Nasjonalt fagråd for gresk og latin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonalt fagråd for gresk og latin"

Transkript

1 1 Nasjonalt fagråd for gresk og latin 4. mai 2009, Universitetet i Agder Til stede: Vibeke Roggen, UiO (leder) Gjert Vestrheim, UiB Staffan Wahlgren, NTNU Synnøve des Bouvrie, UiT Henny Fiskå Hägg, UiA Årstein Justnes, UiA Kristine Winnem Meyer, student UiA Sigurd Andreas W. Haugen, studentrepresentant (møtte istedenfor den oppnevnte representanten fra Norsk Studentunion, som var forhindret fra å møte) Glenn Wehus, MF (sekretær). I tillegg deltok Øyvind Nystøl og Gunnar Sivertsen fra UHRs Publiseringsutvalg (på første del av møtet), samt Johanne Ostad og Britt Svenhard fra Fremmedspråksenteret. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. 2. Orienteringssaker A. Ordningen for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Øyvind Nystøl og Gunnar Sivertsen fra Universitets- og høgskolerådets publiseringsutvalg orienterte. Bakgrunnen er et ønske fra Kunnskapsdepartementet om å få mer fokus på forskning. Forskere skal oppmuntres til å publisere i kanaler der det er størst sjanse til å få kompetent kritikk. Publiseringsutvalget tar naturligvis imot forslag til endringer og vurderer disse. Nasjonalt fagråd for gresk og latin leverte slike forslag i et brev av , og vi fikk positiv tilbakemelding på dialogen. Av sakene som ble tatt opp den gangen, henholdsvis at vitenskapelige kommentarer og kritiske utgaver skal regnes med, om anmeldelser, om adresseringsspørsmålet, og om antologiartikler, har Publiseringsutvalget gitt Fagrådet medhold i det første, slik at vitenskapelige kommentarer og kritiske utgaver nå regnes med. Hva angår anmeldelser, er det ikke gjort endringer, men Sivertsen mente at anmeldelser i de tidsskriftene vi omtalte i det nevnte brevet (Classical Review, Gnomon, Bryn Mawr Classical Review) burde telle. Et spørsmål var hvordan man skal kunne trekke en grense mellom tellende og ikke tellende bokanmeldelser. Når det gjelder adressering, oppfordres institusjonene til å bruke skjønn; det er ikke meningen at adresseringsregelen skal tolkes for rigid i de tilfellene der det er utvetydig hvem som har skrevet bidraget. På dette punktet foregår det fremdeles diskusjon i Publiseringsutvalget, og også poenguttellingen for artikler publisert i henholdsvis antologier og tidsskrifter er fortsatt under vurdering. Blant øvrige saker som ble tatt opp var det faktum at redaktørskap ikke teller noe flere av fagrådets medlemmer mente at det burde gjøre. Videre erklærte flere av fagrådets medlemmer seg uenige med Publiseringsutvalget i vurderingen av ordningen generelt; uansett hva intensjonen har vært og er, får ordingen følger for enkeltforskere, deres anseelse og karriere, og får også økonomiske følger for den enkelte. Ved en feil godkjente Publiseringsutvalget i 2007 alle de tolv forslagene fra Fagrådet til tidsskrifter på nivå 2, og oppfordringen til fagrådet om å gjøre noe med dette kom først etter at fjorårets fagrådsmøte var avholdt. Fagrådet må derfor i år komme med

2 2 forslag til kutt i noen av de tidsskriftene som er på nivå 2. Ca. 10 tidsskrifter må flyttes fra nivå 2 til nivå 1. (37% av artikkelpublikasjonen innenfor Fagråd for gresk og latin ble i 2008 publisert på nivå 2-tidsskrifter, mens normalen skal være ca. 20%.) Årets statistikk kommer i mai/juni. Se også sak 7. Fagrådet vil uttrykke takk til Nystøl og Sivertsen for at de deltok på møtet og for samarbeidet. B. Det nasjonale fremmedspråksenteret (arbeider opp mot skolen) Fremmedspråksenterets leder Johanne Ostad og rådgiver Britt Svenhard orienterte. Fremmedspråksenteret er ett av ni nasjonale sentre, og skal arbeide for at fremmedspråkene skal få bedre vilkår i norsk skole. Sentrene arbeider for å implementere politikken til sittende regjering. Fremmedspråksenteret har fra 2009 fått ansvaret for Antikkens språk og kultur overdratt fra Utdanningsdirektoratet men har ikke fått ekstra bevilgninger for å ta seg av dette. Gresk og latin er de eneste fremmedspråkene utenom engelsk som har egen læreplan, og i likhet med engelsk får elevene ikke fordypningspoeng i for disse fagene. På spørsmål om dette var gjort bevisst fra Departementets side eller om det var en forglemmelse, var svaret at det nok var bevisst gjort, ut fra et ønske om å styrke særlig de levende fremmedspråkene. Fagrådet fant at dette var svært uheldig, på bakgrunn av de klassiske språkenes ekstremt svake stilling i norsk skole, der det nå er akutt fare for at latin skal følge gresk over i rekken av forhenværende skolefag. Men det faktum at en sentral, statlig instans nå tar et ansvar, gir håp og muligheter. Fremmedspråksenteret ønsker å lage en informasjonspublikasjon om gresk og latin beregnet på de videregående skolene, og Fagrådet ser svært positivt på dette. Ostad har allerede hatt møte med forfattere av en slik brosjyre (ved UiO). Andre tiltak: Å opprette et nettsted Å invitere inn en representant for klassiske språk i Fremmedspråksenterets ekspertpanel (se sak 9) Å invitere fagrådets medlemmer til å delta aktivt i senterets kompetansenettverk Fagrådet vil uttrykke takk også til Ostad og Svenhard for deres deltakelse på møtet. C. Konferanse om karaktersetting i universitets- og høyskolesektoren høsten Vibeke Roggen orienterte. Et viktig punkt er problemet med karaktersetting på master. I praksis brukes nesten bare den øvre delen av karakterskalaen på det nivået, og det anses som urimelig at studenter som hadde gjennomsnittlig C eller bedre på bachelor, skal dumpe ned på D eller E. Derfor pågår en diskusjon om hvorvidt det skal innføres en egen karakterskala på master, eller om evt. bestått/ikke bestått skal brukes der. 3. Situasjonen for latin og gresk i norsk universitets- og høyskolesektor Representanten for den enkelte institusjon redegjorde for situasjonen for latin og gresk på sitt lærested. Av særlig gledelig karakter er det at NTNU fra høsten 2009 av får tilbake BA-grad i Klassisk språk og litteratur, og deretter MA-grad i samme fag fra høsten 2010 av, i samarbeid med King s College i London. NTNU har ellers suksess med sine kulturemner noe andre bør kunne lære av. Det er bekymringsfullt at Universitetet i Tromsø fremdeles ikke gir vikarmidler når gresk- og latinlærere er i permisjon. Dette svekker fagene. I Tromsø har man også mistet BA-graden, selv om selve emnene består, og universitetsledelsen har ikke svart på Fagrådets brev om denne nedleggelsen av BA-graden. Men det er innføringsemne i gang med 15 studenter, og institusjonssammenslåingen kan slå positivt ut.

3 3 Heller ikke ved UiB settes det inn vikar i latin til høsten, noe som fører til at fagtilbudet svekkes. Ellers er det en klar tendens ved UiB til at studieprogrammene avvikles; latin og gresk klarer seg ganske bra i denne situasjonen. Innføringsemnene har langt mindre andel stryk og frafall enn tidligere, ved at det er innført obligatorisk fremmøte og obligatoriske innleveringer. Ved UiA er gresk og latin sterkt ønsket, men studenttallene er lave. Latin holder til på institutt for fremmedspråk, og det er tyskfilologen Karsten Holte som underviser i faget. Gresk holder til sammen med religionsstudier. Alle emner som har under ti studenter, er i fare ved UiA. Ved UiO holder studiepoengproduksjonen seg på et stabilt nivå, men større antall av poengene kommer fra kulturemner. Samlet antall studiepoeng i klassiske fag ved de tre største studiestedene for våre fag i 2008: UiO: 3095 NTNU: 1845 UiB: Klassiske fag i studiesamarbeid * Deltakelse i studieprogrammer Ved de teologiske studiestedene er gresk obligatorisk i profesjonsstudiet, noe som bidrar til en ganske stabil studenttilgang. Ved UiO og UiB inngår latin og gresk i studieprogrammer med antikken i tittelen. Frafallet er imidlertid høyt. * Nasjonale kurs (Athen, Roma, Frankrike og evt. annet) BA-emnene ved de norske instituttene i Athen og Roma går som før og er en viktig gulrot for studenter fra flere av våre læresteder. Imidlertid skaper ordningen med finansiering ut fra studiepoeng problemer. De nevnte emnene er lokalisert til Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk ved UiO, men også andre institutter både på UiO og andre steder rekrutterer studenter til emnene. Det er om å gjøre å ta opp dette problemet og arbeide for at det kan bli løst, slik at ikke emnene kommer i fare. NTNU vil i fremtiden tilby et emne i utlandet hvert år. M. Kretschmer vil først ha et emne i Paris, og året etter vil S. Wahlgren ha et emne i Athen. Disse vil være på 7,5 poeng, men man vil prøve å lage også en 10-poengs variant slik at de blir anvendelige også for studenter fra læresteder som opererer med 10 studiepoeng, eller evt. 5, som minste emne. For Bergen sin del vil imidlertid 15 poeng være best. Fagrådet undrer seg over hvorfor det ikke ble anlagt en nasjonal standard for omfanget av studieemner ved innføring av reformen i Fagrådet ønsker å se nærmere på hvordan situasjonen egentlig er når det gjelder kursene i Athen og Roma, f.eks. historikk, hvor poengene går osv. Og målet er å få en felles, godt fungerende ordning for alle universitetene og deres studenter. NTNU skal også arrangere nygreskkurs i Athen i somrene fremover, og har overtatt faget fra UiB. I inneværende studieår finnes nygresk også ved UiO; den greske staten tilbød sendelektor, men søkerne trakk seg og UiO dekker faget ved vikarer. 5. Innføringsemner i latin - karakterundersøkelsen 2008 Fagrådet uttrykker tilfredshet med at karakterkommisjonen som undersøkte besvarelser som var gitt karakterene D, E og F i innføringsemner i latin, var så enig i sine konklusjoner. 6. Karakterpanel

4 4 For arbeidet med å lage en beskrivelse av hva karakterene A-F skal bestå i på Masternivå, besluttet Fagrådet å ta utgangspunkt i de kriteriene som Nasjonal karakterkommisjon 2007 formulerte i sin uttalelse 9. januar Det er viktig å være oppmerksom på at UiB har en masteroppgave som teller 60 stp mens den ved UiO kun teller 30 stp. Vibeke Roggen samt én person til fra UiO vil utarbeide et utkast til slike karakterbeskrivelser, og så sende utkastet til S. Wahlgren, G. Vestrheim og H. Fiskå Hägg for innspill. Deretter skal forslaget behandles på Det nasjonale fakultetsmøtet for HF-fag. 7. Systemet for dokumentasjon av vitenskapelig publisering Fagrådet anser dette for å være en strategisk viktig sak; ettersom studenttallene i våre fag neppe vil bli særlig store (i overskuelig fremtid), er det om å gjøre å legge til rette for at forskningen får best mulig og mest mulig korrekt uttelling. Et første skritt her er at vi setter oss godt inn i den ordningen som gjelder, og evt. prøver å påvirke der vi mener å se svakheter. Som nevnt i sak 2A har Fagrådet i år fått i oppgave å foreslå ca. 10 tidsskrifter fjernet fra nivå 2-listen. Bakgrunnen er forklart ovenfor, og helt konkret ligger vi an til å ha en nivå 2-andel på ca. 37%, mens det som tilstrebes er 20%. Det er altså de faktiske publikasjonene som teller ikke de tidsskriftene som står på listen og som ingen av oss publiserer i. Derfor er det ingen god taktikk å foreslå at kun slike tidsskrifter rykker ned til nivå 1. Statistikk for hvor det faktisk er blitt publisert i 2008, vil foreligge i mai/juni. Fagrådet begynte imidlertid sitt nomineringsarbeid allerede på dette møtet, ved å ta en første gjennomgang av listen under selve møtet. Fagrådet tok i sin gjennomgang av tidsskriftene på nivå 2 bl.a. hensyn til disiplinbasert spredning slik at alle disipliner blir rimelig representert på listen. Fagrådet vil engasjere resten av fagmiljøet i dette arbeidet. Konkret vil fagrådet be Marek Kretschmer og Åslaug Ommundsen se på nivå 2-tidsskriftene innenfor middelalderlatin og Anastasia Maravela-Solbakk om tilsvarende for papyrologi; Staffan Wahlgren sa seg villig til å se på bysantinistikk-tidsskriftene. Arbeidet med denne nominasjonen vil pågå utover sommeren og høsten fram mot fristen 28. oktober. 8. Situasjonen for de klassiske fagene i skolen I inneværende skoleår undervises det i latin på 6-7 skoler i Norge, mens Antikkens kultur undervises på 2 skoler. Når det gjelder saken om utdanning av latinlærere i Norge som Fagrådet tidligere har tatt opp, har Nasjonalt råd for lærerutdanningen laget en utredning om lærerutdanning i små fag (tilgjengelig på internett). Saken om utdanning av latinlærere er til behandling i et arbeidsutvalg under Nasjonalt råd for lærerutdanning. Fagrådet for gresk og latin vil følge opp denne saken videre. Fagrådet uttrykker bekymring over den signaleffekten det gir overfor elever at latin og gresk ikke gir ekstrapoeng i videregående skole. Fagrådet oppfordrer alle kolleger til å melde seg inn i Nasjonalt nettverk for engelsk og fremmedspråk, avdelingen for universitets- og høyskolesektoren. Disse nettverkene holder nasjonale og regionale møter, og Fremmedspråksenteret vil formidle nettverkets signaler videre til Kunnskapsdepartementet og til Utdanningsdirektoratet. 9. Valg av representant til ekspertpanel Fagrådet oppnevner Gjert Vestrheim til Fremmedspråksenterets ekspertpanel, som representant for gresk og latin. En presentasjon av Vestrheim legges ut på

5 5 Fremmedspråksenterets nettside. 1 Roggen sa seg villig til å bistå i saker som har spesielt med skolesektoren å gjøre, om det skulle bli behov for det. 10. Valg Fagrådet valgte Vibeke Roggen som leder for to nye år, og uttrykte samtidig stor tilfredshet med måten hun leder fagrådet på. Fagrådet valgte også Glenn Wehus til nestleder/sekretær for to nye år. 11. Eventuelt: Fagrådsmøtet neste år Fagrådsmøtet neste år vil bli holdt ved NTNU i Trondheim, i begynnelsen av mai. 1 ( )

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 18.11.14, 12:15-14:00 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Håvard Hansen, professor

Detaljer

HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK?

HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK? HVORFOR LÆRE TYSK OG FRANSK? - om situasjonen for fremmedspråk i Norge «Mitt språks grenser er min verdens grenser» - Ludvig Wittgenstein Nordmenn mangler fremmedspråklig kompetanse. Det får konsekvenser

Detaljer

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert

Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert Ut i verden: En generell presentasjon av utdanningsmuligheter etter videregående skole - oppdatert 1 Velkommen Hei, og velkommen til orienteringsmøte! (Innlederne presenterer seg kort) Dere har nå bare

Detaljer

Rapport fra karakterpanel A:

Rapport fra karakterpanel A: UHRs karakterundersøkelse 2013: Rapport fra karakterpanel A: De 5- og 6-årige profesjonsstudiene i Medisin Ernæring Odontologi Psykologi Desember 2013 Universitets- og høyskolerådets karakterundersøkelse

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING

REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING REFERAT FRA DET NASJONALE PROFESJONSRÅD FOR FARMASIUTDANNING Møtedeltagere 6. 7. november 2008 UiB, Vilvite (Bergen vitensenter) Navn Institusjon Kommentar Karen Marie Ulshagen UiO Representant, leder

Detaljer

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Per Olaf Aamodt Elisabeth Hovdhaugen Rapport 38/2011 Frafall

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap

NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap NOKUTs oppsummeringer Nasjonal deleksamen i årsregnskap Gjennomføring og resultater Juni 2015 NOKUTs arbeid skal bidra til at samfunnet har tillit til kvaliteten i norsk høyere utdanning og fagskoleutdanning,

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø...

Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13. Masterprogrammene... 17. PhD... 23. Etter og videreutdanning...26. Læringsmiljø... Innhold 1. INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 2 2. RESULTATRAPPORTERING FOR 2009... 13 2.1 UTDANNING... 13 Bachelorprogrammet i økonomi og administrasjon... 13 Masterprogrammene... 17 PhD... 23 Etter og videreutdanning...26

Detaljer

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse 1 Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse Årsmelding NEON 2011... 3 Aktivitetsrapport fra sekretariatet, webredaksjonen og arbeidsutvalget 2011... 7 Regnskap 2010... 9 Foreløpig regnskap 2011... 10

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

Engelsken og de nordiske 1 språkene på høgskoler og universitet En konferanse om parallellspråklighet Voksenåsen, 7. og 8.

Engelsken og de nordiske 1 språkene på høgskoler og universitet En konferanse om parallellspråklighet Voksenåsen, 7. og 8. REFERAT TGD/DFS 13.9.04 Engelsken og de nordiske 1 språkene på høgskoler og universitet En konferanse om parallellspråklighet Voksenåsen, 7. og 8. juni 2004 Det følgende er et konsentrert meningsreferat

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling»

Ungdomstrinn i utvikling. Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Ungdomstrinn i utvikling Resultater fra «Spørsmål til skole-norge våren 2014» vedrørende satsingen «Ungdomstrinn i utvikling» Jørgen Sjaastad Arbeidsnotat 1/2014 Ungdomstrinn i utvikling Resultater fra

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

Rapport Karakterpanel teknologiske fag

Rapport Karakterpanel teknologiske fag Rapport Karakterpanel teknologiske fag Periode: Våren 2005 og høsten 2005 Bakgrunn I rapporten fra karakterpanelet for teknologiske fag for perioden høst 2003, vår 2004, og høst 2004 er det gitt en oversikt

Detaljer

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H.

Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag. Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Fram i lyset! En kartlegging av status og behov for lærerutdanning for yrkesfag Sidsel Øiestad Grande og Rønnaug H. Lyckander, HiOA Jarle Landro og Klara Rokkones, NTNU Forord Prosjektgruppen kan se tilbake

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet

Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Teknologi og realfag - Bærebjelker i kunnskapssamfunnet Rapport om implementering av ny rammeplan for ingeniørutdanning, SAK- samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon innenfor høyere teknologisk

Detaljer

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling

Sammen om kunnskap Nytt system for dokumentasjon av formidling Nytt system for dokumentasjon av formidling Innstilling fra UHRs Formidlingsutvalg til UFD Versjon: 30.06 2005 2 Forord Denne rapporten er utarbeidet av Formidlingsutvalget nedsatt av Universitets- og

Detaljer