Årsrapport for bachelorprogrammet i antikk kultur og klassisk tradisjon studieåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for bachelorprogrammet i antikk kultur og klassisk tradisjon studieåret 2006-2007"

Transkript

1 Årsrapport for bachelorprogrammet i antikk kultur og klassisk tradisjon studieåret Saksnummer 05/ Data med kommentarer Kilder: Opptak og registrerte studenter på programmet og studieretningene Søkertallene fremgår av tabellen nedenfor. Årlig kvote Søkere Kval. søkere 1. pri. søkere Tilbud Fremmøtte Når det gjelder registrerte studenter på programmet, fremgår dette av tabellen under 1.2. Det var 71 aktive studenter på programmet høsten 2006 og 60 aktive studenter våren For å bli regnet som aktiv student må en; 1) ha meldt seg opp til minst et emne det aktuelle semesteret som enten kan inngå i studieprogrammet eller er registrert i utdanningsplanen, og 2) ha studierett på programmet det aktuelle semesteret. 1.2 Studiepoengproduksjonen på programmet studieåret 2006/2007 Tallene er regnet ut på bakgrunn av data fra Studieavdelingen, som er lenket opp her: mmer_07nov.txt Aktive studenter høsten 06 og våren 07 til sammen. Aktive studenter som avla studiepoeng Antall studiepoeng som ble produsert i perioden. Studiepoeng pr. aktive student. 131 (71+60) ,4 26,1 Studiepoeng pr. aktive poengproduserende student. Studiepoengproduksjonen har gått noe ned i forhold til studieåret 2005/2006 når man ser på aktive studenter. 1 Høsten 2005 var studiepoengproduksjonen på 20,7 sp per aktive student. Våren 2006 var studiepoengproduksjonen på 20,2 sp per aktive student. Samtidig er studiepoengproduksjonen høyere per aktive student enn i studieåret 2004/2005. Høsten 2004 var studiepoengproduksjonen per aktive student på 16,4 sp. Våren 2005 var studiepoengproduksjonen på 19,5 sp per aktive student. I tillegg er studiepoengproduksjonen bedre enn i studieåret 2005/2006 når vi regner studiepoeng ut fra aktive poengproduserende studenter. Høsten 2005 var studiepoengproduksjonen per aktive poengproduserende student på 24,8 studiepoeng. Våren 2006 var studiepoengproduksjonen per aktive poengproduserende student på 24,4 studiepoeng. Når vi ser på de aktive poengproduserende studenter gjør Antikkprogrammet det en anelse bedre enn ved HF totalt. Ved HF totalt avla de aktive 1 Ut fra tallmateriale fra Studieavdelingen som ligger her:

2 2 poengproduserende studentene i snitt 25,77 studiepoeng i studieåret 2006/2007, mot altså 26,1 ved Antikkprogrammet. Årsaken til at det er så mange studenter som ikke avlegger studiepoeng, til tross for at de har meldt seg opp til emner, har vært gjenstand for diskusjon i programmet, særlig i tilknytning til frafall i det obligatoriske innføringsemnet i enten gresk eller latin. Mer om dette under pkt 2.2. og pkt 5. For en gjennomgang og drøfting av studiepoengproduksjonen viser vi også til Antikkprogrammets høringsuttalelse til UiOs handlingsplan, fase Frafall på programmet Tallene for dette er hentet fra FSrapporten FS Frafall fra for studenter som begynte på programmet høsten 2006: Studenter som fikk studieretten inndratt: 2 Studenter som sluttet: 1 Frafall totalt: 3 (av 30 nye studenter) Ut fra rapporten var det 3 personer av de 30 som begynte på programmet høsten 2006 som fikk studieretten sin inndratt eller sluttet på programmet i rapportperioden. 2 av disse fikk studieretten sin inndratt, fordi de ikke registerte seg til emner eller fylte reglene for progresjon. 1 sluttet.. For øvrig blir det alltid tatt opp flere til programmet en det er plasser til (kvoten er på 25 plasser i året) fordi en regner med at en del ikke vil takke ja til plassen og at en del ikke vil møte opp. 1.4 Evalueringer og undersøkelser Ved studentevalueringen av bachelorprogrammet i antikk kultur og klassisk tradisjon våren 2007 var det 23 personer som responderte på undersøkelsen. Dette vil si en svarprosent på 38,3 %. 17 av respondentene var kvinner, 6 var menn. 34,8 % hadde arkeologi som 80- gruppe, 26,1 % hadde historie som 80-gruppe, 21,7 hadde 80-gruppe innen kunsthistorie, 13 % hadde religionshistorie som 80-gruppe og 4,3 hadde 80-gruppe i gammelgresk. Svarprosenten var noe lavere enn ved den tilsvarende undersøkelsen våren 2006, da svarprosenten var på 45 %. Når det gjelder viktige funn, se pkt. 8.1 og 8.2. Periodisk evaluering for programmet ble sist foretatt for det akademiske året og omtalt i forrige årsrapport. 2 Endringer i studietilbudet 2.1 som er gjort i rapporteringsperioden Høsten 2006 ble fikk alle programmets 80-grupper en ny forfatning. I tillegg til at de fikk en tydeligere vinkling mot antikken fikk samtlige av dem også et semesters studium i Athen og Roma som valgfritt alternativ. Se også pkt som det er behov for i framtida Programrådet for Antikkprogrammet har kommet fram til at det er behov for et obligatorisk emne i antikkens kultur på programmet. På et programrådsmøte 17. oktober 2007 ble det besluttet at det skal opprettes et slikt emne, og at dette skal inngå i den programdefinerende 40-gruppen 40ANT. Emnet skal ha navnet Antikkens kultur, og inneholde bl.a. historie, litteratur, monumentstudier og mytologi. For at studentene skal få en mykere start på studiet ble det besluttet at studentene skal bli sterkt anbefalt å ta emnet i sitt første semester, sammen

3 3 med ex.phil. og ex.fac. Emnet i et klassisk språk vil på den måten bli forskjøvet til 2. semester, da studentene har noe mer erfaring; det vil også være en fordel for språklæringen at vårsemesteret er noe lenger enn høstsemesteret. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide emnebeskrivelse for emnet. Som en følge av beslutningen er det ikke lenger plass til ANT1501 Antikkresepsjon som obligatorisk emne i 40-gruppen. Arbeidsgruppen vil imidlertid sørge for at antikkresepsjonsaspektet fortsatt ivaretas innenfor programmet. 3 Internasjonalisering 3.1 Omfanget av utreise på programmet med kommentarer [FS rapport FS Utvekslingspersoner] Én programstudent var ved Stockholms universitet hele studieåret på utveksling. Når det gjelder ANTemnene i Athen og Roma, mangler vi tall fra studiekonsulent på hvor mange studenter fra programmet som tok emnene i rapportåret Mulighetene programmet gir for internasjonalisering Alle studenter på programmet tilbys et semesters opphold i "antikkens hovedsteder" Athen og Roma, ved at det er mulig til å ta 30 studiepoeng på disse stedene innenfor alle programmets 80-grupper. De aktuelle emnene (ANT2210, ANT2211 og ANT2220) tilbys ved de norske instituttene i henholdsvis Athen og Roma. Vi ønsker å understreke viktigheten av at dette tilbudet opprettholdes ikke bare for vårt program, men også for det tilsvarende studieprogrammet ved UiB. Antikkstudenter kan naturligvis ikke reise i tid, men dagens ordning gir dem en mulighet til et faglig tilrettelagt opphold i Athen og Roma, der de kan studere antikke monumenter under kyndig veiledning og samtidig gjennomføre studieemner som fokuserer på sentrale perioder i henholdsvis gresk og romersk kulturhistorie. 4 Arbeidslivsrelevans 4.1 Arbeidslivsrelevanstiltak gjennomført i rapportperioden Nettsidene Veien videre ble revidert og forbedret høsten 2006, under veiledning av Hilde Doksrud, leder for arbeidslivsrelevansprosjektet ved HF. I tillegg ble programkonsulenten våren 2007 kurset i å holde kompetansesamtaler, for å bevisstgjøre studentene om egen kompetanse. Ved arbeidslivuken i april 2007 ble bachelorstudentene oppfordret til å gå på arrangementer for fagområdet for sin 80-gruppe. 4.2 Mulighetene programmet gir for arbeidslivsrelevante studietilbud og kompetanser Programmet anbefaler studentene å velge Humanistisk prosjektsemester blant de frie emnene, som et alternativ. Når det gjelder skolen, er det gledelig at Kunnskapsløftet ga rom for det nye programfaget Antikkens kultur. Her ser vi muligheter til å nå bredere ut; et EVU-emne i Antikkens kultur våren 2008 har 45 deltakere og programrådet og dets medlemmer er engasjert på flere måter i å få dette skolefaget opp å stå. Også faget "Historie og filosofi" er aktuelt for programmets kandidater. Begge disse fagene er i startgropa, men tegner til å kunne bli populære. Gresk har læreplan, men har ikke i praksis vært skolefag i Norge på 25 år. Latin er landets eldste skolefag - like gammelt som skolen selv - og det har i mange år vært arbeidet for å sikre og styrke dette fagets stilling. Et viktig punkt i dette arbeidet er lærerutdanning - noe som har vist seg problematisk i og med at Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved UiO setter seg imot å ta inn kandidater med latin i fagkretsen og la dem få fagdidaktikk og praksis. Erfaring har vist at kun kandidater med to "store" skolefag kommer inn på

4 4 praktisk-pedagogisk utdanning og får avsluttet sin utdanning som lærere. Dette er bekymringsfullt, for ved nedkorting av bachelorgraden til 3 år vil det ikke være mulig for kandidater å kvalifisere seg i tre skolefag. Tidligere forsøk på behandling gjennom HF har ikke ført fram. I fjor ble denne saken reist av Nasjonalt fagråd for latin og gresk overfor Det nasjonale fakultetsmøtet for HF-fag, som følger opp. 5 Programmets tiltak for å gjøre overgangen til studiene lettere Vi viser til pkt Det har vist seg at mange av førsteårstudentene sliter med innføringsemnet i enten latin eller gresk (20 sp), som det har vært anbefalt at de skal ta i sitt første semester. For studentene skal få en mykere start på studiet vil programmet isteden anbefale for de nye studentene at de velger det nye emnet Antikkens kultur i sitt første semester, sammen med ex.phil. og ex.fac. Den nye ordningen vil etter alt å dømme være på plass høsten Studentinvolvering 6.1 Faglig-sosiale arrangementer (også mottaksuka) I mottaksuken 2006 ble det holdt en smakebitsforelesning i regi av programmet med påfølgende lunsj. De nye studentene fikk en egen omvisning i universitetsbiblioteket, med blant annet visning av papyrussamlingen. Ved semesterslutt i desember 2006 holdt programmet en eksamenslunsj for sine studenter. Programmet har et aktivt programutvalg, og drar også nytte av Norsk klassisk studentforening når det gjelder faglig sosiale arrangementer oktober 2006 arrangerte programutvalget et antikkfaglig seminar, som fikk økonomisk støtte fra programmet. Norsk klassisk studentforening fikk støtte til fest for alle antikkstudenter 14. april. Det ble ellers holdt filmkvelder for antikkstudentene i perioden. 6.2 Samarbeidet med programutvalget Programmet er så heldig å ha et aktivt programutvalg - noe vi setter stor pris på. Så vi kan med hånden på hjertet si at samarbeidet med programutvalget fungerer meget bra. 7 Programmets samarbeid med instituttene 7.1 Programmets former for samarbeid med instituttene og vurderingen av dette Programmet omfatter 80-grupper i 10 fag, fordelt på fire institutter: Allmenn litteratur: ILOS Historie og Arkeologi: IAKH Religionshistorie og Teatervitenskap: IKOS Filosofi, Idéhistorie, Kunsthistorie, Gresk, Latin: IFIKK Vår oppfatning er at programmet og programrådet utgjør et samlingspunkt for antikkfagene ved fakultetet. 7.2 Programmets planer/ønsker mht slikt samarbeid Systemet "Clearinghouse" gjør det enklere at lærere fra flere institutter samarbeider om tverrfaglige emner, noe som blant annet kan være aktuelt ved det nye emnet Antikkens kultur, og ved ANT-emnene i Athen og Roma. Det er positivt at IFIKK nå (2008) har tatt tak i de for vårt program så viktige ANTemnene i Athen og Roma. Dette arbeidet ønsker vi så absolutt å følge opp, i samarbeid med IFIKK, som "eier" disse emnene.

5 5 8 Vurdering av studiekvaliteten 8.1 Indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? Ut fra studentundersøkelsen våren 2007 er studentene på programmet fornøyde med programmet de går på. Hele 21,7 % av respondentene ved programmet svarte at de var veldig fornøyde med studieprogrammet som helhet, mot 9,7 % ved HF totalt. 69,6 % svarte at de var fornøyde med programmet som helhet, slik at det totalt var 91,3 % som oppga at de var fornøyde eller veldig fornøyde med studieprogrammet som helhet. Når det gjelder hva som er de viktigste faktorene for å være fornøyd ved sitt studieprogram svarte 87 % kvalitet på undervisningen, 69,6 % godt emnetilbud, 56,6 % kontakt med medstudenter og 52,2 % kontakt med vitenskapelig ansatte. På spørsmålet om hvor fornøyde de er med den faglig sammenhengen mellom emnegruppene i sitt program skårer antikkprogrammet høyest av alle HFs programmer. 26 % svarer at de er svært fornøyde mot 13,4 % ved HF totalt. 65, 2 % svarte at de var fornøyde, mot 71,2 ved HF totalt. Ved evalueringen av programmet våren 2006 var det ingen som svarte at de var veldig fornøyde med sammenhengen mellom emnegruppene i sitt program. 59,1 % svarte at de var fornøyde. Omleggingen av 80-gruppene, med virkning fra høsten 2006, skapte en tydeligere antikkprofil. En mulig forklaring på forskjellen er at det er denne endringen som har slått så positivt ut. Studentene er ut fra studentevalueringen også fornøyde med den faglige sammensetningen av emner i 80-gruppen. 21,7 % av studentene svarer at oppbygningen av emnene i deres 80-gruppe er svært god. 60,9 % svarer at den er god. Det er en god del flere som føler tilhørighet til sitt program enn snittet ved HF. 43,5 % av respondentene svarte at de følte tilhørighet til sitt program, mot 35,1 % ved HF totalt. Programutvalget, samt Norsk klassisk studentforening er, som tidligere nevnt, aktive når det gjelder å bygge opp et eget studentmiljø for antikkstudentene, og vi kan tenke oss at dette har påvirkning på følelsen av programtilhørighet. Ut fra studentundersøkelsen føler programmets studenter i tillegg sterk tilhørighet til sin 80-gruppe. 69,6 % av respondentene oppga at de følte tilhørighet til sin 80-gruppe mot 27,4 % ved HF totalt. 8.2 Indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp? Programmet skåret mindre bra på spørsmål om arbeidslivsrelevans ved studentundersøkelsen våren På spørsmål om i hvilken grad programmet gir en kompetanse som er anvendelig i arbeidslivet svarte 8,7 % i stor grad, mot 11 % ved HF totalt. 39,1 % svarer i middels grad, mot 45,6 % ved HF totalt. 39,1 % svarer i liten grad, mot 30,7 ved HF totalt. Det er også flere som svarer at programmet i liten grad gir dem en kompetanse som er anvendelig i arbeidslivet enn ved undersøkelsen i Da var det 27 % av respondentene som svarte det samme. Programmet har møtt denne utfordringen etter beste evne. Nettsidene Veien videre" er blitt forbedret, og det har som nevnt blitt utviklet et tilbud om kompetansesamtaler. I tillegg har tiltak blitt satt i verk etter rapportperioden. Under arbeidslivsuka høsten 2007 hadde programmet informasjon om et nytt relevant skolefag. Når det gjelder utvekslingsmuligheter på programmet svarte 30,4 % av respondentene ved studentevalueringen våren 2007 at de ønsket mer og bedre informasjon. Dette er én person færre enn ved undersøkelsen våren 2006, da 36,4 % svarte det samme. Samtidig svarte 39,1 % av mulighetene er tilstrekkelige, mot 22,7 % året før. Mulighetene for studieopphold ved de norske instituttene i Athen og Roma innefor 80-gruppene har antageligvis virket positivt inn her. Samtidig kan nettsidene for utenlandsopphold ved programmet gjøres bedre. Ved den periodiske evalueringen av programmet høsten 2006 ble det anbefalt at studentene gis en mykere start gjennom et mer allment studium av gresk-romersk kultur tidlig i studieløpet. Dette kan minske frafallet og øke studiepoengproduksjonen. Dette har gitt

6 6 grobunn for en debatt som har pågått siden høsten 2006, og som har resultert i vedtaket nevnt under pkt Hva er det fokusert spesielt på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet? I perioden har det blitt spesielt fokusert på konsekvenser ved å innføre et obligatorisk emne i Antikkens kultur innenfor programmet. 9 Tiltak 9.1 Oppfølgingen av tiltakene i forrige rapport I årsrapporten for 2005/2006 ble det uttrykt bekymring for undervisningssituasjonen innen antikke fag, og da særlig innenfor de programspesifikke emnene. Det siktes da til den periodiske evalueringen av programmet, der det legges vekt på som negativt at fast vitenskapelig ansatte ikke satte et tydelig preg på programmet, ettersom både programledervervet og de obligatoriske ANT-emnene ble overlatt til midlertidig ansatte. Slik er det ikke lenger, eller i langt mindre grad. Det ble skrevet at det ville bli vurdert om det burde bli endringer i rekkefølgen av emner i 40-gruppen, og om 40-gruppen bør innebefatte et emne i gresk-romersk kultur. Dette har resultert i vedtaket nevnt under pkt 2.2. Det tredje tiltaket som ble nevnt var et fokus på arbeidslivsrelevans. Her har tiltakene vært nevnt under Nye tiltak med tidshorisont Vi vil nå først få på plass endringen i programmets 40-gruppe som er omtalt ovenfor, og se på resultatene av omleggingen i studieløp som også flyttingen av språkemnet innebærer. 10 Regnskap for faglig-sosiale (bachelor) i budsjettåret 2007 Programmet fikk 29580,- kroner til faglig sosiale tiltak for bachelorstudentene på programmet i Av dette ble følgende brukt: Mottaksuken 07, lunsj for nye BAstudenter: 3045,00 Bevertning på oppstartsmøte for Norsk klassisk studentforening: 2009,00 Bruk av lokale til antikkfest 14. april: 3406,25 Mat til studentfesten "En tragisk aften" 4. okt.: 8416,00 Utgifter ved "Romer og barbarfest" 1. nov: 2335,20 Reiseutgifter i forb. med antikkseminar okt: 1678,00 Juleavslutning for alle på ANT1501-Antikkresepsjon: 1330,38 Bevertning ved programrådsmøter: 1981,00 Sum: 24200,83

ÅRSRAPPORT 2005-2006 PROGRAM FOR ANTIKK KULTUR OG KLASSISK TRADISJON, BACHELOR (BA) Saksnr. 05/18619

ÅRSRAPPORT 2005-2006 PROGRAM FOR ANTIKK KULTUR OG KLASSISK TRADISJON, BACHELOR (BA) Saksnr. 05/18619 ÅRSRAPPORT 2005-2006 PROGRAM FOR ANTIKK KULTUR OG KLASSISK TRADISJON, BACHELOR (BA) Saksnr. 05/18619 1. Oversikt over studietilbudet 1.5 Beskrivelse av eventuelle endringer som er gjort i studietilbudet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2005-2006 PROGRAM FOR ANTIKK KULTUR OG KLASSISK TRADISJON, MASTER (MA) Saksnr. 05/18619

ÅRSRAPPORT 2005-2006 PROGRAM FOR ANTIKK KULTUR OG KLASSISK TRADISJON, MASTER (MA) Saksnr. 05/18619 ÅRSRAPPORT 2005-2006 PROGRAM FOR ANTIKK KULTUR OG KLASSISK TRADISJON, MASTER (MA) Saksnr. 05/18619 1. Oversikt over studietilbudet 1.5 Beskrivelse av eventuelle endringer som er gjort i studietilbudet

Detaljer

Årsrapport for bachelorprogrammet i antikk kultur og klassisk tradisjon studieåret 2007-2008

Årsrapport for bachelorprogrammet i antikk kultur og klassisk tradisjon studieåret 2007-2008 Årsrapport for bachelorprogrammet i antikk kultur og klassisk tradisjon studieåret 2007-2008 Saksnummer 2008/5453 Rapporten er primært ment for programrådet som et viktig dokument i arbeidet med å forbedre

Detaljer

Fastsatt av prodekanen for studier ved HF ÅRSRAPPORT PROGRAM FOR HISTORIE, BACHELOR (BA) Saksnr. 05/19374

Fastsatt av prodekanen for studier ved HF ÅRSRAPPORT PROGRAM FOR HISTORIE, BACHELOR (BA) Saksnr. 05/19374 Fastsatt av prodekanen for studier ved HF 05.09.2006 ÅRSRAPPORT 2005-2006 PROGRAM FOR HISTORIE, BACHELOR (BA) Saksnr. 05/19374 1. Oversikt over studietilbudet 1.5 Beskrivelse av eventuelle endringer som

Detaljer

Fastsatt av prodekanen for studier ved HF ÅRSRAPPORT 2005/2006 PROGRAM FOR HISTORIE, MASTER (MA) Saksnr. 05/19374

Fastsatt av prodekanen for studier ved HF ÅRSRAPPORT 2005/2006 PROGRAM FOR HISTORIE, MASTER (MA) Saksnr. 05/19374 Fastsatt av prodekanen for studier ved HF 05.09.2006 ÅRSRAPPORT 2005/2006 PROGRAM FOR HISTORIE, MASTER (MA) Saksnr. 05/19374 1. Oversikt over studietilbudet 1.5 Beskrivelse av eventuelle endringer som

Detaljer

Fastsatt av prodekanen for studier ved HF /18639 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEPROGRAMMENE I MUSIKKVITENSKAP 2005/2006

Fastsatt av prodekanen for studier ved HF /18639 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEPROGRAMMENE I MUSIKKVITENSKAP 2005/2006 05/18639 ÅRSRAPPORT FOR STUDIEPROGRAMMENE I MUSIKKVITENSKAP 2005/2006 1. Oversikt over studietilbudet 1.5 Beskrivelse av eventuelle endringer som er gjort i studietilbudet i rapporteringsperioden, og begrunnelsen

Detaljer

Rapport fra «Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie» Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie

Rapport fra «Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie» Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie Rapport fra «Underveisevaluering av bachelorprogrammet i historie» Innhentede svar pr. 30. juli 2013 12.59 leverte svar: 62 påbegynte svar: 0 invitasjoner sendt: 335 svarprosent 18,5 % * er obligatoriske

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 285 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG

SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG SPANSK 307 SPANSK ÅRSSTUDIUM FORDYPNINGSEMNER STØTTEFAG Kort om tilbudet i spansk Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis

Detaljer

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Til programråd, fakultet, fagmiljø, studenter og øvrige interesserte Dato: 6. august 2014 Ekstern evalueringsrapport

Detaljer

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009

Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Sammendrag av studentevalueringen våren 2009 Historie bachelor Undersøkelse gjort våren 2009 Bakgrunn 76 svarte på undersøkelsen. (76 respondenter). 36,8 % er 19-21 år, og 32,9 % er 22-25 år. 60,8 % av

Detaljer

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK

SPANSK ÅRSSTUDIUM I SPANSK Spansk 295 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til rundt 500 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika, Spania og store deler av USA. Det fungerer

Detaljer

Årsrapport om studiekvalitet i semestrene H08-V09-H09 Program for musikkvitenskap Saksnummer 2008/1187

Årsrapport om studiekvalitet i semestrene H08-V09-H09 Program for musikkvitenskap Saksnummer 2008/1187 Sak 11/2010 Årsrapport om studiekvalitet i semestrene H08-V09-H09 Program for musikkvitenskap Saksnummer 2008/1187 Rapporten er primært ment for programrådet som et viktig dokument i arbeidet med å forbedre

Detaljer

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen

PROTOKOLL. Tilstede: Leder Anne-Brit Fenner Torodd Kinn Tor Jan Ropeid (for Åsta Haukås) Studentrepresentant, IL. Fra administrasjonen U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Programutvalget for lærerutdanning Det humanistiske fakultet PROTOKOLL 16.04.2010 Møte i PROGRAMUTVALGET FOR LÆRERUTDANNING torsdag 15.april, kl 10.15-12, rom 216,

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Årlig rapport om studiekvalitet i semestrene H08-V09-H09 for Program for kultur- og idéstudier, saksnummer 2008/5461

Årlig rapport om studiekvalitet i semestrene H08-V09-H09 for Program for kultur- og idéstudier, saksnummer 2008/5461 Årlig rapport om studiekvalitet i semestrene H08-V09-H09 for Program for kultur- og idéstudier, saksnummer 2008/5461 Rapporten er basert på tallmateriale hentet fra rapporter fra FS, statistikk fra Studieavdelingen

Detaljer

Prøveordning for organisering av programråd og studieretninger ved ILOS fra januar 2010

Prøveordning for organisering av programråd og studieretninger ved ILOS fra januar 2010 Prøveordning for organisering av programråd og studieretninger ved ILOS fra januar 2010 1. januar 2010 fikk ILOS følgende to studieprogrammer på bachelornivå: Program for europeiske og amerikanske studier:

Detaljer

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012

2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Institutt for økonomi Det samfunnsvitenskapelige fakultet Referanse Dato 2012/1337-KJEHØ 09.03.2012 Utdanningsmelding Institutt for økonomi 1. Generell omtale av

Detaljer

Studieplan Bachelorprogrammet i kunstvitenskap UiT Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studieplan Bachelorprogrammet i kunstvitenskap UiT Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplan Bachelorprogrammet i kunstvitenskap UiT Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.09. Revidert 15.01.14 Bachelorgradsprogram

Detaljer

Idéhistorie i endring

Idéhistorie i endring Idéhistorie i endring ]]]]> ]]> AKTUELT: Høsten 2015 avvikles masterprogrammet i idéhistorie ved Universitetet i Oslo. Hvordan ser fremtiden til idéhistoriefaget ut? Av Hilde Vinje Dette spørsmålet bør

Detaljer

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR

KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Klassisk språk og litteratur 157 KLASSISK SPRÅK OG LITTERATUR Studieretningen i klassisk språk og litteratur gir grunnleggende kunnskaper i latin og/eller gresk språk, og gir dessuten en bred innføring

Detaljer

HF STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER

HF STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER HF2018 - STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER Anbefalinger om ny studieprogramportefølje ved HF.... 3 Styringsgruppens vurderinger... 3 Styringsgruppens anbefalinger... 4 1. Bachelorprogram i historie og kulturvitenskap...

Detaljer

Årsrapport om studiekvalitet i studieåret Program for musikkvitenskap Saksnummer 2008/1187

Årsrapport om studiekvalitet i studieåret Program for musikkvitenskap Saksnummer 2008/1187 Årsrapport om studiekvalitet i studieåret 2006-2007 Program for musikkvitenskap Saksnummer 2008/1187 Rapporten er primært ment for programrådet som et viktig dokument i arbeidet med å forbedre studiekvaliteten

Detaljer

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet

Studiestyret ved Det humanistiske fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N PROTOKOLL Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Tidspunkt: 19.04.2017 kl. 12.15 14.00 Sted: HF-bygget, rom 400 Til stede: Claus Huitfeldt, Ole Hjortland, Pär

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi 2006

Programevaluering av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi 2006 Programevaluering av bachelorprogrammet i samfunnsøkonomi 2006 Programevalueringen er i hovedsak basert på undersøkelsen som er gjennomført våren 2006 blant studenter som fikk opptak på programmet høsten

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Fakultetsstyret Dekanen Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr.2/2013 Møtedato:14.04.2013 Notatdato:15.03.2013 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Prøveordning for organisering av programråd og studieretninger ved ILOS fra januar 2010

Prøveordning for organisering av programråd og studieretninger ved ILOS fra januar 2010 Prøveordning for organisering av programråd og studieretninger ved ILOS fra januar 2010 1. januar 2010 fikk ILOS følgende to studieprogrammer på bachelornivå: Program for europeiske og amerikanske studier:

Detaljer

Oversikt over internasjonale komponenter i studieprogrammene på Det humanistiske fakultet

Oversikt over internasjonale komponenter i studieprogrammene på Det humanistiske fakultet Oversikt over internasjonale komponenter i studieprogrammene på Det humanistiske fakultet For emneforkortelsene i oversikten og utdypende informasjon viser vi til http://www.hf.uio.no/studier/programmer/

Detaljer

296 Studiehåndboka for humanistiske fag

296 Studiehåndboka for humanistiske fag 296 Studiehåndboka for humanistiske fag 2013-2014 SPANSK Spansk er et verdensspråk i fremmarsj. I dag er spansk morsmålet til mer enn 400 millioner mennesker som er bosatt fortrinnsvis i Latin-Amerika,

Detaljer

Ekstern vurdering av bachelorgrad og årsenhet i medievitenskap ved IMK

Ekstern vurdering av bachelorgrad og årsenhet i medievitenskap ved IMK Ekstern vurdering av bachelorgrad og årsenhet i medievitenskap ved IMK Ved Harald Hornmoen (HiOA), Kristine Jørgensen (UiB), og Regine Lundevall Bergersen (studentrepresentant HFSU). Det eksterne panelet

Detaljer

Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Underveisevaluering av masterprogrammet i historie

Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Underveisevaluering av masterprogrammet i historie Rapport fra «Underveisevaluering av masterprogrammet i historie» Innhentede svar leverte svar: 62 påbegynte svar: 0 invitasjoner sendt: 164 Svarprosent: 38 % * er obligatoriske spørsmål Uten fritekstsvar:

Detaljer

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk Det humanistiske fakultet Eksternpanel, ansatte, studenter, interessert offentlighet Dato: 17. mars 2014 Periodisk egenevaluering av studietilbud

Detaljer

IKOS kvalitetsrapport 2013

IKOS kvalitetsrapport 2013 IKOS kvalitetsrapport 2013 0 Hvilken behandling får rapporten i instituttets organer? Rapporten blir sendt til instituttets styre og instituttets to programråd til diskusjon og behandling. Styrebehandlingen

Detaljer

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014»

Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapport fra «Evaluering av bachelorprogrammet i samfunnsgeografi 2013/2014» Rapporten er basert på 16 innleverte skjemaer. Dataene i denne undersøkelsen må leses mot den lave svarprosenten på 11%. Besvarelsene

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1952 Professor 1960 Professor/Instituttleder 1947 Professor 1955 Professor 1970 Førsteamanuensis

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium

Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Studieprogram B-NSPRÅKL, BOKMÅL, 2006 HØST, versjon 08.aug.2013 11:09:26 Nordisk språk og litteratur - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon NORDISK SPRÅK OG LITTERATUR

Detaljer

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. Tysk 325 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk- og kulturområde bestående av Tyskland,

Detaljer

Historieprogrammets årlige rapport om studiekvalitet i studieåret

Historieprogrammets årlige rapport om studiekvalitet i studieåret Historieprogrammets årlige rapport om studiekvalitet i studieåret 2007-2008 Innhold: Historieprogrammets årlige rapport om studiekvalitet i studieåret 2007-2008... 1 1 Data med kommentarer... 1 2 Endringer

Detaljer

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte

HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det humanistiske fakultet HF2018 Prosjekt studieprogramportefølje Allmøte 13.06.2016 TO GRUNNLEGGENDE SPØRSMÅL HVORFOR? - Nødvendig prosess eller et politisk valg?

Detaljer

IFIKKs årlige rapport om studiekvalitet 2008

IFIKKs årlige rapport om studiekvalitet 2008 IFIKKs årlige rapport om studiekvalitet 2008 1 Emner 1.1.1 Utvikling av/endring i emneporteføljen Fag antall opprettet antall nedlagt Filosofi 10 2 Idehistorie 7 Klassisk 7 Kunsthistorie 3 Seks av de syv

Detaljer

Del 1 Kvalitetssikring av studietilbud og læringsmiljø

Del 1 Kvalitetssikring av studietilbud og læringsmiljø SV-fakultetet / Mal instituttenes årsrapport studiekvalitet 2005/2006 FRIST 3.nov Side 1 av 5 SOSIALANTROPOLOGISK INSTITUTTS ÅRSRAPPORT FOR STUDIEKVALITET 2005/2006 Del 1 Kvalitetssikring av studietilbud

Detaljer

A. Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene

A. Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 Oslo 1. november 2010 Vår ref. 259511-v1 Deres ref. 201003848-/JMB Høringssvar fra NITO Studentene Utkast til forskrift om rammeplan for ingeniørutdanningene

Detaljer

Sammenfatning av tilbakemeldingene i evalueringen av bachelorprogrammet Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område (EURAM) 2015

Sammenfatning av tilbakemeldingene i evalueringen av bachelorprogrammet Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område (EURAM) 2015 Sammenfatning av tilbakemeldingene i evalueringen av bachelorprogrammet Europeiske og amerikanske studier: språk, litteratur, område (EURAM) 2015 Med jevne mellomrom evalueres studieprogrammene ved Humanistisk

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Orienteringsmøte for studenter på allmenn litteraturvitenskap. Onsdag 18. august 2010

Orienteringsmøte for studenter på allmenn litteraturvitenskap. Onsdag 18. august 2010 Orienteringsmøte for studenter på allmenn litteraturvitenskap Onsdag 18. august 2010 Velkommen! til Universitetet i Oslo -Landets eldste universitet -Landets største studiested -Landets bredeste tilbud

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU).

FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). SIDE 504 FORSKRIFT OM OPPTAK FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU). Fastsatt av styret ved NTNU 7. desember 2005 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr.

Detaljer

Historie - bachelorstudium

Historie - bachelorstudium Studieprogram B-HISTORIE, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 06:45:18 Historie - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt

Detaljer

Utdanningsmelding 2013 Sosiologisk institutt

Utdanningsmelding 2013 Sosiologisk institutt Utdanningsmelding 2013 Sosiologisk institutt 1.0 Oppfølging fra 2012 I forbindelse med overgangen fra to- til ett opptak i året på masterprogrammet i sosiologi har det blitt bestemt at det gis undervisning

Detaljer

Studiekatalog ved HLT Versjon 9. mars 2016

Studiekatalog ved HLT Versjon 9. mars 2016 Studieprogram Studieplan bachelor i teologi og ledelse HLT tilbyr bachelor i teologi og ledelse. Studieprogrammet er på 180 studiepoeng/ects og består av følgende moduler: 1. år Grunnstudium Grunnstudium

Detaljer

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk.

300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016. Tysk er organisert som en studieretning under bachelorprogrammet i fremmedspråk. 300 Studiehåndboka for humanistiske fag 2015 2016 TYSK Tysk som universitetsfag omfatter studier av tysk språk og tyskspråklig litteratur og kultur. Studiet setter fokus på et mangfoldig og spennende språk-

Detaljer

Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF

Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF NSFs fylkeskontorer Vår saksbehandler: Grete Johansen Vår dato: 12.09.2011 Vår ref: 251802 (2011 _00552) Deres ref.: Medlemsnr.: Opptak til studiet ved Universitetet i Bergen 2012 for tillitsvalgte i NSF

Detaljer

Det har vært 4 sakkyndige komiteer som kunne rangere inntil 5 kandidater i kategori A innefor sine felt.

Det har vært 4 sakkyndige komiteer som kunne rangere inntil 5 kandidater i kategori A innefor sine felt. Møtereferat Til stede: Forfall: Gjelder: Kathrine Skretting, Annlaug Bjørsnøs, Kari Melby, Margrethe Aune, Vegard Austmo, Magnar Breivik, Lars Sigfred Evensen, Hans Otto Frøland, Arne Halvorsen, Arnhild

Detaljer

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn

Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn NTNU KOMPiS Studieplan for ENGELSK 1 (5.-10. trinn) med vekt på 8.-10. trinn Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Studiet retter seg mot lærere som underviser i engelsk og som har mindre enn 30

Detaljer

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon

Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Nettevaluering av bachelorprogrammet i kultur og kommunikasjon Februar 2013 Antall svar: 32 (alle programstudenter invitert) Besvarelser fordelt på kull Høsten 2009 1 3.1 % Høsten 2010 9 28.1 % Høsten

Detaljer

Statistikk og papir eller faglig nytte av mobilitet?

Statistikk og papir eller faglig nytte av mobilitet? Statistikk og papir eller faglig nytte av mobilitet? Hva fremmer og hemmer norske studenters utreisemuligheter? Fra hverdagen på HF ved UiO «Agenter» for studentmobilitet (eller mot) Administrative tilretteleggere

Detaljer

Årsrapport om studiekvalitet i studieåret

Årsrapport om studiekvalitet i studieåret Årsrapport om studiekvalitet i studieåret 2006-2007 Program for historie Saksnummer: 05/19374 1 Data med kommentarer Kilder: http://www.hf.uio.no/internt/studier/studiestatistikk/index.html http://www.admin.uio.no/sta/fs/statistikk.html

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Styresak: 49/ 2014 Møtedato: 09.09.14 Dato: 02.09.2014 Arkivsaksnr: 2014/8254-BGR Orientering om opptak

Detaljer

Årsrapport Asiatiske og afrikanske studier semestrene H08-V09-H09, sak 2008/5456

Årsrapport Asiatiske og afrikanske studier semestrene H08-V09-H09, sak 2008/5456 Årsrapport Asiatiske og afrikanske studier semestrene H08-V09-H09, sak 2008/5456 Rapporten er primært ment for programrådet som et viktig dokument i arbeidet med å forbedre studiekvaliteten, som redskap

Detaljer

2 Bakgrunn - prinsipper for modellen og tidligere vedtak

2 Bakgrunn - prinsipper for modellen og tidligere vedtak UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Sak nr.: 20/2009 Fra: Dekanen Møtedato: 23.10.2009 Sakstype: Vedtakssak Notat: 15.10.2009/Harald Mohn Jenssen/Thorbjørn Nordbø Ny budsjettmodell

Detaljer

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall

Sluttrapport fra prosjektet MATRISE. MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet. Rekruttering og frafall Renatesenteret Realfagbygget 7491 Trondheim Deres ref Vår ref Dato 2008/9203 2008/8644 1.10.2009 Sluttrapport fra prosjektet MATRISE MAtematikkfaget: Tiltak for Reduksjon I Studiefrafallet Rekruttering

Detaljer

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon

Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Programevaluering av bachelorprogrammet Kultur og kommunikasjon Februar 2014 Alle programstudenter var invitert. Antall svar: 34 Besvarelser fordelt på kull Høsten 2008 1 Høsten 2009 2 Høsten 2010 1 Høsten

Detaljer

Årsrapportering om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling fra Institutt for spesialpedagogikk studieåret høst 2005/vår 2006

Årsrapportering om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling fra Institutt for spesialpedagogikk studieåret høst 2005/vår 2006 Årsrapportering om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling fra Institutt for spesialpedagogikk studieåret høst 2005/vår 2006 Innledning Institutt for spesialpedagogikk er ansvarlig for fire studieprogram:

Detaljer

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG)

Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) Årlig programrapport 2007/2008: Bachelor- og masterprogrammet Digitale medier (DIG) 1 Kommentarer til studieinformasjon Studieinformasjonen for programmet på web (http://www.uio.no/studier/program/dig/

Detaljer

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik

Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Periodisk emnerapport for IBER1501 Høsten 2014 Tor Opsvik Innledning og oppsummering Kurset IBER1501 er et introduksjonskurs til iberiske verdens historie. Kurset er på 10 studiepoeng og undervises fra

Detaljer

Velkommen til Program for historie ved Universitetet i Oslo. Studiekonsulent Monika Birkeland

Velkommen til Program for historie ved Universitetet i Oslo. Studiekonsulent Monika Birkeland Velkommen til Program for historie ved Universitetet i Oslo Studiekonsulent Monika Birkeland Program for dagen Studiekonsulenten informerer om studieprogrammet og gir praktisk informasjon Smakebitsforelesninger

Detaljer

Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo

Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Årsrapport 2013 Det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon (MHA) Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo 1. Det viktigste studiekvalitetstiltaket for programmet i 2013. Beskrivelse:

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det utdanningsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Dato: 13.03.2013 Deres ref.: Vår ref.: 2013/1825 LINESL Referat fra møte i studieutvalget ved UV-fakultetet Mandag 11.3.13 kl 12.15-15, fakultetsstyrerommet,

Detaljer

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Mastergradsprogram i teologi STUDIEPLAN Mastergradsprogram i teologi 120 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet for

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I FILOSOFI (IFF) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1961 Instituttleder 1945 Professor 1954 Førsteamanuensis 1973 Førsteamanuensis* 1947 Universitetslektor

Detaljer

Årsrapport fra programsensor

Årsrapport fra programsensor Årsrapport fra programsensor Navn: Ellen Munthe-Kaas Programsensor ved fakultet: Det samfunnsvitenskapelige fakultet studieprogram/fagområde: BASV-IKT Bachelorprogrammet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig

Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Studieprogram M-BYUTV5, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:38 Byutvikling og urban design - master i teknologi/siv.ing., 5.årig Vekting: 300 studiepoeng Studienivå: Mastergrad iht 4, 5 år Tilbys

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 6/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 11.02.2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

Studiekvalitetsrapport for samfunnsgeografiprogrammene

Studiekvalitetsrapport for samfunnsgeografiprogrammene Studiekvalitetsrapport for 2010 - samfunnsgeografiprogrammene 1. INNTAKSKVALITET Med inntakskvalitet siktes det til studentens forkunnskaper og forutsetninger når de begynner på et studium ved UiO. Ramme

Detaljer

Referat for møte i Programrådet for forvaltningsinformatiske studier (PFIN), onsdag 3. desember 2008, kl. 13.00

Referat for møte i Programrådet for forvaltningsinformatiske studier (PFIN), onsdag 3. desember 2008, kl. 13.00 Referat for møte i Programrådet for forvaltningsinformatiske studier (PFIN), onsdag 3. desember 2008, kl. 13.00 Til stede: Erik Boe, Tone Bratteteig, Arild Jansen, Marte Lauvhjell (referent), Eric S. Namtvedt,

Detaljer

Velkommen til studieretning italiensk!

Velkommen til studieretning italiensk! Velkommen til studieretning italiensk! Oppbygging av Bachelorgraden 80-gruppe i italiensk 40-gruppe Støttegruppe 40 SP Frie emner 20 SP Ex.phil & Ex.fac OPPBYGGING OG STUDIELØP Italienskstudiet består

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Vedtatt av Styret ved NTNU , med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse SIDE 313 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.02, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse 15.02.06. BACHELOR I INNLEDNING Bachelor i samfunnskunnskap tar sikte på (1) å

Detaljer

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap

Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Styre: Studiestyret ved Det humanistiske fakultet Sak: 14/15 Møte: 25.09. 2015 Tittel: Studieplan for nytt studieprogram Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap Dokumenter i saken

Detaljer

Nærmere beskrivelse av de foreslåtte nedleggelser og etableringer av studieprogrammer og fag med virkning fra studieåret 2015-16

Nærmere beskrivelse av de foreslåtte nedleggelser og etableringer av studieprogrammer og fag med virkning fra studieåret 2015-16 Nærmere beskrivelse av de foreslåtte nedleggelser og etableringer av studieprogrammer og fag med virkning fra studieåret 2015-16 Dekanen foreslår med virkning fra studieåret 2015-16 1. at følgende studieprogram

Detaljer

Program for medievitenskap ved HF Årlig rapport om studiekvalitet i semestrene H08-V09-H09

Program for medievitenskap ved HF Årlig rapport om studiekvalitet i semestrene H08-V09-H09 Program for medievitenskap ved HF Årlig rapport om studiekvalitet i semestrene H08-V09-H09 Rapporten er primært ment for programrådet som et viktig dokument i arbeidet med å forbedre studiekvaliteten,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging

Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging Velkommen som ny student ved Institutt for Landskapsplanlegging August 2014 Ny student ved ILP Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Studierådgivere Landskapsarkitektur og Landskapsingeniør:

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Velkommen til kinesisk med Kina-studier på program for Asia- og Midtøsten-studier

Velkommen til kinesisk med Kina-studier på program for Asia- og Midtøsten-studier Velkommen til kinesisk med Kina-studier på program for Asia- og Midtøsten-studier Hva er program for Asia- og Midtøsten-studier? 8 studieretninger på bachelornivå: India-studier med hindi India-studier

Detaljer

Journalistikk - bachelorstudium

Journalistikk - bachelorstudium Studieprogram B-JOURNAL, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:44:14 Journalistikk - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Instituttrapport om studiekvalitet for

Instituttrapport om studiekvalitet for UNIVERSITETET I OSLO DET HUMANISTISKE FAKULTET Til: Styret ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier Sak nr.: 3/2-2008 Fra: Instituttleder Møtedato: 10.3.2008 Sakstype: Orienteringssak Notat:

Detaljer

Historieprogrammets årlige rapport om studiekvalitet i semestrene H08-V09-H09

Historieprogrammets årlige rapport om studiekvalitet i semestrene H08-V09-H09 Historieprogrammets årlige rapport om studiekvalitet i semestrene H08-V09-H09 Rapporten er primært ment for programrådet som et viktig dokument i arbeidet med å forbedre studiekvaliteten, som redskap for

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi

STUDIEPLAN. Bachelorgradsprogram i teologi STUDIEPLAN Bachelorgradsprogram i teologi 180 studiepoeng Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Institutt for historie og religionsvitenskap Studieplanen er godkjent av styret ved Fakultet

Detaljer

42 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011

42 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011 42 Studiehåndboka for humanistiske fag 2010-2011 ARKEOLOGI BACHELOR STØTTEFAG EMNER MASTER Kort om arkeologi Arkeologien studerer fortidens kultur- og samfunnsutvikling på grunnlag av fysiske etterlatenskaper

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HSL-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN HSL-FAK Innhold Mandat:... 3 Noen overordnende tall:... 4 Forklaring på grafene:... 5 Frafall bachelorprogram ved HSL-fak 29-213... 7 Arkeologi... 8 Barnehagelærerutdanningen Tromsø... 13 Barnehagelærerutdanningen

Detaljer

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501.

Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. EVALUERING LATAM3501 Utført av Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ILOS, faglærer LATAM3501. Innledning og oppsummering Kurset er på 10 studiepoeng og består av 4 seminarer og 3 personlige veiledninger

Detaljer

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen

Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrambeskrivelse: PhD-programmet/forskerutdanningen Studieprogrammets mål PhD-programmet/forskerutdanningen har som overordnede mål - Doktorgradsutdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet IMKS STRATEGISKE TILTAK 2013-2015 VEDTATT AV INSTITUTTSTYRET 12.3.2013 ET GRENSESPRENGENDE UNIVERSITET UiO2020: Universitetet i Oslo skal

Detaljer

ÅRSPLAN FOR INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE (IAKH)

ÅRSPLAN FOR INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE (IAKH) ÅRSPLAN FOR INSTITUTT FOR ARKEOLOGI, KONSERVERING OG HISTORIE (IAKH) 2015 Innledning Årsplanen til Institutt for arkeologi, konservering og historie skal bidra til at overordnede mål nås. De overordnede

Detaljer

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN KUNST-FAK

DATA TIL GJENNOMGANG AV STUDIEPORTEFØLJEN KUNST-FAK Innhold Mandat:... 2 Noen overordnende tall:... 3 Forklaring på grafene:... 4 Drama og teater... 6 Faglærerutdanning i musikk (ikke komplett datagrunnlag)... 11 Samtidskunst (ikke komplett datagrunnlag)...

Detaljer

Kvalitetsrapport 2009

Kvalitetsrapport 2009 Høgskolen i Lillehammer Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap Kvalitetsrapport 2009 Innledning 2009 er første driftsår for Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap etter delingen av gamle

Detaljer

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014

Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan. Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Studieplan Gjelder fra og med høsten 2009 Oppdatert 22. september 2014 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Nynorsk: Bachelorgradsprogram i russlandsstudier

Detaljer