Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift"

Transkript

1

2 2

3 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet Økonomisk oversikt - driftsregnskapet Økonomisk oversikt - investeringsregnskapet Note 1 Endring i arbeidskapital Note 2 - Pensjonsforpliktelser Note 3 - Kommunens garantiforpliktelser Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak m.m Note 5 Aksjer og andeler Note 6.1 Avsetninger og bruk av avsetninger Note 6.2 Avsetning til og bruk av fond Note 7 Kapitalkonto Note 8 (KRS) Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Note 9 (KRS) Politisk og administrativ organisering m.m Note 10 (KRS) Vesentlige poster Note 11 (KRS) Spesifikasjon av vesentlige transaksjoner Note 12 (KRS) Anleggsmidler Note 13 (KRS) Markedsbaserte finansielle omløpsmidler Note 14 (KRS) Del 1 - Gjeldsforpliktelser - Investeringslån Note 14 (KRS) Del 2 Gjeldsforpliktelser Formidlingslån Note 14 (KRS) Del 3 Gjeldsforpliktelser Rentebytteavtaler Note 14 (KRS) Del 4 Beregning av minste tillatte avdrag Note 15 (KRS) Vesentlige forpliktelser Note 16 (KRS) Beregning av gebyrfinansierte selvkosttjenester Note 17 (KRS) Årsverk, ytelser til ledende personer og godtgjørelse til revisor Note 18 (KRS) Forhold ved regnskapsårets slutt Note 19 (KRS) Eksterne gjeldsforpliktelser

4 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskap 2013 Revidert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutg., provisjoner, andre finansutg Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger/bruk Overført til investeringsregnskap Til fordeling drift Sum fordelt til drift Regnskapsmessig mindreforbruk

5 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift Regnskap 2013 Revidert budsjett 2013 Regnskap 2012 Til fordeling drift Sum til fordeling Rådmann Kommuneområde SØK Kommuneområde Helse og sosial Kommuneområde HR Kommuneområde oppvekst Kommuneområde teknisk Andre overføringer Overføringer fra staten Momskompensasjon Pensjon Renter og avdrag Fond Frivillighetssentralen Regnskapsmessig mindreforbruk Note: Regnskapsskjema 1A og 1B fremstilles ikke på samme detaljeringsnivå som budsjettskjema 1A og 1B. Sarpsborg kommune vil jobbe med en løsning for dette frem til neste regnskapsavleggelse. 5

6 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Note Regnskap 2013 Revidert budsjett 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Regnskap 2012 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskuttering Avdrag på lån Kjøp av aksjer og andeler Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert

7 Regnskapsskjema 2B - Investering Regnskap 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Revidert budsjett 2013 Kommuneområde SØK Kultur Sparta Amfi - kjøleanlegg Kulås amfi(scene) Sarpsborg scene, utbedringer Diverse investeringer kultur - opprusting bygg og anlegg Ny friidrettsanlegg Kalnes Sarpsborg stadion tribune/garderobebygg Verdensteateret Sarpsborg bibliotek- ventilasjon Sarpsborghallen tilbygg styrkerom Rehabilitering av basseng Sarpsborghallen Oppgradering av brygge Glengshølen Skateanlegg Kulturhus/bibliotek Opprusting parker - plasser Oppgradere kunstisbanen Innløsning av tomt Sparta Amfi Kirken Opparbeiding av gravlund Hafslund Maskiner og utstyr Restaurering av grønne arealer og kulturminner Tune menighetssenter Tune erverv av grunn Diverse (inkl tidl inv Ingedal kirke) Plan og samfunnsutvikling Kommunedelplan ny bru over Sarpsfossen Planmidler tverrforbindelse fv Planmidler Vingulmorkveien Vannmiljø Økonomi Prosjekt ny ERP løsning Eiendom og næring Salg og utvikling av eiendom Strategisk oppkjøp av eiendom Tomt - Østfold sciensecenter Overtagelse av eiendommer fra Borregaard Kjøp av tomt Rudskogen Kjøp av eiendom BNE Sparta Amfi - VIP arealer Arkivdepot for IKA Østfold ved Skjeberg administrasjonsbygg

