Infeksjonskontrollprogrammet i Stavanger. Praktiske retningslinjer MRSA Stikkskadeprosedyrer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Infeksjonskontrollprogrammet i Stavanger. Praktiske retningslinjer MRSA Stikkskadeprosedyrer"

Transkript

1 Infeksjonskontrollprogrammet i Stavanger Praktiske retningslinjer MRSA Stikkskadeprosedyrer Hilde Toresen, rådgiver smittevern Smittevernkontoret, Torgveien 15 C, 4016 Stvg

2 Ansvarsfordeling Virksomhetsleder: Skriftlige rutiner og prosedyrer Avd. leder, kjøkkensjef, husøkonom: Sikrer opplæring og - at krav, rutiner og prosedyrer følges Hygieneansvarlig superbruker Hygienekomite Nettverksamlinger

3 Søk QLM Oppvekst og levekår, støttefunksjoner og verktøy Smittevern, infeksjonskontroll program for sykehjem og langtidsinstitusjoner MRSA :Pkt 3.5, 3.7, 4.7, Blodsmitteuhell: 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4

4

5 Hvordan spres MRSA? Kontakt/indirekte kontakt og - dråpesmitte i stell Smittsomheten øker dersom beboer har sår med verk (puss), visse hudsykdommer som utbredt eksem eller innlagt kateter. MRSA kan overleve i tørr tilstand i opptil 10 mnd. i støv og partikler, og utgjør en smittefare dersom den ikke blir fjernet.

6 MRSA Friske smittebærere Bakterien vil særlig finnes i nese, av og til i svelg, i perineum, og rundt håndledd. Personer med hudeksem er mer utsatte for å bli bærere. Bærertilstand med MRSA kan vare fra måneder til år.

7 Undersøkelse ved innleggelse og før arbeid (27) Ved innleggelse eller før beboerrettet arbeid i sykehjem tas MRSA-prøve av alle som: tidligere har fått påvist MRSA, men ikke senere har hatt 3 negative kontrollprøver Eller som i løpet av de siste 12 mnd. har: fått påvist MRSA (selv om senere kontrollprøver har vært negative) bodd i samme husstand som MRSApositive hatt nærkontakt med MRSA-positive uten å bruke beskyttelsesutstyr

8 Eller som i løpet av de siste 12 mnd. har værti land utenfor Norden og der har: vært innlagt i helseinstitusjon, eller fått omfattende undersøkelse eller behandling i en helsetjeneste, eller arbeidet som helsearbeider, eller oppholdt seg i barnehjem eller flyktningleier

9 I tillegg tas MRSA-prøve av alle med kliniske symptomer på hud-/sårinfeksjon, kroniske hudlidelser eller innlagt medisinsk utstyr gjennom hud eller slimhinner og i løpet av siste 12 mnd har: oppholdt seg sammenhengende i mer enn 6 uker i land utenfor Norden

10 Everything Søk Akuttjenesten Akuttjenesten Arbeidstreningsseksjonen Arbeidstreningsseksjonen Barneverntjenesten Barneverntjenesten Dagsenter og avlastningsseksjonen Dagsenter og avlastningsseksjonen Flyktningeseksjonen Flyktningeseksjonen Fysio- og ergoterapitjenesten Fysio- og ergoterapitjenesten Helse- og sosialkontor Helse- og sosialkontor Helsestasjon/ skolehelsetjeneste Helsestasjon/ skolehelsetjeneste Hjemmebaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester Krisesenteret i Stavanger Krisesenteret i Stavanger Lege,fastlege og kommunelege Lege,fastlege og kommunelege NAV kontor NAV kontor Oppvekst og levekår fagstab Oppvekst og levekår fagstab Rehabiliteringsseksjonen Rehabiliteringsseksjonen Stavanger hjemmehjelp Stavanger hjemmehjelp Syke- og aldershjem Syke- og aldershjem Tekniske hjemmetjenester Tekniske hjemmetjenester Ungdom og fritid Ungdom og fritid Lover Lover Forskrifter Forskrifter Rundskriv/veileder Rundskriv/veileder QLM Nytt QLM Nytt QLM - Systemansvarlig QLM - Systemansvarlig Driftsorganisasjon - Stavanger kommunes kvalitetssystem - levekår Driftsorganisasjon - Stavanger kommunes kvalitetssystem - levekår Helse Helse Sosial Sosial Saksbehandling Saksbehandling Smittevern Smittevern Helse Helse Sosial Sosial Smittevern Smittevern Aktivitet Aktivitet Barn og barnevern Barn og barnevern Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse Ernæring Ernæring Forbedringsarbeid Forbedringsarbeid Hjerneslag Hjerneslag Individuell plan Individuell plan IPLOS IPLOS Kreftomsorg og palliasjon Kreftomsorg og palliasjon Legemiddelhåndtering Legemiddelhåndtering Legetjeneste Legetjeneste Livsforlengende behandling Livsforlengende behandling Overformynderiet Overformynderiet Overgrep Overgrep Psykisk helsearbeid Psykisk helsearbeid Rus Rus Saksbehandling og dokumentasjon Saksbehandling og dokumentasjon Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Smittevern Smittevern Sosialtjenesteloven Sosialtjenesteloven Tvang Tvang Helsepersonelloven Helsepersonelloven Kommunehelsetjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Likbehandlingsloven Likbehandlingsloven Pasientrettighetsloven Pasientrettighetsloven Psykisk helsevernloven Psykisk helsevernloven Spesialisthelsetjenesteloven Spesialisthelsetjenesteloven Barnevernloven Barnevernloven Lov om sosiale tjenester i NAV Lov om sosiale tjenester i NAV NAV-loven NAV-loven Sosialtjenesteloven Sosialtjenesteloven Forvaltningsloven Forvaltningsloven Matloven Matloven Dødsårsaksregisterforskr iften Dødsårsaksregisterforskr iften Forskr kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Forskr kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Forskrift om individuell plan Forskrift om individuell plan Forskrift om kontantytelser fra folketrygden Forskrift om kontantytelser fra folketrygden Forskrift om legemiddelhåndtering Forskrift om legemiddelhåndtering Forskrift om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall o.l. Forskrift om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall o.l. Forskrift om pasientjournal Forskrift om pasientjournal Forskrift om vederlag for opphold i institusjon Forskrift om vederlag for opphold i institusjon Internkontrollforskrift i sosial/helsetjenesten Internkontrollforskrift i sosial/helsetjenesten Forskrift om individuell plan Forskrift om individuell plan Forskrift om vederlag for opphold i institusjon Forskrift om vederlag for opphold i institusjon Internkontrollforskrift i sosial/helsetjenesten Internkontrollforskrift i sosial/helsetjenesten Generell forskrift for næringsmidler Generell forskrift for næringsmidler Hygieneforskriften Hygieneforskriften Internkontrollforskriften for næringsmidler Internkontrollforskriften for næringsmidler Veileder aktivitet Veileder aktivitet Rundskriv barn og barnevern Rundskriv barn og barnevern Rundskriv brukerstyrt personlig assistanse Rundskriv brukerstyrt personlig assistanse Veileder ernæring Veileder ernæring Veileder kvalitet Veileder kvalitet Veileder hjerneslag Veileder hjerneslag Rundskriv og veileder- Individuell plan Rundskriv og veileder- Individuell plan Veileder - IPLOS Veileder - IPLOS Rundskriv og veileder kreftomsorg og palliasjon Rundskriv og veileder kreftomsorg og palliasjon Rundskriv legemiddelhåndtering Rundskriv legemiddelhåndtering Veileder legetjenester Veileder legetjenester Veileder - Beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling. Veileder - Beslutningsprosesser for begrensning av livsforlengende behandling. Veileder Overformynderiet Veileder Overformynderiet Veileder - Overgrep Veileder - Overgrep Rundskriv og veileder psykisk helse Rundskriv og veileder psykisk helse Rundskriv og veileder rus Rundskriv og veileder rus Veileder saksbehandling og dokumentasjon Veileder saksbehandling og dokumentasjon Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Veiledere smittevern Veiledere smittevern Rundskriv - sosialtjenesteloven Rundskriv - sosialtjenesteloven Rundskriv etc. - Tvang - Lov om pasientrettigheter kap. 4A Rundskriv etc. - Tvang - Lov om pasientrettigheter kap. 4A Tvang - Lov om sosiale tjenester Tvang - Lov om sosiale tjenester Startsiden Startsiden Temaoversikt Temaoversikt Lovgrunnlag Lovgrunnlag Organisasjon Organisasjon QLM info QLM info Godkjenn Godkjenn tiltak mot MRSA Status: Godkjent Prosesseier: Godkjent av: Egil Bjørløw Godkjent: Versjon: 0 Copyright 2008 Stavanger Kommune

11 Fremgangsmåte ved prøvetaking for MRSA (28) Bruk prøvetakingsutstyr og transportmedium Ta 1 prøvesett, dvs 1 prøve fra hvert prøvetakingssted Prøvetaking av beboer tas fra følgende steder: ytterst i hvert nesebor (med samme pensel) svelg inklusiv tonsiller perineum sår, eksem, ferske arr eller andre deffekter i huden innstikksteder for fremmedlegmer hvis pasienten har permanent urinveiskateter tas det i tillegg urinprøve

12 Prøvetaking av personale Ved forhåndsundersøkelse og smitteoppsporing tas prøver fra følgende steder: ytterst i hvert nesebor (med samme pensel) svelg inklusiv tonsiller sår, eksem, ferske arr eller andre defekter i huden Ved kontroll etter sanering tas prøvene på samme måte som hos beboer

13 Smitteoppsporing (29) Anbefalt fremgangsmåte ved uventet funn hos en inneliggende beboer eller hos personalet: Ta prøve av alt personale og alle beboere på avdelingen Vurder om prøve skal tas av personale og beboere ved hele eller deler av institusjonen Varsle kommunelegen for oppfølging av husstandsmedlemmer/partnere til MRSApositive beboere og MRSA-positive helsearbeidere

14 Plassering (30) Beboer som er påvist eller mistenkt MRSA-positiv tildeles enerom Dersom flere beboere er MRSA-positive: cohort isolering

15 Isolering (30) Isolering er kun aktuelt når beboer samtykker og er i stand til å samarbeide om smitteverntiltakene Langvarig isolering av beboere på sykehjem anbefales ikke Kortvarig isolasjon på eget rom kan være aktuelt i følgende situasjoner: den første tiden etter at MRSA er mistenkt eller oppdaget når kjent MRSA-positiv beboer har kliniske tegn på infeksjon

16 Tiltak ved isolering Personalet: bruker hansker, munnbind og smittefrakk ved undersøkelse, behandling og pleie, håndtering av brukte tekstiler og ved rengjøring håndtering av utstyr, tekstiler, avfall og renhold av rommet utføres i tråd med rutinene for kontaktsmitteisolering i institusjonens infeksjonskontrollprogram beskyttelsesutstyr tas av og håndhygiene utføres før rommet forlates

17 Beboeren: informeres om hensikten med isolering og antatt varighet Besøkende: behøver ikke bruke beskyttelsesutstyr, men utfører håndhygiene når rommet forlates besøkende helsepersonell anbefales bruk av beskyttelsesutstyr

18 Tiltak når beboeren ikke isoleres (31) Tiltak på beboerens rom Personalet bruker hansker, munnbind og smittefrakk ved: undersøkelse og behandling pleie, av- og påkledning sengereiing og håndtering av brukte tekstiler rengjøring Utstyr, tekstiler og avfall håndteres i tråd med rutinene for kontaktsmitteisolering Beskyttelsesutstyr tas av og håndhygiene utføres før rommet forlates

19 Besøkende behøver ikke bruke beskyttelsesutstyr, men bør utføre håndhygiene før rommet forlates Før beboeren forlater rommet om morgenen anbefales det at: beboeren er ferdig stelt, har rene klær, og evt. rene bandasjer og inkontinensmateriell håndtak, armlener og andre berøringspunkter på rullestol, rullator og annet utstyr beboeren tar med seg ut, desinfiseres med sprit beboeren utfører håndhygiene

20 For å forbygge indirekte smitte via miljøet anbefales å: skifte beboerens sengetøy hver morgen rengjøre beboerens rom daglig daglig desinfisere med sprit på hyppig berørte punkter, eksempelvis dørhåndtak, lysbrytere, håndtak og armlener på rullestol, rullator og annet utstyr beboeren bruker desinfisere brukt utstyr og fjerne brukte tekstiler og avfall fra beboerens rom hver dag

21 Tiltak utenfor beboerens rom Beboeren kan fritt oppholde seg i fellesrom på egen avd./enhet og utenfor institusjonen Lengre opphold i andre avdelinger og nærkontakt med beboere fra andre avd. bør unngås I fellesrom forebygges smittespredning gjennom etterlevelse av basale rutiner Viktig med god håndhygiene for beboer, personalet og besøkende

22 Undersøkelse, behandling og trening bør foregå i beboerens rom eller i beboerens avd. Dersom det er nødvendig for resultatet av tjenesten, kan det tilrettelegges for benyttelse av behandlingsrom utenfor avd. Tjenesteyter følger da anbefalinger gitt i kap.7.1 (42)

23 Overføring av beboere (32) Før planlagt overføring av MRSA-pos. beboer til annen helsetjeneste sikres informasjon om smittestatus og behov for smitteforbyggende tiltak Når det pågår et MRSA-utbrudd ved en avd. og beboeren som skal overføres kan mistenkes å være smittet, gis det informasjon til mottakende avd. eller helsetjeneste

24 Informasjon gis til: 1. Den aktuelle avd.ledelsen, når det er en avd. ved samme sykehjem 2. Tjenestestedets ledelse og kommunelegen, når det er et annet sykehjem eller en annen helsetjeneste i kommunen 3. Den aktuelle avdelingens ledelse og sykehusets smittevernpersonell, når det er et sykehus 4. AMK-sentralen, når beboer trenger transport med ambulanse

25 Arbeidsrestriksjoner (33) Kontakt med MRSA-positive beboere Personale med individuelle risikofaktorer for bærerskap (sår, kroniske hudlidelser som gir defekt hud, fremmedlegemer som bryter hudeller slimhinnebarrieren) bør unngå å arbeide med MRSA-positive Må ta nødvendige forholdsregler hvis arbeid med MRSA-positive ikke kan unngås Personale som arbeider på avdeling med MRSA-positive beboere som ikke isoleres skal alltid undersøkes for MRSA før oppstart av arbeid ved en annen avd. eller andre helseinstitusjoner

26 Personale som arbeider på avd. med MRSApositiv beboer som ikke isoleres og samtidig arbeider ved andre avd. ved institusjonen eller har arbeid i annen helsetjeneste, undersøkes jevnlig for MRSA (eksempelvis hver 4 uke) Ved arbeid ved annen avd. ved sykehjemmet eller i annen kommunal helsetjeneste avtaler arb.giver og arb.taker i samråd med kommunelegen hvor ofte det skal tas MRSA-us. og om spes. smitteverntiltak skal iverksettes Personale som undersøkes for MRSA i forbindelse med smitteoppsporing, kan fortsette i arbeid i samme avd. inntil evt. positivt prøvesvar foreligger.

27 Personale med MRSA Personale som blir funnet MRSA-positive skal ikke ha arbeid med beboerkontakt i sykehjem eller annen helseinstitusjon De tilbys sanering Inntil saneringen er gjennomført anbefales omplassering eller sykemelding For helsearbeidere som ikke blir MRSA-neg. og ikke har individuelle risikofaktorer for bærerskap, kan arbeidsforbudet oppheves dersom personen etter individuell vurdering anses som så lite smitteførende at arbeidsforbud ikke er nødvendig av hensyn til smittevernet

28 Behandling av infeksjon (34) Ved behandling av MRSA-infeksjoner følges de vanlige prinsippene for behandling av infeksjoner Antibiotikabehandling er som regel ikke nødvendig ved overfladiske hud- og sårinfeksjoner Ved kompliserte infeksjoner (eks. fremmedlegmeinfeksjoner), bør infeksjonsmedisiner og mikrobiolog konsulteres

29 Sanering av bærerskap (34) Sanering av bærerskap anbefales for alt personale på sykehjem som blir funnet MRSA-pos. Som hovedregel anbefales sanering av bærertilstand hos MRSA-pos. beboere på sykehjem, men hvert enkelte tilfeller må vurderes for seg Sannsynligheten for å lykkes med sanering er liten hvis beboer har sår eller innlagt fremmedlegeme gjennom hud eller kroppsåpninger (eks. PEG-sonde, permanent urinveiskateter)

30 Infeksjoner bør behandles før sanering forsøkes, evt. kan sanering påbegynnes på slutten av kur med systemisk antibiotikabehandling Andre saneringsregimer ved behandlingssvikt bør utarbeides i samråd med infeksjonsmedisiner, mikrobiolog og smittevernpersonell Sanering hos gravide og barn bør gjøres i samråd med spesialist som gynekolog, pediater, infeksjonsmedisiner, smittevernlege

31 Fremgangsmåte ved sanering (34) Behandlingen varer i minst 5 dager, men ikke lengre enn 10 dager Mupirocinholdig nesesalve appliseres i hver nesebor 2-3 ganger daglig Daglig helkroppsvask (inklusiv hårvask) med klorheksidinglukonat 40mg/ml. Innsåping x2 Rent håndkle benyttes etter hver vask Ved funn av MRSA i hals, gurgles munnhule + hals minst 2 g.dagl. med klorheksidin munnskyllevæske 2ml/ml. Systemisk antibiotikabeh. vurderes av lege

32 Daglig skift av sengetøy og alle klær Tekstilene vaskes i så varmt vann som de tåler i følge vaskeanvisningen. Det bør om mulig brukes klær som kan vaskes på 60 grader eller mer Ved tørr hud kan man bruke fuktighetskrem som ikke inaktiverer klorheksidin

33 Kontroll etter sanering (34) Kontrollprøve av beboer og personale tas fra følgende steder: ytterst i hver nesebor (med samme pensel) svelg inklusiv tonsiller perineum sår, eksem, ferske arr eller defekter i huden, innstikksteder for fremmedlegemer hvis beboer har permanent urinveiskateter tas det i tillegg urinprøve

34 Prøver tas: 1, 2 og 3 uker etter at saneringen og evt. systemisk antibiotikabehandling ble avsluttet Nye kontollprøver anbefales tatt: 3, 6, og 12 måneder etter sanering Flere kontroller? Bør vurderes hvis beboer får antibiotikabehandling eller det oppstår sår eller oppbluss av eksem. Når beboer overflyttes til annen helseinstitusjon eller hjemmesykepleie, informeres behandlende lege om tidspunkt for planlagte kontrollprøver

35 Ansatte som tidligere har påvist MRSA, og som ikke har avlagt 3 negative kontrollprøver, skal undersøkes for MRSA før tiltredelse/gjeninntredelse i arbeid med beboere Personale som skal begynne i arbeid ved helseinstitusjon før siste kontrollprøve er tatt, skal informere arbeidsgiver om tidligere funn av MRSA og tidspkt. for planlagte kontrollprøver

36 Dette anbefales også for personer som skal begynne i arbeid i helsetjeneste utenfor sykehus og sykehjem Nye MRSA-prøver tas før oppstart av arbeid og arbeidsgiver + arbeidstaker avtaler når og hvor de gjenstående kontrollprøvene skal tas

37 Svikt i sanering av bærerskap (35) Ved mislykket sanering vurderer behandlende lege, kommunelege og evt. smittevernpersonell ved samarbeidende sykehus, årsaker til at sanering mislyktes Skal ny sanering forsøkes? Infeksjonsmedisiner eller mikrobiolog bør konsulteres dersom sanering suppleres med systemisk antibiotikabehandling

38 Oppheving av smitteverntiltak (36) Oppheving av smitteverntiltak for beboer: Oppheves når beboer har 3 negative prøver med 1 ukes mellomrom. Nye kontroller etter 3, 6 og 12 mnd Brukt utstyr, brukte tekstiler og avfall desinfiseres og fjernes før smitteverntiltakene oppheves

39 Oppheving av smitteverntiltak for personalet: Arbeidsgiver avgjør i samråd med kommunelege når personale kan begynne i arbeid etter gjennomført sanering Det kan være aktuelt å la personale gå tilbake i arbeid straks saneringen er utført dersom de ikke har individuelle risikofaktorer (eks. sår, kroniske hudlidelser som gir defekt hud, fremmedlegemer som bryter hud- eller slimhinner) Kontrollprøver tas etter vanlig regime ved 1, 2 og 3 uker etter sanering og etter 3, 6 og 12 mnd

40 Dersom personalet har individuelle risikofaktorer for bærerskap oppheves arbeidsrestriksjonen først når vedkommende har 3 negative prøver med 1 ukes mellomrom. Nye kontrollprøver etter 3, 6 og 12 mnd. Dersom arbeid gjennopptas før svar på kontrollprøver foreligger, vurderer kommunelegen hva slags arbeidsoppgaver vedkommende kan utføre og hvilke smitteverntiltak som er nødvendig. Evt. smitteverntiltak oppheves når vedkommende har 3 negative prøver med 1 ukes mellomrom

41 Tiltak etter opphold på norske helseinstitusjoner i utlandet (37) Norske helseinstitusjoner i utlandet = eies av norske kommuner eller norske selskaper, hvor behandling eller rehabilitering tilbys pasienter bosatt i Norge Disse er ikke underlagt bestemmelsene i smittevernloven, men siden tjenestene tilbys til personer som i stor grad er brukere av helsetjenester i Norge, anbefales det ved disse institusjonene i utlandet å gjennomføre smitteverntiltak på lik linje med sykehjem i Norge

42 Undersøkelse og smitteverntiltak ved hjemkomst Norske helseinstitusjoner i utlandet sidestilles med andre helseinstitusjoner i utlandet Det betyr at personer som skal legges inn eller arbeide på sykehus eller sykehjem i Norge skal undersøkes for MRSA dersom de i løpet av de siste 12 mnd har oppholdt seg på norske helseinstitusjoner i utlandet Ved undersøkelse av helsearbeider skal prøvesvar foreligge før man begynner å arbeide i helseinstitusjon i Norge

43 På sykehjem kan det gjøres unntak fra regelen om at prøvesvar skal foreligge før arbeid, dersom det er nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift Om personalet kan begynne før prøvesvarene foreligger, bestemmes av kommunelegen i samråd med sykehjemmets ledelse QLM: : MRSA prøver ved hjemkomst fra rehabiliteringsopphold i Altea

44 Tiltak ved sprøytestikkuhell

MRSA-veileder. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner

MRSA-veileder. Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner MRSA-veileder Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet September 2008 MRSA-veileder.

Detaljer

smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner

smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner smittevern 16 MRSA-veilederen Nasjonal veileder for å forebygge spredning av meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) i helseinstitusjoner Nasjonalt folkehelseinstitutt og Helsedirektoratet Juni

Detaljer

I denne utgaven av smittevernnytt kan du lese om MRSA

I denne utgaven av smittevernnytt kan du lese om MRSA Uke 13, 2014, Smittevernseksjonen I denne utgaven av smittevernnytt kan du lese om MRSA Hva er MRSA? Gule stafylokokker (Staphylococcus aureus) er bakterier som tilhører menneskets normalflora på hud og

Detaljer

INFEKSJONSKONTROLL- PROGRAM 2013-2014

INFEKSJONSKONTROLL- PROGRAM 2013-2014 INFEKSJONSKONTROLL- PROGRAM 2013-2014 Innhold: Kap. 1 Formål, virkeområde, definisjoner 1.1 Lover og forskrifter side 4 1.2 Målsetning. side 4 1.2.1 Hovedmål 1.2.2 Delmål 1.3 Definisjoner... side 4 Kap.

Detaljer

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM FOR TYDAL HELSEHUS

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM FOR TYDAL HELSEHUS INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM FOR TYDAL HELSEHUS Revidert 14.10.2010 FORORD... 4 1.0 INNLEDNING... 5 1.1 TYDAL HELSEHUS... 5 1.2 MÅL FOR INFEKSJONSKONTROLLPROGRAMMET... 5 1.3 DOKUMENTSTYRING... 5 1.4 TILGJENGELIGHET...

Detaljer

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF

Infeksjonskontrollprogram. Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Infeksjonskontrollprogram Gjelder for kommuner som har smittevernavtale med Sørlandet sykehus HF Utarbeidet av: Smittevernenheten, SSHF Revidert: September 2006 2 Forord Det foreliggende infeksjonskontrollprogrammet

Detaljer

Innhold INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM ARENDAL KOMMUNE (pr. 10.06.14)... 3 HYGIENEKONTAKT... 5 SMITTEVERNGRUPPA... 6 INFEKSJONSOVERVÅKNING...

Innhold INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM ARENDAL KOMMUNE (pr. 10.06.14)... 3 HYGIENEKONTAKT... 5 SMITTEVERNGRUPPA... 6 INFEKSJONSOVERVÅKNING... 1 Innhold INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM ARENDAL KOMMUNE (pr. 10.06.14).... 3 HYGIENEKONTAKT... 5 SMITTEVERNGRUPPA... 6 INFEKSJONSOVERVÅKNING... 7 INFEKSJONSUTBRUDD - når flere er syke samtidig... 8 INFEKSJONSFOREBYGGENDE

Detaljer

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER

INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER INFEKSJONSKONTROLLPROGRAM VED KOMMUNALE HELSEINSTITUSJONER Utarbeidet av en arbeidsgruppe på oppdrag av Fylkeslegen i Akershus: Anne Cathrine Berg Petter Elsrtrøm Tore Hoel Redigert aug. 2004 for MNR kommunene

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter...

Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4. 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker og tjenesteyter... Tjenestenivå i helse- og omsorgstjenesten i Gran kommune gjeldende fra 1.mars 2012 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Tildelingsenhetens funksjon... 4 2. Lovgrunnlag som regulerer forholdet mellom tjenestemottaker

Detaljer

Case desember 2011 MRSA. MRSA = Meticillin-resistent Staphylococcus aureus. Kvinnedagen 8. Mars GRATULERER!

Case desember 2011 MRSA. MRSA = Meticillin-resistent Staphylococcus aureus. Kvinnedagen 8. Mars GRATULERER! Kvinnedagen 8. Mars GRATULERER! MRSA MRSA = Meticillin-resistent Staphylococcus aureus MRSA Meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA) er resistente mot alle beta-laktamantibiotika (penicilliner, cefalosporiner,

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE SMITTEVERNPLAN. 2015 Oppgradering av plan 2012-13. Oppdatert januar 2015.

SKIPTVET KOMMUNE SMITTEVERNPLAN. 2015 Oppgradering av plan 2012-13. Oppdatert januar 2015. SMITTEVERNPLAN SKIPTVET 2015 Oppgradering av plan 2012-13 Oppdatert januar 2015. 1 Innhold SMITTVERNPLAN... 9 FORMÅL:... 9 FREMGANGSMÅTE:... 9 UNDERLIGGENDE LOVER/PLANER/LITTERATUR:... 9 1. SMITTEVERN

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR FAUSKE KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR FAUSKE KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR FAUSKE KOMMUNE Smittevernplan for Fauske kommune - januar 2009 Side 1 Innhold 1. INNLEDNING...4 1.1 Hensikt med planen... 4 1.2 Målsetting... 4 1.3 Lovverk... 4 1.4 Definisjoner... 4

Detaljer

Smittevernplan Tromsø kommune.

Smittevernplan Tromsø kommune. Smittevernplan Tromsø kommune. November 2003.. av Glenn Severinsen, kommuneoverlege smittevern. (coronavirus-sars) Innholdsfortegnelse: 1 Innledning...4 1.1 Forord... 4 1.2 Målsetting... 5 1.3 Oversikt

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR. Smittevernplan for Gamvik og Lebesby kommune

SMITTEVERNPLAN FOR. Smittevernplan for Gamvik og Lebesby kommune 1 SMITTEVERNPLAN FOR 2008 1 INNHOLD 2 KAPITTEL TEMA SIDE 1 Innledning forankring av planen 4 1.1 Hensikt med planen 4 1.2 Formelt grunnlag og faglige referanser 4 1.3 Kommunens oppgaver (plikter og ansvar)

Detaljer

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold

PANDEMIPLAN. Grimstad kommune. Innhold Skrevet av: Ivar lyngstad/bente Somdal 15.08.09 Innhold Revidert sist: 31.01.13 Del 1: Innledning Del 2: Pandemisk influensa definisjon, pandemisfaser Del 3: ROS-analyse Del 4: Ansvarsfordeling Del 5:

Detaljer

Smittevernplan for Songdalen kommune (revisjon pr. 010212)

Smittevernplan for Songdalen kommune (revisjon pr. 010212) Smittevernplan for Songdalen kommune (revisjon pr. 010212) Utarbeidet av: Dr. Åsulv Horverak, Spes. i allmennmedisin/samfunnsmedisin, kommunelege 1, revidert av Dr. Atle Kristensen Kommuneoverlege, 010212..

