kommunale investeringar skal det ikkje takast opp nye lån. Unnateke herifrå er: Investeringar som får dekka inn rente- og avdragskostnader ved leigeinntekter. Helsetunutbygginga ( prosjekt 192) Dansesal i kulturhuset ( prosjekt199) Investeringar innanfor sjølvkostområda, til dømes for vatn og kloakk. Årleg investeringsnivå i kommunen skal normalt ikkje overstige forventa og disponibelt årleg overskot frå Ål kraftverk. 13. Fygjande spare -og omstillingstiltak skal utgreiast vidare i planperioden ) Skule -og barnehagestruktur. 2.) Eigedomsskatt. 3.) Felleskjøkken (rasjonalisere drifta). 9

10 4.) Rasjonalisering av bassengdrift. 5.) Slå saman økonomi, rekneskap -og lønsfunksjon med andre kommunar. 6.) Generelle rasjonaliseringstiltak på tvers av kommunegrensene. 7.) Struktur og organisering av oppgåvene i drift og utviklingsavdelinga: a) Utviklingsavdelinga b) Byggforvaltning c) Veg og park d) VAR 8.) Struktur og organisering av oppgåvene i kulturavdelinga RETT UTSKRIFT DATO 28.november

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 102.1 Saksmappe: 2012/1636-22412/2012 Sakshandsamar: Tore Solvang Dato: 25.10.2012 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 97/12 Komite for finans og forvaltning 06.11.2012 63/12 Komite

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Formannskapet 29.01.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - oppstart av planarbeid

Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Formannskapet 29.01.2015. Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2016-2019 - oppstart av planarbeid AURLAND KOMMUNE 0 Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 006/15 Formannskapet 29.01.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 15/42-15/265 K1-143, K1-145 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63 29 73 22.01.2015 Kommuneplanen

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014

Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014 Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 134/14 Formannskapet 01.12.2014 125/14 Kommunestyret 11.12.2014 Kommunereforma

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i møte den 14.02.13 K.sak 7/13 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: måndag, 18.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14

Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Grunnlaget for handsaming av næringssaker i Luster kommune. Vedteke av kommunestyret i K.sak 10/14 Utgangspunktet for sakshandsaming av næringssaker som gjeld finansiering i Luster kommune er «Vedtektene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45

MØTEPROTOKOLL. Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Stad: Herøy rådhus, Formannskapssalen Dato: 14.05.2013 Tid: 13:30 19:45 Medlemer som møtte: Camilla Storøy Medlem KRF Hermansen Kjell Runde Medlem FOLK/SP Arnulf Goksøyr

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE.

RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. RETNINGSLINER FOR NÆRINGSFONDET I GOL KOMMUNE. 1 Kraftfond Heimel, kapital og avkasting. Alle konsesjonsavgifter, renter og anna avkasting skal bli tatt til inntekt for kraftfond og må disponerast i samsvar

Detaljer

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen

Økonomihåndboka. Møre og Romsdal fylkeskommune. del 2 av 2. Siste hovedoppdatering: 18.01.2008. Økonomiseksjonen Økonomihåndboka del 2 av 2 Siste hovedoppdatering: 18.01.2008 Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomiseksjonen Møre og Romsdal fylkeskommune Økonomihandboka del 2 FORORD Økonomihandboka er eit hjelpemiddel

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF

VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF VEDTEKTER FOR LUSTER BAD KF 1 Namn og heimel Føretaket sitt namn er Luster bad KF. Føretaket er oppretta med heimel i kommunelova kap. 11, jf vedlegg til vedtektene. 2 Lokalisering Forretningskontoret

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån.

Fonda skal berre nyttast til lån, herunder ansvarlege lån, og/ eller avsettast til garantifond. Avkastninga kan nyttast til tilskott og betinga lån. Retningslinjer for kommunale kraft- og næringsfond. Retningslinjene vart vedtek av Kommunestyret i K-sak 29/08. Retningslinjene er basert på Vedtekter for Kraftfondet, endeleg stadfesta av Fylkesmannen

Detaljer

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal

Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal Regionrådet for Hallingdal Bustadsosial handlingsplan for Hallingdal del II - tillegg Prosjektrapport januar 2006 flå lå nes gol Hemsedal ål l Hol Forord til Del II - Tillegg Denne delen av Bustadsosial

Detaljer

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD

Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD Budsjettforslag - 2014-2017 - TILTAK MED AUKA KOSTNAD POSITIVE DRIFTSTILTAK: UTVAL FOR KULTUR OG LEVEKÅR AVD. 27 - GOL SKULE Kode-tiltak: Avdeling: Tekst: 2014 2015 2016 2017 D3111-001-POS Avd. 27 - Gol

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal

Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Sogn LMS Etablering av eit lokalmedisinsk senter i Lærdal Dette er sluttrapport etter forstudien i prosjektet Sogn LMS. Prosjektet har som føremål å greie ut, planlegge og utvikle eit lokalmedisinsk senter

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer