!"#$""%"&'()*+,--.+ BERLEVÅG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!"#$""%"&'()*+,--.+ BERLEVÅG"

Transkript

1 !"#$""%"&'()*+,--.+ BERLEVÅG ORDKRAFT OMDØMMEMÅLINGAVBERLEVÅG2009 SIDE1

2 Kompetansesenteretfordistriktsutvikling(kaltDistriktssenteret)er opprettetmedetoverordnetmålåværeenkunnskaps ogerfaringsbase ogstøttespillerforhelhetligogbærekraftigutviklingsarbeidi distriktsområder,ogaktivtbidratilkompetanseoppbyggingom distriktsutfordringeribredforstand. Etavtiltakeneergjennomføringavenegenomdømmeskolefor kommunersomønskeråarbeidemålrettetmedstedsutvikling, attraktivitetogomdømme.omdømmeskolenblegjennomførtsomet pilotprosjekti2008iregiavkommunal ogregionaldepartementet,før ansvaretbleoverførttildistriktssenteretforomdømmeskolen2009. Distriktssenteretgjennomførerenevalueringavhvilkeneffekt Omdømmeskolenharfordekommunersomdeltar,ogharengasjert kommunikasjonsbyråetordkrafttilåutføreevalueringen.evalueringen gjennomføresvedåfølgefemutvalgtekommuneroverenperiodeoget avelementenesombenyttesforåmåleeffektenerågjennomføre omdømmemålingeravdefemkommunene.deterdenne omdømmemålingensompresenteresidennerapporten. Innholdsfortegnelse 1.OPPSUMMERINGAVOMDØMMEMÅLINGEN NÆRINGSVIRKSOMHETERFORBUNDETMEDBERLEVÅG UMIDDELBARTINNTRYKK DEVIKTIGETEMAENE SPESIFIKKESPØRSMÅLOMBERLEVÅG RESPONDENTENESEGNEPREFERANSERIFORHOLDTILÅ BOSETTESEGIBERLEVÅG ORDKRAFT OMDØMMEMÅLINGAVBERLEVÅG2009 SIDE2

3 ORDKRAFT OMDØMMEMÅLINGAVBERLEVÅG2009 SIDE3 Omundersøkelsen Datainnsamlingenerforetattgjennomenweb basert spørreundersøkelseblant236respondenterfraetrepresentativtutvalgi Finnmarkfylke.Etrepresentativtutvalgvilsiatfordelingenmellom kjønn,aldermv(demografiskeegenskaper)blantdesomerspurt (respondentene)erfordeltpåsammemåtesomforpopulasjonenifylket ogbenyttesforågeneraliserehvabefolkningentotaltmeneromde spørsmålrespondentenesvarerpå. Datainnsamlingenerforetattiløpetavnovemberogdesember2009. TildatainnsamlingharvibenyttetossavpanelettilResponsAnalyse. DatabehandlingerforetattavOxfordResearch. Omanalysene Respondenteneerførstspurtomhvilkenæringerdeførstogfremst forbindermedkommunen.dettegirmulighetforoppdragsgiverå avdekkeomdenæreomgivelseneharenoppfatningsomsamsvarermed virkeligheten. Detnestespørsmåletundersøkerhvilketumiddelbartinntrykkdeharav kommunen.dettegirenindikasjonpådenemosjonelleposisjonen kommunenhariomgivelsene. Derettererrespondenteneforelagt16påstanderknyttettilsekstemaer somtilsammenpåvirkerenregionsomdømme.deterherpresisertat enberomsvarbasertpårespondentensinntrykk,ikkekunnskap.forå avdekkehvorvidtdetersystematiskeforskjelleriskårenpådisse temaenebasertpådemografisekegenskaper,erdetgjennomførtbåde variansanalyseogkji kvadrattester.itilleggtildegenerellepåstandene errespondenteneforelagtpåstanderknyttetspesieltopptilkommunen somundersøkes.dissepåstandeneerutarbeidetisamarbeidmed kommunensdeltakereiomdømmeskolen2009. Idengrafiskefremstillingenavsvareneerandelensomharsvart vet ikke ogsåpresentert,fordideternyttigåvitehvormangesomikkevet. Mendeerholdtutenfordenprosentvisefremstillingenavalternativene fradesomhartattstillingtilpåstandenutfraenskalafra1til5som visergradenavenighettilpåstanden. Desistespørsmåleneomhandlerrespondentenesegenpreferanseri forholdtilåskullevurdereåflyttetilkommunen.detblederetter gjennomførtregresjonsanalyserforåundersøkehvilkenbetydningde sekstemaeneharfordenumiddelbareassosiasjonentilregionenog hvorvidtrespondentenekunnetenkesegåflyttetilkommunen.disse analysenegirinnspilliforholdtilhvilkefaktorersomdetvilværesærlig viktigåfokuserepådersomenønskeråforbedredetumiddelbare inntrykketelleråtiltrekkesegflereinnbyggeretilkommunen. Ordkraft,januar2010 OMDØMMEMÅLINGAV BERLEVÅG

4 ORDKRAFT OMDØMMEMÅLINGAVBERLEVÅG2009 SIDE4 1.OPPSUMMERINGAVOMDØMMEMÅLINGEN DenæringersomførstogfremstforbindesmedBerlevåger primærnæringene.hele95prosentavomgivelseneharrangertdenne næringensomenavdetrenæringenedeforbindermedkommunen,og over80prosenthardensomdendeførstogfremstforbindermednord Fron.ItilleggtilprimærnæringenforbindesogsåBerlevågmed videreforedlingavproduktene. Berlevågskillersegnoeframajoritetenavdekommunerogregionervi harmåltiløpetavdesisteårenevedatdeterlikemangesomharen negativassosiasjonsomdeterpositive.normaleneratdeteren overvektavpositiveassosiasjoner.flertalletavrespondentenetotalt settharimidlertidikkeetdefinertpositivtellernegativtumiddelbar assosiasjontilberlevåg.detteerisamsvarmedhvaerfarerfordeøvrige kommunen,ogrepresentereretpotensialsomkanpåvirkesipositiv retning. DeteretrelativtentydigbildeiomgivelseneavBerlevågsometsted medetfåtallinteressantejobber,ogdeterogsåetnegativtinntrykkav hvorvidtdeterenpositivutviklingknyttettilnæringsutvikling. Infrastrukturenrepresentererogsåenbetydeligutfordringi omgivelsenesøyne,ogdeteretinntrykkavatdeterlitesosialtog kultureltågjørepåfritideniberlevåg. PådenannensideerdetenentydigpositivtoppfatningavatBerlevåg harmyeåtilbyiforholdtiletaktivtfriluftslivienvakkernatur,atdeter etgodtstedåvokseoppforbarnogungeogatdeterettrygtsamfunn medlitekriminalitet.deterogsåetinntrykkavatberlevågerpregetav åpenhetogtoleranse,itilleggtilatinnbyggerneharenoptimistisk holdning. Berlevågharenåpenbarutfordringknyttettildetinntrykkomgivelsene haravjobbmulighetene.hvorvidtinntrykketeritrådmeddenreelle situasjonenmåensvareforselviberlevåg.mendeterverdtåpekepå detpotensialetsomdenandelensomerusikrepåomberlevågeri positivutviklingrepresenterer,spesielttattibetraktningat omgivelseneharettydeliginntrykkavenoptimistiskholdningblant Berlevågsinnbyggere.Dettegirenmulighetforåkommunisereen positivholdningtilfremtidignæringsutviklingsomkanvekkeinteressen hosdesomharengenerellpositivholdning,mensomeravventendepga detinntrykkdeharavdagensarbeidsmarked. SidenBerlevågfortsattavmangevilværeknyttettilfilmene Heftigog begeistret erdetogsårelevantåreflekterenoeoverhvorvidtdette bidrarpositivtforinntrykketavberlevåg.deterenvissmulighetforat historienbidrartiletbildeavberlevågsomskyggerforøvrigekvaliteter. Detkansynessomatdettekommernoetiluttrykkgjennomdetinntrykk omgivelseneharavatdeterliteågjørepåfritidenogatdetteinntrykket forsterkesjoyngrerespondentener.

5 2.NÆRINGSVIRKSOMHETERFORBUNDETMEDBERLEVÅG Detinnledendespørsmåletiomdømmemålingenomhandlerhvilke næringsvirksomheteromgivelseneforbindermedkommunen. Respondenteneerforelagtenforhåndsdefinertliste,hvordeblebedtom åforetaenrangeringfraentiltre. SomgrafenviserforbindesBerlevågistorgradmedprimærnæringene ogvidereforedlingavprodukteneherfra.henholdsvis95og58prosent harrangertdissetonæringenesomenavtrenæringerdeforbindermed Berlevåg. Servikunpåandelensomharrangertnæringenesomdendeførstog fremstforbindermedkommunen(andelensomharrangertnæringen somnr1)erdetenbetydeligovervektforprimærnæringene.hele80% harrangertdennesomdennæringdeførstforbindermedberlevåg, menskun2%harrangertvidereforedlingførst.men45prosenthar rangertdennenæringensomnummerto. Primærnæringene,herunder oppdrev Videreforedlingavjordbrukog fiske Olje,gassogoffshore Skipsfart(rederi,verksted,ver]) Produksjonsindustri Teknologibasertvirksomhet Reiselivogturisme Varehandel Offentligevirksomheter Høyereutdanningogforskning Kulturbasertnæring 16 Annenvirksomhet 6 n=236.grafenvisertotalenforandelensomharrangertnæringenpåalternativ1,2og3. ORDKRAFT OMDØMMEMÅLINGAVBERLEVÅG2009 SIDE5

6 3.UMIDDELBARTINNTRYKK Etterspørsmålethvilkennæringerenforbindermedkommunen,ble respondentenspurtomhvilkenumiddelbarassosiasjonhanellerhun haravkommunennårhan/hunhørernavnet,elleromenikkeharnoen slikeemosjonelleassosiasjoner. n= Svært negabv 18 Deteretflertallavrespondentenesomikkeharendefinertassosiasjoni positivellernegativretningknyttettilberlevåg.avdesomhardannet segetinntrykkfordelerdesegliktmellomåhaennegativellerpositiv assosiasjonnårdehørernavnetberlevåg.atdeteretlikestortantall somharennegativassosiasjonsomdesomerpositivegjørdetvanskelig åindikerehvordesomikkeharendefinertoppfatningvilfallenednår Negabv Verkeneller Posibv Sværtposibv 2 dedannersegenmening.berlevågskillersegimidlertidnoe sammenliknetmedandrekommunerogregionerviharmålt,hvordet normaleeratdeterfleresomerpositiveennnegative.dethøyeantall somikkehartattstillingerimidlertidliktsomforøvrigeviharmålt. Bortsettfraalder,erdetingenspesielletendensernårviserpåde demografiskeegenskapenefordettespørsmålet.nårdetgjelderdeulike aldersgruppenessyn,erdetentrendatenermerpositivjoeldreener. Imidlertiderdetblantdeyngrealdersgrupperetnoemerpositivt inntrykkblant16 24åringeneennforgruppenmellom25 34år,som hardetdårligsteinntrykkettotaltsett. ORDKRAFT OMDØMMEMÅLINGAVBERLEVÅG2009 SIDE6

7 4.DEVIKTIGETEMAENE IOmdømmebarometeret2009 enomdømmemålingav11regioneri Norge ble8000respondenterbedtomårangeredefaktorenesomi sterkestgradpåvirkerenregionsattraktivitet.dettegavfølgende resultat: Godejobbmuligheter 89 Godeoffentligeblbud 83 Nærhetblnaturogfrisklu] 79 Litekriminalitet 77 Godinfrastruktur 74 Godefribdsblbud 72 Etlokalmiljøpregetavtoleranse 69 Iutgangspunktetersamtligesyvtemaerviktigeforenregions attraktivitet,mengrafenviseratenkeltefaktorervektessterkereien innbyrdesvurdering.detvilogsåværepersonligefaktorersomspiller innidevalgdenenkeltegjør blantannetfamiliæreforhold ogsom ikkefangesoppavdissesyvtemaene.menslikefaktorerharenogså færremuligheterforåpåvirke. Hveravdesyvtemaenehartoellerflerepåstanderknyttettilseg,og gjennomenindekseringavspørsmålenefremkommerenverdisom fremstillessomentallstørrelsemellom0 100.Etnivåunder60 defineressomsvakt,mellom60og70sommiddelsgodt,mellom70og 80sometgodtresultatogover80sometsværtgodtresultat. Berlevågsscoreinnendesyvtemaene Godejobbmuligheter 44 Godeoffentligeblbud 67 Godefribds ogkulturblbud 56 Vakkernaturogfrisklu] 82 Litekriminalitet/trygtsamfunn 80 Godinfrastruktur 45 Etlokalmiljøpregetavtoleranse 64 n=236 Deteretstortspenniscorenfordeuliketemaene,frasvakttilsværtbra. Deteretsværtgodtinntrykknårdetgjelderfriluftsmuligheterog kriminalitet,menetdårliginntrykknårdetgjelderjobbmuligheterog transportforbindelsenetilogfraberlevåg.medtankepåberlevågs profileringknyttettil Heftigogbegeistret erdetogsåverdtåreflektere noeoverdenrelativtdårligescoreninnentemaetfritids ogkulturtilbud. ORDKRAFT OMDØMMEMÅLINGAVBERLEVÅG2009 SIDE7

8 ORDKRAFT OMDØMMEMÅLINGAVBERLEVÅG2009 SIDE8 5.DE16PÅSTANDENEKNYTTETTILTEMAENE Igrafenpånestesideneerdetfremstilthvordanrespondentenehar svartpåde16påstandenesomdannergrunnlagforutregningenav nivåetfordesyvtemaene. Spørsmålenefordelersegsomfølgerpådesyvdimensjonene: Godejobbmuligheter:Spørsmål1 3 Godeoffentligetilbud:Spørsmål4 6, Nærhettilnaturogfriskluft:Spørsmål7,8 Litekriminalitet:Spørsmål9,10 Godinfrastruktur:Spørsmål11,12 Godefritidstilbud:Spørsmål13,14 Etlokalmiljøpregetavtoleranse:Spørsmål15,16 Kommentarertilsvarene Nårvisernærmerepåenkeltpåstandeneknyttettildesyvtemaene,ser viatdetforenkeltetemaherskerenbetydeliggradavusikkerhetblant respondentene.hvorvidtberlevåghargodeoffentligetilbud,gode fritids ogkulturtilbudellereråpenogtoleranteråpenbartspørsmål somomgivelseneharnoeproblemermedåtastillingtil. Respondentenegirsinesvarmedlangtstørresikkerhetpåspørsmålene knyttettiljobbmuligheter,friluftsliv,trygghetoginfrastruktur.herer ogsåtilbakemeldingenerelativttydelige. Deteretheltklartinntrykkavatdeteretvanskeligarbeidsmarkedi Berlevåg.Deteretforsvinnendeliteantallsommenerdetermange interessantejobberiberlevågellerlettåfinnejobbtilbeggenåretpar flyttertilkommunen.detmåbemerkesathvasomoppfattessomen interessantjobbersubjektivt,ogomfatterhersamtligetyperarbeidog stillingsnivåer.deterhellerikkeetinntrykkavatberlevågeripositiv utviklinginnennæringsutvikling,selvomandelensomharetnegativt inntrykkerfærreherennfordetopåstandeneknyttettil jobbmuligheter.herdetimidlertidetvisstpotensialiforholdtilden relativtstoreandelensomerusikre. Deterogsåenklaroppfatningavattransportmulighetenemellom Berlevågogregionenoglandetforøvrigerdårlige,ogdeterfleresom harennegativoppfatningavdesosialeogkulturellefritidstilbudeneenn detersomharenpositivoppfatning. PådenannensideerdetenklarogtydeligoppfatningavatBerlevåger etgodtstedåvokseoppforbarnogunge,atdeterettrygtsamfunnoget stedhvordetmuligådriveenaktivfritidivakkernatur.deterogsået relativtgodtinntrykkavdeoffentligetilbudeneiberlevågogatstedeter pregetavåpenhetogtoleranse. BasertpåomgivelsenessvarerBerlevågsutfordringertydeligknyttet opptiletinntrykkavetstedsomergodtåvokseopp,menhvordeter minimalemuligheterforåfinneeninteressantjobb,oghvordeterliteå gjørepåfritiden medmindreenerdrivermedetaktivtfrilluftsliv. Hvorvidtdetteerstrukturelleproblemellerområdersomer underkommunisertmåberlevågselvdefinere.

9 DetermangeinteressantejobberiBerlevåg DeterleVåfinnejobbblbeggenåretparflyVerblBerlevåg Berlevågeriposibvutviklingiforholdblnæringslivognæringsutvikling Detergoddekninginnendeoffentligeblbud Detergodkvalitetpådeoffentligeblbudene DetergodtåvokseoppforbarnogungeiBerlevåg Nærhetblvakkernaturogfrisklu]eretfortrinnforBerlevåg DetergodemuligheterforådriveenakbvfribdiBerlevåg DeterlitekriminalitetiBerlevåg DetertrygtåboiBerlevåg DetergodetransporeorbindelsermellomBerlevågogregionenrundt DetergodetransporeorbindelsermellomBerlevågogandredeleravlandet DetergodesosialeogkulturelleblbudiBerlevåg DetermyeågjørepåfribdeniBerlevåg Berlevågerpregetavåpenhetogtoleranse Berlevågerposibvtpregetavulikekulturerogetniskegrupper n=236 Uenig Verkeneller Enig Vetikke ORDKRAFT OMDØMMEMÅLINGAVBERLEVÅG2009 SIDE9

10 6.SPESIFIKKESPØRSMÅLOMBERLEVÅG Itilleggtildepåstandersomknyttesopptildesyvtemaene,ble respondenteneogsåforelagtpåstanderspesieltutarbeidetforberlevåg. Hvorvidtresponseniomgivelsenepådissepåstandeneer tilfredsstillendeoverlatestildeansvarligeiberlevågåtolke.menvi fristestilåpekepådenpositivetilbakemeldingomgivelsenegiriforhold tildetinntrykkdeharberlevågsinnbyggeresoptimistiskeholdning.her haraldersgruppen16 24åretbetydeligbedreinntrykkenn aldersgruppenfra25 45.Bestinntrykkharimidlertiddeover45år. DetergodeutviklingsmuligheterforungdomiBerlevåg KommunenleggerforholdenegodtblreVefor innbyggerne Uenig Verkeneller Enig Vetikke InnbyggerneiBerlevågharenopbmisbskholdning n= ORDKRAFT OMDØMMEMÅLINGAVBERLEVÅG2009 SIDE10

11 7.RESPONDENTENESEGNEPREFERANSERIFORHOLDTILÅ BOSETTESEGIBERLEVÅG Tenkatduskalflytteogvurderfølgendepåstand:Jegkantenkemegå bosettemegiberlevåg. Uenig Verkeneller Enig Vetikke n=236 Somgrafenoverviser,erdetetbetydeligantallsomikkekantenkesegå bosettesegiberlevåg,selvhypotetisk.mendenviserogsåatdeteren litenandelsomgodtkantenkesegdet,etnoestørreantallsomikkevet ellersomharplassertsegpåvippeniforholdtilensliktanke. Meddetlilleantallsomerenigipåstandenerutvalgetforlitetilåkunne sinoeomhvemsomistørstgradkantenkesegåflyttetilberlevåg basertpådedemografiskeopplysningene. Enregresjonsanalyseviserhvilkeavdesyvtemaenesomharstørst betydningfortilbøyelighetentilåsvarepositivtpåspørsmålet.for Berlevågviseranalysenatjobedreinntrykkenharavjobbmuligheterog infrastruktur,jostørretilbøyelighetvilenhatilåkunnetenkesegå flyttetilstedet. Hvisdeterinteressantejobberienakseptabeldagligreiseavstand,kandu datenkedegåbosettedegiberlevåg? Nei Ja Vetikke n=236 Svaralternativetvarja,neiellervetikke.Svarenebekrefteratinteressen foråboiberlevågøkermedjobbmulighetenidenforstandatflertallet avdesomsvarte verkeneller påforrigespørsmålerpositivetilåflytte tilberlevågbaredeharenmulighetforeninteressantjobb. ORDKRAFT OMDØMMEMÅLINGAVBERLEVÅG2009 SIDE11

12 NOENKOMMENTARERTILHVORFORENKANTENKESEGÅBOIBERLEVÅG Billig å bo Dersom drømmejobben dukker opp der...og naturen!! Det er sikkert et trygt og oversiktlig sted. Tror at Berlevågingene er positive! det ligger i finnmark, det er god nok grunn i seg selv en mindre plass flott natur, nærhet til sjø og fjell Folkelynnet Forandring fryder Friluftsliv / kjærlighet friluftsliv, lite samfunn Frisk luft, Natur, Godt lokalmiljø Gode friluft muligheter. Greie folk, bra for barn å vokse opp. Har inntrykk av at på et slikt sted tar menneskene vare på hverandre. Kulturlivet står sterkt her. Filmene om Berlevåg mannskor satte absolutt fokus på stedet og viser at det er liv laga der. Heftig, vilt Hvis jeg fikk en god jobb. liker naturen og havet i kystkommunen Berlevåg Lite og intimt Lite og oversiktlig sted, masse natur, finnmark :) liten kommune med godt samhold Miljøforandring Nærhet til naturen og menneskene Rolig Tenker at det er gode frilufts muligheter i Berlevåg. Trivelige folk Tror jeg lett kan få arbeid med min erfaring Trygt for våres barn og vokse opp. Flott natur og mange utviklings muligheter trygt og godt sted å bo vakker natur om sommeren virker koselig, vakkert og trivelig åpne hyggelige mennesker (Mangeflerepekerpånaturenogfriluftsmulighetene) NOENKOMMENTARERTILHVORFORENIKKEKANTENKESEGÅBOI BERLEVÅG alt for få muligheter til alt Alt for lite sted og for langt fra storsteder Altfor avsideliggende til bl.a flyplass Altfor lite tilbud med tanke på fritid, jobb, reise, barns utvikling og muligheter innen eksempelvis idrett og kultur. Avsides med kald kystklima - uværssted Begrenset jobbmarkedet, Dårlig kommunikasjon Berlevåg er nok blitt en sinke i den allmenne samfunnsutviklingen, dessverre..! Bygdedyret dersom jeg skulle flytte nå måtte det være for å bo på et større sted Dyrt og vanskelig å komme seg fra Berlevåg bl.a på grunn av værforholdene. Dårlig inntrykk av miljø gjennom venner som har bodd der Dårlig klima, vanskelig å få arbeid,lite sted eksotisk som turist, men bo aldri naturstridig Ektefelle som ikke får tilfredstillende jobb En veldig liten plass, forblåst, lite folk, kjedelig og innenfor mitt yrke veldig lite å gjøre. Fiskebygd med lite å gjøre Flytte ikke fra det ene tjyvhullet til det andre. for få tilbud innen handel og kultur For lite jobber, klima, for lite tilbud på fritiden Fordi Berlevåg er en fraflyttings kommune, bor selv i en slik kommune o Fordi jeg allerede bor i Finnmark. Fordi jeg tror at det vil bli vanskelig å finne en jobb i Berlevåg som er lønnsmessig attraktiv for meg. forfallent, lite fremtid, lite å gjøre, avsideliggendes, (Mangeflerepekerjobbmuligheteneogatdeterusentralt) ORDKRAFT OMDØMMEMÅLINGAVBERLEVÅG2009 SIDE12

13 ORDKRAFT OMDØMMEMÅLINGAVBERLEVÅG2009 SIDE13

14 Ordkraft er et ledende kommunikasjonsbyrå innenfor omdømme og samfunnskontakt. Vi arbeider ut fra et helhetlig syn på kommunikasjon som en sentral oppgave i ledelse og et av de viktigste virkemidlene en virksomhet har for å nå sine mål. Vi er særlig opptatt av omdømme som et samlet uttrykk for oppfatninger av virksomheten. Trenger du en kommunikasjonsstrategi eller bare noen timers bistand til en pressemelding eller en presentasjon? Vi hjelper deg uansett med å få fram budskapet.!"#$"%&'(%) *)'"+()'"%,#-%'+(. /0.1( :+&;,<(=>(1?(>=(.1 Ordkraft tilbyr effektive opplegg for tydelig kommunikasjon: Strategisk historiefortelling Medierådgivning og kurs Styrke omdømmet Omdømmemålinger Sosiale medier Intern kommunikasjon Offentlig kommunikasjon Myndighetskontakt Merkevarebygging og markedsføring ORDKRAFT OMDØMMEMÅLINGAVBERLEVÅG2009 SIDE14

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009. et redskap for utvikling av attraktive regioner

Omdømmebarometeret 2009. et redskap for utvikling av attraktive regioner Omdømmebarometeret 2009 et redskap for utvikling av attraktive regioner Noen fakta SpareBank 1 SR-Bank og regionale partnere Respons Analyse, Oxford Research, Retriever og Ordkraft 8000 respondenter nasjonalt

Detaljer

Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune

Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune Oppsummering av dialogseminar Skjervøy kommune 09.12.09 OPPGAVE 1. SELVFORSTÅELSESPERSPEKTIVET 1. Hvem er vi som kommunested? Hva er spesielt med oss? 2. Hvem er vi som region? Hva er spesielt med oss?

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver AB

Trivsel og arbeidsoppgaver AB Trivsel og arbeidsoppgaver For hvert utsagn, velg beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert av selve jobben. Jeg opplever at jeg får brukt

Detaljer

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning

Lokale brukerundersøkelse høsten 2014. fylkessammenligning Lokale brukerundersøkelse høsten 2014 fylkessammenligning Hovedspørsmål - Jeg blir møtt med respekt når jeg henvender meg til NAV-kontoret 1 536 3 313 2 766 1 523 1 838 1 759 1 521 864 1 029 3 007 2 935

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far, Robert har gått

Detaljer

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier

01.12.2009 09:10 QuestBack eksport - Sosiale medier Sosiale medier Publisert fra 19.10.2009 til 02.11.2009 826 respondenter (1 unike) 1. Din alder: 1 Under 15 0,0 % 0 2 15-19 3,9 % 32 3 20-24 11,7 % 97 4 25-29 22,0 % 182 5 30-39 36,2 % 299 6 40-49 18,4

Detaljer

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost

MRAND consulting. Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost 1 Kurset SLANKEHODET KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Kontaktinformasjon: telefon nr. og epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en bevisstgjøringsprosess

Detaljer

Innbyggerundersøkelsen

Innbyggerundersøkelsen Innbyggerundersøkelsen Kommunestyremøte 5. februar 2014 Martin W. Kulild Bakgrunn og hensikt Ønsker å få vite hva innbyggerne mener om kommunen Medvirkning: Innbyggerne skal få mulighet til å være med

Detaljer

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo

Elevens ID: Elevspørreskjema. 4. årstrinn. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Elevens ID: Elevspørreskjema 4. årstrinn Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2005

Detaljer

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN

OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN OBLIGATORISKE SPØRSMÅL I ELEVUNDERSØKELSEN Nr Kategori/spørsmål Trivsel 1 Trives du på skolen? Svaralternativ: Trives svært godt Trives godt Trives litt Trives ikke noe særlig Trives ikke i det hele tatt

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo. 4. klasse Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovedtest Elevspørreskjema 4. klasse Veiledning I dette heftet vil du finne spørsmål om deg selv. Noen spørsmål dreier seg om fakta,

Detaljer

PERSONER AV BETYDNING FOR JENTERS UTDANNINGSVALG

PERSONER AV BETYDNING FOR JENTERS UTDANNINGSVALG PERSONER AV BETYDNING FOR JENTERS UTDANNINGSVALG (også litt for gutter) Jørgen Sjaastad Jenter & realfag 2.juni 2010 For få norske jenter velger realfag Arbeidslivet Glede Jørgen Sjaastad Jenter & realfag

Detaljer

Transkribering av intervju med respondent S3:

Transkribering av intervju med respondent S3: Transkribering av intervju med respondent S3: Intervjuer: Hvor gammel er du? S3 : Jeg er 21. Intervjuer: Hvor lenge har du studert? S3 : hm, 2 og et halvt år. Intervjuer: Trives du som student? S3 : Ja,

Detaljer

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm

Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm Trivsel og arbeidsoppgaver Sentral ledelse og adm For hvert utsagn, velg svaralternativet som best beskriver din situasjon. - Helt uenig - Uenig - Verken/eller - Enig - Helt enig 6 7 8 9 0. Jeg blir motivert

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet

Vennskap. Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Vennskap Noen tema for samtaler om vennskap Klassemøtet Prosess Hold en innledning slik at elevene har god kunnskap om temaet de skal arbeide med Bruk forslagene til spørsmål eller lag egne Skriv spørsmålet

Detaljer

Askvoll. Identitets- og omdømmekartlegging. Gjennomført uke 42/43 2012

Askvoll. Identitets- og omdømmekartlegging. Gjennomført uke 42/43 2012 Askvoll s- og omdømmekartlegging Gjennomført uke 2/ 2 s- og omdømmekartlegging for Askvoll som lokalsamfunn Bakgrunnsvariabler: Kjønn Alder Utdanning Bosted respondenter skartleggingen resp. I Askvoll

Detaljer

Hva er bærekraftig utvikling?

Hva er bærekraftig utvikling? Hva er bærekraftig utvikling? Det finnes en plan for fremtiden, for planeten og for alle som bor her. Planen er bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling er å gjøre verden til et bedre sted for alle

Detaljer

Context Questionnaire Sykepleie

Context Questionnaire Sykepleie Context Questionnaire Sykepleie Kjære studenter, På de følgende sider vil du finne noen spørsmål om dine studier og praktiske opplæring. Dette spørreskjemaet inngår som en del av et europeisk utviklings-

Detaljer

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme.

ROBERT Frank? Frank! Det er meg. Å. Heisann! Er Frank inne? HANNE Det er ikke noen Frank her. ROBERT Han sa han skulle være hjemme. VEPSEN Av: William Mastrosimone En tilsynelatende uskyldig misforståelse utvikler seg til et psykologisk spill mellom Hanne og inntrengeren Robert, som ender i et stygt voldtekstforsøk. Hanne er i leiligheten

Detaljer

Informasjon om Skoleprogrammet VIP

Informasjon om Skoleprogrammet VIP Informasjon om Skoleprogrammet VIP Denne presentasjon kan vises på: Foreldremøter Skolens hjemmeside E-post til foreldre På It s learning eller classfronter Mål for Skoleprogrammet VIP Hovedmål: Å gjøre

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof.

Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. PROOF av David Auburn Proof ble skrevet som et teaterstykke og satt opp på Manhatten i 2001. Senere ble det laget film av Proof. Forhistorie: Cathrine og Line er søstre, svært ulike av natur. Deres far,

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av ingeniørutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er?

ID-nummer. Høst Vår. Hvis du i ettertid skulle gi en samlet vurdering av ingeniørutdanningen, hvor fornøyd vil du da si at du er? Ingeniør ID-nummer Dette skjema skal leses maskinelt, det må derfor ikke brettes. Bruk blå/ svart penn Kryss settes slik: Ikke slik: Eliminere slik: Ikke skriv i felt merket: Kode Tallene skal se slik

Detaljer

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september.

Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Evaluering av Frya kurs for klassetillitsvalgte studenter ved HiL, torsdag 4. september fredag 5. september. Totalt 40 innleverte evalueringsskjemaer. 1. I hvilken grad har du hatt faglig og sosialt utbytte

Detaljer

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune

Pendlerundersøkelsen 2013 Intervju med 50 pendlere i Dønna Kommune Pendlerundersøkelsen 213 Intervju med 5 pendlere i Dønna Kommune Fakta om utvalg og metode Formål med undersøkelsen Undersøkelsen skal avdekke pendlerne i Dønna sin opplevelse og vurdering av forholdene

Detaljer

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene

Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Ungdomsskolene v/ elever på 10. trinn og elevrådene Innspill om fremtidens kommune og kommunereformen Innledning I arbeidet med kommunereformen har det vært et ønske fra kommunens politikere å legge til

Detaljer

ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse. Simon Ryghseter 02.10.2014

ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse. Simon Ryghseter 02.10.2014 ARBEIDSKRAV 2A: Tekstanalyse Simon Ryghseter 02.10.2014 Innledning Hva oppgaven handler om I denne oppgaven skal jeg ta for meg en tekstanalyse av en Netcom reklame, hvor du får en gratis billett til å

Detaljer

Lyst på et eventyr? Er du engasjert og nysgjerrig? Har du lyst til å gjøre noe annerledes?

Lyst på et eventyr? Er du engasjert og nysgjerrig? Har du lyst til å gjøre noe annerledes? Lyst på et eventyr? Er du engasjert og nysgjerrig? Har du lyst til å gjøre noe annerledes? Har du lyst til å møte nye mennesker eller oppleve et annet land og en annen kultur? DRA ut som IFYE! Da er det

Detaljer

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007

Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg. Gjennomført av Opinion, Desember 2007 1 Undersøkelse om unge og utdanningsog yrkesvalg Gjennomført av Opinion, Desember 2007 Om undersøkelsen Det er gjennomført 1003 intervjuer med et landsdekkende og representativt utvalg av ungdom mellom

Detaljer

Trygghetspakken «Frivillighet» Fagutvalget 05.03.15

Trygghetspakken «Frivillighet» Fagutvalget 05.03.15 Trygghetspakken «Frivillighet» Fagutvalget 05.03.15 Hvorfor planlegge for alderdom? FAKTA: - Andelen over 80 år vil fordobles mot 2030 - Andelen yrkes aktive reduseres i samme periode - Dagens omsorgstjenester

Detaljer

Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb

Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb Topp Idrett Badminton Nord Gudbrandsdal Videregående Skole og Pillarguri Badmintonklubb Badmintonsenter på Otta Otta, ett av fire badmintonsentre i Norge med tilbud om toppidrett badminton: Otta ble toppidrettsenter

Detaljer

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04

NFE medlemsundersøkelsen, 2014 22.01.2015 11:04 NFE medlemsundersøkelsen, 2014 Innledning Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2014 Formål med undersøkelsen: Få oversikt over hvem våre medlemmer er, ved å samle inn informasjon om deres: o o Studiebakgrunn

Detaljer

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway

ZA5439. Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway ZA5439 Flash Eurobarometer 283 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Specific Questionnaire Norway FLASH 283 ENTREPRENEURSHIP D1. Kjønn [IKKE SPØR MARKER RIKTIG ALTERNATIV] Mann... 1 Kvinne...

Detaljer

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter

Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Turoperatørenes oppfatning av Innlandet utfordringer og muligheter Kartlegging av TO - hvem, hva, hvor Trender basert på produktene/pakkene Utfordringer Muligheter Xiang Ying Mei, Østlandsforskning Trysil

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015

Rapport. Involvering av ungdom i kommunereformen. Snåsa kommune 31. august 2015 Rapport Involvering av ungdom i kommunereformen Snåsa kommune 31. august 2015 Bakgrunn: I den pågående kommunereformprosessen vil det være viktig å involvere innbyggerne, og lytte til deres innspill angående

Detaljer

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad

En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad En eksplosjon av følelser Del 3 Av Ole Johannes Ferkingstad MAIL: ole_johannes123@hotmail.com TLF: 90695609 INT. SOVEROM EVEN MORGEN Even sitter å gråter. Han har mye på tankene sine. Han har mye å tenke

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013

Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 Ungdata-undersøkelsen i Risør 2013 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 41 45 Klassetrinn: 8. 10. klasse + VG1 VG3 (49,5% gutter, 50,5% jenter) Komitemøte 13. mars 2014 Antall: 258 (US) / 190 (VGS) Svarprosent:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Meldal kommune

Innbyggerundersøkelse Meldal kommune Meldal kommune Del av Omdømmeprosjektet Prosjektet skal ha som formål å etablere en plattform for videre utvikling og bevisstgjøring av bruken av kommunikasjon Dette er en del av arbeidet med oppfølging

Detaljer

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember

Resultater brukerundersøkelsen 2011 14. november 2. desember NAV Sør-Trøndelag Resultater brukerundersøkelsen 211 14. november 2. desember Hvordan tolke funnene i undersøkelsen Målgruppe: Personer som henvendte seg i mottaket eller hadde timeavtale med veileder.

Detaljer

ARBEIDSBOK FOR BOLIGPRATEN. - vendepunkt gjennom målrettet samarbeid

ARBEIDSBOK FOR BOLIGPRATEN. - vendepunkt gjennom målrettet samarbeid ARBEIDSBOK FOR BOLIGPRATEN - vendepunkt gjennom målrettet samarbeid Boligpraten er et tilbud til beboere ved overgangsboligen som baseres på samtalegrupper. Beboere som ønsker å delta melder seg på til

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015

Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 Ungdata-undersøkelsen i Levanger 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 3 7 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1-VG3 Antall: 687 (US) / 548 (VGS) Nøkkeltall Svarprosent: 92 (US) / 71 (VGS) UNGDATA Ungdata

Detaljer

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal

Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal Kriterier for utdanningsvalg blant ungdom i Ytre Namdal SinkabergHansen AS, Moen Marin AS, Oppdretternes Miljøservice AS Prosesskompetanse AS 2015: Turid Hatling Finne og Torkil Marsdal Hanssen Innhold

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3

!#$%&'()%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 Omdømmebarometeret 200 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret

Detaljer

Veiviseren. Sammendrag, Veiviseren

Veiviseren. Sammendrag, Veiviseren Sammendrag, Veiviseren Webmaster ( 10.09.04 16:34 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Filmreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Veiviseren Filmens navn: Ofelas/Veiviseren Utgivelsesår : 1987 Produksjonsland:

Detaljer

Gjerdrums særpreg og identitet

Gjerdrums særpreg og identitet Gjerdrums særpreg og identitet Undersøkelser gjennomført som del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommunestyret, 15. mars 2017 Aktiviteter 4 gruppeintervjuer (nov - des 2016)

Detaljer

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil

Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Moderne fritidsleiligheter nær Trysil Pris fra 451.500,-* I et samarbeide mellom KOBBL (Kongsvinger og omegns boligbyggelag) og Hedalm Anebyhus, lanseres ett av markedets beste tilbud for deg som ønsker

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: STAVANGERREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: Stavangerregionen

Omdømmebarometeret 2013: STAVANGERREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: Stavangerregionen Omdømmebarometeret 2013: STAVANGERREGIONEN omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: 1 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006.

Detaljer

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm

Ung i Tønsberg. Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ung i Tønsberg Forum for rus og psykisk helse 13.mars 2015 Birgitte Søderstrøm Ungdata-undersøkelsene i Tønsberg 2011 og 2014 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 46 49 (2011) / uke 17 19 (2014) Klassetrinn:

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Fredrikstad kommune Opinion AS November 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Fredrikstad kommune Kontaktperson Formål Metode Utvalgsområde/univers

Detaljer

Modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp

Modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp Modige samtaler om respekt, identitet, seksualitet og kropp KKROPP ØVELSER: KROPP Innledning KROPPEN ER SENTRAL i kristen tro. Gud skapte mennesket som kropp, i sitt bilde. I Jesus Kristus fikk Gud kropp,

Detaljer

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016

KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 KS innbyggerundersøkelse i Lindesnes kommune 2016 Lindesnes kommune har i vår gjennomført en innbyggerundersøkelse. Denne viser at innbyggerne i kommunen vil anbefale andre å flytte til kommunen, de bor

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer:

EKSAMENSOPPGAVE NFUT0006 NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS. Kandidatnummer: EKSAMENSOPPGAVE NORSK FOR UTLENDINGER KORTKURS Kandidatnummer: Faglig kontakt under eksamen: Tlf instituttkontoret: 73 59 65 47 Eksamensdato: 1. desember 2011 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng: 7,5 Tillatte

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015

Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015 Ungdata-undersøkelsen i Lillehammer 2015 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 5 16 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG1 VG3 Antall: 810 (US) / 703 (VGS) Presentasjon 02.06.2015 Svarprosent: 84 (US) / 58 (VGS)

Detaljer

Uke: 5 Navn: Gruppe: G

Uke: 5 Navn: Gruppe: G Uke: 5 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Astrid Lindgren Aktiviteter og interesser Lærebok: «Norsk start 8-10» Grammatikk: Substantiver, verb Fagmål: Jeg kan skrive en presentasjon av ei bok jeg har lest. Jeg

Detaljer

Referat fra ungdomsfolkemøtet 15. november 2017

Referat fra ungdomsfolkemøtet 15. november 2017 Referat fra ungdomsfolkemøtet 15. november 2017 Onsdag 15. november arrangerte vi folkemøte for ungdom på Kjøllefjord samfunnshus. I forkant av folkemøtet hadde vi invitert fire ungdommer til et forberedende

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(,-.'/-'/#-(%0,)/%/

!#$%&'()%*%(%*!#$$ +(,-.'/-'/#-(%0,)/%/ !"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(,-.'/-'/#-(%0,)/%/ Omdømmebarometeret 2011 NY UTGAVE FLERE REGIONER Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank1 SR Bank og Sparebanken Sør i samarbeid

Detaljer

TEMAMØTE OM NÆRING 04.02.2013

TEMAMØTE OM NÆRING 04.02.2013 TEMAMØTE OM NÆRING 04.02.2013 HVORFOR BOR VI PÅ VEGÅRSHEI?? Av gammel vane, gidder ikke å flytte Hvor skulle vi ellers bo? Partneren min kommer herfra. Jeg er født og oppvokst her, her er familie og venner

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012

FRAM-prosjektet. Brukerundersøkelse høst 2012 FRAM-prosjektet Brukerundersøkelse høst 2012 Hvor lenge har du vært/var du deltaker i FRAM? Under 1 mnd 25,00 % 2 1-3 mnd 3-6 mnd 25,00 % 2 6-12 mnd 50,00 % 4 Hva var det som gjorde at du tok kontakt med

Detaljer

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009

Innbyggerundersøkelse Molde kommune. April 2009 Innbyggerundersøkelse Molde kommune April 2009 Tema i undersøkelsen Tilfredshet med nærmiljø og boligområder Tilfredshet med jobb og utdanningsmuligheter Tilfredshet med kommersielle tilbud (uteliv, butikker

Detaljer

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 KORT OM PROSJEKTET For å kunne arbeide målrettet med posisjonering og omdømmebygging av en region er det avgjørende viktig å jobbe ut fra en felles forståelse av

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016

Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 Ungdata-undersøkelsen i Froland 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 9 Klassetrinn: 8. 10. trinn Antall: 207 Svarprosent: 90 Standardrapport kjønn (ungdomsskolen) 01 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet,

Detaljer

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014

periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 periode-plan for LOFTET februar og mars 2014 Hva vi har gjort i desember Vi har hatt en innholdsrik måned med hyggelig stemning, gode opplevelser og mye innhold. Vi har vært på teater og sett Den vesle

Detaljer

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen

Nytt fra volontørene. Media og jungeltelegrafen NUMMER 3 Nytt fra volontørene Nytt fra april 2011 I dette nummeret 1 Media og jungeltelegrafen 2 Hundvåg bydelshus 3 Metropolis 4 Tasta bydelshus 5 Bekkefaret bydelshus 5 Neste måned Media og jungeltelegrafen

Detaljer

SHEFFIELD ENGLAND INTERNASJONALT SERVICEKONTOR FOR OPPLAND OG HEDMARK. Av Andrea Dannemark

SHEFFIELD ENGLAND INTERNASJONALT SERVICEKONTOR FOR OPPLAND OG HEDMARK. Av Andrea Dannemark INTERNASJONALT SERVICEKONTOR FOR OPPLAND OG HEDMARK Av Andrea Dannemark INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 KART OVER... 3 KORT OM SHEFFIELD... 4 HISTORIE... 4 IDRETT... 4 PRAKTISK

Detaljer

Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016

Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016 Tale holdt av Linda Kråkenes i Vadsøhallen 17. mai 2016 Kjære alle sammen, gratulerer med dagen! Tusen takk til 17. mai komiteen for det ærefulle oppdraget. Dette har jeg gledet meg til! Ja, vi elsker

Detaljer

Tilbakemelding: Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt? X Utmerket God Middels Utilfredstillende RIDNING. Veldig Fornøyd.

Tilbakemelding: Hvordan vil du beskrive din rideferie generelt? X Utmerket God Middels Utilfredstillende RIDNING. Veldig Fornøyd. Tilbakemelding: Det er viktig med tilbakemelding fra kundene våre. Det er den beste måten vi og turene kan forbedres på. Håper derfor du tar deg tid til å fylle ut dette skjemaet. Tilbakemeldinger vil

Detaljer

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende

Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Refleksjonskort for ledere, medarbeidere og brukere/pårørende Til bruk i f.eks. refleksjonsgrupper på tjenestestedene og/eller som inspirasjon til refleksjon på etikkcaféer eller dialogmøter hvor brukere

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(%0#'12+)3+4(5"6*'#(%35)0%0

!#$%&'()%*%(%*+,--. /(%0#'12+)3+4(56*'#(%35)0%0 !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(%0#'12+)3+4(5"6*'#(%35)0%0 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret

Detaljer

ALGHERO SARDINIA INTERNASJONALT SERVICEKONTOR FOR OPPLAND OG HEDMARK. Av Andrea Dannemark

ALGHERO SARDINIA INTERNASJONALT SERVICEKONTOR FOR OPPLAND OG HEDMARK. Av Andrea Dannemark INTERNASJONALT SERVICEKONTOR FOR OPPLAND OG HEDMARK Av Andrea Dannemark INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 KART OVER... 3 KORT OM ALGHERO... 4 SPRÅK... 4 PRAKTISK INFORMASJON... 5

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund

Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin. Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Samarbeid med frivilligheten Frivillighet Norge v/ida Marie Holmin Rehabiliteringskonferanse 15.10.2015, Ålesund Frivillighet Norge Interessepolitisk samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner Rammevilkåra

Detaljer

MRAND consulting. Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Hvordan hørte du om dette kurset?

MRAND consulting. Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS. Hvordan hørte du om dette kurset? 1 Kurset «motivasjon til varig livsstilsendring» KLARGJØRING OG BEVISSTGJØRING TIL ENDRINGPROSESS Navn: Ditt telefon nr. og Din epost Hvordan hørte du om dette kurset?: Dato: Dette skjemaet starter en

Detaljer

Omdømmeundersøkelsen

Omdømmeundersøkelsen 100 Omdømmeundersøkelsen Fig. 1: Hvilken region forbinder du med "Teknologihovedstaden"? (n=2309*) Alle respondenter 16 80 71,2 60 0 0 9 3,1 1,6 0,7 1,5 Fig. 2: Eksterne 16: Næringsliv og arbeidsmarked

Detaljer

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - -

Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) 51,3% 39,6% 6,4% - - Utvalg År Prikket Sist oppdatert Goa skole - 5. trinn - 6. trinn - 7. trinn - 8. trinn - 9. trinn - 10. trinn (Høst 2014) Høst 2014 08.12.2014 Elevundersøkelsen Symbolet (-) betyr at resultatet er skjult,

Detaljer

Veileder. for filmene "Det trygge huset" og "Fuglekassa"

Veileder. for filmene Det trygge huset og Fuglekassa Veileder for filmene "Det trygge huset" og "Fuglekassa" INNLEDNING Filmene er laget for å gi barn en kort og lettfattelig informasjon om hva et krisesenter er. Hovedbudskapet er å fortelle barn at de er

Detaljer

Verdier og mål for Barnehage

Verdier og mål for Barnehage Verdier og mål for Barnehage Forord Hensikten med dette dokumentet er å fortelle våre brukere, medarbeidere og samarbeidspartnere hva SiB Barnehage ser som viktige mål og holdninger i møtet med barn og

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013

Ungdata-undersøkelsen i Andebu 2013 Ungdata-undersøkelsen i Andebu 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 19 Klassetrinn: 8. 1. klasse Antall: 188 Svarfordeling Svarprosent: 86 Ressurser Økonomi, bøker i hjemmet, nære relasjoner og nettverk

Detaljer

www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter

www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter www.flexid.no Kjell Østby, fagkonsulent Larvik læringssenter FOKUSOMRÅDER Hva har disse personene felles? Marco Elsafadi Født i Libanon av palestinske foreldre, bodde 10 år i Tyskland før han kom til Norge

Detaljer

11.06.2013 16:17 QuestBack eksport - Regionsmøtet 2013 region Vest

11.06.2013 16:17 QuestBack eksport - Regionsmøtet 2013 region Vest Regionsmøtet 2013 region Vest Publisert fra 16.05.2013 til 30.05.2013 25 respondenter (25 unike) 2. Jeg fikk tilstrekkelig med informasjon om møtet i forkant 1 1 Helt uenig 4,0 % 1 2 2 4,0 % 1 3 3 24,0

Detaljer

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN

06.03.2012 14:17 QuestBack eksport - BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN BRUKERUNDERSØKELSE BRUKER AV HJEMMESYKEPLEIEN Publisert fra 29.06.2011 til 29.08.2011 72 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 67 år 19,4 % 14 2 67-79 år 23,6 % 17 3 80-90 år 43,1 %

Detaljer

Brukerundersøkelse institusjonstjenester

Brukerundersøkelse institusjonstjenester 1 Brukerundersøkelse institusjonstjenester Hva saken gjelder Rådmannen legger i denne saken fram resultatene fra en kartlegging av beboere og brukernes tilfredshet med institusjonstjenesten i Rennesøy

Detaljer

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?!

Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Motivasjon & glede i arbeidsdagen. Hva skal til?! Barnepleierkonferansen 26. april 2013 Tove Helen Tronstad En blekksprutjobb i konstant bevegelse krever God kompetanse Tilstedeværelse Ansvarlighet

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE

SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE SF-36 SPØRRESKJEMA OM HELSE INSTRUKSJON: Dette spørreskjemaet handler om hvordan du ser på din egen helse. Disse opplysningene vil hjelpe oss til å få vite hvordan du har det og hvordan du er i stand til

Detaljer

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled.

Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Mitt liv Da jeg var liten, følte jeg meg som den lille driten. På grunn av mobbing og plaging, jeg syk jeg ble, og jeg følte at jeg bare skled. Av: Betty Cathrine Schweigaard Selmer Jeg 1 år var og var

Detaljer