Detaljer

SMITTEVERNPLAN M/ VEDLEGG Nivå :2 Utarbeidet dato: 21.Oktober 1997

SMITTEVERNPLAN M/ VEDLEGG Nivå :2 Utarbeidet dato: 21.Oktober 1997 Kvalitetssystemet NIVÅ: KAP. PROSEDYRE.1. SMITTEVERNPLAN M/ VEDLEGG Nivå : Utarbeidet dato: 1.Oktober 1997 Antall sider: 69 Sist revidert dato: 7. oktober 014 Sist Oppdatert: 7. oktober 014 Utarbeidet

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget 23.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2005/3958-37157/ Saksbehandler: Finn Georg Birkeland Dato: 27.11. Saksframlegg Smittevernplan for Søgne kommune - oppdatering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 3/13 Tjenesteutvalget

Detaljer

SMITTEVERNPLAN ETNE KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN ETNE KOMMUNE SMITTEVERNPLAN FOR ETNE KOMMUNE 2006 Redaksjonsgruppen :Hans Lisken Bengt Kallevik Marion Kallevik Smittevernplanen er godkjent : Etne den 2706 2006 Komunestyresak 31/06 Innhold 1 Hvordan bruke smittevernplanen

Detaljer

Smittevernplan. (revisjon pr. november 13)

Smittevernplan. (revisjon pr. november 13) Smittevernplan (revisjon pr. november 13) Utarbeidet av: Dr. Åsulv Horverak, Spes. i allmennmedisin/samfunnsmedisin, kommunelege 1, revidert av Dr. Atle Kristensen Kommunelege, november 13. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Torsdag 29.11.12 reiser Levekårsutvalget på befaring, ordinært møte er 30.11.12. Saker til behandling

Torsdag 29.11.12 reiser Levekårsutvalget på befaring, ordinært møte er 30.11.12. Saker til behandling VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Levekårsutvalget Dato: 29.11. og 30.11.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 2 Arkivsak: 12/00010 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til

Detaljer

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE

SMITTEVERNPLAN FOR RENNEBU KOMMUNE Rennebu Kommune Helsetjenesten SMITTEVERNPLAN 2009 Tlf. 72 40 25 40 Telefaks 72 40 25 41 7391 Rennebu Dokument nr: Utarbeidet:02.04.2004 Utgave: 1 Revidert : 28/04/2009 Revisjon nr:. 1 SMITTEVERNPLAN FOR

Detaljer

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger

Veiledningshefte. Veiledningshefte. Verdighet - Omsorg - Løsninger Veiledningshefte Veiledningshefte for pårørende pårørende innen innenpsykisk psykiskhelse-feltet helsevern Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FØR-FORORD Dette er et nyopptrykk av veiledningsheftet. Det er

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 FORORD LPP får stadig spørsmål fra pårørende om rettigheter og tiltak både for sin egen del, men oftest for den

Detaljer

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet

Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Veiledningshefte for pårørende innen psykisk helse-feltet Verdighet - Omsorg - Løsninger 1 Gjennom Jeg skal gjennom en barriere Jeg skal en ny dag bære Jeg skal leve litt til Det er det jeg vil Esben B-J

Detaljer

NORESUND JANUAR 2006 SMITTEVERNPLAN FOR KRØDSHERAD KOMMUNE

NORESUND JANUAR 2006 SMITTEVERNPLAN FOR KRØDSHERAD KOMMUNE NORESUND JANUAR 2006 SMITTEVERNPLAN FOR KRØDSHERAD KOMMUNE FORORD. Smittevernplan for Krødsherad kommune er utarbeidet etter påbud fra sentrale myndigheter. Den er satt opp av smittevernlegen, kommunelege-i

Detaljer

Smittevernplan. Regional plan for Helse Sør Øst RHF

Smittevernplan. Regional plan for Helse Sør Øst RHF Smittevernplan Regional plan for Helse Sør Øst RHF 2015 1 FORORD Helsetjenesteassosierte infeksjoner er blant de hyppigste uønskede hendelser ved norske sykehus, og mange av disse kan forebygges. Økende

Detaljer

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner

Smittevern 11. Nasjonal. veileder for håndhygiene. Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Nasjonal Smittevern 11 veileder for håndhygiene Om hvordan riktig håndhygiene kan hindre smittespredning og reduserer risikoen for infeksjoner Forord Infeksjoner som oppstår som følge av kontakt med helsetjenesten,

Detaljer

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten Internserien 3/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring

Detaljer

Smittevernplan Vedtatt av kommunestyret den 01.06.2004 i sak 58 2004

Smittevernplan Vedtatt av kommunestyret den 01.06.2004 i sak 58 2004 Smittevernplan Vedtatt av kommunestyret den 01.06.2004 i sak 58 2004 Innholdsfortegnelse 1. Varslingsliste... 4 2. Innledning... 5 3. Revisjon og rammer... 5 3.1 Lovgrunnlag... 6 3.2 Andre viktige grunnlagsdokumenter

Detaljer