8 Regnskap 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Revidert budsjett 2013 Kommuneområde helse og sosial Haugvoll - nytt sykehjem Villa Tindlund psykiatriboliger Baterød - utvidelse Valaskjold sykehjem - og omsorgsboliger Haugvoll opprustning/riving av gammelt bygg Nye nødstømsagregater omsorgsboliger i bofellesskap (Eldre) på Bordalskjordet Avdelingskjøkken (Tingvoll,Kruseløkka og Vartun) nye sykehjemsplasser på Haugvold Rehabilitering og oppgradering av Sarpsborg sykehus PDA(håndholde terminaler) IKT-fagsystem team omsorg Korttidshjelpemidler Inventar og utstyr Trygghetsalarmer Nye moduler Gerica Korttidshjelpemidler,samhandlingreform Velferdsteknologi Sentral for trygghetsalarmer Boligsosial handlingsplan Boveiledning 12 boliger i bofellesskap Kløvningsten boliger i bofellesskap Værn Aktivitets. for psy. Uviklingshemmede Kommuneområde HR Fornyelse og oppgradering Videreutbygging av IKT Elektoniske tjenester IKT som effektiviseringsverktøy IKT program fraværsmarkering Kommunedelplan kommunikasjon Kommuneområde Oppvekst Ny sentrumsskole (avsluttes) Ny sentrumsskole, Sannesundveien Sandbakken skole - utvidelse Fysisk tilrettelegging Kapasitetstiltak - skole IKT-utstyr Ventilasjon Kruseløkka skole formingsbygg Rehabilitering av uteområder

9 Barnehage Regnskap 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Revidert budsjett 2013 Sandbakken barnehage-midlertidig Forprosjekt nye barnehager Rehabilitering av barnehager Vestvold barnehage utbygging og rehabilitering Ny barnehage sentrum Nye Tindlund barnehage Midlertidige barnehager Tindlund Ny Hafslundsøy barnehage Ny barnehage Skjeberg Ny permanent barnehage-sandbakken Barnehagebuss Utskifting av lekeapparater Barnevern Oppgradering av familiesenter(barnevern) Kommuneområde Teknisk Vann Tiltak vann Mdm. Arnesensvei - vann del Oppgradering trykkforsterkere vann Oppgradering høydebasseng Kommunedelsplan VVA,vann Sindingsvei /Torsbekk- vannledning Tilbygg Torsbekkdalen Edonbakken vannledning Vannledning Tarris-Huken, brudd Vannforsyning til Nøs, utenfor tomtegrense Nybygg Torsbekkdalen Oppgradering av vannledning gågata Baterød vannverk Isesjø vannverk Separering Øvre Lande/Bakkeli Ledningsnett stasjonsbyen(hasliveien) Tjueklo-Ravneberget rehab.vannledning Torsbekk- Brevik Bergbyveien Forprosjekt Ulerøy Trykkforsterkerr Gaupefaret, ombyggning av ventilkammer Grålum Vannledning Tarris-Huken, brudd Forprosjekter vann Uforutsette prosjekter vann

10 Regnskap 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Revidert budsjett 2013 Avløp Tiltak avløp Avløpsanlegg Kalnes/Grålum(utenfor tomtegrense) Oppgradering avløpspumpestasjoner Sindingsvei /Torsbekk Tilbygg Torsbekkdalen Edonbakken avløpsledning Ledningsnett Stasjonsbyen ledningsnett Avløpsledning Tarris Huken, brudd Nybygg Torsbekkdalen Oppgradering av avløpsledning gågata Stasjonsbyen avløp KP Solberg /Brandstorp trykk avløpsledning Oppgradering av Alvimn renseanlegg Separering Øvre Lande/Bakkeli Utløpsledning Sannesund Kommunedelsplan VVA, andel avløp Torsbekk- Brevik Bergbyveien Hafslundsøy- Huken, brudd Forprosjekt avløpsplan Ryesvei Trykkavløp Rønneld Avfallsbehandling Beholdere for plastsortering Gatedalen miljø, gassbrønner Nybygg Torsbekkdalen,andel renovasjon Samferdsel Oppgradering av kommunale veier Rehabilitering av p-plasser/p-automater Universell utforming av bysentrum Oppgradering av veilys private veier Etablering av drosjeholdeplass Bussholdeplass-univer. utform.(belønningsord.) Gågate oppgradering Gågate oppgradering (plan) Gang og sykkelvei Hoppeveien g/s Bru over Glomma,gang og sykkelvei Vestengveien fortau Sarpsborg nye torg Gatelys tiltak og dataprogram Trafikksikkerhetstiltak Brannvesenet Redningsverktøy Nytt øvingsområde brannvesen

11 Regnskap 2013 Opprinnelig budsjett 2013 Revidert budsjett 2013 Verksted og transport Biler og teknisk utstyr Biler og teknisk utstyr PDA i biler GPS-datautstyr Byggservice Brannoppgradering Rehabilitering - heis, ventilasjon m.m Heiser Rehabilitering og sikring av bygg inkl. brannoppgradering (2013) Miljøtiltak - oljetanker Ventilasjon inneklima ENØK-tiltak Universell utforming kom. bygg Utskifting /tilpasning av utelys kommunale bygg Nytt vaskeri Oppgradering av administrasjonsbygg Tune adm. bygg ventilsjonsanlegg Skallsikring av bygg (prosjekt nærmiljøhuset) Avsluttede prosjekter/mindre prosjekter Sum investeringer

12 Hovedoversikt Balanseregnskapet Note Regnskap 2013 Regnskap 2012 Eiendeler Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Utlån Aksjer og andeler Pensjonsmidler Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Premieavvik Aksjer og andeler Sertifikater Obligasjoner Kasse, postgiro og bankinnskudd Egenkapital Disposisjonsfond Bundne driftsfond Ubundne investeringsfond Bundne investeringsfond Endring i regnskapsprinsipp som påvirker Ak Drift Endring i regnskapsprinsipp som påvirker Ak Investering Regnskapsmessig mindreforbruk Kapitalkonto Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelse Ihendehaverobligasjonslån Sertifikatlån Andre lån Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Premieavvik Sum egenkapital og gjeld Memoriakonti 0 0 Ubrukte lånemidler Andre memoriakonti 0 Motkonto for memoriakontiene

13 Økonomisk oversikt driftsregnskapet Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Finansinntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer/mindreforbruk

14 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet Regnskap 2013 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Finanstransaksjoner Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne investeringsfond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Dekket slik: Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering Udekket/udisponert

15 Note 1 Endring i arbeidskapital Anskaffelse av midler Anvendelse av midler Anskaffelse minus anvendelse Endring ubrukte lånemidler Endring i arbeidskapital Endring kortsiktige fordringer Endring premieavvik Endring aksjer og andeler Endring ihendehaverobligasjoner og sertifikater Endring betalingsmidler Sum endring omløpsmidler Sum endring kortsikting gjeld Endring arbeidskapital Differanse endring i arbeidskapital

16 Note 2 - Pensjonsforpliktelser Sarpsborg kommune har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som sikrer ytelsesbasert pensjon for de ansatte. For lærere i grunnskolen har kommunen tilsvarende ordning i Statens pensjonskasse (SPK). Pensjonsordningen omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet pensjonsnivå på 66 % sammen med folketrygden. Pensjonene samordnes med utbetalinger fra folketrygden. KLP SPK PENSJONSKOSTNAD Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse = Brutto pensjonskostnad Forventet avkastning på pensjonsmidlene = Netto pensjonskostnad (ekskl. adm.) Sum amortisert premieavvik Avregning for tidligere år Administrasjonskostnad = Samlet pensjonskostnad (inkl. adm.) Årets netto pensjonskostnad er nåverdien av årets pensjonsopptjening tillagt rentekostnader av påløpte pensjonsforpliktelser, fratrukket forventet avkastning på pensjonsmidlene. Netto pensjonskostnad tillagt administrasjonskostnad og sum amortisert premieavvik utgjør samlet pensjonskostnad. 16

17 Premieavvik Sarpsborg kommune har valgt 10 års amortiseringstid. KLP SPK PREMIEAVVIK Innbet. Premie/tilskudd (ekskl. adm.) Netto pensjonskostnad = Årets premieavvik Sats for arbeidsgiveravgift (14,1 %) AGA av premieavviket AGA av innbet. premie/tilskudd (inkl. adm) (arbeidsgivers andel) Hvis pensjonspremien overstiger (er lavere enn) netto pensjonskostnad, skal premieavviket inntektsføres (utgiftsføres) og balanseføres mot kortsiktig fordring (kortsiktig gjeld). Virkningen i regnskapet blir dermed at det utgiftsføres et lavere (høyere) beløp enn den faktiske premien, nemlig pensjonskostnaden. KLP SPK AKKUMULERT OG AMORTISERT PREMIEAVVIK Akkumulert premieavvik Årets premieavvik - Sum amortisert premieavvik = Akkumulert premieavvik AGA av amortisert premieavvik

18 Balanseførte størrelser KLP SPK Balanseført pensjonsforpliktelse Estimat Estimat Estimat Estimat Brutto påløpt pensjonsforpliktelse Pensjonsmidler = Netto forpliktelse (før AGA) AGA av (balanseført) netto forpliktelse KLP SPK Spesifikasjon av brutto pensjonsforpliktelse UB Estimat Brutto pensjonsforpliktelse IB 1.1 samt fisjon/fusjon + Estimatavvik forpliktelse IB Overførte/mottatte avvik = Faktisk forpliktelse IB Årets opptjening + Rentekostnad - Utbetalinger - Estimatavvik = Brutto pensjonsforpliktelse UB Estimat

19 Spesifikasjon av brutto pensjonsmidler UB Estimat Brutto pensjonsmidler IB 1.1 samt fisjon/fusjon + Estimatavvik midler IB Overførte/mottatte avvik = Faktisk pensjonsmidler IB Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm.) - Administrasjonskostnad - Utbetalinger + Forventet avkastning - Estimatavvik = Brutto pensjonsmidler UB Estimat Forutsetninger Forutsetninger som ligger til grunn for beregningen i KLP: ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Årlig avkastning (i %) 5,50 5,00 Diskonteringsrente (risikofri rente i %) 4,50 4,00 Årlig lønnsvekst (i %) 3,16 2,87 Årlig vekst i folketrygdens grunnbeløp (i %) 3,16 2,87 Årlig vekst i pensjonsreguleringen (i %) 3,16 2,87 Forholdstallet fra KRD* 1,30 1,10 * Kommunal- og regionaldepartementet 19

20 Andel som tar ut AFP Uttak fra 62 år Sykepleiere 33 % Fellesordningen * 33 % Fellesordningen ** 45 % * 65 års aldersgrense ** 70 års aldersgrense Frivillig avgang for Sykepleier- og Tillitsvalgtordning (i %) Alder (i år) < > 50 Turn-over Fradrag * ,4 0,2 0,1 - * Fradragene gjøres for hvert av årene i aldersgruppen Frivillig avgang for Fellesordning (i %) Alder (i år) < > 55 Turn-over , Antall personer i ordningen (per 1.1) Aktive Oppsatte Pensjonister

21 Forutsetninger som ligger til grunn for beregningen i SPK: Økonomiske forutsetninger (i %) Diskonteringsrente 4,50 4,00 Forventet Lønnsvekst 3,16 2,87 Forventet G-regulering 3,16 2,87 Forventet avkastning 4,85 4,35 Basert på aktuell status for lærerne i Statens Pensjonskasse Frivillig avgang (turn-over): 3 % årlig inntil fylte 50 år, 0 % utover dette. Framtidig uttak av AFP (ved fylte 62 år): 50 % 21

22 Note 3 - Kommunens garantiforpliktelser Opphørsår Borg Havn IKS Kommunalbanken Borg Havn IKS Kommunalbanken Borg Havn IKS DNB Borg Havn IKS DNB Borg Havn IKS KLP Borg Havn IKS Kommunalbanken Borg Havn IKS Kommunalbanken Borg Havn IKS DNB Borg Havn IKS KLP Borg Havn IKS DNB Borg Havn IKS DNB Borg Havn IKS KLP Borg Havn IKS DNB Borg Havn IKS KLP Borg Havn IKS DNB Borg Havn IKS DNB Borg Havn IKS DNB Borg Havn IKS DNB * Bergsvingen barnehage Husbanken Tune barnehage Husbanken Nygårdshaugen barnehage Husbanken Tyrihans barnehage Husbanken Tune adm.bygg KLP Eplehagen borettslag Kommunalbanken Eplehagen bofellesskap/sobbl Kommunalbanken Snarveien barnehage Husbanken Inspiria Science Center AS Statsbygg Inspiria Science Center AS Kommunalbanken Inspiria Science Center AS Kommunalbanken Borg næring og eiendom KLP * Kassekreditt **Snarveien barnehage: I oversikten vises en økning i garantibeløpet fra 2012 til 2013 som følge av en feilberegning tidligere år. ***Kommunen har forpliktet seg gjennom bystyresak 85/13 å stille lånegaranti på kr. 575 mill. kroner for prosjekter i Bypakka Nedre Glomma. Søknad om godkjennelse av lånegaranti er sendt Fylkesmannen. Lånegarantien vil tre i kraft etter at stortingsproposisjon om Bypakke Nedre Glomma er vedtatt i

23 Note 4 Fordringer og gjeld til kommunale foretak m.m. Navn Fordringer Gjeld Kortsiktig Langsiktig Borg næring og eiendom AS , ,25 0,00 Greåkerveien 85 AS , ,00 0,00 Frivilligsentralen , ,78 0,00 Sum , , ,47 0,00 23

24 Note 5 Aksjer og andeler Navn Egenkapitalinnskudd KLP Kommunens eierandel Sarpsborg Asvo AS ,00 % Fjellveien 20 leilighet Greåkersalen 6 leiligheter Selvaag Innskudd Selvaag 6 leiligheter Kulåssentret Blå kors 16 leiligheter Sandesundsveien 39 1 a Lindesnesgate 43 3 a O.H. gate 42 b 1 a 4000, Sandesundsveien 39 1 a Hurdalsenteret 1 a Peer Gyntveien 34 leilighet nr Herreperveien 6 leiligheter St. Halvards Plass 8 leiligheter Fritjofsgate borettslag 8 leiligheter Jutulveien Sarpsborg sanitetsforening Fritjofsgate trygdeboliger Halsgate borettslag 8 andeler Biblioteksentralen AL ,07 % Leierett yrkesskolens hybelhus Fasanveien borettslag leil. 29/ Østfold Energi AS ,29 % Ørebekk SA 3 a kr Greåkerveien 85 AS ,00 % Borg næring og Eiendom AS ,00 % Tune Administrasjonsbygg AS ,00 % Borg Innovasjon AS 1) ,67 % Inspiria Eiendom as a ,50 % Skjebergkilens Marina AS 300 a ,00 % Rekom AS 58 a ,20 % Glomma veiprosjekt 12 a Sarpsborg Turist AS ,30 % Alarmsentralen Øst AS ,39 % Østfoldforskning AS ,67 % Nygårdshaugen barnehage 5 a Borg Næringsutvikling AS ,83 % Andeler i SOBBL Solheimåsen vannverk Ingedal vannverk 3 a Skjeberg vannverk 5 a ) Borg innovasjon AS ble meldt konkurs desember I henhold til forsiktighetsprinsippet er aksjekapitalen nedskrevet mot kommunens kapitalkonto. I samsvar med 8 i forskrift om årsregnskap for kommuner verdsettes anleggsmidler til opprinnelig anskaffelseskost. Det foretas nedskriving til virkelig verdi ved eventuelle vedifall som ikke forventes å være forbigående. 24

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015

ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 MED ANALYSE OG VEDLEGG RÅDMANNEN 23.02.2015 ÅRSREGNSKAP 2014 for GJØVIK KOMMUNE SAMT ØKONOMISK ANALYSE PR. 31.12.2014 1 Innhold Del 1 Hovedoversikter Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet...4

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012

Regnskap 2010. Regnskap 2011. 15. februar 2012 15. februar 2012 1 Innholdsfortegnelse Innhold Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 4 sskjema 1A - Driftsregnskapet... 6 sskjema 1B - Driftsregnskapet... 7 Økonomisk oversikt

Detaljer

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper

NOTER. Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER Note 1 Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrifter og god kommunal regnskapsskikk. Regnskapsprinsipper All tilgang og bruk av midler i løpet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS

ÅRSREGNSKAPET 2014. Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS ÅRSREGNSKAPET 2014 Oversendt til Buskerud Kommunerevisjon IKS 16. februar 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING...2 2. TABELLER...2 2.1 Regnskapsskjema 1a og 1b - driftsregnskapet...3 2.2 Regnskapsskjema

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014

Lenvik kommune årsregnskap 2014 27.03.2015. Regnskap 2014 27.03.2015 Regnskap 2014 1 Innholdsfortegnelse: Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Side 3 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet Side 3 Hovedoversikt balanse Side 4 Økonomisk oversikt Drift Side 5

Detaljer

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6

Innholdsfortegnelse. Innledning 1. Revisjonsberetning 3. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5. Økonomisk oversikt drift 6 Årsregnskap 2014 Innholdsfortegnelse Side Innledning 1 Revisjonsberetning 3 Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet 5 Økonomisk oversikt drift 6 Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet 7 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/

Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Bodø kommune årsregnskap 2012 PS 13/ Årsberetning 2012 Bodø kommune 1. Kommunens økonomiske stilling Årsregnskap for Bodø kommune for 2012 er gjort opp med et resultat (regnskapsmessig merforbruk) på -2,5

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP HAMAR KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2012 HAMAR KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Resultatregnskap 2012 - regnskapssjema 1A og 1B 3 Investeringsregnskap 2012 - regnskapsskjema 2A og 2B 4 Balanseregnskapet 2012 - regnskapsskjema 3 5

Detaljer

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag

NAMSOS KOMMUNE. Rådmannens forslag NAMSOS KOMMUNE Rådmannens forslag ÅRSREGNSKAP 2012- INNHOLD: Regnskap: Driftsregnskap Balanse Regnskapsskjema1A Drift Regnskapsskjema1B Drift Endring i arbeidskapital Anskaffelse og anvendelse av midler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer