Mobile Navigation TravelPilot 300

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mobile Navigation TravelPilot 300"

Transkript

1 Mobile Navigation TravelPilot 300 Betjenings- og monteringsveiledning (Langversjon)

2 Oversikt over produktet Oversikt over produktet

3 Oversikt over produktet 1 Display (berøringsskjerm): Enkel og intuitiv betjening ved berøring av knappene på displayet. 2 VOL -: Redusere volumet 3 Av-/på-bryter: Langt trykk (lenger enn 3 sekunder): Slår apparatet på eller av. Kort trykk: Hovedmenyen åpnes. 4 VOL +: Øke volumet 5 Kontakt for TMC-antenne 6 Kontakt for hodetelefon 7 Minnekortspor 8 Kontakt for strømforsyning (nettlader eller ladekabel for sigarettenner) 9 Deksel over batterirom : Lyssensor for omkoblingsautomatikk fra dag- til nattdisplay (overside) ; Kontakt for ekstra ekstern GPS-antenne (intern GPS-antenne er montert) < USB-kontakt for dataoverføring = Seriell kontakt (for fremtidige utvidelser) 3

4 Innholdsfortegnelse Oversikt over produktet...2 Sikkerhetsanvisninger...7 Varselsymboler som benyttes...7 Forskriftsmessig bruk...7 Trafikksikkerhet...7 Generelle sikkerhetsanvisninger...7 Anvisninger for håndtering av CD-en/DVD-en...8 Rengjøringsanvisninger...8 Kassering...8 Første gangs bruk...8 Leveringsomfang...8 Beskyttelsesfolie på skjermen...8 Lade batteriet...8 Slå på apparatet...9 Velge språk...9 Montering i bilen...9 Sette på sugekoppholderen...9 Plasser holderhylsen...9 Plasser apparatet i holderhylsen...10 Ta ut apparatet...10 Ta av sugekoppholderen...10 Slå på/av...10 Slå på...10 Slå av...10 Reset...10 Bruke menyene...11 Hovedmeny...11 Knapper...11 Tastatur...11 Intelligent fullføringsfunksjon...11 Feiltolerant inntasting...11 Lister...11 Informasjon via GPS...12 Slik fungerer GPS...12 Vise GPS-informasjon...12 Foreta grunninnstillinger...13 Stille inn tidssone...13 Legg inn hjemmeadressen...13 Aktivere PIN-forespørsel...13 Aktivere forespørsel om PIN-kode...14 Sperre/oppheve sperring av apparatet...14 Endre PIN-kode...14 Navigering...15 Start navigeringen...15 Angi destinasjon...15 Legge inn adresse...15 Bruke hjemmeadressen som destinasjon...16 Bruke en destinasjon fra favorittene...16 Bruke en av de siste destinasjonene...16 Legge inn koordinater...16 Overta en destinasjon fra kartet...16 Spesialdestinasjoner...17 User-POIs (Bruker-POIer)...17 Velge spesialdestinasjon på et bestemt sted...17 Velg en spesialdestinasjon i nærheten, i omgivelsene til destinasjonen eller på hjemstedet...17 Velge en spesialdestinasjon på kartet...17 Velge en overregional spesialdestinasjon...18 Turplanlegging...18 Legge inn tur...18 Bearbeide en tur...18 Laste inn en tur fra favoritter...19 Starte veivisning herfra...19 Beregne rute herfra...19 Flere funksjoner etter turplanlegging...19 Avslutte turplanlegging

5 Innholdsfortegnelse Flere funksjoner etter destinasjonsangivelse...20 Demo...20 Starte demo...20 Demoinnstillinger...20 Lagre en posisjon...21 Administrere destinasjoner...21 Lagre mål...21 Lagre en destinasjon som er lagt inn...21 Lagre en av de siste destinasjonene...21 Gi nytt navn til destinasjon (bare favoritter)...22 Slette en destinasjon...22 Slette alle destinasjonene...22 Beregne en rute...23 Starte ruteberegning...23 Flere funksjoner etter ruteberegning...23 Velge rutealternativer...23 Veivisning...24 Starte veivisning...24 Når du kommer frem til destinasjonen...25 Avslutte veivisningen...25 Veivisning i terreng (off-road)...25 Forstyrret GPS-mottak...25 Arbeide med kartet...26 Vise kartet...26 Forskyve og forstørre/forminske kartet...26 Trykke i kartet...26 Knapper...26 Foreta kartinnstillinger...26 Talemeldinger under veivisning...27 Kartvisning under veivisning...28 Navigeringshjelp...28 Ruteinformasjon...28 Fartsgrense...28 Flere funksjoner under veivisning...29 Legge inn en sperre...29 Avbryte veivisning...29 Hoppe over neste destinasjon...29 Vise informasjon om destinasjonen...29 Vise ruteliste...30 TMC-funksjon...30 Opprette TMC-mottak...30 Koble til TMC-antennen...30 Søke etter TMC-stasjon...30 Vise trafikkmeldinger...31 Slå på automatisk omkjøring ved kø...31 Trafikkproblemer i kartvisning...31 Bluetooth-funksjon...31 Begynne å bruke Bluetooth...31 Koble sammen enhetene...31 Snakke i telefonen...32 Utføre anrop...32 Slå et lagret telefonnummer...32 Slette lagrede telefonnumre...32 Akseptere eller avvise anrop...32 Bruke telefonboken...33 Lydoverføring...33 Foreta Bluetooth-innstillinger...33 Aktivere/deaktiver Bluetooth-funksjonen...34 Slå synlighet på/av...34 Tilkoblede enheter...34 Søk etter enheter...34 Ringetone...34 Opprette forbindelse automatisk...35 Nullstille Bluetooth (Reset)...35 Automatisk mottak av anrop...35 Laste telefonboken

6 Innholdsfortegnelse Infotainment...36 Starte infotainmentsystemet...36 Spille av musikkfiler...36 Tilfeldig avspilling (Mix)...36 Gjentatt avspilling (Repeat)...36 Vise ID3-tagger...36 Hente frem musikkliste (Browse)...37 Equalizer...37 Vise bildefiler...37 Presentasjon...37 Vise navn på filbane...37 Rotere bilde...37 Hente frem bildeliste (Browse)...38 Spille av videofiler...38 Bruke parløren...38 Diktafon...38 Spille av opptak...39 Redigere opptak...39 Sperre opptak...39 Spill...39 Dataoverføring...40 Sette inn og ta ut minnekortet...40 Kopiere data til minnekortet...40 Bruke veikart fra minnekort...40 Bruke mediefiler fra minnekort...40 Innstillinger...41 Foreta innstillinger for navigering...41 Hjemmeadresse...41 Fortsette turen automatisk...41 Velge datasett...41 POI-merknad...41 Talemeldinger...41 Enheter...41 Foreta enhetsinnstillinger...42 Display...42 Tastelyd...42 Språk...42 Klokkeslett...42 Spar strøm...43 Tyverisikring...43 Fabrikkinnstillinger og USB-grensesnitt...43 Kalibrere berøringsskjermen...43 Produktinformasjon...43 Sound...44 Demomodus...44 Programvare...44 Installere navigasjonsprogramvaren på nytt...44 Oppdatere navigasjonsprogramvaren...44 Service...45 Garanti...45 Tekniske data...45 Problemløsningstabell

7 Sikkerhetsanvisninger Sikkerhetsanvisninger For din egen sikkerhet bør du lese nøye gjennom disse sikkerhetsanvisningene før du begynner å bruke apparatet. Varselsymboler som benyttes Varselsymbolene i kapitlene henviser til viktige merknader om apparatet og bruk av dette. FARE! Advarer mot personskader eller mulig livsfare FARE! Advarer mot ulykker Forskriftsmessig bruk Apparatet er produsert for mobil bruk i bil. Spesiell informasjon angående navigering av lastebiler, busser og bobiler, for eksempel høyde- og breddebegrensninger eller maksimal tillatt veibelastning, er ikke inkludert i navigeringsdataene! Navigasjon utenfor veier (offroad-veivisning) er ikke mulig med dette navigasjonsutstyret. Trafikksikkerhet Navigasjonsapparatet fritar deg ikke fra det ansvaret du har som fører, for å opptre korrekt og hensynsfullt i trafikken. Overhold alltid gjeldende trafikkregler. Bruk apparatet slik at du alltid kan kjøre bilen på en sikker måte. I tvilstilfeller må du stoppe bilen og betjene apparatet mens bilen står stille. Generelle sikkerhetsanvisninger Overhold følgende anvisninger, for å beskytte apparatet mot feil og deg selv mot personskader eller mulig livsfare på grunn av antennelse eller eksplosjon: Beskytt apparatet mot fuktighet. Det er ikke vanntett og tåler ikke vannsprut. Apparatet må ikke endres eller åpnes. Da kan det bli skadd og dermed antenne eller eksplodere. Eller det kan komme etsende og lett antennelig væske fra batteriet. Ikke utsett apparatet for meget lave (under -20 C) eller meget høye temperaturer (over 60 C), f.eks. i nærheten av åpen flamme, ovner eller i en bil som er parkert i solen. Ellers kan det danne seg fuktighet i apparatet eller det kan bli overopphetet. Apparatet eller batteriet kan bli deformert eller til og med antenne eller eksplodere. Eller det kan komme etsende og lett antennelig væske fra batteriet. Hvis batterivæske kommer i kontakt med øyne eller hud må du straks skylle med vann og oppsøke lege. Ta ut kontakten til apparatet når du parkerer bilen, ellers fortsetter det å bruke strøm, og bilbatteriet da kan utlades. Ikke dra strømforsyningens kontakt ut etter ledningen. Da kan kabelen bli skadd og forårsake kortslutning. 7

8 Sikkerhetsanvisninger Første gangs bruk Anvisninger for håndtering av CD-en/DVD-en En CD-/DVD-plate med navigasjonsprogramvare og kartmateriell følger med apparatet. Følg disse rådene for å unngå at CD-/DVD-platen beskyttes mot skitt og skader: Oppbevar CD-/DVD-platen i coveret. Ta bare på kanten av CD-/DVD-platen. CD-/DVD-platen og coveret må ikke utsettes for direkte sollys. Bruk bare en ren CD-/DVD-plate. Rengjør platen ved behov ved å tørke av innenfra og utover med en myk klut som ikke loer. Rengjør aldri CD-/DVD-platen med sirkelbevegelser. Bruk ikke løsemidler, heller ikke på den siden av CD-/DVD-platen som har påtrykt skrift. Rengjøringsanvisninger Rengjør displayet med en tørr, myk klut. Vann og andre væsker kan ødelegge displayet. Ikke bruk sterke løsemidler til å rengjøre kabinettet. Bruk en fuktig klut som ikke loer. Kassering Når et gammelt apparat skal kastes, må man kun benytte godkjente resirkulerings- eller returstasjoner. Ikke kast defekte batterier i husholdningsavfallet. Batteriene må leveres på egne returstasjoner. Første gangs bruk Leveringsomfang Pakken inneholder følgende deler: Navigasjonsapparat Sugekoppholder Ladekabel til sigarettenner TMC-antenne Bruksanvisning (kortversjon) DVD med sikkerhetskopi Vi anbefaler bruk av originalt Blaupunkt-tilbehør (www.blaupunkt.com). Beskyttelsesfolie på skjermen Fjern forsiktig beskyttelsesfolien på displayet før du bruker apparatet for første gang. Lade batteriet Ved kjøp av navigasjonsapparatet kan batteriet være utladet. Lad opp batteriet før du bruker apparatet. FORSIKTIG! Ikke godkjente ladeapparater kan ødelegge batterier Bruk kun det originale ladeapparatet fra Blaupunkt til drift og opplading for å sikre korrekt opplading av batteriet og for å beskytte mot overspenning. Avhengig av type bruk kan apparatet brukes i inntil 5 timer på det innebygde batteriet. Ladingen tar ca. 6 timer. Ladetilstandsindikatoren finnes i den øverste displaylinjen: : Apparatet får strøm fra en ekstern strømkilde. 8

9 Første gangs bruk Montering i bilen : Apparatet får strøm fra batteriet. Batteriet er tilstrekkelig oppladet. : Apparatet får strøm fra batteriet. Batteriet er nesten utladet. Når batteriets ladetilstand blir meget lav, indikeres dette på navigasjonsapparatet. Koble til nettladeren eller ladekabelen fra sigarettenneren til ladekontakten. Batteriet er utstyrt med en beskyttelse mot overoppheting på grunn av for høy strøm. Beskyttelsen hindrer lading av batteriet ved omgivelsestemperaturer på 45 C og mer. Slå på apparatet Montering i bilen Hvis du ikke vil montere navigasjonsapparatet midlertidig i bilen, kan du bruke den medfølgende holderen og feste apparatet til frontruten. FARE! Montering på et uegnet sted kan forårsake ulykker Monter navigasjonsapparatet slik at den ikke hindrer sikten og ikke distraherer deg fra kjøringen. Ikke monter apparatet i området der kollisjonsputen skal blåses opp. Sørg for at apparatet ikke utsetter passasjerene for fare ved en nødbremsing. Sette på sugekoppholderen Velg et egnet sted for å montere apparatet i bilen. For at holderen skal sitte optimalt, må ruten være fett- og støvfri. Rengjør om nødvendig ruten med en egnet klut. Trykk sugekoppen til holderen mot ruten. Bøy armen på holderen mot ruten. A Hold av/på-bryteren inne i mer enn tre sekunder. Plasser holderhylsen Sugekoppholderen har to fester for holderhylsen. Skyv holderhylsen inn på festet til den går i inngrep. Velge språk Apparatet bruker engelsk som standardspråk for menyene og talemeldingene. Første gang du slår på apparatet, vises en dialogmeny der du kan velge et annet språk: Velg ønsket språk i dialogmenyen. Følg anvisningene. Språket lastes inn, og hovedmenyen 9

10 Montering i bilen Slå på/av Plasser apparatet i holderhylsen På undersiden har apparatet to utsparinger, og på baksiden én utsparing for holderhylsen. Sett apparatet inn i holderhylsen med undersiden først, og trykk den bakover. Holderhylsens klemmefeste må gå hørbart i inngrep på apparatets bakside. Rett inn holderen. Ta ut apparatet Trykk klemmefestet ned. Apparatet løsner fra holderen. Ta apparatet ut. Ta av sugekoppholderen Hvis du skifter bil, kan du enkelt demontere holderen. Bøy armen på holderen bort fra ruten. Løsne sugekoppen forsiktig langs kanten, slik at det kan komme luft mellom sugekoppen og ruten. Dra sugekoppen forsiktig opp fra ruten. Slå på/av Med av/på-bryteren kan du slå apparatet på og av og åpne hovedmenyen. Slå på Hold av/på-bryteren inne i mer enn tre sekunder. Slå av Hold av/på-bryteren inne i mer enn tre sekunder. Apparatet settes i hvilemodus og forblir klar for bruk. Først etter 20 minutter blir alle funksjonene helt utkoblet. Også når den er avslått bruker apparatet noe strøm. Hvis apparatet ikke er i bruk over et lengre tidsrom, kan det være nødvendig å lade opp batteriet igjen når du slår på. Reset Det kan ofte hjelpe å nullstille apparatet hvis den ikke fungerer riktig. Hold av/på-bryteren inne i mer enn 14 sekunder. Apparatet slås av og startes på nytt. 10

11 Bruke menyene Bruke menyene Hovedmeny Fra hovedmenyen kan du gå inn på navigering og innstillinger. Trykk kort på av/på-bryteren for å skifte fra andre menyer til hovedmenyen. Knapper Trykk på denne knappen for å gå tilbake til forrige meny. Trykk på denne knappen for å gå til neste side i menyen. Trykk på denne knappen for å få tilgang til flere funksjoner. OK: Trykk på denne knappen for å bekrefte enn inntasting eller en innstilling. Tastatur Hvis det er nødvendig å taste inn tekst (f.eks. destinasjonsangivelse), kommer er virtuelt tastatur frem på displayet. Der kan du taste inn alt du trenger med fingrene. Du kan bare bruke store bokstaver. Tastaturet har disse tastene: Hente frem bokstavtastatur Hente frem feiltolerant inntasting Intelligent fullføringsfunksjon Under inntastingen legger apparatet, om mulig, automatisk til tegn og foreslår bare de bokstavene på tastaturet som logisk kan følge etter. Feiltolerant inntasting Den feiltolerante inntastingen hjelper deg når du ikke kjenner den nøyaktige stavemåten for et stedsnavn. Når du har gjort inntastingen vises en liste med stedsnavn med lignende stavemåte. Trykk på symbolet i tekstinntastingen. Den feiltolerante inntastingen Tast inn bynavnet, og trykk på OK. Du får se en liste over alternative bynavn. Lister Du kan ofte få frem lister som du kan velge fra (f.eks. en destinasjon). Hvis du ikke taster inn for eksempel et stedsnavn fullstendig, vises en liste med mulige resultater. For å vise en liste med andre punkter som passer, trykker du på knappen List (Liste). Lengre lister trenger lengre ladetid. Trykk på en av knappene for å bla i listen. Trykk direkte på en oppføring for å bruke denne. Trykk på knappen Expand (Mer) for fullstendig visning av den forkortede oppføringen. Slette siste tegn Sette inn mellomrom Hente frem alternativ bokstavtastatur (bl.a. spesialtegn) Hente frem talltastatur, f.eks. for å taste inn husnummer 11

12 Informasjon via GPS Informasjon via GPS GPS (Global Positioning System) muliggjør verdensomspennende navigering og posisjonering via satellitter som gir posisjonsbestemmelser. Slik fungerer GPS Navigasjonsapparatet måler bilens aktuelle posisjon via GPS og sammenholder disse koordinatene med kartmaterialet sitt. Kartmaterialet inneholder koordinater for spesialdestinasjoner, gater og steder som kan vises på apparatets display. Ut fra dette beregner apparatet ruten til destinasjonen du har lagt inn. Vise GPS-informasjon Informasjon fra apparatets GPS-mottaker, din aktuelle posisjon og hastighet finner du i menyen GPS Info (GPS-info). Trykk på symbolet i hovedmenyen. Kartet Menyen Navigation (Navigering) Trykk på knappen. Side to i menyen Menyen GPS Info (GPS-info) Denne informasjonen finner du i denne menyen: Latitude/Longitude (Breddegrad/lengdegrad): Aktuell posisjon i lengde- og breddegrad Altitude (Høyde): Aktuell høyde over havet. Speed (Hastighet): Bilens aktuelle hastighet. Heading (Retning): Kjøreretning (pålitelig informasjon fra ca. 5 km/t) Satellites (Satellitter): Antall mottatte satellitter GPS Signal Quality (GPS-signalkvalitet): Signalstyrken til de synlige GPS-satellittene. Navigering krever signaler fra minst tre satellitter. Ytre påvirkninger kan forstyrre sikten til himmelen og dermed navigasjonsapparatets GPS-mottak. Se også kapitlet "Veivisning", "Forstyrret GPS-mottak". 12

13 Foreta grunninnstillinger Foreta grunninnstillinger Utfør disse grunninnstillingene før du starter en veivisning: Still inn riktig tidssone for din posisjon, slik at riktig ankomsttid vises under navigeringen. Legg inn din hjemmeadresse for å kunne navigere raskt hjem fra et hvilket som helst sted. Aktiver PIN-forespørselen for å sperre bruken av apparatet for uvedkommende. Stille inn tidssone Trykk på symbolet i hovedmenyen. Menyen Settings (Innstillinger) Menyen Time (Klokkeslett) Du får se en liste over de tilgjengelige tidssonene. Trykk i listen på tidssonen som gjelder for din posisjon. Kartet viser de største byene i den aktuelle sonen, slik at det skal bli lettere for deg å velge riktig. "GMT" står for Greenwich Mean Time, middelsoltid på nullmeridianen uten hensyn til sommertid. Trykk på knappen OK. Trykk på symbolet for å bytte mellom 24-timers og 12-timers visning. Trykk på symbolet for å aktivere (krysset av) eller deaktivere (ikke krysset av) sommertid. Hvis klokken stilles der du befinner deg, eller du kjører inn i en annen tidssone, må du endre innstillingene. Trykk på knappen for å gå ut av menyen igjen. Legg inn hjemmeadressen Trykk på symbolet i hovedmenyen. Kartet Menyen Navigation (Navigering) Menyen Navigation Settings (Navigeringsinnstillinger) Menyen Destination Input (Destinasjonsangivelse) Legg inn adressen slik det er beskrevet i kapitlet "Destinasjonsangivelse", "Legge inn adresse". Trykk på knappen OK. Hjemmeadressen lagres. Aktivere PIN-forespørsel Ved hjelp av PIN-forespørselen kan du sperre bruken av apparatet for uvedkommende. Da får du forespørsel om PIN (Personal Identity Code) hver gang du slår på apparatet. Du kan når som helst endre PIN-koden. Hvis du en gang skulle glemme PIN-koden, kan du sperre apparatet igjen ved bruk av PUK (Personal Unblocking Key) som du har valgt selv. PUK kan ikke endres. Når du taster inn PIN, har du bare tre forsøk på taste riktig kode, hhv. du kan taste inn riktig PUK etter tre forsøk. Hvis du taster inn feil PUK for tredje gang, blir apparatet sperret og du må sende inn apparatet til service hos Blaupunkt. 13

14 Foreta grunninnstillinger Aktivere forespørsel om PIN-kode Trykk på symbolet i hovedmenyen. Menyen Settings (Innstillinger) Menyen Anti-Theft Protection (Tyverisikring) Trykk på knappen Protection Setup (Oppsett for tyverisikring). Trykk på knappen OK. PIN-forespørselen vises på skjermen. Følg anvisningene og oppgi en fritt valgt PINkode. Trykk på knappen OK. Etter at du har oppgitt PIN-koden første gang, blir du bedt om å slå inn en PUK-kode. PUK-koden kan brukes til å låse opp apparatet hvis du har glemt PIN-koden. Følg anvisningene og tast inn en fritt valgt PUK-kode. Trykk på knappen OK. For en sikker oppbevaring av PUK-koden: Registrer deg på og følg anvisningene du får der. Endre PIN-kode Gå til menyen Anti Theft Protection (Tyverisikring), og klikk knappen Change PIN Code (Endre PIN-kode). PIN-forespørselen vises på skjermen. Følg anvisningene, og oppgi en ny, fritt valgt PIN-kode. Trykk på knappen OK. Sperre/oppheve sperring av apparatet Forutsetning: Du har aktivert forespørsel om PIN-kode. Gå til menyen Anti Theft Protection (Tyverisikring), og klikk Protection Setup (Oppsett for tyverisikring) for å sperre enheten (krysset av) eller for å oppheve sperring (ikke krysset av). PIN-forespørselen vises på skjermen. Legg inn din PIN-kode. Trykk på knappen OK. 14

15 Navigering Angi destinasjon Navigering Navigasjonsapparatet fritar deg ikke fra det ansvaret du har som fører, for å opptre korrekt og hensynsfullt i trafikken. FARE! Manglende oppmerksomhet på trafikken kan føre til ulykker Ikke betjen apparatet under kjøring. Se kun på displayet i sikre trafikksituasjoner. Det er best å planlegge en rute før du starter. Legg inn grunninnstillingene først. Start navigeringen Trykk på symbolet i hovedmenyen. Kartet Trykk på symbolet i menyen Navigation (Navigering). Menyen Destination Input (Destinasjonsangivelse) Du kan bare velge destinasjoner (land, byer, gater, husnumre, spesialdestinasjoner) som finnes i kartmaterialet. Legge inn adresse Ved første destinasjonsangivelse vises listen med land. Velg ditt destinasjonsland. Menyen Destination (Destinasjon) Fra kartet kan du skifte rett over til navigasjonsmenyen eller til kartinnstillingene (kap. "Arbeide med kartet"). Angi destinasjon I destinasjonsangivelsen har du mulighet til å legge inn en adresse, velge en destinasjon fra minnet eller søke deg frem til en spesialdestinasjon. Menyen Navigation (Navigering) Du trenger ikke skrive inn land, by og gate hver gang. Destinasjonsadressen må bare skrives inn på nytt hvis destinasjonen ikke er den samme sted som forrige gang. Trykk på symbolet for å velge et annet land. Trykk på symbolet, og skriv inn byen eller postnummeret. 15

16 Angi destinasjon Trykk på symbolet, og skriv inn bydelen. Trykk på symbolet, og skriv inn gatenavnet. Trykk på symbolet, og skriv inn husnummeret. Trykk på symbolet, og skriv inn gaten som krysser den oppgitte gaten. Trykk på knappen Start Route Guidance (Starte veivisning) i destinasjonsangivelsen for å starte veivisningen. Ruten beregnes, og veivisningen starter. Etter destinasjonsangivelsen kan du starte veivisningen eller f.eks. lagre destinasjonen. Les kapitlet "Flere funksjoner etter destinasjonsangivelse". Bruke hjemmeadressen som destinasjon Hvis du har lagret hjemmeadressen, kan du raskt navigere hjem uansett hvor du befinner deg. I innstillingene kan du se den lagrede hjemmeadressen og om nødvendig endre den (kap. "Innstillinger"). Trykk på symbolet i menyen Navigation (Navigering). Bruke en destinasjon fra favorittene Menyen Favourites (Favoritter) Trykk på ønsket destinasjon. Adressen til destinasjonen Trykk på knappen Start Route Guidance (Start veivisning). Bruke en av de siste destinasjonene Menyen Last destinations (Siste destinasjoner) Trykk på ønsket destinasjon. Adressen til destinasjonen Trykk på knappen Start Route Guidance (Start veivisning). Legge inn koordinater Trykk på knappen. Side to i menyen Menyen Destination Coordinates (Destinasjonskoordinater) Trykk på symbolet, og skriv inn breddegraden. Trykk på symbolet, og skriv inn lengdegraden. Velg alltid himmelretningen først, og skriv deretter inn verdiene med tilhørende enheter. Trykk på knappen OK. Trykk på knappen Start Route Guidance (Start veivisning). Overta en destinasjon fra kartet Trykk på knappen. Side to i menyen Kartet Forskyv og forstørr eller forminsk kartet som beskrevet i kapitlet "Arbeide med kartet". Trykk på ønsket sted. Stedet blir markert, og stedsnavnet vises i linjen nederst på displayet. Trykk på knappen OK. Koordinatene til det valgte stedet Trykk på knappen Start Route Guidance (Start veivisning). 16

17 Spesialdestinasjoner Spesialdestinasjoner Spesialdestinasjoner kalles forkortet POI (Points of interest) er konkrete steder som f.eks. parkeringsmuligheter og bensinstasjoner som er lagret i kartmaterialet. Trykk på symbolet i menyen Destination Input (Destinasjonsangivelse). Menyen Point of interest (Spesialdestinasjon) User-POIs (Bruker-POIer) I spesialdestinasjoner finnes, i tillegg til bensinstasjoner & Co., kategorien User-POIs (Bruker- POIer). Dermed har du muligheten til å utvide navigeringen med individuelle spesialdestinasjoner, f.eks. adresser til venner eller til din favorittrestaurant. På den medfølgende CD-en/DVD-en finner du et installasjonsprogram med veiledning for å kunne opprette dine egne POI-lister på en datamaskin eller laste inn eksisterende POI-lister. Velge spesialdestinasjon på et bestemt sted Trykk på symbolet i menyen Points Of Interest (Spesialdestinasjoner). Menyen Points Of Interest In Town (Spesialdestinasjoner i byen) Trykk på symbolet for å velge et annet land. Trykk på symbolet for å legget inn et annet sted. Trykk på knappen OK. Menyen Town District (Bydel) For storbyer skal du angi bydel. Trykk på et av symbolene for å velge en kategori for spesialdestinasjonen. Tastaturet Angi navnet på spesialdestinasjonen. Trykk på knappen List (Liste). En liste med resultater vises på skjermen. Trykk på ønsket oppføring. Adressen til destinasjonen Trykk på knappen Start Route Guidance (Start veivisning). Velg en spesialdestinasjon i nærheten, i omgivelsene til destinasjonen eller på hjemstedet Trykk på symbolet i menyen Points Of Interest (Spesialdestinasjoner) for å velge en spesialdestinasjon i nærheten. Trykk på symbolet i menyen Points Of Interest (Spesialdestinasjoner) for å velge en spesialdestinasjon i området til destinasjonen. Med området til destinasjonen menes destinasjonen du sist startet en veivisning til. Trykk på symbolet i menyen Points Of Interest (Spesialdestinasjoner) for å velge en spesialdestinasjon på hjemmeadressen. Velg spesialdestinasjonskategori. Velg spesialdestinasjon. Trykk på knappen Start Route Guidance (Start veivisning). Velge en spesialdestinasjon på kartet Trykk på symbolet i menyen Points Of Interest (Spesialdestinasjoner). Kartet Forskyv og forstørr eller forminsk kartet som beskrevet i kapitlet "Arbeide med kartet". Trykk på ønsket sted. Stedet blir markert, og stedsnavnet vises i linjen nederst på displayet. 17

18 Spesialdestinasjoner Turplanlegging Trykk på knappen OK. Velg spesialdestinasjonskategori. Velg spesialdestinasjon. Trykk på knappen Start Route Guidance (Start veivisning). Velge en overregional spesialdestinasjon Hvis en spesialdestinasjon ikke kan tilordnes ett bestemt sted, for eksempel en flyplass, en motorveiavkjøring eller et fjellpass, kan du definere destinasjonen som overregional spesialdestinasjon. Trykk på symbolet i menyen Points Of Interest (Spesialdestinasjoner). Menyen Supra-Regional (Overregional) Trykk på knappen Select Country (Velge land) for å velge et annet land. Trykk på et av symbolene som tilbys for å velge en kategori for spesialdestinasjonen. Tastaturet Angi navnet på spesialdestinasjonen. Trykk på knappen List (Liste). En liste med resultater vises på skjermen. Trykk på ønsket oppføring. Adressen til destinasjonen Trykk på knappen Start Route Guidance (Start veivisning). Turplanlegging Med turplanlegging kan du legge inn en tur med flere etappemål, og eksempelvis lagre for demoen (kap. "Demo"). Startposisjon er alltid den aktuelle posisjonen. Trykk på symbolet i menyen Destination Input (Destinasjonsangivelse). Menyen Tour Planning (Turplanlegging) Legge inn tur Gå til menyen Tour Planning (Turplanlegging) og trykk på knappen Add Destination (Legg til destinasjon). Legg inn en destinasjon som beskrevet i kapitlet "Destinasjonsangivelse". Du kan laste inn allerede lagrede turer fra Siste destinasjoner eller Favoritter og legge til ytterligere destinasjoner. Trykk på knappen OK. Gjenta trinnene for å legge inn flere destinasjoner. Du kan legge inn en tur med maksimalt ti destinasjoner. Bearbeide en tur Trykk på en destinasjon i turlisten. Adressen Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Trykk på symbolet for å flytte destinasjonen. Menyen Move Destination (Flytt destinasjon) Trykk på knappene for å flytte destinasjonene på turlisten oppover eller nedover. 18

19 Turplanlegging Trykk på knappen OK. Trykk på symbolet for å slette destinasjonen. Laste inn en tur fra favoritter Du kan bruke en destinasjon for turplanleggingen fra favoritter, eller laste inn en lagret tur og deretter bearbeide den. Forutsetning: Du har åpnet menyen Favourites (Favoritter) slik det er beskrevet under "Bruke en destinasjon fra favorittene" i kapitlet "Destinasjonsangivelse". Velg en lagret tur eller en destinasjon i menyen Favourites (Favoritter). Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Turlisten med destinasjonene Trykk på knappen Add Destination (Legg til destinasjon) for å legge inn flere destinasjoner. Starte veivisning herfra Ved veivisningen kan man hoppe over destinasjoner i turlisten. Hvis du f.eks. avbryter turen, og så vil fortsette den: Trykk på en destinasjon i turlisten. Adressen Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Ruten beregnes med utgangspunkt i den aktuelle posisjonen, og veivisningen til neste etappemål starter. Beregne rute herfra Hvis du vil beregne ruten til et bestemt etappemål for å finne avstand og kjøretid: Trykk på en destinasjon i turlisten. Adressen Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Ruten beregnes med utgangspunkt i den aktuelle posisjonen. Flere funksjoner etter turplanlegging Forutsetning: Du har åpnet turlisten. Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Nå har du disse mulighetene: Starte veivisning (kap. "Veivisning") Beregne rute (kap. "Beregne en rute") Lagre tur i favoritter (kap. "Administrere destinasjoner") Slette turen Vise tur på kartet (kap. "Arbeide med kartet") Avslutte turplanlegging Trykk på denne knappen for å gå ut av menyen. Lagre turen i favoritter eller slett den. 19

20 Flere funksjoner etter destinasjonsangivelse Demo Flere funksjoner etter destinasjonsangivelse Forutsetning: Du har tastet inn en destinasjon som beskrevet i kapitlet "Destinasjonsangivelse". Du har tastet inn en spesialdestinasjon som beskrevet i kapitlet "Spesialdestinasjoner". Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Nå har du disse mulighetene: Stille inn rutealternativer (kap. "Velge rutealternativer") Beregne rute (kap. "Beregne en rute") Lagre destinasjon som favoritt (kap. "Administrere destinasjoner") Vise destinasjon på kartet (kap. "Arbeide med kartet") Kun favoritter: Slette destinasjon (kap. "Administrere destinasjoner") Kun favoritter: Gi nytt navn til destinasjon (kap. "Administrere destinasjoner") Kun favoritter: Planlegge en tur med den valgte destinasjonen (kap. "Turplanlegging") Utvalget av funksjoner varierer alt etter om du legger inn en destinasjon eller har valgt en fra minnet. Demo Du kan planlegge feriereisen din fra sofakroken og skaffe deg oversikt over veistrekninger og kjøretider også uten GPS-mottak. Starte demo Innlegging i demo består av startposisjon, som kan være en annen enn din aktuelle posisjon, og destinasjonen. Hvis du vil kjøre gjennom en tur med etappemål med demoen, angir du startposisjon og velger en lagret tur som destinasjon (kap. "Turplanlegging"). Trykk på symbolet i menyen Navigation (Navigering). Menyen Demo Trykk på det øvre feltet og tast inn startposisjonen. Trykk på det nedre feltet og tast inn destinasjonen. Legg inn startposisjonen og destinasjonen for demoen på vanlig måte som ved destinasjonsangivelse. Trykk på knappen Start Demo (Start demo) for å starte på ruten. Du har tilgang til samme funksjoner som under veivisning. (Kap. "Flere funksjoner under veivisning") Demoinnstillinger Du kan angi om ruten på demonstrasjonen bare skal kjøres én gang eller uendelig antall ganger. Trykk på knappen for å hente frem tilleggsmenyen. Trykk på symbolet for å skifte mellom engangsdemonstrasjon og uendelig demonstrasjon. Den uendelige sløyfen på symbolet viser at den uendelige demonstrasjonen er aktivert. 20

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon)

EASY. www.blaupunkt.com. Mobile Navigation. Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) EASY www.blaupunkt.com Mobile Navigation Bruks- og monteringsanvisning (Langversjon) Oversikt over produktet Oversikt over produktet 1 2 3 4 2 5 Oversikt over produktet 1 Av/på-bryter: Langt trykk (lengre

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 12xx 22xx. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 12xx 22xx Norsk September 2008 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk

Brukerhåndbok. NAVIGON 25xx Explorer. Norsk Brukerhåndbok NAVIGON 25xx Explorer Norsk Februar 2010 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og

Detaljer

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA

Brukerhåndbok. MobileNavigator 6 PNA Brukerhåndbok MobileNavigator 6 PNA Sist oppdatert desember 2006 Ansvarlig utgiver NAVIGON AG Schottmüllerstraße 20A D-20251 Hamburg Opplysningene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten

Detaljer

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk

Move&Fun. Brukerhåndbok. Norsk Move&Fun Brukerhåndbok Norsk November 2012 Symbolet med en søppelbøtte med strek gjennom betyr at produktet må kildesorteres i Den europeiske union. Dette gjelder både for selve produktet og alle tilbehørsdeler

Detaljer

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk

S-Serien. Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning no Norsk Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle

Detaljer

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2

1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 TomTom ONE/XL/XXL 1. Installasjon Installasjon 1 2 3 4 2 5 6 5 6 + 7 2 SEC 8 1 2 3 3 1 2 3 180 4 5 4 2. Hva er i esken Hva er i esken a Din TomTom ONE/ XL/XXL b EasyPort TM -holder c Billader d RDS-TMC

Detaljer

OPEL ZAFIRA. Infotainment System

OPEL ZAFIRA. Infotainment System OPEL ZAFIRA Infotainment System Innhold Berør og koble til... 5 CD 30 / CD 30 MP3 Type 1... 91 Mobiltelefonportal... 119 Berør og koble til Innledning... 6 Radio... 21 CD-spiller... 25 AUX-inngang...

Detaljer

Referanseguide for TomTom Start 20-serien

Referanseguide for TomTom Start 20-serien Referanseguide for TomTom Start 20-serien Innhold Innholdet i esken 6 Innholdet i esken... 6 Les meg først 7 Installasjon i bilen... 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Om MyTomTom... 8 Stille

Detaljer

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien for bruk med disse nüvi-modellene: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2010 Garmin

Detaljer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom navigation module Bildokk USB-kabel MyTomTom-brosjyre 2 2. Les meg først Les meg først Bildokk Skyv TomTom navigation module-enheten inn

Detaljer

Mazda NB1 Referanseguide

Mazda NB1 Referanseguide Mazda NB1 Referanseguide Innhold Les meg først 7 Slå av og på... 7 Oppsett... 7 GPS-mottak... 7 Enheten starter ikke... 7 Ta vare på enheten... 8 Mer informasjon... 8 Minnekortet 9 Om minnekortet... 9

Detaljer

nüvi 2200-/2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

nüvi 2200-/2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 nüvi 2200-/2300-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Moov Bruksanvisning Viktig sikkerhetsinformasjon LES NØYE FØR DU MONTERER PRODUKTET I KJØRETØYET Dette er varselssymbolet. Det brukes til å varsle om potensielle farer for personskader. Følg alle sikkerhetsmeldingene

Detaljer

nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460

nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 nüvi 2200-/2300-/2400-serien brukerveiledning for bruk med disse nüvi-modellene: 2200, 2240, 2250, 2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370 2440, 2450, 2460 2010 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett.

Detaljer

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st

Detaljer

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin.

Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene

Detaljer

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220

zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220 zūmo 200-serien brukerveiledning for bruk med zūmo 220 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tlf. (913) 397.8200 eller (800)

Detaljer

BRUKSANVISNING Veinavigator Nr: 38-2700 Modell: A-600

BRUKSANVISNING Veinavigator Nr: 38-2700 Modell: A-600 Ver: 001-200702 BRUKSANVISNING Veinavigator Nr: 38-2700 Modell: A-600 Veinavigator Art.nr 38-2700, modell A-600 Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer

Detaljer

nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan

nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan nüvi 30/40/50 brukerveiledning August 2011 190-01336-38_0A Trykt i Taiwan 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen

Detaljer

TomTom GO Referanseguide

TomTom GO Referanseguide TomTom GO Referanseguide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt? 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sikkerhetsmerknad...

Detaljer

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app.

Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app. TomTom app 1. Komme i gang Komm e i gang Pek på denne knappen på iphone for å starte TomTom app. Språket som brukes for knapper og menyer i TomTom app er det samme som språket du har valgt i iphone-innstillingene.

Detaljer

TomTom START Reference Guide

TomTom START Reference Guide TomTom START Reference Guide Innhold Velkommen til navigasjon med TomTom 6 Hva er nytt 7 Nytt i denne utgaven... 7 Kom i gang 8 Installasjon i bilen... 8 Plassering av enheten... 8 Slå av og på... 8 Sette

Detaljer

Din bruksanvisning NAVMAN F25 http://no.yourpdfguides.com/dref/1220766

Din bruksanvisning NAVMAN F25 http://no.yourpdfguides.com/dref/1220766 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NAVMAN F25. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NAVMAN F25 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 300

Brukerhåndbok for Nokia 300 Brukerhåndbok for Nokia 300 1.2. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 5 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet med USB

Detaljer

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning Magellan explorist 500 Betjeningsveiledning Innholdsfortegnelse i explorist 500 GPS-mottaker 1 Egenskaper for Magellan explorist GPS-mottaker 1 Knappbeskrivelse 2 Installering og lading av batteri 4 Installering

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 130

Brukerhåndbok Nokia 130 Brukerhåndbok Nokia 130 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Nokia 130 Innhold For din egen sikkerhet 3 Komme i gang 4 Taster og deler 4 Sette inn SIM-kortet, minnekortet og batteriet 4 Lade batteriet 6 Låse eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia C2-05

Brukerhåndbok for Nokia C2-05 Brukerhåndbok for Nokia C2-05 1.4. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn et SIM-kort og batteri 6 Sette inn et minnekort 7 Lade batteriet 8 Slå telefonen på eller

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic

Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic Brukerhåndbok for Nokia 2730 classic 9217092 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Sette inn SIM-kort og batteri 5 Sett inn et microsd-kort 5 Ta ut microsd-kortet 6 Lade batteriet 6

Detaljer