Rutine for forhåndsundersøkelseav ansattei sykehjemsomhar vært eller kan ha vært utsatt for MRSA smitte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rutine for forhåndsundersøkelseav ansattei sykehjemsomhar vært eller kan ha vært utsatt for MRSA smitte"

Transkript

1 Dato:28. november2011 AMUHOS /11 ArbeidsmiljøutvalgByrådsavd.helseog inkludering Rutine for forhåndsundersøkelseav ansattei sykehjemsomhar vært eller kan ha vært utsatt for MRSA smitte RIBE SARK Hva sakengjelder: Sesaksutredning Forslag til vedtak: AMU-BHO tar rutinefor forhåndsundersøkelse av ansattei sykehjemsomharværteller kan haværtutsattfor MRSA smitte,til orientering Finn Strand kommunaldirektør 1

2 Saksutredning: Rutine for forhåndsundersøkelseav ansattei sykehjemsomhar vært eller kan ha vært utsatt for MRSA smitte Innledning Gulestafylokokkerer bakteriersomer vanlig å finne hosmennesker.mellom % av befolkningenkanværelangvarigebærereav bakterien,og deflesteav osskommeri kontakt medgulestafylokokkeri løpetav livet. Hosfriske personergir dissebakterienesjelden sykdom,menpåhelseinstitusjonerer gulestafylokokkerenav bakterietypenesomoftest påvisessomårsaktil infeksjon. Meticiliinresistentegulestafylokokker(MRSA) er resistentemot betalaktamantibiotikaog kanværeresistentemot andretyperantibiotika.denneresistensenkanvanskeliggjøre behandlingenvedat denblir mindreeffektiv og merkostnadskrevende. En endringi bruk av antibiotikapgaøkt forekomstav MRSA kanytterligeøkeforekomstenav resistenshosdenne bakterien.detteer lite ønskelig.detteer grunnentil at Norgeharegnetiltak mot spredningav MRSA. Aktuell lovtekst Arbeidsmiljøloven 3-1 2c: Arbeidsgiver skal kartleggefarerog problemerog pådennebakgrunnvurdere risikoforholde virksomheten,utarbeideplanerog iverksettetiltak for å redusererisikoen, g: sørgefor løpendekontroll medarbeidsmiljøetog arbeidstakerneshelsenårrisikoforholdene i virksomhetentilsier det For å ivaretasikkerhetenpåarbeidsplassenskalarbeidsgiversørgefor: a) at arbeidstakergjøreskjent medulykkes- og helsefarersomkanværeforbundetmed arbeidet,og at arbeidstakerfår denopplæring,øvelseog instruksjonsomer nødvendig Hvis detskalutføresarbeidsomkaninnebæresærligfarefor liv og helse,skaldet utarbeidesenskriftlig instruksom hvordanarbeidetskalutføresog hvilke sikkerhetstiltak somskaliverksettes : Arbeidstaker skalmedvirkevedutforming,gjennomføringog oppfølgingav virksomheten systematiskehelse- miljø- og sikkerhetsarbeid.arbeidstakerskaldeltai det organiserteverne- og miljøarbeideti virksomhetenog skalaktivt medvirkeved gjennomføringav detiltak somblir satti verk for å skapeet godtog sikkertarbeidsmiljø Arbeidstakerskal: 2. a brukepåbudtverneutstyr,viseaktsomhetog ellersmedvirketil å hindreulykker og helseskader, 2 e meldefra til arbeidsgiverdersomarbeidstakerpådrarsegsykdomsomarbeidstakermener harsin grunni arbeideteller forholdenepåarbeidsstedet 2

3 Forskrift nr 1322:Forskrift om vern mot eksponeringav biologiskefaktorer på arbeidsplassen 1 Forskriftensformål er å beskyttearbeidstakerneshelseog sikkerhetog å forebyggeat de utsettesfor farersomoppståreller kanoppståvedat deeksponeresfor biologiskefaktoreri arbeidsmiljøet. 7 Arbeidsgiverskal for enhveraktivitet vurdereom detkanværefarefor at arbeidstaker utsettesfor biologiskefaktorer.kan aktivitetenmedførefarefor dereshelseeller sikkerhet, skaleksponeringenkartleggesog detskalvurdereshvordaneksponeringenfinner sted.både smitterisikoog andrehelsefarerskalvurderes.pådettegrunnlagskal arbeidsgiver risikovurdereforholdeneog vurdereom og i tilfelle hvilke verne- og sikkerhetstiltaksommå iverksettesfor å beskyttearbeidstakerne. 10 Om vernetiltak:dersomdehelsefarligebiologiskefaktorekke kanfjerneseller unngås,skalarbeidsgiversørgefor at arbeidstakernefår utlevertog blir pålagtå bruke hensiktsmessigarbeidstøyog personligverneutstyr. 17 Planleggingog vurderingav arbeidsmiljøog gjennomføringav nødvendige forebyggendetiltak skal skjei samarbeidmedarbeidstaker,verneombud/hovedverneombud eller annenrepresentant for arbeidstaker,derdetikke er verneombud/hovedverneombud. Bruk av verneutstyr Denansatteskalbrukenødvendigverneutstyr/ beskyttelsesutstyr i arbeidetmedbeboeresom er MRSA - positive.det henvisestil sykehjemmetshygienepermsombeskrivernøyaktig hvilket beskyttelsesutstyr somskalbrukes. Beskyttelsestiltakfor ansattesomstårbeskreveti hygienepermer: Håndhygiene,dvs.desinfeksjon,skal alltid utføresumiddelbartfør enforlaterrom medmrsa smitte. Hanskerskalbenyttesav alle somgårinn pårommet.typehanskeskalværelateks eller nitril hansker. Smittefrakkskalbenyttesav alle somgårinn pårommet. Munnbindskalbenyttespårom medmrsa smitte Rutinebeskrivelse I detviderefølgerrutinefor forhåndsundersøkelse av ansattei sykehjemsomharværteller kanhaværtutsattfor MRSA smitte. Rutinentar utgangspunkti MRSA - veilederen"nasjonalveilederfor å forebyggespredning av meticillinresistentestaphylococcusaureus(mrsa) i helseinstitusjoner". (Nasjonalt folkehelseinstituttog helsedirektoratet juni 2009),og denbyggerpå"forskrift om forhåndsundersøkelse av arbeidstakereinnenhelsevesenet - antibiotikaresistentebakterier-". Denansattesarbeidsgiverbærerutgiftenevedforhåndsundersøkelsen. 3

4 Utfylling av opplysningsskjema Opplysningsskjemafor kartleggingavansattesomharværteller kanhaværtutsattfor MRSA smitteskalfylles ut vedkontraktsinngåelsei forbindelsemedansettelse,og etteroppholdi landutenfornordenderkriterienefor å gjennomføreslik undersøkelser oppfylt. Arbeidsgiverharansvarfor å deleut skjemaetvednyansettelse.skjemaetfylles ut ved kontraktsinngåelseog før tiltredelse. Ansattesom haroppholdtsegi landutenfornordenog somfyller kriterienefor forhåndsundersøkelse harselvansvarfor å fylle ut opplysningsskjemaet slik at forhåndsundersøkelse kangjennomføres. Kriterier for undersøkelseav ansattefør arbeid i sykehjem Alle somtidligereharfått påvistmrsa, mensomikke senereharhatttre negative kontrollprøver. Alle somi løpetav siste12 mndhar: - FåttpåvistMRSA (selvom senerekontrollprøverharværtnegative). - Boddi sammehusstandsommrsa - positive. - Hatt nærkontaktmedmrsa - positiveutenå brukebeskyttelsesutstyr (*1). Alle somi løpetav siste12 mndharværti landutenfornordenog derhar: - Værtinnlagti helseinstitusjon. - Fåttomfattendeundersøkelseller behandlingi enhelsetjeneste(*2). - Arbeidetsomhelsearbeider(*3). - Oppholdtsegi barnehjemeller flyktningleir (*4). Alle somharsår/hudinfeksjon,kroniskhudlidelseeller medisinskutstyrgjennomhud eller slimhinne,og somhar: - oppholdtsegsammenhengende i merenn6 ukeri landutenfornorden. (*1): Med nærkontaktmeneskontaktsomgir begrunnetmistankeom smitte,eksempelvis: - hatthudkontaktmedkjent MRSA positiv og eneller beggehaddesår. - flere gangerhatthudkontaktmedkjent MRSA - positiv (selvom beggeharhel hud). - arbeidetmedkjent MRSA - positiv pasientsomikke isoleres(for eksempeli sykehjemeller i hjemmesykepleien). - arbeideti eller værtpasienti enhelsetjenestederdetforegikk et MRSA utbrudd. (*2): Med omfattendeundersøkelseller behandlingmenes: - at undersøkelsen/ behandlingenharværtlangvarig(flere timer). 4

5 - at fremmedlegemerharblitt ført gjennomhudeller slimhinner,eller lagt inn gjennom kroppsåpninger,eksempelviskirurgiskeinngrep(ogsåtannhelsetjeneste), dialyse,innleggelse av venekateter,urinkateter,dren,tube,skopog lignende. - sårbehandling,eksempelvi sutureringeller stell av størresår. (*3): Med arbeidetsomhelsearbeidermenesalt pasientrettetarbeidi og utenfor helseinstitusjon,for eksempelsomprimærlege,i hjemmetjenesten,i sykehjemeller sykehus,i bistandseller nødhjelpsarbeid. (*4): Fleremiljøer enndenevntekanhaøkt forekomstav MRSA. MRSA - prøvetasdersom detfremkommeropplysningerom at ansattharoppholdtsegi et miljø derdeter økt risiko for å bli smittetmedmrsa. Ny kunnskapkanføretil endringeri hvilke miljøer somnevnes spesifikther. Enkeltehelsearbeiderekanværejevnlig eksponertfor MRSA (eksempelvisbo sammenmed MRSA positiv) utenselvå bli funnetmrsa positiv. Helsearbeiderenkan daarbeidei sykehjem,menskaljevnlig undersøkesfor MRSA. I samrådmedkommunelege/ bedriftslegeavtalerarbeidsgiverog arbeidstakerhvor ofte MRSA -undersøkelseskaltasog om spesiellesmitteverntiltakskaliverksettes. Fremgangsmåteved prøvetaking for MRSA Bruk vanlig prøvetakingsutstyrog transportmedium.ta ett prøvesett,detvil si ta enprøvefra hvertprøvetakingssted. Ved forundersøkelsetasprøvefra følgendesteder: - Yttersti hvertnesebor(medsammepensel). - Svelg,inklusivetonsiller. - Sår,eksem,ferskearr eller andredefekteri huden. Denansattekontakteregenfastlegefor prøvetakingog evt. sykmelding. Prøvesvarved forhåndsundersøkelse NB: Ved forhåndsundersøkelseav helsearbeidereskal prøvesvarleggesfrem for arbeidstakers nærmesteleder med personalansvar,evt. institusjonssjef, før vedkommendebegynnerå jobbe. Ved nyansettelser denansatteselvansvarligfor å leggefrem prøvesvaretfør tiltredelse. Førgjeninntredels etteroppholdutenfornordenderdenansatteentenharværtinnlagti helseinstitusjon,fått omfattendeundersøkelse/ behandlingi enhelsetjeneste,arbeidetsom helsearbeider,eller oppholdtsegi barnehjemeller flyktningeleir måforhåndsundersøkelse gjennomføres.i påventeav prøvesvarmådenansattefå midlertidig tilretteleggingtil arbeid utenpasientkontakt,eller væresykmeldtjfr. Lov om Folketrygd(17. juni 1966nr. 12). 5

6 Rutine for saneringav bærerskapav MRSA hosansattei sykehjem I detviderefølgerrutinefor saneringav bærerskaphosansattei sykehjem. Rutinentar utgangspunkti MRSA - veilederen"nasjonalveilederfor å forebyggespredning av meticillinresistentestaphylococcusaureus(mrsa) i helseinstitusjoner". (Nasjonalt folkehelseinstituttog helsedirektoratet juni 2009). Denansattesarbeidsgiverbærerutgiftenevedsaneringen. Denansattekontakteregenfastlegefor prøvetaking,reseptpåmedikamentertil bærersanering, og evt.sykmelding. Rutinebeskrivelse Smitteoppsporing Smitteoppsporingpåsykehjemer aktueltnårmrsa oppdagesuventetslik at smitteoverføring alleredekanhaskjeddpgamanglendesmitteverntiltak.fremgangsmåteog omfangav smitteoppsporingog håndteringav eventuelleutbruddpåsykehjembestemmesav institusjonensledelseog sykehjemmetslegei samrådmedkommunelegenog eventuelt smittevernpersonell. Arbeidsrestriksjoner Ansattemedindividuellerisikofaktorerfor bærerskapbørunngåå arbeidemedmrsa - positive.hvis detikke kanunngås,månødvendigeforholdsreglertas. Risikofaktorer: - Sår. - Kroniskehudlidelsersomgir defekthud. - Fremmedlegemer sombryterhudeller slimhinnebarrieren, for eksempelurinveiskateter, stomi,dren,intravenøsekateter. Jevnligeundersøkelser AnsattesomarbeiderpåavdelingmedMRSA - positiv beboersomikke isoleres,og samtidig arbeidervedandreavdelingervedinstitusjoneneller hararbeidi annenhelsetjeneste, undersøkesjevnlig for MRSA. Ansatteanbefaleså undersøkeshver4. uke.videreavtalerarbeidsgiverog arbeidstakeri samrådmedkommunelegenhvor ofte MRSA -undersøkelseskaltasog om spesielle smitteverntiltakskaliverksettes.ansattefortsetteri arbeidinntil eventueltpositivt prøvesvar foreligger. 6

7 Ansatte med MRSA smitte Ansattesomblir funnetmrsa - positiveskalikke hapasientkontakti sykehjemeller annen helseinstitusjon.de skaltilbys sanering. Inntil saneringer gjennomførtanbefalesmidlertidig tilretteleggingtil arbeiduten pasientkontakt,eller sykmelding,jfr. lov om Folketrygd(17.juni 1966nr. 12). Behandling av infeksjon Ved behandlingav MRSA - infeksjonerfølgesdevanligeprinsippenefor behandlingav infeksjoner.antibiotikabehandlinger somregelikke nødvendigvedoverfladiskehud- og sårinfeksjoner.ved kompliserteinfeksjoner(for eksempelfremmedlegemeinfeksjoner)bør infeksjonsmedisinerog mikrobiologkonsulteres. Saneringav bærerskap Saneringav bærerskapanbefalesansattepåsykehjemsomblir funnetmrsa positive. Fremgangsmåte Behandlingenvareri minst5 dager,menikke lengerenn10 dager. Mupirocinholdignesesalveappliseresyttersti hvertnesebor2-3 gangerdaglig(salven harikke markedsføringstillatelsei Norgeog detmåsøkesom godkjenningsfritak (søknadsskjemakanrekvireresfra Apotekeller lastesnedfra ). Daglig helkroppsvask(inklusiv hårvask)medklorheksidinglukonat40 mg/ml. Innsåpinggjøres2 ganger. Renthåndklebenyttesetterhvervask DersomMRSA er funneti halsen,gurglesmunnhuleog halsminst2 gangerdaglig medklorheksidinmunnskyllevæske2mg/ml.systemiskantibiotikabehandling vurderesav lege Daglig skifte av sengetøyog alle klær.tekstilenevaskesi såvarmtvannsomdetåleri følgevaskeanvisningen.det børom mulig brukesklærsomkanvaskespå60 grader eller mer. Ved tørr hudkanmanbrukefuktighetskremsomikke inaktivererklorheksidin. Apotekeneeller smittevernpersonell kanværebehjelpeligemedvalg av produkt. Andresaneringsregimer kanværeaktuellevedfor eksempelbehandlingsvikt, pågående infeksjonermedmer.saneringsregimet børdautarbeidesi samrådmedinfeksjonsmedisiner, mikrobiologog smittevernpersonell. Eventuellsaneringav bærerskaphosgravidebørgjøresi samrådmedspesialist. 7

8 Kontroll etter sanering Kontrollprøvetasfra yttersti hvertnesebor(medsammepensel) svelginklusivetonsiller perineum sår,eksem,ferskearr eller andredefekteri huden innstikkstederfor fremmedlegemer Det tasprøveren,to og tre ukeretterat saneringog eventuellsystematisk antibiotikabehandlingble avsluttet.det taskun ett prøvesettvedhverkontroll, detvil si en prøvefra hvertprøvetakingssted. Nye kontrollprøveranbefalestatt tre, seksog 12 månederettersanering.flerekontrollerbør vurdereshvis ansattfår antibiotikabehandlingeller detoppstårsåreller oppblussav eksem. Svikt i saneringav bærerskap Ved mislykketsaneringvurdererbehandlendelege,kommunelegeog eventuelt smittevernpersonell vedsamarbeidendesykehus,årsakertil at saneringmislyktesog om ny saneringskalforsøkes Oppheving av smitteverntiltak for den ansatte Arbeidstakersnærmesteledermedpersonalansvar, evt. institusjonssjef,avgjøri samrådmed kommunelege nårdenansattekanbegyn arbeidettergjennomførtsanering. Det kanværeaktueltå la denansattegåtilbakei arbeidstrakssaneringener utført dersomdet ikke foreliggerindividuellerisikofaktorerfor bærerskap.kontrollprøvertasettervanlig regimeen,to og tre ukerettersanering. Dersomdenansatteharindividuellerisikofaktorerfor bærerskap,oppheves arbeidsrestriksjoner førstnårvedkommendehartre negativeprøvermedenukesmellomrom. Dersomarbeidetgjenopptasfør svarpåkontrollprøverforeligger,vurdererkommunelegen hvilke arbeidsoppgaver vedkommendekanutføreog hvilke smitteverntiltaksomer nødvendig.eventuellesmitteverntiltakopphevesnårvedkommendehartre negativeprøver medenukesmellomrom. 8

9 Skjema ved forhåndsundersøkelseav ansattei sykehjemsomhar vært eller kan ha vært utsatt for MRSA smitte Fyll ut følgendeopplysningsskjemaved ansettelse,og gjeninntredelseetter opphold i land utenfor Norden der kriteriene for å gjennomføreslik undersøkelseer oppfylt. Se kriterier i rutine for forhåndsundersøkelseav ansattei sykehjem. Dersomdu svarer på ett av spørsmålenemå det tas en forhåndsundersøkelseav deg før du begynnerå jobbe. Prøvesvaretskal foreligge før du tiltrer / gjeninntrer. Se fremgangsmåteved prøvetaking i rutine for forhåndsundersøkelseav ansattei sykehjem. Fødselsnummer Etternavn Fornavn Sykehjem Avdeling Stilling Stillingsprosent Ansettelsesforhold Sett kryss Fast Vikar Engasjement Dato for tiltredelse / gjeninntredelse: 1. Har du tidligere fått påvist MRSA Dersom, har du etter det hatt tre negativekontrollprøver? 2. Har du i løpet av de siste12 månedene - Fått påvist MRSA (selvom senerekontrollprøver har vært negative) - Bodd i sammehusstandsommrsa - positive - Hatt nær kontakt med MRSA -positive uten å bruke beskyttelsesutstyr(*1) 3. Har du i løpet av siste12 mnd har vært i land utenfor Norden og der har: - Vært innlagt i helseinstitusjon 9

10 - Fått omfattendeundersøkelseeller behandling i en helsetjeneste(*2) - Arbeidet somhelsearbeider(*3) - Oppholdt degi barnehjem eller flyktningleir (*4) 4. Har du sår/ hudinfeksjon, kronisk hudlidelseeller medisinskutstyr gjennom hud eller slimhinne, og har oppholdt degsammenhengendei mer enn 6 uker i land utenfor Norden Utdypendeinformasjon til spørsmål2 og 3: (*1): Med nærkontaktmeneskontaktsomgir begrunnermistankeom smitte,eksempelvis: - hatthudkontaktmedkjent MRSA positiv og eneller beggehaddesår - flere gangerhatthudkontaktmedkjent MRSA - positiv (selvom beggeharhel hud) - arbeidetmedkjent MRSA -positiv pasientsomikke isoleres(for eksempeli sykehjemeller i hjemmesykepleien) - arbeideti eller værtpasienti enhelsetjenestederdetforegikk et MRSA utbrudd. (*2): Med omfattendeundersøkelseller behandlingmenes: - at undersøkelsen/ behandlingenharværtlangvarig(flere timer) - at fremmedlegemerharblitt ført gjennomhudeller slimhinner,eller lagt inn gjennom kroppsåpninger,eksempelviskirurgiskeinngrep(ogsåtannhelsetjeneste), dialyse,innleggelse av venekateter,urinkateter,dren,tube,skopog lignende - sårbehandling,eksempelvi sutureringeller stell av størresår. (*3): Med arbeidetsomhelsearbei dermenesalt pasientrettetarbeidi og utenfor helseinstitusjon,for eksempelsomprimærlege,i hjemmetjenesten, i sykehjemeller sykehus,i bistandseller nødhjelpsarbeid. (*4): Fleremiljøer enndenevntekanhaøkt forekomstav MRSA. MRSA - prøvetasdersom detfremkommeropplysningerom at ansattharoppholdtsegi et miljø derdeter økt risiko for å bli smittetmedmrsa. Ny kunnskapkanføretil endringeri hvilke miljøer somnevnes spesifikther. NB 10

11 Enkeltehelsearbeiderekanværejevnlig eksponert for MRSA (eksempelvisbo sammenmed MRSA -positiv utenselvå bli funnetmrsa -positiv.) Helsearbeiderenkandaarbeidei sykehjem,menskaljevnlig undersøkesfor MRSA. I samrådmedkommunelegenavtaler arbeidsgiverog arbeidstakerhvor ofte MRSA -undersøkelseskaltasog om spesielle smitteverntiltakskaliverksettes 11

MRSA Utfordringer for norske helseinstitusjoner FIRM 24. august 2013. Børre Johnsen Leder Seksjon for smittvern NLSH HF

MRSA Utfordringer for norske helseinstitusjoner FIRM 24. august 2013. Børre Johnsen Leder Seksjon for smittvern NLSH HF MRSA Utfordringer for norske helseinstitusjoner FIRM 24. august 2013 Børre Johnsen Leder Seksjon for smittvern NLSH HF Staph. aureus = gule stafylokokker Vanlig hos mennesker 20 40 % av befolkningen kan

Detaljer

MRSA-SCREENING. Berit Sofie Karlsen Hygienesykepleier 19.april 2016

MRSA-SCREENING. Berit Sofie Karlsen Hygienesykepleier 19.april 2016 MRSA-SCREENING Berit Sofie Karlsen Hygienesykepleier 19.april 2016 Screening hvem og når? Screening og isolering i påvente av prøvesvar utføres hos alle som: Tidligere har fått påvist MRSA, men ikke senere

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten SMITTEOPPSPORING. Tuberkulose og MRSA

Bedriftshelsetjenesten SMITTEOPPSPORING. Tuberkulose og MRSA SMITTEOPPSPORING Tuberkulose og MRSA Hensikt med smitteoppsporing Tuberkulose: Spore opp personell som kan ha blitt smittet etter å ha vært i kontakt med smitteførende tuberkulose. Hindre videre smitte.

Detaljer

Håndtering av resistente bakterier, på sykehjem og i hjemmetjenesten. - MRSA, ESBL og VRE

Håndtering av resistente bakterier, på sykehjem og i hjemmetjenesten. - MRSA, ESBL og VRE Håndtering av resistente bakterier, på sykehjem og i hjemmetjenesten. - MRSA, ESBL og VRE Fylkeskonferanse Sykehjem og Hjemmetjenesten Sandnessjøen 21.04.16 Øyunn Holen Overlege, Avdeling for smittevern

Detaljer

Asylsøkere, smitte og risikovurdering

Asylsøkere, smitte og risikovurdering Asylsøkere, smitte og risikovurdering Smitteverndag på Agder, 27.9.2016 Preben Aavitsland Preben Aavitsland 1 Utbredelse blant asylsøkere Avhenger av utbredelse i hjemlandet, smitte under flukten og eventuelt

Detaljer

MRSA påvist hos gravid asylsøker - hva gjør vi? Smittevernkonferanse Loen Thomas Vingen Vedeld

MRSA påvist hos gravid asylsøker - hva gjør vi? Smittevernkonferanse Loen Thomas Vingen Vedeld MRSA påvist hos gravid asylsøker - hva gjør vi? Smittevernkonferanse Loen 24.11.2016 Thomas Vingen Vedeld Pasient Kvinne i 20-årene. Opprinnelig fra Sudan. Familiegjenforening. Snakker kun arabisk. Ektemann

Detaljer

Utfordringer ved MRSA-sanering i kommunen. Hygienesykepleier Pia Cathrin Kristiansen

Utfordringer ved MRSA-sanering i kommunen. Hygienesykepleier Pia Cathrin Kristiansen Utfordringer ved MRSA-sanering i kommunen Hygienesykepleier Pia Cathrin Kristiansen Hva skal jeg si noe om? Kort om hva MRSA er MRSA i Skedsmo kommune Erfaringer med MRSA sanering Metode for sanering Risikofaktorer

Detaljer

Case desember 2011 MRSA. MRSA = Meticillin-resistent Staphylococcus aureus. Kvinnedagen 8. Mars GRATULERER!

Case desember 2011 MRSA. MRSA = Meticillin-resistent Staphylococcus aureus. Kvinnedagen 8. Mars GRATULERER! Kvinnedagen 8. Mars GRATULERER! MRSA MRSA = Meticillin-resistent Staphylococcus aureus MRSA Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) er resistente mot alle beta-laktamantibiotika (penicilliner, cefalosporiner,

Detaljer

MRSA-veileder. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner

MRSA-veileder. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner MRSA-veileder Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet September 2008 MRSA-veileder.

Detaljer

Veiledning for håndtering av MRSA i allmennpraksis MRSA. Meticillinresistente Staphylococcus aureus

Veiledning for håndtering av MRSA i allmennpraksis MRSA. Meticillinresistente Staphylococcus aureus Veiledning for håndtering av MRSA i allmennpraksis MRSA Meticillinresistente Staphylococcus aureus I årene etter 2004 har det skjedd en markant økning i MRSA funn utenfor sykehus. Registrering av MRSA-bærerskap

Detaljer

Multiresistente bakterier i sykehjem. Velferdsenteret Radøy, sykehjem 2009-2014, sykehjemslege GF 24.09.15

Multiresistente bakterier i sykehjem. Velferdsenteret Radøy, sykehjem 2009-2014, sykehjemslege GF 24.09.15 Multiresistente bakterier i sykehjem Velferdsenteret Radøy, sykehjem 2009-2014, sykehjemslege GF 24.09.15 MRSA status Kan hos individer med svekket immunforsvar gi en alvorlig infeksjon. Bakterier som

Detaljer

Smitteverntiltak ved MRSA - case. 28.11.12 Sykehusinfeksjoner, kontroll og forebygging Kurs nr. 25841 Brita Skodvin, infeksjonsseksjonen, HUS

Smitteverntiltak ved MRSA - case. 28.11.12 Sykehusinfeksjoner, kontroll og forebygging Kurs nr. 25841 Brita Skodvin, infeksjonsseksjonen, HUS Smitteverntiltak ved MRSA - case 28.11.12 Sykehusinfeksjoner, kontroll og forebygging Kurs nr. 25841 Brita Skodvin, infeksjonsseksjonen, HUS Proportion of Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)

Detaljer

MRSA-spredning i Norge en epidemiologisk kartlegging

MRSA-spredning i Norge en epidemiologisk kartlegging MRSA-spredning i Norge en epidemiologisk kartlegging MPH-oppgave, november 2014 NHV, Gøteborg Arnold Måsøval-Jensen, MPH Seniorrådgiver Helse Møre og Romsdal, Ålesund, Norge Veileder: Max Petzold, Professor

Detaljer

MRSA. Meticillinresistente Staphylococcus aureus. MRSA er et økende problem også utenfor institusjoner i Vestfold.

MRSA. Meticillinresistente Staphylococcus aureus. MRSA er et økende problem også utenfor institusjoner i Vestfold. Smittevernsenhet MRSA Meticillinresistente Staphylococcus aureus MRSA er et økende problem også utenfor institusjoner i Vestfold. I årene etter 2004 har det skjedd en markant økning i MRSA funn utenfor

Detaljer

Erfaring fra utbrudd i kommunale helseinstitusjoner

Erfaring fra utbrudd i kommunale helseinstitusjoner Erfaring fra utbrudd i kommunale helseinstitusjoner MRSA/ESBL Karin Harris, Stavanger 11.sept. - 13 1 Hva er et utbrudd? Flere tilfelle enn forventet av en bestemt sykdom innenfor et bestemt område i et

Detaljer

Håndtering av MRSA (meticillinresistente staphylococcus aureus) positiv pasient i sykehus, sykehjem og hjemmesykepleie

Håndtering av MRSA (meticillinresistente staphylococcus aureus) positiv pasient i sykehus, sykehjem og hjemmesykepleie Håndtering av MRSA (meticillinresistente staphylococcus aureus) positiv pasient i sykehus, sykehjem og hjemmesykepleie Hvorfor er gjeldende retningslinjer forskjellig? IKP kap 8.1 Hva er MRSA? Gule stafylokokker

Detaljer

I denne utgaven av smittevernnytt kan du lese om MRSA

I denne utgaven av smittevernnytt kan du lese om MRSA Uke 13, 2014, Smittevernseksjonen I denne utgaven av smittevernnytt kan du lese om MRSA Hva er MRSA? Gule stafylokokker (Staphylococcus aureus) er bakterier som tilhører menneskets normalflora på hud og

Detaljer

Infeksjonskontrollprogrammet i Stavanger. Praktiske retningslinjer MRSA Stikkskadeprosedyrer

Infeksjonskontrollprogrammet i Stavanger. Praktiske retningslinjer MRSA Stikkskadeprosedyrer Infeksjonskontrollprogrammet i Stavanger Praktiske retningslinjer MRSA Stikkskadeprosedyrer Hilde Toresen, rådgiver smittevern Smittevernkontoret, Torgveien 15 C, 4016 Stvg Hilde.toresen@stavanger.kommune.no

Detaljer

smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner

smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet Juni

Detaljer

Utbrudd av LA-MRSA Drammen kommune. Siri Nelson Tidligere Smittevernoverlege Drammen kommune

Utbrudd av LA-MRSA Drammen kommune. Siri Nelson Tidligere Smittevernoverlege Drammen kommune Utbrudd av LA-MRSA Drammen kommune Siri Nelson Tidligere Smittevernoverlege Drammen kommune Disposisjon - Bakgrunn - Smitteoppsporing - Sanering - Utfordringer - Videre plan Bakgrunn - LA-MRSA hos smågrisprodusent

Detaljer

MRSA i primærhelsetjenesten - En miniveiledning til fastleger i Østfold fylke

MRSA i primærhelsetjenesten - En miniveiledning til fastleger i Østfold fylke MRSA i primærhelsetjenesten - En miniveiledning til fastleger i Østfold fylke Hensikt Folkehelseinstituttets MRSA-veileder (Smittevern 16), gir nasjonale anbefalinger for håndtering av MRSA i helsetjenesten.

Detaljer

Infeksjoner på sykehjem. Anne Mette Koch FoU-avd Haukeland Universitetssykehus sept. 2009

Infeksjoner på sykehjem. Anne Mette Koch FoU-avd Haukeland Universitetssykehus sept. 2009 Infeksjoner på sykehjem Anne Mette Koch FoU-avd Haukeland Universitetssykehus sept. 2009 Hva skal jeg snakke om? Hva kjennetegner sykehjemsbeboeren? Risikofaktorer for infeksjoner Konsekvenser av infeksjoner

Detaljer

MRSA i kroniske sår. Haakon Sjursen UiB 2009

MRSA i kroniske sår. Haakon Sjursen UiB 2009 MRSA i kroniske sår Haakon Sjursen UiB 2009 MRSA Hva er MRSA? Er MRSA farlig? Hvorfor vil vi hindre spredning av MRSA? Hva er tiltakene for å hindre spredning? Sanering i kroniske sår? Staphylococcus aureus

Detaljer

Forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotika resistente bakterier

Forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotika resistente bakterier DET KONGELIGE SOSIAL- OG HELSEDEPARTEMENT Forskrift Forhåndsundersøkelse av arbeidstakere innen helsevesenet - antibiotika resistente bakterier * Forskrift om forhåndsundersøkelse av arbcidstakerc innen

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram - hvordan gjør vi det i Trondheim kommune?

Infeksjonskontrollprogram - hvordan gjør vi det i Trondheim kommune? Marit Langli, avdelingsleder Vaksinasjon og smittevernkontoret i Trondheim kommune Infeksjonskontrollprogram - hvordan gjør vi det i Trondheim kommune? Foto: Carl Erik Eriksson Agenda Lov og forskrift

Detaljer

MRSA, ESBL og andre forkortelser - hva er situasjonen og hva gjør vi? Smitteverndagene 2017 Petter Elstrøm Folkehelseinstituttet

MRSA, ESBL og andre forkortelser - hva er situasjonen og hva gjør vi? Smitteverndagene 2017 Petter Elstrøm Folkehelseinstituttet MRSA, ESBL og andre forkortelser - hva er situasjonen og hva gjør vi? Smitteverndagene 2017 Petter Elstrøm Folkehelseinstituttet Disposisjon Forekomst og utfordringer med resistente bakterier Globalt og

Detaljer

Håndtering av resistente bakterier, på sykehjem. - MRSA, ESBL og VRE

Håndtering av resistente bakterier, på sykehjem. - MRSA, ESBL og VRE Håndtering av resistente bakterier, på sykehjem. - MRSA, ESBL og VRE Smittevernkonferanse Stavanger 06.10.15 Øyunn Holen Overlege, Avdeling for smittevern og infeksjonsovervåkning Folkehelseinstituttet

Detaljer

ESBL Nye nasjonale anbefalinger fra FHI Fagdag for Smittevern November 2015

ESBL Nye nasjonale anbefalinger fra FHI Fagdag for Smittevern November 2015 ESBL Nye nasjonale anbefalinger fra FHI Fagdag for Smittevern November 2015 ESBL (extended spectrum betalactamase) ESBL=enzymer som produseres av visse gramnegative tarmbakterier. Bryter ned betalaktamantibiotika

Detaljer

MRSA/ ESBL/VRE - Håndtering i kommunale helseinstitusjoner nasjonale anbefalinger

MRSA/ ESBL/VRE - Håndtering i kommunale helseinstitusjoner nasjonale anbefalinger MRSA/ ESBL/VRE - Håndtering i kommunale helseinstitusjoner nasjonale anbefalinger Smittevernkonferanse i Troms, april 2015 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Utarbeidet i samarbeid med

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 22.09.2011 Tid: 14:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Infeksjoner på sykehjem

Infeksjoner på sykehjem Infeksjoner på sykehjem Tromsø 19.11.09 Anne Mette Koch FoU-avd Haukeland Universitetssykehus Sykehjem Største institusjonsvesen 38.000 plasser (17% av alle >80 år) Kvinner 70% av de med fast plass Økt

Detaljer

Problemmikrober - håndtering i primærhelsetjenesten. Petter Elstrøm Avdeling for infeksjonsovervåking Nasjonalt folkehelseinstitutt

Problemmikrober - håndtering i primærhelsetjenesten. Petter Elstrøm Avdeling for infeksjonsovervåking Nasjonalt folkehelseinstitutt Problemmikrober - håndtering i primærhelsetjenesten Petter Elstrøm Avdeling for infeksjonsovervåking Nasjonalt folkehelseinstitutt Disposisjon Epidemiologi Risiko for smitte og infeksjon Forekomst og konsekvenser

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen

Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner. Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Infeksjonskontrollprogram i kommunale helseinstitusjoner Smittevernkonferanse i Buskerud 15.april 2015 Hygienesykepleier Vestre Viken Wenche Olsen Disposisjon Infeksjonskontrollprogram (IKP) o Bakgrunn

Detaljer

Klinikk for diagnostikk

Klinikk for diagnostikk Klinikk for diagnostikk Avdeling for medisinsk mikrobiologi Seksjon Molde Seksjon Ålesund Turnuslegar 8. febr. 2013 1 Avd. for medisinsk mikrobiologi. 3 overlegestillingar: Alexa Stutzer, Einar Nilsen

Detaljer

ESBL i institusjoner. Undervisning, Songdalen kommune 3/12-13

ESBL i institusjoner. Undervisning, Songdalen kommune 3/12-13 ESBL i institusjoner Undervisning, Songdalen kommune 3/12-13 ESBL - hva er det? Ekstendert spektrum betalaktamase Egenskap hos noen mikrober som gjør dem motstandsdyktige mot flere typer antibiotika Enzymer

Detaljer

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon

FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon NAV 14-05.05 FOLKETRYGDEN Søknad om ytelse ved fødsel og adopsjon Den som får barn ved fødsel eller adopsjon, og er medlem av folketrygden, har rett på foreldrepenger eller engangsstønad. Du finner mer

Detaljer

MRSA i kommunehelsetjenesten, utfordringer

MRSA i kommunehelsetjenesten, utfordringer MRSA i kommunehelsetjenesten, utfordringer 11.09.13 Jon Sundal 1 Stafylococcusaureus reservoar og smittekilder Finnes nesten over alt i sykehjem/sykehus I luften, på sengeklær, møbler, gulv etc. Kan holde

Detaljer

Forskrift om smittevern i helsehelsetjenesten. Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking

Forskrift om smittevern i helsehelsetjenesten. Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking Forskrift om smittevern i helsehelsetjenesten Petter Elstrøm Rådgiver Nasjonalt folkehelseinstitutt Avdeling for infeksjonsovervåking Forskrift om smittevern i helseinstitusjoner - sykehusinfeksjoner 5.

Detaljer

Smittevern satt i system Infeksjonskontrollprogram

Smittevern satt i system Infeksjonskontrollprogram Smittevern satt i system Infeksjonskontrollprogram Smittevernkurs Sandefjord 05.11.13 Per Espen Akselsen Seksjon for pasientsikkerhet/ Regionalt kompetansesenter i sykehushygiene for Helse vest Haukeland

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Brukerutvalget for St. Olavs Hospital HF Arkivsak: 13/6673-1 Møtested: Bevegelsessenteret 4 etg, møterom BS41 Møtedato: 17.09.2013, kl 09.30-15.30 Godkjenning av møteinnkallingen

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014 Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Aml. 4-6 MH Innhold Tilretteleggingsplikten, aml. 4-6 Oppsigelse etter utløpet av verneperioden 2 1 Hjemmel aml. 4-6 (1) 4-6.

Detaljer

Nyankomne asylsøkere og flyktninger

Nyankomne asylsøkere og flyktninger Nyankomne asylsøkere og flyktninger Med fokus på helse og helseundersøkelser i ankomstfasen v/ragnhild Magelssen Sosialantropolog og sykepleier Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Disposisjon

Detaljer

Taushets- og lojalitetserklæring for ikke ansatte (jf. EQS prosedyre ID: 3336, versjon: 1.2)

Taushets- og lojalitetserklæring for ikke ansatte (jf. EQS prosedyre ID: 3336, versjon: 1.2) Taushets- og lojalitetserklæring for ikke ansatte (jf. EQS prosedyre ID: 3336, versjon: 1.2) Jeg er innforstått med: - at jeg i mitt arbeid/besøk ved foretaket vil kunne få tilgang til informasjon/opplysninger

Detaljer

SMITTEVERNPROSEDYRER FOR LESJA, DOVRE, SEL, VÅGÅ, LOM OG SKJÅK

SMITTEVERNPROSEDYRER FOR LESJA, DOVRE, SEL, VÅGÅ, LOM OG SKJÅK SMITTEVERNPROSEDYRER FOR LESJA, DOVRE, SEL, VÅGÅ, LOM OG SKJÅK Prosedyrene er lagret på «Region felles/6k Smittevern» og «NGLMS.no/Smittevern» Smittestoff Smittemottaker Smittekilde Inngangsport Smittemåte

Detaljer

Utbrudd av MRSA i sjukeheim. Erfaringer. Smittevernkonferanse 18. og 19. november 2014, Molde. Solbjørg Dahle Aslaksen og Laila K.

Utbrudd av MRSA i sjukeheim. Erfaringer. Smittevernkonferanse 18. og 19. november 2014, Molde. Solbjørg Dahle Aslaksen og Laila K. Utbrudd av MRSA i sjukeheim. Erfaringer. Smittevernkonferanse 18. og 19. november 2014, Molde. Solbjørg Dahle Aslaksen og Laila K. Sæth Gridset Rauma sjukeheim 2007 60 plasser fordelt på to avdelinger

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Revidert Administrasjonsutvalget 28.1.2016 (Sak 2/16, Esa sak:15/2314). Innholdsfortegnelse

Detaljer

Praktiske smittevernrutiner. Gine Schaathun Hygienesykepleier Sykehuset I Vestfold HF 2013

Praktiske smittevernrutiner. Gine Schaathun Hygienesykepleier Sykehuset I Vestfold HF 2013 Praktiske smittevernrutiner Gine Schaathun Hygienesykepleier Sykehuset I Vestfold HF 2013 1 Mikroorganismer Levende organismer som ikke kan sees med det blotte øye Bakterier Virus Mikroorganismer har eksistert

Detaljer

MRSA og tuberkulose i allmenpraksis. Nidaroskongressen 22.10.2015 Kjersti Wik Larssen

MRSA og tuberkulose i allmenpraksis. Nidaroskongressen 22.10.2015 Kjersti Wik Larssen MRSA og tuberkulose i allmenpraksis Nidaroskongressen 22.10.2015 Kjersti Wik Larssen Hensikt Kjenne til forekomst av MRSA og tuberkulose i Norge og Globalt Kjenne til prøvetaking/diagnostikk for MRSA og

Detaljer

Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem. Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet

Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem. Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet Utbrudd og utbruddsmelding i sykehjem Fylkeskonferanse i Buskerud, april 2015 Emily MacDonald Rådgiver, Folkehelseinstituttet Oversikt Hva er et utbrudd Utbruddshåndtering i helseinstitusjoner Utbruddsetterforskning:

Detaljer

MRSA/ ESBL/VRE - Håndtering i kommunale helseinstitusjoner nasjonale anbefalinger

MRSA/ ESBL/VRE - Håndtering i kommunale helseinstitusjoner nasjonale anbefalinger MRSA/ ESBL/VRE - Håndtering i kommunale helseinstitusjoner nasjonale anbefalinger Smittevernkonferanse i Biri, april 2017 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Utarbeidet i samarbeid med

Detaljer

Håndtering av resistente bakterier i almenpraksis. Torgun Wæhre Infeksjonsmedisinsk avdeling OUS Ullevål

Håndtering av resistente bakterier i almenpraksis. Torgun Wæhre Infeksjonsmedisinsk avdeling OUS Ullevål Håndtering av resistente bakterier i almenpraksis Torgun Wæhre Infeksjonsmedisinsk avdeling OUS Ullevål Hur?gruta april 2016 Definisjoner MRSA Me?cillinresistente stafylokokker Resistente mot alle betalaktaman?bio?ka

Detaljer

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK

Ke ska e jær når at. Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid. Vefsn kommune et steg foran SYK Ke ska e jær når at Et informasjonshefte for medarbeidere i Vefsn kommune om sykefraværsarbeid Heftet er ment for at du som medarbeider på en enkel måte skal kunne orientere deg om krav, forventninger

Detaljer

Basale smittevernrutiner og håndhygiene

Basale smittevernrutiner og håndhygiene Basale smittevernrutiner og håndhygiene Regional smittevernrådgiver Anita Wang Børseth Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Midt-Norge Fagavdelingen, St. Olavs Hospital HF anita.borseth@stolav.no

Detaljer

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og overvåking av antibiotikabruk på sykehjem

Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og overvåking av antibiotikabruk på sykehjem Helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og overvåking av antibiotikabruk på sykehjem Stavanger 05.04.2011 Horst Bentele Rådgiver Nasjonalt Folkehelseinstituttet Disposisjon HAI i Norge Effekt av overvåkning

Detaljer

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1

ERFARINGSSEMINAR 2015. Aktivitetskravet. Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold. NAV, 04.06.2015 Side 1 ERFARINGSSEMINAR 2015 Aktivitetskravet Kari Edvardsen Seniorrådgiver NAV Østfold NAV, 04.06.2015 Side 1 1. Juli 2004 Cassini-Huygens passerte gjennom ringene på Saturn og inn i bane rundt planeten. Aktivitetskravet

Detaljer

Utfordringer i en hemodialyseavdeling

Utfordringer i en hemodialyseavdeling Utfordringer i en hemodialyseavdeling NSFs Faggruppe for nyresykepleiere Vårkurs 26.april 2013 Dialysepasienter og infeksjoner Infeksjoner; en av de største årsakene til morbiditet, mortalitet og sykehusinnleggelser

Detaljer

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det

Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Forslag Rutiner for sykefraværsoppfølging Retningslinjer for oppfølging av ansatte som er sykmeldt eller i fare for å bli det Innholdsfortegnelse Retningslinjene følger arbeidsmiljøloven og IA-avtalen

Detaljer

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE

TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE TRONDHEIM KOMMUNALE PENSJONSKASSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER Etternavn, fornavn SØKNAD OM AVTALEFESTET PENSJON (AFP) Fødselsnr (11 siffer) Postadresse Postnr Poststed Bokommune Telefon privat Mobiltelefon

Detaljer

Taushets- og lojalitetserklaering for ikke ansatte

Taushets- og lojalitetserklaering for ikke ansatte Dokument 3336 "Taushets- og lojalitetserklasring for ikke ansatte" Ver. 1.0 - EQS Page 1 of 2 Taushets- og lojalitetserklaering for ikke ansatte Versjon: 1.0 Godkjent av: *Lie, Arne (Direkt0r Service og

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PERSON UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasientrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PERSON UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasientrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet: Unntatt fra offentlighet, jf. offl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PERSON UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasientrettighetsloven 4 A-5 Se veiledning for utfylling av vedtaksskjemaet

Detaljer

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter

Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Smittevern - arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar og rettigheter Lover og forskrifter om beskyttelse av arbeidstakere mot smitte Fagkonferansen for sykehushygiene, Gardermoen 14.okt. 2009 Vigdis Tingelstad,

Detaljer

MRSA/ ESBL/VRE - Håndtering i kommunale helseinstitusjoner nasjonale anbefalinger

MRSA/ ESBL/VRE - Håndtering i kommunale helseinstitusjoner nasjonale anbefalinger MRSA/ ESBL/VRE - Håndtering i kommunale helseinstitusjoner nasjonale anbefalinger Smittevernkonferanse i Bodø, Nordland 2015 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Utarbeidet i samarbeid med

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker

Arbeidsgivere. Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Arbeidsgivere Sykefraværsoppfølging Aktivitetskravet ved 8 uker Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % i 4. kvartal 2014 Hordaland 5,6 %. Langvarig sykefravær er ofte

Detaljer

Smittevern- er det så nøye? Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse Årskonferanse Tromsø 9. mai Regional smittevernsykepleier Merete Lorentzen KORSN

Smittevern- er det så nøye? Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse Årskonferanse Tromsø 9. mai Regional smittevernsykepleier Merete Lorentzen KORSN Smittevern- er det så nøye? Forum for Sykehusenes Tekniske Ledelse Årskonferanse Tromsø 9. mai Regional smittevernsykepleier Merete Lorentzen KORSN Smittevern i vinden Hva er smittevern? Forebygge helsetjenesteassosierte

Detaljer

Infeksjoner i sykehjem

Infeksjoner i sykehjem Oslo kommune Helseetaten Infeksjoner i sykehjem Tore W Steen 22.10.2014 Disposisjon Litt om prevalensundersøkelser Litt om antibiotikabruk Mest om MRSA Infeksjoner i sykehjem - prevalens www.fhi.no Antibiotikabruk

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune

Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune Utarbeidet av smitteverngruppen i Arendal kommune Revidert av kommuneoverlegen 30. august 2011 Infeksjonskontrollprogram for Arendal kommune Innhold Mål... 2 Hovedmål... 2 Delmål... 2 Lover og forskrifter...

Detaljer

Fagdag i smittevern. Basale smittevernrutiner. fakta. Honne konferansesenter Biri 31.mai 2017

Fagdag i smittevern. Basale smittevernrutiner. fakta. Honne konferansesenter Biri 31.mai 2017 Fagdag i smittevern fakta Basale smittevernrutiner Kahoot filmer Honne konferansesenter Biri 31.mai 2017 Rådgiver smittevern Stine Kristiansen SI Lillehammer Rådgiver smittevern Unni Trondsen SI Tynset

Detaljer

MRSA-test hos risikogrupper før poliklinisk TB-kontroll i sykehus?

MRSA-test hos risikogrupper før poliklinisk TB-kontroll i sykehus? MRSA-test hos risikogrupper før poliklinisk TB-kontroll i sykehus? Smitteverndagene 2013 Merete Steen, bydelsoverlege Bydel Østensjø Aktørene Kriterier MRSA-risiko I løpet av siste 12 måneder vært utenfor

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G16 &13 Arkivsaksnr.: 14/11933-2 Dato: 20.01.2015 HØRING - INTERIMVERSJON NASJONAL BEREDSKAPSPLAN MOT EBOLA INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÈ FOR HELSE,

Detaljer

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL

KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL KOLLEKTIV DEL INDIVIDUELL DEL Under arbeidsforholdet GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Inngåelse av arbeidsforholdet Hovedtemaer 1. Grunnleggende om

Detaljer

Stikkskade og blodsøl Side 1 av 5 Godkjent dato: 14.08.2014

Stikkskade og blodsøl Side 1 av 5 Godkjent dato: 14.08.2014 F o r e t a k s n i v å Retningslinje Dokument ID: Side 1 av 5 Gyldig til: 14.08.2016 1. Hensikt Forebygge smitte via blod og kroppsvæsker. 2. Omfang Gjelder personer som blir utsatt for stikkskade blodsøl/sprut

Detaljer

VEDTAK NR 26/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 26/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 23.06.2014 Ref. nr.: 14/70813 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 26/14 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A NB! Les vedlagt veiledning for utfylling av skjemaet. Skjemaet

Detaljer

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging

Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging Overordnede retningslinjer for sykefraværsoppfølging 1 GENERELT OM SYKEFRAVÆRSARBEID 1.1 Målsetting Helse Stavanger HF er en IA-bedrift. Det skal så langt som mulig legges til rette for at arbeidstakere

Detaljer

Kirkens Bymisjons verktøy i frivillig arbeid

Kirkens Bymisjons verktøy i frivillig arbeid Kirkens Bymisjons verktøy i frivillig arbeid Etiske retningslinjer - for frivillige medarbeidere 1. Formål Etiske retningslinjer for frivillige medarbeidere i Kirkens Bymisjon skal sikre en god etisk praksis

Detaljer

SMITTEVERNPROSEDYRER FOR LESJA, DOVRE, SEL, VÅGÅ, LOM OG SKJÅK

SMITTEVERNPROSEDYRER FOR LESJA, DOVRE, SEL, VÅGÅ, LOM OG SKJÅK SMITTEVERNPROSEDYRER FOR LESJA, DOVRE, SEL, VÅGÅ, LOM OG SKJÅK Prosedyrene er lagret på «Region felles/6k Smittevern» og «NGLMS.no/Smittevern» Smittestoff Smittemottaker Smittekilde Inngangsport Utgangsport

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner»

PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner» PIAHnett: «Implementering av NOIS-forskriften og presentasjon av prevalensundersøkelsen om helestjenesteassosierte infeksjoner» Høstkonferanse i Telemark, oktober 2015 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet

Detaljer

«Multiresistente bakterier -en trussel for kommunen?»

«Multiresistente bakterier -en trussel for kommunen?» «Multiresistente bakterier -en trussel for kommunen?» Fylkeskonferanse smittevern, Molde 2016 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Utarbeidet i samarbeid med Petter Elstrøm, Jørgen Bjørnholt

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte. den 17.09.2014 kl. 12:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte den 17.09.2014 kl. 12:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Nyankomne asylsøkere og flyktninger

Nyankomne asylsøkere og flyktninger Nyankomne asylsøkere og flyktninger Med fokus på helse og helseundersøkelser i ankomstfasen v/ragnhild Magelssen Sosialantropolog og sykepleier NAKMI Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse Disposisjon

Detaljer

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal

Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Se Intranett/personal Ansatt i Sirdal kommune: HVA GJØR DU HVIS DU BLIR SYK? Hva gjør du hvis du blir syk? Meld fra til arbeidsplassen første dag! Så tidlig som mulig første dag du er syk eller må være borte på grunn av barns

Detaljer

Skadelidte Etternavn, fornavn

Skadelidte Etternavn, fornavn Skademeldingsskjema - Personskade Skjemaet må fylles ut fullstendig og så nøyaktig som mulig. Bevisst uriktige eller ufullstendige opplysninger i forbindelse med skadeoppgjøret kan medføre tap av enhver

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

NOIS, Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og utbrudd på sykehjem

NOIS, Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og utbrudd på sykehjem NOIS, Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner og utbrudd på sykehjem Smittevernkonferanse i Førde, Sogn og Fjordane 2014 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Relevant ramme- og

Detaljer

Basale smittevernrutiner og resistente mikrober i kommunale helseinstitusjoner

Basale smittevernrutiner og resistente mikrober i kommunale helseinstitusjoner Basale smittevernrutiner og resistente mikrober i kommunale helseinstitusjoner November 2015 Horst Bentele Seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet Utarbeidet i samarbeid med Petter Elstrøm, Jørgen Bjørnholt

Detaljer

Orientering. Pleiepenger 9-12

Orientering. Pleiepenger 9-12 Orientering Pleiepenger 912 Pleiepenger for pleie av nær pårørende Dersom du pleier en nær pårørende i livets sluttfase i hjemmet, kan du få pleiepenger. Du kan få pleiepenger både når du gir pleie i hjemmet

Detaljer

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus

Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Hva kan NAV bidra med? Hanne Tangen NAV Arbeidslivssenter Akershus Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2010-2013 IA-avtalens overordnede mål Å forebygge og redusere sykefravær, styrke jobbnærvær

Detaljer

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom

8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom 8.1 Økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom Nina Grytten Torkildsen, Inghild Follestad og Liv Doksrød En kort oppsummering av de meste relevante støtteordningene fra NAV (Hovedregler) følger

Detaljer

A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende. 2.1 Diagnose(r) (Hoveddiagnose først) 2.2 Kode(r) 2.3 Kodesystem

A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende. 2.1 Diagnose(r) (Hoveddiagnose først) 2.2 Kode(r) 2.3 Kodesystem FOLKETRYGDEN 1 Om personen og arbeidsforholdet 0.1 Første 1.1 Etternavn, fornavn 1.3 Telefonnummer A VURDERING AV ARBEIDSMULIGHET / SYKMELDING 0.2 Påfølgende 1.6 Arbeidsgivers navn i det arbeidsforholdet

Detaljer

30.10.2014. Dagens tema. Ombudet som lovhåndhever. Likestillings- og diskrimineringsrett

30.10.2014. Dagens tema. Ombudet som lovhåndhever. Likestillings- og diskrimineringsrett Likestillings- og diskrimineringsrett Legeforeningen 4. november 2014 Cathrine Sørlie og Emma Caroline Hermanrud Dagens tema Diskriminering graviditet etnisitet/språk individuell tilrettelegging på grunn

Detaljer

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM

DOKUMENTASJON AV ARBEIDSTAKERS FRAVÆR PGA. BARNS ELLER BARNEPASSERS SYKDOM OFTE STILTE SPØRSMÅL Hvor finner jeg regler om at arbeidstaker kan være borte fra arbeid når fraværsgrunnen er barns eller barnepassers sykdom? Folketrygdloven 9-5 til 9-8 Retten til permisjon fra arbeidet

Detaljer

Tuberkulose - smittevern Fagdag 21.mai 2014. Hygienesykepleier Kristin Broch Dahl

Tuberkulose - smittevern Fagdag 21.mai 2014. Hygienesykepleier Kristin Broch Dahl Tuberkulose - smittevern Fagdag 21.mai 2014 Hygienesykepleier Kristin Broch Dahl 1 Tuberkulose Infeksjonssykdom som kan ramme alle organer Lungetuberkulose er den vanligste formen, og den som er smittsom

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ. Vestfold fylkeskommune. Thor Heyerdahl videregående skole

TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ. Vestfold fylkeskommune. Thor Heyerdahl videregående skole TILSYNSRAPPORT SKOLENS ARBEID MED ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ Vestfold fylkeskommune Thor Heyerdahl videregående skole Innhold 1. Temafor tilsynet:skolensarbeidmedelevenespsykososiale miljø...3 2. Gjennomføringav

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

1) Legge inn ansatte som ikke tidligere har jobbet i avdelingen. 7) Skrive ansettelsesbrev på helgestillinger i HO som ikke er utlyst

1) Legge inn ansatte som ikke tidligere har jobbet i avdelingen. 7) Skrive ansettelsesbrev på helgestillinger i HO som ikke er utlyst Personalmeldinger Her kan du: 1) Legge inn ansatte som ikke tidligere har jobbet i avdelingen 2) Lage tilkallingsvikaravtaler 3) Lage korte arbeidsavtaler (korte - under 6 måned) 4) Forlenge avtaler 5)

Detaljer